|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Z-axis oś z z-Asche
zenith zenit Höhenpunkt, Zenit
Zenith producent sprzętu komputerowego
zero punkt początkowy, zerowanie Null, Anfangspunkt
zero access store pamięć o dostępie natychmiastowym Schnellspeichert
zero blanking kontrola zerowania
zero check kontrola zerowania Nullstellenprüfung
zero error błąd zerowania : Nullstellenfehler
zero fill wypełniać zerami Auffüllen mit Nullen
zero latency brak opóźnienia Nullverzögerung
zero level address adres bezpośredni unmittelbare Adresse
zero shift przesunięcie zera (przesunięcie początku układu współrzędnych) : Nullstellenverchiebung
zero state stan zerowy Nullzustand
zero suppresion odrzucenie zer nieistotnych Nullenunterdrückung
zero-insertion force (ZIF) socket gniazdo typu ZIF ZIF-Upgradesockel
zeroise ustawić zero nullstelen
zigzag zygzak : Zickzack
zigzag zygzakowaty : im Zickzack laufend
Zilog producent sprzętu komputerowego
ZIP system oznaczania kodów pocztowych w USA
zone strefa Zone
zone description różnica czasowa Zeitunterschied
zone improved plan kod pocztowy (amerykański - zip)
zoom zoom,powiększenie,lupa , szybko zmieniać odległość: Zoom, Vergrösßern,Lupe
zoom in powiększyć, rozszerzać, przybliżać (obraz) : vergrösßern
zoom out pomniejszyć : verkleiner
zoom tool lupa : Lupe
zooming płynne powiększanie Zooming, stufenloses Verändern, der Größe
Zyxel producent sprzętu komputerowego (modemy)
z buffer bufor Z
zap 1.wyciera , kasować, zacierać, 2.przełączać programy, 3.zwolnić pamięć
ZCR, Zone of Correct Reading obszar poprawionego odczytu
Z-dimension w kierunku osi Z
zero access dostęp natychmiastowy
zero address adres zerowy, bezpośredni, bezwzględny
zero address code kod adresu zerowego, bezpośredniego
zero and add wyzeruj i dodaj
zero balance stan wyzerowania
zero bit bit, pozycja zerowa
zero complement dopełnienie do zera, uzupełnienie, dopełnienie do podstawy , systemu liczbowego
zero compression, zero suppresion odrzucenie (pominięcie) zer nieznaczących
zero condition stan, warunek zerowy
zero constant stała zerowa, o wartości zerowej
zero count interrupt przerwanie spowodowane zerowym stanem licznika
zero decrement bez zanikania, bez ubytku
zero drift pełzanie zera
zero elimination eliminacja zer, odzerowanie, odrzucenie zer nieznaczących
zero fill wypełnienie zerami, wyerowywanie (obszaru pamięci)
zero filling wypełnianie zerami
zero flag znacznik zera
zero input 1.wejście zerowe, 2.sygnal zerowy na wejściu
Zero Insection Force , (ZIF) socket podstawka bezoporowa
zero insertion wstawka zer ,bitów
zero insertion force connector złącze beztarciowe
zero latency brak opóźnienia
zero level poziom logiczny zera
zero line linia zerowa, oś neutralna
zero output 1.wyjście zerowe, 2.sygnał zerowy na wyjściu,3.brak sygnału wyjściowego
zero padding uzupełnienie zerami
zero page addressing adresowanie strony zerowej
zero point punkt zerowy
zero sequence ciąg zer
zero solution rozwiązanie zerowe
zero state stan zerowy
zero stuffing wstawianie, wypełnianie zerami
zero suppresion eliminacja zer , odzerowanie, odrzucenie zer nieznaczących
zero wait state zerowy stan oczekiwania
zero-division dzielenie przez zero
zerofilling wypełnianie zerami
zeroise, zeroize zerować, wypełniać zerami, przypisywać wartość zerową
zero-knowledge proof dowód wiedzy zerowej
zero-knowledge protocol protokół wiedzy zerowej
zero-level address adres o zerowym poziomie modyfikacji, bezpośredni , bezwzględny
zero-level addressing adresacja bezpośrednia
zero-match gate bramka jednoczesnego zaprzeczenia
zero-one system system zero-jedynkowy
zero-suppression character znak eliminacji zera
ZCHS = zone, cylinder, head, sector, strefa, cylinder, głowica, sektor (wykorzystywane w systemie adresowania dla twardych dysków)
ZD, Zener Diode dioda Zenera
zero 1.wzyerować (np. przyrząd), 2.skasować zawartość
zero-access store pamięć natychmiastowa, pamięć o dostępie natychmiastowym
zero-address bezadresowy
zero-address instruction rozkaz bezadresowy
zero-address instruction format bezadresowy format rozkazu
zero-level address adres poziomu zerowego, adres bezpośredni
zero-level addressing adresowanie bezpośrednie
zero-one system system zero-jedynkowy
zip file plik zarchiwizowany (program PKZIP)
zone bit bit strefowy
zone of authority strefa autorytetu
zone of correct reading obszar poprawnego odczytu
zone punch dziurka sterfowa
zoom box ramka zmiany wielkości obrazu
zoomed video PC card socket gniazdo kart ZV PC
zoom level poziomy zmiany wielkości obrazu
zap zacierać
ZCHS, zone, cylinder, head sector strefa ,cylinder, głowica, sektor (wykorzystywane w systemie adresowania dla twardych dysków
ZCR, zone of correct reading obszar poprawnego odczytu
ZD, Zener diode dioda Zenera
Z-dimension w kierunku osi Z
zero 1.wyerować (przyrząd), 2.saksować zawartość
zero access dostęp natychmiastowy (np. do pliku)
zero-access store pamięć natychmiastowa, pamięć o dostępie natychmiastowym
zero-address bezadresowy
zero-address instruction instrukcja bezadresowa
zero-address instruction format bezadresowy format rozkazu
zero complement dopełnienie do zera
zero compression kompresja zer (nieznaczących)
zero condition stan zerowy
zero constant stała zerowa
zero elimination eliminacja zer, odzerowanie, odrzucenie zer nieznaczących
zero fill wypełnienie zerami, wyzerowanie (obszaru pamięci)
zero flag znacznik zera
zero input 1.wejście zerowe, 2.sygnał zerowy na wejściu
zero level poziom (logiczny) zera
zero-level address adres poziomu zerowego, adres bezpośredni
zero-level addressing adresowanie bezpośrednie
zero line linia zerowa, os neutralna
zero - one system system zero-jedynkowy
zero output brak sygnału wyjściowego
zero padding uzupełnienie zerami
zero state stan zerowy
zero suppresion eliminacja zer, odzerowanie, odrzucenie zer nieznaczących
zero-wait state z zerowym czasem oczekiwania
zip file plik zarchiwizowany
zone strefa, obszar
zone bit bit strefowy
zone of authority strefa autorytetu
zone of correct reading obszar poprawnego odczytu
zone punch dziurka strefowa
zoom szybko zmieniać odległość
zoom box ramka zmiany wielkości obrazu
zoomed video PC card socket gniazdo kart ZV PC
zoom in powiększać , rozszerzać, przybliżać (obraz)
zooming zbliżanie (elementów obrazu)
zoom level poziom zmiany wielkości obrazu
zoom out zmniejszać, oddalać (obraz)