|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |fabricate fabrykować , produkować fabrizieren | 
fabrication fabrykacja , produkcja Fabrikation
facet faseta Facette
facility urządzenie, ułatwienie Einrichtung
facing, lining okładzina Verkleidung
facsimile, fax faskymile, faks, telefaks, kopia dokładna Faksimile, Telefax, genaue NAchbildung
facsimile equipment,telecopying equipment telefaks Telefaxgerät
fact fakt, stan faktyczny Tatsachem Tatbestand
factitious, synthetic sfałszowany, sztuczny nachgemacht, künstlich
factor czynnik Faktor, Einfluss
factorial n silnia n n-Fakultät
factorial notation oznaczenie silnii Fakultätsdarstellung
factoring mnożenie Ausmultiplizieren
factory accounting rachunek przedsiębiorstwa Betriebsabrechnung
factory accounting department księgowość zakładowa Betriebsbuchhaltung
faculty zdolność, umiejętność Fähigkeit
fade zblednąć, przebrzmieć,zanikać verblassen, verklingen, schwinden
fade down przyciemniać abblenden
fade margin zakres regulacji Regelbereich
fade up podświetlić aufblenden
fail brakować, ulegać awarii Mangel
fail safe system system bezpieczny,odporny na awarie
fail-soft system sytstem o zmniejszonej awaryjności System mit reduziertem Betrieb
failing błąd (sprzętowy) Fehler
failure awaria, brak,zawodność Ausfalll. Fehlen, Versagen
failure curve krzywa awarii Ausfallkurve
failure free operation tryb bez zakłóceń störungsfreier Betrieb
failure histogram wykres awarii Ausfallhistogramm
failure rate wskaźnik awaryjności, awaryjność Ausfallrate
fallback spadek prędkości połączenia w modemie ,rezerwa awaryjna Rückfall zu einer geringeren Übertragungsgeschwindigkeit
false, inaccurate fałszywy, niuepoprawny falsch, unwahr, unrichtig
false drop błędna, zbyteczna informacja Fehlantwort
false position błędne ustawienie Fehleinstellung
falsification sfałszowanie, flasyfikat Verfälschung, Fälschung
family of curves grupa krzywych Kurvenschar
fan shaped wachlarzowaty fächerförmig
fan , fanner wachlarz do chłodzenia Ventilator, Fächer
fan-fold paper papier złożony w harmonijkę, składanka do drukarek igłowych (zickzackgefaltetes) Endlospapier
fanner wentylator Ventilator
FAQ najczęściej zadawane pytania FAQ (Häufig gestellte Fragen)
fast access memory , low access memory, quick accessmemory pamięć szybkiego dostępu Schnellzugriffsspeicher
fast mode tryb pracy szybkiej Schnelllauf
fast start szybki start Faststart
fast to light odporny na światło lichtecht
fasten umocować, przymocować befestigen,anheften
fastness trwałość Festigkeit
fatal fatalny verhängnisvoll
fatal error błą poważny schlimmer Fehler, schwerwiegender Fehler
fault defekt Defekt, Störung. Fehler
fault finding znajdywanie błędów Auffinden von Fehlern
fault interrupt routine program obsługi błęów Fehlerbehandlungsprogramm
fault isolation wyodrębnienie błędu Eingrenzung eines Fehlers
fault liability , susceptibility of failure skłonność do zakłóceń Störanfälligkeit
fault tolerance tolerancja dla błędów Fehlertoleraznz
faulted line uszkodzona linia gestörte Leitung
faultiness wadliwość Fehlerhaftigkeit
faultless bezbłędny fehlerfrei
faulty , defective,incorrect błędny , wadliwy fehkerhaft, mangelhaft
favorites, bookmarks ulubione Favoriten
fax faksymile, telefaks, dokładne odwzorowanie Falsimile, Telefax, genaue Nachbildung
fax board karta faksowa Faxkarte,Hardwareerwieterung für den PC
fax on demand faks na życzenie Telefax-Abruf
fax sowtware oprogramowanie faksowe Fax-Software
F F, odpowiednik heksadecymalny liczby 15
fabric sheet papier czerpany
fabricated langugae język sztuczny
fabrication system system produkcji
face 1.czcionka, 2.powierzchnia czołowa
face bonding montaż czołowy
face boundary krawędź ściany
face change character znak zmiany czcionki
face normal normalna do płaszczyzny czołowej
face of card prawa strona karty
face of disc górna powierzchnia dysku
face-down prawa strona do dołu
facet ścianka
face-up prawa strona do góry
facilities udogodnienia, programy wspomagające
facility 1.udogodnienie, 2,.urządzenie
facsimile 1.dokładna reprodukcja, podobizna, kopia, 2.telefaks, kopia , faks
facsimile machine faks
fact sheet arkusz informacyjny
factor 1.czynnik, 2.współczynnik
factor group grupa ilorazowa
factor of an integer dzielnik liczby całkowitej
factor of safety współczynnik bezpieczeństwa
factorable rozkładany na czynniki
factorial silnia
factoring, factorization rozkładanie na czynniki pierwsze
factorise rozkładać na czynniki
factory default settings fabryczne ustawienia domyślne
factory hard-coded serial number numer seryjny zakodowane sprzętowo przez producenta
factory presets ustawienia fabryczne
factory price, prioced ex factory cena fabryczna
factory programmable pamięć stała programowalna przez producenta
factory settings recall przywrócenie ustawień fabrycznych
fade 1.zanikać, 2.tracić zabarwienie,, blaknąć
fade-down obniżanie się poziomu mocy wejściowej
fade-in 1.wzmacnianie sygnału, 2.rozjaśnienie obrazu
fade-out 1.zanikanie sygnału, 2.ściemnianie obrazu
fade-up podnoszenie się poziomu mocy wyjściowej
fading 1.zanik sygnału, 2.ściemnianie lub rozjaśnianie
fail zaniedbywać, ulegać uszkodzeni u, awarii
fail to comply with nie spełniać warunków, nie odpowiadać wymaganiom
failover przejęcie zadania przez serwer rezerwowy
failproof niezawodny, zabezpieczony przed uszkodzeniem
fail-safe system system odporny na uszkodzenia
fail-soft system system częściowo odporny na uszkodzenia
failure awaria, uszkodzenie , defekt
failure analyssis report raport analizy uszkodzeń
failure diagnostics diagnostyka uszkodzeń
failure flow strumień uszkodzeń
failure logging rejestracja awarii, uszkodzeń
failure rate 1.częstość występowania awarii, uszkodzeń, 2.wskaźnik awaryjności
failure recovery odtwarzanie, przywracanie do stanu normalnego po awarii
failure sensing wykrywanie uszkodzeń
failure-free bezawaryjny, bezusterkowy
fair copy, final copy kopia ostateczna, końcowa
fair queueing równomierne kolejkowanie
fairly clear carbon dość dobra kopia
fair-share scheduling algorithm algorytm szeregowania ze sprawiedliwym podziałem
fall back rezerwa awaryjna
fall back recovery przywracanie poawaryjne
fall back routines procedury awaryjne
fallback awaryjna zmiana trybu pracy
fallout 1.znikanie, zanikanie sygnału, 2.opad
false fałszywy, błędny np. wynik
false acceptance przyjęcie fałszywej hipotezy
false code kod błędny
false color barwa sfałszowana
false dimissal błąd przeoczenia, błędne odrzucenie
false error fałszywy błąd
false rejection odrzucenie fałszywej hipotezy
false retrieval wyszukiwanie nieużyteczne
false statement twierdzenie fałszywe
falseschood nieprawda, fałsz
FAM, Fast Access Memory pamięć o szybkim dostępie
family of characteristics rodzina charakterystyk
family of computers rodzina komputerów
family of curves rodzina krzywych
fan wentylator
fan and voltage monitoring monitorowanie wentylatora i napięcia
fan cooling wentylacja chłodząca
fanfold papier ciągły składany w harmonijkę
fan-in obciążalność wejściowa bramki logicznej
fanning strip grzebień łączówki
fan-out obciążalność wyjściowa bramki logicznej
fan-out system system z wachlarzowym podłączeniem abonentów bez wspólnej magistrali
FAQ , Frequently Asked Questions często zadawane pytania
far call wywołanie odległej procedury
far end crosstalk przesłuch skrośny
far model model z wywołaniem odległym
far plane plan dalszy w grafice komputerowej
Faraday cage skrzynka Faradaya
far-reaching dalekosiężny
fascia plate panel frontowy
Fast Access Memory (FAM) pamięć szybkiego dostępu
fast auxiliary memory szybka pamięć pomocnicza
fast connect circuit switching komutacja na szybkich łączach
fast forwarding architecture architektura szybkiego przekazywania
fast line linia szybka
fast line printer szybka drukarka wierszowa
fast memory szybka pamięć operacyjna
fast packet szybkie przesyłanie pakietów, szybki pakiet
Fast Packet Switching przełączanie obwodów wirtualnych
fast peripheral szybkie urządzenie peryferyjne
fast saved szybko zapisany
fast time-scale skala przyspieszenia
fast-access storage pamięć szybka, o szybkim dostępie
fast-acting, fast-operating szybki, szybko działający
fat bits bity powiększone
FAT, File Allocation Table tablica alokacji, rozmieszczenia plików
fatal error błąd krytyczny, wstrzymujący program
father file pierwotna wersja pliku
fault defekt, wada ,uszkodzenie, zakłócenie , błąd w programie
fault clearing usuwanie zakłóceń, defektów
fault coverage vector wektor pokrycia błędów
fault detection wykrywanie uszkodzeń
fault detector wskaźnik uszkodzeń
fault diagnosis diagnostyka uszkodzeń
fault injection wstrzykiwanie błędów
fault isolation wyodrębnienie uszkodzeń
fault location technology technologia lokalizacji uszkodzeń
fault management zarządzanie siecią w przypadku awarii
fault prevention zapobieganie uszkodzeniom
fault seeding posiew defektów
fault simulator symulator uszkodzeń
fault time czas trwania uszkodzenia, czas przestoju z powodu uszkodzenia
fault to frame zwarcie z masą
fault tolerance 1.odporność na błędy, 2.tolerancja błędu
fault tolerant system system odporny na uszkodzenia
fault trace śledzenie uszkodzeń
fault tracing wyszukiwanie uszkodzeń
fault tree gate element drzewa niesprawności usterek
fautless bezusterkowy , bezbłędny
fautless tape taśma uszkodzona
fault -tolerant network sieć odporna na uskodzenia
faulty operation działanie wadliwe, błędne
favorites ulubione
fax card, board, adapter karta faksowa
fax gateway brama faksowa
fax group grupa faksowa
fax machine faks
fax modem faksmodem
fax sending wysyłanie faksów
fax server serwer faksów
fax software oprogramowanie faksowe
fax-back faks zwrotny
fax-on-demand faks na żądanie
fay przylegać, dokładnie przylegać
fabric budowa, struktura, szkielet
face 1.czcionka, 2.powierzchnia czołowa, czoło ,lico
face bonding montaż czołowy
face-down bonding montaż metodą odwróconej struktury
face of a disk górna powierzchnia dysku
facilities programy wspomagające
facsimile 1.faksymile, 2. (tele)fax
facsimile machine maszyna faksymilowa, telefaks, urządzenie do przesyłania obrazów graficznych i tekstu drogą telefoniczną
facsimile transmission nadawanie obrazów nieruchomych
facsimile transmitter aparat telekopiowy, aparat faksymilowy, symilograf
factor 1,czynnik, 2.współczynnik
factorial design projektowanie czynnikowe
factorization faktoryzacja
fade 1.zanikać, 2.tracić zabarwienie blaknąć
fading 1.zanik sygnału,2.ściemnienie lub rozjaśnienie obrazu
fail 1.ulegać awarii, 2.dopuścić sytuację błędną
failproof niezawodny, zabezpieczony przed uszkodzeniami
fail-safe odporny na uszkodzenia
fail-soft częściowo odporny
failure awaria , uszkodzenie
failure rate wskaźnik awaryjności
fallback rezerwa awaryjna, miana trybu pracy lub konfiguracji sprzętu w celu uniknięcia niesprawności
falling edge zbocze opadające
fall time czas opadania
false fałsz (wartość logiczna) , fałszywy , nieprawdziwy, błędny
false retrieval wyszukiwanie nieużyteczne
false statement twierdzenie fałszywe
family of computer rodzina komputerów
FAMOS, floating (gate) avalanche injection MOS struktura tranzystora polowego MOS z bramką zawieszoną w warstwie SiO2
fan wiatrak, wentylator
fanfold paper papier składany w harmonijkę
fan-in obciążalność wejściowa (bramki logicznej)
fan - out obciążalność wyjściowa (bramki logicznej)
FAQ, freqently asked questions często zadawane pytania, dokument zawierając podstawowe informacje na określony temat, często związany z listą dyskusyjną lub grupą nowości
far-end crsosstalk przenik zadany, przesłuch zdalny
FAST, Federation Against Software Theft federacja ds. ścigania przestępstw komputerowych
fast szybki, szybko
fast access memory pamięć o szybkim dostępie, pamięć szybka
fast auxiliary memory szybka pamięć pomocnicza
fast connect circuit switching komutacja łączy z szybkimi połączeniami
fast Ethernet Ethernet szybki
fast forward szybko w przód (przewijanie)
fast Fourier transform szybka transformacja Fouriera
fast line printer szybka drukarka wierszowa
fast page memory DRAM szybka pamięć stronicowa
fast printing szybkie drukowanie
FAT, file allocation table tablica rozmieszczenia pików, tablica alokacji plików
fatal error błąd krytyczny, uniemożliwiający kontynuowanie programu
father file początkowa wersja pliku
fault uszkodzenie, defekt (w programie)
fault clearing service biuro napraw
faulted section odcinek uszkodzony
fault finder wykrywacz uszkodzeń ,lokalizator uszkodzeń (test)
fault location lokalizacja defektów
fault seeding posiew defektów
fault tolerance odporność na uszkodzenia, odporność na błędy
fault tolerant system system odporny na uszkodzenia
fault tolerant system architecture architektura sprzętu odporna na błędy
fault tree analysis analiza grafu uszkodzeń
FAX, fascilimile machine (tele)faks, maszyna faksymilowa (urządzenie do przesyłania obrazów graficznych i tekstu drogą telefoniczną)
fax faksować
fax (machine) (tele)faks, maszyna faksymilowa (urządzenie do przesyłania obrazów graficznych i tekstu drogą telefoniczną)
FC-AL, Fibre Channel -Arbitrated Loop port urządzeń odległych firmy Sun
FCAV, Full Constant Angular Velocity zapis na CD ze stałą prędkością kątową
FCB, File Control Block blok kontrolny pliku
FCC, Federal Communication Commission Państwowa Komisja Komunikacyjna (USA)
FCFS, First-Come First -Served pierwszy głoszony - pierwszy obsłużony
FCLS, First-Come Last Served pierwszy zgłoszony - ostatni obsłużony
FCP, File Control Porcessor program obsługi plików
FCS, Frame Check Sequence sekwencja sprawdzania ramki
FCS, Frame Check Sequence sekwencja sprawdzania ramki
FCFS, first-come first-served pierwszy zgłoszony - pierwszy obsłużony (w teorii kolejek)
FCLS, first-come, last-served pierwszy zgłoszony - ostatni obsłużony (w teorii kolejek)
FCP, file control program program obsługi plików
FCS, frame check sequence ciąg kontrolny ramki
FDC, floppy disk controller sterownik stacji dysków elastycznych, kontroler napędu dyskietek, sterownik stacji dyskietek
FDD, floppy disk drive stacja dysków, napęd dysków elastycznych
FDDI ,fibre distributed data interface złącze danych w sieciach optycznych o dużych przepustowościach (standard transmisji danych w sieciach światłowodowych o szybkości 100 Mbps
FDDI-LAN, FDDDI local area network lokalna sieć komputerowa typu FDDI
FDM, frequency-division multiplexing system wielokrotny z podziałem częstotliwości
FD Trinitron, Flat Display płaski ekran typu Trinitron
FDC, Floppy Disk Controller sterownik stacji dyskietek
FDD, Floppy Disk Drive stacja dysków Fdd
FDDI backbone sieć bazowa FDDI
FDDI connectivity łączność z siecią FDDI
FDDI ring pierścień sieci FDDI
FDDI, Fiber Distributed Data Interface złącze danych w sieciach optycznych, standard światłowodowej transmisji danych
FDM, Frequency Division Multiplexing połączenie z podziałem częstotliwości
FDMA, Frequency DMA dostęp wielokrotny z podziałem częstotliwości
FDM-RAM, Fast Page Mode RAM
feasibility wykonalność Durchführbarkeit
featheredge krawędź ostra scharfe Kante
feature funkcja, opcja Funktion, Option
feature connector złącze do miksowania dóch sygnałów wideo Name eine\s Interfaces
feature flexibility esatyczność aplikacji Anwendungsflexibilität
feature recognition rozpoznawanie cech Merkmalerkennung
feed dostarczanie, zasilanie, posuw, dostrczać zuführen, Zuführung, Vorschun
feed holes otwory prowadnicze (np. w papierze ciągłym) Führungslöcher
feedback sprzężenie zwrotne Rückkopplung
feedback control system system regulacji Regelsystem
feedback loop pętla zwrotna, pętla sprzężenia zwrotnego Rückführungsschleife
feeder podajnik Zuführungsvorrichtung
feeding cycle cykl dostarczania Zuführungszyklus
FEH, fragment extension header nagłówek dodatkowy fragmentacji Fragment Extension Header
female screw , nut nakrętka Schraubenmutter
fender osłona , pokrywa Schutzvorrichtung, Schutzblech
ferrit core rdzeń ferrytowy Ferritkern
ferrit rod wkład ferrytowy
ferruginous zawierający żelazo eisenhalting
ferrule ścisk śrubowy Zwinge
fetch wywołanie (np. danych) Abruf
fetch cycle cykl wywołań Abrufzyklus
feasibility study analiza , badanie celowości realizacji projektu, studium możliwości realizacji
feasible solution rozwiązanie dopuszczalne
feathering wtapianie, wnikanie krawędzi w tło
feature 1.cecha, właściwość, 2.możliwość, możność, 3.funkcja , element
feature connector złącze przyszłościowe
featrue extraction wybór cech obrazu
FEC, Forward Error Correction kod korekcyjny w technice kablowej DMT
FECN, Forward Explicit Congestion Notification wskaźnik obciążenia sieci dla odbiorcy
FED, FEDeral Reserve zasoby, rezerwy państwowe
FED, Field Emission Display wyświetlacz fluoroscencyjny
federated database federacyjna baza danych
FEDS, Fiexd and Exchangeable Disk Storage stała i wymienna pamięć dyskowa
feed hopper kaseta podająca
feed pitch odstęp wierszy
feed rack traktor przesuwu
feed reel szpula , rolka podająca
feed slot szczeliwa podawania
feed system system zaislania
feed track ścieżka prowadząca
feedback 1.sprzężenie zwrotne, 2.informacje kontrolne
feedback control sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym, w układzie zamkniętym
feedback control loop pętla sprzężenia zwrotnego
feedback element element sprzężenia zwrotnego
feedback factor współczynnik sprzężenia zwrotnego
feedback filter filtr sprzężenia zwrotnego
feedback form formularz zwrotny
feedback interpreter system system z potwierdzeniem zwrotnym
feedback shift register rejestr przesuwający ze sprzężeniem zwrotnym
feedback system 1.system ze sprzężeniem zwrotnym, 2.system sprzężenia zwrotnego
feeder 1.zasilacz, 2.podajnik , 3.dozownik, 4.przewód, linia zasilająca
feedforward control system system sterowania z prognozowaniem
feeding zasilanie podawanie, wprowadzanie
feeding information dostarczanie danych
feedthrough bezpośrednie połączenie, łącze
female connector złącze żeńskie
female socket gniazdo żeńskie
fence ograniczniki, wartość ograniczającą, element końca tablicy
FEP, Frame-End Processor procesor czołowy
FER, Frame Erasure Rate współczynnik traconych ramek, przekłamanych pakietów w transmisji danych
ferric oxide tlenek żelazowy
ferrrite core rdzeń ferrytowy
ferrite switching core ferryrtowy rdzeń przełączający
ferrite-core store pamięć ferrytowa
ferroacoustic memory pamięć ferroakustyczna
ferromagnetic material materiał ferromagnetyczny
ferrous-coated tape taśma z warstwą tlenku żelaza
fetch ładować do pamięci, pobrać
fetch cycle cykl pobrania
fetch instruction rozkaz pobrania
fetch phase faza pobrania
fetch protect zabezpieczać przed pobraniem
fetch signal sygnał pobrania
fetch time czas ładowania do pamięci
fetch-execute cycle cykl pobrania i wykonania
fetch-store paradigm zasada pobierz-zapisz
FE,, format effector formatyzator
feasibility study studium realizowalności
feature extraction wybór cech (obrazu)
Federation Against Software Theft federacja ds. ścigania przestępstw komputerowych
feed zasilać , doprowadzać, dostarczać
feedback sprzężenie zwrotne
feedback control sterowanie sprzężeniem zwrotnym, sterowanie w układzie zamkniętym, sterowanie zamknięte
feedback control system układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, sterowanie w układzie zamkniętym.
feedback interpreter system system z potwierdzeniem zwrotnym
feeder 1.podajnik, 2.zasilacz, 3. dozownik, 4.linia zasilająca
feedforward sprzężenie do przodu
feedforward control sterowanie antycypacyjne, sterowanie z wyprzedzeniem, sterowanie otwarte
fedd holes dziurki prowadzące
feed hopper kaseta podająca
feeding information dostarczanie danych, wprowadzanie danych
feed into computer wprowadzić do (pamięci) komputera
feed track ścieżka prowadząca
femal connector łączówka żeńska
FEP, front-end processor procesor czołowy, procesor wysunięty
ferrit core rdzeń ferrytowy
ferrite-core memory pamięć ferrytowa
ferrit switch przełącznik ferrytowy
ferroacoustinc memory pamięć ferroaksutyczna
FET, field effect transistor tranzystor polowy
fetch łądować do pamięci, pobieranie
fetch cycle cykl pobrania
fetch phase faza pobrania
fetch -store paradigm zasada pobierz zapisz
fetch time czas ładowania do pamięci
FEX, far-end crosstalk przenik zdalny, przesłuch zdalny
FF ,form feed(ing) wysuw strony, przesunięcie strony
FF, Flip-Flop przerzutnik
FF, Form Feed wysuw strony
FFR, Far Field Recording metoda zapisu dysków MO
FFT, Fast Fourier Transform szybkie przekształcenie Fouriera
fiber optic light pipe, optical fiber, optical waveguide światłowód Lichtwellenleiter, Glasfaser, Glasfaserkabel
fiber optics cable przewód z włókna szklanego Glasfaserkabel
Fido-Net światłowodowa sieć komputerowa
field pole, pole danych Feld,Datenfeld
field definition ograniczenie pola Feldbegrenzung
field instalation instalacja lokalna Installation vor Ort
field line linia działowa sił Kraftlinie
field of application obszar zastosowania Anwendungsgebiet
field selection wybór pola Feldauswahl
field specification wykaz pól Feldspezifikation
field strength, magnetic field stength siła pola magnetycznego Feldstärke
field test test pola, próba zastosowania Feldtest, Einsatzerprobung
field use użycie praktyczne praktischer Einsatz
field, array pole Feld
figure cyfra ,rysunek,liczba, obrazek Ziffer, Abbildung, Zahl, Bild
filament włókno żarzenia Heizfaden
filament voltage napięcie grzejne Heizspannung
file plik, kartoteka, dołączyć, dołączyć do akt Datei
file allocation table tablica alokacji plików (FAT) Dateizuordnungstabelle
file attachment plik, kartoteka, dołączyć, dołączyć do akt Dateianhang
file attribute atrybut pliku Datei-Atribut
file attributes atrybuty pliku Datei-Atribute
file cabinet szafka na akta Aktenschrank
file control blocks blok kontroli pliku Dateisteuerblöcke (FCB)
file folder folder, folder plików Akte
file info informacje o pliku Dateiinformationen
file list lista plików Datei-Liste
file locking blokowanie (pliku w sieci) Blockierung einer Datei
file maintenance utrzymywanie Bestandsführung
file management zarządzanie plikami Dateivwerwaltung
file management system syste zarządzania plikami Dateiverwaltungssystem
file manager menadżer plików Datei-Manager
file mark znak ostatniego zapisu, rekordu Abschnittsmarke
file name nazwa pliku Dateiname
file organisation orgzniazacja, układ plików Dateiorganisation
file protection zabezpieczenie pliku Dateischutz
file protection ring pierścień zabzpieczający przed zapisem (na szpuli taśmy magnetycznej) Schreibschutzring
file searching przeszukiwanie pliku Durchsuchen einer Datei
file server serwer plików Datei-Server
file sharing współużytkowanie plików Filesharing
file transfer transfer plików Dateiübertragung
file updating aktualizacja pliku Aktualisieren einer Datei
file wrapper akta Akte
file, classify dopasować einordnen
file , data file plik Datei
file, filling cabinet kartoteka ,plik kartotekowy Kartei
files pliki Dateien
fill address field pole adresu Adressenfeld
fill and stroke powierzchnia i kontur Fläche und Kontur
fill character znak wypełniający Fülzeichen
fill color barwa powierzchni Flächenfarbe
filler wypełniacz (znak) Fülwort
filmy bardzo cienki, zamazany hauchdünn, trüb
filter filtr, filtrować Filter
filter program program filrujący Filterprogramm
filtering filtrowanie antywirusowe Antiviren-Filtering
filtering mode tryb filtrowania Filterungsmodus
final assembly montaż końcowy Endmontage
final inspection kontola końcowa Endkontrolle
final result wynik końcowy Endergebnis
final stage ostatni stopień Endstufe
final test test końcowy Abschlusstest
final total suma całkowita Endsumme
financial statement rachunek zysków i strat Gewwin- und Verlustrechnung
find szukać/szukaj suchen
find and replace znajdź i zamień suchen und ersetzen
find by name znajdź według nazwy nach Namen suchen
find by owner znajdź według użytkownika suchen
find font szukać czcionek Schriften suchen
find next znajdź następny weitersuchen
find what szukać suchen nach
finder wyznacznik, wykrywacz Peilgerät
finger print , dactylogram odcisk palca Fingerabdruck
finish powierzchnia gotowa, zakończyć benden, vollenden
finished product produkt gotowy feriges Produkt
finite progression , finite series szereg skończony endliche Reihe
fireproof, refractory ogniodporny feuerfest
firm order zamówienie stałe feste Bestellung
firmness wytrzymałość , zwięzłość Festigkeit
firmware oprogramowanie sprzętowe Software in einem ROM, Firmware
first order approximation przybliżenie pierwszego rzędu Näherung erster Ordnung
fissure rysa,szczelina, dzielić ,pęknąć Riss, Spalt,spalten
fit, qualified nadający się, odpowiedni geeignet, passend
fit headline dopasować nagłówek Überschrift einpassen
fit image zmieść obrazek Bild einpassen
fitter monter Monteur
fitting, assemblage, erecting, mounting montaż Montage
five impulse zaokrąglenie do piątki Aufrundungs-Fünf
fix stały, umocować , zacisk befestigen, Klemme
fixed assets , inventory inwentarz,majątek trwały Inventar
fixed count code kod równoważny gleichgewichtiger Code
fixed disk, hard disk dysk twardy (pamięć masowa) Festplatte
fixed format format stały Festformat
fixed line network sieć stacjonarna Festnetz
fixed point przecinek stały Festkomma
fixed point addition dodawanie stałoprzecinkowe Festkomma-Addition
fixed point calculation rachunek stałoprzecinkowy Festkommarechnung
fixed point division dzielenie stałoprzecinkowe Festkomma-Division
fixed point multiplication mnożenie stałoprzeciwnkowe Festkomma-Multiplikation
fixed point number liczba stałoprzecinkowa Festpunktzahl
fixed point operation operacja stałoprzecinkowa Festkomma-Operation
fixed point representation przestawienie liczb stałoprzecinkowych Festkommadarstellung
fixed point subtraction odejmowanie stałoprzecinkowe Festkomma-subtraktion
fixed point system system stałoprzecinkowy, stałopozycyjny Festkommasystem
fixed radix notation zapis pozycyjny o stałej podstawie Radixschreibweise mit fester Basis
fixed record length długość zdania stała feste Satzlänge
fixpoint, checkpoint, benchmark punkt stały, punkt kontrolny, punkt odniesienia Fixpunkt
fiber 1.światłowód, 2.włókno szklane
fiber channel storage pamięć kanałów światłowodowych
fiber optic port port światłowodowy
fiber optics optyka światłowodowa
fiber optics transmission transmisja światłowodowa
fiber-glass filament włókno szklane
fiber-optic cable kabel światłowodowy
fiber-optic communications komunikacja światłowodowa
Fibonacci number liczba Fibonacci′ego
Fibonacci sequence ciąg Fibonacci′ego
Fibonacci series szereg Fibonacci′ego
fibre channel kanał światłowodowy
fibre connectors złącze światłowodowe
fibre optic cable, connector kabel światłowodowy, światłowód
fibre ribbon taśma tekstylna
fibre, fiber Ethernet Ethernet światłowodowy
fibre, fiber, optical fibre światłowód
fiche automated retrieval and display system system zautomatyzowanego wyszukiwania i zobrazowania mikrofilmów
fidelity dokładność, wierność odtwarzania
field pole danych
field alterable ROM pamięć ROM programowalna przez użytkownika
field delimiter ogranicznik pola
Field Effect Transistor, FET tranzystor polowy
Field Emission Display (FED) wyświetlacz fluoroscencyjny
field extractor wybieracz pola zapisu, rekordu
field frequency częstotliwość wyświetlania pól
field label, name nazwa, etykieta pola
field length długość pola
field mark, marker znacznik pola
field of knowledge dziedzina wiedzy
Field Programmable Logic Array, FPLA tablica logiczna programowalna przez użytkownika
field programming programowanie pola
field selection wybór pola zapisu ,rekordu
field selector selektor pola
field tested testowany w rzeczywistych warunkach
fielding rozmieszczanie pól
field-of-view punkt widzenia
filed-programmable ROM pamięć stałą programowalna przez użytkownika
FIF, Fractal Image Format format pliku obrazu fraktalnego
FIFO memory pamięć FIFO
FIFO processing przetwarzanie we dług kolejności FIFO
FIFO queue kolejka FIFO
FIFO, First-In First-Out pierwszy na wejściu -pierwszy na wyjściu w teorii kolejek, kolejka FIFO
fifth generation computer komputer piątej generacji
figurative obrazowy
figurative constant stała symboliczna
figure 1.cyfra, 2.figura , rysunek
figure out 1.obliczać ,wyliczać, 2.składać się na
figure stamp znacznik cyfrowy
figures key klawisz cyfrowy
figures shift przełączenie na wielkie literyna rejestr cyfr
figuring 1.pismo cyfrowe, 3.cyfry skali, zakresu
file plik ,zbiór
file access dostęp do pliku
file activity ratio współczynnik wykorzystania pliku
file addressing adresowanie pliku
file allocation routine program rozmieszczenia pliku, alokacji pliku
File Allocation Table , (FAT) tablica alokacji plików, rozmieszczenia plików
file area obszar pliku
file attribute cecha, atrybut pliku
file backup składowanie, archiwizowanie pliku
file cabinet szafka plików
file cache plikowy bufor podręczny
file cleanup wyczyścić plik
file code kod pliku
file collating porządkowanie pliku
File Control Block, (FCB) blok kontrolny pliku
file control program program sterującym plikami do otwierania i zamykania plików
file conversion konwersja pliku
file copy kopia dokumentu
file creation tworzenie, zakładanie pliku
file definition area obszar definicji pliku
file deletion usunięcie pliku
file description block blok opisu pliku
file descriptor deskryptor pliku
file device urządzenie plikowe , o strukturze pliku
file directory katalog, kartoteka plików
file editor edytor pliku
file event zdarzenie związane z plikiem
file exchange utility program kopiowania plików z możliwością zmiany struktury
file extension rozszerzenie pliku
file format format pliku
file fragmentation fragmentacja pliku
file handle logiczny numer pliku
file handler program obsługi plików
file handling routine procedura obsługi plików
file header nagłówek pliku
file header label etykieta nagłówkowa pliku
file identification block blok identyfikujący, określający plik
file identifier identyfikator pliku
file index indeks plikowy
file interrogation zapytanie do pliku
file label etykieta pliku
file layout rozmieszczanie, rozplanowanie pliku
file length długość pliku
file list box pole listy plików
file locking, locking a file zajęcie, zablokowanie pliku
file maintenance pielęgnacja, utrzymanie pliku
file management zarządzanie plikami
file manager zarządca, menadżer plików
file manipulation wykonywanie czynności
file merger, merging scalanie pliku, plik scalony
file mode tryb pliku, tryb otwarcia pliku
file name nazwa pliku
file node węzeł pliku
file offset pozycja w pliku
file organization organizacja pliku
file organization code kod organizacji pliku
file overflow area obszar przepełniony plikami
file pointer wskaźnik pliku, wskaźnik do pliku
file processing przetwarzanie pliku
file properties właściwości pliku
file protect tab zapadka zabezpieczająca przed zapisem
file protection ring pierścień zezwalający na zapis, zapisu
file protection (security) ochrona ,zabezpieczenie pliku
file purge usunięcie zawartości pliku
file qualifier kwalifikator, klucz pliku
file queue kolejka plików
file rights prawa do pliku
file security zabezpieczenie programowe, ograniczenie dostępu do pliku
file separator separator pliku
file separator character znak rozdzielający pliki
file sequence porządek kartoteki, kolejność plików w katalogu
File Server, FS serwer plików
file set zbiór plików
file share współużytkowany zasób plikowy, udział
file size, extenet rozmiar pliku
file sort sortować zawartość pliku
file sorting sortowanie pliku
file specifier wyróżnik pliku
file storage, store przechowywanie, magazynowanie plików w pamięci
file structure, layout struktura pliku
file system system plików
file trailer identifier etykieta końcowa pliku
file transfer przesyłanie plików
file Transfer Access and Management (FTAM) protokół przesyłania i zarządzania plikami
File Transfer Protocol , (FTP) protokół przesyłania plików
file transfer utility oprogramowanie do przesyłania plików
file type typ pliku
file unit zewnętrzna pamięć masowa
file update (updating) aktualizacja pliku
file validation kontrola pliku
file window variable zmienna dostępu do pliku
filemark 1.znak ostatniego zapisu, rekordu w pliku, 2.znacznik sekcji
filename nazwa pliku
filename extension rozszerzenie nazwy pliku
file-oriented przeznaczony do pracy z plikami
filer zarządca plików
file-recovery utility program do odzyskiwania plików
fileset zestaw plików
filestore 1.pamięć zbiorów systemu, 2.magazyn , skład plików
file-structured o organizacji plikowej , o strukturze plikowej
filesystem system plików
filetype identfiaktor typu pliku
filial odnoszący się do potomków
filing 1.katalogowanie, kartotekowanie, segregowanie dokumentów, ewidecnjonowanie,2.zapisywanie danych do pliku
filing system oprogramowanie katalogujące, system katalogowania
fill 1.wypełniać, zapełniać, 2.wypełnianie
fill character, pad character znak wypełnienia
fill pattern wzór wypełniania w grafice komputerowej
fill solid wypełnienie jednolite
fill textured wypełnienie deseniem
fill up napełniać ,wypełniać, dopełnić , uzupełnić
fill, paint wypełniać ,zamalować
fill-area attribute atrybut zamazywania, atrybut maskowania w selekcji obszaru obrazu
filled in online document wypełniony formularz elektroniczny
filler wypełniacz, znak wypłeniający
fillet 1,zaokrąglić, 2.powierzchnia pośrednia
fill-in-the blanks language, the-forms langauge język blankietowy
film optical sending device for input to computer optyczny czytnik filmu do komputera
film recorder naświetlarka
FILO, First-In Last-Out pierwszy na wejściu, ostatni na wyjściu
filter filtr , filtrować
filter function funkcja filtrowania
final końcowy ,ostateczny
final assembly test test końcowy po montażu
final block blok kończący
final control element człon wykonujący
final segment of set reszta zbioru
final state stan końcowy
final-form text tekst w formacie docelowym
finalizer method metoda wykończeniowa, doprowadzająca do stanu ostatecznego
financial modelling modelowanie finansowe
financial software oprogramowanie finansowe
find znaleźć, wykryć, odkryć
find and repalce znajdź i zamień
find application, use znajdować zastosowanie
find out dowiedzieć się, przekonać się
findable wykrywalny
finder 1.wyszukiwacz ,2.wyznacznik
finding dana uzyskana, wynik poszukiwań, badań, wniosek
finding on the Internet odnajdywanie w Internecie
fine 1.drobny, precyzyjny, 2.dobry
fine diffusion dokładne rozpraszanie
fine index indeks szczegółowy, wtórny
fine tune, tweak dostrajać
fine tunning precyzyjne dostrajanie
fine -grained control 1.kontrola precyzyjna , 2.sterowanie precyzyjne, szczegółowe
fine-grained multiporcessing wieloprzetwarzanie precyzyjne
fine-tune precyzyjnie dostroić, wyregulować
finetune file dostrajanie pliku
finger palec, program poszukujący informacji o użytkownikach sieci
fingerprint skrót danych, odcisk
finisz 1.koniec, zakończenie, 2.kończyć , skończyć
finished document dokument zakończony
finished goods gotowy towar
finisher urządzenie wykańczające
finite 1.określony, 2.skończony
finite difference method metoda różnic skończonych
finite element method metoda elementów skończonych
finite element modeling (modeling) modelowanie elementów skończonych
finite number liczba skończona
finite set zbiór skończony
finite state automation (machine), finite automation automat skończony, automat o skończonej liczbie stanów
finite state grammar 1.garmatyka o skończonej liczbie stanów, 2.gramatyka automatów skończonnych
finite state language język automatów skończonych
finite-difference method metoda różnic skończonych
finite precision numbers liczby o skończonej precyzji
fire uruchamiać, "odpalać"
firewall zapora ogniowa, ściana przeciwogniowa, bariera ochronna
firm 1.zwarty, zwięzły, 2.mocny
firmware oprogramowanie zakodowane w sprzęcie, sprzętowe
firmware monitor firmowy program monitorujący
firmware update uaktualnienie oprogramowania sprzętowego
first boot device pierwsze urządzenie sterujące
first bucket in file area marker wskaźnik pierwszego bloku w obszarze pliku
first fit pierwszy odpowiedni pasujący w metodzie podziału pamięci
first fit algorithm algorytm dopasowania
first fit decreasing algorithm algorytm dopasowania uporządkowanych zadań
first generation computer komputer pierwszej generacji
first generation image obraz pierwszej generacji
first item pozycja, element pierwszy
first item list wykaz elementów pierwszych
first name imię
first-come first-served pierwszy zgłoszony pierwszy obsłużony w teorii kolejek
first come last-served pierwszy zgłoszony ostatni obsłużony w teorii kolejek.
first-in last-out pierwszy na wejściu, ostatni na wyjściu
first level address adres pierwszego poziomu
first-level index table tablica indeksów pierwszego stopnia
first-level overflow bucket porcja, blok programowy w obszarze przepełnień pierwszego stopnia
first-level overflow routine procedura przepełnień pierwszego stopnia
first-order logic logika pierwszego rzędu
first-order subroutine podprogram pierwszego rzędu
first-time users użytkownicy pocątkujący
fisheye rybie oko
fit dopasować, dobrać
fit together pasować do siebie
FITL, Fiber In The Loop technologia światłowodowa doprowadzenia do abonenta
fitness przydatność
fitness for use przydatność użytkowa
fitting dopasowywanie , montaż
five-level code kod pięciościeżkowy
fix 1.usatalać, 2.naprawiać, poprawiać, reperowac
fixed address adres stały
fixed and exchangeable disk storage pamięć dyskowa stała i wymienna
Fixed and Exchengeable Disk Storage (FEDS) stała i wymienialna pamięć dyskowa
fixed area obszar ustalony
fixed connector złącze sprzętowe stałe
fixed cycle operation operacja o stałym cyklu
fixed data dane stałe
fied disk storge pamięć na dysku stałym
fixed field pole stałe
fixed format format stały
fixed head disk storage pamięć na dysku z nieruchomą głowica
fixed information length stała długość informacji
fixed instruction length stała długość rozkazu
fixed line stałe łącze
fixed pluc connector wtyk
fixed point stały przecinek dziesiętny, punkt stały
fixed point repersentation reprezentacja stałoprzecinkowa, stałopozycyjna
fixed program computer komputer ze stałym programem
fixed radix numeration system system liczbowy o stałej podstawie
fixed resources zasoby stałe
fixed retention utrzymywanie stałe, ustalone
fixed routing routowanie, trasowanie ustalone, trasa ustalona
fixed space twarda spacja
fixed spacing jednakowe odstępy
fixed storage pamięć stała, pamięć wielkości stałych
fixed variable zmienna ustalona
fixed word length stała , ustalona długość słowa
fixed-head disk dysk o stałej głowicy
fixed-length addressing adresowanie ze stałą długości adresu
fixed-legth computer komputer ze słowem o stałej długości
fixed-length field pole o stałej długości
fixed-length record system system z zapisami, z rekordami o stałej długości
fixed-length string łańcuch, ciąg tekstowy o stałej długości
fixed-length word słowo stałej długości
fixed-point arithmetic arytmetyka stałopozycyjna, przecinkowa
fixed-point calculation obliczenia stałopozycyjne, stałoprzecinkowe
fixed-point instruction rozkaz stałopozycyjny stałoprzecinkowy
fixed-point notation zapis stałopozycyjny ,stałoprzecinkowy
fixed-point number liczba stałopozycyjna, stałoprzecinkowa
fixed-point operation operacja stałoprzecinkowa, stałopozycyjna
fixed-point quantity wielkość stałopozycyjna, stałoprzecinkowa
fied-point representation przedstawienie liczb stałopozycyjnych ,stałoprzecinkowych
fixed-point system system stałopozycyjny, stałoprzecinkowy
fixed-program computer komputer o stałym programie ,z ustaloną kolejnością rozkazów
fixed-radix notation notacja pozycyjna o stałej podstawie
fixed-socket connector gniazdo
fixed-word length stałą długość słowa
fixing ustalanie, utrwalanie
fixup wyrównanie
fiber światłowód
fiber distributed data interface złącze danych w sieciach optycznych o dużych przepustowościach (standard transmisji danych w sieciach światłowodowych o szybkości 100 Mbps)
fiber optics technika światłowodowa
fiber to the crub sieć optyczna mająca zastąpić infrastrukturę telewizji kablowej
Fibonacci number liczba Fibonacciego
Fibonacci sequence ciąg Fibonacciego
Fibonacci series szereg Fibonacciego
fibre światłowód
fibre distributed data interface złącze danych w sieciach optycznych o dużych przepustowościach ,standard transmisji danych w sieciach światłowodowych o szybkości 100 Mbps
fibre optic communications komunikacja światłowodowa
fibre optic link łącze światłowodowe
fibre optics technika światłowodowa
fibre optics transmission transmisja światłowodowa
fibre to the crub sieć optyczna mająca zastąpić infrastrukturę telewizji kablowe
fidelity dokładność , wierność (odtwarzania)
field pole (danych)
field alterable ROM, fiels alterable read-only memory pamięć stałą progamowalna przez użytkownika
field effect transistor tranzystor polowy
field-length check sprawdzenie długości pola
field marker znacznik pola
field - programmable programowalny przez użytkownika
field -programmable logic array tablica logiczna programowalna przez użytkownika
field programmable read-only memory , field programmable ROM pamięć stała programowalna przez użytkownika
FIFO, first-in first-out pierwszy na wejściu - pierwszy na wyjściu (w teorii kolejek)
fifth-generation computer komputer piątej generacji
figurative constant stała symboliczna
file plik
file access dostęp do pliku
file addressing adresowanie pliku
file allolocation przydział pliku, alokacja pliku
file allocation routine program rozmieszczenia pliku, tablica alokacji plikó
file backup składowanie pliku, archiwizowanie pliku
file compression kompresja pliku
file compression utility program użytkowy do kompresji plików
file concatenation łączenie plików
file control block blok kontroli plików
file control program program obsługi plików
file defragmentation usuwanie fragmentacji plików, scalanie pliku
file defragmentation usuwanie fragmentacji plików, scalanie pliku
file deletion usuwanie pliku (np. z dysku)
file description opis pliku
file descriptor deskryptor pliku
file extension rozszerzenie nawy pliku
file fragmentation fragmentacja pliku
file gap odstęp między plikami (na taśmie magnetycznej)
file header (label) nagłówek pliku, etykieta nagłówkowa pliku
file identification identyfikator pliku
file label etykieta pliku
file layout rozmieszczenie pliku
file loading ładowanie pliku
file locking zajęcie pliku, zablokowanie pliku
file maintenance utrzymanie pliku
file management zarządzanie plikiem
file management program program zarzadzania plikami
file manager zarządca plików
file mapping odwzorowanie zbiorów (technika pozwalająca na używanie zbiorów dyskowych jako dużych tablic umieszczonych w pamięci wirtualnej)
file merging scalanie pliku
file name nazwa pliku
file organization organizacja pliku
file-oriented przeznaczony do pracy z plikami
file processing przetwarzanie pliku
file protection zabezpieczenie pliku
file protection ring pierścień pozwalający na zapis, pierścień zapisu
file recovery odzyskanie pliku, odtworzenie
file rights prawa do pliku (w sieci komputerowej)
file security zabezpieczenie programowe pliku, ograniczenie dostępu do pliku
file separator separator pliku
file sequence kolejność plików
file serwer serwer plików
file service obsługa pliku
file swapping przemieszczanie plików
file system system plików
file transfer przesyłanie plików
file transfer protocol protokół przesyłania plików
file updating aktualizacja pliku
file viewer program przeglądania plików
fill wypełniać
filler wypełniacz (znak)
fill-in-the blanks language język blankietowy
fill-in-the-forms language język blankietowy
film circuit układ warstwowy
film integrated circuit układ scalony warstwowy
FILO, first-in last out pierwszy na wejściu - ostatni na wyjściu (w teorii kolejek)
filter filtr, program filtrujący, przefiltrować, użyć programu filtrującego
final control element człon wykonawczy
final selector wybierak liniowy
find znaleźć, wykryć
finder 1.wyznacznik, wykrywacz , 2.szukacz
finding dana uzyskana, wynik badania, wniosek
fine control sterowanie dokładne
fine line linia cienka
finger program znajdowania informacji o użytkownikach sieci komputerowej
finite 1.określony, 2.skończony
finite automaton automat skończony, automat ze skończoną liczbą stanów
finite element method metoda elementów skończonych
finite-state machine automat skończony, automat ze skończoną liczbą stanów
firewall zapora, przegroda, ściana ogniowa, system ochrony ograniczający dostęp sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych
first-come first-served pierwszy zgłoszony - pierwszy obsłużony (w teorii kolejek)
first-come last-served pierwszy zgłoszony - ostatni obsłużony (w teorii kolejek)
first generation computer komputer pierwszej generacji
first-in first-out pierwszy na wejściu - ostatni na wyjściu (w teorii kolejek)
first-in last-out pierwszy na wejściu - pierwszy na wyjściu (w teorii kolejek)
first-item list wykaz elementów pierwszych
first -level address adres pierwszego poziomu
first-order subroutine podprogram pierwszego rzędu
fit 1.pasować, nadawać się ,być odpowiednim, 2.dopasować, dostosować, odpowiedni, stosowny
fitness przydatność
five-digit number liczba pięciocyfrowa
five-unit code kod piątkowy
fix 1.mocować, unieruchamiać, 2.ustalać, 3.naprawiać
fixed ustalony, stały
fixed address adres stały
fixed block length stała długość bloku
fixed-cycle operation operacja o stałym cyklu
fixed disk dysk stały
fixed disk storage pamięć na dysku stałym
fixed field pole stałe
fixed form coding kodowanie stałopolowe
fixed-head disk dysk z nieruchomą głowicą
fixed-image graphics grafika obrazów stałych, grafika obrazów nieruchomych
fixed instruction length stała długośćrozkau
fixed-length addressing adresowanie e stałą długością adresu
fixed-length computer komputer ze słowem o stałej długości
fixed-length field pole o stałej długości
fixed-length record zapis o stałej długości, rekord o stałej długości
fixed-length word słowo o stałej długości
fixed-point stałopozycyjny, stałoprzecinkowy
fixed-point arithmetic arytmetyka stałoprzecinkowa, arytmetyka stałoprzecinkowa
fixed-point calculation obliczenia stałopozycyjne, obliczanie stałoprzecinkowe
fixed-point computer komputer stałoprzecinkowy, komputer stałopozycyjny
fixed point notation zapis stałopozycyjny, zapis stałoprzecinkowy
fixed point representation reprezentacja liczb stałopozycyjna, reprezentacja liczb stałoprzecinkowa
fixed-point system system stałopozycyjny, system stałoprzecinkowy
fixed-position addressing adresowanie stałoprzecinkowe
fixed-program computer komputer o stałym prgoramie
fixed-radix notation notacja pozycyjna o stałej podstawie
fixed storage pamięć stała
fixed variable zmienna ustalona
fixed-width font font nieproporcjonalny
fixed word length stała długość słowa
flag flaga,znacznik Flag, Kennzeichen
flag sequence ograniczenie bloku Blockbegrenzung
flagbit bit rozpoznawczy Kennzeichenbit
flange kołnierz Flansch
flanking channel kanał sąsiedni Nachbarkanal
flare tool narzędzie flara blendenfleckes Werkzeug
flash rozbłyskiwać , błysk aufblitzen, Blitz, Aufblitzen
flat bed plotter ploter płaski, planszetowy Flachbettplotter
flatten transparency zredukować przeźroczystość Transparenz reduzieren
flaw pęknięcie, błąd produkcyjny Riss, Sprung, Fabrikationsfehler
flexibility,versatility elastyczność , giętkość , różnorodność Vielseitigkeit, Biegsamkeit
flexible elastyczny biegsam
flexible cable kabel elastyczny flexibles Kabel
flexible disk dysk elastyczny, dyskietka diskette
flicker , wobble migotanie, migotać Flimmern,Flackern,flimmern, flackern
flickering migotanie flimmern
flight simulator symulator lotu Flimulator
flimsy ,papery papier przebitkowy, cienki Durchschlagpapier, dünn
flip klapka Klappe
flip-flop pamięć przerzutnika, przerzutnik Flipflop,Flipflopspeicher, bistabile Kippschaltung
floating address, symbolic address adres symboliczny symboliszche Adresse
floating point przecinek zmienny, liczba zmiennoprzecinkowa Gleitkomma, Fließkomma
floating point addition dodawanie zmiennoprzecinkowe Gleitkomma-Addition
floating point calculation rachunek zmiennoprzecinkowy Gleitkommarechnung
floating point division dzielenie zmiennoprzecinkowe Gleitkomma-division
floating point multiplication mnożenie zmiennoprzecinkowe Gleitkomma-Multiplikation
floating point number liczba zmiennoprzecinkowa Gleitpunktzahl
floating point operation działanie zmiennoprzecinkowe Gleitkomma-Operation
floating point representation przedstawienie liczb zmiennprzecinkowych Gleitkomma-Darstellung
floating point subtraction odejmowanie zmiennoprzecinkowe Gleitkomma-Subtraktion
floating point system system zmiennoprzecinkowy Gleitkommasystem
floating point unit jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych Fließkommaeinheit, Koprozessor
floor plan rzut poziomy,plan Grundriss
floor space powierzchnia Grundfläche
floppy flop, dyskietka
floppy disk dysk miękki , dyskietka Floppy-Disk, Diskette
floppy disk drive napęd dyskietek diskettenlaufwerk
floptical disk dyskietka magneto-optyczna (pamięć masowa) optische Floppy
flow chart plan przebiegu pracy programu Programmablaufplan
flow control sterowanie strumieniem danych Flusskontrolle
flow diagram sieć działania, sieć przepływu Ablaufdiagramm
flow line linia przebiegu Ablauflinie
flow of information przepływ informacji Informationsfluss, Datenfluss
flowchart sieć działań, sieć przepływu
fluctuate wahać się schwanken
fluctuation wahanie, fluktuacja Schwankung
fluid , liquid płynny, ciecz flüssig
fluid , fluidity,liquid , ciecz Flüssigkeit
flush na jednej płaszczyźnie, przepływać strömen
flux strumień Stromn
flux density gęstość strumienia Flussdichte
flux line linia przepływu Flusslinie
flying spot punkt świetlny ruchomy Lichtpunkt
flywheel koło zamachowe Schwungrad
flag 1,zancznik, znak, 2.flga, wskaźnik stanu, 3.sygnalizator ,znak sygnalizacyjny
flag bit bit flagowy , znacznika
flag code kod znacznika
flag field pole znacznikowe , flagowe
flag files zaznaczanie plików
flag instruction rozkaz flagowy
flag page strona tytułowa
flag register rejestr statusu, flagi znaczników
flag sequence sekwencja znaczników
flagging flagowanie, zaznaczanie
flapper taca zabezpieczająca
flash 1.zaświecić, mignąć, 2.błyskowy. 3.błysk
flash a/d converter błyskowy przetwornik
flash BIOS BIOS w pamięci błyskowej
flash EEPROM pamięć błyskowa EEPROM
flash memory pamięć błyskowa
flash memory card karta pamięci blyskowej
flash photographic printer błyskowa drukarka fotograficzna
flash ROM stała pamięć błyskowa, pamięć błyskowa ROM
flashing character znak mijający
flat 1.płaski, 2.jednorodny
flat file plik płaski, jednorodny , plik prosty składający się z jednakowego rodzaju rekordów
flat memory pamięć jednorodna
flat namespace płaska przewstrzeń adresowa, nazw
flat pack obudowa płaska
flat rate stawka ryczałtowa
flat screen ekran płaski
flat shading cieniowanie płaskie
flat square płaski , prostokątny
flat subassembly pakiet
flatbed (flat-bed) plotter pisak, ploter planszetowy, stołowy
flatbed (flat-bed) scanner skaner płaski , wolnostojący
flatbed plotter ploter płaski
flat-file database kartotekowa baza danych
flat-panel display wyświetlacz płaski, ciekłokrystaliczny
flatten spłaszczać, równać
flattened display list spłaszczona lista wyswietlania
flattening spłaszczenie, ujednorodnienie
flavor, flavour wersja, odmiana
flaw skaza ,wada, omyłka
fletpack płaska obudowa mikroukładu
flex przewód giętki
flex point punkt przegięcia
flexibility giętkość, elastyczność, dowolność, swoboda
flexible array tablica o zmiennym rozmiarze, elastyczna
flexible automatic circuit tester elastyczny, automatyczny tester układowy
flexible disk dysk elastyczny
Flexible Manufacturing System,(FMS) elastyczny system produkcji
flexion druga pochodna
flexowriter kodopis
flicker migotać, migotanie
flicker effect migotanie, mruganie
flicker noise szum migotania
flicker-free niemigoczący
fight simulation graphics grafika w symulacji lotów
fight simulator symulator lotu
fight computer komputer do celów nawigacji lotniczej lub kosmicznej
flip odbicie symetryczne w grafice komputerowej
flip off wyłączyć , zgasić
flip on włączyć , zapalić
flip-flop,FF przerzutnik, multiwibrator bistabilny
floppy disk dyskietka dwustronna z niezależnie używanymi stronami
float płynny
float contact styk pływający, samoustawny
floating zmienny, swobodny, ruchomy
floating address adres symboliczny, zmienny, pływający
floating gate bramka pływająca
floating point przecinek zmienny, zmiennopozycyjny
floating point (notation) zapis, notacja zmiennoprzecinkowy
floating point arithmetic arytmetyka zmiennoprzecinkowa
floating point number liczba zmiennoprzecinkowa
FLoating Point Operation (FLOP) operacja zmiennoprzecinkowa
floating point representation reprezentacja zmiennoprzecinkowa , zmiennopozycyjna
floating point technology technika obliczeń zmiennopozycyjnych
Floating Point Unit (FPU) jednostka zmiennoprzecinkowa , koprocesor
floating symbolic address zmienny adres symboliczny
floating toolbar pływający pasek narzędzi
floating window okno swobodne
floating-point arithmetic package pakiet programów arytmetyki zmiennopozycyjnej
floating-point bar podstawa liczenia ze zmiennym przecinkiem
floating-point calculation obliczenia zmiennopozycyjne, zmiennoprzecinkowe
floating-point computation liczenie zmiennopozycyjne, zmiennoprzecinkowe
floating-point instruction rozkaz zmiennoprzecinkowy, zmiennoprzecinkowy
floating-point notation zapis zmiennoprzecinkowy, zmiennopozycyjny
floating-point operation per second operacje zmiennoprzecinkowe na sekundę (określenie szybkości działania procesora)
floating -point package pakiet zmiennopozycyjny, zmiennoprzecinkowy
floating-point processor arytmetyczny procesor zmiennoprzecinkowy, zmiennopozycyjny
floating-point quantity wielkość zmiennoprzecinkowa, zmiennopozycyjna
flaoting-point representation przedstawienie liczb zmiennoprzecinkowych , zmiennopozycyjnych
floating-point routines procedury zmiennoprzecinkowe
floating-point word słowo zmiennopozycyjne, zmiennoprzecinkowe
flood filling wypełnianie na zasadzie zalewania, zalewkowanie
flood pattern wzór pokrycia w grafice komputerowej
flooding 1.trasowanie rozpływowe, 2.przepełnienie, 3.zasypywanie pocztą elektroniczną
FLOP, FLOating Point operation operacja zmiennoprzecinkowa
flopover przesuwanie się obrazu w pionie na ekranie monitora
Floppy Disk Controller (FDC) sterownik stacji, napędu dysków elastycznych, sterownik stacji dyskietek
Floppy Disk Driver (FDD) unit napęd dysków elastycznych, stacja dyskietek
floppy disk memory (storage) pamięć na dyskietkach, dyskach elastycznych
floppy disk operating system dyskietkowy system operacyjny
floppy disk sector sektor dyskietki
Floppy Disk, (FD), floppy diskette, microfloppy dyskietka, dysk elastyczny
floppy drive activity działanie napędu dyskietek
floppy drive seek przeszukiwanie stacji dyskietek
floppy-based device urządzenie pamięciowe dyskami elastycznym
FLOPS, FLOating - Point operations per second, flops operacji zmiennopozycyjnych na skeundę
flow 1.przepływ w , 2.oblewanie rysunku tekstem ,3.potok
flow augmentation path droga powiększająca przepływ
flow conrol sterowanie strumieniem danych, przepływem w sieciach komputerowych
flow control direcitive dyrektywa sterująca
flow diagram sieć działań, przepływu
flow direction kierunek przepływu
flow shop problem problem obsługi przepływów
flow text tekst opływający
flow time czas przepływu (dotyczy przebywania zadania w systemie obsługi)
flowchart schemat działania programu, blokowy program, sieć działań, diagram przepływu
flowchart symbol element sieci działań
flowchart template szablon sieci działań
flowcharter program sporządzający sieć działań
flowcharting sporządzanie sieci działań
flowline linia przepływu, przebiegu
FLP, Fast-Link Pulses impulsy kontrolne w 100BaseT
fluctuate wahać się, zmieniać się
fluid płyn ,strumień
fluid computer komputer elementami strumieniowymi
flush opróżniać, opróżnienie bufora poprzez wyprowadzenie znaków
flush buffers opróżniać bufory
flush left wyrównać do lewego marginesu
flush right wyrównać do prawego marginesu
flushing 1.opróżnienie bufora, 2.płukanie dysz drukarki
flutter drżenie, nierówny przesuw
flux strumień
fluxing 1.upłynnianie , nadawanie płynności, 2.uplastycznienie, zmiękczanie
flyback, line flyback ruch powrotny, linia powrotna
flying head głowica bezstykowa, bezdotykowa
flying spot scanner skaner z ruchomym punktem, plamką świetlną
flying-spot scanning wybieranie ruchomym punktem świetlnym
flag znacznik stanu, wskaźnik stanu, flaga
flag bit bit flagowy, bit znacznika
flag instruction rozkaz flagowy
flag rejestr rejestr flagowy
flag sequence sekwencja flagowa
flash 1.błysk, 2.mignięcie ,3.błysnąć, 4.mignąć
flash a/d converter błyskowy przetwornik a/d
flashing podświetlanie szablony (jako tła obrazu)
flashing cursor kursor migający
flash memory pamięć błyskowa, pamięć fleszowa
flat-bed plotter pisak planszetowy, ploter planszetowy
flat - bed scaanner skaner wolnostojący, skaner płaski
flat file plik prosty, składający się z zapisów tego samego typu
flat file database management program program zarządzania prostą bazą danych, składająca się z zapisów tego samego typu
flat namespace płaska przestrzeń adresowa
flatpack płaska obudowa (mikroukładu) typu krab
flat - panel display ekran płaski
flat-screen display wyświetlacz o płaskim ekranie, monitor ekranowy o płaskim ekranie
flexibility elastyczność
flexible disk dysk elastyczny
flexowriter kodopis
flicker mrugać, migotać błyskać
flicker effect zjawisko migotania (obrazu)
flight simulator symulator lotu (program komputerowy)
flip-flop przerzutnik bistabilny, flip-flop
floating zmienny, ruchomy, pływający
floating gate bramka pływająca
floating (gate) avalanche injection MOS struktura trnazystora polowego MOS z bramką zawieszoną w warstwie SiO2
floating-point zmiennopozycyjny, zmiennoprzecinkowy
floating-point arithmetic arytmetyka zmiennopozycyjna, arytmetyka zmiennoprzecinkowa
floating-point calculation obliczenia zmiennopozycyjne , obliczenia zmiennoprzecinkowe
floating-point computer komputer zmiennopozycyjny, komputer zmiennoprzecinkowy
floating-point extension rozszerzony rozkazy zmiennoprzecinkowe
floating-point notation zapis zmiennopozycyjny, zapis zmiennoprzecinkowy
floating-point operation operacja zmiennopozycyjna, operacja zmiennoprzecinkowa
floating-point operations per second operacje zmiennopozycyjne na sekundę
floating-point package pakiet zmiennopozycyjny, pakiet zmiennoprzecinkowy
floating-point processor procesor (arytmetyczny) zmiennopozycyjny, procesor (arytmetyczny) zmiennoprzecinkowy
floating-point register rejestr zmiennoprzecinkowy , rejestr zmiennopozycyjny
floating-point representation reprezentacja zmiennoprzecinkowa
floating-point unit jednostka obliczeń zmiennopozycyjnych
floating storage addressing zmienne adresowanie pamięci
flooding trasowanie rozpływowe
floppy (disk) dyskietka, dysk elastyczny
floppy disk controller sterownik napędu dysków elastycznych, kontroler napędu dyskietek, sterownik stacji dyskietek
floppy disk driver stacja dysków, napęd dysków elastycznych
floppy-diks memory pamięć dyskietkowa
flops, floating-point operations per second operacje zmiennopozycyjne na sekundę
floptical disk dysk floptyczny
floptical diskette dyskietka floptyczna
floptical drive napęd floptyczny
flow 1.przepływ, 2.umieszczanie tekstu wokół rysunku na stronie
flowchart siec działań, sieć przepływu
flow control sterowanie strumieniem danych, sterowanie przepływem (w sieciach komputerowych), kontrola przepływu
flow diagram się działań, sieć przepływu
flow direction kierunek przebiegu (przepływu)
flow recorder rejestrator przepływu
fluid computer komputer na elementach strumieniowych
fluid logic element element logiczny strumieniowy
fluid state element element strumieniowy
fluoroscent display wyświetlacz fluoroscencyjny
flush left wyrównać do lewego marginesu
flush right wyrównać do prawego marginesu
flyback ruch powrotny (plamki na ekranie)
flying head głowica bezdotykowa, głowica magnetyczna zapisu-odczytu nie dotykająca nośnika danych, lecz unosząca się nad nim na cienkiej warstwie powietrza
flying lead cienki drut łączący pole kontaktowe z nóżką obudowy np. tranzystora układu scalonego
flying spot ruchoma plamka świetlna
flying-spot scanner skaner optyczny
flying-spot scanning wybieranie ruchomą plamką świetlną
flythrough przepływanie (w wirtualnej rzeczywistości)
FM, Frequency Modulation modulacja częstotliwościowa ,modulacja częstotliwościowa
FMD ROM, Fluoroscent Multilayer (Media) Disc ROM fluoroscencyjny wielowaratwowy, dysk medialny z pamięcią stałą (140 GB)
FMS, Flexible Machining System system komputerowego sterowania numerycznego
FMS, Flexible Manufacturing System elastyczny system produkcji
foam, spume piana , pienisty schäumend, Schaum
fold fałd, składać falten
fold , groove wręgować falzen
fold , joggle,rabbet, rebate fałd, wręg Falz, Falte
folder folder, katalog Ordner
folder, booklet, brochure broszura, książeczka Broschüre
foliated foliowany, rozwarstwiony mit Folie beschichtet
folium krzywa liściowa, krzywa płaska Blattkurve
follow up file plik następujący Anschlussdatei
followed hyperlink hiperłącze użyte besuchter Hyperlink
font czcionka , pismo schrift,Font
font-cartridge kaseta ze znakami Zeichensatzkassette
font color kolor czcionki Schriftfarbe
font size rozmiar czcionki Schriftgröße
font style styl czcionki Schriftstil
foot-proof zabezpieczony przed skutkami nieumiejętnej obsługi betriebssicher, narrensicher,kinderleicht
foot-note stopka Fußnote
foot-rule calówka Zollstock
footage indicator wskaźnik długości papieru Papierlängenanzeiger
footer stopka, odnośnik, przypis dolny Fußzeile, Fußnote
forbear przodek Vorfahr
forbidden combination check kontrola pdo kątem niedozwolonych kombinacji Prüfung auf unzulässige Code-Kombinationen
force shut down from a remote system zdalne zamykanie z innego systemu Herunterfahren von einem Fernsystem aus
forbidden-code combination niedozwolona kombinacja kodu unzulässige Code-Kombination
force , power siła moc ,przemoc Kraft, Stärke, Gewalt
forced cooling sztuczne nawietrzanie künstliche Belüfrung
forceful silny kräftig, stark
forcer, piston, sty tłok Kolben
forefinger palec wskazujący Zeigefinger
forefront, frontpage fasada Vorderzeite
foreign obcy, zagraniczny ausländisch, fremd
foreign language język obcy Fremdsprache
forerunner prekursor Vorläufer
foreword przedmowa Vorwort
fork widelec Gabel, Gabelung
form formularz, forma, kształt Formular, Gestalt, Form
form feed posuw strony Blattvorschub
form feeding podawanie arkuszy Blattzuführung
form feeding device podajnik papieru Blattzuführunggerät
form, paper form formularz Formular
formal error błąd formalny formaler Fehler
formalize formalizować, kształtować, przywrócić właściwą formę in die richtige Form bringen
format format, formatować (dyskietkę) formatieren, Format
format in FrontPage formatować we FrontPage formatieren in FrontPage
format template szablon formatu Formatvorlage
formatted screen ekran sformatowany formatgebundener Bildschrim
formatter program formatujący Formatierungsprogramm
formatting formatowanie Formatieren
formfeed posuw strony Seitenvorschub
formless, informal, unbceremonious bezkształtny, bezpostaciowy formlos
formula wzór, formuła Formel
formula evaluation wyprowadzanie wzoru Formelberechnung
formulate formułować formulieren
Forth język programowania
fortnightly czternastodniowy vierzehntägig
Fortran język programowania
fortuitous, haphazard ,random, stochastic przypadkowy zufällig
fortuitousness, fortuity przypadkowość, przypadek Zufälligkeit, Zufall
forward przesyłanie wiadomości Weiterleiteneiner Nachricht
forwarder spedytor Spediteur
forwarding przesyłanie,spedycja Versendung, Spedition
forwardslash prawy ukośnik ("/") Schrägstrich
found znaleźć, uzasadnić , stopić begründen
foundation założenie, podstawa, otwarcie
four address instruction polecenie czteroadresowe Vieradressbefehl
fourfold, quadruple czterokrotny vierfach
focal point punkt skupiający, ogniskujący
focus 1.regulować, ostrość, 2.ognisko
focus window okno aktywne
focusing system układ ogniskujący
fogging, haze zamglenie, mgiełka
fold distance odstęp, zagięcie
fold, n-fold składać , n-krotny
foldability podatność na zginanie
folder 1.zbiór. obwoluta, 3.folder, 4.katalog, skorowidz, skoroszyt
folder drive dysk folderu
foliate rozwarstwiać się
folio folio, foliowy
follow up odpowiedzieć na list w grupie dyskusyjnej , opublikować artykuł na ten sam temat
followed hyperlink użyte hiperłącze
follower 1.powtarzacz, 2.człon bierny, napędzany
following następujący, następny, kolejny
follow-up file plik uporządkowany według klucza inicjowanego określonym zdarzeniem w systemie
font krój pisma czcionka
font card karta z czcionką
font change zmiana czcionki
font disk dysk z fontami
font recticle miejsce na jedne znak
font sample próbka czcionki
font selection window okienku wyboru czcionki
font size rozmiar , wielkość czcionki
font style styl czcionki
font type typ czcionki
font typeface krój czcionki
font viewer przeglądarka czcionek
font-change character znak zmiany kroju i wielkości pisma
Fonts Folder folder, katalog czcionek
foolproof bezpieczny przy nieumiejętnym obchodzeniu się
fool-tolerance odporność, wytrzymałość na nieumiejętne obchodzenie się
foot spód, dolna część
footage counter licznik długości taśmy
footer, footing, tail stopka redakcyjna, podstawka
footing podsumowanie
footnote przypis
footprint 1.ślad, 2.zajmowane miejsce, powierzchnia podstawy urządzenia, 3.układ systemów, podstawa
for more information dodatkowe informacje można znaleźć w…
for technical purpose do celów technicznych
For Your Information (FYI) do twojej informacji
forbid zabraniać
forbidden zakazany, wzbroniony
forbidden character, combination znak zabroniony
forbidden term termin zakazny
force 1.wciskać, wtłaczać, 2.wymuszać, 3.siła
force feedback siłowe sprzężenie zwrotne
force out wypychać
forced page break wymuszać przejście do nowej strony
forcing input wejście przełączające do nowej strony
forecast progrnoza
forecast demand przewidywane zapotrzebowanie
forecasting prognozowanie, przweidywanie
fordesign projekt wstępny
foreground pierwszoplanowy, priorytetowy
foreground colour (color) kolor pierwszego planu, pierwszoplanowy
foreground image przedni plan obrazu
foreground ink tusz pierwszoplanowy
foreground job praca pierwszoplanowa
foreground music muzyka pierwszoplanowa
foreground processing przetwarzanie pierwszoplanowe, priorytetowe
foreground processing memory pamięć przetwarzania pierwszoplanowego
foreground program program pierwszoplanowy, priorytetowy
foreground/background modes tryby pierwszego planu / tła
froeground-background scheduling szeregowanie wielopoziomowe
foregrounding wykonywanie zadań i wyższym priorytecie , obsługa priorytetowa
foreign key klucz zewnętrzny, obcy
foreign matter ciało obce
foresee przewidywać
foreseeable przewidywalny, możliwy do przewidzenia, dający się przewidzieć
forest zbiór drzew w teorii grafów
forever loop pętla wieczna
forgery fałszerstwo
forgetfullness brak działania następczego , wtórnego w teorii masowej obsługi
fork rozgałęzienie, rozwidlenie
form formować, formularz
form editor edytor formularzy
form factor obudowa, wielkość obudowy
form feed character 1.zak zasilania drukarki formularza, 2.znak wysuwu , znak przesunięcia strony
Form Feed, FF wysuw, przesunięcie strony
form generator generator formularzy
form letter , standard letter wzorzec, wzrór listu
form mode tryb formularza
form overlay szablon, tabela, siatka lub mapa stanowiąca ,element tła obrazu
form set zestaw formularzy
form stop czujnik końca strony
form template szablon formualrza
form type typ formularza
formal language język formularza
formal logic logika formalna
formal parameter list wykaz parametrów formalnych
formal specification specyfikacja, opis formalny
formalization, fromalizing formalizacja
fromalized language język sformalizowany
format 1.formatować, 2.format, postać
format buffer bufor formatowy
format character znak sterujący formatowaniem
format effector formatyzator
format error błąd formatu
format label etykieta formatu
formated with bullet wypunktowanie
formation tworzenie się , powstawanie
formatless bezformatowy
foramtted capacity pojemność użytkowa nośnika danych
formatted dump sformatowany zrzut
formatted record zapis, rekord sformatowany
formatter formater
formatting 1.formatowanie, 2.formatowanie, makietowanie, łąmanie
formatting tags znaki adjustacyjne
forming kształtowanie, formowanie , tworzenie
forms flash błyskanie szablonu, migotanie szablonu jako tła obrazu
forms mode terminal terminal formularzowy
formula wzór, formuła, wyrażenie
formula bar pasek formuły
formula language język formuł
formula portability przenośność formuły
formaulary model moduł regułowy
formulation sformułowanie wyrażenia za pomocą wzoru
Forth język programowania wysokiego poziomu Forth
Fortran-to-Algol translator translator Fortranu na Algol
forty-track disk dysk 40 ścieżkowy
forward 1.przesłać dalej, wysłać, ekspediować, przekazywać, 2.przedni, 3.skierowany ku przodowi
forward chaining 1.wnioskowanie od faktu di celu, 2.wnioskowanie uprzedzające
forward channel kanał docelowy
forward declaration 1.wstępny opis obiektu programu, 2.deklaracja zapowiadająca
forward engineering inżynieria normalna (proces przekształcania tekstu programu do postaci wykonywalnej)
froward error correction korekcja błędów z wyprzedzeniem
forward flip-flop przerzutnik przesuwu w przód
forward link połączenie następujące
forward path ścieżka przekazywania
forward reference odnośnik w przód
forward spacing przesunięcie w przód
forward supervision sterowanie wprost
forward/backward counter licznik dwukierunkowy
forward-compatible zgodny w przód
forwarder urządzenie przesyłanie danych w sieci
forwarding przekaz, przesyłanie danych do miejsca wykorzystania
forwarding architecture UTP architektura przekazywania na skrętce nieekranowej
forwards do przodu
foundation classes klasy bazowe
fountain fill wypełnienie tonalne
fountain transparency przeźroczystość tonalna
four hierarchical divisions (A thru D) cztery hierarchiczne działy ochrony technologii komputerów
four-address instruction rozkaz czteroadresowy
four-fold czterokrotny
Fourier analysis analiza Fouriera
Fourier transform transformata Fouriera
Fourier trnasformation przekształcenie, transformacja Fouriera
four-plus-one address adres cztery plus jeden
fourth generation computers komputery czwartej generacji
fourth Genration Lnguage (4GL) język czwartej generacji
four-wire communicztion przesyłanie czteroprzewodowe
four wire line łącze czteroprzewodowe
foveal vision centralna część pola widzenia
fox message komunikat kontroli transmisji (zawiera cały alfabet w zdaniu : quick browan fox jumps over the lazy dog 1234567890)
focusing system układ ogniskujący
fold składać, np. dane w celu zwartego przestawienia
folder katalog, folder
folder window okno katalogowe
following następujący, następny
follow up nadążać
follow-up control regulacja nadążna
follow-up link łącze nadążne
follow-up post publiczna odpowiedź na przesyłkę w sieci komputerowej
follow-up system układ nadążny
font font, komplet czcionek, tego samego kroju i rozmiaru
font family rodzina fontów
font ID conflict błąd identyfikacji fontów
font metric metryka fontu, rozmiar fontu
font -sensitive z rozróżnieniem czcionki
font set zestaw fontów
font size wielkość fontu
font smooothing wygładzanie fontów
foolproof bezpieczny przy nieostrożnym lub nieujętym obchodzeniu się
fool-proof program program odporny na nieumiejętne działanie użytkownika
footer stopka
footnote notka u dołu strony, przypis
forbidden region region zakazany
forbidden term askryptor, nondeskrytptor, termin zakazany
force feedback sprzężenie zwrotne siły, symulacja fizycznego odczuwania dotyku w wirtualnej rzeczywistości
forcing input wejście przełączające (przerzutnika)
foreground pierwszoplanowy
foreground application aplikacja pierwszoplanowa
foregraound-background scheduling szeregowanie wielopoziomowe
foreground job praca pierwszoplanowa
foreground processing przetwarzanie pierwszoplanowe, przetwarzanie priorytetowe
foreground prgoram program pierwszoplanowy
foreign obcy (plik, format)
fork rozwidlenie
form formularz , druk
formal formalny
formal language język formalny
formal logic logika formalna
formal parameter parametr formalny
formal specification specyfikacja formalna
format format, formatować
format buffer bufor formatowy
format effector formatyzator
formatted formater
formatting formatowanie
form feed wysuwa strony , przesunięcie strony
form feeed character 1.zmak zasilenia (drukarki) formularzem, 2.znak wysuwu strony, znak przesunięcia strony
form feeding wysuw strony, przesunięcie sttrony
form overlay szablon (tła obrazu(
formula (formulae,formulas) wzór , formuła
formula translator ,FORTRAN język Fortran, język programowania wysokiego poziomu przeznaczony do naukowo-technicznych obliczeń matematycznych
FORTH język Forth , język programowania wysokiego poziomu
forward przesyłać ,przekazywać dalej , przedni, skierowany ku przodowi
forward-backward counter licznik dwukierunkowy
forward chaining wnioskowanie od faktu do celu, wnioskowanie uprzedzające
forward channel kanał docelowy
forward search wyszukiwanie do przodu (w edytorach tekstu)
forward supervision sterowanie wprost
for your information do twojej wiadomości, seria dokumentów przeznaczonych dla początkujących użytkowników Internetu
fount font, komplet czcionek (tego samego kroju i stopnia)
fountain zbiorniczek z tuszem do drukarki atramentowej
four -address instruction rozkaz czteroadresowy
four-colour printing druk czterobarwny
Fourier analysis analiza Fouriera
Fourier transform transformata Fouriera
fourth-generation computer komputer czwartej generacji
fourth-generation language język programowania czwartej generacji
four-wire circuit łącze dwutorowe
fox message komunikat kontroli poprawności transmisji zawierający wszystkie litery alfabetu
FPC, Flat Panle Computer komputer z płaskim ekranem
FPM DRAM, Fast Page Mode DRAM pamięć dynamiczna wykorzystująca przyspieszony dostęp do danych
FPM RAM. Fast Page Mode RAM pamięć RAM wykorzystująca tryb szybkiego stronicowania
FPM, Fast Page Mode tryb szybkostronicowy pamięci
FPP, First Person Perspective gra z perspektywy kierowanej postaci
FPS, fps, Frame Per Second ramek, klatek na sekundę
FPU, Floating Point Unit jednostka zmiennoprzecinkow, koprocesor matemtyczny
FPLA, field-programmable logic array tablica logiczna programowalna przez użytkownika
FPROM, field-programmable read-only memory pamięć stała programowalna przez użytkownika
fps, frame per second ramki na sekundę
FQDN, Fully Qualified Domain Name pełna nazwa domeny
FR:Full Rate (speech coding) FR (kodowanie mowy0) FR (Sprachkodierverfahren)
fractal fraktal vFraktal
fraction ułamek Bruchstück, Bruch
fraction line kreska ułamkowa bruchstrich
fractional horsepower motor motor, silnik małej mocy Kleinmotor
fractional part miejsce po przecinku Stellen hinter dem Komma
fractional representation forma ułamkowa Darstellung Bruchform
fracture , refract załamanie, załamywać, łamac Bruch, brechen
fragile kruchy zerbrechlich
Fragment Extension Header ,FEH nagłówek dodatkowy fragmentacji Fragment Extension Header
fragment, fraction fragment, ułamek Bruchstück, Fragment
frame ramka,klatka,pakiet danych, okno,strona pamięci wirtualnej, porcja danych Rahmen, Datenpunkt,Fenster, Einzelbild,datenpaket
frame buffer pamięć odświeżania obrazu Rahmen-Speicher
frame connector listwa zasilająca Steckerliste
frame grabber urządzenie wprowadzania i zapisywania obrazu zFrame-Grabber
frame properties właściwości ramki Frame-Eigenschaften
frame switching zmiana obrazu, szybka zmiana obrazków nieruchomych Bildwechsel, schnelle Aufeinanderfolge von Stnadbildern
frame rate szybkość klatek Geschwindigkeit der anzeige von Frames
Frame Relay standard przesyłania pakietów frame relay, tranzyt ramki Frame Relay, Packet-Switching-Technologie für schnellen Austauch von Datenpaketen
frame type typ ramki Frame-Type
frame, compose,joint złączyć zussamenfüngen
frame-buffer pamięć obrazkowa Abbildungsspeicher
frame-capable obsługujący ramki framefähig
frame-capable browser przeglądarka obsługująca ramki framefähiger Browser
frame-grabber urządzenie do przechwytywania obrazu w czasie rzeczywistym Echtzeit-Videodigitalisierer
framerate częstotliwość odświeżania Bildwiederholrate
frames ramki Frames
frame per second ramki na sekundę Frames pro Sekunde
Frames Rcvd ramki odebrane aufgenommene Frames
frames sent ramki wysłane gesendete Frames
framework plan, szkielet, struktura, kratownica, mur pruski, system ramkowy Gerippe, Fachwerk,Rahmen-System, Gerippe
frangible kruchy zebrechlich
fraught pełny, załadowany ,załadować voll, beladen
fray zużyć się , wytrzeć się abnutzen, durchscheuern
frazzle podrzeć, postrzępić zerfetzen
free zwolnić ,wolny kostenlos
free call numer bezpłatny kostenlose Rufnummer
free format database baza danych swobodnego formatu Freitext-datenbank
free of ground nieuziemiony erdfrei
free space wolne miejsce freier Raum
free, vacant, disengaged wolny frei
freeware oprogramowanie bezpłatne, freeware (wolnego dostępu) Free-ware, freie Ware
freeze zamrozić fixieren
freeze panes zablokować okno Fenster fixieren
freeze-frame image obraz statyczny, zatrzymany Standbild
freight fracht Fracht
frequency częstotliwość, częstość Frequenz
frequency band pasmo częstotliwości Frequenzband
frequency characteristic charakterystyka częstotliwości Frequenzverlauf
frequency conversion, frequency translation konwersja częstotliwości, modulacja częstotliwości Frequenzumsetzung
frequency convereter konwerter częstotliwości Frequenzumsetzer
frequency coverage zakres częstotliwości Frequenzbereich
frequency departure odchylenie od częstotliwości Frequenzabweichung
frequency distortion deformacja częstotliwości Frequenzverzerrung
frequency divider dzielnik częstotliwości Frequenzenteiler
frequency instability błąd częstotliwości Frequenzfehler
frequency meter miernik częstotliwości Frequenzmesser
frequency modulation modulacja częstotliwościowa Frequenzmodulation
frequency response charakterystyka częstotliwości Frequenzgang
frequency scanning modulacja częstotliwości
frequency selective filter filtr częstotliwości Frequenzfilter
frequency shift keying modulowanie częstotliwością Frequenzumtastung
frequency spacing przerwa częstotliwości Frequenzabstand
frequency spectrum spektrum częstotliwości Frequenzspektrum
frequency swing skok częstotliwości Frequenzhub
frequency translation konwersja częstotliwości Frequenzumsetzung
friction drive napęd cierny Reibungsantrieb
friction feed podawanie papieru za pomocą wałka w drukarce Reibungsvorschub
frictional resistance opór tarcia Reibungswiderstand
from od von
front ends aplikacje czołowe vorderes Ende
front panel płyta czołowa Frontplatte
front-end program pierwszoplanowy w sieciowej bazie danych
front-end procesor procesor czołwoy, procesor wysunięty Front-End-Processor
front-end system system czołowy, system wysunięty front-end-System
FRS, File Replication Service usługa replikowania plików FRS, Dateireplikationsdienst
frontage front Vorderfront
frontpage strona czołowa Vorderseite
frustum of cone stożek ścięty Kegelstumpf
FR, Final Reality rzeczywistość ostateczna
FR, Frame Relay szybka technologia przełączania ramek
FR, Full Rate koder przepływności w GSM
fractal compresssion kompresja fraktalna, fraktalowa
Fractal Image Format (FIF) format obrazów fraktali
fraction 1.ułąmek, 2.frakcja, część
fraction bar kreska ułamkowa
fractional 1.ułamkowy, 2.fakcyjny, częściowy
fractional digit cyfra ułamkowa po przecinku
fractional exponent wykładnik ułamkowy
fractional number liczba ułamkowa
fractional part, mantissa część ułamkowa, mantysa
FRAD , FR Access Device urządzenie dostępu do FR
fragment 1.część, fragment, odłamek, 2.freagmentować
fragment bit bit fragmentacji
Fragment Extension Header, FEH dodatkowy nagłówek fragmentacji
fragmentary częściowy, fragmentaryczny
fragmentation control sterowanie, kontrola fragmentacji
fragmentation needed konieczna fragmentacja (komunikat w TCP/IP)
frame 1.przesyłana porcja danych, 2.kadr, ramka, klatka
frame buffer bufor ramki
frame check sequence ciąg kontrolny ramki
frame deletion skasowanie ramki
frame error błąd ramki
frame grabber pakiet zrzutu obrazu, urządzenie wczytujące i zapisujące klatki obrazowe
frame header nagłówek ramki
frame rate 1.szybkość klatek, 2współczynnik wyświetlania animacji
frame realy przekazywanie, tranzyt ramki, standard przesyłania pakietów o zmiennej długości
frame retry ponowienie ramki
frame set zestaw ramek
frame table tablica ze stronicowym podziałem pamięci witualnej
frame type typ ramki
frame window ramka okna
frame-buffer pamięć obrazu, bufor ramki
frame-capable obsługujący ramki
Frames Per Second ,FPS ramki na sekundę
framework zrąb ,szkielet, struktura, schemat , model
framing 1.ramkowanie, 2.ustawianie, synchronizacja obrazu
framing bit bit ramki
framing error błąd synchronizacji ramki
free 1.wolny, swobodny, 2.bezpłatny
free angle reflection swobodne odbicie
free connector swobodne złącze kablowe
free field pole swobodne
free format format dowolny
free form interferrence wolny od zakłóceń, niezakłócony
free indexing indeksowanie swobodne
free of charge bezpłatny
free of error bezbłędny
free of turn poza kolejnością
free on-site warranty gwarancja obejmująca bezpłatną naprawę u klienta
free rotation swobodny obrót
free scale swobodne skalowanie
free selection sort wybór z wykorzystaniem drzewa
free socket connector gniazdo kablowe
free software oprogramowanie wolno dostępne
free space wolna przestrzeń pamięci
free transform swobodna transformacja
free variable zmienna swobodna, wolna
free vector wektor swobodny
FreeBSD rozwojowa, bezpłatna wersja komercyjnego systemu operacyjnego BSD
freedom of information wolność informacji
free-form niesformatowany , swobodny, dowolnego formatu , struktury
free-form coding kodowanie niepozycyjne
free-form surface powierzchnia o dowolnym kształcie
freehand (free-hand) drawing rysowanie odręczne
freehand line linia odręczna
freehand tool narzędzia do rysowania odręcznego
freehand tracking trasowanie ręczne
free-running mode tryb swobodnego dostępu
freestanding language język autonomiczny
free-storage list wykaz wolnej pamięci
free-threaded wolnowątkowy
freeware oprogramowanie bezpłatne, darmowe
freeze cell zamrozić ,zablokować komórki
freezing zamrożenie
frequency analysis analiza częstości
frewuency divider dzielnik częstotliwości
Frequency Division Multiplexing ,(FDM) przełączanie z podziałem częstotliwośc, zwielokrotnienie przez podział częstotliwości
frequency modulation recording zapis z modulacją częstotliwości
frequency response charakterystyka częstotliwościowa
frequency shift keying kluczowanie z przesuwem częstotliwości
frequency-division multiplexing podział częstotliwości
Frequeny-Shift Keying, FSK kluczowanie z przesuwem częstotliwości
Frequently Asked Questions, FAQ często zadawane pytania
friction feed podawanie, podajnik papieru za pomocą wałka
friend class klasa zaprzyjaźniona
friendly environment otoczenie przyjazne, sprzyjające
friendly front -end przyjazny, łatwy w użyciu interfejsu użytkownika ,aplikacji
friendly software oprogramowanie przyjazne, sprzyjające
fringing obwódka
frisket obszar chroniony
frivolous bezmyślny, lekkomyślny błahy
from above z góry , od góry
FROM. Fusible ROM pamięć stała z przepalanymi połączeniami
from cover pokrywa przednia
front display wyświetlacz przedni
front feed, sheet feed attachement podajnik papieru ciętego
front panel panel czołowy, przednia ścianka, płyta czołowa
front panel button przycisk na płycie czołowej , na panelu czołowym
front-accessible dostępny od przodu
front-end 1.fronton ,czoło, obudowa, część czołowa, 2.wysunięty, komunikacyjny
front-end computer komputer czołowy, komputer wspomagający
front-end data processing czołowe przetwarzanie danych
front-end interface interfejs czołowy
front-end network processor sieciowy procesor czołowy
Front-End Processor (FEP) procesor czołowy
front-end function fronton, interfejs użytkownika aplikacji
front panel system lock blokada płyty czołowej, panelu czołowego
fractal compression kompresja fraktalna
fractal transform transformacja fraktalna, przekształcenie fraktalne
fraction ułamek
fractional digit cyfra po przecinku
fragemntation fragmentacja
fragmentation control kontrola fragmentacji
fragmentation needed (komunikat) konieczna fragmentacja
fragment bit bit fragmentacji
fragment extension header nagłówek dodatkowy fragmentacji
frame ramkafont>
frame buffer bufor ramki (pamięci)
frame check sequence ciąg kontrolny ramki
frame grabber urządzenie wprowadzania i zapisywania obrazów (fragmentu lub całgo ekranu monitra)
frame relay tranzyt klatki, przekazywanie ramki
frames per seconf ramki na sekundę
framing ramkowanie
framing bit bit ramki
framing error błąd synchronizacji ramki
freak value of a signal wartość przypadkowego sygnału
free wolny, swobodny
free field pole swobodne
free form coding kodowanie niepozycyjne
free - hand drawing rysowanie odręczne
free indexing indeksowanie swobodne
freephone połączenie bezpłatne (na koszt odbiorcy)
Free Software Foundation Fundacja Wolnego Oprogramowania, fundacja mająca na celu tworzenie i dystrybucję powszechnie dostępnego oprogramowania, zwykle bezpłatnych odpowiedników programów komercyjnych, a docelowo -bezpłatnego sygnału operacyjnego GNU zgodnego funkcjonalnie z system Unix)
free space przestrzeń wolna, miejsce wolne
freeware oprogramowanie bezpłatne
freeware program program bezpłatny
freeze zatrzymać , zawiesić działanie
frequency częstotliwość
frequency band pasmo częstotliwości
frequency channel kanał częstotliwości
frequency counter licznik częstotliwości, miernik częstotliwości
frequency divider dzielnik częstotliwości
frequency division podział częstotliwości
frequency-division multiplexing system wielokrotny z podziałem częstotliwościowym
frequency-domain analysis analiza w dziedzinie częstotliwości
frequency modulation modulacja częstotliwościowa
frequency modulator modulator częstotliwości
frequency response odpowiedź częstotliwościowa
frequency sensitive feedback sprzężenie zwrotne zależne od częstotliwości, sprzężenie zwrotne podatne
frequency - shif keying kluczowanie (z przesuwem) częstotliwości
frequency stability stabilność częstotliwości
frequency translation przesunięcie częstotliwości
frequently asked question często zadawane pytania (dokument zawierający podstawowe informacje na określony temat, często związany z listą dyskusyjną lub grupą nowości)
friction feed podawanie papieru za pomocą wałka
friendly environment otoczenie przyjazne, środowisko sprzyjające
friendly software oprogramowanie przyjazne, oprogramowanie sprzyjające
front-end wysunięty
front-end application aplikacja czołowa, czołowy program użytkowy
front-end computer komputer czołowy , komputer wspomagający
front-end process proces czołowy
front-end processor procesor czołowy
FSP, File Service Process proces obsługi plików Datei-Server-Prozess der Anfragen nach Dateien
FS, File Server serwer plików
FS, Frame Status ple w ramce TokenRing
FSB, Front Side Bus magistrala systemowa
FSF, Free Software Foundation fundacja wspierająca bezpłatne oprogramowanie
FST, Flat Square Tube tuba zakończona płaskim ekranem, typ kineskopu z płaskim ekranem
FS, file separator separator pliku
FSF, Free Software Foundation Fundacja Wolnego Oprogramowania, fundacja mająca na celu tworzenie i dystrybucję powszechnie dostępnego oprogramowania , zwykle bezpłatnych odpowiedników programów komercyjnych, a docelowo - bezpłatnego systemu operacyjnego zgodnego funkcjonalnie z systemem Unix
FSK, frequency- shift keying kluczowanie (z przesunięciem) częstotliowości
FTA, fault tree analysis analiza grafu uszkodzeń
FTP, file transfer protocol protokół przesyłania plików
FTP program program FTP
FTSA, fault tolerant system architecture architektura sprzętu odporna na błędy
FTTC, fiber to the crub sieć optyczna mająca zastąpić infrastrukturę telewizji kablowej
FTP command polecenie FTP FTP-Befehl
FTP server serwer FTP FTP-Server
FTP Service Uptime czas działania usługi FTP-Service Zeitdauer
FTP , File Transfer Protocol protokół transferu plików FTP-Dateitransferprotokoll
FL FlaTron, Flat Trinitron monitor z płaskim ekranem typu Trinitron
FTAM, File Transfer Access and Management protokół przesyłania i zarządzania plikami
FTP, File Transfer Protocol protokół przesyłania plików, transmisji plików w Internecie
FTS, Full Text Search pełnoskładniowe przeszukiwanie tekstu
FTTB, Fiber To The Building odmiana FITL - do budynku
FTTC, Fiber To The Crub odmiana FITL - do "krawężnika"
FTTH, Fiber To The Home odmiana FITL - do mieszkania
FTTO, Fiber To The Office odmiana FITL - do biura
FTTZ, Fiber To The Zone odmiana FITL - do strefy
full pełny, całkowity voll, vollständig, völlig
full adder sumator pełny Volladdierer
full comment coloring zaznaczyć komentarz kolorem Kommentare durchfärben
full current prąd pełny Vollstrom
full duplex duplex pełny Vollduplex
full internet name pełna nazwa internetowa vollständiger Internet-Name
full menus menu pełne ganze Menüs
full script coloring pokryć kolorem skrypt Script durchfärben
full motion image obraz ruchomy Bewegtbild
full streaming zapis całkowity dysku na streamerze komplette Speicherung einer Festplatte auf ein Streamerlaufwerk
full time circuit łącze stałe Dauerverbindung
full version werjsa pełna Vollversion
fully automatic w pełni automatyczny vollautomatisch
function funkcja, funkcjonować Funktion, arbeiten, in Betrieb sein
function character znak funkcyjny Funktionszeichen
function key klawisz funkcyjny Funktionstaste
function module moduł funkcyjny Funktionsbaugruppe
fundamental fala przyziemna Grundwelle
fundamental theorem twierdzenie zasadnicze Fundamentalsatz
fundamentals podstawy
furcation rozwidlenie Gabelung
furniture osprzęt Zuberhör
fuse bezpiecznik,przepalać Sicherung,durchbrennen, schmelzen
fusible topliwy schmelzbar
fusion stopienie, fuzja Verschmelzung, Schmelzen
FUT : Follow Up To FUT ("przekierowanie wątku na inną grupę dyskusyjną") FUT
future oriented przyszłościowy zukunftsorientiert
future value wartość końcowa Endwert
Futurebus nazwam przemysłowej magistralio systemowej Futurebus
fuzz niteczka, włosek, strzępić się Fussel, fusseln
fuzzy włóknisty,rozmyty, nitkowaty fusselig, verschwommen
full adder pełny sumator
full bleed pełny spad
full colour dokładne kolorowanie
full colour printing drukowanie w pełnym kolorze
full distinguished name pełna nazwa wyróżniona
full duplex pełny dupleks, transmisja dwukierunkowa
full duplex audio card pełno dupleksowa karta dźwiękowa, karta dźwiękowa z pełnym dupleksem
full duplex connection połączenie pełnodupleksowe, połączenie z pełnym dupleksem, dwukierunkowe
full duplex stereo audio dźwięk stereofoniczny pełnodupleksowy
full duplex support obsługa pełnego dupleksowania
full fledged member of the net pełnoprawny użytkownik sieci
full handshaking przesyłanie z pełnym potwierdzeniem
full input buffer pełny bufor wejściowy
full justification wyrównanie pełne do prawego i lewego marginesu
full name pełna nazwa
full path pełna ścieżka
full pathname pełna ścieżka nazw
full routing information pełna informacja tras sieci
full screen 1.pełny ekran, 2.pełnoekranowy
full sized graphics grafika pełnoekranowa
full stop kropka
full subtractor pełny układ odejmujący
full text cały tekst
full user 1.użytkownik z pełnymi uprawnieniami, 2.użytkownik
full word słowo maszynowe
full-duplex channel kanał pełnodupleksowy ,dwukierunkowy
full-duplex mode tryb pełnego dupleksu
full-duplex switch port module moduł portów przełącznika pełnodupleksowego
full-featured doskonale wyposażony ,,zwierający wszystkie funkcje, profesjonalny
full-length ISA card karta ISA o pełnej dugości
full-phosphore coverage całkowite pokrycie luminoforem
full-screen pełny ekran
full-screen editor edytor pełnoekranowy
full-screen refresh odświeżanie całego ekranu
full-size display wyświetlacz całostronicowy, wyświetlacz naturalnej wielkości
full-size key spacing pełnowymiarowy rozstaw klawiszy
full-size keyboard klawiatura pełnowymiarowa
full-size notebook PC notebook pełnowymiarowy
full-text search przeszukiwanie całego tekstu
full-wire speed maksymalna szybkość zależna od okablowania
fullword pojedyncze słowo komputerowe
fully automatic compiler-translator w pełni automatyzowany kompilator-translator
fully connected network sieć całkowicie połącozna
fully formated character printing drukowanie całych znaków, pełnioznakowe
fully formed characters znaki drukowane jednorazowo
fully inverted file plik całkowicie zmieniony, przekształcony
fully populated board płyta całkowicie wyposażona
Fully Qualified Domain Name ,FQDN pełna złożona nazwa domeny
fully qualified path pełna ścieżka
fully started job praca w pełni uruchomiona
function 1.funkcja, 2.funkcjonować
function (functional) buton, key klawisz funkcyjny
function call wywołanie funkcji
function code kod funkcyjny
function digit znak dodatkowy, cyfra funkcyjna
function generator generator funkcji
function key for hot-key access klawisz funkcyjny szybkiego dostępu
function keys, programmable function key klawisz funkcyjny, programowany
function keyboard klawiatura funkcyjna
function menu wykaz ,spis funkcji
function multioplier układ mnożący funkcje
function name nazwa funkcji
function overloading przeciążenie funkcji
function path ścieżka funkcji
Function Point Analysis, FPA analiza punktów funkcyjnych
function points punkty funkcyjne
function table tablica funkcji
function template szablon funkcji
functional 1.funkcyjny, 2.funkcjonalny, czynnościowy
functional acknowledgement potwierdzenie funkcjonalne
functional array tablica funkcjonalna
functional block blok funkcjonalny
functional calculus rachunek kwantyfikatorów, predykatów, funkcyjny
functional character znak funkcyjny , sterujący
functional checkout test funkcjonalny
functional dependence zależność funkcyjna
functional design projekt funkcjonalny
functional diagram diagram funkcyjny, funkcjonalny
functional language język funkcjonalny, programowania funkcjonalnego
functional layering hierarchia warstwowa funkcji
functional model model funkcjonalny
functional quality jakość użytkowa
functional schematic schemat funkcjonalny
functional specification specyfikacja funkcjonalna
functional test test funkcji oprogramowania
functional unit zespół, jednostka funkcyjna
functionality zespół funkcji, sposób działania
functor funktor, element logiczny
fundamental formula wzór podstawowy
fundamental type typ podstawowy danych
FUNI, Fame based User to Network Interface umożliwia dostęp do ATM z wykorzystaniem ramek
furnish zaopatrywać, wyposażać, dostarczać
fuse 1.przepalić, stopić, 2.bezpieczniki
fuse base gniazdo bezpieczników
fuse rating dopuszczalna obciążalność bezpiecznika
fusible link programmable read-only memory programowalna pamięć stałą z przepalanymi połączeniami
Fusible Read Ony Memory (FROM) pamięć stała z przepalanymi połączeniami
fusing wtapianie w druku elektrostatycznym
fusing unit zespół grzewczy
fusion stapianie, fuzja
fuzzy rozmyty, postrzępiony, 2.niedokladny, nieścisły
fuzzy logic, fuzzy theory logia rozmyta, teoria zbiorów rozmytych
fuzzy rug method metoda tworzenia pola wysokości
fuzzy search wyszukiwanie rozmyte
fuzzy set zbiór rozmyty
full pełny
full adder pełny sumator
full-duplex pełny duplex (jednoczesna komunikacja w obu kierunkach), pełnodupleksowy
full-duplex channel kanał pełnodupleksowy
full-duplex transmission transmisja pełnodupleksowa
full justification wyrównanie pełne (do prawego i lewego marginesu)
full line linia ciągła
full satelitę exchange centrala pełnosatelitowa
full-screen editing redagowanie pełnoekranowe
full slice technology technologia (układów LSI) na całej płytce
full stop kropka
full-track pełnośladowy
function funkcja
functional 1.funkcyjny, 2.funkcjonalny, czynnościowy
functional block układ funkcjonalny
functional calculus rachunek kwantyfikatorów, rachunek predykatów, rachunek funkcyjny
functional character znak sterujący
functional design projekt funkcjonalny
functional diagram schemat funkcjonalny
functional language język funkcjonalny
functional programming programowanie funkcjonalne
functional unit zespół funkcjonalny, jednostka funkcjonalna
function character znak funkcyjny
function code kod funkcyjny
function generator generator funkcji
functioning element element czynnościowy
function key klawisz funkcyjny
function multiplier układ mnożący dla funckji
function table tablica funkcji
functor funktor, element logiczny
fuse bezpiecznik
fuzzy zamazany, niewyraźny
fuzzy image obraz zamazany, obraz niewyraźny
fuzzy logic logika rozmyta
fuzzy set zbiór rozmyty
FYU, for your information do twojej wiadomości, seria dokumentów przeznaczonych dla początkujących użytkowników Internetu
FYEO, For Your Eyes Only do wglądu tylko dla ciebie, tajne informacje
FYI, For Your Information do twoje wiadomości