|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |IAB, Internet Architecture Board Rada ds. Architektury Sieci Internet
IAD, image acquistion and display gromadzenie i wyświetlenie informacji wizyjnej
IAL, international algberaic language wczesna forma języka z którego wywodzi się język programowania Algol
IAM, intermediate access memory pamięć o dostępie pośrednim
IAS, immediate access store pamięć o dostępie
IAB, Internet Architecture Board Rada ds. Architektury Sieci Internet
IAD, image acquistion and display gromadzenie i wyświetlenie informacji wizyjnej
IAL, international algberaic language wczesna forma języka z którego wywodzi się język programowania Algol
IAM, intermediate access memory pamięć o dostępie pośrednim
IBCS, Interl binary compatibility standard standard zgodności binarnej , dla komputerów z procesorem Intel
IBM PC, IBM Personal Computer komputer osobisty firmy IBM
IBM PC, IBM Personal Computer komputer osobisty firmy IBM
IC, integrated circuit układ scalony
IC breadboarding makietowanie układów scalonych
ICCMOS, integrated circuit CMOS układ scalony CMOS
IC family rodzina układów scalonych
ICG, interactive computer graphics interaktywna grafika komputerowa
ICL International Computers Limited brytyjska firma komputerowa
IC layout topologia układów scalonych
ICMP, Internet control message protocol protokół sterowania pracą lokalnej sieci TCP/IP, odpowiedzialny a obsługę błędów
icon ikona, ideogram, piktogram
ICR, inteligent character recognition inteligentne rozpoznawanie znaków
ICS, Interet connecting sharing implementacja usługi NAT wykonana przez firmę Microsoft
IC socket 1.gniazdko układu scalonego, 2.podstawka układu scalonego
ID, identification digit cyfra identyfikacji
ID, identifier identyfikator, symbol identyfikujący
IDA, independent disk array tablica dysków niezależnych, macierz dysków niezależnych
IDAPI, integrated database application programming interface jednolity interfejs programowany aplikacji baz danych
IDAS, industrial data acuistion system przemysłowy system centrali baz danych
IDCT, inverse discrete cisine transform odwrotna dyskretna transformata kosinusowa, metoda dekompresji obrazu zakodowanego w DCT ,stosowana w technice multimedialnej
IDE, integrated development environment zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji
IDEA, international data encryption algorithm międzynarodowy algorytm szyfrowania danych
identical identyczny
identification identyfikacja
identification burst ciąg identyfikacji systemu (na taśmie magnetyzcznej)
identification digit cyfra identyfikacji
identifier identyfikator, symbol identyfikujący
identity tożsamość, identyczność
identity check kontrola identyczności
idle time czas jałowy
IDMS, integrated database management services zintegrowane usługi zarządzania bazami danych (dla komputerów typu mainframe)
IDMS, integrated database management system zintegrowany system zarządzania bazami danych
IDMSX, integrated database management system extended rozszerzony zintegrowany system zarządzania bazami danych
IDP, integrated data processingg zintegrowane przetwarzanie danych
IENF, integrated event notification facility zintegrowane śledzenie zdarzeń (niezależny fragment oprogramowania IDMS)
if-and-only-if operation operacja równoważności
IF statement instrukcja warunkowa, instrukcja JEŚLI
IG-FET, insulated gate field - effect transistor tranzystor polowy z izolowaną bramką
IGMP, Internet group multicast protocol internetowy protokół rozsyłania grupowego
ignore ignorować
IGP, interior gateway protocol protokół bramki wewnętrznej
IIIL, isoplanar integrated injection logic izoplanarny scalony układ logiczny ze wstrzykiwaniem (nośników) , układ I2L
I3L isoplanar integrated injection logic izoplanarny scalony układ logiczny ze wstrzykiwaniem (nośników) , układ I3L
illegal nielegalnym niedozwolony, bezprawny
illegal character znak niedozwolony
illegal operation operacja nielegalna, operacja niedozwolona
illegible nieczytelny
image 1.informacja wizyjna, 2.obraz
image acuistion and display gromadzenie i wyświetlanie informacji wizyjnej
image bit map mapa bitowa obrazu
image graphics grafika rastrowa (obrazowa)
image map mapa obrazowa
image memory pamięć obrazu
image pipeline processor potokowy procesor obrazu, strumieniowy procesor obrazu
image processing przetwarzanie obrazu
image restoration odtwarzanie obrazu
image scanning odczytywanie obrazu
imagesetter naświetlarka
image tube lampa obrazowa
imaging przetwarzanie informacji graficznych
imaging and scanning technology metody graficznego obrazowania i skanowania
imaging software oprogramowanie zobrazowania (przetwarzające pliki obrazów)
imaging system system obrazowania
IMIS, integrated management information system
immediate 1.bezpośredni ,2.natychmiastowe
immediate access store pamięć o dostępie szybkim, pamięć szybka (pamięć operacyjna)
immediate address adres bezpośredni ,adres poziomu zerowego
immediate addressing adresowanie proste, adresowanie natychmiastowe
immediate data dane bezpośrednie
immediate operand operand bezpośredni
immediate processing przetwarzanie na bieżąco, przetwarzanie zgodne z zapotrzebowaniem
IMP, interface-message processor procesor komunikacyjny
impact printer drukarka uderzeniowa
imperative language język interpretowany
imperative statement instrukcja imperatywna
implementation implementacja (programu)
implementer realizator
implication implikacja , wynikanie
implicit niejawny, ukryty, domniemany, dający się wywnioskować
implicite addressing adresowanie niejawne
implicite computation
implicite function funkcja uwikłana
implied addressing adresowanie niejawne
implied immediate addressing niejawne adresowanie proste
import importować, import, np. danych , pliku
impredictable nie dający się przewidzieć
improve ulepszyć
improved prgoramming technology ulepszona technologia oprogramowania
impulse 1.impuls, 2.odstęp jednostkowy
impulse clipping obcinanie impulsów, ograniczenie sygnałów
impulse modulation
impuslisng
impure zanieczyszczony
impure data dane zanieczyszczone, dane wymienne
impurity semiconductor półprzewodnik domieszkowy
IMT, interactive multimedia terminal komputer do odtwarzania programów multimedilanych
IN, inteligent network sieć inteligentna
inactive file plik nieaktywny
inactive line linia (telekomunikacyjna) nieaktywna
inactive link łącze nieaktywne
inactive node węzeł nieaktywny (sieci komputerowej)
inactive station stacja nieaktywna
inactive window okno nieaktywne, umieszczone w tle i aktualnie nie wykorzystywane
inbox skrzynka komunikatów wchodzących (na poczcie elektronicznej)
inbuilt wbudowany
inches per second cale na sekundę
incidental error błąd przypadkowy
incidental input wejście przypadkowe
in-circuit emulator emulator układowy
include włączyć , zawierać
inclusive OR operation suma logiczna, alternatywna
incoming data dane wejściowe
in commission w eksploatacji
incompatibility niezgodność , niewymierność
incompatible niekompatybilny, niezgodny
inconsistent sprzeczny
incorrect niepoprawny
INCOS, integrated control sytem zintegrowany system sterowania
increase powiększać ,wzrastać
increment przyrost, inkrement, inkrementować
incremental backup 1.składowanie przyrostowe, 2.kopia zapasowa przyrostowa
incremental compiler kompilator przyrostowy
incremental computer komputer przyrostowy
incremental dump zrzut przyrostowy, skład przyrostowy
incremental garbage collection przyrostowe oczyszczanie pamięci
incremental representation reprezentacja przyrostowa zmiennych
incremetal search przeszukiwanie przyrostowe
incremet archiving archiwowanie przyrostowe
incremeter rejestr następnikowy
incrementing inkrementacja
indent wciąć
indentation wcięcie
independence assumption założenie niezależności
independent niezależny
independent compilation kompilacja niezależna
independent disk array tablica dysków niezależnych, macierz dysków niezależnych
index 1.indeks, wskaźnik, wykładnik (potęgi), 2.skorowidz, wykaz , indeks
indexed address adres indeksowany
indexed addressing adresowanie indeksowe
indexed data set indeksowany zbiór danych
indexed file plik indeksowany
indexed sequential access dostęp indeksowo- sekwencyjny
indexed sequential access method indeksowo-sekwencyjna metoda dostępu
indexed sequential data set zbiór danych indeksowany sekwencyjnie
indexed sequential file plik indeksowo-sekwencyjny
indexed sequential organisation organizacja indeksowo-sekwencyjna (danych)
indexed field pole indeksowe
index file plik indeksowy
indexing indeksowanie (dokumentów)
indexing language język indeksowania, język informacyjno- wyszukiwawczy
indexing vocabulary tezaurus, słownik indeksowy
index point punkt indeksowy
index register rejestr modyfikacji, rejestr B , rejestr indeksowy
index word słowo indeksowe, modyfikator
index seuqential access methpd metoda indeksowego dostępu sekwencyjnego
index seuqential organisation organizacja indeksowo-sekwencyjna
indicate wskazywać
indicative data dane charakterystyczne (identyfikujące lub opisujące obiekt)
indicator wskaźnik, indykator
indirect pośredni
indirect address adres pośredni
indirect addressing adresowanie pośrednie
indirect control sterowanie pośrednie
indirect delivery dostarczanie pośrednie
industrial computer komputer przemysłowy
industrial data acquistion system przemysłowy system centralnej rejestracji danych
inequivalence nierównoważność
inference 1.wnioskowanie,, 2.wniosek , konkluzja
inference machine maszyna wnioskująca
infinity liczba poza zakresem,nieskończoność
infix infiks
infix notation notacja wzrostowa
infix operator operator wzrostowy
inflexible sztywny
info-field, information field pole informacyjne
informatics informatyka
information informacja
information bit bit informacyjny
information block blok informacyjny
information byte bajt informacyjny
information capacity pojemność informacyjna
information carrier nośnik informacji ,nośnik danych
information channel kanał informacyjny
information content zawartość informacji, treść informacji
information decoding dekodowanie informacji
information encoding kodowanie informacji
information feedback system system informacyjny ze sprzężeniem zwrotnym
information field pole informacyjne
information flow strumień informacji
information flow rate szybkość przesyłania informacji
information handling przetwarzanie informacji
information hiding przesłanianie informacji
information interchange wymiana informacji
information link łącze informacyjne
information network sieć informacyjna
information noise szum informacyjny
information processing przetwarzanie informacji
information rate wielkość informacji, wskaźnik (np. przepływu informacji)
information request prośba o informacje
information retrieval wyszukiwanie informacji
information retrieval language język informacyjny, język informacyjno-wyszukiwawczy
information retrieval system system informacyjno-wyszukiwawczy, system wyszukiwania informacji
information security bezpieczeństwo informacji
information separator separator informacji
information service służba informacyjna
information source źródło informacji
information storage zapamiętywanie informacji
information superhighway superautostrada informacyjna, infostrada
information system system informacyjny, system informowania
information technology technologia informacyjna
information theory teoria informacji
information track ścieżka informacyjna
information transfer przekazywanie informacji
information unit jednostka (ilości) informacji
information warehouse składnica informacji, magazyn danych, składnica danych
information word słowo informacji
inherent regulation samoregulacja, samo wyrównywanie
inherent store pamięć samoczynna
inherent weakness failure uszkodzenie wskutek wewnętrznych wad obiektu
inheritance dziedziczenie
inherited error błąd propagowany, błąd odziedziczony
inhibit zakaz , wstrzymywać, hamować
inhibiting ciurcuit układ blokujący
inhibiting signal sygnał zakazujący, sygnał blokujący
inhibition rules reguły zakazu
inhibitory gate bramka blokująca
in-house własny, wewnętrzny
in-house net sieć wewnętrzna, sieć lokalna
initial program pomocniczy (ładowany na początku)
initial address adres początkowy
initial condition warunek początkowy
initial data dane początkowe, dane źródłowe
initial delay opóźnienie wstępne
initialization inicjalizacja
initialize inicjalizować
initializer program wprowadzający
initial loader, initial loading program początkowy program ładujący, program wprowadzania początkoweg
initial program load ładowanie początkowe programu
initial program loader początkowy program ładujący, program wprowadzania początkowego
initiate inicjować
ink atrament, tusz farba drukarska
ink bleed rozlanie tuszu (poza obrys znaku)
inking rysowanie, pozostawianie śladu ( w grafice komputerowej)
ink-jet printer drukarka atramentowa, drukarka strumieniowa
ink smudge plama atramentowa
ink squeezeout gromadzenie się tuszu na obrzeżach znaki
in-line 1.wbudowany, wmontowany, 2.przyłączony , dołączony, włączony
in-line code kod wplatany
in-line processing przetwarzanie swobodne danych, przetwarzanie na bieżąco, przetwarzanie zgodnie z potrzebami
inner wewnętrzny
inner loop pętla wewnętrzna
i-node i-węzeł ,blok informacyjny pliku w systemie plików systemu operacyjnego Unix
input 1.wejście, 2.urządzenie wejściowe, 3. sygnał wejściowy
input-actuated control system układ sterowania bez sprzęgania zwrotnego
input area obszar wejścia
input block blok wejściowy (danych)
input data dane wejściowe
input device, input equipment urządzenie wejściowe
input file plik wejściowy
input function wymuszenie wejściowe, funkcja wejściowa
input instruction rozkaz wejścia
input magazine magazyn wejściowy , zasobnik wejściowy
input/output wejście = wyjście
input/output address adres wejścia - wyjścia
input/output bound ograniczony możliwościami (urządzeń) wejścia-wyjścia
input/output buffer bufor wejścia-wyjścia
input/output channel kanał wejściowo-wyjściowy
input/output circuit układ wejścia-wyjścia
input/output controller jednostka sterująca wejściem-wyjściem, sterownik wejścia-wyjścia
input/output control system system wejścia-wyjścia, system sterowania wejściem-wyjściem, program terowania wejściem-wyjściem
input/output device urządzenia wejścia-wyjścia
input/output instruction rozkaz wejścia-wyjścia
input/output interrupt przerwanie z urządzenia wejścia-wyjścia
input/output interrupt identification identyfikacja przerwania z urządzenia wejścia-wyjścia
input/output interrupt indicator wskaźnik przerwania z urządzenia wejśca-wyjścia
input/output library biblioteka programów wejścia-wyjścia
input/output limited ograniczony możliwościami (urządzeń) wejścia-wyjścia
input/output port port wejścia-wyjścia
input/output processor procesor wejścia- wyjścia
input/output referencing programowe odwołanie do urządzenia wejścia-wyjścia
input/output register rejestr wejścia-wyjścia
input/output routine procedura obsługi urządzeń wejścia-wyjścia
input/output slot gniazdo wejścia-wyjścia
input/output switching przełączenia urządzeń wejścia-wyjścia
input/output traffic control 1.koordynacja pracy urządzeń wejścia-wyjścia, 2.sterowanie przepływem danych wejścia-wyjścia
input/output unit urządzenie wejściowo-wyjściowe, jednostka obsługi wejścia-wyjścia
input port port wejściowy
input process proces wejściowy, proces wprowadzania (danych), wprowadzanie (danych)
input program program wprowadzania
input quantity wielkość wejściowa
input record zapis wejściowy, rekord wejściowy
input register rejestr wejściowy
input routine procedura wejściowa
input section sekcja danych wejściowych
input signal sygnał wejściowy
input speed szybkość wprowadzania (danych)
inpiut station stacja wprowadzania (danych)
input storage pamięć danych wejściowych
input unit urządzenie wejściowe
input variable zmienna wejściowa
inquire żądanie informacji, zapytanie
inquiry and communication system system komunikacyjno-konwersacyjny
inuiry and subscriber diplay abonencki monitor konwersacyjny
inquriy display terminal konwersacyjny terminal monitorowy
inquriy station stacja konwersacyjna, terminal konwersacyjny
inquiry unit urządzenie końcowe , za którego pośrednictwem można żądać informacji od komputera i otrzymać odpowiedzi
insert wstawka, wstawia, wkładać
insertion point punkt wstawiania (migająca pionowa kreska w edytorach tekstu)
insertion sorting sortowanie metodą wstawiania
insert mode tryb wstawiania
inspection inspekcja (programu)
installation instalacja
isntalation and checkout phase faza instalowania i sprawdzania
installation disks dyskietki instalacyjne
installation processing control sterowanie przetwarzaniem instalacyjnym
installation program program instalacyjny
installation type number numer taśmy instalacyjnej
install disks dyskietki instalacyjne
installing instalowanie (sprzętu, oprogramowania)
instance 1.egzemplarz, 2. przypadek, przykład, 3.wcielanie
instant chwila
instantaneous chwilowy
instantaneous value wartość chwilowa
instantion konkretyzacja
instead w zamian
instruction rozkaz, instrukcja
instruction address adres rozkazu
instruction address register rejestr adresu rozkazu
instruction area obszar (składowania) rozkazów
instruction cache pamięć podręczna rozkazó1)w, pamięć notatnikowa rozkazów
instruction code kod rozkazu
instruction counter licznik rozkazów
instruction counting register rejestr zliczania rozkazów, licznik rozkazów
instruction cycle cykl rozkazu
instruyction fetch pobranie rozkazu
instruction field pole rozkazu
instruction format format rozkazu
instruction length długość rozkazu
instruction length długość rozkazu
instruction list lista rozkazów
instruction loop pętla rozkazowa, pętla (programowa)
instruction mix mieszanka rozkazów
instruction modification modyfikacja rozkazu
instruction pointer wskaźnik do rozkazu
instruction prefetch wstępne pobieranie rozkazu
instruction register rejestr rozkazów
isntruction reprtoire, instruction set lista rozkazów, repertuar rozkazów, zestaw rozkazów
instruction time czas wykonania rozkazu (maszynowego)
instruction word słowo rozkazowe
instrumentation oprzyrządowanie
instrumentation tools
insufficient 1.niewystarczający, 2.niewydolny
insulate izolować
insulated gate filed - effect transistor tranzystor polowy z izolowaną bramką
insure upewniać się
inswap ładować, załadować
int , integer number liczba całkowita
int, interrupt przerwanie
integer (number) liczba całkowita
integer prgoramming programowanie całkowitoliczbowe
integer type typ całkowitoliczbowy, typ całkowity (danych)
integral całka, całkowitoliczbowy
integral action działanie całkujące, działanie I
integral control sterowanie całkowe
integral type typ całkowitoliczbowy, typ całkowity (danych)
integrate integrować (składnik systemu), scalać
integrated integrowany
integrated circuit układ scalony
integrated circuit component podukład
integrated circuit memory układ scalony pamięciowy
integrated circuit package obudowa układu scalonego
integreted computing system zintegrowany system sterowania
integrated control system zintegrowany system sterowania
integrated database zintegrowana baza danych
integrated database application programming interface jednolity interfejs programowania aplikacji baz danych
integrated database management services zintegrowane usługi zarządzania bazami danych (dla komputerów typu mainframe
integrated database management system zintegrowany system zarządzania bazami danych
integrated database management system extended rozszerzony zintegrowany system zarządzania bazami danych
integrated data processing zintegrowane przetwarzanie danych
integrated development environment zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji
integrated event notifcation facility zintegrowane śledzenie zdarzeń (niezależny fragment oprogramowania IDMS)
integrated injection logic scalony układ logiczny ze wstrzykiwaniem (nośników) układ IIL, układ I2L
integrated management information system zintegrowany system informacyjny kierownictwa
integrated services digital network sieć cyfrowa ze zintegrowanymi usługami
integrating circuit obwód całkujący, układ całkujący
integrating element człon całkujący
integrating network obwód całkujący układ całkujący
integrator integrator
integrity integralność
Intel binarny comptibility standard standard zgodności binarnej (dla komputeró1)w z procesorami Intel)
intelligence 1.inrteligencja, 2.wiadomość, informacja (przekazywana)
inteligent character recognition inteligentne rozpoznawania znaków
inteligent communications processor inteligentny procesor komunikacyjny
intelligent network sieć inteligentna
intelligent terminal terminal inteligentny
intesifier wzmacniacz
intensify wzmacniać , intensyfikować
intensity natężenie, intensywność
interaction oddziaływanie
interactive konwersacyjny, dialogowy
interactive graphic device ekranopis przystosowany do dialogu z komputerem
interactive graphics grafika interaktywna
interactive language język konwersacyjny, język bezpośredniego dostępu
interactive man-computer dialogue interakcyjny dialog człowiek-komputer
interactive mode tryb konwersacyjny, tryb interakcyjny
interactive multimedia terminal komputer do odtwarzania programów multimedialnych
interactive problem solving konwersacyjne rozwiązywanie zadań
interactive processing przetwarzanie konwersacyjne
interactive programming programowanie interakcyjne, programowanie konwersacyjne
interactiuve query zapytanie w trybie interakcyjnym ,zapytanie w trybie konweracyjnym
interactive routine program konwersacyjny
interactive simulation language interakcyjny język symulacyjny
interactive system system interakcyjny, system konwersacyjny
interactive terminal terminal interakcyjny, terminal konwersacyjny
interactive interaktywność
interblock gap przerwa międzyblokowa
interchange wymiana (wzajemna)
interchangeably wymiennie
interchange of data wymiana danych
interchannel crosstalk przenik międzykanałowy , przesłuch międzykanałowy
intercom , intercommunicating system telefon łączności wewnętrznej
intercomputer communications komunikacja międzykomputerowa, łączność międzykomputerowa
interconnection połączenie wzajemne
interconversion
interdomain routing trasowanie międzydomenowe, międzydomenowy wybór trasy
interchange carrier operator ponadregionalny interface interfejs, sprzęg ,złącze, sprzęgać , połączyć
interface card karta sprzęgająca
interface circuit układ sprzęgający
interface-message computer komputer komunikacyjny
interface-message processor procesor komunikacyjny
interface module moduł sprzęgający
interface point punkt sprzężenia
interface processor procesor -wyjścia, procesor sprzęgający
intereference zakłócenie , interferencja
interference rejection eliminacja zakłóceń
interference search device wykrywacz zakłóceń , szukacz
interfering frequency częstotliwość zakłócająca
interframe coding metoda kodowania obrazu wykorzystująca informację z kodowanego obrazu , stosowana w technice multimedialnej
interior gateway brama wewnętrzna
interior gateway protocol protokół bramy wewnętrznej
interior label etykieta wewnętrzna
interior neighbour sąsiad wewnętrzny
interiour router ruter wewnętrzny
interlace przeplot, metoda "rysowania" obrazów na ekranie monitora
interlaced scanning wybieranie międzyliniowe
interleave przeplot (np. sektorów na dysku)
interleaved memory pamięć przeplatana
interleaving przeplatanie
interlinear scpacing odstęp międzywierszowy
interline flicker migotanie międzyliniowe
interlock programowe lub sprzętowe środki synchronizacji procesów zapewniające nieprzerwaną pracę w systemach , sieciach itp.)
intermediate pośredni
intermediate access memory pamięć o dostępie bezpośrednim
intermediate access store pamięć o dostępie pośrednim
intermediate language język pośredni
intermediate mail stops pośrednie przystanki pocztowe
intermediate memory pamięć pośrednia, pamięć przejściowa
intermediate node węzeł pośredni
intermediate storage pamięć pośrednia, pamięć przejściowa
intermediate value wartość pośrednia
intermittent przerywany, niejednostajny
intermodulation intermodulacja
intermodulation distortion zniekształcanie intermodulacyjne
internal wewnętrzny
internal clocking taktowanie wewnętrzne
internal command polecenie wewnętrzne
internal hard disk wewnętrzny dysk twardy (zainstalowany w obudowie komputera)
internal interrupt przerwanie wewnętrzne
internal language język wewnętrzny
internal memory pamięć wewnętrzna, pamięć operacyjna
internal modem modem wewnętrzny ,zainstalowany w obudowie komputera
internal number base podstawowa wewnętrznego systemu liczenia
internal schema schemat wewnętrzny
internal sorting sortowanie wewnętrzne
internal storage pamięć operacyjna , pamięć wewnętrzna
internal variables zmienne wewnętrzne
international algebraic language wczesna wersja języka ,z którego wywodzi się język programowania Algol
international data encryption algorithm międzynarodowy algorytm szyfrowania danych
international exchange centrala międzynarodowa
international standard book number międzynarodowy znormalizowany numer książki
international standard serial number międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego
International Standards Organization Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
Internet Internet, rozległa sieć komputerowa
Intenret access package pakiet dostępu do sieci Internet
Interner access provider dostawca usług internetowych
Internet address adres w sieci Internet, adres internetowy
Internet Architecture Board Rada ds. Architektury Sieci Internet
Internet backbone szkielet sieci Internet
Internet browser przeglądarka internetowa
Internet connection sharing implementacja usługi NAT wykonana przez firmę Microsoft
internet control message komunikat kontrolny intersieci
Internet control message protocol protokół sterowania pracą lokalnej się TVCP/IP (odpowiedzialny za obsługę błędów)
Internet ethics etyka sieciowa
Internet firewall zapora ogniowa
Internet gateway brama internetowa
Internet group multicast protocol internetowy protokół rozsyłania grupowego
Internet host host internetowy , komputer podłączony na stałe do sieci Internet)
internet layer warstwa międzysieciowa
Internet name adres internetowy
Internet protocol bezpołączeniowy protokół komunikacyjny sieci Internet
Internet relay chat usługa sieci Internet umożliwiająca nawiązywanie w czasie rzeczywistym komunikacji między użytkownikami
Internet resource zasób internetowy
internet routing trasowanie w intersieci, wyznaczanie tras w intersieci
internet routing table tablica stras intersieci
internet server serwer internetowy
internet services usługi intersieciowe
Internet service provider usługodawca internetowy , dostawca usług internetowych
Internet site witryn internetowa
Internet Society Stowarzyszenie Sieci Internet
Internet surfer internauta
internetting współdziałanie międzysieciowe, współdziałanie między sieciami
internetwork intersieć, sieć złożona, z dwu lub więcej sieci komputerowych
internetworking praca w intersieci
internetwork packet exchange międzysieciowa wymiana pakietów (międzysieciowy bezpołączeniowy protokół komunikacyjny)
interoperability interoperatywność, współdziałanie
interpolation interpolacja
interpolator interpolator
interpret tłumaczyć, interpretować
interpretation interpretacja
interpreter program interpretujący, interpreter
interpretive code kod interpretacyjny
interpretive compiler kompilator interpretujący
interpretive language język interpretacyjny
interpretive program program interpretacyjny
interprocess communication komunikacja międzyprocesorowa
interprocessor interference interferencja miedzyprocesorowa
interpulse period okres międzyimpulsowy
intercord gap przerwa międzyrekordowa
interrogate zapytywać, zadawać pytania, np. maszynie
interrogation zapytywanie
interrogation program program zapytywania
interrupt przerwanie, przerywać, wyłączać
interrupt acknowledge potwierdzenie przerwania
interrupt control routine podprogram obsługi przerwania
interrupt disable zabronienie przerwania
interrupt-driven I/O układ wejścia-wyjścia sterowany przerwaniami
interrupt enable zezwolenie na przerwanie
interrupt handler program obsługi programu
interruption 1.przerwa , rozłączenie, 2.przerwanie (np. programu)
interrrupt location komórka obsługi przerwania
interrupt mask maska przerwania
interrupt priority priorytet przerwania
interrupt register rejestr przerwania
interrupt request zgłoszenie przerwania
interrupt routine program przerwań
interrupt service routine pogram obsługi przerwań
interrupt software 1.oprogramowanie obsługi przerwań, 2.oprogramowanie działające po zgłoszeniu przerwania
interrupt system system przerwań
interrupt trap 1.przerwanie programowe, 2.obsługa przerwania
interrupt vector wektor przerwania
intersection 1.przecięcie ,część wspólna (zbiorów), 2.koniunkca, iloczyn logiczny
intersymbol interference interferencja międzysymbolowa
intersystem communications komunikacja między systemami
intersystem craoosstalk przesłuch między zespołami, przesłuch między systemami
interval przedział, interwał, odstęp
interval timer czasomierz
interworking współdziałanie
INTR, interrupt request zgłoszenie przerwania
intranet sieć wewnętrzna
intrinsic multiprocessor wieloprocesor wewnętrzny
intrinsic semiconductor półprzewodnik samoistny
intrduce wprowadzać
intruder intruz, usiłujące bez zezwolenia dostać się do plików danych
invalid nieważny, niedopuszalny
inverse odwrotność, odwrotny
inverse discrete cosine transform odwrotna, dyskretna transformata kosinusowa (metoda dekompresji obrazu zakodowanego w DCT, stosowana w technice multimedialnej
inverse display obraz negatywowy
inverse feedback sprzężenie zwrotne ujemne
inverse query zapytanie odwrotne
inversion 1.inwersja, 2.negcja , jednoargumentowa funkcja logiczna
invert odwrócić
inverted file plik odwrócony, plik o odwróconym porządku
inverted output wyjście zanegowane
invertible odwracalny
invering input wejście odwracające
innvestigate badać, dociekać , śledzić
invigilator sygnalizator
invisible ukryty ,niewidoczny
invisible file plik niewidoczny, plik ukryty
invocation wywołanie, np. podprogramu, procedury
invoke przywoływać
input output limited program program ograniczający działanie urządzeń we/wy
input output list lista we/wy
input output multiplexer multiplekser we/wy
input output operation operacja we/wy
input output port (I/O Port) port we/wy
input output procesor (IOP, I/O procesor) proces we/wy
input output programming system system programowania we/wy
input output register rejestr we/wy
input output request (IORQ, I/O request) żądanie we/wy
input output specification specyfikacja we/wy
input output status word słowo statusu we/wy
input output system system we/wy
input output test testowanie we/wy
input output unit, device jednostka, urządzenie we/wy, jednostka obsługi we/wy
input output with handshaking we/wy z potwierdzeniem i testowaniem urządzenia
input port port wejściowy
input primitive elementarna operacja wejściowa
input process proces wejściowy, wprowadzania danych
input program program wprowadzania
input quantity wielkość wejściowa
input queue kolejka wejściowa, na wejściu
input reader czytnik wejściowy
input register rejestr wejściowy
input routine procedura wejściowa
input section sekcja wejściowa
input signal sygnał wejściowy
input speed szybkość wprowadzania informacji
input statement instrukcja wejściowa
input stream strumień wejściowy
input translator translator wejściowy
input unit jednostka , urządzenie wejściowe
input valitation sprawdzanie poprawności danych wejściowych
input value wartość wejściowa
input voltage napięcie wejściowe
input work queue kolejka wejściowa
input-bound, input-limited ograniczony szybkością wejścia
inquire 1.badać, 2.zapytywać, żądać informacji
inquiry character (ENQ) znak konwersacji
inquiry message komunikat z zapytaniem
inquiry station stacja konwersacyjna
inquiry unit urządzenie końcowe, zapytujące
inquiry/response żądanie / odpowiedź
inscribe wpisać
inscription napis
insecure tape taśma niezabezpieczona
insert 1.wstawiać, wkładać , wprowadzać ,2. wstawka
insert key, Ins key klawisz Insert, klawisz Ins, klawisz aktywacji trybu wstawiania
insert mode tryb wstawiania
insert trigger wyzwalacz wstawiania
inserted subroutine podprocedura wstawiania
insertion point punkt wstawiania
insertion sorting sortowanie metodą wstawiania
insertion test signal sygnał linii kontrolnych
insertion, insert 1.wstawka, 2.wprowadzenie
inside wnętrze, strona wewnętrzna
inside marigin margines wewnętrzny
insignificant nieznaczny, nieznaczący
inspect sprawdzać, kontrolować
inspection kontrola, inspekcja programu
inspection card karat kontolna
inspection level poziom kontroli
inspection lot partia badana, kontrolowana
instability niestabilność
install instalować
install program, setup program program instalacyjny
installable device driver sterownik instalacyjny urządzenia (wprowadzany podczas instalcji)
installed task zadanie zainstalowane, włączone , uruchomione
installation and chckout phase faza instalowania i sprawdzania
installation and maintenance instalacja i utrzymanie , konserwacja
installation date dane zainstalowania, uruchomienia
installation disk dyskietka instalacyjna
installation guide podręcznik instalacji
installation instruction instrukcja instalacji
installation maual podręcznik instalacji
installation parameter parametr instalacji
instalation program, installer program instalacyjny
instance 1. egemplarz, wystąpienie, stadium , konkret ,2.przykład, przypadek
instance based methods metody obiektowe
instance hiding computation obliczenia zamaskowane, utajnione, ukryte
instance method metoda egzemplarza, wystąpienia
instance variable zmienna egzemplarza, wystąpienia
instant chwila, moment
instant access natychmiastowy dostęp
instant on natychmiastowa gotowość do pracy
instant watch szybka czujki, podgląd czujki
instantneous access dostęp chwilowy, natychmiastowy
instatntaneous value wartość chwilowa
instatiate wytwarzać, tworzyć egzemplarz, konkretyzować
instantiation 1.tworzenie egzemplarza, wystąpienia, konkretyzacja, 2.egzemplarz, realizacja
instruct instruować ,szkolić
instruction instrukcja, rozkaz, 2.szkolenie, instruktaż
Instruction Address Register (IAR) rejestr adresu rozkazu
instruction area obszar rozkazów
instruction array, table 1.tablica rozkazów, 2.pole rozkazu
instruction blok blok rozkazów
instruction cache pamięć podręczna rozkazów
instruction code kod rozkazu
instruction complement uzupełnienie rozkazu
instruction counter, program counter licznik rozkazów
instruction counting register rejestr zliczania, licznik rozkaów
instruction cycle time czas cyklu rozkazowego
instruction, operation decoder dekoder rozkazów
instruction decoding dekodowanie rozkazu
instruction executing time , instruction time czas wykonania rozkazu
instruction execution unit jednostka wykonywania rozkazów, instrukcji
instruction fetch phase faza pobrania rozkazu
instruction field pole rozkazu
instruction flowchart schemat blokowy wykonywania rozkazu
instruction for use instrukcja użytkownika
instruction format format instrukcji, rozkazu
instruction index indeks rozkazu
instruction length code kod długości rozkazu
instruction list lista, repertuar rozkazów
instruction loop pętla rozkazowa, programowa
instruction mix mieszanka rozkaz ow
instruction modification modyfikacja rozkazu
instruction part część rozkazowa
instruction pipelining potokowe przetwarzanie rozkazów
instruction pointer wskaźnik do rozkazu, licznik rozkazów
instruction prefetch wstępne pobranie rozkazu
instruction processor procesor rozkazów
instuction pulse impuls rozkazowy
Instruction Register (IR), program register rejestr rozkazów
instruction repertoire (repervetory) set lista, zestaw, zbiór rozkazów
instruction sequence sekwencja ciąg rozkazów
instruction sequence register rejestr , kolejności rozkazów
instruction storage pamięć rozkazów
instruction stream strumień rozkazów
instruction system system rozkazów
instruction time czas wykonania
instruction trap pułapka
instruction type typ rozkazu
instruction word słowo rozkazowe
instrumentation tools oprzyrządowanie programowe
insufficient niewystarczający
insulate izolować
insulation grip obejma, uchwyt izolacyjny
insulator, isolator izolator
insurance 1.zapewnieie , ubezpieczenie, 2.bezpieczeńnstwo
insure upewniać się
inswap załadować, ładować
int 1.(interrupt) przerwanie, 2.(integer) liczba całkowita
intagible niewymierny, nieuchwytny
integer identifier identyfikator liczbowy, liczby całkowitej
integer programming programowanie całkowito-liczbowe
integer quantity wielkość całkowita
integer type typ całkowity
integer unit jednostka stało przecinkowa
integer valued całkowitoliczbowy
integer variable zmienna całkowita
integer, integer number liczba całkowita
integral 1.całkowit, 2.integralny, nierozdzielny, 3.całkowitoliczbowy, 4.całka
integral absolute error całkowity błąd absolutny
integral boundary granica całkowitoliczbowa
intergal circuit package obudowa układu scalonego
inegral linear error całkowity błąd liniowy
integral type typ całkowito liniowy, typ całkowito danych
integrand funkcja podcałkowa
integrate integrować, scalać, jednoczyć
integrated circuit bonding mikro montaż układów scalonych
Integrated Circuit (IC) ,chip układ scalony
integrated colour printer/copier/scanner kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, drukarka/ kopiarka /skaner
integrated computing system zintegrowany system obliczeniowy
integrated control system zintegrowany system sterowania
integrated data base zintegrowana baza danych
integrated data processing center ośrodek zintegrowanego przetwarzania danych
Integrated Data Processing (IDP) zintegrowane przetwarzanie danych
integrated data store zintegrowana pamięć danych
integrated database zintegrowana baza danych
integrated design and egineering automated system zautomatyzowany zintegrowany system projektowania i konstruowania
integrated development environment zintegrowane środowisko programowania
Integrated Driver Electronics (IDE) zintegrowana elektronika napędu dyskowego
integrated digital network zintegrowana sieć cyfrowa
integrated display wyświetlacz wudowany
integrated display system zintegrowany system wyświetlania
integrated emulator emulator zintegrowany
integrated environment środowisko, otoczenie zintegrowane
integrated environmental control zintegrowana kontrola środowiska
integrated I/O zintegrowane we-wy
Integration Injection Logic (IIL) układ logiczny ze wstrzykiwaniem, iniekcyjny układ logiczny
integrated language język zintegrowany, o różnorodnych możliwościach
integrated management information system zintegrowany system informacyjny kierownictwo
integrated manufacturing planning zintegrowane planowanie produkcji
integrated modem modem zintegrowany wbudowany
integrated multi protocol boot RAM wbudowana, wieloprotokołowa pamięć RAM
integrated office zintegrowane środowisko biurowe
integrated package pakiet zintegrowany
integrated POS terminal terminal w miejscu sprzedaży
integrated security integralne, zintegrowane sterowanie
integrated services digital network sieć cyfrowa ze zintegrowanymi usługami
integrated set of information system system wyszukiwania informacji metodami zintegrowanymi
integrated software oprogramowanie, pakiet zintegrowany
integrated system system zintegrowany
integrated teleprocessing system zintegrowany system teleprzetwarzania
integrated test facility zintegrowane urządzenie testujące
integrated test program zintegrowany program testujący
integrating circuit obwód, układ całkujący
integrating unit integrator
integration 1.integracja, łączenie w całość, 2.całkowanie
integration level poziom integracji
integrity integralność, całość, niepodzielność, spójność, nienaruszalność
integrity conditions warunki spójności
integrity constrains więzy integralności
integrity of a file integralność pliku
integrity scanning sprawdzanie integralności
Intel Speed Step Technology technologia szybkiego rozwoju Intela
intelli mouse myszka z dodatkowymi opcjami
intelligence 1.inteligencja, pojętność, 2.wiadomość, informacja przekazywana, 3.wywiad
Intelligence Quotient , IQ iloraz inteligencji
inteligent copmputer assisted instruction zaawansowane nauczanie wspomagane komputerowo
inteligent controller zaawansowane urządzenie sterujące, sterownik inteligentny
inteligent data base inteligentna baza danych
inteligent device urządzenie inteligentne
Intelligent Knowledge-Base System (IKBS) zaawansowany system baz naukowych
inteligent segmentation recovery inteligentne odtwarzanie segmentacji
inteligent spacer inteligentna funkcja wstawiania odstępów
inteligent terminal, smart terminal inteligentny terminal
inteligent tutoring system inteligentny system uczący
inteligent typewriter inteligentna maszyna do pisania
inteligent wiring hub, smart wiring hub koncentrator inteligentny
intelligibility zrozumiałość
intelligible zrozumiały
intense intensywny , mocny ,silny
intensification wzmacnianie, intensyfikacja
intensifier wzmacniacz
intensify wzmacniać, intensyfikować
intension of concept moc pojęcia
intensity natężenie, intensywność, jasność
intensity cuing wskazywanie, uwydatnienie intensywnością
intensity level poziom natężenia
intention list lista intencji
inter channel crosstalk przesłuch między kanałami
interaction wzajemne oddziaływanie , interakcja
interaction range zakres wzajemnego oddziaływania
interactive blend interakcyjna metamorfoza
interactive computer graphics grafika inetrakcyjna
interactive debugger interaktywny program ładujący
interactive debugging system interaktywny system debuggujący, śledzący
interactive display terminal monitor ekranowy pracujący w trybie konwersacyjnym
interactive distortion interakcyjne zniekształcenie
interactive envelope interakcyjna obwiednia
interactive environment środowisko interaktywny
interactive extrude interakcyjna głębia
interactive fill interakcyjne wypełnienie
interactive graphic device ekranopis dialogowy, monitor z urządzeniem dotykowym
interactive graphics grafika interakcyjna
interactive job zadanie, praca interaktywna
interactive keyboard klawiatura interaktywna
interactive language język konwersacyjny, bezpośredniego dostępu
interactive media media interaktywne
interactive mode, processing tryb interakcyjny (konwersacyjny)
interactive multimedia multimedia interaktywne, w pełni kontrolowane
Interactive Multimedia Association (ASM) Stowarzyszenie Multimediów Interaktywnych
interactive processing przetwarzanie konwersacyjne
interactive query zapytanie w trybie interakcyjnym, konwersacyjnym
interactive routine program interakcyjny
interactive selection wybór w trybie interakcyjnym, konwersacyjnym
interctive simulation language interakcyjny język symulacyjnym
interactive system system interakcyjny, interaktywny, konwersacyjny
interactive terminal terminal interakcyjnym konwersacyjny
interactive traffic ruch interakcyjny
interactive transparency interaktywna preźroczystość
interactive utility konwersacyjny program narzędziowy
interactive video wideo interakcyjne
interactive videotext wideotekst interakcyjny
interactivity interakcja, interaktywność
interblock gap przerwa międzyblokowa na nośniku
Intercast telewizyjna technologia internetowa WWW firmy Intel
intercept przechwycić, zagrodzić , przerwać
interchange 1.zamieniać, wymieniać, 2.wzajemna wymiana
Interchange File Format (IFF) format pliku wymiany
interchange point punkt wymiany
interchangeability of parts zamienność części
interchangeable 1.amienny, wymienny, 2. na przemian, naprzemiennie
intercharacter spacing odstęp między znakami
intercomputer communication komunikacja ,łączność międzykomputerowa
interconnect 1.maistrala, szyna danych, 2.połączenie wzajemne, 3.połączenie sprzęgające, 4.łączyć wzajemnie
interconnecting crossover przecięcie się, krzyżowanie się wewnętrznych połączeń
interconnection 1.połączenie wzajemne, 2.połączenie sprzęgające, 3.szyna zbiorcza, magistrala, 4. przetwarzanie reprezentacji danych
interconnection diagram wykres, schemat połączeń
interdependence współzależność, wzajemna zależność
interdomain trust account międzydomenowe konto powiernicze
interface 1.interfejs, sprzęg, złącze, układ sprzęgający,2.sprzęgać , połączyć
interface board tablica sprzęgu, złącza ,połączeń
interface bus magistrala sprzęgająca
interface cable kabel złącza, interfejsu
interface card karta interfejsu ,sprzęgająca
interface circuit układ sprzęgający
interface clearing wyzerowanie interfejsu ,złącza
interface computer komputer sprzęgowy
interface design konstrukcja interfejsu, złącza
interface device urządzenie interfejsu, złącza
interface message computer komputer komunikacyjny
interface message processor procesor komunikacyjny
interface module moduł sprzęgający
interface object obiekt interfejsu
interface point punkt sprzężenia
interface processor procesor sprzęgający, proces we/wy
interface repository repozytorium interfejsów
interface routines procedury sprzęgające
interface specification opis interfejsu, złącza
interface testing testowanie złącza, interfejsu
interface timing taktowanie sprzęgu
interface unit układ sprzęgający
interface couple sprzęgać
interfacing sprzęganie, sprzęg, łączenie
interfere 1.kolidować, przeszkadzać, 2.interferować, 3.przenikać
interfereing frequency częstotliwość zakłócająca
interference zakłócenie, interferencja
interference pattern obraz intrerferncyjny
interference rejection usunięcie zakłóceń
interference search device wykrywacz zakłóceń
interference suppression eliminacja zakłóceń
interference suppresor eliminator zakłóceń
interference transmitter nadajnik zagłuszający
interfering frequency częstotliwość zakłócająca
interframe gap przerwa międzyramkowa
interim release 1.wydanie poprawione, 2.aktualizacja, 3.tymczasowa wersja programu
interior wnętrze
interior figures indeksy dolne, znaki opuszczone
interior gateway brama wewnętrzna
Interior Gateway Protocol (IGP) wewnętrzny protokół bramowy
interior label etykieta wewnętrzna
interior neighbor sąsiad wewnętrzny
interior router ruter wewnętrzny
interlace, interlacing międzyliniowość, przeplot
interlaced mode tryb z przeplotem
interlaced scanning wybieranie międzyliniowe
interleave 1.przekładać warstwami, przeplatać, 2.przeplot
interleave factor współczynnik przeplotu
interleavead memory pamięć o dostępie przeplatanym
interleaving attack atak przeplotowy
interline flicker migotanie międzyliniowe
interlinear spacing odstęp międzywierszowy
interlinked information informacje połączone dowiązaniami w Internecie
interlock 1.blokada, uzależnienie, urządzenie ryglujące, 2.środki synchronizacji
interlock mechanism mechanizm blokujący
interlocking blokowanie, uzależnianie, ryglowanie
interlocking relay przekaźnik blokujący
interlude procedura wstępna
intermatebility dopasowanie mechaniczne złącza
intermediate pośredni, niebezpośredni
Intermediate Access Memory (IAM) pamięć o dostępie pośrednim
intermediate access store pamięć o dostępie pośrednim
intermediate code kod pośredni
intermediate data carrier pośredni nośnik danych
intermediate file plik pośredni
intermediate language język pośredni
intermediate list wykaz, lista pośrednia
intermediate mail stop pośredni przystanek pocztowy
intermediate memory pamięć pośrednia, przejściowa
intermediate network node pośredni węzeł sieci
intermediate storage pamięć przejściowa, pośrednia
Intermediate System (IS) system pośredni
intermittent nieciągły , przerywany
intermittent error błąd przejściowy, sporadyczny
intermittent fault uszkodzenie przejściowe ,zakłócenie sporadyczne
intermodular reference odniesienie, odwołanie międzymodułowe
intermodule optimization optymalizacja międzymodułowa
internal abend wewnętrzne zakończenie awaryjne
internal arithmetic arytmetyka wewnętrzna
internal attribute atrybut wewnętrzny
internal character code wewnętrzny kod znaku
internal check kontrola wewnętrzna
internal clocking taktowanie wewnętrzne
internal command polecenie wewnętrzne
internal component element wewnętrzny
internal connection połączenie wenętrzne
internal device
internal disk duplexing dupleksowanie dysku wewnętrznego
internal duplexing dupleksowanie wewnętrzne
internal error control wykrywanie błędów wewnętrznych
internal feedback wewnętrzne sprzężenie zwrotne
internal file plik wewnętrzny
internal font czcionka wewnętrzna
internal format format wewnętrzny
internal fragmentation rozbicie, rozdrabnianie, fragmentacja wewnętrzna
internal hard disk wewnętrzny dysk twardy
internal interrupt przerwanie wewnętrzne
internal language język wewnętrzny , maszynowy
internal memory capacity pojemność pamięci wewnętrznej, operacyjnej
internal memory, strore pamięć wewnętrzna
internal modem modem wewnętrzny
internal name nazwa wewnętrzna
internal node węzeł wewnętrzny
internal number base podstawa wewnętrznego systemu liczenia
internal performance szybkość działania
internal reference odwołanie, odniesienie wewnętrzne
internal representation przedstawienie wewnętrzne , magazynowe
internal schema schemat wewnętrzny
internal sort (sorting) sortowanie wewnętrzne
internal specification opis wykonania struktury wewnętrznej
internal storage (store) pamięć wewnętrzna
internal synchronization synchronizacja wewnętrzna
internal system number wewnętrzny numer systemowy, identyfikator obiektu
internal tape drive wewnętrzny napęd taśmy
intrnal test test wewnętrzny
internal timer zegar wewnętrzny
internal zip drive moduke wewnętrzny moduł napędu Zip
internally stored program program przechowywany w pamięci
internals organizacja wewnętrzna
international algebraic language międzynarodowy język algebraiczny
international code of signals międzynarodowy kod sygnałowy
international computation center międzynarodowy ośrodek obliczeniowy
International File Format (IFF) międzynarodowy format pliku
international standard book number międzynarodowy znormalizowany numer książki
international standard serial number międzynarodowy znormalizowany numer seryjny
International Standards Organization, ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
International Standards Orgzanization / Open System Interconnection (ISO/OSI) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna/ Połączenie Systemów Otwartych
international telegraphic alphabet międzynarodowy kod telegraficzny
internationalization internacjonalizacja,, umiędzynarodowienie
internet sieć złożona, internet
internet access dostęp do Internetu
Internet Activities Board (IAB) Rada ds. Działalności Internetowej
intenet address adres internetowy, adres w internecie, IP
internet appliance komputer łączący wielu użytkowników internetu
internet appliances usługi internetowe :poczta, wideo-konferencje. wyszukiwarki itp.
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) organizacja przydzielająca numery internetowe
internet browser przeglądarka internetowa
internet community społeczność Internetu
internet connectivity łączność, połączenie z Internetem
internet content provider dostawca danych internetowych, twórca materiałów do Internetu
internet control message komunikat sterujący w sieci złożonej
internet data packet pakiet danych internetowych
Internet Engineering Steering Group (IESG) internetowa grupa nadzoru technicznego
Internet Engineering Task Force (IETF) techniczna grupa robocza sieci internet
Internet Explorer, IE przeglądarka internetowa Microsoft
internet full access pełny dostęp do Internetu
Internet Information Server (IIS) internetowy serwer informacyjny
internet layer warstwa międzysieciowa
internet location lokalizacja internetowa
Internet MIME standard RFC 1521 standard kodowania poczty e-mail
internet packet pakiet międzysieciowy
internet protocol protokół międzysieciowy
Internet Protocol Address (IP Address) adres internetowy IP
internet proxy server pośredni serwer internetowy
Internet Research Steering Group (IRSG) grupa nadzoru badań internetowych
Internet Research Task Force (IRTF) naukowa grupa robocza sieci Internet
Internet resources zasoby Internetu
internet router traser, dyspozytor tras w sieci złożonej
internet routing table tablica tras sieci złożonej
internet service usługa sieci internetowej
Internet Service Provider (ISP),hosting service, service provider dostawca usług internetowych, usługodawca, doradca internetowy
internet sharing wspólne korzystanie z Internetu
Internet Society Społeczność Internetu
internet subscription abonament internetowy
Internet Transaction Broker pośrednik transakcji internetowych
Internet-draft (I-D) internetowy dokument roboczy
internetting korzystanie z sieci internetowej
internetwork sieć złożona, intersieć
internetwork address adres sieci
Internetwork Packet Echange (IPX) internetowy pakiet wymiany
internet working praca w sieci inetrnetowej
InterNotes program kierujące informacje do bazy WWW
interoperability współdziałanie współoperatywność, współpraca
interoperate współdziałać, współpracować
interpenetration przenikanie
interplay wzajemne oddziaływanie
inerpolate interpolować, przybliżać
interpret tłumaczyć , interpretować
interpretation tłumaczenie. interpretacja
interpretative code kod interpretowany
interpreted language język interpretowany
interpretive execution wykonanie interpretacyjne, interpretacja
interpretive language język interpretacyjny
interpretive mode tryb interpretacyjny
intrpretive operation operacja interpretacji
interpetive program program interpretujący
interprocess communication komunikacja między procesami, międzyprocesowa
interprocessor channel kanał międzyprocesorowy
interprocessor communication komunikacja międzyprocesorowa
interprocessor interference interferencja międyprocesorowa
interpulse period okres międzyimpulsowy
interquartile range odchylenie, odchyłka prawdopodobne
interrecord gap przerwa międzyrekordowa nośnika
interrelation współzależność ,wzajemna zależność, pwiązanie
interrogate zapytywać, pytać przesłuchiwać
interrogate feature możliwość kierowania zapytań
interrogation zapytanie, zapytywanie
interrogation program program zapytywania
interrupt acknowledge potwierdzenie przerwania
interrupt adress vector wektor adresów przerwań
interrupt channel kanał przerwań
interrupt control bit bit sterowania przerwaniem
interrupt control routine podprogram obsługi przerwań
interrupt control unit sterownik przerwań
interrupt disable wyłączenie ,zabronienie przerwania
interrupt driven I/O układ we/wy sterowany przerwaniami
interrupt enable flip flop przerzutnik zezwalający na przerwanie
interrupt event zdarzenie powodujące przerwanie
interrupt feature możliwość przerywania np. pracy programu
Interrupt Handler (IH), trap handler procedura obsługi przerwania
interrupt input wejście przerywające
interrupt latency wstrzymanie obsługi przerwania
interrupt level poziom przerwania
interrupt line linia przerwania
interrupt linkage przejście z odwołaniem do procedury obsługi przerwania
interrupt location adres obsługi przerwania
interrupt mask maska przerwania
interrupt mask register rejestr maskowania przerwań
interrupt priorities priorytety przerwań
interrupt priority controller sterownik priorytetów przerwań
interrupr priority table tabela priorytetów przerwań
interrupt reception przyjęcie przerwań
interrupt register rejestr przerwań
Interrupt Request (IRQ) zgłoszenie, (żądanie) przerwania
Interrupt Request /Acknowledge Cycle (IR/AC) cykl zgłoszenia/potwierdzenia przerwania
interrupt service routine podprogram obsługi przerwania
interrupt servicing obsługa przerwania
interrupt signal sygnał przerwania
interrupt software 1.orpgoramowanie obsługi prerwania, 2.oprogramowanie działające po zgłoszeniu przerwania
interrupt state status, stan przerwania
interrupt system system przerwań
interrupt trap 1.przerwanie programowe, 2.obsługa przerwania
interrupt vector wektor przerwania
interrupt vector register rejestr wektora przerwań
interrupt-driven sterowany przerwaniami
interruption przerwanie np. transmisji danych
interruption network schemat przerwań
interruptions per second przerwania na sekunde
intersection 1.przecięcie, część wspólna zbiorów, 2.koniukcja, iloczyn logiczny
intersection of events komunikacja zdarzeń
intersegment link połączenie międzysegmentowo
intersegment linking konsolidowanie segmentów w pamięci
intersegment reference odwołanie międzysegmentowe
intersite między ośrodkami
interspace odstęp , szczelina
interstitial ads przerywniki reklamowe
interystem crosstalk przesłuch między systemami
intertask communication komunikacja między zadaniami
interval przedział , odstęp, interwał
interval of convergence przedział zbieżności
interval timer czsomierz
intervene interweniować, ingerowac
intervention interwencja, ingerencja
interword spacing odstęp między słowami
intra application communications area obszar komunikacji wewnątrz zadaniowej
intractable niewykonalny, nierealizowany, niełatwy
intranet komercyjna sieć zewnętrzna, intranet
intraquery parallelism równoległość wewnątrz zapytań
intrasite wewnątrz siedziby, ośrodka
intricacy zawiłość , powikłanie
intricate skomplikowany, zawiły, pogmatwany
intrinsic 1.wewnętrzny, wybudowany, 2.właściwy, istotny
intrinsic accuracy dokładność wewnętrzna
intrinsic call wywołanie wbudowanej procedury
intrinsic command zlecenie rezydentne
intrinsic function funkcja wewnętrzna
intrinsic layer warstwa wewnętrzna
intrinsic multiprocessor wieloprocesor wewnętrzny
intrinsic semiconductor półprzewodnik samoistny
intrinsically safe samoistnie bezpieczny
introduce into service wprowadzić do eksploatacji
introduction wprowadzenie
introspection introspekcja
intruder detection wykrywanie intruza
intruder prevention zapobieganie włamaniom
intruder trap pułapka na intruza
intrusion infiltracja, wtargnięcie, włamanie, naruszenie ochrony
intrusion detection system system wykrywania włamań, infiltracji
invalid nieważny, nieprawidłowy, niepoprawny, błędny
invalid character znak niedopuszczalny, niepoprawny
invariable niezmienne
invariancy niezmienność
invariant niezmiennik
invariant relation relacja niezmienna
invariant system układ niezmienny ,zero zmienny
invent wynaleźć
invention wynalazek , pomysł
inventory zapas , rezerwa, spis, inwentarz
inventory data dane inwentaryzacyjne
invnetory tape taśma zapasowa, rezerwowa
inverse 1.odwrotność, inwersja, 2.odwrotny
inverse display obraz negatywowy
inverse image obraz lustrzany
inverse matrix macierz odwrotna
inverse query zapytanie odwrotne
inverse relation zależność odwrotna
inverse video inwersja, negatywny obraz wideo
inversion 1.odwrócenie, inwersja, 2.negacja
inversly proportional odwrotnie proporcjonalny
invert 1.odwrócić, 2.dopełnienie kolorów, 3.negatyw
inverted backbone szkielet odwrócony
inverted charackter negatyw w znaku graficznego
inverted commas odwrócony znak cudzysłowu
inverted file plik odwrócony
inverted list lista odwrócona
inverted output wyjście zanegowane
inverter negator, układ negacji, inwerte
Inverter (AC/DC) przemiennik AC/DC
inwerter circuit układ negacji, invwerter
investigate badać ,dociekać ,śledzić
investigation dochodzenie , badanie
investment protection zabezpieczenie poczynionych inwestycji
invigilator sygnalizator
invisible niewidzialny, niewidoczny
Invitation To Send (ITS) zaproszenie do nadawania
invite zapraszać ,zachęcać, wywołać
invocation wywołanie, wezwanie
invoke wywołać, wywoływać
involve 1.pociągać za sobą, dotyczyć, być związany z … , 2.angażować się , wciągać
inward 1.wewnętrzny, 2.skierowany do wewnątrz
ion deposition osadzanie jonów
I/O, input/output wejście-wyjście
I/O bound ograniczony wejściem-wyjściem
IOC, input/output controller jednostka sterująca wejściem-wyjściem, sterownik wejścia-wyjścia
IOCS, I/O control system system wejścia-wyjścia, system sterowania wejściem-wyjściem, program sterowania wejściem-wyjściem
I/O device urządzenia wejścia-wyjścia
ionic semiconductor półprzewodnik jonowy
ion-sensitive field -effect transistor tranzystor polowy jonowoczuły
IOP, input/output processor procesor wejścia-wyjścia
I/O port port wejścia-wyjścia
I/O slot gniazdo wejścia - wyjścia
I/O unit urządzenie wejściowo-wyjściowe, jednostka, obsługi wejścia-wyjścia
IP, Internet protocol bezpołączeniowy protokół komunikacyjny sieci Intenet
IPS, inches per second cale na sekundę
IP-switching przełączanie IP
IPX, internetwork packet exchange międzysieciowa wymiana pakietów , międzysieciowy bezpołączeniowy protokół komunikacyjny
IP address adres internetowy IP
IP authentication header nagłówek autentykacji bez datagramu IP
IP authentication header services serwisy rozpoznawcze IP
IP datagram datagram IP
IP destination address adres IP odbiorcy, przeznaczenia
IP dial up telefoniczne IP
IP encapsulation kapsułkowanie w IP
IP gateway bramka IP
IP masquerading maskarada ,zamknięty IP, maska IP
IP multicasting rozsyłanie grupowe w IP
IP next genration IP następnej genracji
IP number numer IP
IP option code kod opcji IP
IP protocol field pole protokołu IP
IP reassembly składanie datagramów IP
IP routing trasowanie, wyznaczanie tras w IP
IP service serwis dostępny poprzez IP
IP source address adres nadawczy IP
IP source routing trasowanie według nadawcy w IP
IP spoof podrabianie, fałszowanie ,zwodzenie adresu IP
IP telephopny telefonia dostępna poprzez adres IP
IP terminal terminal IP
IP timestamp datownik, znacznik czasowy, zapis czasu w IP
IP, Information Provider dostawca informacji
IP, Internet Protocol protokół internetowy, protokół IP
IPL, Initial Program Loader inicjator programu ładującego system operacyjny, program testu i uruchomienia systemu z partycji początkowej
IPSE, Integrated Project Support Environment narzędzia wspomagania w tworzeniu systemów informacyjnych
IP-SEC standard IETF umożliwiającym sesje dekodowania z firewalla
IPW, Incremental Packet Writitng przyrostowy zapis pakietowy na CD
IPX, Internework Packet Exchange protokół wymiany pakietów internetowych sieci lokalnych (Ethernet)
IR, index register rejestr indeksowy, rejestr modyfikacji, rejestr B
IRC, Internet relay chat usługa w sieci Internet umożliwiająca nawiązanie w czasie rzeczywistym komunikacji między użytkownikami
IRG, interrecord gap przerwa międzyrekordowa
IRQ, interrupt request zgłoszenie przerwania
IR, Information Retrieval wyszukiwanie informacji
IR, Instruction Register rejestr rozkazów
IRC, Internet Relay Chat serwer gawędziarz IRC, internetowy system komunikacji w czasie rzeczywistym
IrDA, compliant printer drukarka z portem na podczerwień IrDA
IrDA interface złącze na podczerwień
IrDA, Infrared Data Association metoda transmisji w podczerwieni
IrDA, infrared port port na podczerwień standardu IrDA
IRIS,Image Recognition Integrated System zintegrowany system rozpoznania obrazu
IRQ number numer przerwania pzydzielony urządzeniu
IRQ, Interrupt ReQuest sprzętowe żądanie przerwania
irrational function funkcja niewymierna
irrational number liczba niewymierna
irrecoverable loss strata bezpowrotna
irreducible nieredukowalny
irregular polygon wielokąt nieregularny
irregularity nieregularność, nieprawidłowość
irrelevant nieistotny, nieważny
irrespective of bez względu na.…
irretrievable niemożliwy do odzyskania
irreversible process proces nieodearacalny
IRS, Internal Revenue Service serwis wewnętrznej realizacji opłat
IRSG, Internet Research Steering Group internetowa grupa nadzoru badań
IRTF, Internet Research Task Force naukowa grupa robocza sieci internet
IS, information separator separator informacji
ISAM, indexed sequential access method indeksowo-sekwencyjna metoda dostępu
ISBN, international standard book number międzynarodowy znormalizowany numer książki ,
ISDN, integrated services digital network sieć, cyfrowa ze integrowanymi usługami
ISFET, ion-sensitive field effect transistor tranzystor polowy jonowoczuły
ISO, International Standards Organization Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
isobits bity równowartościowe
isochronous communications komunikacja izochroniczna
isolate wyodrębniać, izolować, oddzielać
isoplanar integrated injection logic izoplanarny scalony układ logiczny ze wstrzykiwaniem (nośników), układ I2
ISO reference model model odniesienia ISO (sieci komputerowej)
ISP, Internet service provider usługodawca internetowy, dostawca usług internetowych
ISSN, international standard serial number międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego
issue 1.wyjście, ujście ,2.wynik, rezultat, 3.wydanie (publikacji)
IS, Intermediate System system pośredniczący (w przesyłaniu pakietów)
ISA, Industry Standard Architecture architektura standardu przemysłowego
ISAKMP, Internet Security Association & Key Management Protocol protokół zarządzania kluczami internetowymi i bezpieczeństwem sieciowym
ISAM, Indexed Sequential Access Method indeksowo-sekwencyjna dostępu
ISAPI,Internet Server Application Program Interface interfejs programistyczny serwera internetowego
ISDN, Integrated Services Digital Network sieć cyfrowa z integracją usług
ISM, Index Server Management zarządzanie serwerem indeksującym
ISO Latin 1 8 bitowy, 256 znakowy standard kodowania
ISO, International Standards Organization Międzynarodowa Orgranizacja Standaryzacyjna
isobits bity równowartościowe
isochronous network sieć izochroniczna
isochronous transmission transmisja izochroniczna
isoalte wyodrębniać, oddzielać, izolować
isolated location lokalizacja, obszar wyodrębnienia
isolated system układ izolowany, zamknięty
isolated word słowo wyodrębniony
isloated word recognition rozpoznawanie odrębnych słów
isolating clearence (gap) odstęp ,przerwa izolacyjna
isolation 1.izolowanie,wyodrębnienie, oddzielenie, 2.odłącznie obwodu
isolation level poziom izolacji
isolation transformer transformator izolujący, separujący
isometric projection, view widok , rut izometryczny
isotropic radiation radiacja izotropowa
ISP, Internet Service Provier usługodawca internetowy, dostawca usług inernetowych
ISR, Information Storage and Retrieval zapamiętywanie i wyszukiwanie informacji
ISS, Internet Security System system bezpieczeństwa internetowego
ISSI, InterSwitching System Interface wewnętrzny interfejs przełączeniowy między SMDS a MSS
issue 1.wejscie, ujście , 2.wynik, rezultat, 3.wydanie, numer publikacji, 4.zagadnienie
issue command wydać polecenie, wykonać
ISUP, ISDN User Part część sieci ISDN po stronie użytkownika
IT, information technology technologia informacyjna
italics kursywa
item pozycja ewidencyjna, element
item advance postęp pozycyjny, zmiana pozycji
item design 1.projekt pozycji, np. danych w spisie, 2.projekt elementu danych
item of data 1.poycja danych, 2.element danych
item size 1.rozmiar pozycji, 2.rozmiar danych, w bitach, bajtach, znakach
iteration iterowanie , iteracja
iterative iteracyjny
iterative loop pętla iteracyjna
iterative name resolution iteracyjne odwzorowanie nazw
iterative routine program iteracyjny
I-type semiconductor półprzewodnik samoistny
it was found that … stwierdzono ,że …
IT, Information Technology technologia informacyjna
italic, italics kursywa
ITD., Interaural Time Delay odstęp czasowy opóźnienie wewnątrzsłuchowe
item pozycja ewidencyjna, element danych
item number numer pozycji
item of menu pozycja z menu
item size 1.rozmiar pozycji, 2.rozmiar danych
item statistic statystyka pozycji
item value wartość elementu danych
iterate przechodzić kolejno, powtarzać
iterate, iterative routine procedura iteracyjna, powtarzania
iterated block cipher iteracyjny szyfr blokowy
integrated integral całka iterowana
iteration 1.powtórzenie, 2.iteracja, iterowanie
iteration level krok, poziom iteracji
iteration statement instrukcja iteracyjna , cykliczna
iterative powtarzający się ,wielokrotny, cykliczny , iteracyjny
iterative algorithm algorytm iteracyjny
iterative loop pętla iteracyjna
iterative name resolution iteracyjne określanie, tłumaczenie nazw
iterative operation operacja iteracyjna
iterative process proces iteracyjny
ITS, Information Technology Service serwis informacji technologicznych
ITS, Invalid To Send zaproszenie do nadawania
ITU, Internationa Telecommunication Union Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, dawniej CCITT (opracowuje standardy komunikacyjne)
IV, Independent Vendor niezależny nadawca, dostawca teleinformacyjny, producent niezalezny
IVS, Internet Via the Sky internet z satelity
IWC, Internet Connection Wizard kreator połączenia internetowego
IXC, interchange carrier operator ponadregionalny