|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |rabbet wręga ,fuga,rowek, wegować, włączyć
RAC kanał o dostępie bezpośrednim : Random Access Chanel
rack podstawa, stojak : Rack das, Gestell
rack and cabinet accessories akcesoria panelowe : Einschubzubehör
rack mount montowany: schrankmontiert
rack mountable panelowy : racktauglich, schrankmontagefähig
rack-friendy design konstrukjca ułatwiająca zamonotwanie na regale : rackfreundliche Bauweise
rackmount kit zestaw do zamonotowania na regale : Rackmount-Kit
radial promieniowy, radialny : radial
radial network sieć promienista : Sternnetz
radian frequency częstotliwość kątowa : Winkelfrequenz
radiance promieniowanie : Strahlen
radiancy promieniowanie
radiant świecący promienisty : leuchtend
radiate promieniować : strahlen
radiation emisja : Strahlung
radical sign symbol pierwiastka : Wurzelzeichen
radio button przycisk radiowy, przycisk opcji, przełącznik : Radioschalter, Optionsfeld
radio channel kanał radiowy : Funkkanal
radio link linia radiowa (radiołącze),protokół łącza radiowego : Richtfunkverbindung, Radio-Link-Protocol
radius promień : RAdius, Halbmesser
radix podstawa,pierwiastek : Basiszahl, Wurzel
radix point kropka pozycyjna : Kommastelle
radix-two counter licznik binarny : binärer Zähler
RAID data protection ochrona danych w układzie RAID : RAID-Datenschutz
RAID parity kontrola przystości w układzie RAID: RAID-Parität
rainbow tęcza : Regenbogen
rainbow scale tabliczka tęczowa : Regenbogen-Tafel, Regenbogen-Skala, Rainbow Scale
random przypadkowy : zufällig
random access dostęp bezpośredni, dostęp swobodny : wahlfreier Zugriff
random access memory pamięć o dostępie bezpośrednim : Speicher mit wahlfreiem Zugriff, Direktzugriffspeicher
random error błąd przypadkowy : Zufallsfehler
random file plik swobodnego dostępu : Datei mit wahlfreiem Zugriff
random number liczba przypadkowa : Zufallszahl
range rozpiętość, łańcuch, poszeregować : einreihen
rapid szybki : schnell
rapid memory pamięć szybka : Schnellspeicher
rapid repair programme program szybkich napraw : Schnellreparatur-Software, Programm für Schnellreparaturen
rapid CAD nazwa kompletu do rozbudowy(overdrive′u) procesora : Name eines Prozessor-Aufrüstsztzes
rapidity prędkość : Schnelligkeit
rapid transport protocol szybki protokół transportowy: rapid-transport-protocol
RAS, remote access server serwer z dostępem zdalnym : Fernzugangsserver
RAS, remote access software oprogramowanie zdalnego dostępu : remote-access-software
raster raster: Raster
raster graphics grafika rastrowa : Rastergrafik
raster image processor procesor obrazu rastrowego : Rasterbild-Prozessor
raster screen monitor rastrowy : Rasterbilsdschrimm
rasterize przetworzyć plik wektorowy na mapę bitową : in Pixelbild umwalden
rate, ratio stopień, skala,rata, stosunek : Verhältnis, Maß, Rate
rate of failures skala awarii : Ausfallrate
rated current prąd nominalny : Nennstrom
rated load obciążenie nominalne : Nennbelastung
ratification potwierdzenie : Bestätigung
ratify potwierdzać : bestätigen
rating wartość obciążenia : Belastunswert
ration-free nieoznaczony : markenfrei
rational fraction ułamek wymienny : rationaler Bruch
rational integral function funkcja wymierna liczby całkowitej : rationale ganzzahlige Funktion
raw data dane pierwotne, surowe, materiał wyjściowy : Rohdaten
raw material materiał surowy, materiał wyjściowy : Rohmaterial,Ausgangsmaterial
raytracing śledzenie promieni : Strahlenverfolgung für das Berechnungsmodell photorealisticher Bilder
R&D, R&D departament , Research and Development wydział badawczo rozwojowy
R/W read/Write odczyt zapis
RA, RealAudio standard internetowej transmisji dźwięku
race conditio wyścig w układzie logicznym
rack and cabinet accessories akcesoria panelowe
rack and panel connector złącze szufladkowe
rack mount (mountable) montowany w stojaku, panelowy
rack mountability możliwość zamontowania w stojaku
rack-friendly design konstrukcja ułatwiająca zamontowanie w stojaku
rackmount kit zestaw do zamontowania w stojaku
RAD, Rapid Application Development środowisko tworzenia szybkich aplikacji
radial radialny, promieniowy
radial transfer transmisja radialna
radiant promieniujący, promienisty
radiate 1.promieniować, 2.rochodzić się promieniowo
radiation hardened IC układ scalony, odporny na promieniowanie jonizujące
radical pierwiastek
radicant liczba podpierwiastkowa
radio button przycisk radiowy, przełącznik wyboru
Radio Frequency Identification identyfikacja częstotliwości radiowej
radio frequency leakage przycisk energii częstotliwości radiowej poprzez ekranowanie
radio frequency modulator modulator częstotliwości radiowej
Radio Frequency (RF) częstotliwość radiowa
radio wave fala radiowa
radiosity method metoda bilansu energetycznego, metoda energetyczna
radius promień
RADIUS ,Remote Authentication Dial-In User Service serwis zdalnej autentyfikacji połączeń z użytkownikiem
radix podstawa systemu liczbowego, logarytmu
radix complement uzupełnienie podsatwy, dopełnienie do zer
radix notation (representation) zapis pozycyjny os stałej podstawie
radix numeration system system liczbowy z podstawą
radix point kropka pozycyjna
radix-minus-one complement uzupełnienie w pozycjach
RDASL, Rate Adaptive DSL adaptacyjna DSL
ragged array tablica dwuwymiarowa o wierszach o różnej długości
ragged left niewyrównany lewy margines
ragged right niewyrównany prawy margines
ragged text tekst niewyrównany
RAID data protection ochrona danych w układach RAID
RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks nadmiarowa macierz niedrogich dysków
rail prowadnica ,szyna
rainbow scale tabliczka tęczowa
rai san exception zgłosić wyjątek
raise to power podnieść do potęgi
RAL, Refund Anticipation Loan krótki sygnał zwrotny po dokonaniu transakcji
RAM cache bufor w pamięci RAM
RAM card karta z układami pamięci RAM
RAM cartridge kaseta z pamięcią RAM, kaseta RAM
RAM disc RAM-dysk, pseudo-dysk, tworzony w obszarze pamięci operacyjnej
RAM loader program ładujący do pamięci RAM
RAM refresh rate szybkość odświeżania RAM
RAM, RAM chip układ pamięci
RAM, Rndom Access Memory pamięć o dostępie bezpośrednim, swobodnym
Rambus pamięć dynamiczna typu Rambus
RAMDAC, RAM Digital to Analaog Converter przetwornik cyfrowo-analogowy z dostępem swobodnym
ramification rozgałęzienie, konsekwencja
random 1.przypadkowy, losowy, 2.dowolny, swobodny
random access dostęp losowy, swobodny, bezpośredni
random access data dane bezpośrednio dostęone
random access device urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim
random access disk dysk o dostępie bepośrednim
random access file plik o dostępie swobodnym, bezpośrednim
random access memory device urządzenie pamięciowe o dostępie swobodnym, bezpośrednim
Random Access Memory (RAM) pamięć o dostępie swobodnym
random access method metoda o dostępie swobodnym
random data processing przetwarzanie swobodne danych
random error błąd przypadkowy
random event zdarzenie losowe
random failure awaria przypadkowa
random file plik o dostępie bezpośrednim
random logic 1.logika nieuporządkowana, logika przypadkowa, 2.nieregualrny układ logiczny, struktura nieregularna
random number generator generator liczb losowych
random numbering numerowanie nieusystematyzowane, przypadkowe
random order porządek przypadkowy
random process, direct access proces losowy , stochastyczny
random processing przetwarzanie losowe
random rounding zaokrąglenie losowe
random sample próbka losowa
random scan przeszukiwanie przypadkowe, swobodne przemieszczanie plamki
random selection wybór losowy
random store pamięć o dostępie swobodnym
random variable zmienna losowa
random walk metoda losowego przeglądania
randoming technique technika generowania liczb losowych
randomization randomizacja, losowość
randomized blocks design metoda bloków losowych
randomized key transformation randomizowana transformacja kluczy
randomized response odpowiedź losowana
randomizing dostęp do losowo wybranego miejsca pamięci
randomly-timed przypadkowo rozłożony w czasie
randomness przypadkowość, losowość
random-scan display monitor wektorowy
random-sequential access swobodny dostęp sekwencyjny
range 1.grupa, 2.obejmować zaliczać się, 3.szeregować, ustawiać, 4.zakres
range check kontrola zakresu
range left wyrównanie , ustawienie do lewej
range of indexes zakres zmienności wskaźników
range sensing oszacowanie zakresu
range type typ zawężony, okrojony
rank 1.miejsce , pozycja, lokata, 2.rząd, 3.klasyfikować, 4ustawić w kolejności
rank of matrix rząd macierzy
ranking ustalanie lokat, pozycji
ran-time library biblioteka programów roboczych , bieżącego przetwarzania, wykonawcza
rapid access dostęp natychmiastowy
rapid access data dane szybko dostępne
rapid access disk dysk o szybkim dostępie
rapid access memory, Fast Access Memory (FAM) pamięć o szybkim dostępie
Rapid Application Development (RAD) błyskawiczne programowanie aplikacji
rapid memory pamięć szybka
rapid prototyping szybkie makietowanie, modelowanie
rapid repair programme program szybkich napraw
rapidity of control szybkość działania mechanizmu sterowniczego
RAS precharge time czas opóźnienia TRI
RAS, Remote Access Server serwer odbierający wywołanie linii dial up
RAS, Remote Access Service serwis połączeń telekomunikacyjnych, serwis zdalnego dostępu
RAS, Row Access Signal sygnał wyboru bieżącego wiersza
RAS, Row Address Storbe sygnalizacja adresu wiersza pamięci DRAM
raster display device rastrowe urządzenie graficzne
raster graphics grafika rastrowa
raster image obraz rastrowy
Raster Image Processor (RIP) procesor obrazów rastrowych
raster operation raster-op operacja rastrowa
raster plotter kreślarka rastrowa, ploter
raster printer-plotter drukarka graficzna , rastrowa
raster processor procesor rastrowy
raster scan 1.rastrowe rozwinięcie obrazu (punkt po punkcie), 2.prebieg rastra
raster scan display monitor rastrowy
raster text tekst rastrowy
raster unit jednostka rastra
rate 1.szybkość transmisji, tempo, 2.wielkość, miara względna, 3.współczynnik wskaźnik, 4.oszacować
rate distortion theory teoria zmian szybkości
rate of failures stopień awaryjności
rate of production, production rate tempo produkcji
rate of reading szybkość odczytywania
rate of transmission szybkość transmisji
rated throughput przepustowość nominalna
rating ocena , klasyfikacja
rating plate tabliczka znamionowa
rating service usługa oceny , oszacowania
rating value wartość znamionowa nominalna
ratio stosunek , proporcja, współczynnik
rational 1.racjonalny, 2.wymierny
rational number liczba wymierna, ułamkowa
raw pierwotny ,surowy, nieprzetworzony, niezmodyfikowany
raw data dane pierwotne, surowe, nie przetworzone
raw format format surowy ,prosty
raw socket gniazdo surowe
raw structure model model surowy, niezmodyfikowany, początkowy
ray promień, półprosta
ray tracing śledzenie promienia wodzącego, promieni
ray-casting method metoda rzutowania promienia, znajdowania jasności punktu na obrazie
ray-tracer program śledzący promienie, generator grafiki trójwymiarowej
RxD+ , Receive Data inverted sygnał odbioru odwrócony danych
race (condition) wyścig (w układzie logicznym)
radiate 1.promienioiwać, 2.rozchodzić się promieniowo
radiation promieniowanie
radiation hardened IC układ scalony odporny na promieniowanie jonizujące
radical pierwiastek
radio channel kanał radiowy
radio communications radiokomunikacja
radio frequency częstotliwość radiowa
radio interference zakłócenie radiowe
radio link linia radiowa
radio wave fala radiowa
radix podstawa (systemu liczbowego)
radix compelment uzupełnienie podstawy
radix notation zapis pozycyjny z podstawą
radix point kropka pozycyjna
ragged nierówny (margines)
RAID, redundant array of independent disk tablica niezależnych twardych dysków. system RAID (system dyskowy wykorzystywany w instalacjach sieciowych)
RAID levels poziom systemu RAID
raise an exception zgłosić wyjątek
RAM, random access memory pamięć o dostępie bezpośrednim, pamięć o dostępie swobodnym, pamięć RAM
RAM cache bufor w pamięci RAM
RAM disk pseudodysk (tworzony w wydzielonym obszarze pamięci operacyjnej)
RAM refresh odświeżanie pamięci RAM
random losowy, przypadkowy
random access dostęp bezpośredni, dostęp swobodny, dostęp przypadkowy
random access channel kanał o dostępie swobodnym
random access computer equipment urządzenie komputerowe o dostępie bezpośrednim (do pamięci)
random access data dane dostępne bezpośrednio
random access device urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim
random access disk dysk o dostępie bezpośrednim
random access file plik o dostępie bezpośrednim
random access memory pamięć o dostępie bezpośrednim ,pamięć o dostępie swobodnym, pamięć RAM
random access processing przetwarzanie o dostępie z dostępem bezpośrednim (do pamięci)
random access programming programowanie bezpośredniego dostępu (do pamięci)
random error błąd przypadkowy
random event zdarzenie losowe, zdarzenie przypadkowe
randomization randomizacja
randomized key transformation randomizowana transformacja kluczy
random logic 1.logika nieuporządkowana, 2.niergularny układ logiczny, struktura nieregularna
random noise zakłócenie przypadkowe
random number liczba losowa
random-number generator generator liczb losowych
random process proces losowy, proces stochastyczny
random-sequential access dostęp bezpośredni sekwencyjny
random store pamięć o dostępie bezpośrednim, pamięć o dostępie swobodnym, pamięć RAM
random variable zmienna losowa
range zakres (wartości)
range check kontrola zakresu
range type typ zawężony, typ okrojony
rank 1.miejsce , pozycja (np. cyfry w liczbie), 2.rząd
rank od matrix rząd macierzy
rapid access dostęp natychmiastowy (do pamięci)
rapid access disk dysk o szybkim dostępie
rapid access memory pamięć szybka
rapid memory pamięć szybka
rapid prototyping szybkie makietowanie
rapid storage pamięć szybka
raster raster
raster graphic grafika rastrowa
raster image processor procesor obrazów rastrowych
rasterization rasteryzacja, przetwarzanie pliku wektorowego na mapę bitową
raster scan display rastrowe urządzenie graficzne, monitor rastrowy
rate 1.tempo, szybkość, 2.wielkość, stopień
rated value wartość nominalna, wartość znamionowa
raw data dane pierwotne
RB, return-to-bias recording zapis z powrotem do polaryzacji
RBP,remote batch processing zdalne przetwarzanie wsadowe, zdalne przetwarzanie partiami
Rbase nazwa bazy danych (Microsoft)
r.c., remote control sterowanie zdalne
RCTL, resitor-capacitor transistor logic układ logiczny oporowo - pojemnościowy, układ RCTL (tranzystorowo-kondensatorowy)
RCM, Rambus Clanned Master kanał główny pamięci Rambus
RCTL ,Resistor = Capacitor Transistor Logic układ logiczny , oporowo-pojemnościowy układ RCTL
RDBA, relational database access zdalny dostęp do baz danych
RDBM,, relational datbase model model relacyjny bazy danych
RDBMS, relational database management system system zarządzania relacyjną bazą danych (odpowiednik polskiego SZRBD)
RDD, Replacable Database Driver sterownik dostępui
RDF, Resource Description Framework sieciowa technologia przesyłu ramek z opisem źródła, zestaw instrukcji kodowania informacji
RDRAM, Rambus Dynamic RAM dynamiczna pamięć magistralą przesyłową Rambus
RDS, Radio Digital Signal cyfrowy sygnał radiowy
re: (in regards to...) dotyczy, dot. : bezüglich...
re-edit ponowne wydanie
re-education przekwalifikowanie,przeszkolenie
react reagować : reagieren
reaction , response rekacja : Reaktion
reactive power moc bierna : Bildenleistung
reactor reaktor, dławik : Reaktor
read czytać : lesen
read amplifier wzmacniacz odczytu : Leseverstärker
raed back check kontola zwrotna : Echoprüfung
read current prąd odczytu : Lesestrm
read error błąd odczytu : Lesefehler
read instruction polecenie czytania : Lesebefehl
read me file plik "czytaj to", informacje o produkcie : Lies-mich-Datei, Datei mit neuesten Informationen zu einem Produkt
read only tylko do odczytu : schreibgeschützt
read only memory pamięć tylko-do-odczytu, ROM : nur-Lesespeicher, Festwertspeicher, ROM
read out wybierać, przeczytać : auslesen
read - back signal sygnał odczytu : Lesesignal
read/write head głowica zapisująca i odczytująca : Schreib-/Lesekopf
readable czytelny : lesbar
reader czytnik : Lesegerät
readiness gotowość : Bereitschaft
reading accuracy dokładność odczytu : Ablesegenauigkeit
reading device czytnik : Lesegerät
reading head głowica czytająca : Lesekopf
reading operation proces odczytu : Lesevorgang
readjust przywrócić, uregulować od nowa : wiederherstellen
readjustment dostrojenie,usatwienie ponowne,regulacja ponowna : Wiederherstellung, Neuordnung
ready gotowy : bereit
ready for operation gotowy do pracy : betriebsbereit
ready for use, ready made gotowy d użycia : gebrauchsfertig
ready money gotówka
real , substantial, ytrue prawdziwy, rzeczywisty : wirklich, echt
real number liczba rzeczywista : reelle Zahl
real power moc czynna : Wirkleistung
real time computer komputer pracujący w czasie rzeczywistym : Echtzeitrechner
real time language język programowania w czasie rzeczywistym (RTL) : Echtzeit-Programmiersprache
real time operation tryb pracy w czasie rzeczywistym : Echtzeitbetrieb
real time processing przetwarzanie w czasie rzeyczywistym : Echtzeitverarbeitung
realize urzeczywistnić, przedstawiać się, zrealizować : verwirklichen
real-time status update uaktualnienie statusu w czasie rzeczywistym : Echtzeit-Statusaktualisierung
Real-Time FORTRAN język FORTRAN dla programowania w czasie rzeczywistym: Prozess FORTRAN
reapplication wykonanie ponowne programu : wiederholte Anwendung
rebate wręgować : einfalzen
recall, response ponowne wywołanie, wywołanie wsteczne, odpowiedź : Wiederaufruf, Rückruf, Antwort
recapitulation krótkie powtórzenie : kurze Wiederholung
receipt, port, input wejście,kwitować, odbiór : Eingang, quittieren, Empfang
receive odebrać,uznawać,odbiór : empfangen
received call połączenie przychodzące : angenommener Anruf
received call′s duration czs trwania połączeń przychodzących : Dauer der angenommenen Anrufe
receiver odbiornik, odbiorca : Empfänger
recency nowość : Neuheit
recension, revision przeźroczystość, przegląd : Durchsicht,Prüfung
recent fonts ostatnio używane czcionki : zuletzt verwendete Schriftarten
recentness nowość : Neuheit
reception coverage zakres odbioru : Empfangsbereich
recess przerwa : Unterbrechung
recipient odbiorca : Empfänger
reciprocal odwrotność : Reziprokwert
reciprocal odwrotny,zmienny,wzajemny,wartość odwrotna : wechselseitig, reziprok
reciprocity wzajemność : Gegenseitigkeit
reckon, sum liczyć : rechnen
reclaim cofnąć : zurückbringen
reclaimable zdolny do porawy : verbesserungsfähig
reclamation reklamacja: Reklamation
recognition rozpoznanie : Wiedereerkennung
recognize poznać,rozpoznać : erkennen
recollection przypominanie, wspomnienie : Eringerrung
recommence rozpocząć od nowa : wieder beginnen
recommend polecać
recommendation, commendation, sugestiion polecenie,rekomendacja, propozycja : Empferung, Vorschlag
recongnitioning ,revision przeróbka : Überarbeitung
reconstitute odbudować : wiederherstellen
reconstruction odbudowa : wiederaufbau
record , rendering, playback rekord danych ,zapisać, nagrywanie, zapis, nagranie, wprowadzać, odtworzenie : Datensatz, aufzeichnen, Aufzeichnen, Aufzeichnung, eintragen, Wiedergabe
record area adres zapisu : Satzadresse
record card karta kartotekowa : Karteikarte
record counting liczenie rekordów : Satzzählung
record current prąd zapisu : Schreibestrm
record gap luka w rekordzie : Satzlücke
record length długość rekordu : Satzlänge
record linkage powiązanie zapisu : Aufzeichnungsverkettung
record locking blokoada zapisu (w pracy sieciowej): Datensatzsperrung
record playback head głowica zapisująco-odtawrzająca : Schreib-/Lesekopf
record set rekord danych,zbiory danych : Datensätze
recording density gęstość zapisu : Aufzeichnungsdichte
recording format format nagrywania, format zapisu : Aufzeichnungsformat
recording gap luka w zapisie pomiędzy głowicą a nośnikiem : Arbeitsspalt
recording head głowica zapisująca : Schreibkopf
recording medium medium zapisu : Aufzeichnungsmedium
recording method metoda zapisywania : Aufzeichnungsverfahren
recording track ścieżka zapisu : Aufzeichnungsspur
recovery odzyskiwanie : Wiederherstellung
recreate, refresh odświeżyć : auffrischen
recreation odpoczynek, przerwa : Erholung
rectangle prostokąt : Rechteck, Auswahlrechteck
rectangle marquee tol narzędzia zaznaczania prostokątnego : Auswahlrechteck
rectangle tool narzędzie prostokąt,prostokąt : Rechteck-Werkzeug
rectangular prostokątny : rechtecking
rectangular cartesian coordinates współrzędne prostokątne kartezjańskie : rechtwinklige kartesische Koordinaten
rectangular hyperbola hiperbola równoosiowa : gleischseitige Hyperbel
rectangular pulse impuls prostokątny : Rechteckimpuls
rectangular signal sygnał prostokątny : Rechtecksignal
rectangular wave fala prostokątna : Rechteckwelle
rectification poprawka, wyprostowanie : Berichtigung
rectified voltage napięcie wyprostowane : gleichgerichtete Spannung
rectifier prostownik : Gleichrichter
rectifier circuit obwód prostowniczy : Gleichrichterschaltung
rectify poprawiać, korygować : berichtigen,verbessern
recurrent pulse impuls okresowy : periodischer Impuls
recursion rekursja, rekurencja : Rekursion
recurve odgiąć : zurückbiegen
red tape biurokracja : Bürokratie
red tape instruction rozkaz organizacyjny : organisatorischer Befehl
red-hot rozżarzony
redact redagować ,wydawać
redaction redakcja, nowe wydanie
redeem amortyzować,wynagrodzić (szkodę)
redemption amortyzacja, oderwanie, odkup
redial, call retrying ponowne wybieranie : Wahlwiederholung
redirect przeadresować, dosłać : umleiten
redirection readresowanie : Weiterleitung
redirector zwrotnica : Schalter
redo ponowić, powtórzyć, przywrócić : wiederherstellen, wiederholen
reduce zredukować : zurückführen, verringern
reduce selection zmnijeszyć zaznaczenie, zmniejsz zaznaczenie : Markierung verkleinern
reduced instruction set computer komputer o ograniczonej liczbie poleceń, komputer RISC : Computer mit reduziertem Befehlssatz (RISC)
reduction redukcja : Reduktion
reduction gearing przekładnia redukcyjna : Untersetzungsgetriebe
reduction time czas redukcji : Reduktionszeit
redundancy redundacja, nadmiar : Redundanz
redundancy check kontrola redundancji : Redundanzkontrolle
redundancy ratio stopień redundancji : Redundanzverhältnis
redundant nadmierny : redundant
redundant digits cyfry redundantne
reduplication podwojenie : Verdoppelung
reed język (mechaniczny) : Zunge
reek dym (jasny), para,dymić,parować
reel szpula,rolka taśmy : Wickelrolle
reel brake blokada talerzy taśmy, hamulec : Bandtellerbremes
reenter wejśc ponownie : Reduktionszeit
reentrant ponowny
refer przypisać : zuschreiben,zuordnen
reference address adres referencyjny : Bezugsadresse
reference book poradnik,leksykon,encyklopedia : Nachschlagewerk
reference card karta informacyjna : Referenzkarte
reference designators oznaczenie na schemacie ideowym : Referenzdesignatoren
reference level poziom odniesienia : Bezugspegel
reference number symbol akt : Aktenzeichen
reference point punkt zaczepienia : Anhaltspunkt
reference value wartość odniesienia : Bezugswert
referential integrity spójność oodwołań : Referenzintegrität
refill uzupełnienie , napełnienie wtórne, napełnić : auffüllen, Ersatzfüllung
refit poprawić : ausbessern
refitment poprawa : Ausbesserung
reflect odbić, odbij,odzwierciedlić : spiegeln, wiederspiegeln
reflect tool narzędzie odbijania, narzędzie odzwierciedlania: Speigeln-Werkzeug
reflection odbicie,rozważanie : Reflex,Spiegelbild
reflective spot punkt reflektorowy,znacznik odblaskowy : Reflektomarke
reflector reflektor : Reflektor
reform reforma : Reform
reformat przeformatować : umformatieren
refract załamywać (światło) : Strahlen brechen
refraction załamanie promieni,refrakcja : Strahllenbrechung
refractory uparty, odporny : hartnäckig
refresh odświeżanie, odświeżyć : Auffrischen, auffrischen
refresh rate prękość odświeżania obrazu, częstotliwość odświeżania : Bildfrequenz, Bildwiederholfrequenz, Bildwiederholrate
refreshing odświeżanie : Auffrischung
refrigerant chłodzący , środek chłodzący: kühlenf, Kühlmittel
refirgerate chłodzić : kühlen
refrigeration chłodzenie : Kühlung
regain odzyskać : wiedergewinnen
regenerate odnowić,reprodukować : erneuern
regeneration odnawianie : Neubildung
regeneration cycle cykl regeneracyjny: Regenerationszyklus
regenerative feedback sprzężenie zwrotne dodatnie : positive Rückkopplung
regenerative memory pamięć nietrwała : leistungsabhängiger Speicher
register rejestr, regulator,rejestrować : regisrieren, verzeichnen, Schieber
register length długość rejestru : Registerlänge
registered zarejestrowany, prawnie chroniony : eingetragen
registered design wzór użytkowy : Gebrauchsmuster
registered trademark zastrzeżony znak użytkowy : eingetragenes Warenzeichen
registration rejestracja : Registrierung
registration card karta rejestracyjna : Registriekarte
Registration Challenge wezwanie do rejestracji, wezwanie do ujawnienia tożsamości : Registrierungsaufforderung
registration fee opłata rejestracyjna: Anmeldegebühr
regression spadek : Rückfall
regressive wsteczny : rückläfig, rückwirkend
regular regularny : regelmäßig
regularity , orderliness regularność: Regelmäßigkeit
regulate regulować : regulieren
regulated quantity wilekość regularna : Regelgröße
regulating action proces regulacji : Regelvorgang
regualting circuit układ regulacyjny : Regelkreis
regulating resistor rezystor regulacyjny : Regelwiderstand
regulation regulacja, zarządzanie : Regulierung
regulation process proces regulacji : Regelungsvorgang
regulatory compliance zgodność z przepisami : Vereinbarkeit mit den Vorschriften
reimburse odszkodować,pokryć koszty : entschädigen, Kosten erstatten
reimbursement odzkodowanie, powetowanie : Entschädigung
reinforce wzmocnić ,nasilić : verstärken,Verstärkung
reinstallation reinstalowanie, ponowna instalacja : Reinstallation, erneute Installation
reiterate powtarzać (ciągle) : dauernd wiederholen
reiteration powtarzanie ciągłe : Wiederholung
reject odrzucić, wyrzucać : ablehnen, zurückweisen, abweisen, ausstoßen
rejection odrzucenie : Zurückweisung
relation relacja: Relation
relational data base relacyjna baza danych : relationale Datenbank
relational data language język relacyjnych baz danych (np. SQL) : relationale Datenbanksprache
relative odnosić się ,odpowiedni : beziehen,entsprechend
relative address adres względny : relative Adresse
realtive addressing adresowanie względne : relative Adressierung
relative coding kodowanie reltywne : relative Kodierung
relative humidity wilgotność względna : relative Feuchtigkeit
relative loader program ładujący pośredni : relative Relativelader
relaxation zwlanianie, luzowanie : Lockerung
relay przekaźnik, obwód przekaźnikowy , przekazywać: Relais, übertragen
relay facility przkaźnik: Vermittlungseinrichtung
relay network układ przekaźnikowy : Relaisschaltung
release,trip wydanie, wersja,puszczać ,zwalniać,puść, zwolnij (klawisz),wypuszczać (wersję programu), powrócić do wersji, udostepnienie programu,wersja pierwotna, zwalniać, zwolnienie,wyzwalać : Freigabe, Veröffentlichung,loslassen, veröffentlichen, zurückwandeln, Programmfreigabe,Uraufführung, abfallen,auslösen
release lever dźwignia zwalniająca : Lösehebel
release selection zmienić do wersji sprzed wyboru : Auswahl zurückwandlen
release text wrap wrócić do wersji sprzed oblewania tekstem, wrócić do wersji sprzed zawijania tekstu wokół obrazu: Umfließen zurückwandeln
release value wartość spadku : Abfallwert
reliability pewność, niezawodność : Zuverlässigkeit
reliability rating poziom niezawodności : Grad der Zuverlässigkeit
reliable niezawodny : zuverlässig
relocatable odnajdywalny : verschiebbar, wieder, auffindbar
relocatable address adres odnajdywalny : wieder auffindbare Adresse
relocatable program program przesuwalny : verschiebbares Programm
remain pozostawać : übrig bleiben, verbleiben
remainder reszta : Rest
remodel przekształcać : umbilden
remote zdalny : Fern-, entfernt, fern
remote access dostęp zdalny : Fernzugriff, Fernzugang
remote access server, RAS serwer z dostępem zdalnym : Fernzugangsserver
remote access service, RAS obsługa zdalnym dostępem : Fernzugangsservice
remote administration zdalne administrowanie : Fernverwaltung
remote administrator host host administratora zdalnego: Remote-Administrator-Host
remote administrator, Radmin administrator zdalny : Remote Administrator, Fernsteuerungssoftware
remote automatic control system automatyczny system zdalnego sterowania : automatisches Fernsteuersystem
remote bridge mostek,urządzenie do połączenia sieci LAN z siecią WAN, most zdalny : Brücke zur Verbindung von einem LAN min einem WAN , Remote-Brücke
remote control zdalne sterowanie : Fernbedienung, Fernsteuerung
remote control system system zdalnego sterowania : Fernsteuersystem
remote data processing , teleprocessing of data zdalne przetwarzanie danych : Datenfernverarbeitung
remote data transmission zdalna transmisja danych : Datenfernübertragung
remote database access dostęp zdalny do bazy danych : Fernzugriff auh eine Datenbank
remote maintenance naprawa zdalna : Fernwartung
remote password hasło zdalne : externes Passwort, Remote-Passwort
Remote Procedure Call System Service, RPCSS usługa systemowa wywołania procedury lokalnej : Aufruf entfernter Prozeduren System Service
Remote Procedure Call, RPC wywołanie procedury lokalnej : Aufruf entfernter Prozeduren
remote service zdalny serwis : Fernwartung
remote service system system zdalnej obsługi : Fernwartungssystem
remote station stacja zdalna : Außenstelle
Remote Storage zdalne przechowywanie danych, magazyn zdalny : entfernt gestuerter Speicher, entfernt gesteuerter Datenspeicher, Auslagerung
remote storage service usługa zdalnego przechowywania danych : Service des entfernt gesteuerten Speichers, Auslagerung
remote-access-computing system system komputerowy zdalnie dostępny : Fernzugriffs-Computersystem
remove printer usuń drukarkę , usunąć drukarkę: Drucker entfernen
remove printers usuń drukarki : Drucker entfernen
remove program usuwać program: Programm entfernen
remove split anuluj dzielenie, anulować dzielenie: Teilung aufheben
remove threading usunąć powiązania: Verkettung entfernen
rename przemianować, zmienić nazwę, przemianuj , zmień nazwę: umbenennen
renaming przemianownaie ,zmiana nazwy: Umbenennung
rendering renderowanie, rendering, generowanie grafiki: Wiedergabe, Rendering, Renderung
rendering chipset zestaw układów scalonych do generowania grafiki: Rendering-Chipsatz
renting najem, wynajem
reopen otworzyć ponownie, otwórz ponownie: erneut öffnen
reorganisation reorganizacja : Umorganisation
reorganize zreorganizować : umorganisieren
repair naprawa,naprawiać : Reparatur, Instadsetzeung, reparieren
repair shop warsztat napraw : Reparaturwerkstaff
repeat powtórzyć : wiederholen
repeater wzmacnak (w sieci),wtórnik : Signalverstärker,Repeater
repeater spacing odstęp wzmacniaczy : Verkstärkerabstand
repertory zapas : Vorat
repetition powtórzenie : Wiederholung
repetition counter licznik powtórzeń: Wiederholungszähler
repretition rate częstotliwość cyklu : Folgefrequenz
repetitive accuracy odwarzalność, dokładność odtwarzania : Wiederholbarkeit
repetitive compution obliczenie powtarzające się : wiederkehrende Berchnung
replicator replikator: Replikator
replace, redeem przenieść, zastąpić, zastępować: ersetzen
replace a process-level token zastąpienie znacznika na płaszczyźnie procesu : Ersetzen eines Tokens auf Prozessebene
replace all zastąpić wszystko: alles ersetzen
replace extended characters zastąpić znaki szczególne: Sonderzeichen,ersetzen
replace slashes zastępowanie : Slashes ersetzen
replace spine zastąpić oś, zastąp oś : Achse ersetzen
replace with zamienić na coś, zastąpić czymś : ersetzen durch
replacement , interchange wymiana : Ersatzen
replacement part część zamienna : Ersatzteil
reply , respond odpowiedzieć , odpowiedz, odpowiadać: antworten, beantworten
reply message potwierdzenie : Quittungsnachricht
report raport : Bericht, Report
repository leskykon danych,składnica, magazyn : Datenlexikon
representation przedstawienie, prezentacja : Darstellung, Schilderung
reprint reprint,nowe wydanie , wydrukować ponownie: Neudruck, Neuauflage, neu drucken
reproduce odzworowywać, odtworzyć : nachbilden
reproduction reprodukcja : Reproduktion
request popyt ,żądanie : Nachfrage
request for confirmation zapytanie o potwierdzenie : Bestätigungsanfrage
request signal sygnał połączenia zwrtonego,sygnał zgłoszenia : Rückfragesignal
request to send zgłoszenie do wysłania : ersetzen
require wymagać, potrzebować : fordern, brauchen
required wymagany : erforderlich
requirement wymaganie : Anforderung, Forderung
return point punkt wznowienia : Wiederholungsstelle
research badania : Forschung
research model model badawczy : Forschungsmodell
reselect nowy wybór, wybierz na nowo : neu auswählen
reseller sprzedawca wtórny, reseller : Wiederverkäufer
reserve rezerwa,zapas,zapasowy,przechowywać : Reserve, vorrätig, aufbewahren
reserved words słowa (zajęte) zarezerwowane : reserviet Worte
reset resetowanie, kasowanie, sprowadź do stanu wyjściowego, zresetuj, skasowanie, reste, przywrócić, skasować : zurücksetzen, Reset
reset and on/off przycisk resetowania i włączania/wyłączania : Start- und Resetkopf
reset boundig box zresetować bramkę brzegową, zresetuj bramkę brzegową : Begrenzungsrahmen zurücksetzen
reset button przycisk resetowania, przycisk reset, przycisk ponownego zainicjowania pracy, klawisz kasowania, klawisz resetowania : Reset-Schalter, Reset-Kopf, Resettaste
reset condition stan wyzerowania : Nullstellungszustand
residence time czas pobytu : Verweildauer
resident rezydentny : resident, ansässig
resident attributes atrybuty rezydentne : resident Attribute
resident program program rezydentny : im Speicher verbleibendes Programm
residual induction indukcja szczątkowa : Restmagnetismus
residual magnetism magnetyzm szczątkowy : Restmagnetismus
resiude check kontrola reztkowa matematyczna : Modulo N-Prüfung
resilience elastyczność, siła naprężająca: Elastizität
resilient elastyczny : elastisch
resistance opór : Widerstand
resistance bridge mostek rezystancyjny : Widerstandsbrücke
resistance coupling sprzężenie rezystancyjne : Widerstandskopplung
resistant reystancyjny : widerstandsfähig
resistive component składnik rezystancyjny : ohmsche Komponent
resistive load obciążenie rezystancyjne : ohmsche Belastung
resistor rezystor : Widerstand
resize zmień rozmiar : Größe ändern
resize to cell dopasować do rozmiaru komórek : an Zellgröße anpassen
resolution rozdzielczość : Auflösung
resolve rozwiązać, rozdzielić : lösen
resonance rezonans, echo : Resonanz
resonant circuit obwód rezonansowy : Schwingkreis
resource file plik zasobów : Ressourcendatei
resource sharing współużytkowanie zasobów : Ressourcen-Teilung
respond odpowiedzieć : antworten
response odpowiedzieć, oddziaływanie, reakcja : Antwort, Reaktion
response time czas rozruchu, czas reakcji : Ansprechzeit
responsibility odpowiedzialność
responsible odpowiedzialny : verantwortlich
resource zasób : Ressource
ressource śrdoek pomocniczy : Hilfsmittel
rest spoczynek, spokój, spoczywać, odpoczywać : Ruhe, ruhen
rest position pozycja spoczynkowa : Ruhestellung
restart start ponowny, restart : Neuestart
restitution odnowienie ,restytucja : Wiederherstellung
restoral uruchomienie ponowne : Wiederinbetriebnahme
restore zapisać ponownie, przywóć,odtworzyć : wiederherstellen, umspeichern
restore button przycisk przywracania : Schaltfläche für Wiederherstellen
restor file and directory przywracanie plików i folderów, odtwarzanie plików i folderów : Wiederherstellen von Datein und Verzeichnissen
restrict ograniczyć : einschraänken
restriction ograniczenie : Einschränkung
restrictive ograniczający : beschränkend, einschränkend
result , succeed wynik, rezultat,następstwo ,wynikać: Ergebnis, folgen
resume podjąć na nowo, powrócić, podejmij na nowo, powróć : forsetzen
retail handel detaliczny : Einzelhandel
reticule wskaźnik włosowy, krzyżowy : Fadenkreuz
retouch retuszować,przerobić : retuschieren
retranslate prztłumaczyć wstecznie : zurückübersetzen
retranslation tłumaczenie wsteczne : Rückübersetzung
retransmission retransmisja : wiederholte Übertragung
retrieval wyszukiwanie, odzyskiwanie : Retrieval
retrograde cofnąć : rückwärts
retry ponowić , ponów: wiederholen, wieder aufnehmen
return powrócić , powrót, zwracać, zwróć : zurückkehren, Rücksprung, Rückkehr, zurückgeben
return address adres zwrotny : Rücksprungadresse, Rückadresse
return control transfer powrót do programu głównego (z podprogramu)
return instruction polecenie powrotu : Return-Anweisung
return spring sprężyna cofająca : Rückholfeder
return to previous page auf die vorherige Seite zurückkehren : Rückholfeder
returns zestawienie statystyczne : statistische Aufstellungen
return-to-vendor warranty gwarancja obejmująca możliwość zwrotu towaru do dostawcy : Rückgabebgarantie
retype przepisać (poprawić) : umschreiben
rev, rotation,turn obracać się, obrót : sich drehen, Umdrehung
rev up wyruszyć, rozpędzić : auf Touren kommen
reversal zwrot ,odwrócenie : Umkehrung
reverse odwróć,, odwrotnie, odwrócić : umkehren, umgekehrt
reverse character znaki odwrotne : inverses Zeichen
reverse count liczenie wsteczne : Rückwärtszählung
reverse current,reverse leakge prąd wsteczny : Sperrstrom
revers front to back odwróć kierunek, odwrócić kierunek : Fabrichtung umkehren
reverse reading odczyt wsteczny : Rückwärtslesen
reverse spine odwróć oś, odwrócić oś : Achse umkehren
reversible odwracalny : umkehrbar
revert odwrócić, przywrócic, przywrócić do poprzedniej wersji, przywrócić : wiederherstellen, zurück zur letzten Version, wiederherstellen
review kontrola wynikowa,przegląd : Übersicht
revision rewizja,kontrola wynikowa,przeróbka : Nachprüfung
revision bar linia korekty : Korrekturleiste
revolution counter licznik obrotów : Umdrehungszähler
revolve obrócić się : sich drehen, umlaufen
revolving obrotowy : drehend
rewind zwinąć,przewinąć wstecz : zurückspulen
rewind speed prędkość przewijania : Rückspulgeschwindigkeit
rewrite ,retype napisać na nowo, wpisać ponownie (na klawiaturze): neu schreiben, umschreiben
reach dostać się, dotrzeć, osiągnąć
reachibility osiągalność
react reagować, oddziaływać
reaction time czas reakcji
reactive component składowa bierna
read ahed odczyt z wyprzedzeniem
read and compute odczytaj i oblicz
read authority uprawnienia do odczytu
read back check kontrola za pomocą odczytu wstecznego
read cycle cykl odczytu
read head głowica odczytująca, odczytu
read instruction rozkaz czytania
read interrupt mask maska przerwania od odczytu
read on the fly odczyt "w biegu"
read only tylko do odczytu
Read Only Memory (ROM) pamięć stała
read operation operacja czytania, czytanie
red rate, speed szybkość odczytu
read request żądanie odczytu
read select line linia wyboru przy odczycie
read signal sygnał odczytu
read statement instrukcja odczytu
read time czas odczytu
read timing taktowanie przy odczycie
read(ing) pulse impuls odczytywania
read/write channel kanał odczytu/ zapisu
read/write cycle (R/W cycle) cykl odczytu i zapisu
read/write device urządzenie odczytu/zapisu
read/write head, (R/W head) głowica odczytu i zapisu
read/write memory pamięć z odczytem i zapisem
readability czytelność
readable file plik czytelny
readable wiritng pismo czytelne
read-after-write check czytanie kontrolne, sprawdzające
readdress przeadresować
reader czytnik , urządzenie czytające
reader level poziom użytkownika bez praw modyfikacji
reader light wskaźnik czytnika
readily available łatwo dostępny
read-in, red in wczytać
readiness time czas uzyskania gotowości systemu
reading 1.czytanie danych, 2,odczyt wskazań
reading access time czas dostępu przy odczycie
reading efficiency wierność, pewność, niezawodność odczytania
reading error błąd odczytu
reading on the fly odczyt w przelocie
reading station stacja odczytu
reading system system odczytu
readjust ponownie wyregulować, przeregulować, dostosować
readme file plik Czytajto, plik z informacją, isntruckją
read-mostly memeory pamięć głównie stała, odczytywalna
read - only attribute atrybut tylko do odczytu
read - only memeory (storage) pamięć stała
readout odczyt, wyprowadzenie informacji
readout device urządzenie wyświetlające , odczytujące
read - restore time czas odczytu i odtwarzania, odczytu i regeneracji
read-while - write odczyt w czasie zapisu
read-write equipment zespół odczytu-zapisu
readwrtie head głowica odczytu-zapisu, uniwersalna
read-write lock blokada odczytu-zapisu
ready light wskaźnik gotowości
ready line linia gotowości
ready list tablic gotowości
ready signal sygnał gotowości
ready state stan gotowości
ready (-to-run) task zadanie gotowe do realizacji
ready/strobe ssignal sygnał gotowości strobowania
ready-to-run out of the box gotowy do pracy po rozpakowaniu , w konfiguracji standardowej
real address adres rzeczywisty
real address mode
real axis oś liczb rzeczywistych
real constant stała rzeczywista
real element element rzeczywisty macierzy
real image obraz rzeczywisty
real memory pamięć rzeczywista
real mode tryb rzeczywisty
real number liczba rzeczywista
real part część rzeczywista liczby zespolonej
real quantity wielkość rzeczywista
real storage fizyczna pamięć operacyjna , pamięć podstawowa
Real Time Clock, RTC zegar czasu rzeczywistego
real time operating system system operacyjny czasu rzeczywistego
real time processing przetwarzanie danych na bieżąco, w czasie rzeczywistym
Real Time Transport Protocol (RTTP) protokół transportowy czasu rzeczywistego
real type typ rzeczywisty
real value 1.wartość rzeczywista, 2wartość aktualna
real variable zmienna rzeczywista
realistic rendering rendering relaistyczny
realize 1.realizować, urzeczywistnić, 2.zrozumieć
realize, realizing the palette dobierać
real-time animation animacja czasu rzeczywistego
real-time Basic język Basic dla programowania w czasie rzeczywistym
real-time chat rozmowa, pogawędka w czasie rzeczywsitym
real-time clock zegar czasu rzeczywistego
real-time computer komputer pracujący w czasie rzeczywistym
real-time comouter facility urządzenie komputerowe pracujące w czasie rzeczywistym
real-time computer system komputerowy system czasu rzeczywistego
real-time control unit jednostka sterowania w czasie rzeczywistym
real-time data processing przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
real-time disk operting system dyskowy system operacyjny czasu rzeczywsitego
real-time environment reżim czasu rzeczywistego
real-time executive (executor) egzekutor czasu rzeczywistego
real-time Fortran język Fortran dla programowania w czasie rzeczywistym
real-time input wprowadzanie w czasie rzeczywistym
real-time input/output control sterowanie we-wy w czasie rzeczywistym
Real Time Language, RTL język programowania w czasie rzeczywistym
real-time mode tryb czasu rzeczywistego
real-time monitor monitor dla układu czasu rzeczywistego
real-time multiprogramming operating wieloprogramowy system operacyjny czasu rzeczywistego
real-time multitasking wielozadaniowość czasu rzeczywistego
real-time operating system system operacyjny czasu rzeczywistego
real-time operation praca w czasie rzeczywistym
real-time processing przetwarzanie w czasie rzeczywistym
real-time quality control kontrola jakości w czasie rzeczywistym
real-time simulation symulacja w czasie rzeczywistym
real-time status update uaktualnianie stanu w czasie rzeczywistym
real-time system system czasu rzeczywistego
real-valued function funkcja o wartościach rzeczywistych
rear door drzwi tylne
rear gap szczelina tylna
rearrnage zmieniać uporządkowanie
rearrnageent zmiana układu, przegrupowanie
real-release contact styk demontowany, od tyłu wypychany
reason 1.powód ,racja ,2.rozum, 3.wnioskować, uzasadniać, rozumować
reasonable rozsądny, sensowny , słuszny
reasonable error błąd dopuszczalny
reasonableness check kontrola zgodności, identyczności
reasoning rozumowanie , wnioskowanie
reassembly składanie, ponowna asemblacja programu, desegmentacja
reassembly timer zegar składania
reassign zmienić przydział
rebind ponowne wiązanie
reboot 1.ponownie uruchomić,, 2.przeładować
rebroadcast retransmitować
rebuild odtwarzać, odbudować
recall 1.przywołać, 2.przywołanie
recall ratio współczynnik przewidywania
recast sprowadzić do typu
receive odbierać, otrzymać , przyjąć pobrać
receive buffer bufor wejściowy
receive mode tryb odbioru
receive only tylko odbiór
received data dane przyjęte, otrzymane
receive-only terminal terminal trybu odbiorczego
receiver 1.odbiornik ,urządzenie odbiorcze, 2.odbiorca
receiver clock zegar odbiornika
receiver register rejestr odbiorczy
receiving station stacja odbiorcza
receiving window okno odbiorcze
receptacle contact styk gniazdowy
reception odbiór
rechargeable lithium battery pack akumulator litowy
recipe przepis, recepta
recipient odbiorca, adresat
reciprocal equation równanie odwrotne
reclaim odzyskać
reclamation odzyskiwanie
reclosure ponowne włączenie wyłącznika
recode kodować powtórnie, przekodować
recognition rozpoznawanie
recognition logic logika wykorzystywana do rozpoznawania
recognize rozpoznawać
RECOL, REtireval Command Language język informacyjno-wyszukiwawczy
recomendation zalecenie, polecenie, rekomendacja
recommended printing area zalecany obszar drukowania
recompilation ponowna kompilacja programu
recompile przekompilować, ponownie skompilować
recondition odnawiać
reconfiguration rekonfiguracja, zmiana konfiguracji, organizacji systemu
reconfigure przekonfigurować, ponownie skonfigurować, zmienić konfigurację
reconnection ponowne podłączenie
reconsider ponownie rozpatrzyć , rozważyć
reconstitute odtwarzać
reconstruct, rekonstruować, odbudować
record 1.wpis, rekord, 2.zapis , 3.zapisać, nagrać, 4.udokumentować
record address adres zapisu
record address file plik adresów zapisów
record blocking blokowanie rekordu
record button przycisk nagrywania
record character znak zapisu
record check time czas kontroli zapisu
record count liczba rekordów
record density gęstość zapisu
record description entyr 1.wprowadzanie opisu zapisu, 2.element opisu zapisu
record diagram wykres przyrządu rejestrującego
record format, layout format rekordu, struktura zapisu
record gap przerwa międzyblokowa
record head, write head głowica zapisująca
record identyifying code kod identyfikacyjny zapisu
record key klucz zapisu
record label etykieta zapisu
record layout rozplanowanie zapisu, rozmieszczenie zapisu
record length długość rekordu
record locking blokowanie , ryglowanie rekordu
record loop pętla rekordów
record name nazwa zapisu
record route option opcja zarejestruj trasę, zapisz trasę
record separator separator zapisów
recor sequence sekwencja, ciąg zapisów
record specifier specyfikator zapisu
record structure struktura rekordu
record type typ rekordowy
recorder nagrywarka, przyrząd rejestrujący, rejestrator
recorder file plik rejestrowy, rejestracyjny
recorder pen końcówka pisząca
recording amplifier wzmacniacz zapisu
recording channel kanał zapisu
recording density gęstość zapisu
recording format format nagrywania, zapisu
recording head głowica zapisująca
recording speed szybkość zapisu
recording surface powierzchnia zapisu
recording track ścieżka zapisu
record-oriented device urządzenie z dostępem rekordowym
records manager menadżer nagrań, rekordów
recordset zbiór, zestaw rekordów
recover odzyskiwać , przywracać, odtworzyć, naprawić, regenerować, odzyskiwać
recoverable error błąd naprawialny, odwracalny
recovery 1.odysk, 2.odzyskiwanie, odtworzenie, naprawianie, regeneracja, 3.powrót do normalnego stanu
recovery attempt próba odzyskania
recovery key klucz kodowania wg. schematu
recovery line tor regeneracji, odtwarzania
recovery procedure procedura naprawy, przywracanie do normalnego stanu
recovery time czas regeneracji
rectangle prostokąt
rectangular coordiantes współrzędne prostokątne
rectangular prism prostopadłościan
rectifier prostownik
rectify prostować, eliminować błąd
rectilinear prostoliniowy
recto strona nieparzysta, prawa
recurrence formula wzór rekurencyjny
recurrence, recursion nawrót, powtarzanie się , rekursja, rekurencja, samookreślenie
recurrent powtarzający się
recurring decimal ułamek okresowy
recursion cycle cykl rekurencji
recursion, recursive routine procedura rekursywna
recursive rekursywny, rekurencyjny
recursice call wywołanie rekurencyjne, rekursywne
recursive definition definicja rekurencyjna
recursive descent zmniejszenie rekurencyjne
rekursive function funkcja rekurencyjna
recursive name resolution rekurencyjne odwzorowanie nazw
recursive procedure procedura rekurencyjna
recursive routine program rekurencyjny
recursive subroutine podprogram rekurenycjny
recursive transition network rekurencyjna sieć przejść
Recycle Bin kosz z opcją odzysku
recycled paper papier ekologiczny
Red, Green, Blue (RGB) czerwony, zielony, niebieski, barwny standard ekranowy
redeclaration redeklaracja, ponowna deklaracja
redefinable dający się ponownie zdefiniować
redefine przedefiniować
redesign przeprojektować, wprowadzać zmiany
red-eye effect efekt czerwonych oczu
redial 1.połączyć się ponownie, , ponownie wybrać numer telefoniczny, 2. powtórne połączenie
redirect przeadresować, zmienić kierunek, przekierować
redirect message komunikat "zmień trasowanie"
redirect, redirection operator operator przekierowania
redirection przeadresowanie, przekierowanie ,zmiana kierunku
redirector zwrotnica, program przeadresowujący
redisplay odtworzyć, zrekonstruować obraz
redline wyróżnienie
redliner wyróżnienie
redlining software oprogramowanie korektorskie
redu ponowić, powtórzyć, odtworzyć, przywrócić, ponownie zrobić ,wykonać
redo form start zacząć od początku
redraw przerysować , ponownie narysować, przerysować
red-tape operation operacja porządkowo, organizacyjna
reduce , sclae dowan redukować , zmniejszyć
Reduced Instructiobbn Set Computer (RISC) komputer o zredukowanej liście rozkazów
reduction zmniejszenie, redukcja skrócenie
reduction (reductive0 machine komputer redukcyjny
redundancy 1.nadmiarowość, redundancja, 2.rezerwowanie , nadmiarowość
redundancy check kontrola nadmiarowa, redundacja
redundancy checking kontrolowanie nadmiarowe
redundant 1.nadmiarowy, redundancyjny, 2.zbyteczny, niepotrzebny, zbędny
Redunadant Array of Inexpensive Disks (RAID) nadmiarowe macierze niedrogich dysków
redundant character znak nadmiarowy
redundant code kod nadmiarowy, redunadacyjny
redundant fan nadmiarowy wentylator
redundant path ścieżka rezerwowa
redundant powet nadmiarowe zasilanie
redundant power supply nadmiarowy zasilacz
redundant uplink nadmiarowe łącze nadrzędne
reed relay konrtrakton, przekaźnik hermetyczny
reengineering, reverse engineering inżynieria
reenterability współużywalność
reenterable współużywalny, wielobieżny
reentrant angle kąt wklęsły
reentrant code kod współużywalny, wielobieżny, wielowejściowy
reentrant polygon wielokąt wklęsły
re-entrant program , code , routine procedura, program , kod współużytkowania
reentrant routine procedura wielobieżna
reentry 1.ponowne wejście, 2.wielowejściowość, wielokrotność wejścia
re-entry rekurencja, wywołanie rekurencyjne
reentry point punkt wielokrotnego wejścia
reexamine ponownie badać
refer odnosić się, odwoływać się
reference 1.odniesienie, odwołanie, referencja, 2.odnośnik, odsyłacz ,adres, 3.informato
reference address adres odniesienia
reference bit bit odniesienia
reference book podręcznik, książka z materiałami informacyjnymi, informator
reference card karta informacyjna
reference count zliaczanie refernecji
reference designation oznaczenie na schemacie ideowym
reference designator oznaczenie odwołania
reference file plik odniesienia
reference instruction rozkaz odniesienia
reference language język wzorcowy
reference level poziom odniesienia , wzorcowy
refernce library biblioteka materiałów informacyjnych
reference line linia odniesienia
reference list lista odniesień, wykaz bibliograficzny, bibliografia
referene manual poradnik, podręcznik -instruckja
reference mark znak odesłania , odsyłacz, znak przypisu, odnośnik
reference model model wzorcowy, odniesienia, referencyjny
reference number numer odniesienia
reference port port odniesienia
reference program table tablica odwołań
reference quantity wielkość odniesienia, wzorcowa
reference record skorowid
reference recording rejestracja ,zapis wzorcowy
reference string ciąg, łańcuch odniesienia
refernece table tablica odniesień
reference tape taśma wzorcowa
reference time czas odniesienia, wzocowy
reference type typ wskaźnikowy
reference value wartość wzorcowa
referenced document dokument, do którego się odwołujemy, aneks
referent plik wskazywany dowiązaniem
referent plik wskazywany dowiązaniem symbolicznym
referential conastraint ograniczenie referencyjne
referential integrity integralność odwołań, odniesień, powiązań, spójność odwołań
referential transparency niewrażliwość na odniesienia
referral odesłanie
refinement uściślenie
reflect odzwierciedlać
reflectance współczynnik odbicia
reflected binary code odmiana kodu Gray′a
reflected code kod cykliczny Grey′a
reflecting technique metoda odbicia
reflection attack atak metodą odbicia lustrzanego , lustrzany
reflection factor współczynnik odbicia
reflective marker znacznik odblaskowy
reflex angle kąt wklęsły
reflexive relation relacja zwrotna
reformat reformatować, ponownie formatować
refraction załamanie
refresh buffer bufor odświeżania
refresh controller sterownik odświeżania
refresh cycle cykl odświeżania
refresh interval czas odświeżania, przerwa między odświeżaniami
refresh RAM pamięć odświeżania obrazu, pamięć widoe
refresh rate częstotliwość ,szybkość odświeżania
refresh time czas odświeżania, odnawiania zawartości pamięci
refresh tube lampa emisyjna z odświeżaniem obrazu
refresher course kurs doskonalący kwalifikacje zawodowe
refreshment 1.odświeżanie, 2.odnawianie pamięci dynamicznej
refrigerate chłodzić
refund zwrot kosztów
refurbishment odnawianie sprzętu
refutation odrzucanie niewłaściwych danych
refute theory obali teorię
regarding …co do… , odnośnie,,,
regenerate regenerować
regenerative feedback dodatnie sprzężenie zwrotne
regenerative memory pamięć regenerowana, odświeżana
regenerative reading czytanie z odświeżaniem
regime warunki pracy urządzenia
region fill wypełniać obszar
regional computer network regionalna sieć komputerowa
regional network sieć regionalna
register addressing adresowanie rejestrowe
register allocation przydział, rozdysponowanie, przyporządkowywanie rejestrów
register bank zestaw rejestrów
register capacity pojemność rejestru
register chceck kontrola zawartości rejestru
register file tablica, zestaw rejestrów
register indirect addressing rejestrowe adresowanie pośrednie
register insertion ring sieć o budowie pierścieniowej
register instruction rozkaz rejestrowy
register length długość rejestru
register map mapa rejestrów
register reference instruction rozkaz z odwołaniem do rejestru
register transfer level simulator symulator na poziomie operacji rejestrowych
register variable zmienna rejestrowa
register , log, registry 1.zarejestrować, umieścić w spisie, 2.rejestr
registered (registred) trademark zastrzeżony znak towarowyŽ
registered design wzór prawnie zastrzeżony
registered trade name nazwa prawnie zastrzeżona
register-reference instruction rozkaz z odwołaniem do rejestru
register-to-register instruction rozkaz typu "rejestr-rejestr"
register-to-storage instruction rozkaz typu "rejest-pamięć"
registration authority organ, urząd ds. rejestracji użytkowników
registration card karta rejestracyjna
registration mark punktura, paser
registration service serwis rejestrujący użytkowników
registry server serwer rejestrujący
regress cofać się
regression cofanie się ,regresja
regroup przegrupować
regular entity wielkość , obiekt skończony
regular expression wyrażenie regularne , skończone
regular grammar gramatyka skończona, automatów
regular language język skończony
regular pentagon pięciokąt równoboczny
regulate regulować
regulated power supply zasilacz stabilizowany
regulations przepisy
regulatory compliance zgodność z przepisami
rehost przechodzić do architektury rozproszonej
rehostable compiler kompilator zmiennomacierzysty
rehosting zmiennomacierzystość
rehyphenation ponowne dzielenie słów ,wyrazów
reification 1.uściślanie specyfikacji, 2.reifikacja, urzeczowienie
reindexing ponowne indeksowanie
re-intsallation przeinstalowanie , ponowna instalacja
reiterate wielokrotnie powtarzać
reject ,discard odrzucać
rejection 1.brakowanie, odrzucanie (jako brak), 2.eliminacja, tłumienie sygnałów
rejection error błąd odrzucenia znaku
relate to… odnosić się do …
related key attacjk atak kluczami pokrewnymi
related term deksryptor, cżłon, pokrewnym skojarzeniowy
relation relacja , związek, stosunek ,zależność
relational algebra algebra relacyjna
relational calculus rachunek relacyjny
relational check sprawdzenie relacji
relational completeness kompletność relacyjna
relational database directory katalog relacyjnych baz danych
relational database, Relational Database Mangement System, RDBMS relacyjna baza danych, system zarządzania relacyjną bazą danych
relational language język relacyjny, odniesień w relacyjnych baza danych
relational model model relacyjny
relational operator 1.operator porównania, 2.operator relacyjny, algebry relacyjnej
relational query zapytanie relacyjne
relational system system relacyjny
relationship stosunek, związek, powiązanie, pokrewieństwo
relative address, indirect address adres względny
relative addressing adresowanie wzgledne
relative coding kodowanie względne
relative command zlecenie względne
relative coordinates współrzędne względne
relative data dane względne
relative entry number względny numer pozycji
relative error błąd względny
relative file plik o dostępie pośrednim
relative humidity wilgotność względna
realtive moniker indywiduator względny
relative name nazwa względna
relative number liczba względna
relative path ścieżka względna
relative pathname względna nazwa ścieżki
relative pointing device względne urządzenie wskazujące
relative priority priorytet względny
relative programming programowanie względne
relative vector wektor względny/font>
relative time-clock zegar czasu względnego
relaxation relaksacja
relay 1.przekaźnik, 2.przekazywać
relay host stacja przekaźnikowa, host-przekaźnik, przekaźnik
relay system system międzysieciowy
release 1.wypuszczać, 2.zwalniać, zwracać blok pamięci, linię , 3.puszczać klawisz, 4.wydanie, wersja programowania
release lever dźwignia zwlaniająca
relevance związek odniesienie trafność
relevance feedback tematyczne sprzężenie zwrotne
reliability niezawodność, pewność działania
reliability index wskaźnik niezawodności
reliability rating poziom niezawodności
reliability test badanie niezawodności
reliability theory teoria niezawodności
reliable connection połączenie niezawodne, wirygodne
reliable data delivery gwarantowane
reliable data synchronization gwarantowana synchronizacja danych
reliable stream service usługa przesyłania niezawodnymi strumieniami
reliable transfer niezawodne przesyłanie
relief printing druk wypukły
relink ponownie łączyć , wiązać
relinquish zrzekać się sterowania, zwalniać zasób
reload ponownie załadować, odnowić, odświeżyć, przeładować
relocatable przemieszczalny
relocatable address adres przemieszczalny
relocatable expression wyrażenie przemieszczalne
relocatable library biblioteka przemieszczalna w pamięci
relocatable linking loader (program) program ładujący i wiążący, ładujący z przemieszczeniem, ładujący w adres względnych
relocatable program program przemieszczalny
relocate przemieszczać, przesuwać , przenosić , relokować
relocating loader program ładujący, przemieszczający program ładujący, ładowacz przemieszczający
relocation constant stałe przesunięcie
relocation dictionary (table) tablica przemieszczeń, przeadresować
relocation factor stałe przemieszczenia, przeadresowania
rely opierać się na… polegać na…
remain pozostawać
remain constant with time nie zmieniać się w czasie
remainder reszta , pozostałość
remainder from division reszta z dzielenia
remake przerabiać
remannet state stan remanentacji, pozostałości
remap ponownie odwzorować
remark 1.uwaga, 2,zmienić oznakowanie
remedial 1.zaradczy, zapobiegawczy, 2.pomocniczy
remedia inspection kontrola bierna, pasywna
remedia maintenance konserwacja, naprawa sprzętu
remedy 1.zaradzić, leczyć, 2.środek zaradczy
remind przypominać
reminder przypomnienie, przypominanie
remote 1.zdalny, 2.odległy
remote access zdalny dostęp, połączenie ze zdalnym PC w sieci
remote access computing system system obliczeniowy zdalnie dostępny
Remote Access Concentrator koncentrator zdalnych połączeń
remote administrator administrator zdalny
remote automation zdalna automatyzacja
remote batch entry zdalne wprowadzania partiami
Remote Batch Processing, RBP zdalne przetwarzanie wsadowe
remote batch terminal terminal zdalnego przetwarzania wsadowego
remote BIOS flashing zdalne uaktualnianie BIOS-u umieszczonego w pamięci błyskawicznej
remote boot zdalny rozruch
remote client zdalny klient
remote cluster węzeł zdalny sieci
remote command zdalne polecenie
remote connectivity łączność zdalna
remote console zdalna konsola, pulpit sterowniczy
remote control indicator wskaźnik zdalnego sterowania
remote control point zdalny punkt kontrolny
remote control software oprogramowanie do zdalnego sterowania
remote control system system zdalnego sterowania
remote control unit blok zdalnego sterowania
remote data collection zdalne gromadzenie danych
remote data processing zdalne przetwarzanie danych
remote data station końcowa stacja abonencka
remote database zdalna baza danych
remote debugging zdalne wyszukiwanie i poprawianie błędów , korekta zdalna
remote device zdalne urządzenie
remote diagnpstics diagnostyka zdalna , zdalnie sterowana
remote directory box okienko zdalnego katalogu
remote display station zdalny terminal
remote enable zezwolenie zdalne
remote exchange identifier zdalny identyfikator wymiany
remote file plik zdalny
Remote File Access, RFA zdalny dostęp do plików
remote file server zdalny procesor plików
remote handling obsługa, manipulacja zdalna
remote host odległy komputer macierzysty, host odległy, zdalny komputer centralny
remote job zadanie wprowadzone ze zdalnego terminala
Remote Job Entry, RJE zdalne wprowadzanie prac
remote location miejsce, ośrodek zdalny
remote login (logon) zalogowanie zdalne, zdalne rejestrowanie się
remote machine maszyna odległa, zdalna
remote maintenance zdalna konserwacja
remote management zdalne administrowanie, zarządzanie
Remote MONitoring, RMON zdalne monitorowanie
remote multiplexer multiplekser zdalny
remote network sieć odległa
remote network identifier zdalny identyfikator sieci
remote networking zdalna praca w sieci
remote power on/off zdalne włączanie i wyłączanie zasilania
remote printer status stan odległej drukarki
remote printing station zdalna stacja drukująca
Remote Procedure Call, RPC zdalne wywoływanie procedury
remote server name nazwa serwera zdalnego
remote session sesja zdalna
remote stastion stacja zdalna, końcowa, abonencka
remote suport zdalna pomoc techniczna
remote system system zdalny
remote task zadanie odległe
remote terminal terminal zdalny, odległy
remote user użytkownik zdalny
remote wake-up zdalne uaktywnianie
remote worksatation odległa stacja robocza
remote-access-computing system zdalnie dostępny system komputerowy
remotely controlled zdalnie sterowany
removable disk dysk wymienny
removable drive napęd dysków wymiennych
removable storage medium wymienny nośnik danych
removable Winchester wymienny dysk typu Winchester
removal, deletion usuwanie
remove usunąć, usuwać
Remove Directory (RD) usuń katalog
REN, Ringrer, Equivalence Number, load number liczba możliwych łączy telefonicznych
rename przemianować ,zmienić nazwę
renaming przemianowywanie
render 1.tłumaczyć, 2,renderować grafikę 3D , 3,generować 4.pokrywać, 5.wizualizować
renderer 1.transaltor grafiki 3D, 2.wizualizator, 3.genrator grafiki
rendering rendering, generowanie grafiki, pokrywanie , wizualizacja
rendering chipset zestaw układów scalonych do generowania grafiki
rendezvous mechanizm współdziałania i synchronizacji procesów a ADA
rendition interpretacja, realizacja formuły matematycznej w postaci wykresu
rendition table tablica interpretacji zgodności
renew odnawiać , wymienić
renewable resources zasoby odnawialne
renewal odnowienie, wymiana zużytych części
renumber przenumerować, numerować ponownie
reorder zmienić uporządkowanie
reorder buffer bufor zmiany kolejności wykonywania instrukcji
reorganize przeorganizować , zorganizować ponownie
repaginate ponownie dzielić na strony
repagination ponowny podział na strony, przestronicowanie
repair 1.reperować, naprawiać,2.naprawa , reperacja
repair delay time opóźnienie związane z naprawą
repair time czas naprawy
reparse point punkt łączenia dowiązania symbolicznego w NT 5.0
repeat counter licznik powtórzeń
repeat key klawisz powtarzający, powtórzenia
repeat rate częstotliwość, szybkość powtarzania
repeat statement instrukcja powtarzania
repeat visit wizyta powtórna
repeat, reply powtarzać
repeatability powtarzalność
repeatedly wielokrotnie
repeater 1.wzmacniak, wtórnik, repetytor, 2.monitor reperytcyjny
repeater station stacja teletransmisyjna
repeating attibute atrybut powtarzalny
repeating decimal ułamek okresowy
repeating group grupa powtarzana
repeatuntil loop pętla warunkiem zakończenia , pętla "powtarzaj do"
repertoire zestaw repretuar
repetend okres ułamka
repetition instruction rozkaz powtórzenia
repetition rate częstotliwość powtarzania
repetitive addressing adresacja z powtórzeniami adresu, odmiana adresacji pośredniej
repetitive instruction rozkaz powtarzalny , iteracyjny
repetitve letter szablon , wzorzec listu
repetitive statement instrukcja powtarzalna, iteracyjna
Repetitive Strain (Stress) Injury (RSI) dolegliwości spowodowane powtarzającą się czynnością
replace mode tryb zamiany
replace, substitute zamienić, zastąpić, wymieniać części
replaceability of parts wymienność części
replaceable parameter parametr formalny
replaceable part część wymienna
replacement 1.zastąpienie, wymiana, 2.odłożenie z powrotem na miejsce, 3.zastępstwo
replacement demand zapotrzebowanie na części wymienne
replacing zastępczy
replay attack atak metodą powtórzeń
replenish uzupełniać ,ponownie napełnić, zaopatrywać
replica 1.replika, 2reprodukcja
replica ring pierścień repliki
replicate replikować, przeprowadzać replikację, tworzyć replikę
replicated port replikowany port
replication 1.repliakcja, 2.powtarzanie
replication granularity ziarnistość repliakcji
reply odpowiedź
report 1.raport, 2.lista, tabulogram, 3.informować, relacjonować, zawiadamiać, zgłaszać, 4.złożyć sprawozdanie, 5.tworzyć raport
report definition definicja raportu
report generator (writer) generator raportów, sprawozdań
report heading nagłówek tabulator
report program program sprawozdawczy
Report Program Generator (RPG) programowy generator raportów
report segmentation segmentacja raportu
reportable podlegający zgłoszeniu
reporting period okres sprawozdawczy
reposition umieszczenie na innym miejscu
repository magazyn, repozytorium , skład , składnica
represent odpowiadać , reprezentować
restering time czas powrotu do stanu początkowego
reshape zmienić kształt, przekształcić, przywrócić formę
reshape handle uchwyt zmiany kształtu
resident stale obecny w pamięci operacyjnej, rezydentny
resident command polecenie rezydentne
resident compiler kompilator rezydentny
resident diagnostic diagnostyka rezydenta
rsident executive rezydentny program zarządzający
resident font czcionka rezydentna
resident library biblioteka rezydentna
resident program (routine) program nieusuwalny z pamięci operacyjnej, rezydentny
resident software ,memory-resident software oprogramowanie rezydentne
resident system extention stałe rozszerzenie systemu
resident task zadanie rezydentne
residua disclouser ujawnienie resztowe
residual error błąd szczątkowy, pozostały
residual error rate stopa błędu ostatecznego
residue check kontrola resztkowa
residue notation zapis resztowy
resilient contact styk sprężysty
resistant odporny wytrzymały
Resistor-Capacitor Translator Logic, RCTL układ logiczny oporowo-pojemnościowy
Resitor-Transistor Logic , RTL układ logiczny rezystorowo-tranzystorowy
resize zmienić rozmiar
resizing handle uchwyt zmiany rozmiaru
resolution 1.rozdzielczość, zdolność rozdzielcza, 2.odwzorowanie, ustalanie, 3.rozstrzygnięcie
resolution error błąd rozdziału
resolution factor współczynnik rozdziału
resolution theorem proving dowód twierdzenia metodą
resolve 1.analizować, rozkładać, rozwikłać,2.rozwiązać, określić
resolve problem rozwiązywać problem
resolver 1.przelicznik 2.program określający
resource allocation przydzielanie, alokacja zasobów
resource bundle dodatkowe zasoby
resource center centrum zasobów
resource conflict konflikt związany z dzieleniem zasobów
resource control sterowanie przydziałem zasobów
resource domain domena zasobów
resource editor edytor zasobów
resource file plik zasobów
Resource Inteerchange File Format (RIFF) format pliku wymiany zasobów
resource kit zestaw zasobów
resource leveling wyrównywanie zasobów
resource management zarządzanie zasobami
resource protection ochrona, zabezpieczenie zasobów
resource record rekord zapisów
resource script file plik opisu zasobów
resource security bezpieczeństwo, ochrona zasobów
resource sharing współdzielenie, współużytkowanie zasobów
resource sharing network sieć wspólnego użytkowania zasobów
resources zasoby źródłowe
respond odpowiadać
responding device urządzenie komunikujące się
response odpowiedź ,reakcja, odzew, oddźwięk
response duration czas trwania odpowiedzi
response file plik odpowiedzi
response formating formatowanie odpowiedzi
response frame ramka odpowiedzi
response position pozycja odpowiedzi
response time lag opóźnienie czasowe odpowiedzi
response time, repsonsiveness czas reakcji, odpowiedzi
response unit jednostka odpowiadająca
responsivity czułość
restart point punkt wznowienia przebiegu
restart routine procedura wznowienia
restart, reboot wznowić działanie, ponownie uruchomić, restartować
restartable instruction rozkaz przerywalny
restoration przywrócenie, regeneracja, odnowa
restoration time czas odtwarzania, regeneracji
restore przywracać, odnawiać, regenerować, odzyskać
Restore button przycisk Przywróć
restore set zestaw odtwarzania
restrict 1.ograniczać ,nakładać restrykcje, 2.scieśniać
restricted data dane chronione, zastrzeżone
restricted language uproszczona wersja języka, podzbiór języka
restricted state stan zastrzeżony
restricted type typ ograniczony ,obostrzony
result 1.wynik, rezultat, skutek, powodować
result address adres wyniku
result data item wynikowy element danych
result set zestaw, zbiór wynikowy
result sign znak wyniku
resultant 1.wypadkowa, 2.powstały w, wynikowy, wygeneroany
reesume wznowić, rozpocząć ponownie
resupply uzupełnienie zapasów
resynchronization ponowne zsynchronizowanie
retail card karta kredytowa
retain 1.przechowywać, zapamiętywać, zachować, 2.zatrzymać, zablokować wstrzymać
retained mode tryb zachowany
retard opróżniać, zwalniać
retarnad opóźniający, zwalniający
retrarget zmieniać cel
reatrgettable zmiennocelowy
retenstion 1.zapobiegać naciągnięciu, 2.zatrzymanie, pozostawienie, zachowanie, 3.ważność
retention period okres ważności
retention spring sprężyna zatrzaskowa
retest testowanie wtórne
retirement phase faza wycofania oprogramowania
retrace powrót plamki ekranowej
retrain ponownie ustalić
retransmission retransmisja
retrieval command language język informacyjno-wyszukiwawczy
retrieval of onformation wyszukiwanie informacji
retrieval prescription instrukcja wyszukiwawcza, przepis, sposób wyszukiwania
retrieval time czas wyszukiwania
retrieval unit jednostka wyszukująca
retrieve 1.odczytać, pobrać, wczytać, 2.wyszukać, 3.odzyskać
retroaction sprzężenie zwrotne
retrospective parallel running test równoległy, retrospektywny, równoległy przebieg retrospeektywny
retrospective search przeszukiwanie, wyszukiwanie retrospektywne
retry ponowić
return 1.instrukcja, klawisz return, znacznik powrotu ,3.zwracać, 4.powrót
retrurn address adres powrotny, zwrotny
return code kod zakończenia, zwrotny, powrotu
return data dane zwracane , zwrotne
return from interrupt powrót z obsługi przerwania
return instruction instrukcja, rozkaz powrotu
return key klawisz powrotu, karetki
return line linia sygnału zwrotnego
return stack stos adresów powrotnych
Rerutn to Bias, RB przywrócenie polaryzacji
Return to Zero, RZ powrót do zera
return trace powrót, ruch powrotny
return type typy zwracane
return-to-reference recording zapis z powrotem do poziomu odniesienia
return-to-zero recording zapis z powrotem do zera
reusability 1.wieloużywalność, 2.prydatność do wielokrotnego użycia, możliwość wielokrotnego wykorzystania
reusable do powtórnego, wielokrotnego użytku
reuse 1.wielokrotnie używać, 2.używać powtórnie, ponownie, 3.wielokrotnie korzystać , 4.ponowne użycie ,5.wielkorotny użytek
reveal odsłaniać, odkrywać
reveal details ujawnić szczegóły
reversal of sign zmiana znaku
reversal time 1.czas zwrotu, zmiany,, 2.czas przemagnesowania
reverse odwracać , odwrócony, odwrotny
Reverse Address Resolution Protocol, RARP protokół odwrotnego tłumaczenia adresów
reverse channel, backward channel kanał zwrotnu
reverse characters znaki negatywowe
reverse charges obciążenia zwrotne
reverse clipping przesłanianie
reverse counter licznik rewersyjny
reverse cracking kontrpenetracja, penetracja w drugą stronę, tropienie krakera
reverse display negatywowy monitor ekranowy
reverse engineering techniki odwracania, inżynieria odwrotna, wsteczna
reverse execution wykonywanie wsteczne programu, przetwarzanie wsteczne
reverse feedback ujemne sprzężenie zwrotne
reverse index 1.indeks odwrócony, 2.przeniesienie bieżącej pozycji w górę
reverse interrupt przerwanie zwrotne
reverse order kolejność , porządek odwrotny
reverse path forwarding przekazywanie wg. odwrotnej ścieżki
reverse polarity odwrotna biegunowość polaryzacji
Reverse Polish Notatio, RPN odwrotna notacja polska, Łukasiewicza
reverse reading czytanie wsteczne
reverse sign znak odwrotny
reverse solidus, backslash znak odwróconego ukośnika, znak \
reverse video obraz negatywowy
reversed bit bit prekłamany
reverse-direction flow strumień danych w przeciwnym kierunku
reversible counter licznik rewersyjny, odliczający
revert 1.cofać się, 2. odwrócić się , przywrócić poprzednią sytuację, powrócić
revert command polecenie cofnięcia
review 1.omówienie ,opis, ogólny zarys, charakterystyka ogólna, 2.przegladać sprawdzać
revisable-form text tekst w formacie pośrednim
revision bar linia, klawisz korekty
revision of draft wprowadzanie zmian do projektu
revocation unieważnienie
revocation list lista odwołań
revoke 1.odebrać, 2.odwołać, 3,unieważnienie
revolution obrót
revolve obracać się, przekręcać
rewind przewijać wstecz, odwijać , cofać
rework przerabiać, operacja poprawkowa
rewrite akt przepisania, przepisywać, pisać ponownie
rewrite rule zasada podstawiania
reachability osiągalność
read czytać , odczytywać
readdressing przeadresowanie
reader czytnik (komputera cyfrowego)
read error błąd odczytu
read head głowica odczytu
read-in wczytywać
readines gotowość
reading czytanie (danych)
reading brush szczotka odczytująca
reading in wczytywanie
reading track ścieżka odczytu, ścieżka czytania
read-only tylko do odczytu, niezmienialny
read-only access dostęp tylko do odczytu
read-only memor, read-only storage pamięć tylko do odczytu , pamięć stała
read on the fly odczyt "w biegu"
readout odczyt informacji
readout beam wiązka odczytująca (informację z dysku)
read protection zabezpieczenie przed odczytem
read-punch unit zespół odczytująco -dziurkujący
read reuest żądanie odczytu
read-while- write odczyt w czasie zapisu
read-write do odczytu i zapisu (np. pamięć komputerowa)
read-write access dostęp do czytania i zapisywania
read-write equipment zespól odczytu-zapisu
read-write head głowica odczytu - zapisu
read-write memory pamięć z odczytem i zapisem
ready signal sygnał gotowości
ready/strobe signal sygnał gotowości strobowania
ready task zadanie gotowe
real rzeczywisty
real address adres rzeczywisty
real image obraz rzeczywisty
real number liczba rzeczywista
real time czas rzeczywisty
real-time application program użytkowy pracujący w czasie rzeczywistym
real-time clock zegar czasu rzeczywistego
real-time computer komputer pracujący w czasie rzeczywistym
real-time computer system system komputerowy czasu rzeczywistego
real-time data processing przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
real-time exexcutive egzekutor czasu rzeczywistego, moduł dołączony do systemu operacyjnego DOS, niezbędny do zastosowań multimedialnych
real-time language język programowania RTL, dla programowania w czasie rzeczywostym
real-time operating system system operacyjny czasu rzeczywistego
real-time operation operacja w czasie rzeczywistym
real-time processing przetwarzanie w czasie rzeczywistym
real-time programming programowanie w czasie rzeczywistym
real-time (programming) language język programowania RTL , dla programowania w czasie rzeczywistym
real-time simulation symulacja w czasie rzecztwistym
real-time software oprogramowanie działające w czasie rzeczywitym
real-time system system czasu rzeczywistego
real-time transmission przesyłanie w czasie rzeczywistym, transmisja w czasie rzeczywistym
real type typ rzeczywisty
real value wartość rzeczywista,2. wartość aktualna
rearchitect przechodzić do rozproszonej aplikacji
reasoning wnioskowanie
reassembly
reassembly timer zegar składania
reboot przeinicjować , przeładować , restartować
rebroadcasting station stacja retransmisyjna, stacja przekaźnikowa
rebroadcast transmitte nadajnik retransmisyjny, nadajnik przekaźnikowy
rebuilt 1.odbudowywać, 2.przebudowywać, 3.przywrócić
recall przywołać, wezwać ponownie, wywołać ponownie
receive odbierać, otrzymywać
receive data dane przyjęte, dane otrzymane
receive mode tryb odbioru
receiver odbiornik
receive-transmitter odbiornik - nadajnik
receiving set zestaw odbiorczy, odbiornik
receiving window okno odbiorcze
reclaim odzyskiwać
reclamation odzyskiwanie
recognition rozpoznawanie (np. znaków )
recognize rozpoznawać
RECOL, retrieval command language język informatyczno-wyszukwiawczy RECOL
recommended standard 232 międzynarodowy standard interfejsu określający sygnały i protokół wymiany dla transmisji szeregowej
recompilation ponowna kompilacja (programu)
recompile kompilować ponownie
reconfiguration rekonfiguracja, zmiana organizacji systemu
reconfigure rekonfigurować (np. system)
reconnection powtórne ustalenie połączenia
record zapis, rekord, zapisywać, rejestrować
recordable CD, recordable compact disk zapisywalna płyta kompaktowa, nośnik typu WORM odczytywany przez stacje dysków CD-ROM
record density gęstość zapisu (danych na nośniku
record enabled przygotowany do zapisu
recorder rejestrator
record gap przerwa międzyblokowa (w zapisie informacji na nośniku)
recording 1.zapisywanie, rejestracja, 2.zapis
recording density gęstość zapisu (danych)
recording head głowica zapisująca
recording surface < powierzchnia zapisu/font>
recording track ścieżka zapisu
record layout struktura zapisu, struktura rekordu
record locking blokowanie zapisu, blokowanie rekordu
record processing przetwarzanie zapisu, przetwarzanie rekordu
record route option opcje "zapisuj trasę"
record separator separator rekordu
record type typ zapisu, typ rekordowy
recover 1.odzyskiwać, 2.wracać do normalnego stamu
recoverable error błąd naprawialny
recovery naprawianie
recovery file plik odzyskiwania, plik zmian
recovery procedure procedura naprawy
recovery time czas powrotu, czas regulacji
rectangular waveguide falowód prosotkątny
recreate ponownie utworzyć, odtwarzać
rectify 1.poprawiać, naprawiać, 2.prostować (prąd)
recurrence rekurencja
recursion rekursja
recursive name resolution rekurencyjne odwzorowanie nazw
recursive routine program rekurencyjny
recycle bin kosz
Red Book Czerwona Księga , zbiór norm dotyczących płyt dźwiękowych CD-DA
redefinition przedefiniowanie
red-green-blue czerwony-zielony-niebieski, addytywny model kolorów wykorzystywany przy wyświetlaniu obrazów na monitorach kolorowych i telewizorach
redial połączyć się ponownie, zadzwonić ponownie
redirect przeadresowywać (wejście -wyjście), zmienić kierunek (np. strumienia danych)
redirection przeadresowanie
redirection software oprogramowanie przeadresowania
redirect message komunikat "zmień trasowanie"
red-tape operations operacje porządkowe
reduce zmniejszać, redukować, ograniczać
reduced instruction set computer komputer o zredukowanej liczbie rozkazów
reduced instruction set computing przetwarzanie (danych) z użyciem zredukowanej liczby rozkazów
reduction redukcja
redundancy 1.nadmiarowość, redundancja, 2.nadmiar
redundancy bit bit nadmiaru, bit nadmiarowości
redundancy check kontrola nadmiarowa, kontrola redundancyjna
redundancy check bit bit kontrolny nadmiaru
redundant array of independent disks tablica niezależnych twardych dysków, system RAID, system dyskowy wykorzystywany w instalacjach sieciowych
redundant code kod nadnmiarowy, kod redundacyjny
reenterable współużywalny, wielobieżny
reentrancy współużywalność
reentrant współużywalny, wielobieżny, wielowejściowy
reentrant code kod współużywalny, kod wielobieżny
reentry point punkt wielokrotnego wejścia
reestablish contact ponownie nawiązać łączność
reference 1.odniesienie, 2.odsyłacz, odnośnik
reference address adres odniesienia
reference bit bit odniesienia
refernce input wejściowy sygnał odniesienia
reference level poziom odniesienia
referece model model referencyjny (sieci komputerowej), model wzorcowy
reference node węzeł odniesienia
reference potential potencjał odniesienia
reference record skorowidz
reference standard wejściowy sygnał odniesienia
reference type typ wskaźnikowy
referenc value wielkość wzorcowa, wielkość kontrolna
reformat 1.ponownie sformatować (np. dysk), 2.przeformatować (tekst)
refactory (metal gate) MOS transistor tranzystor RMOS, tranzystor MOS z bramką z metalu trudno topliwego
refactory MOSFET tranzystor polowy RMOS
refresh odświeżać (obraz na ekranie)
refresh cycle cykl odświeżania (pamięci)
refreshing odświeżanie (np. pamięci)
refresh RAM pamięć odświeżania, pamięć obrazu, pamięć wideo
refresh rate częstotliwość odświeżania (obrazu)
refurbishment odnawianie (sprzętu)
regenerate regenerować
regenerative feedback sprzężenie zwrotne dodatnie
regenerative reading czytanie regenerujące (z jednoczesnym zapisem)
regenerative store pamięć regeneracyjna, pamięć stale regenerowa(l)na
region rejon
regional computer network regionalna sieć komputerowa
regional processor procesor dziedzinowy
register rejestr , rejestrować
register addressing adresowanie rejestrowe
register bank zestaw rejestrów
register indirect addressing rejestrowanie rejestrowe pośrednie
register insertion ring pierścień wstawiania rejestru
register length długość rejestru
register - reference instruction rozkaz z odwołaniem do rejestru
register set zestaw rejestrów
registration zarejestrowanie
registration card karta rejestracyjna
registration deadline ostateczny termin rejestracji
registration fee opłata rejestracyjna
registration number numer rejestracyjny
registration renewal odnowienie rejestracji
registration system system rejestracji
regression rejestracja
regular expression wyrażenie regularne
regulated condition wielkość nastawienia
regulated voltage napięcie stabilizowane
regulating range zakres regulacji, zasięg regulacji
regulating unit człon wykonawczy, nastawnik
rehost przechodzić do architektury rozproszonej
rehostable zmiennomacierzysty
rehostable compiler kompilator zmiennomacierzysty
reification uściślanie (specyfikacji)
rejection odrzucenie
related term deskryptor pokrewny, deskryptor skojarzeniowy
relation 1.relacja, 2.związek , powiązanie
relational database relacyjna baza danych
relational database management zarządzanie relacyjną bazą danych
relational database management system system zarządzania relacyjną bazą danych (odpowiednik polskiego SZRBD)
relational database model model relacyjnej bazy danych
relational operator operator relacyjny
relative address adres względny
relative addressing adresowanie względne
relstive error błąd względny
relative file plik o dostępie pośrednim
relative key klucz pośredni, klucz względny
relative programming programowanie względne
relay przekaźnik, przekazywać
relay centre placówka tranzytowa
relay multiplexer multiplekser przekaźnikowy
relay-operated controller regulator pośredniego działania
relay store pamięć przekaźnikowa
relay system system przekaźnikowy
release wydanie (oprogramowania) ; zwolnić
relevance relewancja
relevant relewantny (mający związek z daną sprawą)
reliability niezawodność
reliable stream service usługa przesyłania niezawodnymi strumieniami
relaible transfer przesyłanie niezawodne
relinquish zrzekać się (sterowania)
reload ponownie ładować
relocatability przemieszczalność (np. programów)
relocatable przemieszczalny, relokowalny
relocatable expression wyrażenie reokowalne
relocatable library biblioteka przemieszczalna (w pamięci)
relocatable program program przemieszczalny, program relokowalny
relocate przemieszczać , relokować
relocating loader relokujący program ładujący
relocation relokacja
remailing odsyłanie danych (w poczcie elektronicznej
remain pozostawać
remainder reszta
remanent state stan remanencji
remark uwaga , komentarz; zrobić uwagę, zauważyć, 2.zmieniać oznakowanie
remote 1.zdalny, 2.odległy
remote access dostęp zdalny
remote-access computing system system komputerowy zdalnie dostępny
remote access data processing zdalne przetwarzanie danych
remote access data processing network sieć zdalnego przetwarzania danych
remote access processing przetwarzanie zdalnie dostępne
remote batch processing zdalne przetwarzanie wsadowe, zdalne przetwarzanie partiami
remote batch transmission zdalna transmisja grupowa
remote computing system zdalny system obliczeniowy
remote connection połączenie odległe
remote control sterowanie zdalne
remote control unit układ zdalnego sterowania
remote database access zdalny dostęp do bazy danych
remote data processing zdalne przetwarzanie danych
remote data station końcowa stacja abonencka
remote file plik zdalny, odległy (znajdujący się fizycznie w innym węźle sieci komputerowej
remote file access zdalny dostęp do plików, dostęp do plików odległych
remote file sharing współdzielenie dostępu do plików odległych (w sieci komputerowej)
remote file sharing services dostęp d wspólnych plików (usługa sieciowa)
remore job entry zdalne wprowadzanie zadań
remote machine maszyna zdalna
remote messaging processing zdalne przetwarzanie komunikatów
remote procedure call zdalne wywołanie procedur
remote processing przetwarzanie zdalne
remote station końcowa stacja abonencka
remote task zadanie odległe
remote terminal terminal zdalny
removable usuwalny
removable disk dysk wymienny
removable mass storage wymienna pamięć masowa
remove usuwać
rename przemianować
renaming przemianowanie
rendering obrzucanie, pokrywanie (w grafice komputerowej
repeat powtarzać, poprawiać
repeatability powtarzalność
repeater 1.monitor repetycyjny (sprzężony z monitorem głównym ,dubluje treść obrazu monitora głównego), 2.wzmacniak (w sieciach telekomunikacyjnych - urządzenie korygujące, wzmacniające i przesyłające dalej sygnał, 3. w sieciach światłowodowych - urządzenie przetwarzające sygnał elektryczny na optyczny
repeater section odcinek wzmacniakowy
repeater station stacja wzmacniakowa
repeating coil transformator liniowy
reperforator reperforator, odbiornik dziurkujący
repetition powtórzenie, powtórka
repetition instruction rozkaz powtórzenia
repetition rate częstotliwość powtarzania (impulsów)
repetitive stres injury dolegliwości spowodowane wykonywaniem czynności powtarzalnych (podczas pracy przy komputerze)
replace zastępować
replacement zastępowanie
replay error błąd odpowiedzi
replication powielanie
report lista, tabulogram
report generator generator programów sprawozdawczych
report program program sprawozdawczy
report program generator , report writer generator programów sprawozdawczych
repository składnica, skład, repozytorium
representation reprezentacja, przedstawienie, odwzorowanie
representation of data reprezentacja danych
reproducer ,reproducing machine kopiarka (kart lub taśm dziurkowanych)
reprogrammable memory pamięć reprogramowalna
reprogrammable ROM reprogramowalna pamięć stała
reprogramming przeprogramowanie
REPROM , reprogrammble memory pamięć reprogramowalna
request zgłoszenie, zapotrzebowanie, żądanie, prosić ,żądać
request code kod zgłoszenia
request for commander żądanie odpowiedzi , dokumenty opisujące standardy protokołów używanych w sieci Internet
request language język zgłoszeń
require potrzebować ,wymagać
required value wartość żądania, wartość zadana
requiremen warunek, wymaganie
requirements specification specyfikacja wymagań
requisition zapotrzebowanie ,żądanie
reread odczyt ponowny
rerun przebieg ponowny
rerun point punkt wznowienia (wykonywania programu)
rerun routine podprogram wznowienia
resample zmiana rozdzielczości
rescue dump zrzut ratunkowy
research prowadzić badania (naukowe)
reserved word słowo zastrzeżone
reset 1.ponownie nastawiać (przyrząd), przedstawiać, 2.zerować
reset-set flip - flop przerzutnik R-S
reside rezydować
resident rezydentny (np. program)
resident command polecenie rezydentne
resident executive egzekutor rezydentny
resident routine program rezydentny (pozostający w pamięci operacyjnej komputera)
resident software oprogramowanie rezydentne
residue notation zapis resztowy
resistor -capacitor-transistor logic układ logiczny oporowo-pojemnościowy
resize zmienić wielkość (np. obrazu)
resolution rozdzielczość
resolve rozwiązywać (np. problem)
resource zasób
resource allocation alokacja zasobów
resource interchange file format format pliku wymiany zasobów (specyfikacja definiuje ogólne formaty danych multimedialnych)
resource protection ochrona zasobów
resource records rekordy zasobów
resource sharing współdzielenie zasobów
respond odpowiadać
responder respondent
response odpowiedź
response function funkcja odpowiedzi
response time czas odpowiedzi, czas reagowania, czas zadziałania
response time lag opóźnienie czasowe odpowiedzi
responsivity czułość
restart uruchomić ponownie ,wznowienie, 2.restart, wznowienie przebiegu (powrót do jakiegoś miejsca w programie), 3.wznowić działanie
restart instruction rozkaz wznowienia
restart point punkt wznowienia
restart routine program wznowienia
restore odtwarzanie, przywracać, odnawiać, regenerować
restrict ograniczać , ścieśniać
restricted access dostęp ograniczony
restricted data dane chronione, dane zastrzeżone
restricted information informacja o ograniczonym dostępie
restricted language uproszczona wersja języka, podzbiór języka
result wynik
resume wznowić , rozpocząć ponownie
resupply uzupełnienie zapasów
resynchronization ponowne zsynchronizowanie
retain 1.przechowywać ,zapamiętywać, 2.zatrzymywać
retard opróżniać, zwalniać
retarged zmieniać cel
retargettable zmiennocelowy
retargettable compiler kompilator zmiennocelowy
retension zapobiegać nadciągnięciu
retina (retinac, retinae) czujnik optotronicznego czytnika pisma
retirement phase faza wycofania (oprogramowania)
retrace powrót , ruch powrotny (np. plamki na ekranie)
retransmission retransmisja
retrieval wyszukiwanie
retrieval command language język informacyjno-wyszukiwawczy RECOL
retrieval data dane odzyskane
retrieval of information wyszukiwanie informacji
retrieval prescription instrukcja wyszukiwawcza
retrieval system system wyszukiwania (danych)
retreival time czas wyszukiwania
retrieve 1.odzyskiwać , 2.wyszukiwać
retriggerable monostable multivibrator przerzutnik jednostabilny z podtrzymywaniem
retroaction sprzężenie zwrotne dodatnie
retrospective service służba informacyjna retrospektywna
retry ponowić próbę
return powrót
return address adres powrotny, adres powrotu
return from interrupt powrót z obsługi przerwania
return information informacja kwitująca
return instruction instrukcja powrotu
return key klawisz powrotu karetki
return loss tłumienność odbicia
return repeater wzmacniak kierunku odbiorczego
return to bias przywrócenie polaryzacji
return-to-bias recording zapis z powrotem do polaryzacji początkowej
return-to-reference recording zapis z powrotem do poziomu odniesienia
return to zero powrót do zera
return-to-zero coding kodowanie poprzedzone zerem
return-to-zero recording zapis z powrotem do zera
return trace powrót , ruch powrotny (np. plamki na ekranie)
reusability przydatność do wielokrotnego użycia, używalność wielokrotna, wieloużywalność (programów)
reversal of sign zmiana znaku
reverse odwrotny, przeciwny, wsteczny
reverse address resolution protocol odwrotny protokół rozróżniania adresów, protokół odwrotnego rozwiązywania adresów (protokół służący do tłumaczenia adresów sprzętowych na adresy internetowe)
reverse-biased p-n junction złącze p-n spolaryzowane zaporowo
reverse channel kanał zwrotny
reverse code dictionary słownik kodu odwrotnego
reverse counter licznik rewersyjny
reverse direction 1.kierunek wsteczny, 2.kierunek zaporowy
reverse engineering inżynieria wsteczna
reverse feedback sprzężenie zwrotne ujemne
reverse path forwarding odwrócona droga przesyłania, przekazywanie z braniem odwrotnej ścieżki
reverse Polish notation odwrotna notacja polska
reversible odwracalny, rewersyjny
reversible counter licznik rewersyjny
review opinia (projektu, oprogramowania), przegląd
rewind przewijać wstecz, odwijać
rewritable optical disk dysk optyczny wielokrotnego zapisu
rewrite przepisywać
RFC 1827 metoda kodowania IP znana jako ESP
RFC, Request for Comment "żądanie komentarza" , prośba o komentarz, internetowy dokument opisowy stadnardów
RFI, Radio Frequency Interference zakłócenie falami radiowymi
RFID, Radio Frequency IDentification identyfikacja częstotliwością radiową
RF, radio frequency częstotliwość radiowa
RFA, remote file access zdalny dostęp do plików, dostęp do plików odległych
RFC, remote file sharing współdzielenie dostępu do plików odległych (w sieci komputerowej)
RGb, red-green-blue
RGB color monitor monitor kolorowy RGB
RGB display, moitor monitor RGB
RGB model model RGB, grafika kolorowa oparta na RGB
RGB, Red Green Blue standard kolorów wyświetlanych na ekranie : czerwony, zielony niebieski ; czerwony - zielony - niebieski (addytwyny model kolorów wykorzystywany przy wyświetlaniu obrazów na monitorach kolorowych i telewizyjnych)
RGBA, Red Green Blue Alfa rozwinięcie standardu RGB
RGB (color model Red Green Blue) RGB , modelowy układ barw: RGB (Farb modell, ROt, Grün Blau)
RGB analogue analogowy sygnał RGB : analoges RGB-Signal
RGB Color (red, green, blue) barwy RGB (czewony, zielony, niebeiski) : RGB-Farbe
rheostat opornik nastawny, reostat : Drehwiderstand
RHL, Red Hat Linux system operacyjny (32 bitowy)
rhomb romb
rhomboid równoległobok
RI, Ring Indicator wskaźnik dzwonka
RIAA ,Recording Industry Association of America Amerykańskie Stowarzyszenie Wydawców Rynku Muzycznego
ribbon 1.taśma barwiąca, 2.wstęga, element graficzny
ribbon cable kabel płaski
ribbon printer drukarka taśmowa
ribbon shift przełączanie taśmy
rich text tekst wzbogacony
Rich Text Format (RTF) wzbogacony format tekstowy
RIF, Routing Information Field pole ramki TokenRing
RIFF chunk fragment RIFF
RIFF, Resource Interchange File Format format pliku wymiany zasobów
right 1.prawy , właściwy, słuszny, 2.prawidłowy, 3.prawo
right angle kat prosty
right curly bracket prawy nawias klamrowy
right justify, righr justification wyrównanie do prawego marginesu
right parenthesis prawy nawias okrągły
right scroll arrow strzałka przewijania w prawo
right shift przesunięcie w prawo
right square bracket prawy nawias kwadratowy
right window border prawa krawędź okna
right-aligned justified wyrównany do prawej strony
right-click kliknąć prawym przyciskiem myszy
right-hand button prawy przycisk
right-hand value wartość prawostronna
righmost position pozycja najbardziej na prawo
rightsizing dopasowywanie
rightwards w prawą stronę
right disk dysk twardy
RII, Routing Information Indicator wskaźnik MSB w DA sygnalizujący obecność informacji routingu
RIMM, Rambus Inline Memory Module liniowy moduł pamięci Rambus
ring 1.dzwonić, 2.pierścień, pierścień - szyna zamknięta, ruch jedno lub dwukierunkowy (FDDI, Token Ring, BNC)
ring back system system oddzwaniający
ring counter licznik pierścieniowy
ring junction łącze pierścieniowe
ring network sieć pierścieniowa
ring register rejestr pierścieniowy
ring shift przesunięcie cykliczne
ring structure struktura cykliczna, pierścieniowa
ring topology topologia pierścieniowa
ring topology network sieć o topologii pierścienia
RIP, Raster Image Processor procesor obrazów rastrowych
RIP, Routing Information Protocol protokół wymiany informacji w sieci Netware
ripple 1.tętnienie prądu, 2.falowanie ,zmarszczka, filtr wygładzania
ripple filter filtr wygładzający
ripple(-carry) counter licznik szeregowy, z przeniesieniami szeregowymi
ripple(-carry) adder sumator kaskadowy
ripple-through carry propagacja przeniesienia
ripple-through effect efekt propagacji błędu, propagacja błędu
RISC-architecture architektura typu RISC
RISC, Reduced Instruction Set Computer komputer o uproszczonej liście rozkazów
RISC-based processor procesor typu RISC
rise time czas narastania
riser element wyniesiony nad wiersz, element znaku diakrostycznego litery
risk analysis analiza ryzyka
risk assesssment szacowanie, ocena ryzyka
river niewłaściwe odstępy tekstu
ribband taśma
ribbon, carbon ribbon taśma barwiąca : Band
ribbon cable kabel płaski, płąski kabel wielożyłowy : Flachbandkabel
ribbon feed przesuwanie taśmy barwnej : Farbbandtransport
Rich Text Format rodzaj formatowania tekstu : Rich Text Format
right adjusted wyrównany do prawej : rechtsbündig
right angle kąt prost (90o) : rechter Winkel
right angled prostokątny : rechtwinklig
right arrow klawisz "w prawo": nach-rechts-Taste
right handed prawobieżny : rechtsläufig
right scroll arrow strzałka przewijania w prawo : Bildlaufpfeil rechts
right window border prawa część ramki okna : rechter Fernsterrand
ring tone dzwonek, sygnał dzwonka : Rufton
ring topology topologia pierścieniowa (w sieci) : Ringtopologie
ringing drganie niekontrolowane : unkontrolliertes Schwingen
ringing volume głośność dzwonka : Ruftonlautstärke
rip rysa, rwać : Riss, reißen
RISC-based processor procesor typu RISC : RISC-basierter Prozessor
RISC-PC komputer z procesorem RISC : Personalcomputer mit einem RISC-Prozessor
rise time czas wzrostu : Anstiegzeit
rivet nit,nitować,mocować,przymocować : Niete, Niet, nieten
ribbon taśma, wstęga
ribbon cable kabel taśmowy
ribbon cartridge kaseta z taśmą barwiąca (do drukarki mozaikowej)
rich text format wzbogacony format tekstu (format pliku tekstowego)
ridge waveguide falowód grzbietowy
RIFF, resource interchange file format format pliku wymiany zasobów (specyfikacja definiująca ogólne formaty danych multimedialnych)
right 1.dobry, prawidłowy, 2.położony po prawej stronie
right justification wyrównanie do prawego marginesu, justowanie do prawego marginesu
right justify równać do prawej
right-most położony najbardziej na prawo
rigid disk dysk twardy
ring pierścień
ring counter licznik pierścieniowy
ring network sieć pierścieniowa (pętlowa)
ring network node węzeł sieci pierścieniowej
ring network topology topologia sieci pierścieniowej
ring shift przesunięcie cykliczne
RIF, raster image processor procesor obrazów rastrowych
RIP, routing information protocol protokół informacyjny trasowania, protokół informacji o wyborze trasy (w sieci komputerowej)
ripple 1.tętnienie(prądu), 2.sfalowanie, zmarszczka (np. taśmy magnetycznej)
ripple-carry adder sumator kaskadowy
ripple filter filtr wygładzający
ripple rejection tłumienie tętnień
RISC, reduced instruction set computer komputer o zredukowanej liście rozkazów
RISC, reduced instruction set computing przetwarzanie (danych) z użyciem zredukowanej listy rozkazów
RISC processor procesor typu RISC, procesor przetwarzający dane z użyciem zredukowanej listy rozkazów
rise time czas narastania (impulsu)
rising edge zbocze czołowe, zbocze narastające (impulsu)
river błąd formatowania strony w postaci białych plam w tekście
Rivest-Shamir-Adleman algorithm algorytm szyfrowania danych z wykorzystaniem klucza publicznego
RJE, reote job entry zdlane wprowadzanie zadań
RJ-45 Eternet connector złącze RJ45 Ethernet: RJ45-ethernet Anschluss
RJE, Remote Job Entry zdalne prowadzenie prac
RLC, run-length compression kompresja grupowa
RLL, run - length limited ograniczona długość preglądania (format zpisu-odczytu upakowanych danych na twardych dyskach nowej generacji oraz na pytach CD-ROM)
RLL disk, run-length limited disk dysk z zapisem informacji metodą ograniczonej długości przeglądania
RLL recording zapis metodą ograniczonej długości przeglądania (na dysku)
RLE, Run-Length Encodig kodowanie długich serii
RLL, Run-Length Limited Encoding kodowanie serii ograniczonej długości
RMOS, refactory (metagate) MOS (transistor) tranzystor RMOS, tranzystor MOS z bramką z metalu trudno topliwego
RM, Right Manager menadżer praw autorskich, mechanizm ochronny praw autroskich
RMC, Rambus Channel Master główny kanał przesyłowy pamięci Rambus
RMON (Remote Network Monitoring) RMON : RMON
RMON probe sonda RMON: RMON-Probe
RMON support obsługa RMON : RMON-Unterstützung
RNG, Random Number Generator losowy generator liczb
roaming "wędrowanie", logowanie się w obcej sieci telefonii przenośnej : Roaming, Gastnutzung
robot robot, automatyczny : Robotere
roll wałek, walec,walcować : Rolle, walzen
roll back cofnięcie operacji : Datenrückführung
roll in wczytać program do pamięci operacyjnej: einspeichern
rollback odwołanie, anulowanie : Abbrechen, Zurücksetzen, rückgänging machen
rollover jednoczesne naciśnięcie kilku klawiszy : rollover
ROM socket gniazdo pamięci ROM : ROM-Socket
rombus romb : Raute
rookie początkujący, nowicjusz : Neuling, Anfänger
root pierwiastek,korzeń,katalog główny
root directory katalog główny (podstawowy) : Stammverzeichnis
roster lista
rotary obrotowy : rotierend
rotate obrócić, obracać się, obróć : drehen, rotieren
rotate tool narzędzie obracania : Drehen-Werkzeug
rotation rotacja : Rotation
rotational speed prędkość obrotowa : Umdrehungsseschwindigkeit
roatations per minute obroty na minutę : Umdrehungen pro Minute (RPM)
rotor wirnik, rotor : Rotor
round okrągły,zaokrąglony, okrąg : rund, abgerundet
round off zaokrąglenie, zaokrąglić: Abdrundung, abrunden
round up zaokrąglenie
rounded rectangle (marquee) zaokrąglony prostokąt, narzędzie zaznaczania zaokrąglonym prostokątem : abgerundetes Rechteck
round rectangle tool narzędzie zaznaczenia prostokątem zaokrąglonym : abgerundetes Rechteck-Werkzeug
rounding error błąd zaokrąglenia : Rundungsfehler
route trasa (sieć) : Leitweg
route selection wybór trasy (w sieci) : Richtungswahl
router sterownik ruchem w sieci,urządzenie łączące różne sieci : Router,Verbinder
routine program : Programm
routine work praca programu, praca rutynowa : Routinearbeit
routing łączenie, wybór trasy, połączenie,trasowanie, wybór : Routing, Wegewahl
routing information informacja o trasie w sieci : Richtungsinformation
row wiersz,szereg, linia : Reihe, Zeile
row oriented editor edytor wierszy np EDLIN : Zeileneditor
row pitch odstęp między wierszami : Zeilenabstand
rows repeat powtarzanie wierszy : Wiederholen der Tabellenzeile
road map 1.mapa drogowa, 2.najbliższe plany
roaming korzystanie przez abonenta z innej sieci
roaming file plik mobilny
roaming profile profil mobilny
robot activity aktywność,uaktywnienie automatyczne
robotic control sterowanie i nadzór nad urządzeniami technologicznymi
robotics robotyka, automatyka przemysłowa
robust 1.silny, o wielu możliwościach, 2.odporny, solidny
robustness odporność na błędy w oprogramowaniu
RODM, Resource Object Data Manager menadżer sieciowy obsługi danych obiektowych w czasie rzeczywistym
role indicator wskaźnik przeznaczenia
role-playing game gra z podziałem na role
roll 1.krążek, rolka, 2.zwój, 3.zwijac, przewijać , 4.toczyć się
roll back wycofywać
roll form formularz rolkowy
rollback 1.przebieg ponowny, 2.odołanie, odwrócenie, 3.wycofać zmiany, odwołać, odwrócić
roll-call pooling przepytywanie okrężne
roller rolka , wałek
roll-in sprowadzenie,wczytanie, wstawienie programu do pamięci operacyjnej
roll-in/roll-out sprowadzanie, odprowadzanie programu
rolling przewijanie, przesuwanie wierszy w górę
roll-out odprowadzanie, odprowadzać, usuwać program z pamięci operacyjnej
rollover 1.przepełnienie buforu, 2.przeliczanie kosztów
roll-up roleta
ROM bootstrap program inicjujący w pamięci ROM
ROM cartridge kaseta z pamięcią, mikroukład, moduł ROM
ROM instruction register rejestr rozkazów pamięci stałej
ROM monitor program sterujący, zapisany w pamięci stałej
ROM simulator symulator pamięci ROM
ROM socket gniazdo pamięci ROM
ROM, Read Only Memory pamięć stała, tylko do odczytu
romable nadający się do zapisu w pamięci stałej
roman number liczba w zapisie rzymskim
Roman numeral cyfra rzymska
romware oprogramowanie w pamięci stałej
root 1.korzeń, 2,nadzorca systemu, administrator (w Unix), 3.pierwiastek
root certificate authority główny organ certyfikujący, certyfikat zgodności najwyższego poziomu
root class klasa bazowa, główna
root directory katalog główny, systemowy, podstawowy
root filesystem główny system plików
root folder folder główny
root locus miejsce geometryczne pierwiastków
root name nazwa pliku bez rozszerzenia
root object obiekt główny
root parent rodzic główny
root segment segment podstawowy, początkowy
rooting wyciąganie pierwiastków
root-locus method metoda miejsc geometrycznych pierwiastków, topologiczna Evansa
root-mean square średnia kwadratowa
root-mean-square deviation średnie odchylenie kwadratowe, odchylenie standardowe
root-mean-square error średni błąd kwadratowy
roping efekt liny
rotary obrotowy
rotary join złącze obrotowe
rotate obracać się, wirować
rotate about an axis obracać się wokół osi
rotate instruction rozkaz obrotu
rotation 1.przesunięcie cykliczne, 2.rotacja obrót
rotational speed prędkość obrotowa
rotations per minute obrotów na minutę
rough calculation obliczenia przybliżone, zgrubne
rough copy kopia robocza, zarys programu
roughness chropowatość, szorstkość
round 1.okrągły, 2.zaokrąglać
round brackets nawiasy okrągłe
round down zaokrąglać z niedomiarem
round off zaokrąglać (liczby)
round off errors błędy zaokrąglenia
round robin entry wpis cykliczny na serwerze DNS
round robin technique metoda okrężna, cykliczna
round robin, round robin algorithm karuzela, algorytm cykliczny w systemie operacyjnym
round trip sample próbka czasu podróży w obie strony
round up zaokrąglać z nadmiarem
rounding 1.wygładzać ,2.zaokrąglanie
rounding error błąd zaokrąglania
round-off number liczba zaokrąglona
round-robin scheduling szeregowanie okrężne, cykliczne
round-trip time czas przewidziany na transmisję i potwierdzenie przyjęcia
route 1.droga ,ścieżka, trasa w sieci, 2.wyznaczyć trasy, trasować, wyznaczyć drogę , wykaz węzłów
route advertisement oferta tras
route propagation propagacja tras
routeable protocol protokół stosujący wyznaczanie tras
router traser, urządzenie trasujące, ruter (przełącza pakiety ustala trasę)
router hop etap , przeskok hop
routine procedura, podprogram, program
routine analysis analiza rutynowa
routine check 1.kontrola programowa, za pomocą programu, 2.kontrola bieżąca
routine library biblioteka programów
routine maintenance obsługa bieżąca, profilaktyka
routing 1.trasowanie, marszrutowanie, rutowanie, wybór drogi, kierowanie, 2.rozsyłanie
routing algorithm algorytm wyznaczania tras, trasowania
routing cycle pętla w trasowaniu
routing directory, table tablica tras, routingu
routing domain domena trasowania
routing information informacja o trasach, trasowaniu
Routing Information Prorocol ,RIP protokół RIP, protokół informowania o trasach informacyjny routera
routing loop pętla w trasowania
routing page strona indeksowa
routing pointer wskaźnik wędrówek
routing slips listy wysyłkowe
routing update aktualizacja tras
row address selection wybór adresu wiersza
row of matrix wiersz macierzy
row parity check kontrola parzystości wiersza
row vector wektor wierszowy
row, line 1.wiersz tabeli ,2.rząd ,szereg
row-organized layout rozmieszczenie, układ szeregowy
royalty free bezpłatny
robot robot
robotics robotyka
robustness odporność (programowania)
role indicator wskaźnik przeznaczenia
roll 1.krążek, rolka, 2.zwój., 3.zwijać , przewijać, 4. toczyć się
rollback przebieg ponowny
roll-call poling przepytywanie okrężne
roll-in wstawianie programu ; sprowadzać (do pamięci operacyjnej)
roll-in/roll-out sprowadzanie- odprowadzanie (programu)
roll-out usuwanie programu; odprowadzać (z pamięci operacyjnej)
ROM, read-only memory pamięć tylko do odczytu, pamięć stała
ROM bootstrap program inicjujący w pamięci ROM
ROM cartridge mikroukład pamięci ROM
ROM simulator symulator pamięci ROM
ROM slot otwór do wkładania pamięci ROM (kasety, karty, płyty)
root 1.pierwiastek, 2.korzeń (np. grafu o strukturze drzewa)
root directory katalog główny
root-locus method metoda miejsc geometrycznych pierwiastków, metoda Evansa, metoda topologiczna
root-mean square średnia kwadratowa
root name nazwa (pliku) bez rozszerzenia
root server serwr główny
ROS. read-only storage pamięć tylko do odczytu, pamięć stała
rotate
rotate instruction rozkaz obrotu
rotation przesunięcie cykliczne
rotational speed prędkość obrotowa
round zaokrąglać
rounding zaokrąglenie
rounding error błąd zaokrąglania
round robin scheduling szeregowanie okrężne , szeregowanie cykliczne
round robin technique metoda okrężna
route trasa
route advertisment oferta tras
route propagation propagacja tras
router urządzenie trasujące, ruter (urządzenie łączące sieci komputerowe)
router hops etapy (trasy)
route server serwer tras
routine procedura, podprogram, program standardowy
routing trasowanie, wybór trasy
routing algorithm algorytm trasowania
routing arbiter system system arbitrażowy tras
routing cycle pętla w trasowaniu
routing digit cyfra kierunkowa
routing information informacja o trasach , informacja o trasowaniu
routing information protocol protokół informacyjny trasowania, protokół informacji o wyborze trasy (w sieci komputerowej)
routing loop pętla w trasowaniu
routing matrix matryca rutingu, matryca mieszania
routing table tablice tras
routing update aktualizacja tras
row szereg, rząd , wiersz
row address selection wybór adresu wiersza
RPC ,Remote Procedure Call zdalne wywołanie procedur
RPG, Report Program Generator programowy generator raportów
RPG, Role Playing Game sieciowa gra z wyborem roli postaci
RPM, Rotations Per Minute obrotów na minutę
RPN, Reverse Polish Notation odwrotna notacja polska
RPC, remote procedure call zdalne wywoływanie procedur
RPROM, reprogrammable ROM reprogramowalna pamięć stałą
RS, record separator separator rekordu
RS 232 , recommended standard 232 międzynarodowy standard interfejsu, określający sygnały i protokół wymiany dla transmisji szeregowej
RSA algorithm , Rivest - Shamir-Adleman algorithm algorytm szyfrowania danych z wykorzystaniem klucza publicznego
R-S flip-flop , rester-set flip-flop przerzutnik R-S
RSI, repetitive stress injury dolegliwości spowodowane wykonywaniem czynności powtarzalnych ,podczas pracy na komputerze
RSA, Rivest ,Shamir,Adleman algorytm kodujący RSA
RSI, Repetitive Strain Injury utrudnienie spowodowane powtarzaniem się czynności
RT shielding ekranowanie sygnału radiowego
RTC, Real Time Clock zegar czasu rzeczywsitego
RTE, Real Time Execution wywołanie w czasie rzeczywistym
RTF, Rich Text Format wzbogacony format tekstowy
RTFM, Read The F. Manual wulgaryzm w pseudo wiadomościach (czytaj instrukcję)
RTP, Real time Transport Protocol protokół transportu czasu rzeczywistego
RTS, Real Time Strategy typ gry w strategii czasu rzeczywistego
RTS, Request To Send zgłoszenie gotowości do nadawania
RTC, real - time clock zestaw czasu rzeczywistego
RTF, rich text format wzbogacony format tekstu (format pliku tekstowego)
RTL, real-time (programming) language język programowania RTL (dla programowania w czasie rzeczywistym)
RTL, resistor-transistor logic układ logiczny rezystorowo-tranzystorowy, układ logiczny RTL
RTX, real time executive egzekutor czasu rzeczywistego ; moduł dołączany do systemu operacyjnego DOS, niezbędny do zastosowań multimedialnych
rub out wymazać : löschen
rubber gumka do wymazywania : Radiergummi
rule zasada, przepis, calówka,regulować : Regel
rule price cena rynkowa : Marktpreis
rule - of - thumb reguła empiryczna,przybliżona,reguła kciuka : Faustregel
ruler linijka : Lineal, Absatzlineal
run uruchamiać, działać, uruchom,wykonaj,bieg, biec, : starten,öffnen, ausführen, Lauf, laufen
run of the mill zwykły : herkömmlich
run time czas trwania (programu), czas wykonywania : Laufzeit
runner prowadnica : Laufschiene
running program program uruchomieniowy : ablaufendes Programm
running time czas trwania : Ablaufzeit
running total suma bieżąca : laufende Summe
runout uderzenie : Schalg
run-time czas wykonania, faza wykonania : Laufzeit
rust-proof nierdzewny
rustless nierdzewny: rostfrei
rusty zardzewiały : rostig
rubber banding method metoda graficzna "gumowej nici", gumki
rub-out character znak wymazujący, wycierający
rub-out key klawisz usuwania
rule reguła ,zasada
rule (rule-oriented) language język reguł, deklaratywny
rule base baza reguł
rule set zestaw reguł
rule-based analysis analiza regułowa, algorytmiczna
rule-based otpizmization optymalizacja algortymowa
rule-based system system oaprty na regułach
ruled line linia prosta
ruled surface powierzchnia generowana metodą przesuwania
rule-oriented programming programowanie deklaratywne
ruler, ruler line linijka
ruling pen grafion
run 1.przebieg programu, 2.grupa punktów rastra, 3.uruchamiać wykonać, 4.działanie programu
run around otaczać
Run command polecenie Uruchom
run diagram blokowy schemat operacyjny
run file plik operacyjny
run indicator wskaźnik wykonywania programu
run job wykonywać pracę
run level poziom działania
run on ciągnąć się dalej
run phase faza działania, uruchomienia
run schedule harmonogram eksploatacji komputera
run time czas, faza wykonania
runarounds otaczanie, np. tekstem
runaway niekontrolowana operacja
rundown zamknięcie, procedura zakończenia
run-length encoding kodowanie blokowe, grupowe
Run-Length Limited encoding kodowanie serii ograniczonej długości
runnable thread wątek uruchamiany
running key cipher szyfr z bieżącym kluczem
running repair naprawa bieżąca
running routine 1.program w języku maszynowym, wynikowy, 2.program bieżący, wykonywany
running speed szybkość działania
running task zadanie bieżące , wykonywane
run-time mający miejsce podczas wykonywania, wykonawczy
rub-time check kontrola , testowanie dynamiczne podczas pracy programu
run-time constant stała czasu przetwarzania
run-time diagnostics diagnostyka w czasie przetwarzania
runtime environment środowisko uruchomieniowe, wykonawcze
run-time error błąd wykonania
run-time library biblioteka wykonawcza
run-time licence licencja typu run-time
runtime mode tryb pracy
run-time module moduł wykonawczy
run-time system system administrujący, wspomagania przetwarzania, wykonawczy
run-time version wersja uruchomieniowa
rush przyspieszyć
rub-out key klawisz usuwania
rule-based system system regułowy
rule language język reguł, język deklaratywny
rule of the thumb zasada kciuka (działanie na wyczucie)
rule-oriented prgoramming programowanie deklaratywne
ruler linijka z podziałką, linia tabulatora (na ekranie monitora)
run 1.wykonywać (program), 2.biec (o programie)
run a program uruchamiać program wykonywać program
run diagram schemat blokowy operacyjny (przetwarzanie danych)
run length codimg, run-length compression , run length encoding kompresja grupowa
run length limited ograniczona długość przeglądania, forma zapisu/odczytu upakowanych danych na twardych dyskach nowej generacji oraz na płytach CD-ROM
run length limited disk dysk z zapisem informacji metodą ograniczonej długości przeglądania
running runtime 1.program w języku maszynowym, program wynikowy, 2.program bieżący, program wykonywany
running speed szybkość działania
running task zadanie bieżące, zadanie wykonywane
run time czas przebiegu, czas wykonywania programu
run-time environment środowisko przetwarzania
run-time error błąd semantyczny, błąd wykonania programu
run-time library biblioteka wykonawcza
run-time system system wspomagania przetwarzania, system wykonawczy
R/W, read-write do odczytu i zapisu ,np. pamięć komputerowa
RWM, read-write memory pamięć z odczytem i zapisem
RW, Rewritable wielokrotnego zapisu
RZ, return -to-zero (coding) (kodowanie) z powrotem do zera