|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |X-axis oś x X-Achse
X-ray promienie X, Rentgena Röntgenstrahlen
X-Windows nazwa sieciowego systemu okienkowego
X/Open nazwa konsorcjum producentów systemu Unix
X/Open portability guide wytyczne zgodności dla sprzętu i oprgramowania według konsorcjum producentów Portabilitätsrichtlinie von X/Open
X/Open Unix nazwa systemu zbliżonego do Unix
xerographic printer drukarka kserograficzna, drukarka sucha Trockenkopiergerät
Xmodem protokół XModem
XOR-gate bramka nierównoważności, bramka XOR : XOR-Gatter
X direction przesunięcie w poziomie
X distance odległość w poziomie
X terminal terminal X, terminal systemu X Windows
X Windows System System X Window
X9.9 FIMASS standard ANSI bezpieczeństwa transferu funduszy
X-axis oś X, oś odciętych, oś pozioma x
xceiver nadajnik-odbiornik
X-coordinate współrzędna pozioma
X-dimension w kierunku osi X, według odciętej
xDSL, Other Digital Subscriber Line rodzina technologii DSL
Xenix wersja systemu operacyjnego UNIX do komputerów osobistych
Xenotape taśma obca
xero kserokopiarka , ksero
xerographic printer drukarka kserograficzna, kserograficzne urządzenie drukujące
xerographic recorder kserograf
xserograph kserografika
Xerox PARC, Xerox Palo Alto research Center centrum badawcze korporacji Xerox
XFDL, eXtensible Forms Descripton Language protokół tworzenia i używania dokumentów
X-field of instruction pole instrukcji
XGA, Extended Graphics Array standard graficzny
X-height wysokość małych liter bez szeryfów
XLAN, Extended LAN rozległa lokalna sieć komputerowa, sieć XLAN
xlapse liczba x odmów dostępu do serwera xklapa, xkiks
XLM, eXternal Library Module moduł biblioteki zewnętrznej
Xmas-tree sorting sortowanie choinkowe
XML,Extensible Markup Language rozszerzenie XTML′a
XMM, Extended Memory Menager menadżer pamięci rozszerzonej
XMS, Extended Memory Specification pamięć rozszerzona XMS
XNP ,Extended Network Protocol protokół sieci rozszerzonej, protokół XNP
XNS, Xerox Network Services usługa sieci Xero, usługi XNS
XNS, Xerox Network System system sieciowy firmy Xerox
XO transaction, exactly-once transaction uzgodnienie, umowa jednorazowa
X-OFF, transmitter off wyłączenie nadajnika
X-ON, transmitter on włączenie nadajnika
XON/XOFF handshaking uzgodnienie włączenia i wyłączania
XON/XOFF method metoda włączania/wyłączania
XON/XOFF, Transmitter On/Transmitter Off sposób programowej transmisji komputer-modem
XOR element ,EXCLUSIVE-OR element element różnicy symetrycznej, nierównoważności , XOR
XOR function LUB wykluczające
x-ray certificate świadectwo odporności na promienia Rentgena
XREF, xref, cross-reference table lista odsyłaczy, skrośnych
XSDm, eXtra Space Design monitor o zwiększonej przestrzeni ekranu
xsect, cross section przekrój
X-series seria X
X-series recommendations of CCCITT zalecenia CCITT serii X
XT keyboard klawiatura XT
XT, eXternal Technology technologia zewnętrzna
X-type constant stała typu X, szesnastkowa
X-Y plot wykres dwuwymiarowy
x-y plotter pisak x-y, ploter, koordynatograf
x-y recorder rejestrator x-y, współrzędnych
Xbase standard języka baz danych
XDR , external data reprezentation zewnętrzna reprezentacja danych (niezależny od architektury sprzętu i systemu operacyjnego standard) kodowania danych używany przy przesyłaniu danych prze sieć
X-position pozycja X (rządek 11 na karcie dziurkowanej)
X-punch dziurkowanie na pozycji X
xref = cross reference odsyłacz
XY-control sterowanie za pomocą drążka
X-Y cursor addressing adresowanie pozycji kursora współrzędnego