|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |OA, Office Automation automatyzacja prac biurowych
Oakley protcol protokół kluczy sesji hosta internetowego i routera firmy Oakley
OAW, Optically Assisted Winchester dysk sterowany optycznie typu Winchester
OAM, object access method metoda dostępu do obiektów
OB, Orange Book pomarańczowa teczka (zbiór aktów ochrony technologii komputerowej USA)
obey spełniać przestrzegać, podlegać, być posłusznym
obey orders wykonywać rozkazy
obey standard przestrzegać normy
obfucasion techniques technika zaciemniania, steganografia
obfuscator zaciemniacz (narzędzie zaciemniające zrozumiałość kodu wynikowego w celu uniemożliwienia dekompilacji)
OBI, Open Buying on the Internet Zakupy przez Internet
obituary szczątkowy
object 1.obiekt, 2.moduł wynikowy
object adapter adapter obiektów
object algebra algebra obiektów
object authority uprawnienia do obiektu
object base baza obiektów
object code, result code kod obiektowy, wynikowy
object computer komputer obiektowy, realizujący program wynikowy
object creation utworzenie obiektu
object database obiektowa baza danych
object definition definicja obiektu
object diagram diagram obiektowy
object file plik wynikowy, wyjściowy translatora
object hierarchy hierarchia obiektów
object identifier identyfikator obiektu
object interaction diagram diagram interakcji obiektów
object language 1.język wynikowy, obiektowy, 2.język przedmiotowy
object library (repository) biblioteka obiektów, obiektowa
object life cycle (lifetime) cykl, czas życia obiektu
Object Linking and Embeding (OLE) łączenie i osadzanie obiektów
object lock blokada obiektu
object manager model obiektowy
object module program wynikowy, kod , moduł wynikowy
object module library biblioteka modułów wynikowych ,wynikowa
object name nazwa obiektu
object owner właściciel obiektu
Object Packager Pakowarka Obiektów
object persistancy trwałość obiektów
object program (routine) program wynikowy, tłumaczony
object program deck karty programem wynikowym
object property właściwość, własność obiektu
object query language obiektowy język zapytań
object reference odniesienie do obiektu
Object Request Broker (ORB) pośrednik zapytań , broker żądania obiektu
object schema schemat obiektowy
object server serwer obiektów
object space przestrzeń obiektów
object state stan obiektu
object store pamięć podmiotowa, skład obiektów
object structure diagram diagram struktury obiektu
object type typ obiektu
object view perspektywa obiektowa
object wrapper upakowanie, osłona obiektu
object based bazujący, opierający się na obiektach, (bez dziedziczenia i polimorfizmu)
obiectionable niepożądany
objective cel obiektywny, przedmiotowy
objective function funkcja celu
object-orientated architecture architektura obiektowa
object-orientation obiektowość
object-oriented analysis and design analiza i projektowanie obiektowe
object-oriented architecture architektura komputera ułatwiająca programowanie
obiect-oriented database obiektowa baza danych
object-oriented graphics grafika obiektowa
object-oriented lannguage język obiektowy
object-oriented methodolgy metodyka obiektowa
object-oriented metrics metryki obiektowe, miary obiektowe
object-oriented mdoel model obiektowy
object-oriented modeling modelowanie obiektowe
object-oriented operating system obiektowy system operacyjny
object-oriented programming language obiektowy język programowania
Object-Oriented Programming (OOP) programowanie obiektowe
object-relational obiektowo-relacyjny
object-space method algorytm usuwania niewidocznych płaszczyzn
object -time przetwarzany w trakcie wykonywania programu
object-verb sytax składnia typu "obiekt-działanie"
obligatory obowiązujący, obowiązkowy
obligatory guide prowadzenie wymuszane
oblique ukośny, skośny, pochyły w prawo
oblique stroke kreska pochyła, znak / , ukośnik
obliterate 1.wymazywać, ścierać, zamazywać, 2.skasować
OBS, Optical Bypass Switch obejściowy przełącznik optyczny
obscure zaciemniać, np. obrazy
observable information informacja obserwowania
observable program program obserwowalny
observation obserwacja, spostrzeżenie
observed quality level stwierdzony poziom jakości
obsolescent wychodzący z użycia
obsolete przestarzały
obtain otrzymać , uzyskać
Oberon język programowania : Oberon
object obiekt : Objekt
object code kod obiektowy
object language język docelowy, język przedmiotowy Zielsprache
object linking and embedding (OLE) łączenie i wstawianie obiektów : Objekte verknüpfen und einbetten (OLE)
object manager menadżer obiektów : Objekt-Manager
object orientated zorientowany obiektowo : objektorientiert
object program program obiektowy : Objektprogramm
object-glass, object lense obiektyw : Objektiv
object oriented obiektowy : objektorientiert
objects obiekty : Objekte
oblique plane płaszczyzna : geneigte Ebene
oblong podłużny : länglich
obsolete przestarzały : veraltet
obtuse angle kąt rozwarty : stumpfer Winkel
obey spełniać, przestrzegać
obey a standard przestrzegać normy
obey orders wykonywać rozkazy
object obiekt , sprzeciwiać się, protestować, wynikowy
object access method metoda dostępu do obiektów
object-based programming programowanie na bazie programowania obiektowego
object code kod wynikowy
object computer komputer wynikowy
object definition definicja obiektu
object distribution manager program zarządzający rozprowadzaniem obiektów (przenoszeniem danych między zasobami systemu)
object file plik wynikowy (translator)
objectionable niewłaściwy, niepożądany
object language 1.język wynikowy, 2.język wynikowy
object-language program program w języku wynikowym
object linking and embedding łączenie i wstawianie obiektów ; sposób przenoszenia informacji między aplikacjami środowiska Windows
object management framework struktura zarządzania obiektowego
object module moduł wynikowy
object order rozkaz wynikowy
object-oriented obiektowy
object-oriented database obiektowa baza danych
object-orinetd graphics grafika obiektowa (tworzona ze stałych elementów np. linii, okręgów ,elips, prostokątków)
object-oriented programming programowanie obiektowe
object-oriented programming language obiektowy język programowania, język programowania obiektowego
object program program wynikowy, program przetłumaczony
object rights prawa do obiektu (w sieci komputerowej)
oblige upoważniać, autoryzować
observability obserwowalność
obsolete przestarzały
OCR, optical characer reader optyczny czytnik znaków, optyczny czytnik pisma
OCR, optical character recognition optyczne rozpoznawanie znaków, optyczne rozpoznawanie pisma
OCR-A, optical character recognition A pismo OCR-A
OCR reader optical character recognition reader czytnik do optycznego rozpoznawania znaków
octal ósemkowy
octal notation zapis ósemkowy
octal number liczba ósemkowa
octal-to-binary conversion konwersja ósemkowa - dwójkowa
octal - to -hexadecimal convesrion konwersja ósemkowo-sesnatkowa
octet oktet
Occam nazwa języka programowania
occasion okazja
occupation rodzaj obróbki : Bearbeitungsart
occur występowanie : vorkommen
OCR (optical character recognition) pismo OCR (czytelne dla urządzeń) : optische Zeichenerkennung
OCR-code pismo OCR (czytelne dla urządzeń)
octagon ośmiokąt : Achteck
octal digit cyfra systemu ósemkowego : Oktalziffer
octal notation zapis ósemkowy : Oktalschreibweise
octal number liczba ósemkowa : Oktalzahl
octal number system system ósemkowy (oktalny) : Oktalsystem
octet bajt ośmiobitowy : Acht-Bit Byte
OCCAM język programowania równoległego
occlusion mask maska zasłaniania
occultation zasłanianie
occur mieć miejsce, wydarzyć się, zdarzyć się, występować, pojawić się
occurence wystąpienie
OCE, Open Collaboration Envinroment otwarte środowisko współpracy
Ockham razor brzytwa Ockhama (zasada tworzenia teorii z minimalną ilością pojęć)
OCP, Order Code Processor procesor kodu rozkazowego
OCR, Optical Character Reader optyczny czytnik pisma
OCR, Optical Character Recognition optyczne rozpoznawanie znaków
OCR-A font zestaw znaków odczytywanych optycznie
octal code kod ósemkowy
octal digit cyfra ósemkowa
octal notation notacja ,zapis ósemkowy
octalscale skala ósemkowa
octal-to-binary conversion konwersja , przetwarzanie ósemkowo-szesnastkowa
octet oktet, bajt
octonary drzewo ósemkowe
octree, octtree drzewo ósemkowe oktetów, 8-dzewo (określenie obrazów 3D za pomocą drzewa)
OCX format pliku ActiveX Microsoftu do animacji w internecie
ODBC driver sterownik ODBC
ODBC static cursor statyczny cursor ODBC
ODBC, Open DataBase Connectivity otwarta łączność między bazami danych
odd 1.nieparzysty, 2.nadliczbowy, dodatkowy, zbywający, 3.dziwny
odd number liczba nieparzysta
odd parity (check) , oddness kontrola nieparzystości
odd parity bit bit nieparzystości
odd-even check kontrola parzystości
odd-even parity generator / chcecker układ generacji i kontroli bitu nieparzystości lub parzystości
odd-line interlaced scanning wybieranie międzyliniowe nieparzyste elementów obrazu
odds nierówność
ODI, Open Datalink Interface otwarty interfejs łącza danych
ODBC (Open Database Connectivity) otwarte łącze baz danych : Vernetzung für offene Datenbanksysteme
odd function funkcja nieparzysta : ungerade Funktion
odd number liczba nieparzysta : ungerade Zahl
odd parity nieparzystość : ungerade Parität
odd parity check kontrola nieparzystości : ungeradzahlige Paritätskontrolle
odd-even check kontrola parzystości : Ungerade-gerade -Kontrolle
ODA, open document architecture otwarta architektura dokumentu ,elektronicznego, standard ISO przyjęty do tworzenia dokumentów elektronicznych
ODBC, open database connectivity otwarte łącze baz danych, otwarta komunikacja między bazami danych
odd nieparzysty
odd-even check kontrola parzystości
odd parity nieparzystość
odd parity bit bit nieparzystości
odd parity check kontrola nieparzystości
ODP, open distribution processing otwarte przetwarzanie rozproszone
ODSI, open directory services interface otwarty interfejs usług katalogowych
ODT, Open Desktop wersja systemu operacyjnego Unix
OEM, original equipment manufacturer producent sprzętu oryginalnego
off wyłączony, przerwany
off-axis pozaosiowy
off-bit bit o wartości 0
office automation automatyzacja biur
off-hook service łączenie abonenta przez samo podniesienie słuchawki
off-line 1.rozłączny, autonomiczny (nie sprzężony np. jednostką centralną), 2.rozłączny, odłączony, niepodłączony (do linii lub sieci)
off-line data processing przetwarzanie (danych) pośrednie, przetwarzanie (danych) autonomiczne, przetwarzanie (danych) rozłączne, przetwarzanie (danych) OFF-LINE
off-line data transmission pośrednia transmisja danych, autonomiczna transmisja danych
off-line equipment urządzenia(peryferyjne( autnomiczne)
off-line mode tryb autonomiczny, tryb rozłączny, tryb OFF-LINE
off-line operation praca w trybie autonomicznym, praca w autonomiczna
off-line processing przetwarzanie (danych) pośrednie, przetwarzanie (danych) autonomiczne, przetwarzanie (danych) rozłączne, przetwarzanie (danych) OFF-LINE
off-line storage pamięć autonomiczna
off-line system system autonomiczny
off-line unit urządzenie (peryferyjne) autonomiczne
off-lining praca pośrednia
off-print odbitka
off-punch dziurkowanie przesunięte
off-scale wykraczający poza skalę, poza skalą
offset wyrównanie , przesunięcie
offset address adres wyrównywania, adres uzupełniający
offset binary code kod dwójkowy przesunięty
offset paper papier offsetowy
off time czas wyłączenia (komputera)
OLE, object linking and embedding łączenie i wstawianie obiektów (sposób przenoszenia informacji między aplikacjami środowiska Windows
OLTP , on-line transaction processing przetwarzanie transakcji na bieżąco, przetwarzanie transakcji w trybie pośrednim
OMS, ovonic memory switch przełączający element pamięciowy
OE, Outlook Express pakiet obsługi internetu Microsoftu
OEM, Original Equipment Manufacturer producent wyrobów finalnych, sprzętu
Off button wyłącznik : Ausschalter
off peak poza szczytem : Nebenzeit
off state stan zamknięcia, stan nieprzewodzenia : Sperrzustand
office application aplikacja biurowa: Office Application, Büroanwendung
offline niepołączony : offline, unverbunden
off-line operation tryb pracy off line (odłączenia), praca autonomiczna : Offline-Betrieb
off-line printer drukarka autonomiczna, pracująca w trybie off line : selbständig arbeitender Drucker
Office pakiet programów firmy Microsoft
office appliances artykuły biurowe
office automation automatyzacja pracy biurowej : Büroautomation
OfficeVision nazwa powłoki użytkownika w systemie OS/2
official document pismo urzędowe
offset przestawienie adresów, przeniesiony ,przesuń : Adressenversatz, versetzt, verschieben
offset path przesunąć ścieżkę : Pfad verschieben
offset stacker zasobnik wyjściowy : versetze Ablage
of opposite sign o przeciwnym znaku
OF, Offline Files pliki dostępne po odłączeniu od sieci
OFB ,Output Feedback sprzężenie zwrotne bloków wyjściowych
off time czas wyłączenia komputera
off-bit bit o wartości 0, zerowy , nieustawiony
office application aplikacja biurowa
office automation automatyzacja prac biurowych
office computer komputer biurowy
office network sieć biurowa
off-line 1.autonomiczny, nie sprzężony z jednostką centralną, 2.rozłączony, odłączony, bez połączenia
off-line data processing przetwarzanie danych pośrednie, autonomiczne, rozłączne
off-line debit card zewnętrzna karta debetowa
off-line debit card system system transakcji debetowych z kartą magnetyczną
off-line equipment urządzenia peryferyjne, autonomiczne
off-line memory pamięć autonomiczna
off-line mode tryb autonomiczny, rozłączny
off-line operation praca w trybie autonomicznym, autonomiczna
off-line peripheral urządzenie symulacyjne, odłączne logicznie
off-line positioning ustawienie off-line
off-line printing drukowanie w trybie off-line
off-line processing przetwarzanie autonomiczne, rozłączne
off-line storage (store) pamięć autonomiczna
off-line system system autonomiczny
off-lining praca pośrednia
off-print odbitka
offset 1.przesunięcie, 2.wyrównanie, 3.offset - metoda druku płaskiego, 4.pozycja
offset address adres wyrównania, lokalny, względny, uzupełniający
offset paper papier offsetowy
offset value, offset word wartość przesunięcia
offset variable facility zdolność do usuwania składowej stałej
offspring task zadanie podległe
off-switch wyłącznik
off-the -shelf nie wymagający wykończenia przez użytkownika, gotowy
oil olej, oliwić, smarować : Öl, ölen
oil card karta kredytowa koncernu paliwowego, karta paliwowa
OK button przycisk "OK", przycisk "Dobrze"
OLE container kontener OLE
OLE, Object Linking And Embedding łączenie i wstawianie (osadzanie) obiektów w środowisku Windows
OLE application aplikacja OLE : OLE-Anwendung
OMG, Object Management Group grupa zarządzania obiektowego w CORBA
omission factor współczynnik ominięcia
omit omijać, pomijać
OMR, Optical Mark Reader optyczny czytnik znaków
OMR, Optical Mark Recognition optyczne rozpoznawanie znaków
Omnis5 nazwa baz danych
on włączony: eingeschalt
on line w połączeniu,w stanie podłączonym(on-line) : verbunden
on site na miejscu, miejscowy : vor Ort
on state stan przewodnictwa : leitender Zustand
on the fly w locie : dynamisch, "On-the-fly"
on-line operation tryb bezpośredni, tryb procesowy : direkter Betrieb
On/suspend button przycisk włączania/zawieszania: Ein-/Unterbrechungsschalter
one address computer komputer jednoadresowy: Einadressrechner
on-line processing przetwarzanie bezpośrednie : direkte Verarbeitung
on-off code kod tak - nie, kod bistabilny : Ja-Nein-Code, bistabiler Code
on-off switch włącznik-wyłącznik : Ein-/Ausschalter
on-off-control system system regulacji włącz-wyłącz : Ein-Aus-Regelsystem
on-screen menu menu ekranowe : On-Screen-Menü
on-site support wspomaganie u klienta : Onsite-Support
on-site warranty gwarancja realizowana na miejscu u użytkownika : Onsite-Garantie
on-unit urządzenie włączone : eingeschaltete Einheit
one kick multivibrator wibrator monostabilny: monostabiler Multivibrator
one level address adres bezpośredni : ddirekte Adresse
one level store pamięć z jedną płaszczyzną dostępu : Speicher mit nur einer Zugriffsebene
one plus one address instruction poleceni dwuadresowe : Zweiadressbefehl
one shot jednorazowy : einmalig
one state stan 1 (komórki pamięci) : Eins-Zustand
one time job problem pojedynczy : Einzelproblem
one valued function funkcja jednoznaczna : eindeutige Funktion
one′s own need potrzeby własne : Eigenbedarf
ones complement uzupełnienie jedynkowe : Einerkomplement
online online : online
on-line backup tworzenie kopii zapasowej na bieżąco : On-line Backup
online database baza danych online : Online-Datenbank
online services usługi online: Online-Dienste
online storage pamięć masowo dostępna bezpośrednio : Online-Speicher
on-line support interaktywna pomoc techniczna : Online-Support
on-line transaction processing przetwarzanie transakcji w trybie online: operative Online-Verarbeitung
onward routing łącze rozległe : Weiterverbindung
on an average przeciętnie
on approval z możliwością zwrotu
on chip zintegrowany z układem
on demand request na żądanie
on local lokalnie
on regular base regularnie
on site na stronie WWW
on the fly w przelocie
on-bit bit o wartości 1, niezerowy, ustawiony
on-board zintegrowany na płycie, na płycie
on-chip cache wbudowana pamięć podręczna
on-chip memory pamięć o strukturze półprzewodnikowej
on-demand producer producent zawartości na żądanie, generator na żądanie
on-demand unicast pojedyncza emisja, transmisja na żądanie
one address computer komputer jednoadresowy
one address instruction rozkaz jednoadresowy
one element element jedynki
one for one jeden do jednego
one level poziom logicznej jedynki
one side jedna strona
one-address computer komputer jednoadresowy
one-address instruction rozkaz jednoadresowy
one-ahead addressing adresowanie wyprzedzające o jeden
one-digit adder sumator jednocyfrowy
one-dimensional array tablica jednowymiarowa, wektor
one-dimensional language język jednowymiarowy
one-for-one translation translacja dosłowna
one-level address adres bezwzględny
one-level addressing adresowanie jednopoziomowe
one-level code kod bezwzględny
one-level store pamięć jednopoziomowa
one-level subroutine procedura jednopoziomowa
one-pass compiler kompilator jednoprzebiegowy
one-plus-one address , return address adres podwójny, dwuadresowy
one-plus-one instruction rozkaz dwuadresowy
one′s complement uzupełnienie jedynkami
one-sided surface powierzchnia jednostronna
one-time carbon kalka do jednorazowego użycia
one-time pad szyfr z kluczem jednorazowym
one-time password system system jednorazowej autentyfikacji kluczy prywatnych
one-to-many relations (relationship) relacja typu "jedne do wielu", niejednoznaczna, polimorfizm
one-to-many translation przekształcenie jednej instrukcji źródłowej danego języka na szereg rozkazów w innym języku
one-to-one wzajemnie jednoznaczny
one-to-one assembler najprostszy asembler, gdzie każdej instrukcji źródłowej odpowiada dokładnie jeden rozkaz maszynowy
one-to-one mapping odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne, jeden na jeden
one-to-one relation relacja wzajemnie jednoznaczna, izomorfizm
one-track tape taśma jednościeżkowa
one-valued jednoznaczny
one-way cipher szyfr jednokierunkowy
one-way function funkcja jednokierunkowa
one-way list lista jednokierunkowa
one-way operation operacja jednokierunkowa
one-way transmision transmisja jednokierunkowa
on hook nieaktywny
onion skin architecture architektura cebulkowa, wielowarstwowa
onion skin language język cebulkowy
on-line 1.bezpośredni, 2.przyłączony, dołączony, 3.na bieżąco, gotów, aktywny, 4.obsługa interaktywna
online być w sieci
On-Line Analytical Processing, OLAP przetwarzanie analityczne dostępne bezpośrednia
on-line backup tworzenie kopii zapasowej na bieżąco
online banking bankowość zdalna
online book książka elektroniczna , w sieci
online broker pośrednik sieciowy
online brokerage business biznesowy system pośrednictwa sieciowego
on-line computer 1.komputer w trybie bezpośrednim , 2.komputer podłączony do sieci
on-line computer system system komputerowy z dostępem bezpośrednim
on-line data dane bezpośrednio dostępne
on-line data base interakcyjna baza danych
on-line data processing bezpośrednie przetwarzanie danych
on-line data transmission bezpośrednia transmisja danych
on-line database interakcyjna baza danych
on-line diagnostics 1.diagnostyka operacyjna, w procesie przetwarzania ,2.diagnsotyka w trybie on-line, konwersacyjny system diagnostyczny
on-line documentation dokumentacja elektroniczna, dostępna na bieżąco
on-line entry konwersacyjna wprowadzanie danych
on-line filestore rezydencja pamięci zbiorów systemu
online help pomoc elektroniczna
online information provider bezpośredni dostawca informacji
online jurnal czasopismo w sieci
on-line mode tryb bezpośredni, nieautonomiczny
on-line operation praca w trybie bezpośrednim , bezpośrednia
on-line password guessing attack odgadywanie haseł na bieżąco
on-line peripheral urządzenie reczywiste
on-line processing bezpośrednie przetwarzanie danych
on-line programming programowaniem w trybie konwersacyjnym
on-line services serwisy elektroniczne, usługi internetowe, serwisy internetowe dostępne na bieżąco
on-line spare wymiana autonomiczna
on-line storage pamięć integralna, ,masowa, dostępna bezpośrednio
on-line suport interaktywna pomoc techniczna
on-line transaction processing przetwarzanie transakcji na bieżąco
on-line tutorial program uczący, podręcznik konwersacyjny
on-line unit urządzenie przyłączone, dołączone
on-screen na ekranie
onscreen button przycisk na ekranie
onscreen display wyświetlanie na ekranie
on-screen formatting formatowanie bezpośrednie , natychmiastowe, ekranowe
on-screen guide przewodnik na ekranie
on-screen instruction instrukcja na ekranie
onscreen marker wskaźnik na ekranie
on-screen menu menu ekranowe
on-site na miejscu
on-site support pomoc techniczna udzielana na miejscu u użytkownika
onsite warranty gwarancja realizowana miejscu, u użytkownika
on-switch włącznik
on-the-fly 1.natychmiastowy, 2.na bieżąco, w trakcie pracy, w przelocie
on-the-fly garbage collection oczyszczanie pamięci w przelocie
on-the-fly printer drukarka o ciągłym ruchu
on-the fly processing przetwarzanie na bieżąco
on włączony
on-and-off controller regulator dwupozycyjny, regulator dwupunktowy, regulator oscylujący
on-axis na osi ,osiowy
on-bit bit o wartości 1
on-chip memory pamięć na strukturze półprzewodnikowej
one-address jednoadresowy
one-address instruction rozkaz jednoadresowy
ane-ahead addressing adresowanie wyprzedzające o jeden
one-bit adder sumator jednobitowy
one-chip microcomputer mikrokomputer jednoukładowy
one-chip microcontroller mikrosterownik jednoukładowy
one-digit adder sumator jednocyfrowy, półsumator
one-digit subtracter układ odejmujący jednocyfrowy
one-dimensional array tablica jednowymiarowa, wektor
one-level address adres bezwzględny
one-level code kod bezwzględny
one - level subroutine procedura jednopoziomowa (procedura prosta)
one-plus-one address instruction rozkaz dwuadresowy
one′s complement uzupełnienie jedynkowe
one-short multivibrator przerzutnik monostabilny, uniwibrator
one-way cipher szyfr jednokierunkowy
one -way list lista jednokierunkowa (odsyłaczy)
one-way transmission transmisja jednokierunkowa
on-line 1.przyłączony, nieautonomiczny (pracujący w trybie bezpośrednim), 2.podłączony, włączony (do linii lub sieci)
on-line computer komputer bezpośrednio przyłączony, komputer nieautonomiczny (pracujący w trybie bezpośrednim)
on-line control regulacja bezpośrednia
on-line database interakcyjna baza danych
on-line data processing przetwarzanie (danych) bezpośrednie, przetwarzanie (danych) na bieżąco, przetwarzanie (danych) w trybie ON-LINE
on-line data trnasmission bezpośrednia transmisja danych, przesyłanie danych na bieżąco
on-line equipment sprzęt bezpośrednio dostępny (dla procesora centralnego)
on-line information service bezpośredni serwis informacyjny
on-line input wejście bezpośrednie
on-line mode tryb nieautonomiczny, tryb konwersacyjny, tryb ON-LINE
on-line operation praca w trybie bezpośrednim, praca bezpośrednia
on-line peripheral urządzenie rzeczywiste
on-line procesing przetwarzanie (danych) bezpośrednie, przetwarzanie (danych) na bieżąco, przetwarzanie (danych) w trybie ON-LINE
on-line programming programowanie w trybie konwersacyjnym
on-line real-time operation działanie bezpośrednie w trybie czasu rzeczywistego
on-line reference odwołanie bezpośrednio dostępne w sieci
on-line services usługi w trybie konwersacyjnym
on-line software oprogramowanie pracujące w trybie konwersacyjnym
on-line storage pamięć bezpośrednia
on-line transaction processing przetwarzanie transakcji na bieżąco, przetwarzanie transakcji w trybie bezpośrednim
on-line typewriter przyłączowa maszyna do pisania
on-off control regulacja dwupołożeniowo, regulacja dwustawna
on-off controller regulator dwustawny
on-off keying kluczowanie z przerywaniem sygnału
on-stream control sterowanie współbieżne
on-the-fly natychmiastowy
on-the-fly printer drukarka o ciągłym druku
opacity nieprzeźroczystość : Deckkraft
opcode kod operacyjny : Opcode, Operationscode
open otworzyć, otwórz : öffnen
open a workbook otworzyć skoroszyt : Arbeitsmappe öffnen
open circuit impedance impedancja wejściowa : Leerlaufwiderstand
open circuit voltage napięcie stanu jałowego : Leerlaufspannung
open ended rozszerzalny : erweiterungsfähig
open from Web otwórz z sieci : aus dem Web öffnen
open loop pętla otwarta : offene (Programm-)Schleife
open page in new window otworzyć w nowym oknie : Seite in neuem Fenster öffnen
open recent file otwórz/otworzyć ostatnio używane pliki : letzte Dateien öffnen
open shop testing autotest komputera : Eigentest eines Computers
open subroutine podprogram otwarty : offenes Unterprogramm
open Web otwórz/otworzyć sieć : Web öffnen
open wire line linia napowietrzna: Freileitung
open-shut control system system regulacyjny dwupunktowy : Zweipunktregelsystem
open-source otwarty dostęp do kodu źródłowego: Open-Source
operable zdolny do pracy : betriebsfähig
operand argument, operand : Operand
operand address adres argumentu : Operandenadresse
opernad channel kanał argumentu : Operandenkanal
operand register rejestr argumentów : Opernadenregister
operate zadziałać, uruchomić się : ansprechen
operating coil zwój roboczy : Arbeitwicklung
operating current prąd roboczy : Betriebstromm
operating cycle cykl pracy : Arbeitszyklus
operating environment środowisko pracy : Betriebsumgebung
operating error błąd w obsłudze : Bedeinungsfehler
operating expenses koszty działania : Betriebskosten
operating frequency częstotliwość robocza : Betriebsfrequenz
operating humidity wilgotność przy eksploatacji : Betriebsfeuchtigkeit
operating instructions przepisy dotyczące obsługiwania : Bedienungsvorschriften
operating language język sterowania : Betriebssprache
operating principle zasadniczy sposób pracy : grundsätzliche Arbeitsweise
operating sequence przebieg pracy : Arbeitsablauf
operating speed prędkość pracy : Arbeitsgeschwindigkeit
operating staff personel obsługi : Bedienungspersonal
operating system system operacyjny : Betriebssystem
operating temperature temperatura pracy : Betriebstemperatur
operating threshold próg rozruchu : Ansprechschwelle
operating time trwałość użytkowa ,czas trwania pracy: Betriebsdauer
operating voltage napięcie robocze
operation operacja : Operation
operation code kod instrukcji, kod operacyjny : Befehlscode
operation instruction instrukcja obsługi : Betriebsanweisung
operation rate prędkość operacji : Operationsgeschwindigkeit
operation register rejestr operacji : Operationsregister
operation speed prędkość operacji : Operationsgeschwindigkeit
operation time czas oepracji : Ausführungszeit
operational gotowy do pracy : einsatzfähig, betriebsbereit
operational amplifier wzmacniacz operacyjny : Operationsverstärker
operational guidance wytyczne na temat obsługi : Bedienungsrichtlinien
operational method technika operacyjna : Verfahrenstechnik
operations research badanie przedsięwzięcia : Unternehmensforschung
operations scheduling przygotowanie pracy : Arbeitsvorbereitung
operator operator sieci, operator: Netzbetreiber, Bediener
Operator Logo logo operatora: Operator-Logo
opposed przeciwstawny : entgegengesetz
opposite przeciwny,położony,naprzeciwko : gegenüberliegend
optical optyczny : optisch
optical character recognition optyczne rozpoznawanie znakówm, tzw. proces OCR : optische Zeichenerkennung
optical disk dyskietka optyczna (pamięc optyczna) : optische Diskette
optical document reader czytnik optyczny dokumentów: optischer Belegleser
optical encoder koder optyczny : optischer Codeumsetzer
optical fiber światłowód : Lichtwellenleiter
optical margin alignment wyrównywanie krawędzi strony: optische Randausrichtung
optical pattern recognition optyczne rozpoznawanie znaków : optischeZeichenerkennung
optical reader czytnik optyczny : optisches Lesegerät
optical scanning próbkowanie optyczne : optische Abtastung
optical sensing device urządzenie do próbkowania optycznego : optische Abtasteinrichtung
optical splice trwałe połączenie światłowodów : dauerhafte Verbindung optischer Fasern
optical waveguide światłowód : Lichtwellenleiter
optimally optymalnie : optimal
optimization optymalizacja : Optimierung
option wybór, opcja : Option
option broadcast address adres rozgłoszeniowy : Broadcastadresse
option button przycisk opcji : Optionsfeld
option button property właściwość przycisku opcji : Optionsfeldeigenschaft
optional opcjonalny,wybiórczy : optional, wahlweise
optional feature urządzenie opcjonalne
optoelectric device obwód optoelektryczny : optoelektrische Schaltung
OOP, Object-Oriented Programming programowanie obiektowe
OP, Open Type typ, model otwarty w Mac OS
opacity nieprzezroczystość, zaczernienie
opaque nieprzeźroczysty, nieprzejrzysty
opaque curl zawijanie z kryciem
opaque identifier identyfikator nieprzejrzysty
opaque type typ nieprzejrzysty, nieprzenikalny
opcode, operation code kod operacji rozkazu
open access dostęp otwarty
open addressing adresowanie otwarte
open architecture architektura otwarta
open bus otwarta skrzynka
open code kod otwarty
Open Collaboration Environmenr (OCE) otwarte środowisko współpracy
open collector kolektor otwarty
open connection nawiązać otwarte połączenie
Open Distributed Processing ODP otwarte przetwarzanie rozproszone
Open Document Management API. ODMA otwarty interfejs programowy zarządzanie dokumentami
Open EDI otwarty model EDI (dostosowanie informacji do potrzeb użytkownika)
open file plik otwarty
open loop pętla otwarta
open loop system system w układzie otwartym
open object otwarty obiekt graficzny
open routine procedura otwarta
open shop (computing center) ośrodek obliczeniowy z komputerem bezpośrednio dostępnym, otwarty ośrodek obliczeniowy
Open Shortest Path First OSPF otwarty protokół wyboru pierwszej, najkrótszej ścieżki
open source otwarty dostęp do kodu źródłowego
open standard standard otwarty
open subroutine podprocedura, podprogram otwarty
open system system otwarty, rozszerzalny
Open System Interconnection (OSI) połączenie systemów
open systems architecture architektura systemów otwartych
open video system system otwartej dystrybucji sygnałów video
open with otworzyć za pomocą, przy pomocy programu
open-closed otwarty-zamknięty
open-end , open-ended otwarty, rozszerzalny, nieograniczony
open -ended library biblioteka zezwalająca na dołączanie programów
open-ended program
open-ended question pytanie otwarte
OpenGL, OpenGraphic Library otwarta biblioteka grafiki
opening file otwieranie pliku
opening screen ekran początkowy
operable czynny, nadający się natychmiast do pracy
operand argument operacji, operand, operandum
operand address adres argumentu
operand field pole argumentu
operand register rejestr argumentów
operate 1.działać, pracować, operować, 2.sterować urządzeniem, uruchamiać, manipulować
operating użytkowanie, eksploatacja
operating and storage humidity wilgotność przy eksploatacji i magazynowaniu
operating code, op-code kod operacji
operating condition warunki eksploatacyjne
operating console konsola operacyjna
operating control element sterowania
operation environment środowisko operacyjne , pracy, użytkowe
operating equipment urządzenie działające
operating error błąd obsługi
operating feature właściwość eksploatacyjna
operating instruction instrukcja obsługi, operatorska
operating level < poziom roboczy/font>
operating memory (store) pamięć operacyjna
operating mode tryb działania, współpracy, pracy
operating precautions środki bezpieczeństwa podczas obsługi
operating software oprogramowanie operacyjne
operating space przestrzeń obszar roboczy
operating speed szybkość robocza, działania
operating system generation generacja systemu operacyjnego
operating system kernel jądro systemu operacyjnego
operating system residence umiejscowienie systemu operacyjnego
operating system resident część systemu operacyjnego stale rezydująca w pamięci operacyjnej
Operating System OS system operacyjny
operating temperature temperatura przy eksploatacji
operating time czas działania, eksploatacji
operation 1.rozkaz, operacja , działanie, 2.działanie , praca
operatin and maintenance phase faza eksploatacji przemysłowej
operation code, op code kod operacji
operation counter licznik operacji
operation cycle cykl pracy, rozkazowy
operation decoder dekoder rozkazów
operation field ple rozkazu, kodu operacji
operation name nazwa operacji
operation panel panel operacyjny
operation part część operacyjna rozkazu
operation phase faza eksploatacji
operation priority priorytet operacji
operation register rejestr operacji
operation speed szybkość operacyjna, działania
operation table lista rozkazów , operacji
operation time czas wykonania operacji
operation trial próba operacyjna
operational amplifier wzmacniacz operacyjny
operational characteristic charakterystyka robocza
operational information informacja operacyjna
operational label etykieta robocza
operational memory pamięć operacyjna
operational program program użytkowy
operational semantics semantyka operacyjna
operational testing testowanie w warunkach rzeczywistych
operations analysis badania operacyjne
operations flowchart szczegółowy schemat blokowy
operations manager kierownik zespołu eksploatacji komputera
operations manual podręcznik ekspolatacji
operations per minute operacje na minutę
operations research badania operacyjne
operator 1.pracownik obsługujący maszynę, operator, 2.symbol rodzaju operacji, funktor operacji
operator call wywołanie operacji
operator command rozkaz operatora
operator console pulpit operatora
operator error błąd operatora
operator overloading przeciążenie operatora
operator precedence kolejność operatorów, priorytet operatora
operator procedure procedura operatorska
operator-oriented language język ukierunkowany na operatora
OPI, Open Prepress Interface otwarty interfejs przeddruku, przygotowania do druku
opportunistic lock blokada oportunistyczna
opportunity okazja, sposobność
opposite przeciwny
opposite bar reader, bar code reader, optical wand czytnik kodu paskowego
optical bar-code, reader optyczny czytnik kodów kreskowych
Optical Character Reader (OCR) optyczny czytnik znaków, pisma
Optical Character Recognition (OCR) optyczne rozpoznawanie pisma, znaków
optical communication system optyczny system komunikacyjny, łączności
optical data link optyczne łącze danych
optical density gęstość optyczna
optical disc dysk optyczny, laserowy, kompaktowy
optical display terminal, monitor ekranowy
optical fiber włókno światłowodowe
optical fiber bundle wiązka światłowodowa
optical fiber communication komunikacja światłowodowa
optical font, OCR font czcionka przeznaczona do rozpoznawania optycznego
optical junrnal reader optyczny czytnik dokumentów
Optical Mark Reader (OMR) optyczny czytnik znaków
Optical Mark Recognition (OMR) optyczne rozpoznawanie znaczników, wzorców, pasków kreskowych
optical mark-page reader czytnik optyczny etykiet, znaczników dokumentów
optical memory, optical storage pamięć optyczna
optical mouse mysz optyczna
optical reader czytnik optyczny
optical scanning device skaner optyczny
optical sensing próbkowanie optyczne
optical sensor czujnik optyczny
optical transmission transmisja optyczna
optical unit jednostka optyczna
optical waveguide światłowód
optically erasable memory pamięć stała kasowalna optycznie
optimality optymalność
optimization optymalizacja
optimized code kod zoptymalizowany
optimizer optymalizator blok optymalizacyjny
optimizing compiler kompilator optymalizujący
optimum code kod optymalny
optimum decision decyzja optymalna
option 1.opcja, możliwość, 2.wyposażenie dodatkowe
option base baza pomocnicza
option button przycisk spacji
Option key klawisz Opcja
option set zestaw opcji
option switch przełącznik opcji
optional opcjonalny, dodatkowy, do wyboru
optional accessories akcesoria dodatkowe
optional adapter adapter dodatkowy
optional attribute atrybut opcjonalny
optional label etykieta nieobowiązkowa, opcjonalna
optional parameter parametr nieobowiązkowy, opcjonalny
optional retention zachowanie nieobowiązkowe
optional word nieobowiązkowe słowo, kluczowe
optoelectronics optoelektronika
optoisolator transoptor, otpoizolator
opaque type typ nieprzejrzysty
opcode, operation code kod operacji
open otwierać
open addressing adresowanie otwrate
open architecture architektura otwarta , architektura rozbudowywalna
open-cycle control system układ sterowania bez sprzężenia zwrotnego
open database connectivity otwarte łącze baz danych, otwarta komunikacja między bazami danych
Open Desktop wersja systemu operacyjnego Unix
open directory services interface otwarty interfejs usług katalogowych
open distribution processing otwarte przetwarzanie rozproszone
open document architecture otwarta architektura dokumentu, elektroniczny standard ISO, przyjęty do tworzenia dokumentów elektronicznych
Open Look standard graficzny interfejsu użytkownika w systemie Unix
open loop pęta otwarta
open-loop control sterowanie w układzie otwartym
open-loop control system układ otwarty sterowania
open-loop gain wzmocnienie przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego
open messaging environment otwarte środowisko przesyłania komunikatów (poczty elektronicznej)
open-sequence contorl system układ sterowania bez sprzężenia zwrotnego
open shop (computing centre) ośrodek obliczeniowy otwarty (z dostępem użytkowników do komputera)
open shortest path first (protocol) otwarty protokół wybierania najpierw najkrótszej ścieżki (przy przesyłaniu danych między ruterami)
Open Software Foundation Fundacja Oprogramowania Otwartego , organizacja zrzeszająca największych producentów systemów Unix, mające na celu opracowywanie i wdrażanie standardów związanych z systemem Unix
open standard standard otwarty
open subroutine podprogram otwarty
open system system otwarty. zdolny do komunikacji z innymi systemami
open system architecture architektura systemów otwartych
open systems interconnection połączenie systemów otwartych, standard OSI(standard ISO komunikacji sieciowej i międzysieciowej
Open Windows środowisko graficzne w systemie Unix
open wire (conductor) przewód napowietrzny
open-wire line linia napowietrzna
operand argument operacji
operate operować , działać, pracować (o urządzeniu)
operated obsługiwany
operating operacyjny , roboczy
operating conditions warunki eksploatacji (urządzenia)
operating environment środowisko operacyjne
operating memory pamięć operacyjna
operating mode tryb współpracy (między komputerem i użytkownikiem)
operating part część operacyjna (rozkazu)
operating pulpit pulpit sterowniczy
operating store pamięć operacyjna, pamięć centralna
operating system system operacyjny
operating system kernel jądro systemu operacyjnego
operating system software oprogramowanie systemu operacyjnego
operating time czas działania ,czas eksploatacji
operation 1.operacja, 2.działanie , praca (urządzenia), 3.sterowanie (pracą urządzenia), uruchamianie, prowadzenie, manipulowanie
operational memory pamięć operacyjna
operational program program użytkowy
operation code kod operacji
operation counter licznik operacji
operation decoder dekoder rozkazów
operation part część operacyjna rozkazu
operation phase faza eksploatacji
operations manual podręcznik eksploatacji
operations per minute operacje na minutę
operations research badania operacyjne
operations speed szybkość operacyjna, szybkość działania
operator symbol rodzaj operacji, funktor operacji
optical bar-code reader optyczny czytnik kodów kreskowych
optical bar reader pióro świetlne do odczytywania kodu kreskowego
optical character reader optyczny czytnik znaków, optyczny czytnik pisma
optical character recognition optyczne rozpoznawanie znaków , optyczne rozpzonawanie znaków
optical communication telekomunikacja optyczna
optical computer komputer optyczny
optical disk dysk optyczny
optical fibre włókno światłowodowe
optical fibre bundle wiązka światłowodowa
optical-fibre cable kabel światłowodowy
optical fibre communications komunikacja światłowodowa
optical fibre link łącze światłowodowe
optical processing przetwarzanie optyczne (informacji)
optical reader czytnik optyczny
optical read-only memory pamięć optyczna tylko do odczytu
optical scanner skaner optyczny
optical storage pamięć optyczna
optimal control sterowanie optymalne
optimize optymalizować
optimum decision decyzja optymalna
optimum value wartość optymalna
option opcja (programu) , możliwość do wyboru
optional opcjonalny
OR-circuit obwód LUB : ODER-Schaltung
OR-function funkcja LUB : ODER-Funktion
order polecenie, rozkaz,polecić ,rozkazać : Anordnung, befehlen
order wielkość, rząd wielkości : Größenordnung
orderliness regularność : Regelmäßigkeit
ordinal liczba porządkowa : Ordnungszahl
ordinary differential equation równanie różniczkowe zwyczajne : gewöhnliche Differentialgleichung
ordiante rzędna : Ordinate
organization flow chart schemat organizacyjny : Organisationsschaubild
organize organizować : organisieren
orientation orientacja, format : Orientierung
orienting skierowanie : Adressenzuweisung
origin początek, źródło : Ursprung
original oryginał, początkowy, źródłowy : ursprünglich
original address adres pierwotny : ursprüngliche Adresse
original data, source data dane wejściowe : Ausgangsdaten
originate a message zapoczątkować wiadomość : eine Nachricht erzeugen
originating of information powstanie informacji : Entstehung von Information
originator autor : Urheber
orphan wdowa, bękart: Waisenkind
orthogonal coordinates współrzędne prostokątne (ortogonalne) : orthogonale Koordinaten
orthography , spelling ortografia : Rechtschreibung
OR element element LUB
OR function funkcja LUB, sumy logicznej
OR gate bramka LUB
OR operation suma logiczna alternatywa, operacja LUB
OR operator operator sumy logicznej, alternatywy, operator LUB
ORA, Organizational Registration Authority organizacja rejestrująca użytkowników bez ccertyfikatu
Orange Book Księga Pomarańczowa (dokument Departamentu Obrony USA o ochronie technologii komputerowej)
ORB, Object Request Broker obiektowy pośrednik zapytań
OR-circuit układ sumy logicznej
order 1.dyrektywa, rozkaz, 2.porządek, 3.zamówienie, zlecenie, 4.porządkować, 5.zamawiać, 6.nakazywać
order code kod rozkazu
Order Code Processor, (OCP) procesor kodu rozkazowego
order microinstruction rozkaz
order of accuracy stopień dokładności
order of determinant (determination) stopień wyznacznika
order of magnitude rząd wielkości
order of redundancy krotność rezerwowania
order processing obsługa zamówień
order set zestaw rozkazu maszyny
order statistic statystyka pozycyjna
order takedown porządkować
order type typ porządkowy
ordered list lista uporządkowana
ordered pair para uporządkowana
ordered set zbiór uporządkowany
ordering relation relacja porządkująca
ordering term symbol porządkowy
orderly close-down wyłączenie planowe
ordinal number liczba porządkowa
ordinal relation zależność prosta
ordinal type typ wyliczeniowy
ordinary format format zwykły
ordinary identifier zwykły identyfikator
ordinary token zwykły element
ordinate rzędna
organization 1.organizacja, 2.firma, instytucja
organizational role rola organizacyjna
Organizational Unit, OU jednostka organizacyjna
orient 1.orientować, ukierunkować, 2.określać położenie, 3.dostosowywać się
orientation orientacja, kierunek ustawienia
origin 1.adres początkowy programu, 2.źródło transmisji danych , 3.początek układu współrzędnych
origin directive dyrektywa zapoczątkowana
origin of coordinates początek układu współrzędnych
origin settings ustawienia początkowe
original 1.oryginał, kopia matka, 2.pierwotny, początkowy
original drive dysk początkowy
Original Equipment Manufacturer, (OEM) producent sprzętu oryginalnego
original language język oryginału, wejściowy translatora
original source nadawca pierwotny
originate zapoczątkowywać, inicjować, pochodzić
originate modem modem inicjujący
origination stworzenie, utworzenie
originator 1.nadawca, 2.twórca , autor, projektodawca
OROM, Optical Read Only Memory pamięć optyczna tylko do odczytu
orphan wiszący wiersz, ostatni wiersz nagłówka występujący na innej stronie
orphan lock zbędna blokada
orthogonal instruction set ortogonalna lista rozkazów
orthogonal persistence ortogonalna trwałość
orthogonality prostopadłość, ortogonalność
ortographic projection rzut ortograficzny
OR funkcja lub, suma logiczna
OR circuit układ sumy logicznej
order 1.rozkaz, dyrektywa, 2.porządek, 3.zamówienie, zlecenie, 4.porządkować ,zamawiać
ordered list lista uporządkowana
ordered pair para uporządkowana
ordering term symbol porządkowy
orderly uporządkowany (np. zbiór0
orderly close-down wyłączenie planowe
order of accuracy stopień dokładności
order of determination stopień wyznacznika
order of magnitude rząd wielkości
order set zestaw rozkazów (maszyny)
order wire łącze służbowe, łącze dzierżawione, łącze zamówione
OR element element LUB
OR function funkcja LUB , funkcja sumy logicznej
OR gate bramka LUB
origin 1.początek (układu współrzędnych), 2.adres początkowy (programu)
original document dokument źródłowy, dokument pierwonty
original equipment manufacturer producent sprzętu oryginalnego
original language język wejściowy (translacji)
original source nadawca pierwotny
originate zapoczątkować, inicjować
origin directive dyrektywa zapoczątkowania
O-ROM, optical read-only memory pamięć optyczna tylko do odczytu
OR operation suma logiczna, alternatywa
OR operator operator sumy logicznej, operator LUB
orthogonal instruction set ortogonalna lista rozkazów
OS, operating system system operacyjny
OSF, Open Software Foundation Fundacja Oprogramowania Otwartego, organizacja zrzeszająca największych producentów systemów Unix, mająca na celu opracowywanie i wdrażanie standardów związanych z systemem Linux
OSF/Motif specyfikacja OSF , opisuje graficzny otwarty interfejs użytkownika
OSI, open systems interconnection połączenie systemów otwartych, standard OSI , standard ISO komunikacji sieciowej i międzysieciowej
OSI environment środowisko zgodne ze standardem OSI
OSPF, open shortest path first (protocol) otwarty protokół wybierania najpierw najkrótszej ścieżki (przy przesyłaniu danych między ruterami
OS/2 system operacyjny
oscillate drgać : schwingen
oscillation drganei, oscylacja : Schwingung
oscillator oscylator : Schwingungsschreiber
oscillator circuit układ oscylatora : Oszillatrschaltung
oscilograph oscylograf : Schwingungsschreiber
oscilloscope oscyloskop : Ozilloskop
OS, Object Series serie obiektowe w DTP
OS, Operating System system operacyjny
OS/2 wersja 2 systemu operacyjnego
OSA, Open Solution Architecture architektura internetowa z Netware5 firmy Novell
oscilating sorting sortowanie oscylacyjne
OSD, On Screen Display obsługa, menu ekranowe, wyświetlany na ekranie
OSF, Open Software Foundation fundacja oprogramowania otwartego, rozwojowego
OSI, Open System Information połączenie systemów otwartych
OSO, OverScan Operation technika skanowania taśmy poza obszarem przesuwu
OSPF, Open Shortest Path First protokół komunikacyjny wyboru najkrótszej ścieżki
OT, Open Transport transport otwarty
Other Digital Subscriber Line, xDSL rodzaj cyfrowej linii transmisyjnej
otherwise w przeciwnym razie
OTPS, One Time Password System system oparty o jednorazowe hasło
other layer inna warstwa : andere Schicht
OTS, ovonic threshold switch przełączający element progowy
OUI, organizational unique identifier część adresu identyfikująca dostawcę adaptera sieci LAN
outbox skrzynka komunikatów wychodzących 9w poczcie elektronicznej)
out gate bramka wyjściowa
outgoing data dane wyjściowe
out of band poza kolejką
out of date nieaktualny, przestarzały
out of line 1.wyłączony , 2.niestandardowy, nietypowy
out of memory brak pamięci
out of operation nieczynny, wyłączony
out of order niesprawny, uszkodzony
out of paper brak papieru
out of service time czas wyłączenia z eksploatacji (użytkowej)
output wyjście, wyjściowy
output block blok wyjściowy
output data dane wyjściowe
output device urządzenie wyjściowe
output file plik wyjściowy
output instruction
output port port wyjściowy
output process proces wprowadzania (danych)
output quality wielkość wyjściowa
output register rejestr wyjściowy
output signal sygnał wyjściowy
output unit urządzenie wyjściowe
output value wartość wyjściowa
outsourcing korzystanie z zewnętrznych źródeł, stałe podwykonawstwo (system zarządzania systemem operacyjnym)
out of order nieczynny, uszkodzony : außer Betrieb
out-dated przedawniony : zeitlich überholt
outage awaria, niesprawność : Ausfall
outbox (SMS) wiadomości (SMS) wysłane : (Kurzmitteilungs-)Ausganf
outcome wynik : Ergebnis
outfit wyposażenie : Ausrüstung
outgoing wychodzący: abgehend
outgoing call rozmowa wychodząca: abgehender Anruf
outgoing message wiadomość wychodząca : abgehende Nachricht
outlier uciekinier (ze środka statystycznego lub normy)
outline, sketch kontur ,szkic, szkicować : Umrisslinie, Umriss
outline font pismo wektorowe : Vektorschrift
outline stroke linia zarysu, linia konturowa : Konturlinie
out-of-band pozapasmowy: Außenband-
out-of-process poza procesem : außerhalb vom Prozess
output produkcja : Ausgabe
output area obszar wyjściowy : Ausgabebereich
output buffer storage pamięć buforowa wyjścia : Ausgabe-Pufferspeicher
output channel kanał wyjściowy : Ausgabekanal
output data dane wyjściowe : Ausgabedaten
output device urządzenie wyjściowe : Ausgabegerät
output element, output unit jednostka wyjściowa : Ausgabeeinheit
output equipment urządzenie wejściowe
output file plik wyjściowy,plik danych wyników : Ausgabedatei
output format format wyjścia: Ausgabeformat
output instruction komenda wyjścia : Ausgabebefehl
output port port wyjścia : Ausgabeport
output queue kolejka do wyjścia : Ausgabewarteschlange
output statement polecenie wyjścia
output terminals złącza wyjściowe ,wyjście urządzenia: Ausgangsanschlüsse
output unit jednostka wyjściowa : Ausgabeeinheit
output winding zwój wyjściowy : Ausgabewicklung
outside margin margines zewnętrzny : Außenrand
outsourcing outsourcing : Outsourcing,Outsourcen
outstation stacja zewnętrzna : Außenstation
out device urządzenie wyprowadzenia
out of date nieaktualny, przestarzały
out of line 1.wyłączony, 2.niestandardowy, nietypowy
out of operation nieczynny
out of order niesprawny, uszkodzony, zepsuty
out of paper brak papieru
out of range spoza zakresu , poza zakresem
out of service time czas wyłączenia z eksploatacji użytkowej
out parameter parametr wyjściowy
outage przestój, awaria
outboard equipment wyposażenie dostawne
outbound command polecenie wychodzące, wyjściowe
outcome wynik, rezultat
outconnector łącznik na schemacie blokowym
outdate przedawniać
outer zewnętrzny
outermost znajdujący się najdalej na zewnątrz
outer-most subselect wybór graniczny
outernet sieć zewnętrzna
out-gate bramka wyjściowa
outgoing data dane wyjściowe
outgoing mail folder katalog poczty wychodzącej
outgoing quality level wyjściowy poziom jakości
outlet 1.wyjście, 2.gniazdo elektryczne
outline 1.stuktura, szkle, schemat, zarys, 2.ramka, 3.kontur
outline flowchart szkic sieci działań
outline font czcionka konturowa, konturowy krój pisma
outline format konturowy format czconki
outline overprint nadrukowywanie konturu
outline pen pióro konturu
outline processor system przetwarzania tekstów strukturalnych
outliner szkicownik
out-of-band 1.pozapasmowy, 2.zewnętrzny, 3.poza kolejką
outofcontrol spod kontroli
outperform przewyższyć osiągami
output (o/p, O/P), outlet 1.wyjście, wyprowadzenie, port wyjściowy, 2.wydruk wyjściowy
output area obszar wyjścia
output block blok wyjściowy
output bound task 1.zadanie ograniczone szybkością wyprowadzania danych, 2.zadanie związane z wyjściem
output bound , limited ograniczenie szybkości spowodowane przez urządzenia peryferyjne
output buffer register rejestr bufora wyjściowego
output bureau zakład poligraficzny
output channel kanał wyjściowy
output class klasa wyjściowa
output code kod wyjściowy
output data strobe bramkowanie danych wyjściowych
output device urządzenie wyjściowe
output enable odblokowanie wyjścia, zezwolenie na wyprowadzenie
Output FeedBack, OFB wyjściowe sprzężenie wrotne, z wyjściem
output file 1.plik wyjściowy, 2.wydruk
output format format wyjściowy
output instruction rozkaz, instrukcja wyjścia
output listing wydruk wyjściowy, wynikowy
output merge łączenie na wyjściu
output mode tryb wyjściowy
output parameter parametr wyjściowy
output port port wyjściowy
output primitive element podstawowy, wyjściowy
output process wyprowadzanie danych
output program (routine) program wyprowadzania danych
output quantity wielkość wyjściowa
output queue kolejka wyjściowa
output register rejestr wyjściowy
output shift register wyjściowy rejestr przesuwający
output signal sygnał wyjściowy
output speed szybkość wyprowadzenia danych
output stream strumień wyjściowy
output table tablica wynikowa
output unit urządzenie wyjściowe
output value wartość wyjściowa
output writer program sterowania wyjściem
output-buffer-full bufor wyjściowy pełny
outside na zewnątrz
outside margin margines zewnętrzny
outsource korzystać z obsługi zewnętrznej
outsourcing uzupełnianie wyrobu końcowego produktami innych firm
outstanding 1.zaległy, 2.wysunięty na przód, 3.znakomity, bardzo dobry
outswap rozładowywać
outwards w kierunku na zewnątrz
oval owal,owalny : oval
oven piec,termostat : Thermostat
overall performance wydajność całkowita : Gesamtleistung
overbalnace nadwaga , przewrócić: umkippen
overcharge przeładowanie : Überladung
Overdrive processor procesor Overdrive (z podwójnym taktowaniem wewnętrznym) : Overdrive Processor
overdriven przesterowany : übersteuert
overflow granica pojemności, przkroczenie pojemności : Kapazitätsgrenze, Überlauf
overflow indicator znacznik zakresu : Überlaufanzeige
overflow switch włącznik zakresu : Überlaufschalter
overhead cost dane administracyjne : Verwaltungsdaten
overhead operation operacja organizacyjna: organisatorische Operation
overheat przegrzać : überhitzen
overlap zachodzenie: Überlappung
overlay nakładka (program), nałożyć : Überlappung
overlay file plik nakładkowy : Überlagerungsdatei
overload indicator wskaźnik przeciążenia : Überlastungsanzeige
overload relay przekaźnik prądu nadmiarowego : Überstromrelais
overloading przeciążenie : Überlastung
overpptint black nadrukować na czarno : schwarz überdrucken
overprinting nadruk (nakładanie znaków na siebie) : Überdrucken, Doppeldruckverfahren, Doppeldruck
override wymusić : unterdrücken
override the lock of the server anulowac blokady serwera : Serversperre aufhaben
overtone fala harmoniczna : Oberwelle
overtype on (OVR) zastąpienie znaku : Überschreiben
overtype zastępować znak : überschreiben
overweight przeciążyć, przeładować überlasten
overwrite przepisać, nadpisać : überschreiben
overall ogólny, całkowity
overall design projektowanie całościowe
overburning wypalanie poza obszarem podstawowym CD, zwiększa zapis do 720 MB
overclocking przetaktowywanie (zwiększanie częstotliwości taktowania procesora) , podkręcanie
overcome pokonywać np. trudności
overdesign projektowanie ze zbyt dużą rezerwą
overfdraft przekroczenie konta
overdraw przekraczać konto
overflow alarm sygnał nadmiaru, przepełnienia
overflow area obszar przepełnienia
overflow bit, flag, indicator wskaźnik, bit, znacznik przepełnienia
overflow bucket porcja przepełnień
overflow check kontrola przepełnienia
overflow flag wskaźnik, znacznik nadmiaru
overflow flip-flop przerzutnik nadmiaru, przepełnienia
overflow indicator wskaźnik przepełnienia , nadmiaru
overflow number liczba poza zakresem
overflow pointer wskaźnik obszaru przepełnienia
overflow position pozycja nadmiarowa
overflow procedure procedura realizowana w przypadku nadmiaru
overflow record zapis nadmiarowy
overflow register rejestr nadmiaru
overflow, OV 1.przekroczenie zakresu , przepełnienie, nadmiar, 2.znacznik zakresu
overhaul 1.przeglądać, poddawać przeglądowi, 2.remont, przegląd
overhead 1.narzut, duży wysiłek, obciążenie, 2.koszty ogólne, 3.koszty administracyjne, 4.folia prezentacyjna
overhead bit bit organizacyjny
overhead transparency folia dla rzutnika
overhead excess nadmiar , nadwyżka
overheat przegrzać się
overlap 1.nakładać się, zachodzić na siebie, 2.zakładka
overlap printing drukowanie z zakładką
overlapping events zdarzenia nakładające się
overlapping segment problem problem nakładających się segmentów
overlay manager menadżer nakładek
overlay moduke moduł nakładkowany
overlay plane płat nakładek
overlay program program nakładkowy
overlay region obszar nakładkowy
overlay segment segment nakładki
overlay supervisor program sterujący nakładkami
overlay tree drzewo nakładek
overload level poziom przeciążenia
overload light wskaźnik przeciążenia
overloading przeciążenie
overprint 1.nadrukować, 2.andruk, przebitka
override 1.przesłonić, pokryć, przykryć, 2.zlekceważyć, zignorować, 3.nałożyć , zastąpić
override address adres czasowo usuwalny
overrun 1.przeciążenie, 2.przepełnienie
overrrun error błąd przepełnienia bufora
oversampling nadpróbkowanie
overscore nadkreślenie
oversight 1.niedopatrzenie, 2.przeoczenie
oversimplified nadmiernie uproszczony
oversize CD poza rozmiarem standardowym CD
overstrike przebijanie, nadruk
overtype mode tryb zamiany, zastępowania
overview omówienie, opis ogólny
over-voltage protection ochrona przed przepięciem
overwhelm zatkać ,zasypać
overwrite zapis kasujący (poprzedni zapis), nadpisać, zacierać , zamazać
ovonic memory switch przełączający, rezystancyjny element pamięciowy
OVS, Open Video System otwarty system wideo
overdrive cart karta rozszerzenia
overflow przekroczenie zakresu, przepełnienie, nadmiar
overflow alarm sygnał przepełnienia
overflow flip-flop przerzutnik przepełnienia
overflow number liczba poza zakresem
overhead narzut
overhearing przesłuch
overlap zakładka
overlapping segment probem problem nakładających się segmentów
overlay nakładka (programu) nakładkować
overlay module moduł nakładkowany
overload przeciążać
overloading przeciążenie (nazw, operatorów)
overprinting nadruk, przebitka
override nałożenie
overscan zdolność wykorzystania całej powierzchni ekranu monitora do wyświetlania obrazów
overshoot chwilowe przetężenie, wyskok impulsu
overstrike nadruk jednego znaku na drugi (przez cofnięcie głowicy drukującej)
overwrite zapisać kasując poprzedni zapis
overwriting zapisywanie lasujące
ovonic memory switch przełączający element pamięciowy
ovonic treshold switch przełączający element progowy
owner właściciel (pliku, magistrali)
own number własny numer : eigene Rufnummer
OWC, Office Web Components składniki, opcje biura sieciowego
OWERTY keyboard klawiatura z układem klawiszy OWERTY
own 1.posiadać, 2.własny
owned type taśma własna
owner type typ właściciela
ownership posiadanie, prawo własności
oxide tlenek
oxid tlenek : Oxyd
oxide coating oksydowanie : Oxydschicht
oxidize oksydować : oxidieren
oxygen tlen : Sauerstoff
ozon ozon : Ozon
ozonic zawierający ozon : ozonhaltig