|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |jack gniazdko : Steckbuchse
jacket kieszeń , płaszcz, koperta ochronna : Schutzumschlag, Mantel
jam tłok,zakłócenie radiowe,zahamowanie,zakleszczyć verklemmen
jamming zablokowanie papieru Papierstau
Java język programowania : Programmiersprache
jabber rozwlekanie
jabber monitor monitor nadmiernej długości pakietu
jack gniazdko
jack connetction połączenie gniazdkowe
jack in dołączyć się
jagged line postrzępiona linia
jaggles uskoki, schodki, ząbki
jagging 1.nierówność, ząbkowatość ,2.w grafice - zniekształcenie linii z powodu dużego rastra
jam 1.zagłuszać, 2.zacięcie, zakleszczenie, zaciśnięcie
jammed paper zacięty papier
jamming zaguszanie
jar wstrząsnąć, wstrząsać
Java język programowania firmy Sun Microsystem
Java Script, JScript język skryptowy Javy (opisujący aplety dołączane do HTML)
JBDC (Java Database Connectivity) dołączalność baz danych w języku Java : Java-Datenbankanschlussfähigkeit
JCL, JOB Control Langugae język sterowania pracami, opisu zadań
JDBC , Java Database Connectivity standard dostępu do baz danych w Javie
JDK, Java Development Kit zestaw rozszerzeń Java
jeopardy niebezpieczeństwo : Gefahr
jet dysza, promień Düse, Strahl
jet-black czarny jak smoła pechschwarz
jewel Box pudełko płyty CD Verpackung einer CD
J input wejście przełączające J
Jitter niestabilność, rozsynchronizowanie
Jitter method metoda fluktuacji
JK flip-flop przerzutnik JK
J-lead końcówka typu J
job zlecenie, interes, pośredniczyć, wynająć
job management zarządzanie pracą, przygotowanie pracy Arbeitsvorbereitung
job number numer zlecenia Auftragsnummer
job order zlecenie pracy Arbeitsauftrag
job oriented w odniesieniu do zlecenia auftragsbezogen
job step krok pracy Arbeitsschritt
joggle wstrząsnąć schütteln
join łączyć połączenie, spoina zusammenfügen, Naht
join in series połączenie szeregowe Reihenschaltung
join operation polecenie skojarzenia Verknüpfungsbefehl
joint połączenie, fuga Verbindung
jotting notatka Notiz
journal dzienni, protokół, czasopismo Journal, Protokoll
journal voucher dowód księgowy Buchungsbeleg
joystick drążek sterowniczy do gier Joystick, Steuerknüppel
job zadanie , praca
job accounting rozliczanie pracy, ewidencja prac
job accounting journal dziennik rozliczania zadań, rozliczania prac
job accounting table tablica ewidencji prac
job batch pakiet prac, zadań, sekwencji programów
job class klasa pracy (wielkość parametryczna przetwarzanego zadania)
job control sterowanie pracami, zarządzanie zadaniami, sterowanie zadaniami, kontrola prac
job control authority uprawnienie do zarządzania zadaniami
job control card karta sterująca pracy
job control file plik sterowania pracami
Job Control Language (JCL) język sterowania pracami
job control program program sterowania pracami
job control statement dyrektywy sterowania pracą
job control table tablica sterowania pracami
job definitione, description opis pracy, zdefiniowanie pracy
job description file plik opisu pracy
job details szczegóły zadania, pracy
job file plik pracy (zawiera opis zadania do wykonania)
job on limbo praca uwięziona
job in well praca oczekująca
jonb input stream strumień wejściowy prac
job library biblioteka prac
job list lista zadań, prac
job management zarządzanie pracami
job mix mieszanka prac
job name nazwa pracy
job number numer pracy
job offset wyrównanie zadania
job output stream strumień wyjściowy prac
job priority priorytet prac
job processing przetwarzanie , wykonywanie pracy
job queue, order kolejność, kolejka, strumień prac, zadań
job scheduler program szeregujący zadania, do planowania zadań, szeregujący prace
job scheduling szeregowanie prac
job source źródło pracy
job stacking tworzenie, układanie kolejki, pakietu prac
job statement dyrektywa pracy, zadania
job step krok pracy (wykonanie jednego programu w ramach zadania)
job step timing synchronizacja kroku pracy
job stream strumień wejściowy prac
job suport task systemowe zadnie obsługi prac
job time czas wykonania pracy
job timeout anulowanie zadania po upływie przewidywanego czasu
job well zasobnik prac
job-blending łączenie kilku funkcji np. analityka i programisty
job-control statement dyrektywa
job-diving dzielenie wykonania pracy na części
job-oriented language język zorientowany problemowo
joggle wstrząsać
join 1.spajać, łączyć, połączyć, 2.złączenie
join files łączenie plików
join surface powierzchnia pośrednia
joint 1.połączenie, złącze, 2.punkt połączenia
joint denial 1. obustronna negacja ,2.LUB wykluczające, LUB wyłączne
Josephson effect zjawisko Josephsona
journal dziennik, raport
journal entry pozycja dziennika
journal file plik dziennika
journal queue kolejka dziennika
journal receiver plik dziennika
journalizing wprowadzenie informacji do dziennika systemowego
JOVIAL, Jules Own Version of International Algebraic Language język programowania JOVIAL
joystick drążek sterowniczy, manipulator drążkowy, joystik
joystick lever uchwyt joystika, drążka
juke box zmieniacz automatyczny Jukebox, automatischer Wechsler
jump skok Sprung
jump instruction polecenie skoku Sprungbefehl
jump vector wektor skokowy Sprungvektor
jumper zworka Steckbrücke
junction punkt węzłowy (sieć) Knotenpunkt
junk odpad, śmieci Ausschuss, Abfall
just in time dokładnie na czas rechtzeitig
justified wyrównany, zjustowany als Blocksatz
justified text pismo blokowe, wyjustowane Blocksatz
justify justować justieren
JPEG, Join Photographic Experts Group standard zapisu plików graficznych
JRI, Java Runtime Interface interfejs Javy w Netscaoe Navigaotrze
JTAPI, Java Telephone API zbiór aplikacji kontaktu telefonicznego z komputerem
jukebox (urządzenie automatycznie zmieniające dyski CD-ROM i przechowujące), zmieniarka CD
jump (instruction) instrukcja, rozkaz skoku, skok
jump address adres skoku
jump condition warunek skoku
jump function
jump on zero skok jeśli zero
jump operation operacja skoku
jump table 1.tablica skoków, 2.przełącznik
jump to interrupt skok do program obsługi przerwania
jump to subroutine skok do podprogramu
jumper zworka, zwora, przełącznik, zwornik
jumpering przełączanie
jumper-selectable wybierany za pomocą zworki
jumping out wyskakiwanie
junction połączenie, złącze półprzewodnikowe
junction block łączówka
junction diode dioda złączowa
junction field effect transistor, FET złączowy tranzystor polowy
junction transistor tranzystor polowy
junctor łącznik
junk 1.pozbywać się, 2.rupieć, żelastwo , złom
junkmail poczta bezwartościowa, poczta-śmieć
justification 1.wyrównanie, justowanie, 2..przesuwanie liczby
justified text tekst zjustowany
justify wyrównywać ,justować
justify inhibit blokada wyrównywania, justowania
just-noticeable difference ledwie zawuażalna różnica
juxtaposition zestawieniem umieszczenie obok siebie
JVM, Java Runtime Machine wirtualna maszyna Javy IBM w Win32-bit