|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |wafer płytka silikonowa : Siliziumscheibe
wait czekać ,czekanie : warten,Warten
waitstate cykl (stan) oczekiwanie : Wartezyklus
wall mount montowany na ścianie : wandmontiert
wall socket gniazdko ścienne: Wandsteckdose
wallpaper tapeta,obraz w tle: Hintergrundbild
WAN (Wide Area Network) sieć rozległa (WAN): WAN (großräumiges Netz)
WAN ,wide area network sieć WAN: Weitnetz
WAP (Wireless Application Protocol) WAP: WAP
warm boot start gorący (pełny) systemu : Warmstart
warm-up time czas uruchamiania : Anlaufzeit
warmth ciepło : Wärme
warning ostrzeżenie : Warnung
warning message komunikat ostrzegawczy : Warnmeldungg
warp wykrzywić,wygiąć : biegen,verkrümmen
warping zniekształcenie obrazu : schrittweise ,Veränderung von Bildern
warrnated gwarantowany : garantiert
warranty gwarancja : Garantie
warranty service serwis w ramach gwarancji : Garantieservice
washer podkładka
waste marnowanie : Verschwedung
waste instruction polecenie puste : Leerbefehl
wastepaper basket kosz : Papierkorb
waterproof wodoodporny : Verschwedung
watt wat : Watt
wattage rating ociążalność : Belastbarkeit
wave fala: Welle
waveform forma falowa : Wellenform
w/,with z
w/o, without bez
W3C, WWW, World Wide Web Consortium konsorcjum światowej sieci rozległej
wadex word and authoe index indeks słów kluczowych oi autorów
wafer płytka półprzewodnika
wafer scale integration płytkowa skala integracji
WAIS, Wide Area Information Search usługa informacyjna w sieciach rozległych
WaIS, Wide-Area Information Server serwer informacji w sieciach rozległych
wait (waiting) instruction rozkaz oczekiwania
wait (waiting) loop pętla oczekiwania, oczekująca
wait (waiting) time czas oczekiwania, zwłoka
wait before transmitting positive acknowledgement oczekiwanie na wysłanie pozytywnego potwierdzenia
wait condition, state stan oczekiwania
wait operation operacja oczekiwania, oczekiwanie
wait-for-poll time czas oczekiwania na zapytanie
waitung call wywołanie oczekujące
waitig line, list kolejka wejściowa, lista oczekujących
waiting process process oczekujący
waiting task zadanie oczekujące
wait-to-empty status, stan oczekiwania na zwolnienie bufora
wait-to-fill status, stan oczekiwania na wypełnienie bufora
wait-to-put status, stan oczekiwania na zapis
wait-to-take status, stan oczekiwania na odczyt
wake-up code kod przebudzenia
walk down utrata informacji
walkthrough kontrola drobiazgowa, przegląd
wall mount montowany na ścianie
wall socket gniazdo w ścianie
wallpapaer tapeta
WAN, Wide Area Network sieć rozległa o szerokim zasięgu
wand wskaźnik śledzący, różdżka
WAP, Wireless Application Protocol protokół aplikacji bezprzewodowej, mikrokomórkowej
war dialing attack atak przez wybór kolejnych numerów telefonicznych
ware produkt wyrób
warehouse hurtownia
warez slangowo: oprogramowanie spiratowane, pirackie
warm backup (standby) ciepłą rezerwa, aktywny stan pogotowia, zabezpieczenia systemem rezerwowym
warm boot (restart, start) gorący restart, restart wyłącznikiem, wtórne uruchomienie systemu, wznowienie z pamięci
warm up, soak, burn-in wygrzewać
warm -up time czas nagrzewania urządzenia, przygotowanie do pracy
warn ostrzegać, przestrzec, uprzedzić
warning ostrzeżenie , przestroga
warning character znak ostrzegawczy
warning diagnostics (message) komunikat ostrzegawczy, ostrzeżenie
warning light światło ostrzegawcze
warning signal sygnał ostrzegawczy
warp wypaczyć się
warping zniekształcanie obrazu
warrant 1.zagwarantować, 2.gwarancja
warranty life (time) długość gwarancji
warranty period okres gwarancji
warranty service serwis gwarancyjny
wash PROM wykasować PROM
wash texture nakładanie wzorca na rysunek
waste 1.marnotrastwo, 2.straty, 3.odpady, 4.marnotrawić, marnować, zepsuć
waste instruction rozkaz bezczynności
waste paper makulatura/font>
WAT , Windows audio Technology technologia kompresji dźwięku w Windows, alternatywa dla MP3
watch 1.pilnować, strzec, czuwać, obserwować, 2.nadzór, dozór
watch list lista nadzoru
watchdog sygnalizator, układ, program alarmowy, pakiet kontroli połączenia
watchdog circuit układ elektroniczny zabezpieczający pracę komputera
watchdog routine program ochronny, zabezpieczający
watchdog timer kontrolny licznik zegarowy
watermark znak wodny, filigran, cyfrowe autoryzowanie grafiki
wave absorber pochłaniacz fal
WAVE, WAV file plik dźwiękowy WAV
waveform kształt fali
waveform digitization dyskretyzacja kształtu fali
waveguide falowód
wavelength długość fali
wavelet fala elementarna
wavetable tabela próbek
wavetable lookup tablica wzorców fal MIDI
wax paper papier woskowany
way sposób , metoda
WABI, Wimdows application binary interface binarny interfejs aplikacji Windows
WADEX, word and author index indeks słów kluczowych i autorów
wafer płytka (półprzewodnikowa)
wafer scale integration płytkowy stopień scalenia
WAIS, wide-area information server serwer informacyjny w sieciach rozległych
wait oczekiwanie, czekać, oczekiwać
waiting list kolejka
waiting loop pętla oczekiwania (na przerwanie)
waiting time czas oczekiwania, zwłoka
wait instruction rozkaz oczekiwania
wait state stan oczekiwania
walk down utrata informacji
walkthrought przegląd (oprogramowania)
WAN, wide-area network rozległa sieć komputerowa
WAP, wireless application protocol bezprzewodowy protokół aplikacji
warehouse framework struktura składnic informacyjnych
warm backup rezerwa aktywna , sposób zabezpieczenia pracy systemu
warm boot restart aktywny , wzmocnienie systemu nie wymagające wyłączenia zasilania i skasowania zawartości pamięci operacyjnej
warm link powiązanie aktywne (np. zmian w plikach)
warm restart restart aktywny; wznowienie systemu nie wymagające wyłączenia zasilania i skasowania zawartości pamięci operacyjnej
warm standby rezerwa aktywna (sposób zabezpieczenia pracy systemu)
warning ostrzeżenie
warping odkształcenie miejscowe (W grafice komputerowej)
warranty gwarancja
waste instruction rozkaz pusty, rozkaz "nic nie rób"
watch pilnować, strzec, czuwać , obserwować
watchdog 1.układ alarmowy, 2.program alarmowy
watchdog circuit układ elektroniczny zabezpieczający pracę komputera
watchdog routine program ochronny , program zabezpieczający
watchdog timer kontrolny licznik zegarowy
wave duct 1.falowód zamknięty, 2.kanał falowy, dukt falowy
waveform kształt fali
waveguide falowód, prowadnica falowa
wavelength division multiplexing zwielokrotnienie z podziałem długości fali
wavelength division photonic switching komutacja fotoniczna z podziałem długości fali
wavetable tablica kształtu
wavy line linia falista
WB, Write Back zapis w tle
WCE, Write Cache Enabler opcja zapisu w pamięci podręcznej dysku
WDC, Western Digital Caviar rodzina dysków Caviar, firmy WD
WDM, Wavelength Division Multiplexing zwielokrotnienie z podziałem długości fali
WDM, Windows Driver Model typ sterownika z Win98 i Win 2000
wear zużycie
web sieć (skrótowa nazwa WWW) : Web,Netz
Web authoring tworzenie materiałów do sieć WWW : Webdesign,Webentwickling
Web-browser program do przeglądania zasobów sieci, Web-Browser: Website
webcam kamera internetowa,kamera WWW : Website
Web page strona w sieci Web : Webseite
Web Publishing Wizard kreator publikacji w sieci Web : Web Publishing Wizard
Web style widok sieci WWW : Web-Ansicht
Web help pomoc w sieci : Web-Hilfe
wemaster administrator WWW: Webmaster
Web site strona,witryna WWW : Website
web-shaped klinowy : keilförmig
weighing function funkcja wagowa : Bewertungsfunktion
weight waga : Gewicht
weighting obciążenie , ocena : Gewichtung,Bewertung
Weitek producent chipów
weight waga : Gewicht
welcome note powitanie : Begrüßung
welding spawanie : Schweißen
welltimed punktualny : rechtzeitig
welt rama : Rahmen
western zachodni : West-,westlich
western plug wtyczka typu RJ-45 : Western-Stecker(RJ-45)
we have no alternative nie mamy innej możliwości
weak authentication słabe uwierzytelnianie
weak entity słaby obiekt, zależny od powiązań z innymi
weak external reference słabe odwołanie zewnętrzne
weak key słaby klucz
weak solution słabe rozwiązanie
weak typing słaba kontrola typów
weaken osłabiać, osłabiać
weakest link axiom zasada najsłabszego ogniwa
weakness słabość
wear zużycie ,zużywanie się, ścieranie się
wera and tear zużycie normalne w eksploatacji
wera out zużywanie się
wearability odporność na zużycie , na ścieranie
wear-out failure awaria spowodowana zużyciem
web aplication aplikacja www, webowa
web cam, webcam kamera webowa, podłączona do komputera w sieci
web channel sieciowy kanał informacyjny
web developer konstruktor stron WWW, projektant stron
web hosting tworzenie, prowadzenie serwerów WWW
web mining "badanie sieci"
Web Overview przegląd sieciowy
web page strona WWW, witryna
web page design software oprogramowanie do projektowania stron WWW
Web Request Broker pośrednik wywołań webowych, interfejs API firmy Oracle
Web Searching poszukiwanie sieciowe ,przeszukiwanie sieci
web server serwer WWW, pajęczyny, webowy, sieciowy
web site, website miejsce, witryna, ośrodek, siedziba baza, serwer WWW
web spoofing zwodzenie witryną WWW, podrabianie witryn WWW
Web year rok dynamiki rozwoju technologii webowych
web, WWW, World Wide Web "światowa pajęczyna" , określenie technologii sieci internetu
Web-based E-mail e-mail z odsyłaczem do webu, WWW
webcast publikować w Internecie, publikować kanał informacyjny
webcaster wydawca internetowego kanału info
webcasting prezentacja internetowa
WebCrawler wyszukiwacz sieciowy
Webertisting slang : reklama na stronach Webu
web-far grupa serwerów WWW do obsługi jednej witryny>
Weblet język skryptów (konkurent Javy )
webmaster administrator WWW, serwer WWW, twórca stron WWW
WebPIP, Web Picture In Picture obraz w obrazie na stronie web
WebSpace aplikacja prezentacji 3D w internecie
Webtone sygnał sieciowy na wzór dialtone
Web-TV telewizja nadawana siecią komputerową
Web-wrap agreement uzgodnienie webowe
weed oczyścić plik ze zbędnych danych
WEFT, Web Embaedding Fonts Tool mechanizm odczytu czcionek w WWW z Microsoft
weight 1.ciężar, 2.waga
weighted approximation przybliżanie ważone
weighted average średnia ważona
weighting ustawianie według priorytetów
Weitek processor koporcesor arytmetyczny Weitek
welcome page strona powitalna
weld łączenie wierzchołków, spawanie
well maintained dobrze utrzymany
well-formed document dokument poprawnie zbudowany
well-formed formula wzór prawidłowo zbudowany
well-known address powszechnie znany adres
well-known port zarezerwowany port
WE, write enable zezwolenie zapisu
weak authentification słabe uwierzytelnianie
weakest link axiom zasada najsłabszego ogniwa
weakly guiding o słabym prowadzeniu (np. światłowód)
wear zużycie, zużywanie się
wearability odporność na zużycie
Web sieć WWW, sieć ogólnoświatowa, pajęczyna ogólnoświatowa (multimedialna sieć komputerowa)
Web address adres w sieci WWW
Web browser przeglądarka sieci WWW
Web greeting page strona główna WWW
Web master administrator sieci WWW
Web page strona WWW
Web server serwer sieci WWW
Web site witryna sieci WWW
weighted average średnia ważona
Weitek processor koprocesor arytmetyczny Weitek
WFWG, Windows for Workgroup oprogramowanie sieciowe (firmy Microsoft)
What would you like to do? Co chcesz zrobić? : Was wollen Sietun?
wheel koło, tarcza, obwód ,kręcić, toczyć : Rad
where? gdzie? : wo?
whirl kręcić się ,wir
white pages server serwer katalogów
whole-sale hurt : Großhandel
What You See Is What You Get, (WYSIWYG) to co widzisz jest tym co dostajesz, tryb graficzny
what-if analysis analiza wariantowa
What -You- See- Is-All-You-Get (WYSIAYG) "dostajesz tylko to co widzisz"
wheel printer drukarka wierszowa, bębnowa
while statement (loop) instrukcja pętli, pętla "dopóki"
white backlight białe podświetlenie
white balance równowaga, balans bieli
white box biała skrzynka
white level poziom bieli
white noise biały szum
white out of black druk z odwróceniem kolorów
white pages service usługi białych kartek, aktualnych informacji zamieszczanych w webie
white paper dokument techniczny
white space .1.odstęp, spacja, 2.światło na stronie, 3.informacja do pominięcia, 4. znaki niewidoczne
who am I? kim jestem? poleceni identyfikacji tożsamości użytkownika sieci
WHOIS++ internetowa architektura wyszukiwawcza
whole 1.cały, całkowity, pełny, 2.nieuszkodzony
whole number liczba całkowita
whole-file copying dostęp przez skopiowanie pliku
wholly całkowicie, zupełnie, w całości, kompletnie
what-if anaysis analiza wariantowa
what you see before you get zobaczysz zanim otrzymasz (technika podglądu dokumentu po ewentualnym wprowadzeniu zmian
what you see is what I see widzisz to co ja widzę określenie systemów umożliwiających przeprowadzenie wideokonferencji za pomocą sieci transmisji danych
what you see is what you get widzisz to co otrzymasz ; typ pracy systemu przygotowania tekstu, przy którym postać tekstu na ekranie monitora jest maksymalnie zbliżona do końcowego wydruku
wheel printer drukarka (wierszowa) bębnowa
white out of black druk z odwróceniem kolorów ,np. biały na czarnym tle
whitespace znak przesuwający kursor, ale nie powodujący pojawienia się czegokolwiek na ekranie, zwykle jeden ze znaków: odstęp, tabulacja, wysunięcie wiersza, powrót karetki, wysunięcie strony, tabulacja pionowa
Wide Area Network rozległa sieć komputerowa (WAN) : Wietbereichsnetz(WAN)
widespread rozległy : weitverbreitet
widow bękart : Hurenkind
width szerokość : Breite
wildcard znak zastępczy,znak uniwersalny,symbol zastępczy,symbol wieloznaczny,symbol ogólny,znak ogólny,wieloznacznik : Stellvertreterzeichen,Zeichenersatz,Platzhalter,Jokerzeichen
wildcard matching zastosowanie uniwersalne : wildacrd Matching
WIM(Wireless Identity Module, WAP Identity Module) WIM : WIM
willow szarparka
winchester disk dysk winchester
wind zwijać : winden,wicklen
wind up nawinąć : aufwicklen
winding cewka : Wicklung
window okno : Fenster
window background tło okna : Fensterhintergrund
window border ramka okna, krawędź okna : Fensterrand
window corner narożnik okna, róg okna : Fensterecke
window frame ramka okna : Fensterrahmen
window interface interfejs okna : Windows-Schnittstelle
window size rozmiar okna : Fenstergröße
window system system okien : Fenstersystemm
window title tytuł okna : Fenstertitle
windowed zawierający okna
windowing technika okien : Fenstertechnik
windows windows (okna, nazwa powłoki graficznej)
Windows setup ustawienia Windows : Windows-Setup
Winword edytor tekstu
wiping contact styk samooczyszczający się, zestyk przelotowy : Schleifkontakt
wire okablować ,drut ,przewód: verdrahten,Draht
wire printer drukarka igłowa : Nadeldrucker
wire telegraph network sieć teleksowa : Fernschreibnetz
wire frame model punktowo-liniowy : Nadeldrucker
wireless bezprzewodowa: drahtlos
wireless application protocol protokół dla aplikacji bezprzewodowych: Protokoll für drahtlose Anwendungen
wireless local area network lokalna sieć bezprzewodowa,WLAN: drahtloseslokalesNetzwerk,WLAN
wireless network sieć bezprzewodowa: drahtloses Netzwerk
wiring okablowanie : Verdrahtung
wiring diagram schemat okablowania : Scaltplan
with sound z dżwiękiem : mit Sound, mit Klang
withdraw wycofać : zurückziehen
withold powstrzymać : zurückhalten
without restarting bez ponownego uruchamiani : ohne Neustart
wizard kreator,kreator instalacji,czarodziej : Assistent,Wizard,Zauberer
wide obszerny, szeroki, rozległy
Wide Area Collimation window. WAC window okno kolimacyjne
Wide Area Network (WAN) sieć rozległa
wide bandwidth data channel szeroko przepustowy kanał danych
Wide Bus szeroka magistrala
wide range szeroko zakres
wide variety duży wybór
wideband channel kanał szerokopasmowy
wideband integrated optical fibre network szerokopasmowa zintegrowana sieć światłowodowa
widen rozszerzać, poszerzać
widespread rozpowszechniony, rozległy
widget, window gadget 1.makieta, obiekt dydaktyczny, 2.elemnt interfejsu graficznego
widow wiszący wiersz, opuszczony, pozostały na stronie
widow/orphan protection ochrona przed wiszącymi wierszami i pojedynczymi znakami końca wiersza, wdowami i karłami
width szerokość, rozpiętość
wild card character znak wieloznaczny
wildcard znak zastępczy, symbol wieloznaczny, ogólny, wieloznacznik
wildcard expression wyrażenie wieloznaczne, z użyciem znaków szablonowych
wildcard matching zestawienie uniwersalne
WIMP, Windows ,Icons, Mouse and Pointer program wykorzystujący interfejs graficzny programu
Winchester disk, drive dysk Winchester
wind on nawijać
winder nawijarka
winding rule reguła nawijania
window advertisement propozycja okna
windows background tło okna
window border krawędź okna
window corner róg okna
window dressing reklama
window dump wydruk zawartości okna, ekranu
window frame ramka obrazu
window interface interfejs okna
window manager menadżer okien w środowisku X-Window
window server serwer okna
window size rozmiar okna
window system system okien
window title tytuł okna
windowing environment środowisko pracy z oknami
windowing system system obsługi okien
windowing transformation przekształcenie w celu przeglądania
window - oriented ukierunkowany na pracę z oknami
Windows Explorer Eksplorator Windows, złośliwie pogrzebacz okienkowy
Windows Me, Windows Millenium Edition edycja milenijna Windows
windows presentation manager administrator okien
Windows-based terminal terminal Windows
WinNT, Windows NT, Windows NeTwork Windows z obsługą sieci
wipe wycierać ,zacierać
wire 1.drut, przewód , sznur łączeniowy, 2.okablować, zakładać przewody
wire bonding połączenie przewodowe
wire frame model model szkieletowy
wire frame representation przedstawienie, reprezentacja szkieletowa
wire plated memory pamięć drutowa
wire printer drukarka igłowa
wire storage pamięć drutowa
wire telecommunications telekomunikacja przewodowa
wire wrap owijanie końcówek , połączenie skręcane
wired 1.zaszyty, 2.realizowany programowo-sprzętowo, 3.suma montażowa, galwaniczna
wired (hardwired) program computer komputer z programem zaszytym w sprzęcie
wired AND iloczyn montażowy , galwaniczny
wired logic card karta pamięciowa , nieprogramowalna
wired-in układowy
wireframe przedstawienie, obraz szkieletowy
wire-frame graphics grafika punktowo-liniowa
wireholder uchwyt przewodowy
wireless bezprzewodowy
wireless faxing bezprzewodowe przesyłanie faksów
wireless interface złącze bezprzewodowe
wireless network sieć bezprzewodowa
wire-plated memory pamięć drutowa
wiretap urządzenie do podsłuchu łączy
wiretapping podpięcie się do kabla, podsłuch, podsłuchiwanie łączy
wire-wrap tool zwijarka
wire-wrapping tail końcówka montażowa skrętki
wiring 1.diagram, schemat montażowy połączeń, 2.okablowanie
wiring closet, junction box węzeł dystrybucji oprogramowania, skrzynka połączeniowa
wiring diagram ,layout diagram, schemat montażowy
wiring frame przełącznica okablowania
wiring harness zespół przewodów
wiring system instalacja elektryczna, okablowanie
WISC, Writable Instruction Set Computer komputer z programowalną listą rozkazów
withdrawal wycofanie , anulowanie
within the framework w ramach
within the limits w granicach
within the range
without breakdown bezawaryjnie, bez uszkodzeń
without restraint bez ograniczeń
wizard kreator , asystent
wide-area data network służba teledacyjna szerokiego zasięgu
wideo-area information server serwer informacyjny w sieciach rozległych
wideo-area information service usługa informacyjna w sieciach rozległych
widoe-area network rozległa sieć komputerowa
widow wdowa , bękart ; błąd edytorski - ostatni linia akapitu pojawia się na początku następnej kolumny
width szerokość
wildcard (character) znak wieloznaczny, znak uniwersalny
Winchester disk dysk typu Winczester, twardy dysk
wind on nawijać (np. taśmę)
window okno
window advertisement propozycja okna
window dressing reklama
windowing okienkowanie
windowing environment środowisko pracy z oknami
Windows application binary interface binarny interfejs aplikacji Windows
Windows for Workgroups oprogramowanie sieciowe firmy Microsoft
window size rozmiar okna
wire drut, przewód, sznur łączeniowy
wire broadcasting radiofonia przewodowa
wire changeover powikłanie par ( kablu)
wired podłączony, okablowany
wired-in układowy ,np. sterowanie
wireless application protocol bezprzewodowy protokół apliakcji
wirelesss local area network bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa
wireless network bezprzewodowa sieć komputerowa
wire line linia przewodowa
wire plated memory pamięć (magnetyczna) drutowa
wire printer drukarka igłowa, drukarka mozaikowa
wire storage pamięć (magnetyczna) drutowa
wiretap odgałęzienie podsłuchowe
wiretapping podsłuch łącza
wire wrap owijanie końcówek
wire-wrap tool owijarka
wiring okablowanie
wizard kreator
WLL, Wireless Local Loop radiowa pętla abonencka
WMA, Windows Media Audio format dźwięku mediów w Windows
WMF, Windows MetaFile format graficzny Windows
WML, Wireless Markup Language język znaczników w telefonii bezprzewodowej, HTML dla telefonów komórkowych
WMT, Windows Media Technologies technologie medialne Windows
WML(Wireless MarkupLanguage) WML : WML
wobble chwiać się ,kiwanie się: wackeln, Flattern
Word edytor tekstu
word słowo (2 bajty lub 16 bitów),wyraz: Wort,Datenwort
word format format słowa
word-by-word słowo po słowie: Wort für Wort
word count statystyka wyrazów: Wortstatistik
word format format słowa: Wortformat
word -for-word translation tłumaczenie dosłowne: wörtlicke Übersetzung
word frequency częstotliwość występowanie słów: Wortfrequenz
word length długość słowa : Wortlänge
word list lista wyrazów: Wortliste
word processing przetwarzanie tekstu
word processing system system obróbki tekstów: Textverarbeitungssystem
word processor edytor tekstów : Textprogramm
word size długość słowa : Wortlängee
word structure budowa słowa : Wortaufbau
word wrapping przenoszenie słów do nowego wiersza,zawijanie słów : Zeilenumbruch
word-book słownik : Wörterbuch
Wordcraft edytor tekstu
WordPerfect edytor tekstu
WordStar edytor tekstu
work praca, dzieło, pracować: arbeiten,Werk,Arbeit
work area obszar roboczy: Arbeitsbereich
work file plik roboczy : Arbeitsdatei
work offline Preacuj w trybieofline,pracuj rozłączony : WorkOffline,unverbunden arbeiten
workable zdatny do pracy : betriebsfähig
workbook skoroszyt,plikExcel : Arbeitsmappe
workgroup zespół : Arbeitsgruppe
Workgroup Computing praca w grupach roboczych : WorkgroupComputing
workable zdatny do pracy : computerunterstützte Zusammenarbeit einer Arbeitsgruppe
workgroup manager kierownik zespołu,menadżer zespołu,menadżer grupy roboczej : Arbeitsgruppe-Manager
working cycle cykl pracy : Arbeitzyklus
working hour godzina robocza
working memory pamięć robocza : Arbeitsspeicher
working method metoda pracy : Arbeitsmethode
working process proces pracy : Arbeitsvorgang
working program program roboczy : Arbeitsprogramm
working space obszar pracy (np, w pamięci) : Arbeitsbereich
working storage pamięć robocza : Arbeitsspeicher
worksheet function funkcja arkusza : Arbeitsblattfunktion
worm robak : Wurm
worm-drive napęd ślimakowy
worm-gear przekładnia ślimakowa
WOL/AOL, Wake up On Line/ Alert On Line zdalna aktywacja / alarm komputera przez sieć
woofer głośnik niskotonowy
word 1.słowo, wyraz, 2.słowo maszynowe, komputerowe, 3.formować , redagować
word address adres słowa
word addressing adresowanie słów
word and author index indeks słów kluczowych i autorów
word boundary granica słowa
word break przeniesienie słowa
word capacity (length) pojemność (długość) słowa
word count liczba słów, zliczanie, statystyka wyrazów
word format format, struktura słowa
word frequency częstotliwość występowania słów
word instruction 1.rozkaz operujący na słowach, 2.rozkaz zajmujący jedno słowo maszynowe
word list lista wyrazów
word marker, word mark znacznik słowa
word order porządek słów
word pattern wzorzec wyrazu
word processing przetwarzanie, obróbka tekstów
word processing application 1.aplikacja do przetwarzania testów, 2.edytor, procesor tekstowy
word processor procesor tekstowy tekstu, edytor, edytor tekstu
word rule reguła słownikowa
word selection wybór słowa
word size długość, pojemność, rozmiar słowa
word space odstęp między słowami
word time czas wyboru, przesłania lub przetworzenia słowa
word wrap (around), wrap-around przenoszenie słów w wierszu, automatyczne przejście do nowego wiersza, zawijanie wierszy
word-addressed storage pamięć z adresowaniem słów
word-addressing time czas ustalenia adresu słowa
word-byword translation tłumaczenie słowa po słowie
word-for-word translation tłumaczenie dosłowne
word-organized memory (storage) pamięć z organizacją słów
word-oriented ukierunkowany na słowa
word-paralellel search wyszukiwanie z równoległym przeglądniemy słów
word-processing software oprogramowanie do przetwarzania tesktów
Words Per Minute, (wpm, WPM) słowa na minutę
Words Per Second (wps, WPS) słów na sekundę
work 1.pracować, działać, 2.przetwarzać, przerabiać, 3.praca, 4.obróbka
work area, scratchpad obszar, przestrzeń robocza pamięci
work disk dysk roboczy
work envinroment środowisko pracy
work file, scratch file plik roboczy
work interactively interakcyjnie współpracować z komputerem
work load obciążenie pracą
work memory pamięć robocza
work sheet 1,formularz, 2.arkusz klakulacyjny
work space, workspace obszar, przestrzeń, powierzchnia robocza
work still in copyright praca podlegająca prawu autorskiemu
work tape taśma robocza
workability gotowość do pracy urządzenia
workable 1.wykonywalny, zdatny do przetwarzania, 2.opłacalny, rentowny, 3.nadający się do pracy
workable program program nadający się do pracy
work-around obejście
worknbench 1.warszat programisty, 2.środowisko robocze, 3.środki narzędziowe
workbook skoroszyt
workcell gniazdo produkcyjne
worker thread wątek roboczy
workflow organizacja pracy, sterowanie kolejnością zadań, tok pracy
workflow analysis information informacja o analizie toku pracy, o kolejności zadań, analiza organizacji pracy
workflow application aplikacja organizująca pracę, organizacji pracy
workgroup 1.działać, 2.grupa robocza, zespół
workgroup administrator administrator zespołu, grupy roboczej
workgroup connection połączenie zespołowe, grupy roboczej
workgroup enabled dla grup roboczych
workgroup environment środowisko zespołowe, grupy roboczej
workgroup hub koncentrator zespołu
workgroup manager kierownik, menadżer zespołu, grupy roboczej
workgroup potoffice węzeł pocztowy grupy roboczej
workgroup software oprogramowanie zespołowe
workgroup solution rozwiązanie dla grupy roboczej, do pracy zespołowej
working accuracy dokładność eksploatacyjna
working approximtion przybliżenie wystarczające do celów roboczych
working area obszar roboczy, przetwarzania
working cycle cykl roboczy
working directory katalog bieżący, roboczy, skorowidz
working environment środowisko pracy, robocze
working group zespół roboczy
working hour godzina robocza, pracy
worinkg in tandem praca w tandemie, w zespole
working life okres użytkowania, trwałość użytkowa
working machine control sterowanie obrabiarkami
working order stan gotowości do pracy
working program program nadający się do pracy, sprawdzony
working set 1.zbiór, zestaw roboczy, 2.parametr pracy
working space obszar , przestrzeń, pamięć robocza, tymczasowa
woring storage section sekcja pamięci roboczej, tymaczasowej
work-in-process queue kolejka częściowo przetworzonych zadań
workload obciążanie pracą, robocze
workload management zarządzanie obciążeniem, pracą
worksheet arkusz roboczy, kalkulacyjny
workspace register rejestr przestrzeni roboczej
workstation 1.stacaj robocza, komputer abonencki, stanowisko robocze , 2.terminal
workstation address adres stacji roboczej
workstation component składnik stacji roboczej
workstation connection number numer połączenia ze stacją roboczą
workstation connection software oprogramowanie połączeń stacji roboczych
workstation controller kontroler stacji roboczych
workstation data dane stacji roboczej
workstation environmennt środowisko stacji roboczej
workstation funcrion funkcja stacji roboczej
workstation generation program program generacyjny dla stacji roboczych sieci NetWare
workstation hardware configuration konfiguracja sprzętowa stacji roboczej
workstation memory pamięć stacji roboczej
workstation number numer stacji roboczej
workstation RAM pamięć RAM stacji roboczej
workstation remote printer zdalna drukarka stacji roboczej
workstation screen ekran stacji roboczej
workstation software oprogramowanie stacji roboczej
workstation utilities programy usługowe, narzędzia programowe stacji roboczej
worktime czas pracy
world (wide) access ogólny dostęp do sieci transmisji danych
world coordinates współrzędne globalne
world readable file plik ogólnie dostępny do odczytu
worldwide communication komunikacja ogólnoświatowa, globalna
worm 1.łącznik, znak, 2.robak , wirus sieciowy
WORM, Write Once Read Many dysk optyczny jednorazowego zapisu
wormhole tylne wejście
worst-case condition najgorszy przypadek
wow wykrzyknik, znak!
word słowo
word-addressing time czas ustalania adresu słowa
word and author index indeks słów kluczowych i autorów
word format format słowa (maszynowego)
word frequency częstotliwość występowania słów
word length długość słowa
word mark znacznik słowa
word-organized computer computer słowowy
word-organized memory pamięć o organizacji słwowej
word processing przetwarzanie tekstów
word-processing program program przetwarzania tekstów
word-processing software oprogramowanie do przetwarzania tekstów
word processor procesor tekstu, procesor tekstowy
word size rozmiar słowa, pojemność słowa
words per minute słowa na minutę
words per second słowa na sekundę
word structure struktura słowowa (pamięci)
word wrap przenoszenie wyrazów (do nowego wiersza)
work 1.pracować, 2.działać, funkcjonować
work area przestrzeń robocza, obszar roboczy
work bench warsztat programisty
work file plik roboczy
workgroup grupa robocza
working data dane robocze
working directory katalog bieżący, skorowidz roboczy, katalog roboczy
working group grupa robocza
working memory working storage pamięć robocza
work interactively współpracować interaktywnie
worksheet 1.formularz, 2.arkusz kalkulacyjny, arkusz elektroniczny , tabela kalkulacyjna
workspace przestrzeń robocza, obszar roboczy
workstation stacja robocza, stanowisko robocze
World-Wide Web sieci WWW, pajęczyna ogólnoświatowa, sieć ogólnoświatowa (multimedialna sieć komputerowa)
WORM, wrtie once, read many zapis jednokrotny, wielokrotny odczyt (w urządzeniach di obsługi optycznych nośników danych)
worm
WORM memory pamięć optyczna z jednorazowym zapisem
WORM drive napęd dysku optycznego typu WORM
worn ostrzegać
WP, word processiong przetwarzanie tekstów
wpm, words per minut słowa na minutę
wps, words per second słowa na sekundę
WPG, Word Perfect Graphics format graficzny programu Word Perfect
wrap ,wind zawijać : wickeln
wrapped connection połączenie kompbinowane : gewickelteVerbindung
wrapper pwołoka
wrapping zawijanie : Umhüllung
wrapping text tekst zawijany : umhüllenderText
wrist rest podpórka na nadgarstki : Handgelenkauflage,Handballenauflage
Write edytor tekstu
write pisać,zapisać : schreiben,speichern
write current prąd zapisu : Schreibstorm
write instruction polecenie zapisu : Speicherbefehl
write potection ochrona przed zapisem: Schreibschutz,Schreibsperre
write verification weryfikacja przy zapisie : Schreibüberprüfung
write-back cache pamięć cache działającaw trybie write-back,pamięć podręczna z buforowanym zapisem : schreiben,speichern
Writer nagrywarka : Brenner
write-read head głowica zapisująco-oczytująca: Schreib-Lesekopf
write enable ring pierścień włączający zapis
write lock pierścień blokujący zapis
writer pisarz, autor
writing pisasnie,zapis : Schreiben
writing action proces zapisu : Schreibvrgang
writing current prąd zapisu : Schreibstrom
writing error prąd zapisu : Schreibfehler
written pisemny, pisany : schriftlich,geschrieben
wrongheaded błędnie zapisany, skrzyżowany : verschoben
wry krzywy
wrap zawijać
wrap contact styk z końcówką skrętną
wrap -around 1.przejście cykliczne, 2.zawijanie obrazu
wrap -around addressing adresacja cykliczna
wrapped terminal końcówka skrętna
wrapper 1.opakowanie, osłona, interfejs obiektowy, 2.obwoluta, 3.otoczka , opakowanie
wrapper class klasa opakowania, osłonowa
wrinkle pomysł sztuczka
wrist rest podpórka na nadgarstki
Writable Instruction Set Computer (WISC) komputer z programowalną listą rozkazów
write 1.operacja zapisu bloku danych do pliku, 2.wypis, zapis, 3.zapisać, pisać
write after read zapis po odczycie
Write Audit , WA kontrola zapisu, atrybut pliku
write cycle cykl zapisu
write enable ring pierścień zezwalający na zapis, pierścień zapisu
write enable tag zaślepka zezwalająca na zapis
Write Enable, WE zezwolenie zapisu, na zapis
write error błąd zapisu
wrtie head głowica zapisująca
write instruction rozkaz zapisu
write key klucz zapisu
write lockout blokada zapisu
write once read many jednokrotny zapis - wielokrotny odczyt
write operation operacja zapisu, zapis
write optional memory dodatkowa pamięć zapisywalna
write out wypisać
write protect notch wycięcie ochrony zapisu
wrtie protect tag nalepka, zaślepka ochrony zapisu
write protection zabezpieczenie przed zapisem
write rate szybkość zapisywania
wrtie right prawo do zapisu
wrtie select line szyna wyboru przy zapisie
wirte signal sygnał zapisu
write speed szybkość zapisu
write statement instrukcja zapisu
write time czas zapisywania, zapisu
wrtie timing taktowanie zapisu
write verification weryfikacja przy zapisie
wrtie/read head głowica zapisująco-odczytująca, uniwersalna
writeable control memory zapisywalna pamięć sterująca
write-back mechanizm zapisu zwrotnego, opóźniony zapis, zapisywanie w tle z opóźnionieniem
write-back cache memory pamięć podręczna z opóźnionym zapisem
write behind cache bufor z przepisywaniem, pamięć podręczna z buforowaniem zapisu
write-once memory urządzenie pamięciowe z jednokrotnym zapisem
write-protected disk dysk z blokadą zapisu
write-protected page strona zabezpieczona przed niepożądanym zapisem
write-protecting zabezpieczający przed zapisem
writer 1.autor, 2.program piszący, generator, 3.program wykonujący zapis, 4.urządzenie realizujące zapis
write-through cache bufor podręczny bez wstrzymywania pisania
writing 1.pismo, 2.pisanie, wpisywanie
writing check kontrola zapisu
writing error błąd zapisu
writing head głowica zapisująca
writing of data zapisywanie danych
writing rate szybkość zapisu
writing surface powierzchnia do zapisu, robocza
writing system system piszący
writing task zadanie zapisu
written permission pisemne zezwolenie
wrong 1.błędny, nieprawidłowy, w złym stanie, 2.niestosowny, 3.niewłaściwy, 4.zepsuty, zły
wrong decision błędna decyzja
wronged tape taśma niedostępna
wrong-length record zapis o zlej długości
wrap zawijać
wraparound zawijanie (obrazu na ekranie)
write zapis, zapisywać (dane)
write cache pamięć podręczna zapisu, pamięć notatnikowa zapisu
write enable zezwolenie zapisu
write-enabled odbezpieczony (dysk, pamięć)
write enable ring pierścień zezwalający na zapis, pierścień zapisu
write error błąd zapisu
write head głowica zapisująca
write-once optical disk dysk optyczny jednokrotnego
write once , read many jednokrotny zapis, wielokrotny odczyt (w urządzeniach do obsługi optycznych nośników danych)
write out wypisać (z pamięci)
write-protected zabezpieczony przed zapisem (dysk, pamięć)
write protection zabezpieczenie przed zapisem
write request żądanie zapisu
writing pasmo
writing head głowica zapisująca
writing of data zapisywanie danych
writing surfce powierzchnia do zapisu, powierzchnia robocza (nośnika danych)
wrong 1.zly, 2.błędny, nieprawidłowy
WSH, Windows Scripting Host host obsługi skryptów Windows
WSI, wafer scale integration płytkowy stopień scalenia
WWW serwer serwer WWW (w sieci Internet)
WWW wizard kreator stron WWW
WYSBYG, what you see before you get zobaczysz zanim otrzymasz (technika podglądu dokumentu po ewentualnym wprowadzeniu zmian
WWW browser przeglądarka do WWW
WWW, World Wide Web światowa sieć rozległa
WYGIWYPF, what You Get Is What You Paid For dostajesz to za co płacisz
WYSIAYG, What You See Is All You Get dostajesz tylko to co widzisz
wye connection sterowanie gwiazdowe,połączenie gwiazdowe, w trójnik : Sternschaltung
WYSIWYG (what you see is what you get) WYSIWYG (to co widzisz jest tym, co otrzymasz) : Was du siehst, bekommst du