|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |hack nacięcie, posiekać, prowadzić działalność hackerską, porąbać Kerbe,hacken, zerhacken
hairpin szpilka do włosów Haarnadel
half adder półsumator Halbaddieren
half adjust, round off zaokrąglić aufrunden, abrunden
half cycle półokres Halbperiode
half duplex półdupleks Halbduplex
half duplex communication ruch póldupleksowy Halbduplex-Verkehr
half plane półpłaszczyzna Halbebene
half wave rectifier prostownik jednokierunkowy Einweggleichrichter
half word półsłowo Halbwort
half-tone process chemigrafia, cynkografia Rasterverfahren
halt., intermit, interrupt zatrzymać, przerwać anhalten, stoppen, unterbrechen
halt instruction polecenie zatrzymania Stoppbefehl
hammmer młotek,uderzać młotkiem fabrizieren Hammer, hämmern
hamming-code kod Hamminga (służący do korekty błędów) Hamming Code
hand, palm, sign, signature, writing, handwriting, plain text ręka, pismo ręczne, podpis, szerokość dłoni, strona Hand, Handschrift, Handbreite, Seite, Unterschrift
hand compute ręcznie liczyć mit der Hand rechnen
hand tool rączka Hand
handheld computer komputer przenośny tragbarer Computer
handheld scanner skaner ręczny Handscanner
handicaper kompensator Ausgleicher
handicraft rzemiosło, wprawa, zręczność Handwerk
handiness poręczność ,zwrotność Handlichkeit
handle , manage, manipulate chwyt, posługiwanie się, posługiwać się , obchodzić się z czymś, manipulowac anfassen, Griff, Handhabe, handhaben
handle with something posługiwać się , obchodzić się z czyms handhaben, anfassen, behandeln, umgehen mit etwas
handler obsługujący, program obsługi Hantieren
handling obsługa Handhabung
handling priority priorytet obsługi Behandlungspriorität
handmade wykonane ręcznie handgefertig
hands off nie dotykać! Hände weg!
handset, phone aparart ręczny, słuchawka telefonu Handapparat, Telefonhörer
handsfree (set) zestwa głośnomówiący Freisprechanlage
handshaking uzgadnianie, przesyłanie z potwierdzeniem Handshake-Betrieb, Quittungsbetrieb
handwork praca, robota ręczna Handarbeit
handwritting pismo odręczne Handschrift
handwritten recognition rozpoznawanie pisma (ręcznego) Handschrifterkennung
handwritten information informacja sporządzona odręcznie handgeschriebene Information
handy zręczny, telefon komórkowy geschickt
hang up zawieszenie (programu) Aufhängen
hanging indent wysunięcie hängender Einzug
hap przypadek Zufall
haphazard przypadek , przypadkowy zufällig
hard twardy ,ciężki , naciskający drückend
hard disk dysk twardy Festplatte
hard disk drive napęd dysku twardego Festplattenlaufwerk
hard disk password hasło dostępu do dysku twardego Festplatten=Passwort
hard errors, bad sectors błędy na dysku twardym Fehlstellen auf einer Festplatte
hard hyphen twardy myślnik, myślnik harter Trennstrich
hardcopy wydruk , kopia Ausdruck, Kopie
harddisk drive napęd dysku twardego Festplattenlaufwerk
hard-sectored podzielony na sekktory na stałe hartsektoriert
hardness twardość Härte ,Schwierigkeit
hardware sprzęt, urządzenia ,hardware Hardware, Gerätschaften
hardware abstraction layer (HAL) abstrakcyjna warstwa sprzętowa (HAL) Hardware-Abstraktionsschicht
hardware address adres sprzętowy Hardwareadresse
hardware check kontrola urządzeń Geräteprüfung
Hardware Compatibility List , HCL lista kompatybilności sprzętowej , HCL Hardwarekompatibilitätsliste, HCL
hardwired połączony sprzętowo, okablowany na stałe fest verdrahtet
harness drzewo kabli, zespół przewodów Kabelbaum
Harper amerykański producent programów
hash total suma kontrolna mieszana überschlägige Summe
hashing mieszanie (struktury danych) Hash-Verfahren
Hayes producent modemów
hazard, incident, fortuitousness, fortuity przypadek, niebezpieczeństwo Zufall, Gefahr
hazardous, dangerous odważny ,ryzykowny, niebezpieczny gefährlich, gewagt
H&J, Hyphentation & Justification odległość między znakami i wyrazami tekstu
H.320 standard przesyłania sygnału wideokonferencji
hack 1.złamać zabezpieczenie. kod, 2.przerobić jądro Linuksa. 3.uprawiać hackerstwo, włamywać się do systemów komputerowych
hacker haker, pirat, włamywacz komputerowy, łamie kody zabezpieczeń
halation halo
half płowa, połówka
half adder półsumator, sumator połówkowy, jednocyfprwy
half byte półbajt
half carry przeniesienie pomocnicze
half cycle połowa cyklu
half duplex nadawanie naprzemienne, naprzemienna komunikacja, dwukierunkowa, półduples
half duplex channel. circuit kanał półdupleksowy
half duplex data path półdupleksowy tor przesyłania danych
half duplex operation operacja, praca półdupleksowa
half height hot swap shelves półki napędów o połówkowej wysokości
half length slot gniazdo o połówkowej długości
half life połowiczny zanik, rozpad , półrozpad
half open connection częściowo otwarte połączenie
half subtractor układ odejmujący jednocyfroy
half title page strona przedtytułowa
half toning wytwarzanie półtonów
half word połówka słowa
half-duplex modem modem półdupleksowy
half-intensity połowa intensywności
halftone pattern deseń półcienia, wzorzec półtonowu
halftone screen siatka półtonalna, raster
halftone, halftoning obraz rastrowany, półtonowy, półcień, półton
halfword półsłowo
Hall effect efekt Halla
hall effect switch przełącznik hallotronowy
haloed line linia z halo
halt 1.zawiesić, zatrzymać, 2.zatrzymanie, zawieszenie
halt acknowledge potwierdzenie zatrzymania
halt condition warunek zatrzymania
halt state stan zatrzymania
halt, stop, breakpoint instruction rozkaz zatrzymania
halve dzielić na połowę
halving dzielący na pół
hammer spring tension naciąg sprężyny młotka drukarki
hammerlock zastawka blokująca młotek drukarki
Hamming code kod Hamminga
Hamming distance odstęp, odkegłość Hammings
hand held podręczny
handbook podręcznik, poradnik
handbook for programmed learning podręcznik programowany
handheld kieszonkowy
hand -held computer, programmable komputer ręczny
hand -held scanner skaner ręczny
handle 1.uchwyt, 2.pierwsza z lewej, prosta fraza, 3.manipulować, obsługiwać, operować
handler procedura, program funkcja obsługi
handling operowanie, manipulacja , obsługa
handout materiał informacyjny, ulotka
hands free installation instalacja bezobsługowa
hands off 1.nie dotykać , 2.nie wymagający interwencji
handshake, handshaking uzgodnienie, przesyłanie z potwierdzeniem, wymiana potwierdzeń, uzgadnianie
handshaking signal sygnał uzgodnienia
handwriting recognition rozpoznawanie pisma ręcznego
handwritten nadpisany ręcznie, odręczny
handy poręczny
handy keyboard shortcut ręczny skrót klawiaturowy
hang powiesić, zawiesić
hang up, hangup zawiesić, rozłączyć , unieruchomić, zawieszenie się
hanging indent 1.występ, przesunięcie, 2.akapit wiszący
haphazard przypadkowy
happen zdarzać się
haptic device urządzenie dotykowe
hard 1.twardy ,sztywny ,2.stały niezmienny
hard adder przyrostowy sumator sztywny
hard affinity twarde pokrewieństwo
hard card karta dysku twardego
hard coded niezmienny, ustalony
hard copy kopia drukowana, kopia trwała, wydruk
hard copy dictionary słownik wydruków
hard copy interface interfejs drukarki
hard copy terminal końcówka , terminal drukujący
hard copy unit jednostka drukująca
hard data dane w postaci liczb i wykresów
hard disk dysk twardy, stały
hard disk controller sterownik, kontroler dysku twardego
Hard Disk Drive (HDD),hard drive napęd dysku twardego, dysk twardy
hard disk model model z dyskiem twardym
hard disk speed prędkość dysku twardego
hard disk, rigid disk dysk twardy
hard disk activity aktywność dysku twardego
hard disk password hasło dostępu do dysku twardego
hard error błąd stały
hard hyphen twardy myślnik, myślnik
hard link dowiązanie trwałe, zwykłe
hard lock blokada twarda
hard page break twarde zakończenie strony
hard reset twardy reset
hard return koniec akapitu, twardy koniec wiersza
hard sectored disk dysk ze stałym rozmieszczeniem sektorów
hard sectoring stały podział na sektory
hard space twardy odstęp
hardto distinguish trudny do odróżnienia
hard to reach trudno dostępny
hard wired wbudowany konstrukcyjnie, układowy
hard wired logic controller sterownik o sztywnej logice
hard-sectored trwale podzielony na sektory ( w sposób stały) ,sformatowany
hard-sectoring stały , trwały podział na sektory
hardware sprzęt, osprzęt
hardware abstraction layer warstwa abstrakcji sprzętowej
hardware acceleratded texture mapping odwzorowanie tekstury z akceleracją sprzętową
hardware address adres sprzętowy
hardware associative memory sprzętowa pamięć skojarzeniowa
hardware attack atak sprzętowy
hardware auto detect automatyczne wykrywanie sprzętu
hardware based disk arrays sprzętowe matryce dysków
hardware block print routine procedura drukowania zawartości bloków
hardware bootstrap sprzętowy program ładujący (BIOS)
hardware check kontrola sprzętowa
hardware compatibility kompatybilność urządzeń, sprzętu, wymienność, zgodność sprzętowa
hardware compatible wymienny sprzętowo
hardware configuration konfiguracja sprzętowa
hardware conflict konflikt sprzętowy
hardware control sterowanie układowe
hardware dependent, machine dependent zależny od sprzętu
hardware designer projektant sprzętu komputerowego
hardware detection rozpoznawanie sprzętu
hardware division dzielenie sprzętowe
hardware emulation emulacja sprzętowa
hardware environment środki, środowisko sprzętowe
hardware error błąd sprzętowy
hardware failure defekt, awaria , uszkodzenie urządzenia, defekt sprzętowy
hardware graphics cursor kursor sprzętowy
hardware implemented proces scheduling sprzętowe sterowanie szeregowaniem procesów
hardware interrupt przerwanie sprzętowe
hardware interrupt system sprzętowy system przerwań
hardware inventory zasoby inwentarza sprzętu
hardware jumper zworka sprzętowa
hardware language język opisu sprzętu
hardware lockout zabezpieczenie konstrukcyjne
hardware model model fizyczny
hardware monitoring monitorowanie sprzętu
hardware multiplication mnożenie sprzętowe
hardware name nazwa sprzętu komputerowego
hardware platform platforma sprzętowa
hardware program counter wbudowany licznik rozkazów
hardware reliability niezawodność sprzętu
hardware reset reset , restart sprzętowy
hardware resource zasób sprzętu
hardware security zabezpieczenie sprzętowe
hardware software trade off podział zadań między sprzęt a oprogramowanie
hardware sprite sprzętowe tworzenie dynamicznego obrazu graficznego
hardware stack stos sprzętowy
hardware support wsparcie, pomoc sprzętowa
hardware switch przełącznik sprzętowy
hardware texture acceleration sprzętowa akceleracja, przetwarzania tekstury
hardware traversal przeglądanie sprzętowe
hardwired connection
hardwired logic logika wbudowana w sprzęt, urządzenie
Harel diagram diagram stanów Harela
harmful szkodliwy
harmless niegroźny, nieszkodliwy
harmonic distortion zniekształcenie harmoniczne
hartley hartley, dziesiętna jednostka informacji
hash 1.szum, 2.dane zbędne, śmieci, 3.znak "#" , 4.tablica asocjacyjna w Perl, 5.mieszać, 6.informacja bez znaczenia
hash addressing adresowanie z mieszaniem
hash code kod bazując, mieszający, skrót
hash coding kodowanie mieszające
hash data dane zbędne
hash function funkcja mieszająca, rozproszona, skrótu, kodująca
hash index indeks mieszający, hashujący
hash key klucz mieszający
hash partitining partycjonowanie miejszające
hash table tablica-przewodnik, tablica rozproszona, przemieszczania, mieszająca
hash total suma kontrolna mieszania , hashowania
hash value wartość klucza haszującego, mieszającego
hash-code system system wykorzystujący kod haszujący, mieszający
hashing mieszanie, indeksowanie danych
hashing algorithm algorytm mieszania
hashing function funkcja haszująca, mieszająca
hashmark. hash mark znak "#"
hatch kreskować
hatching kreskowanie
hatswitch przycisk kapturkowy
Hayes AT command set zbiór poleceń sterujących AT
Hayes command set zestaw zleceń standardu Hayesa
Hayes compatible modem modem zgodny ze standardem Hayesa
hazard-tree implementation realizacja zapobiegająca hazardom
haziness mglistość, nieostrość obrazu
hacker 1.haker, ekspert (w dziedzinie danego oprogramowania), 2.haker, włamywacz, pirat komputerowy
hacking 1.hacking, 2.piractwo informatyczne, piractwo komputerowe
hack into a system włamywać się do systemu komputerowego
HAIC index, hetero-atom-in-context index indeks heteroatomów w kontekście
half-adder sumator jednocyfrowy , półsumator
half-byte półbajt
half carry przeniesienie pomocnicze
half duplex półdupleks, komunikacja półdupleksowa
half-duplex półdupleksowy
half-duplex channel kanał półdupleksowy
half-duplex circuit układ półdupleksowy
half-duplex operation praca półdupleksowy, operacja półdupleksowa
half-duplex transmission transmisja półdupleksowa
half gateway półsprzęg międzysieciowy
half-height drive napęd dyskowy zajmujący połowę przestrzeni przeznaczonej na zmontowanie typowego napędu
half-subtractor układ odejmujący jednocyfrowy
halftone półton
halftone screen siatka póltonalna, raster
halftoning rastrowanie, wytwarzanie półtonów
half-wave transmission line linia przesyłowa półfalowa
halfword półsłowo
halt zatrzymanie
halt instruction rozkaz zatrzymania
Hamming code kod Hamminga
Hamming distance odległość Hamminga, odstęp Hamminga
handbook for progammed learning podręcznik do nauczania prgoramowego
hand control sterowanie ręczna, regulacja ręczna
hand-held computer komputer podręczny
hand-held scanner skaner podręczny
handle 1.uchwyt (pliku), 2. w grafice komputerowej - małe kwadraciki otaczające obiekt i umożliwiające manewrowanie nimi, 3.manipulować, obsługiwać, operować
handler program obsługi
handler overview przeglądanie programu obsługi
hand punch dziurkarka ręczna , perforator ręczny
handshake uzgadnianie , wymiana potwierdzeń
handshaking uzgadnianie, przesyłanie z potwierdzeniem
handshaking signals sygnały uzgodnienia
handwriting recognition rozpoznawanie pisma ręcznego
hang-up zawieszenie (wykonywania programu)
hang up zawiesić, trwale
hard twardy, stały
hard adder przyrostowy sumator sztywny
hard copy kopia trwała wydruk
hard data dane w postaci liczb i wykresów , w odróżnieniu od opisów jakościowych
hard disk twardy dysk
hard disk backup program program składowania twardego dysku
hard disk drive napęd dysku twardego
hard-disk sleep mode tryb uśpienia pracy twardego dysku ,sposób oszczędzania energii w komputerze
hard drive napęd twardego dysku
hard dump automatyczne składowanie komputerowe (w wyniku awarii)
hard error błąd stały
hard hyphen twardy dywiz, twardy łącznik (ręcznie ustawiany znak przenoszenia wyrazu)
hard line break twardy koniec wiersza (w edytorach tekstu znak specjalny powodujący wymuszenie zmiany wiersza wcześniej niż to wynika z obliczeń edytora)
hard page break twarde zakończenie strony (w edytorach tekstu znak specjalny powodujący przejście do nowej strony wcześniej niż to wynika z obliczeń edytora)
hard-sectored sektorowany na stałe (dysk)
hardware sprzęt (komputerowy)
hardware address adres sprzętowy
hardware bootstrap sprzętowy program ładujący, implementowany w pamięci stałej
hardware cache sprzętowa pamięć podręczna
hardware compatability wymienność sprzętowa ,zgodność sprzętowa
hardware configuration konfiguracja sprzętu (komputerowego)
hardware control sterowanie układowe
hardware division dzielenie sprzętowe
hardware dump sprzętowy zrzut poawaryjny (składowanie zawartości pamięci operacyjnej na skutek wystąpienia błędu systemowego)
hardware error błąd sprzętowy
hardware interrupt przerwanie sprzętowe
hardware multiplication mnożenie sprzętowe
hardware portability przenośność sprzętu (komputerowego)
hardware priority interrupt sprzętowe przerwanie priorytetowe
hardware protection zabezpieczenie sprzętowe, ochrona sprzętowa
hard-wired z wbudowanym konstrukcyjnie układem sterowania lub programowania
hartley hartlej, jednostka miary informacji równa informacji reprezentowanej przez jedną cyfrę dziesiętną
hash dane zbędne , dane bezużyteczne
hash addressing adresowanie z mieszaniem, adresowanie z przemieszczeniem
hash algorithm algorytm z mieszaniem ,stosowany m.in. do tworzenia podpisów elektronicznych
hash coding kodowanie mieszające
hash data dane zbędne
hash function funkcja mieszająca, funkcja kodująca
hashing mieszanie, przemieszczanie (sposób organizacji struktur danych zapewniający efektywne wyszukiwanie i aktualizację danych
hashing function funkcja mieszająca
hash table tablica przemieszczenia, tablica rozproszona
hash total suma (kontrolna) mieszania
Hayes command set zestaw zleceń Hayesa (do sterowania pracą modemu)
Hayes compatible modem modem zgodny ze standardem Hayesa
hazard hazard
HBI, Host Bus Interface główna szyna danych
HBS, Home Bus Systen system złącza domowego
H-channel, High speed channel agregowanie w kanale ISDN
HCI, Host Controller Interace złącze kontrolne hosta
HCI, Human-Computer Interaction zależność , oddziaływanie człowiek-maszyna
HCMOS, hohg-s[eed CMOS struktura CMOS o dużej wydajności
HD, Half Duplex transfer jednokierunkowy
HD, Hard Disk dysk twardy
HD, HDX, Half DupleX półdupleks, naprzemienna transmisja dwukierunkowa
HDD, Hard Disk Driver dysk twardy
HDLC, High Level Data Link Control protokół sterowania łączemdanych wysokiego poziomu
HDR, High Definition (Dynamic) Range koncepcja obróbki plików graficznych
HDSL, High Bit Rate Digital Subscriber Line technologia sieci o wysokim wskaźniku cyfrowym w Mbps, o podwyższonej przepływności
HDTV, High Definition TV telewizja wysokiej rozdzielczości
HD, hard disk dysk twardy
HD, high density duża gęstość (zapisu)
HDD, hard disk drive napęd twardego dysku
HDLC, high - level data link control wysokopoziomowe sterowanie łączem transmisji danych
HDLC protocol protokół (komunikacyjny) HDLC
HDR, high -density recording zapis o dużej gęstości
HDS, hierarchical database system system hierarchicznej bazy danych
HDSL, high-rate digital subscriber szybkie cyfrowe łącze abonentowe
HDTV, high-definition television telewizja wysokiej jakości
HDX, half-duplex półdupleks, komunikacja pódupleksowa
head głowa, głowica Kopf, Schreib-/Lesekopf
head crash awaria głowicy zapisująco-odczytującej HAufprall des Schreib-/Lesekopfes
head gap szczelina pomiędzy głowicą magentyczną na nośnikiem danych Schreib-/Lesespalt
header dane nagłówkowe pliku (nagłówek), naciąg Kopf, Header, Kopfzeile
header record zapis rekordu nagłówkowego Aufzeichnung der Kopfdaten
heading tytuł, nagłówek Title, Überschrift, Rubrik
heading line wiersz nagłówkowy, nagłówek Kopfzeile, Überschrift
headline nagłówek Überschrift
healing brush pędzel korygujący Reparaturpinsel
heap ilość, zgromadzenie (danych) Menge, Haufenstruktur, Anhäufung
heapsort rodzaj metody sortowania Heapsort
heat, htness, thermic gorąco , rozgrzać Hitze,erhitzen
heat dissipation, power dissipation utrata ciepła Wärmeverlust
heat loss ciepło utracone Verlustwärme
heat sink odprowadzenie ciepła, element chłodzący, żebro chłodzące Wärmeableitung
heat transfer przekazywanie ciepła Wärmeübertagung
heating ogrzewanie, żarzenie Heizung
heavy current, power current (electonics) prąd o dużym natężeniu Starkstrom
hebdomadry tygodniowy wöchentlich
heedful uważny achtsam
heedless nieuważny unachtsam
height , pitch wysokość, punkt szczytowy, stopień najwyższy Höhe, Höhepunkt, höchster Grad
heighten powiększyć erhöhen, vergrößern
helical gear koło zębate śrubowe Schneckenzahnrad
helical scan wybieranie spiralne, procedura zapisu w streamerze Aufzeichnungsverfahren von Streamern
heliographic calking kopiowanie świetlne Lichtpausverfahren
Helios system operacyjny dla transputerów
helix ślimak, spirala Schnecke, Schneckenlinie
help, resource pomoc, pomagać, środek pomocniczy Hilfe, helfen, Hilfsmittel
help function funkcja pomocy Hilfefunktion
help window okno pomocy Hilfefenster
helpful , useful pomocny, pożyteczny hilfreich, nützlich
hemispher półkula Halbkugel
Hercules producent kart graficznych
hesitation przerwa w przetwarzaniu, wahanie, niepewność Verarbeitungspause
heterodyne przeładowanie, heterodyna Überlagerung
heterogeneous heterogeniczny, niejednorodny heterogen, ungleichartig
heuristic method metoda heurystyczna heuristiche Methode, metodisches Probieren
Hewlett Packard producent sprzętu komputerowego
hexadecimal heksadecymalny (szesnastkowy) hexadezimal
hexadecimal system system heksadecymalny (szesnastkowy) Hexadezimalsystem
hexagon sześciokąt Sechseck
head 1.głowica, 2.nagłówek
head alignment zestrojenie głowicy (ustawienie głowicy w prawidłowej pozycji)
head cleaning disk dysk czyszczący
head computer komputer główny
head crash uderzenie głowicy
head demagnetizer urządzenie demagnetyzujące głowicę
head diameter średnica głowicy
head gap szczelina głowicy magnetycznej
head gear hełm
head mounted display hełm z wbudowanym monitorem
head movement przesuw głowicy
head of form pierwsza linia formularza , strony
head park parkowanie głowicy
head position pozycjonowanie głowicy
head to tape gap przerwa między głowicą a taśmą
head wheel, pinchwheel wałek dociskowy
headend główna końcówka, centrum rozdziału w sieciowej TV kablowej
header block blok nagłówka
header card karta nagłówowa
header checksum suma kontrolna nagłówka
header entry pozycja tytułowa
header file plik nagłówkowy
header label etykieta nagłówkowa, tytułowa
header record zapis, rekord nagłówkowy
header , heading 1.nagłówek strony, listu, 2.informacja kontrolna z początku dokumentu, 3.dział
headfilter filtr głowicowy
heading line wiersz nagłówka
headlife czas życia głowicy
heads landing zone strefa postoju głowicy
heads positioning time czas ustawiania głowic
heads spacing rozstaw głowic magentycznych
heads stack zespół głowic w zapisie wielościeżkowym
heap sterta, stos np. danych
heap manager program zarządzający stosem danych
hearbeat 1.sygnał taktowania, 2.sygnał synchronizacji, 3.sygnał testujący w sieci Ethernet
heartbeat thread wątek taktujący
heat map mapa termiczna
heat-sink raduiator
heavily printed sheet gęsto zadrukowany arkusz
heavy duty printer drukarka do pracy ciągłej
height balanced tree drzewo o zrównoważonej wysokości
height of tree wysokość drzewa
helical scan wybieranie spiralne
helmet mounted display hełm z monitorem
help 1.pomagać, 2.pomoc, 3. sufler, 4.podpowiedź
help contents spis treści pomocy
help desk biuro pomocy
help file plik pomocy
help index indeks pomocy
help key klawisz pomocy
help library biblioteka podpowiedzi
help line wiersz z tekstem objaśniającym
help menu menu pomocy
help screen ekran pomocy
help topics temat pomocy
Help window okno Pomocy
helper program pomocniczy, dodatkowy, wspierający
helper application aplikacja pomocnicza
hemicub półsześcian
Hercules Graphics Adapter (HGA) karta graficzna Hercules
here document (file) dokument, plik miejscowy systemu UNIX
hermetic package obudowa hermetyczna
HES, Home Electronic System domowy system elektroniczny
hesitate zwlekać, wahać się
hesitation wahanie, niepewność
heterogeneous niejednorodny, heterogeniczny
heterogeneous computer network niejednorodna siec komputerowa
hetereogeneous multiduplexing multipleksowanie heterogeniczne
heterogeneous network sieć heterogeniczna
heterogenic, heterogeneous niejednorodny, niekompatybilny, heterogeniczny
heterogeneous data base heterogeniczna baza danych
heterojunction złącze niekompatybilne
heuristic method metoda heurystyczna
heuristic program program heurystyczny
heuristic routing heurystyczny wybór trasy, trasowanie heurystyczne
Hewlett Packard Graphics Language (HPGL) język wydruku grafiki HP
Hewlett Packard Interface Bus, HPIB magistrala sprzęgająca typu Hewlett Packard
Hewlett Packard Laser Jet, HP Laser Jet drukarka laserowa HP
Hewlett Packard Printer Control Language , (HP-PCL) język sterowania drukarką HP
hex dump zrzut heksadecymalny
hex file plik typu szesnastkowego
hex format format szesnastkowy
hex keypad grupa, blok klawiatury heksadecymalnych
hex, hexadecimal notation zapis , notacja szesnastkowa
hexachrome typ 6-kolorowego standardu drukarskiego
hexadecimal digit cyfra szesnastkowa
hexadecimal format format szesnastkowy
hexadecimal number liczba szesnastkowa
hexadecimal number system szesnastkowy system liczbowy
head głowica
header nagłówek
header checksum suma kontrolna nagłówka
header label etykieta nagłówkowa
header record zapis nagłówkowy, rekord nagłówkowy
heading , headline nagłówek
head - mounted display hełm wideo, zestaw okularów i słuchawek di sesji wirtualnej rzeczywistości
head park(ing) parkowanie głowic
heap sterta
heavy-duty printer drukarka o dużej wydajności
heavy line linia gruba
height wysokość
help pomoc , informacje pomocnicze, wyjaśnienia
Hercules graphics card karta grafiki Hercules, karta HGC
here document plik miejscowy (systemu Unix)
hemaphroditic connector złącze obojętnostkowe
hemaphroditic contact styk obojętny
heterogenous computer network niejednorodna
heterojunction heterozłącze
heuristic heurystyczny
heuristic program program heurystyczny
Hewlett-Packard graphic language język instrukcji graficznych , do obsługi graficznych urządzeń peryferyjnych firmy Hewlett-Packard
hex, hexadecimal szesnastkowy , heksadecymalny
hexadecimal code , hex code kod szesnastkowy , kod heksadecymalny
hexadecimal notation notacja szesnastkowa, zapis (liczb) szesnastkowy
hexadecimal system system szesnastkowy
HGC, Hercules graphics card karta HGC, karta grafiki Hercules
HFC, Hybrid Fiber/Coax hybryda światłowodowo-współosiowa ,hybrydowe okablowanie optyczno-koncentryczne
HFS, Hierarchical File (Filing) System hierarchiczny system plików
HGA, Hercukes Graphics Adapter karta graficzna Herkules
hidden file plik ukryty versteckte Datei
hide , secrete ukryć, schować , ukryj ausblenden, verbergen, verstecken
hide column ukryć kolumnę Spalte ausblenden
hidding ukrywanie Verbergen
hierarchical database baza danych hierarchiczna hierarchisch aufgebaute Datenbank
hierarchy hierarchia Hierarchie, Rangordnung
high coloured o/w żywych kolorach lebhaft bunt, von lebhafter Farbe
high definition television telewizja o wysokiej rozdzielczości hochauflösendes Fernsehen (HDTV)
high density wysoka gęstość zapisu hohe Schreibdichte
high frequency wysoka częstotliwość Hochfrequenz
high gloss painting lakier do szlifowania Schleiflack
high grade component element o wysokiej wartości hochweriges Bauteil
high level language język wysokiego poziomu Hochsprache, höhere Programmierschprache
high speed memory , rapid memory, zero access store (hardware) pamięć szybka Schnellspeicher
high speed modem modem szybki Hochgeschwindigkeitsmodem
high speed printer drukarka o dużej szybkości drukowania Schnelldrucker
high speed rewind szybkie przewijanie wstecz Schnellrücklauf
high-order wyższej wartości höherwertig
higher-order differential equation rachunek różniczkowy wyższego rzędu Diffentialgleichung höherer Ordnung
higher-order equation równanie wyższego rzędu Gleichung höherer Ordnung
highlight zaznaczyć (podświetlić) hervorheben
highlighting zaznaczenie,podświetlenie Hervorhebung
hightech technologia szczytowa, wysoka Spitzentechnologie
highway circuit połączenie główne Hauptverbindung
hinge , joint zawias, miejsce umocowania, zawias Angelpunkt, Scharnier
hinge upon obracać się wokół czegoś sich drehen um
hinge upon (something) obracać coś wokół (czegoś) drehen um (etwas)
hire najem, wynajem, najmować Miete, mieten
hire-purchase zakup ratalny Ratenkauf, Teilzahlungskauf
histogram histogrm (wykres podziału częstotliwości) Histogramm
historical file plik przestarzały, plik zamknięty abgeschlossene Datei, veraltete Datei
historical order poprzednie zlecenie vorheriger Auftrag
history historia bisher
history bruch tool narzędzie pędzel historii Protkollpinsel
hit uderzenie, cios, uderzyć Schlag, Stoß, schlagen, stoßen
hi bri, high brightness podwyższona jasność kineskopu
hibernate, hibernation zapis ustawień systemu w celu automatycznego odtworzenia
hibernating process proces zawieszający
hibernating task zadanie zawieszające
Hi-con, High-contrast wysoki kontrast
hidden defect in a program ukryty defekt programu
hidden file plik ukryty
hidden line linia niewidoczna, ukryta, zasłonięta
hidden line algorithm algorytm ukrywania lini
hidden line removal usuwanie linii niewidocznych
hidden network sieć ukryta
hidden surface powierzchnia ukryta ,zasłonięta
hidden surface removal usunięcie powierzchni niewidocznych
hide 1.ukryć, schować, 2.przesłaniać
hierarchical access method hierarchiczna metoda dostępu
hierarchical addressing adresowanie hierarchiczne
hierarchical communications system hierarchiczny system komunikacyjny
hierarchical computer network hierarchiczna sieć komputerowa
hierarchical data base (database) hierarchiczna baza danych
hierarchical direct access method hierarchiczna metoda dostępu bezpośredniego
hierarchical directory katalog hierarchiczny
hierarchical file plik hierarchiczny
Hierarchical File System (HFS) hierarchiczny system plików
hierarchical indexed direct access method hierarchiczna metoda indeksowanego dostępu bezpośredniego
hierarchical indexed sequential access method hierarchiczna indeksowo sekwencyjna metoda dostępu
hierachical library hierarchiczna biblioteka
hierarchical model model hiearchiczny
hierarchical network sieć hierarchiczna
hierarchical routing routowanie, trasowanie hierarchiczne
hierarchical storage pamięć hierarchiczna
hierarchy of sets hierarchia zbiorów
HiFD, High Fidelity Disc dyskietka wysokiej jakości FDD 200MB
Hi-Fi, High Fidelity wysoka jakość dźwięku
high accuracy data system zaawansowany system przetwarzania danych
high address adres główny
high availability dyspozycyjność
high bit bit górny
high bound ograniczenie, kres górny
high brightness podwyższona jasność kineskopu
high capacity floppy drive napęd dyskietek o dużej pojemności
high capacity hard drive dysk twardy o dużej pojemności
high definitione television telewizja wysokiej jakości
high density digital magnetic recording cyfrowy zapis magnetyczny o dużej gęstości
high density recording 1.zapis o dużej gęstości, 2.zapisywanie z wielką gęstością
high density storage (store) zapis o wysokiej gęstości , pamięć o dużej gęstości zapisu
high duty dużej wydajności
high efficiency computer komputer o dużej wydajności
high end application server serwer aplikacji klasy wyższej
high end professional users profesjonalni użytkownicy o wysokich wymaganiach
high gloss film folia o wysokim połysku
high grade paper papier wysokiej jakości
high impact presentation przekonująca prezentacja
high level wysokiego poziomu, rzędu, ogólny, bardziej abstrakcyjny
high level compiler kompilator wyższego rzędu
high level data link control sterowanie łączem wysokiego poziomu
high level goal cel nadrzędny
high level programming language język programowania wysokiego poziomu
high level protocol protokół wysokiego poziomu
high memory pamięć wysoka
High Memory Area (HMA) obszar pamięci wysokiej
high noise immunity logic ukłąd logiczny o dużej odporności na zakłócenia
high order digit cyfra bardziej znacząca
high order language język wysokiego poziomu
high order position pozycja najbardziej znacząca
high performance wysokiej klasy, dużej wydajności
high performance and infrared port szybki port nad podczerwień
high performance audio dźwięk o wysokiej jakości
high performance computing przetwarzanie zaawansowane
high performance equipment sprzęt o dużej wydajności
high performance Rambus memory szybka pamięć Rambus
high performance video obraz wideo wysokiej jakości
high priority program program o wysokim priorytecie
high priority user użytkownik o wysokim priorytecie
high quality dobra jakość
high reliability duża niezawodność
high resolution adjustment regulacja wysokiej rozdzielczości
high resolution mode tryb graficzny o dużej rozdzielczości
high resolution paper papier wysokiej rozdzielczości
high resolution printing drukowanie z wysoką rozdzielczością
high Sierra specification specyfikacja high Sierra
high specification, high spec specyfikacja dokładna, precyzyjna
high speed duża szybkość
high speed buffer pamięć podręczna ,szybka pamięć buforowa
high speed bus magistrala szybka
high speed carry przeniesienie szybkie
high speed data recovery szybkie odzyskiwanie danych
hifh speed drive szybki napęd
high speed IrDA 2 Infrared port szybki port na podczerwień
high speed memory pamięć szybka , o szybkim dostępie
high speed memory block blok pamięci szybkiej
high speed paper feed szybki podajnik papieru drukarki
high speed printer szybka drukarka
high speed printing wydruk z dużą szybkością
high speed reader szybki czytnik
high speed storage (store) pamięć szybka, o szybkim dostępie
high temperature wysoka temperatura
high threshold logic wysokoprogowy układ logiczny
high video obraz o dużym kontraście
high water mark poziom maksymalnego przepływu
high yield duża wydajność
high, top quality wysoka jakość
high-end, high end wysokiej jakości, urządzenia "z górnej półki", klasy wyższej
higher level language język wysokiego poziomu
higher order equation równanie wyższego rzędu
higher order function funkcja wyższego rzędu
higher order language język wyższego poziomu
higher order object programming projektowanie obiektowe wyższego rzędu
High-Level (programming) Language (HLL) język wysokiego poziomu
High-Level Data Link Control (HLDLC) wysokopoziomowe sterowanie łączem danych
highlight podświetlić, sygnalizować , podświetlanie, rozjaśnianie, błyszczenie
highlighted item pozycja podświetlona
highlighting podświetlanie, rozjaśnianie, wyjaskrawianie
highlights podświetlania, rozjaśnienia, światła w grafice
high-resolution (hi -res) wysoka rozdzielczość
high-speed przeskok o dużej szybkości
highspeed fiberoptic lines szybkie linie światłowodowe
High-Speed Serial Interface (HSSI) interfejs szeregowy o dużej szybkości
high -speed skip szybkie wysunięcie
high-tech , high technology technologia zaawansowana
highway magistrala, arteria
hill and date recording zapisywanie względne
hill climbing metoda zachłanna
hill dimbing dochodzenie do optimum
hint .poradnik, wskazówka, 2.informacje o zmniejszeniu wagi czcionki
HIPPI, High Performance Parallel Interface szybki standard telekomunikacyjny równoległego przekazu ramek (mainfreame)
hird line łącze dzierżawione
histogram wykres słupkowy, histogram
histogram equalization wyrównywanie histogramu
historical file plik historii, historyczny
historical record rekord historyczny
history feature
history list lista historii
hit counter licznik wizyt, udostępnień strony WWW
hit on the fly printer drukarka wierszowa drukująca w ruchu
hit on the line chwilowe rozłączenie linii
hit rate współczynnik trafienia
hither bliska płaszczyzna obcinająca
hive gałąź rejestru WinNT
hibernating task zadanie zawieszające
hibernation uśpienie (zadania)
HIC, hybrid integrated circuit hybrydowy układ scalony
hidden ukryty
hidden code kod ukryty
hidden file plik ukryty, zbiór ukryty (plik o atrybucie ukryty)
hidden line linia ukryta
hidden network sieć ukryta
hide przesłaniać (obiekty w programie)
hierarchical access method hierarchiczna metoda dostępu
hierarchical computer network hierarchiczna sieć komputerowa
hierarchical database hierarchiczna baza danych
hierarchical database system system hierarchicznej bazy danych
hierarchical file plik hierarchiczny, plik o strukturze hierarchicznej
hierarchical network sieć hierarchiczna
hierarchical routing hierarchiczne wyznaczanie tras
hierarchy hierarchia
high wysoki ,wielkim górny
high definition wysoka rozdzielczość
high definition television telewizja wysokiej jakości
high density duża gęstość zapisu
high-density cassette kaseta (komputerowa) o dużej gęstości zapisu
high-density disk dysk o dużej gęstości zapisu
high-density recording zapis o dużej gęstości
high-density store pamięć o dużej gęstości zapisu
high-efficiency commputer komputer o dużej wydajnośći
higher-order language język wysokiego poziomu
high fidelity duża wierność (odtwarzania)
high frequency wielka częstotliwość
high level wysoki poziom (sygnału)
high-level data link control wysokopoziomowe sterowanie łączem transmisji danych
high-level language język wysokiego poziomu
high-level logic wysokoprogowy układ logiczny
high-level programming language język programowania wysokiego poziomu
high-level protocol protokół wysokiego poziomu
high-level TTL wysokoprogowy układ TTL
highlight rozjaśnić , podświetlić
highlight(ing) rozjaśnienie, podświetlanie
high-low action działanie dwustanowe jednoznakowe, praca dwustanowa jednoznakowa
high noise-immunity logic układ logiczny
high-order bardziej znaczący
high-order digit cyfra bardziej znacząca
high-order language język wysokiego
high-performance wysokiej klasy, dużej wydajności
hight-rate digital subscriber line szybkie cyfrowe łącze abonenckie
high resolution duża rozdzielczość
high Sierra sposób zapisu informacji cyfrowych na dyskach optycznych
high speed duża szybkość
high-speed bus magistrala szybka
high-speed CMOS struktura CMOS o dużej wydajności
high-speed data link łącze danych o dużej szybkości
high-speed memory pamięć szybka, pamięć o szybkim dostępie
high-speed modem modem szybki
high-speed network sieć szybka ,sieć o dużej szybkości (transmisji danych)
high-treshold logic wysokoprogowy układ logiczny (odporny na szumy)
high-to-low level transition time czas opadania impulsów (przejście 1 → 0
highway magistrala
hill-and-date recording zapisywanie wgłębne
hill-climbing regulacja systemu na optymalnym poziomie
HiNIL, high noise-mmunity logic układ logiczny o dużej odporności na zakłócenia
hint wskazówka
HIP, host interface port port interfejsu komputera głównego
hi-res, high resolution duża rozdzielczość
histogram histogram, wykres słupkowy
hit trafna odpowiedź (w systemie automatycznego wyszukiwania informacji), uderzyć, stuknąć, nacisnąć (klawisz)
hit-on-the -fly printer drukarka wierszowa drukująca w ruchu
HLL, high level language język wysokiego poziomu
HLL, high-level logic wysokoprogowy układ logiczny
HLS, hue, luminance, saturation barwa jasność, nasycenie (sposób kodowania kolorowych obrazów)
HLTTL, high level TTL wysokoprogowy układ TTL
HLR( Home Location Register) rejesytr lokalizacji bazowej (HLR) HLR
HLDLC, High-Level Data link Control wysokopoziomowe sterowanie łączem transmisji danych
HLEG , High - Level Expert Group grupa ekspertów z wysokimi kwalifikacjami
HLL, High-Level Languge język wysokiego poziomu
HLPI, High Level Protocol Identifier typ protokołu kapsułkowanego w polu danych SIP
HMP, host monitoring protocol protokół monitorowania hostów Hauptrechner-Überwachungsprootokoll
HMA High Memory Area obszar pamięci wysokiej
HMI. Human Machine Interface interfejs człowiek-maszyna
HMM, Hidden Markov Model ukryty model Markova
HMD, head-mounted display hełm wideo (zestaw okularów i słuchawek do sesji wirtualnej rzeczywistości)
HNIL, high noise-immunity logic układ logiczny o dużej odporności na zakłócenia
hoax hoax (ostrzeżenie o rzekowym wirusie, przesyłane dalej w dobrej wierze przez użytkowników) Hoax
hold (hold call), catch, grab chwyt,zatrzymanie,chwycić , zatrzymać , wstrzymać , zawiesić , sięgnąć Griff, Halt, halten (Anruf halten), greifen
hold down umocowanie Befestigung
holding time czas zajętości Belegungszeit
hole otwór , dziurkować Loch,durchlöchern
holography holografia Holografie
home address adres wyjściowy Ausgangsadresse
home brew software program własnego wykonawstwa (hobby) hauchsgemachtes Programm
home computer komputer domowy Heimcomputer
home key klawisz początkowy Pos. - I-Taste
home page strona początkowa Eröffnungsseite
home postition pozycja wyjściowa Ausgangsposition
home record rekord podstawowy stammdatensatz
home-grown własnej konstrukcji selbstgebaut
homogeneity jednorodność Gleichartigkeit
homogeneous, kindred, uniform homogeniczny, tego samego rodzaju, jednorodny gleichartig, homogen
homogeneous differential equation równanie różniczkowe homogeniczne homogene Differentialgleichung
Honeywell & Bull producent sprzętu
hood pokrywa,kołpak Haube, Kappe, Verdreck
hook, catch hak, zahaczyć, łapać Haken,fangen
hooter syrena , brzęczyk Hupe,Sirene
hop count hop,jednostka odległości w internecie Hop, Maßeinheit für Entfernung im Internet
hop count field licznik przeskoków, licznik hopów Zähler der Hüpfer
horizontal poziomo horizontal
horizontal alignment poziome wyrównanie horizontale Ausrichtung
horizontal deflection odchylanie poziome Horizontalablenkung
horizontal scroll poziome przewijanie ekranu horizontales Rollen des Bildschirminhaltes
horizontal scroll bar pasek przewijania poziomego horizontale Bildlaufleiste
horizontal split bar pasek podziału poziomego horizontaler Fernsterteiler
host komputer, stacja robocza ,komputer główny ,stacja bazowa, serer, węzeł Einzelplatzrechner, Host
host parameters parametry hosta Host-Parameter
host, mainframe komputer główny Host, Zentralrechner, Wirt, Gastgeber
hot gorący,ciepły, ostry, silny heiß, warm, scharf, heftig
Hotjava język programowania
hotkey gorący klawisz, kombinacja klawiszy Hotkey, Tastenkombination zur Aktivierung
hotline gorąca linia , telefoniczne doradztwo producenta heißer Draht, telefonische Herstellerunterstützung
hotness gorąco, ostrość Hitze, Schärfe
hour godzina Stunde, Zeit, Uhr
hourglass pointer klepsydra Sanduhr
hourly godzinowy stündlich
houskeeping function funkcja administracyjna (porządkująca) Verwaltungsfunktion
houskeeping instruction, red tape instruction rozkaz organizacyjny (porządkowy) organisatorischer Befehl
housing obudowa Gehäuse
how to use help korzystanie z pomocy Hilfe benutzen
HOF, Head Of Form nagłówek, początek dokumentu, pliku
hold 1.trzymać, utrzymywać, przechowywać, 2.wstrzymanie
hold current prąd wstrzymania
hold down wstrzymanie
hold instruction rozkaz wstrzymania
hold time czas utrzymania informacji
holder oprawka , uchwyt
holding utrzymanie, przechowywanie danych
holdup podtrzymanie
hole dziura
Hollerith code kod Holleritha
hollow fill wypełnienie typu "puste wnętrze"
hologram holograf, hologram
holographic image obraz holograficzny
holographic memory, strorage pamięć holograficzna
holography holografia
home pozycja początkowa, punkt odniesienia
home address adres podstawowy, domowy, własny
home agent agent podstawowy
home automation automatyka w domu, zestaw automatów do domu
home banking 1.bankowa usługa domowa, 2.ustawienie początku banku
home block blok początkowy
home bucket porcja macierzysta
home computer komputer domowy
home directory katalog macierzysty, osobisty, własny, główny
home key klawisz Home, ;pozycji początkowej
home location komórka obszaru podstawowego, obszar podstawowy
home page strona podstawowa
Home PNA, Home Phoneline Networking Alliance Stowarzyszenie Sieciowych Użytkowników Domowych Linii Telefonicznych
home position pozycja główna, podstawowa, wyjściowa
home publishing point punkt główny publikacji
home record zapis , rekord odniesienia
home terminal terminal domowy
homebanking bankowość zdalna
homepage strona macierzysta, witryna WWW, strona główna , otwierająca
homogeneous jednorodny, homogeniczny
homogeneous computer network homogeniczna (jednolita) sieć komputerowa
homogeneous coordiante system układ współrzędnych jednorodnych
homogeneous coordinates współrzędne jendorodne
homogeneous multiplexing multipleksowanie homogeniczne
homogeneous network sieć jednorodna, homogeniczna
hook zaczep, hak, punkt zaczepienia
hop 1.przeskok, hop, etap, skok, 2.miejsce przeskoku, etap
hop count metric miernik liczby etapów
hopper zbiornik , pojemnik
hotizontal poziomy, horyzontalny
horizontal alignment wyrównanie w poziomie
horizontal axis oś odciętych, oś pozioma
horizontal balnking period czas powrotu wiązki
horizontal check kontrola horyzontalna
horizontal direction kierunek poziomy
horizontal driving synchronizacja pozioma
horizontal market rynek ogólnych zastosowań
horizontal microcoding mikrokodowanie poziome
horiontal microprogramming mikroprogramowanie poiome
horizontal paper guides poziome prowadnice papieru
horiontal parity check poprzeczna kontrola parzystości
horizontal redundancy check pozioma kontrola nadmiarowa
horizontal scan frequency częstotliwość odświeżania poziomego
horizontal scan rate częstotliwość odchylania poziomego
horizontal scroll bar (scroll-bar) [pasek przewijania poziomego, suwak poziomy
horizontal scrolling przewijanie obrazu w poziomie
horizontal split bar linia podziału poziomego
horizontal tabulation character znak tabulacji poziomej
hotizontal wraparound zawijanie poziome
Horn clause klauzula Horna′a
host .stacja bazowa, gospodarz ,2.komputer główny, gościnny, macierzysty, 3.serwer węzeł , host, 4. komputer, stacja robocza
host adapter adapter hosta, karta główna
host communications łącze z głównym komputerem
host identifier identyfikator stacji
host interface interfejs komputera macierzystego
host language język bazowy
host name nazwa hosta
host node węzeł hosta, stacji
host port 1.port bezpośredni akceleratora graficznego, 2.port hosta, stacji ,węzła
host system system główny
host table tablica hostów, stacji ,węzłów
hot backup gorące składowanie
hot chassis nieuziemiona rama montażowa (obudowa)
hot docking podłączanie bez wyłączania zasilania
Hot Java część przeglądarki WWW, interpreter skryptów
hot key sequence sekwencja klawiszy skrótów
hot key, accelerator key, hotkey klawisz skrótu
hot keys for set up klawisze specjalne do konfiguracji
hot link, hotlink odnośnik hipertekstowy, aktywne połączenie
hot pluggable podłączane podczas pracy, w ruchu
hot potato routing trasowanie czasooptymalne
hot replacement wymiana podczas pracy , w ruchu
hot spare rezerwa gorąca, dynamiczna , aktywna
hot spot >punkt aktywny , istotny, pole aktywne
hot spot clipping obcinanie wokół punktu istotnego
hot standby rezerwa dynamiczna
hot swap wymiana podczas pracy w ruchu
hot zone strefa aktywna
hotlist lista przebojów
hotspot miejsce aktywne
hotword słowo aktywne
hourglass pointer klepsydra, kursor oczekiwania
house style styl wydawania
housekeeping porządkowanie
houskeeping information informacja porządkowa, organizacyjna
housekeeping operation operacja porządkowa, organizacyjna
housekeeping overhead koszt nakład sysetmowy
housekeeping routine program, procedura porządkująca
hover 1.czekać na aktywację, 2.przesunąć kursor myszki, aktywować
hover button przycisk aktywowany
hover color kolor aktywowania
howler 1.gruby błąd, pomyłka, 2.przywoływacz
hold wstrzymanie, zatrzymywać
hold current prąd wstrzymania (przekaźnika)
holding utrzymanie, przechowywanie (np. danych)
holding time czas trwania połączenia
hold instruction rozkaz wstrzymania
hold time czas utrzymania informacji (na wejściach bloków sekwencyjnych)
Hollerith card karta dziurkowana (z nadrukiem w kodzie Holleritha)
Hollerith code kod Holleritha
holographic memory, holographic storage pamięć holograficzna
home computer komputer domowy
home contact styk spoczynkowy
home directory katalog macierzysty
home page witryna, storna macierzysta, strona główna, strona startowa
home record zapis odniesienia, rekord odniesienia (pierwszy w łańcuchu)
home terminal terminal domowy (np. w systemach informacyjnych Teletet, Viewdata)
homing switch wybierak powracający po pracy do pozycji wyjściowej
homogeneous computer network jednorodna sieć komputerowa
hop etap, hop, skok (miara długości drogi pakietu)
hop count liczba etapów
hop count metric metryka liczby etapów
hop limit ograniczenie liczby etapów
horizontal poziomy
horizontal microcoding mikrokodowanie poziome
horizontal microprogramming mikroprogramowanie poziome
horizontal parity check poprzeczna kontrola parzystości
horizontal tabulation tabulacja pozioma
horizontal wraparound zawijanie poziome
Horn clause klauzula Horna
host 1.komputer główny, komputer macierzysty , 2.host, węzeł (określenie każdego komputera podłączonego do sieci Internet)
host communications łącze z komputerem głównym
host computer komputer główny, komputer macierzysty
host interface interfejs komputera głównego
host interface port port interfejsu głównego
host number numer hosta
host processor procesor główny
host table tablica węzłów
hot backup gorące składowanie
hot line gorąca linia, linia aktywna
hot link gorące łącze internetowe, popularne łącze internetowe, odsyłacz hipertekstowy
hotlist lista popularnych łączy internetowych
hot-potato routing trasowanie czasooptymalne, czasooptymalny wybór trasy transmisji pakietu danych
hot replacement wymiana aktywna (np. uszkodzonego dysku bez przerywania pracy systemu)
hot socket gorące gniazdo (technika budowy modułów pozwalająca na wymianę uszkodzonego modułu w trakcie pracy urządzenia
hot standby rezerwa dynamiczna
hot swapping usługa serwisowa polegająca na wymianie fragmentu urządzenia bez przerywania jego pracy
hot zone gorąca strefa, strefa aktywna , w niektórych edytorach tekstu - strefa obejmująca ok. 7 ostatnich znaków każdej linii
hot zone graphics grafika ze strefami aktywnymi
housekeeping operacje porządkowe
housekeeping routine program porządkowy
housekeeping run przebieg porządkujący ,np. pliki
HP-GL, Hewlett-Packard graphic language język instrukcji graficznej , do obsługi graficznych urządzeń peryferyjnych firmy Hewlett-Packard
HP Photo Ret poprawa wydruku fotografii drukarek HP
HPFS, High Performance File System system obsługi plików dyskowych w OS/2
HPR, Home Page Reader przeglądarka internetowa dla niewidomych IBM
HR : Half Rate (speech coding) HR (kodowanie mowy) HR (Sprachkodieverfaren)
HRG, High Resolution Graphics grafika wysokiej rozdzielczości
HRTF, Head-Related Transfer Function funkcja przenoszenia związana z pozycją głowicy
HSESG , High Speed Ethernet Study Group grupa ekspertów badań nad szybkim Ethernetem
HSKi, Handshake in połączenie
HSKo, Handshake out rozłączenie
HSP, Host Signal Processing przetwarzanie sygnału przez komputer - host
HSSI, High-Speed Serial Interface interfejs szeregowy o dużej szybkości WAN
HST, High Speed Technology technologia dużych szybkości
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) HSCSD (szybka transmisja danych) HSCSD (Hochgeschwindigkeits-Datenanruf)
HTTPD, HyperText Transfer Protocol Deamon demon HTTP
HTML, hypertext markup language HTML, język połączeń hipertekstu HTML, Sprache zur Auszeichnung von Hypertext
HT, horizontal tabulation tabulacja pozioma
HTL, high-treshold logic wysokoprogowy układ logiczny ,odporny na szumy
HTML, hypertext markup language język hipertekstowego znakowania informacji
HTTP, hypertext transport protocol protokół przesyłania hipertekstu (w sieci Internet), protokół HTTP
hub puszka,punkt środkowy, punkt obrotu, węzeł centralny Busche, Mittelpunkt, Drehpunkt, Vermittlungsknoten
hue odcień barwy Farbe, Färbung
human ludzki ,człowiek menschlich,Mensch
human engineering ergonomia Ergonomie
human error zawodność człowiek menschliches Versagen
human friendly, easyuse łatwy w użyciu benutzerfreundlich
human resources siła robocza (ludzka)
humanly po ludzku
humidity wilgotność Feuchtigkeit
hummer, buzzer brzęczyk Summer
hunting drganie, szukanie (błędu) Schwingen
hunting oscillations wibracje wahadłowe Pendelschwingungen
hurt uraz , szkoda Verletzung, Schaden
hurtful szkodliwy schädlich
hustle naciskać, tłoczyć,napędzać,sezon (działanie na najwyższych obrotach) drängen, treiben, Hochbetrieb
hub 1 .koncentrator, łącznica, hub , rozgałęzienie, 2.gniazdo węzeł centralny sieci, regenerator wieloportowy
hub pooling przepytywanie centralne
hub ring pierścień wzmacniający, krawędź otworu
hub stack wieża koncentratorów
hue 1.odcień ton barwy, 2.barwa
Hue Liminosity Saturation model model HLS (brawa , jaskrawość, nasycenie)
Hue Saturation Brightenss model model HSB (brawa, nasycenie , jasność)
Hue Saturation Value model model HSV(barwa , nasycenie, wielkość)
Huffman code kod Huffmana
Huffman coding kodowanie Huffmana
huge model model ogromnej pamięci
hull otoczka
human aided machine translation tłumaczenie automatyczne wspomagane przez człowieka
human engineering ergonomia
human factor czynnik ludzki
human langugae język naturalny
human oriented language język zbliżony do naturalnego
human-computer, Human Machine Interface ,(HMI), Man Machine Interface (MMI) człowiek - maszyna
humidity control equipment urządzenie do regulowania wilgotności
hunting poszukiwanie, szukanie błędu
hub koncentrator, hub
hub polling przepytywanie centralne
hue barwa
hue, luminance, saturation barwa, jasność , nasycenie (sposób kodowania kolorowych obrazów)
Huffman code kod Huffmana
huge olbrzymi
HVD, High Voltage Differential wysokonapięciowe różnicowe przesyłanie danych
hybrid, mixture skrzyżowanie Mischung, Zwitter, Kreuzung
hybrid computer komputer hybrydowy (analogowy i cyfrowy) Hybridrechner
hybrid digital-analog circuit połączenie mieszane cyfrowo-analogowe gemischte Digital-analog-Schaltung
hydrocarbon węglowodór Kohlenwasserstoff
hydrochloric kwas solny Salzsäure
hydrogen wodór Wasserstoff
hygrometer higrometr Feuchtigkeitsmesser
hyper protocoll hiperprotokół
hyperbola hiperbola Hyperbel
hyperbole nadmierny, przesadny
hyperbolic hiperboliczny, nadwyżkowy , nadmierny hyperbolisch, übertreibend
hyperbolic logharithm logarytm naturalny natürlicher Logarithmus
hyperbolical nadmierny, hiperboliczny übertreibend
hyperbolical function funkcja hiperboliczna hyperbolische Funktion
hyperbolical interpolation interpolacja hiperboliczna hyperbolische Interpolation
hypercritical nadkrytyczny, hiperkrytyczny hyperkritischm=, allzu scharf
hyperlink hiperlink, odnośnik do innego mieksca (strony) w internecie Hyperlink
hypertext hipertekst, skojarzenie Hypertexte
hyphen łącznik, pisanie z łącznikiem Bindestrich, Trennstrich
hyphenation dzielenie wyrazów Silbentrennung
hypotenuse przeciwprostokątna Hypotenuse
hybrid circuit układ hybrydowy
hybrid computation obliczenia hybrydowe
hybrid computer komputer hybrydowy
hybrid coupler sprzęgacz hybrydowy
hybrid data acuquisition system hybrydowy gromadzenia danych
hybrid digital analog computer hybrydowy komputer cyfrowo-analogowy
hybrid integrated circuit hybrydowy układ scalony
hybrid interface interfejs hybrydowy
hybrid large scale integration hybrydowa wielka skala integracji
hybrid system system hybrydowy
hybrid technique technika hybrydowa
hybrid translator translator hybrydowy
hyperbolic equation równanie hiperboliczne
hyperbolic logarithm logarytm naturalny
hyperenvironment środowisko hipermedialne
hyperlink hiperodnośnik, odnośnik hipertekstowy, hiperłącze, odsyłacz , łącznik
hyperlink base baza hiperłącza, baza hiperodnośnika, baza odnośnika hipertesktowego
hypermedia dokument hipertekstowy wzbogacony obrazami i dźwiękami
hyperprotocol hiperprotokół
hyperspace hiperprzestrzeń
HyperTerminal program połączeniowy ze zdalnym komputerem, HyperTerminal
hypertext tekst odnośnika, odsyłacza, hiperteskt
hypertext document dokument hipertesktowy
HyperText Markup Language, HTML język znaczników hipertekstu
hypertext resource zasób hipertekstowy
hypertext tool narzędzie hipertekstowe
HyperText Transfer Protocol protokół przesyłu hipertesktu
hyphen łącznik, znak -
hyphenate and justify dziel i wyrównaj
hyphenated pisany z łącznikiem
hyphenation przenoszenie słów , dzielenie słów w celu przeniesienia
Hyphentation and Justification, H&J dzielenie i wyrównywanie
hypotenuse preciwprostokątna
hysteris (curve) histereza , krzywa histerezy
hybrid hybrydowy
hybrid computer komputer hybrydowy, komputer analogowo-cyfrowy
hybrid fiber coax hybrydowe okablowanie optyczno-koncentryczne
hybrid integrated circuit hybrydowy układ scalony
hybrid interface złącze hybrydowe, sprzęg hybrydowy, interfejs hybrydowy, pomiędzy komputerem cyfrowym i nalogowym
hyperlink hiperłącze
hypermedia hipermedia
HyTime, hypermedia.time-based structuring language sposób kodowania dokumentów multimedialnych znormalizowany standardem ISO/IEC 10744:1992
hypertext hipertekst ,sposób prezentacji informacji w sieci poprzez kolejne połączone z sobą dokumenty
hypertext document dokument hipertekstowy
hypertext markup language język hipertekstowy znakowania informacji
hypertext transport protocol protokół przesyłania hipertekstu , w sieci Internet, protokół HTTP
hyphen łącznik
hyphenation przenoszenie wyrazów