|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

C C - heksadecymalny odpowiednik liczby 12
C język programowania
C drive dysk C:
C64 komputer domowy firmy Commodore
CA (Certificate Authority) centrum certyfikacji, urząd ds. certyfikacji Zertifizierungsstelle
C/R, Command/Response indication bit bit odróżniający polecenie od podowiedzi w ramkach służbowych
C++ uniwerslny język programowania wysokiego poziomu C++
Cab bkabina symulatora
cabinet podstawa Gestell
cabinet file plik szafki, typu cabinet
cabinet rack rama podstawy Gestellrahmen
cable kabel Kabel
cable balancing symetryzacja torów kabla
cable connect połączenie kablowe Kabelanschluss
cable connector łącznik kablowy Kabelstecker
cable converter złącze przejściowe
cable extender przedłużacz kabla
cable harness wiązka kablowa Kabelbaum, Kabelbündel
cable length długość kabla
cable loss straty w kablu, osłabienie sygnału w kablu Kabelverlust
cable matcher przejściówka kablowa Kabeladapter
cable modem modem kablowy Kabelmodem
cable path ścieżka kablowa
cable plant, cabling , wiring okablowanie
cable plug connector wtyk kablowy, wtyczka
cable runway kanał kablowy Kabelkanal
cable socket gniazdo kablowe
cable system system okablowania Verkabelungsystem
cable tester tester kabla
cable TV telewizja kablowa
cabling, wiring okablowanie Verkabelung
cabling diagram schemat okablowania
cabling type typ okablowania
CAC, CAll Admission Control sterowanie natłokiem (przejęcie zgłoszenia)
cache szybka pamięć pośrednia, cache Arbeitsspeicher, Cachespeicher
cache cohernecy spójność pamięci podręcznej
cache configuration konfiguracja pamięci podręcznej
cache controller sterownik pamięci podręćznej
cache hit trafienie pamięci podręcznej Zwischenspeicher - Treffer
cache integrated on processsor pamięć podręczna połączona z układem procesora
cache latency opóżnienie pamięci dodatkowej
cache menager menadżer buforam podręcznego
cache memory pamięć cache,podręczna, buforowana, notatnikowa,wspomagająca, kieszeniowa Arbeitsspeicher
cache-miss błąd dostępu do pamięci cache Zwischenspeicher - Verfehlen
cache number liczba zapamiętywanych dokumentów
cache timeout czas dostępności pamięcu podręcznej
cache upgrade rozszerzenie pamięci podręcznej
caching buforowanie podręczne
caching operation operacja zapamiętywania
CAD 1.Computer-Aided Designprojektowanie wspomagane komputerowo, 2. Computer-Aided Detection - wykrywanie wspomagane komputerowo CAD, computerunterstütztes Entwerfen
CAD/CAM , Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing projektowanie, wytwarzanie wspomagane komputerowo
CADAM,Computer Graphics Augmented Design And Manufacturing System system projektowania i wytwarzania z systemami CAD
CAE 1.Computer-Aided Education - nauczanie wspomagane komputerowo, 2.Computer-Aided Egineering - modelowanie wspomagane komputerowo
cage klatka, trzymać, zamykać w klatce
CAI, Computer AIded Instruction szkolenie wspomagane komputerowo CAI, computerunterstützte Ausbildung
cake zlepiać się
CAL, Computer_Aided Learnig nauczanie wspomagane komputerowo CAL, computerunterstütztes Lernen
calculate, compute, evaluate kalkulować, obliczyć , liczyć kalkulieren
calculated addressing adresowanie rachunkowe
calculated average life obliczeniowa średnia trwałość
calculated field pole obliczeniowe
calculating speed prędkość obliczeń Rechengeschwindigkeit
calculating time czas obliczenia trwania obliczeń
calculation kalkulacja Kalkulation
calculation machine komputer Rechenmaschine
calculation procedure procedura obliczania
calculator kalkulator Rechner
calculus rachunek Rechenart
calculus of finite differences rachunek różniczkowy
calcuclus of probability rachunek prawdopodobieństwa
calculus of variation rachunek wariacyjny
calculus of vectors rachunek wektorowy
calendar kalendarz Kalender
calendar key klawisz kalendarza Kalender-taste
calendar program progrm klendarzowy
calendar time operacja zapamiętywania
calibrate skalować, wzorcować, kalibrować eichen
calibrated unit układ kalibrowany
calibration wzorcowanie, kalibracja, skalowanie Eichung
calibration chart tablica wzorcowania Eichtabelle
calibratiopn sheet arkusz kalkulayjny
call wywołanie(np, podprogramu), rozmowa telefoniczna ,zatelefonować, wywołać anrufen, Anruf
call accept signal sygnał przyjęcia połączenia
call address Adres wywołania
call back call back Call-Back
call back modem modem oddzwaniający
call barring blokada połączeń Rufspere
call billing naliczanie, taktowanie Taktung, Abrechnungstakt
call by address wywołanie przez adres, przez wskaźnik
call by name przekazanie argumentu przez nazwę
call by need wywolanie, wołanie przez potrzeb e
call by pattern wywołanie według wzorca, przez wzorzec
call by reference przekazanie argumentu przez referencję, prze odwołanie do zmiennej
call by value wywołanie przez wartość
call control signal sygnał sterujący połączeniem
call discrimination rozróżnianie wywołań
call divert:when busy,when not answered, when phone off or no coverage, all calls przekierowywanie (przekazywanie) połączeń : kiedy zajęty, kiedy nie odebrano, kiedy wyłączony lub nieosiągalny, wszystkie połączenia Rufumleitung : wenn besetzt, wenn keine Antwort, wenn keine Raufannahme, wenn ausgeschaltet oder nicht erreichbar, alle Rufe
call diverting przekierowanie połączeń, przekazywanie połączeń Rufumleitung
call duration czas trwania połączenia Anrufdauer
call for votes wezwanie do oddania głosów (w internecie) Aufruf zur Stimmenabgabe
call frame ramka wywołania funkcji
call instuction rozkaz wywołania
call level poziom wywołania
call library biblioteka wywołań
call list lista wywoławcza
call loger rejestrator rozmów telefonicznych
call message queue kolejka komunikatów wywołań
call profile profil połączenia telefonicznego
call progress signal sygnał trwania wywołania
call queue kolejka wywołań
call redirection przeadresowanie wywołań
call regsiter lista połączeń, spis połączeń Anrufliste, Rufliste
call request wywołanie wychodzące abgehender Ruf
call restriction zastrzeżenie połączeń Anrufbeschränkung
call scheduling harmonogramowanie rozmów telefonicznych
call sign sygnał wywoławczy
call slip rewers bibliteczny
call stack stoa wywołań, wywołania odłożone na stosie
call stack entry pozycja stosu wywołań, , jedno z wywołańna stosie
call time czas rozmowy telefonicznej, czas połączenia Anrufzeit , Verbindungsdauer
call transfer przekazanie połączenia Rufweiterleitung
call up przywoływać
call waiting połączenie oczekujące Anklopfen
call word słowo identyfikujące,słowo wywołania Kennwort
call , phone call
callable interface interfejs wywoływalny
callable service usługa wywoływalna
callback, call-back oddzwonienie, połączenie zwrotne Rückruf
callback function funckja wywołania zwwrotnego
calling instruction polecenie wywołujące (podprogram) Aufrufbefehl
call′ costs koszt połączeń Rufkosten
called party abonent wywoływany
called program program wywołany
called subscriber identification identyfikacja wywołanego abonenta
caller identity, Caller-ID tożsamość abonenta wywołującego
caller, subscriber 1.abonent wywołujący, 2.program żądający
calligraphic display monitor wektorowy, konturowe urządzenie graficzne
call-in wywołąnie
calling indicator wskaźnik zgłoszenia
calling program program wywołujący
calling sequence sekwencja wywołująca
calling signal sygnał wywoujący
calling, invitation wywołanie
callout fragment, wyróżniona część listingu, obajśnienie
call-reply system system konwersacyjn, wywołań i odpowiedzi
CAM, Computer-Aided Manufacture produkcja wspomagana komputerowo computerunterstützte Fertriung
CAM, Contenet Addressable Memory pamięć adresowalna zawartością
CAMAC, Computer-Aided Measurement And Control miernictwo i sterowanie wspomagane komputerowo
camber wygięcie, wklęsłość, wypukłość
Cambridge ring pierścień Cambridge
camera aparat fotograficzny, kamera Fotoapparat, Kamera
camera-ready montaż, forma montażowa
camera-read copy kopia reprosukcyjna Reprovorlage
camber sklepienie, skrzywienie. wygięcie
camouflage kamuflaż, kamuflować Tarnung
campus enviroment środowisko kampusowe
campus network sieć kampusowa
CAN cancel character znak kasowania
cancel rezygnacja , anulować,kasować ,znosić, ,odwołać ,zrezygnować,, skreślać , unieważnić abbrechen
cancel bot robot kasujący Löschroboter
cancel character znak kasowania Löschzeichen
cancel information usunąć informację Information löschen
cancel mode tryb anulowania
cancel statement instrukcja kasowania
cancellation 1.anulowanie, kasowanie, 2.skracanie
cancellation cleanup handler program czysczenia po anulowaniu
cancellation point punkt anulowania
cancellation state stan anulowania
cancellation type typ anulowania
cancelling kasowanie, skasowanie
candela kandela
candidate key klucz kandydujący, możliwy dopuszczalny
candidate list lista potencjalnych obiektów
canned software oprogramowanie standardowe
canonical schema schemat , forma kanoniczna
Canon producent drukarek
cant przechylenie, położenie pochyłe Schrägung
canvas płotmo malarskie (efekt raficzny), zwiększenie obszaru obrazu
CAP, Computer-Aided Pubishing planowanie wspomagane koputerowo computerunterstütztes planen
CAP, Competitive Access Provider komkurencyjny dostawca telekmonuikacyjny
CAP, Computer-Assised Production produkcja wspomagana komputerowo
CAP64,Carrierless Amplitude and Plane 64-point technika kodowania sygnału w kablu (amplitudowo-fazowa z 64 punktami konstelacji)
cap-off time czas, w którym pisak plotera nie zasycha bez zakrycia
capability zdolność , uprawnienie Fähigkeit
capability architecture architektura z adresowaniem wskażnikowym
capability list lista, wykaz możliwości, lista uprawnień
capable mozliwy
capacitance,capacity , volume wydajność, pojemność Leistungsfähigkeit
capacitative, capacititive, capcitive pojemnościowy
capacitor kondensator
capacity 1.pojemność,2.wydajność, przepustowoś, 3.zdolność przepustowa
capacity coupling sprzężenie pojemnościowe
capacity planner planista wydajności
capacity planning planowanie wydajności
CAPI, Cryptography API kryptografia API
capital letter wielka litera, wersalik,majuskuła Majuskel
capitalization wersaliki, pisanie tekstu wilekimi literami
capitals, capital letters wersaliki
capline linia górna zarysu znaku
caps lock kalwisz zatrzymania dużych liter Feststelltaste
capstan wałek przesuwu, napędowy
capstan oś w przewijaniu taśmy magnetycznej
caption 1.rozdział nagłówek, 2.podpis pod rysunkiem, opis, legenda
caption generator genreator opisów
capture 1.przechwycić, wychwycić, zdobyć, 2.zapisywać, utrwalać, 3.utrwalenie, 4.przechwycenie
capture font znak graficzny skopiowany z okna
CAR, Current Address Register rejestr adresu bieżąćego
car kit samochodowy zestaw głośnomowiący Kfz-Freisprechanlage
carbon węgiel, grafit (do pisania) Kohlestift
carbon copy, cc kopia przez kalkę , wykaz adresatów kopii listu elektronicznego Höflichkeitskopie
carbon paper kalka maszynowa
carbon ribbon taśma barwiąca
carbon tale-up spool wałek lub szpula z taśmą barwiącą drukarki
card karta, płytka Karte
card chassis kaseta do modułów sprżętowych, obudowa, szuflada
card code kod karty
card column kolumna karty
card counter licznik kart
card coupling device urządzenie do wymiany danych pomiędzy kartami magentycznymi Gerät zum Datenaustausch mit Magnetkarten
card enclouser uchwyt karty
card extender przedłużacz
card face przednia strona karty
card feed podajnik kart
card field pole karty
card file kartoteka
card fililing cabinet szfka kartotekowa
card format format karty
card frame, card chassis karta montażowa
card hopper zasobnik kart
card image obraz karty
card index indeks karty
card input wejście do karty
card issuer wydawca karty
card layout wzór karty
card loader program wprowadzający do pamięci dane zawarte w pliku karty
card machine maszyna obsługjąca karty
card programmed calculator kalkulator programowany kartą magnetyczną
card punch (CP) urządzenie perforujące karty, dziurkarka , perforator
card random access memory pamięć RAM na kartach magentycznych
card reader czytnik kart Kartenleser
card reporducer kopiarka kart
card row wiersz karty
card stacker zasobnik kart
card slot gniazdo ,slot Erweiterungssteckplatz
card type typ karty
card verifier kontroler kart
card veryfying sprawdzanie kart
card , adapter card 1.karta, 2.płyta rozszerzajaca komputera
cardcage kaseta do wkładania modułów sprzętowych
cardan joint przegub Cardana Kardangelenk
cardan shaft wał Cardana Kardanwelle
cardinal główny , kardynalny, dodatni
carefull staranny sorgfältig
carefullness staranność Sorgflag
careless pobłażliwy, lekkomyślny nachlässig
carelessness beztroska, nieuwaga, pobłażliwość Sorglosigkeit
cargo ładunek Ladung
carriage wózek w maszynie do pisania, karetka Wagen
carriage return powrót wózka,karetki, klawisz powrotu Wagenrücklauf
carrier nośnik Träger
carrier frequency częstotliwość przenoszenia Trägerfrequenz
carry przeniesienie Übertrag
carry forward przenoszenie dodatnie positiver Übertrag
carry over przeniesienie Übertrag
cartesian coordinates współrzędne prostokątne,współrzędne kartezjańskie karthesische Koordinaten
cartoon karykatura, rysunek wzorcowy Musterzeichnung
cartidge moduł wymienny Steckmodul
cartidge (ink) nabój atramentowy Patrone
cartidge tape device napęd kasety Kassettenlaufwerk
cascade kaskada, kaskadowo Kaskade, überlappend
cascading menu menu kaskadowe überlappende Menüs
Cascading Style Sheets kaskadowy arkusz stylów überlappende Formatvorlagen
cascading windows okna kaskadowe, okna rozmieszone kaskadowo überlappende Fenster
case obudowa , przypadek Gehäuse , Fall
case change zmiana wielkości liter Änderung Groß-Kleinschreibung
case shift przełączenie klawiaturowe (litery duże / małe), przełącznik wielkości liter (Groß/Klein-) Umschaltung
cassette kaseta Kassette
cassette recorder magnetofon kasetowy Kassettenrecorder
cast-steel staliwo Gusstahl
caster rolka bieżna Laufrolle
CAT tłumaczenie wspomagane komputerowo computerunterstütztes Übersetzen
catalogue katalog Katalog
catalogued file plik skatalogowany katalogisierte Datei
catch hak, uchwyt, chwycić, trzymać Halter
catchword hasło,słowo kluczowe Schlagwort
catenary linia łańcuchowa Kettenlinie
cater zaopatrzyć versorgen
cathode ray tube lampa katodowa, kineskop Bildröhre
casual przyczynowy ursächlich
casuality przyczynowość Ursächlichkeit
causative powodujący verursachend
caution ostrożność Vorsicht
cautious ostrożny, ostrożnie behutsam, vorsichtig
cardinality liczba kardynalna, liczność, moc zbioru
carding defraudacja kart kredytowych
card per minute karty na minutę
card-to-card transceiving powielanie kart
card-to-disk conversion przenoszenie zapisu z kart na dysk
careful ostrożny
carless handling nieostrożne obchodzenie się
caret znak ^, znak karetki , daszek
carriage 1.karetka drukarki, 2.poziomy, migający znak kursora
carriage control sterowanie karetką
carriage length długość przesuwu papieru
Carriage Return (CR) powrót karetki
carriage return chacker znak powrotu kursora, karetki
carriage return key klawisz powrotu karetki
carriage tape taśma sterująca pracą karetki drukarki
carriage tape character sterowanie taśmy karetki drukarki
carriage-control character znak sterujący karetki
carrier 1.nośnik, nośna sygnału, 2.fala nośna
carrier detect (CD) wyjrywanie nośnej
carrier frequence częstotliwość nosnej
carrier plate płyta podłoża, nośna
carrier sense wyjrywanie nośnej
Carrier Sense Multiple Access -Collision Detection, CSMA-CD śledzenie stanu kanału przy wielokrotnym dostępie, z wykrywaniem kolizji
carrier signal sygnał nośnej
carrier system system nośnej
carrier wave fala nośna
Carrier Sense Multiple Access, CSMA metoda wielodostępu do sieci z badaniem stanu kanału
carry bit bit przeniesienia
carry circuit ukłąd przenoszenia
carry clear brak przeniesieina, bez przeniesienia
carry complet signal sygnał zakończenia przeniesienia
carry count liczenie przeniesień
carry delay opóźnienie przeniesienia
carry digit cyfra przeniesienia
carry flag znacnzik przeniesienia
carry gate bramka przeniesienia
carry look ahead, lookahead przeniesienie z wyprzedzeniem, na bardziej znaczące pozycje
carry on kontynuować
carry out wykonać zadanie
carry over przenosić za…
carry propagation propagacja przeniesienia
carry propagation delay czas propagacji impulsu wejściowego
carry set ustawienie przeniesienia
carry signal sygnał przeniesienia
carry store pamięć przeniesień
carry time czas przeniesienia
carry, movement przeniesienie
carrying capacity przepustowość nośna
carrying plate płyta nośna
cartesian coordinates system układ wspólrzędnych kartezjańskicch
cartesian product iloczyn kartezjański
cartesian structure struktura kartezjańska, współrzędne kartezjańskie
cartridge kaseta zewnętrzna, dodatkowa, ładunek, kaseta z pamięciąstałą
cartridge detection wykrywanie kasety
cartridge disk dysk kasetowy
cartridge drive napęd kasety
cartridge holder pojemnik na kasety, wkłady, dyski
cartridge load/unload time czas ładowania / wyjmowania kasety
cartridge swap time czas wymiany kasety
cartridge tape taśma kasetowa
CAS Delay, CAS LAtency opóźnienie pamięci dodatkowej
CAS, Column Address Strobe sygnalizator adresu kolumnowego pamięci DRAM
CAS,Communication Applications Specification specyfikacja programów kontroli przekazu danych
cascade amplifier wzmacniacz kaskadowy
cascade cary przeniesienie kaskadowe, pozycyjne
cascade connection połączenie kaskadowe
cascade control 1.przekształtnik kaskadowy, 2.sterowanie kskadowe
cascade rejection odrzucenie kasakdowe
cascade sorting sortowanie kaskadowe
cascade star gwiazda kaskadowa
cascading kaskadowanie, łączenie kaskadowe
cascading menu menu kaskadowe
cascading style sheet kaskadowy arkusz stylu
cascading windows okna rozmieszczone kaskadowo, kaskada okien
case 1.obudowa,2.przypadek, wypadek, 3.rejestr klawiatury, 4.przykład
case branch gałąź instrukcji case
case change zmiana wielkości liter
case frame ramka przypadkowa
case sensitive wyszukiwanie uwzględniające wielkośćliter
case statement instrukcja wyboru
case study studium przypadku
case , casing, housing obudowa
case-based reasoning system ekspertowy
case ignore bez rozróżnienia wielkich i małych liter
case-insensitive 1.bez uwzględnienia rejestru, 2.bez uwzględnienia klawiatury,3.bez rozróżniania małych i wielkich liter
case -sensitive 1.zuwzględnieniem wielkości liter, 2.z uwzglenieniem rejestru, klawiatury
cassette tape taśma kasetowa
cassette recorder urządzenie zapisujące na kasecie
cassette store pamięć kasetowa
cassette tape, cartridge ribbon change taśma w kasecie
cassette, audio cassette, card cage, tape cassette kaseta
cast 1.rzut, rzutowanie,2.rzutować, 3.formatowanie
cast operator operator rzutowania typów
casting formatowanie, rzutowanie
casting out nine próba dziewiątkowa
casting-out odrzucanie
casual user użytkownik przypadkowy
CAT, Computer-Assisted Tomography tomografia wspomagana komputerowo, skaner tomografu
CAT, Computer Aided Testing testowanie wspomagane komputerowo
CAT,Computer Aided Trainig szkolenie wspomagane komputerowo
catalog database katalogowa baza danych
catalog node węzeł kartoteki ,katalogu
catalog services usługi katalogowania
cataloged data set skatalogowany zbiór danych
cataloged procedure procedura skatalogowana
catalogue katalogować, tworzyć spis
catastophic error błąd katastrofalny
catastrophic failure uszkodzenie katastroficzne, losowe
catch chywtać, przechwytywać, łapać
catch up nadążać , uzgadnianie zaległości
catchword słowo kluczowe
categorize klasyfikować
category kategoria, dział, grupa
category wiring kategoria okablowania
catena łańcuch
catenate, chain, coalesce, combine, concatenate, conect, join łączyć
catenation 1.powiązanie w całość,, połączenie, 2.połączenie kaskadowe
catenet niejdenorodna sieć złożona
cathode ray tube display monitor ekranowy, lampa elektropromieniowa
Cathode Ray Tube, CRT lampa elektropromieniowa, eletronowa, obrazowa
CATV, CAble TV telewizja kablowa
cause 1.przyczyna, 2.powód, racja, 3.powodować wywoływać
cause caution ostrzeżenie, uwaga
causeless bezprzyczynowy
cautionary ostrzegawczy
CAV, Constant Angular Velocity stała prędkość końcowa
caret znak ^,znak karetki, daszek
C język C, język programowania wysokiego poziomu
C++ język C++, język programowania wysokiego poziomu, będący rozszerzeniem języka C o możliwości programowania obiektowego
CA, computer animation animacja komputerowa
cable okablować
cable balancing symetryzacja torów kabla
cable code kod kablowy
cable distribution box szafka kablowa
cable equlizer korektor kabla
cable modem modem kablowy
cable plug connector wtyk kablowy
cable socket gniazdo kablowe
cable tunning section przystawka kablowa
cabling okablowanie, sieć kablowa
cache pamięć podręczna
cache buffer pamięć buforowa
cache disk dysk pamięci podręcznej
cache memory, cache storage pamięć podręczna
caching zapisywanie pamięci podręcznej
caching algorithm algorytm wykorzystania pamięci podręcznej
CAD, copmputer-aided design projektowanie wspomagane komputerowo
CAD/CAM, computer-aided design/compyter-aided manufacturing projektowanie i wytwarzanie wspomagane komputerowo, CAD/CAM
CAE, computer applicarion environment wspólne środowisko dla aplikacji (zbiór zaleceń i definicji organizacji X/Open, określający warunki dla środowisk systemów otwartych na poziomie apliakcji)
CAE, computer -aided education nauczanie wspomagane komputerowo
CAE, computer-aided engineering technika wspomagana komputerowo, modelowanie wspomagane komputerowo, CAE
CAF, content-addressable filestore skojarzeniowa pamięć masowa
CAI, computer-aided instruction szkolenie wspomagane komputerowo
CAL, computer-aided learning uczenie się wspomagane komputerowo
CAL, convesrional algebraic language konwersacyjny język algebraiczny (bezpośredniego dostępu)
calculate obliczać
calculated addressing adresowanie rachunkowe
calculated field pole obliczeniowe
calculating time czas trwania obliczeń
calcuclator kalkulator
calculus rachunek
call wywołanie, połączenie, wezwanie, przywołanie
call 1.wywołać (np. program) ,2.wywoływać, łączyć
call adress adres wywołania
call-back połączenie zwrotne
call by name wywołanie przez nazwę
call by value przekazanie przez wartość
call-counting meter licznik rozmów
call duration czas trwania połączenia
called subscriber abonent żądany , abonent wywoływany
caller abonent wywołujący
call-in 1.wywołanie, 2.przekazanie sterowania
calling indicator wskaźnik zgłoszeniowy
calling sequence sekwencja wywołująca
calling subscriber abonent wywołujący
call-in lamp lampka wywoławcza, lampka zgłoszeniowa
call instruction rozkaz wywołania
call processing obsługa połączenia
call progress signals sygnał trwania wywołania
call redirection przeadresowanie wywołania
CALS, computer-aided acquistion and logistics support zbiór standardów do przygotowania formatu i obróbki dokumentów elektronicznych w celu wymiany danych pomiędzy różnymi programami i systemami opeeacyjnymu
CAM, computer-aided manufacturing wytwarzanie wspomagane komputerowo, CAM
CAM, content addressable manufacturing pamięć asocjacyjna, pamięć skojarzeniowa
CAMAC, computer-aided measurement and control pomiary i sterowanie wspomagane komputerowo, CAMAC
camera-ready copy kopia gotowa sfotografowania (tekst publikacji prygotowany w taki sposób ,że można z niego bezpiecznie robić matryce drularskie)
cancel anulować , kasować
cancel character znak anulowania
canned software oprogramowanie standardowe
CAP, computer-aided planning planowanie wspomagane komputerowo, CAP
capability uprawnienie
capacity 1.pojemność, 2.przepustowość
capacity lag opóźnienie pojemnościowe
caps lock (key) klawisz funkcyjny do zmiany rodzaju liter - duże, małe
capstan oś w przewijaczu taśmy magnetycznej
Captain, character and pattern telephone access-information network system japoński system wideotekstu
capture 1.utrwalenie, np. danych na taśmie, zapisywanie, 2.przechwytywanie
capture card karta przechwytywania
capture range zakres chwytania
CAQ, computer-aided quality assurance kontrola jakości wspomagana komputerowo (może być częścią techniki CIM)
carbon copy kopia "do wiadomości", listu wysłanego pocztą elektroniczną
card 1.karta (np. dziurkowana), 2.karta (w mikrokomputerach - płytka elementami elektronicznymi)
cardcage kaseta do wkładania modułów sprzętowych
card edge connector złącze krawędziowe karty
card extender przedłużacz
card face przednia strona karty (dziurkowanej)
card feed podajnik kart
card field pole karty (dziurkowanej)
card hopper zasobnik kart (dziurkowanych)
card input urządzenie wejściowe do kart (dziurkowanych)
card loader program wprowadzający do pamięci dane zawarte w pliku kart
card machine maszyna licząco-analityczna
cards per machine karty na minutę
card punch dziurkacz kart
card reader czytnik kart (dziurkowanych)
card reader/punch czytnik/ dziurkarka kart
card reproducer powielacz kart, kopiarka kart (dziurkowanych)
card sorter sorter kart (dziurkowanych)
card stacker zasobnik kart (dziurkowanych) card-to-card transceiving teledacyjne powielanie kart (dziurkowanych)
card-to-tape conversion przenoszeniu zapisu z kart dziurkowanych na taśmę magnetyczną
card verifier sprawdzarka kart (dziurkowanych)
caret znak ^ (często używany do oznaczania klawisza crtl)
carriage karetka, wózek ,np. maszyny do pisania
carriage return powrót karetki
carriage return character znak powrotu karetki
carrier 1.nośnik (danych), 2.operator (firma świadcząca usługi transmisji danych)
carrier current prąd nośny
carrier current channel kanał (częstotliwościowy) nośny
carrier current circuit łącze nośne
carrier current protection zabezpieczenie nośno-łączowe
carrier frequency częstotliwość nośna
carrier leak pozostałość prądu nośnego
carrier sense wykrywanie (fali) nośnej
carrier-sense multiple access dostęp wspólny badaniem stanu kanału, metoda CSMA
carrier-sense multiple access with collision detection dostęp wspólny z badaniem stanu kanału i wykrywaniem kolizji, metoda CSMA/CD
carrier-sense protocols protokoły wrażliwe na częstotliwość nośną
carrier services usługi telekomunikacyjne
carrier swing wahanie częstotliwości fali nośnej
carrier system system nośny
carrier telephpony telefonia nośna
carrier terminal urządzenie końcowe systemu nośnego
carrier-to-noise ratio stosunek nośnej do szumów
carrier transmision transmisja z falą nośną
carrier wave fala nośna
carry przeniesienie
carry delay opóźnienie przeniesienia
carry digit cyfra przeniesienia
carry gate bramka przeniesienia
carry lookahead układ przeniesienia na bardziej znaczące pozycje
carry propagation propagacja przeniesienia
carry signal sygnał przeniesienia
carry store pamięć przeniesienia
cartridge kaseta
cartridge disk dysk kasetowy
cartridge drive napęd kasety
cascade control sterowanie kaskadowe
cascade carry przeniesienie pozycyjne,, przeniesienie kaskadowe
cascading menu menu kaskadowe
case 1.przypadek, 2.pudełko, kaseta, 3.rejestr klawiatury
CASE, computer-aided software engineering inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo
case-sensitive 1.z uwzględnieniem rejestru, z uwzględnieniem klawiatury, 2. z rozróżnieniem małych i dużych liter
cassette kaseta
cassette store pamięć kasetowa
cassette tape taśma kasetowa
cast formowanie, rzutowanie
CAT, computer-assisted training szkolenie wspomagane komputerowo
catalog(ue) katalog
catastrophic failure uszkodzenie katastroficzne
catena łańcuch
catenate łączenie, łączyć
catenation powiązanie (w całość), połączenie
cathode-ray tube lampa elektropromieniowa
CAV, constant angular velocity stała prędkość kątowa (zasada zapisu/odczytu ścieżek na dyskach magnetycznych)
CB cell broadcast nadawanie komórkowe, CB broadcast CB, Cell Broadcast
CBC, Cipher Block Chaining wiązanie bloków zaszyfrowanych
CBL, Computer Based Learning uczenie z wykorzystaniem komputera
CBM, Compact Boot Manager kompaktowy menadżer startowy
CBMS, Computer Based Message System komputerowy system przesyłania wiadomosci
CBR, Constant Bit Rate stała szybkość transmisji, zapotrzebowanie na pasmo (klasa ruchowa A)
CBT, Computer Based Training szkolenie z wykorzystaniem komputera
CBMS, computer-based message system komputerowy system ruchu telekomunikacyjnego
CBT, core-based trees protokół rozprzestrzeniania się informacji o trasach rozsyłania grupowego
CBX, computerized branch exchange skomputeryzowana centrala telefoniczna
Cc kopia do Kopie an
CCITT Międzynarodowy Komitet Konsultacyjny ds.Telefonii i Telegrafii Beratender Ausschuss für Telegrafie und Telefonie
CCA, Copy Control Association Zrezeszenie Kontroli Powielania
CCD memory pamięć CCD
CCD, Charge Coupled Device światło czuły element/pamięć o sprzężeniu ładunkowym
CCE, Control Creation Edition edytor tworzenia kontrolek ActiveX
CCI,Computer Communications Interface komputerowe złącze telekomunikacyjne
CCITT, Comite Consulttif International Telephonique et Telegraphique Międzynarodowy Doradczy Komitet do spraw Telefonii i Telegrafii
CCL, Communication Command Language język rozkazów komunikacyjnych
CCP, Console Command Processor 1.monitor dialogowy, 2.procesor zleceń z konsoli
CCS, Classify Computer Security orpogramowanie zabezpieczeń komputerowych
CCS, Common Command Set zestaw komend sterujących do baz danych
CCU, Communications Control Unit jednostka, blok sterowania trnasmisją
CC, carbon copy kopia "do wiadomości", listu wysłanego pocztą elektroniczną
CCD , charge-coupled device przyrząd ze sprzężeniem ładunkowym
CCD memory pamięć CCD
CCI, computer communication interface CCI, komputerowy interfejs telekomunikacyjny
CCM, oincident-current memory pamięć koincudencyjna
CD recorder nagrywarka CD CD-Brenner
CDF (Channel Definition Format) format definicji kanałów tematycznych Format für Definition von Themenkanälen
CD-ROM płyta kompaktowa tylko do odczytu
CD-ROM drive napęd CD CD_ROM-Laufwerke
CD caddy pojemnik na CD
CD quality jakość CD
CD, Carrier Detect wykrywanie nośnej
CD ,Compact Disc płyta kompaktowa
CD-A, Compact Disc-Audio dźwiękowa płyta kompaktowa
CD-DA, CD Digital Audio płyta kompaktowa z dźwiękiem cyfrowym
CDDB, Compact Disc DataBase płyta kompaktowa z bazą danych
CDDI, Copper Distributed Data Interface odmiana FDDI na kable miedziane 100 Mb/s
CD-E, CD Erasable kasowalny CS (z możliwością kasowania)
CDE, Common Desktop Enviroment środowisko graficzne, standard interfejsu użytkownika
CDF, Channel Definition Format (DBase) przemysłowy format dystrybucji kanałów informacji Microsoftu
CD-I, Compact Disc Interactive interaktywna płyta kompaktowa
CDL, Computer Description Language język opsiujący architekturę komputera
CDMA, Code Division Multiplexing Access dostęp wielokrotny z podziałem kodu
CDR, Call Detail Reporting raport logów połączeń użytkowników
CD-R, CD-Recorder płyta kompaktowa do zapisu
CD-R, Compact Disk Recordable nagrywalna płyta kompaktowa
CD-Recorder nagrywarka płyt CD
CD-ROM, Compact Disk ROM 1.pamięć ROM na dysku CD, 2.dysk CD-ROM,3.czytnik CD-ROM
CD-ROM drive napęd CD-ROM
CD-ROM Extended Architecture, CD-ROM/XA CD-ROM o rozszerzonej architekturze
CD-ROM player odtwarzacz CD-ROM
CD-ROM tower wieża CD-ROM
CD-ROM,Compact Disc Read Only Memory płyta kompaktowa tylko do odczytu
CD-RW drive nagrywarka CD-RW
CD-RW, Compact Disc ReWritable płyta kompaktowa wielokrotnego zapisu
CDSL, Consumer DSL powszechne DSL
CDT, Cambridge Display Technology technologia polimerowego wyświetlacza z Cambridge
CD-WO, Compact Disc Write Once płyta kompaktowa jednorazowego zapisu
CD, compact disc CD, płyta kompaktowa ,dysk kompaktowy
CDAS, control and data acquistion system system sterowania i gromadzenia danych
CD-DA, compact disk - digital audio cyfrowa dźwiękowa płyta kompaktowa, dźwiękowa płyta CD
CDDI, copper distributed data interface interfejs przekazywania danych wykorzystujących przewód miedziany
CD-DS., compact disk-data storage płyta CD z danymi i programami komputerowymi
CD-I , compact disc interactive płyta kompaktowa interakcyjna, umożliwiająca jednoczesny zapis tekstu , danych , muzyki, mowy, grafiki, również ruchowej, i odtwarzanie tego zapisu za pomocą czytnika wyposażanego w klawiaturę i ekran ciekłokrystaliczny , ewentualnie urządzeń zewnętrznych typu telewizor, wzmacniacz
CDL, computer description language język opisujący architekturę komputera
CD mastering facility urządzenie do wytwarzania matryc płyt kompaktowych
CDOS, concurrent DOS współbieżny system operacyjny DOS
CD-Photo fotograficzna płyta kompaktowa (produkt firmy Kodak)
CD player odtwarzacz płyt kompaktowych
CDR, constant density recirding zapis o stałej gęstości
CD-R, compact disc - recordable CD-R, płyta kompaktowa zapisywalna (informacje można zapisać tylko jeden raz, z możliwością dopisania danych na miejscach jeszcze wolnych
CD-ROM , compact disc read-only memory CD-ROM, płyta kompaktowa tylko do odczytu
CD-ROM extended architecture rozszerzona architektura płyty CD-ROM (pozwala na odczyt danych i odtwarzanie muzyki w tym samym czasie)
CD-ROM recorder nagrywarka CD-ROM
CD-ROM XA, CD-ROM extended architekcture rozszerzona architektura płyty CD-ROM (pozwala na odczyt danych i odtwarzanie muzyki w tym samym czasie)
CD-RW, compact disc rewritable płyta kompaktowa wielokrotnego zapisu, CD-RW
CD-TV telewizyjna płyta kompaktowa (produkt firmy Commodore)
CD-V, compact disc-video wizyjna płyta kompaktowa
CD-WO, płyta kompaktowa do jednorazowego zapisu
CD-WORM, compact disk write once read many płyta kompaktowa jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu
celerity prędkość
cell komóka pamięci, element Zelle
cell information, cell info informacja sieciowa, cell info Zelleninfo
cellar pamięć komórkowa Kellerschpeicher
cellar network sieć komórkowa (sieć telefonii komrókowej) Mobilenetzwerk
cellular radio telefonia komórkowa (przenośna) Mobilfunksystem
center alignment centrowanie, środkowanie, równanie do środka Zentrieren
centered centrowany zentriert
central processing unit centralna jednostka komputera Zentraleinheit
Centronics producent drukarek
Centronics port port Centronics (równoległy) Centronics Schnittstelle
centuple stukrotny, pomnożyć stokrotnie hundertfach
CEPT Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych EuropäischeKonferenz Verwaltungen für Post und Telekommunikation
certain niezawodny, pewny zuverlässig
certainty niezawodność Zuverlässigkeit
certificate certyfikat, świadectwo,zaświadczenie zaświadczać Zertifikat
Certificate of Authenticity świadectwo autentyczności Echtheitsnachweis, Echtheitszertifikat
certification kontrola, certyfikacja Zertifikat
CE mark, Central Europe mark Znak Europa Środkowa
ceaseless nieustanny, ciągły, nieprzerwany
CeBUS, Consumer Electronic BUS konsumencka magistrala elektroniczna
cell komórka asynchroniczna warstwy łączna danych ATM
cell address 1.adres pamięci komórki, 2.adres pola w arkuszu kalkulcyjnym
cell animation animacja celuloidowa
cell array matryca komórek
cell definition definicja komórki, rubrtkki, pola komórki w arkuszu
cell format format komórki , pola
cell protection zabezpieczenie, ochrona komórki
cell reference variable zmienna odnosząca sie do komórki
cell relay przekazywanie komórek
cellar stos w pamięci
Cello wiolonczela, uniwersytecka wyszukiwarka WWW
cellular komórkowy
cellular array 1.układ komórkowy, 2.tablica o regularnej strukturze
cellular phone technology technologia telefonii komórkowej
CELP, Codebook Excitation Linear Prediction, Code Excited Linear Predictive algorytm kodowania mowy
CEM, Cubic Enviroment Mapping środowiskowe mapowanie przestrzenne
center 1.środek, 2.ośrodek, centrum,3.wysrodkować tekst na stronie
center alignment centrowanie
center distortion zniekstałcenie względem środka
center frequency częstotliwość nośna, środkowa
centering (wy-)środkowanie
central computer komputer centralny
central control sterowanie centralne
central data processing computer centralny komputer przetwarzania danych
central management centralne administrowanie, zarządzanie
central memory pamięć główna, operacyjna
central office centrala
Central Processing Element (CPE) element procesora
Central Processing Unit (CPU) centralna jednostka przetwarzająca, procesor główny
central processor procesor centralny , główny
central server serwer centralny
central site siedziba, ośrodek centralny
centrla storagre pamięć główna, operacyjna
central system system centralny
cenrtral terminal terminal centralny
central unit jednostka centralna
central unit buffer bufor CPU komputera
centralized computer network scentralizowan sieć komputerowa
centralized data processing scentralizowane przetwarzanie danych
centralized directory services scentralizowane usługi katalogowe
centralized processing przetwarzanie scentralizowane
centralized routing trasowanie scentralizowane
centre slot szczelina środkowa
centre text tekst wyrónany do środka, wyśrodkowany
Centronics Interface interfejs Centronics
Centronics port port Centronics
ceramic packaging obudowa ceramiczna
CERN, European Laboratory for Particle Physics Genewskie Laboratorium Fizyki Elementarnej, kolebka WWW
certificate certyfiakt, atest
cetificate of approval certyfikat zatwierdzający
certificate of primality certyfikat pierwszości
certificate repository składnica certyfikatów
certificate revocation list lista unieważnionych certyfikatów
certificate store baza certyfikatów
certificate, certificate authority urząd, ośreodek certyfikacji, wystawca certyfikatu
certification certyfikat, poświadczenie
certificatin path ścieżka potweirdzeń np. wiarygodności elektronicznego certyfikatu
certified delivery server serwer usługi uwierzytelniania (używa kodowanych kluczy publicznych)
certified tape taśma zatwierdzona
cession of rights odstąpienie, scedowanie praw
CE, chip enable uaktywnienie modułu logicznego (układu scalonego)
cell 1,komórka ,np. pamięci, 2.komórka, pakiet, w transmisji danych
cell address 1.adres komórki ,pamięci , 2,adres pola , w arkuszach kalkulacyjnych składa się on z litery rzędu i cyfry kolumny
cellar stos , w pamięci
cell definition definicja rubryki, definicja pola komórki(w arkuszu kalkulacyjnym)
cell format format komórki, format pola
cell relay przekaz komórkowy
cell relay technology technika przekazywania komórek (w sieci ATM)
cell-switching komutacja komórek, przełączanie komórek (w sieci ATM)
cellular array układ komórkowy
cellular modem modem komórkowy
center ustawić na środku
centering centrowanie, środkowanie
centralized data processing scentralizowane przetwarzanie danych
centralized routing trasowanie scentralizowane
central processing unit jednostka centralna (komputera)
central processor procesor centralny
centripetal striction zwężenie dośrodkowe
Centronics interface interfejs typu Centronics, (do łączenia komputera z urządzeniem równoległym, np. drukarką)
ceramic packaging obudowa ceramiczna
cerdip package obudowa ceramiczna dwurzędowa (układu scalonego)
certified NetWare engineer licencjonowany inżynier sieci Nowvel NetWare (tytuł przyznawany w wyniku egzaminu na kursach autoryzowanych prze firmę Novell)
certified NetWare instructor licencjonowany instruktor sieci Nowvel NetWare (tytuł przyznawany na kursach autoryzowanych prze firmę Novell , uprawniający do szkoleń)
certified tape taśma zatwierdzona
c/f , carrier freuency częstotliwość nośna
CF, Compact Flash cyfrowy nośnik fotograficzny
CFB, Cipher Feedback sprzężenie zwrotne zaszyfrowanego tekstu
CGA, Color Graphic Adapter karta grafiki klorowej
CGI program, script program, skrypt CGI
CGI (Common Gateway Interface) interfejs bramy,CGI, interfejs bramkowy, protokół internetowy allgemeine Schnittstelle für den Übergang,Allgemeine Vermittlungsrechner-Schnittstelle
CGI, Computer Generated Imaging generowanie obrazu komputerowego
CGM, Computer Graphics Metafile metaplik z grafiką komputerową
CG, computer graphics grafika komputerowa
CGA, color graphics adapter karta grafiki kolorowej CGA
CGI , common gateway interface sposób komunikacji serwera HTTP z programami przetwarzającymi dane na potrzeby prezentacji w WWW
chain łańcuch Kette
chaining powiązanie ,sprzężenie Verkettung
change wymiana, zmiana, wymienić, zmienić ,zmień Wechsel,wechseln, ändern
change case zmień wielkość liter Groß-/Kleinschreibung ändern
change font size of selection zmienić rozmiar czcionki dla wybranego tekstu Größe der Textauswahl ändern
change the system time zmiana czasu systemowego Ändern der Systemzeit
changeability zmienność Veränderbarkeit
changeless niezmienny unveränderlich
channel kanał (transmisji danych) Kanal
channel capacity wydajność kanału Kanalkapazität
channel hopping skakanie po kanałach Kanalspringen
channel loading obciążenie kanału Kanalbelegung
channel packing łączenie kanału Kanalbündelung
channel selector przełącznik kanałów Kanalwähler
character znak Zeichen
character alignment wyrównanie znaków Zeichenausrichtung
character assignment przyporządkowanie znaków Zeichenzuordnungg
character buffer bufor znaków Zeichenzwischenspeicher
character cod kod znaku Zeichencode
character density gęstość znaków Zeichendichte
character driver sterownik znaków Zeichentreiber
character font zestaw znaków, czcionka Zeichensatz
character generator generator znaków Zeichengenerator
character map tablica znaków Zeichentabelle
character parity parzystość znaków Zeichenparität
character printer drukarka tekstowa Zeichendrucker
character reader czytnik znaków Klarschriftleser
character recognition rozpoznawanie znaków Zeichenerkennung
character screen ekran tekstowy Zeichenbildschirm
character set zestaw znakw Zeichenvorrat
character skew pochylenie znaków Zeichenneigung
character spacing odstęp liter Zeichenabstand
character string łańcuch znaków Zeichenkette, Zeichenfolge
character statistic statystyka znaków Zeichenstatistik
character subset pozbiór znaków Untermenge eines Zeichenvorrates
characteristic cecha, charakterystyczny bezeichnend
characteristic curve krzywa charakterystyczna Kennlinie
characteristics parametry Kenndaten
characters znaki Zeichen
characters per inch (cpi) liczba znaków na cal Zeichen pro Zoll
characters per second liczba znaków na sekundę Zeichen pro Sekunde
charge ładowanie (baterii), ładować, opłata Ladung, laden
charging (battery) ładowanie baterii, akumulatora Batterie / Akku laden
charset zestaw znaków, strona kodowa (:kodowanie) Zeichensatz
Charisma program do prezentacji graficznych
chart diagram, wykres Tabelle
chat pogawędka Plauderei
Cheapernet cable niedrogi kabel sieciowy Ethernet Cheapernet cable
check kontrolować, kontrola, test ,sprawdzać, sprawdzanie aktivieren, Überprüfung
check bit bit kontrolny Kontrollbit
check box pole wyboru Kontrollkästchen
check character znak kontrolny Prüfzeichen
check digit cyfra kontrolna Prüfziffer
check mark znacznik kontrolny Häkchen
check problem zadanie kontrolne Prüfungsaufgabe
check program program kontrolny Prüfprogramm
check read czytanie kontrolne, sprawdzanie pisowni Schreibprüfung
check routine program kontrolny Prüfprogramm
check spelling sprawdzić pisownię Rechtschreibung prüfen
check sum, check total suma kontrolna Prüfsumme
checking kontrola, sterowanie Prüfung
checking device instrument kontrolny Prüfgerät
checking routine program kontrolny Prüfprogramme
checkout przetestować Austesten
checkout test test kontolny Gesamttest
checkpoint punkt kontrolny Prüfpunkt
cheek część boczna Seitenteil
Cherry producent klawiatur
chip chip, mikroukład, układ scalony Chip
chip enable uaktywnienie układu scalonego Chip-Freigable
chip select wybór chipa Chip-Auswahl
chip set zespół układów scalonych,chipset Chipsatz
chock klin Keil
choice wybór Auswahl
choose wybierać wählen
choose default view wybiez widok standardowy Wähle Standardansicht
chrome chrom Chrome
churn rate współczynniki migracji (utraty) klientów Kundenverlustrate, Kündigungsrate
chadless bez ścinków, odpadków
chain 1.łańcuch ,szereg, ciąg, 2.kolejność operacjiw wywołań, 3.zbió uporządkowany liniowo, 4.prekazać wykonywanie, 5.łączyć w łańcuch, tworzyć szereg
chain code kod łańcuchowy
chain of tasks łańcuch zadań
chain printer drukarka łańcuchowa
chained doładowywany, dopisany procedurą, dowiązaną
chained list lista z wykorzystaniem wskaźników, zawierających odnośniki, związana, łańcuchowa
chained printing drukowanie łańcuchowe
chained program program dołączany, dowiązany
chained record rekord łańcuchowy
chained, threaded file plik łańcuchowy
chaining 1.łączenie adresowania pamięci masowych, 2.łączenie rozkazów w łańcuchu, 3.dzielenie programu na części, 4.tworzenie łańcucha, 5.wiązanie łańcuchowe
chaining address adre łączący, wiążący
chaining configuration konfiguracja łańcuchowa
chaining search poszukiwanie sekwencyjne, wyszukiwanie łańcuchowe
chairman prezes zarządu
challenge wezwanie, wyzwanie
challenge-response protocol protokół wyzwanie-odpowiedź
champing obcinanie obrazu
chance failure uszkodzenie przypadkowe
chance pattern model losowy
chance variation zmienność losowa, losowość
chance-constraint programming programowanie losowe
change 1.zmieniać, 2.zmiana, wymiana, przemiana
change authority uprawnienie do zmiany
change bit bit ,znacznik zmiany
change capture program program przechwytujący zmiany
change character znak zmiany
change control kontrola wymiany oprogramowania
change directory, cd zmiana katalogu, instrukcja "zmień katalog"
change dump składowanie, zrzut zmian
change file plik zmian, aktualizacji
change of color zmiana koloru
change over 1.przełączać,2.przełączanie, zmiana
change record zapis, rekord zmian
change tape taśma aktualizująca ,zmian
change,vary ,alter zmieniać
changeable storage pamięć wymienna
change-direction protocol protokół zmiany kieruku
change-over przerzucać
change-over one-to-one wprowadzenie nowego systemu z jednoczesnym usunięciem starego
change-over switch przełącznik
change-over time czs przełączania
changer zmieniacz
changing mail server zmiana serwera pocztowego
channel 1.kanał, 2.ścieżka taśmy
channel adapter adaper kanału
channel address word słowo adresowe kanału
channel associated signaling sygnalizacja związana z kanałem
channel bandwidth szerokość pasma kanałow
channel capacity pojemność kanału ,zdolność przepustowa
channel code kod kanału
channel command rozkaz kanałowy
channel command register rejestr rozkazu kanału
channel controller sterownik, urządzenie sterujące kanałem
channel definiton format format definiiowania kanałowego odbioru informacji Microsoftu
channel director procesor sterowania kanałami
channel distortion zniekształcenie w kanale
channel guide przewodnik po kanałach
channel instruction rozkaz kanałowy
channel isolation separacja kanałów
channel jump instruction kanałowy rozkaz skoku
channel load zajętość, obciążenie kanału
channel mode register rejestr trybu pracy kanału
channel overload przeciążenie kanału
channel position number numer porządkowy kanału
channel program progrm kanałowy
channel queue kolejka dostepu do kanału
channel ready signal sygnał potwierdzenia gotowości kanału
channel service unit jednostka obsługi kanału
channel skip mode tryb pomijania kanału
channel status word slowo stanu kanału
channel switching komutacja kanałów
channel synchronizer synchronizator kanału
channel waiting queue kolejka oczekiwania kanału
channelizing 1.podział tworzenie kanałów, 2.zwielokrotnienie
channeling kanałowanie
Channels inetrnetowa technologia kanałowa
channel-to-channel adapter adapter kanał-kanał
channel-to-channel connection połączenie kanału z kanałem
chaos congestion 1.przeciążenie , natłok, 2.zatłoczenie, zator
chapter rozdział, dział, segment programu
char, character zanak , symbol ,litera
character addressing adresowanie znakowe
character adjustment poprawianie, przesuniecie znaku
character aithmetic arytemtyka znakowa
character array tablica znakowa
character assmbly składanie znaku, składanie znakowe
character attribute atrybut znaku, litery
character blink miganie znaku
character blok blok znaku
character cell komórka znakowa
character check kontrola znaku, sprawdzenie poprawności znaku
character code kod znaku
character code matrix matryca kodów znakowych
character computer komputer znakowy
character concentrator koncentrator znaków
character constant stała znakowa
character conversion konwersja znaków
character converter konwerter znaków
character data representation identifier identyfikator reprezentacji danych znakowych
character definition tag znacznik definicji typu znakowego
character density gęstość znaków, zapisu znaków
character device urządzenie znakowe
character disassembly rozkładanie znakowe
character display tekstowy monitor ekranowy
character error probability prawdopodobieństwo wystąpienia błędnego znaku
character error rate wskaźnik błędów
character expresion wyrażenie znakowe
character field pole znakowe, tekstowe
character fill wypełnienie znakowe, znakami
character format 1.format znaku, czcionki, 2.format znakowy
character formatting formatowanie znaków
character generator, character generatori utility, display generator generator znaków
chararacter graphics grafika znakowa
character grid unit jednostka siatki znakowej
character identifier ientyfikator znaku
character key klawisz znaku, znakowy
Character Large OBject du,zy obiekt znakowy, CLOB
character litersl stałą tekstowa, zymboliczna, znakowa, literał
character machine komputer znakowy
character map tablica znaków
character matrix matryca znaków
character mode tryb znakowy
character number kod znaku
character operator operator znakowy
character orientated znakowy, zorientowany znakowo
character outline kontur, zarys znaku, czcionki
character position pozycja znaku
character prinetr drukarka znakowa, szeregowa
character reader czytnik znaków
character recognition circuit ukłąd rozpoznawania znaków
character repertoire repertuar ,zestaw znaków
character representation reprezentacja znaku
character rounding wygładzanie znaków (czcionki)
character set 1.zestaw , zbiór znaków, alfabet, 2.zestaw przebitkowy, 3.system kodowania znaków
character skew skrzywienie, pochylenie litery
character machine kompute znakowy
character spacing odstęp, przerwa między znakami
character string ciąg , łańcuch znaków
character string delimiter ogranicznik łańcucha znaków
character stuffing dodawanie pustych znaków, wypełnienie znakami
character subset podzbiór znaków
character table tablica znaków
character terminal termianal ,końcówka tekstowa
character transfer transmisja znakowa
character translator translator, konwerter znaków
character variable zmienna znakowa
character width szerokość znaku
character-based znakowy, tekstowy
characterbased computers komputery z interfejsem znakowym
characterbased dispaly wyświetlacza znakowe
characterbased interface interfejs znakowy
character-based program program działąjący w trybie znakowym
character-coded kodowany znakowo
character-deletion character symbol kasowania znaku
characteristic distortion zniekształćenie charakterystyczne
characteristic overflow przepełnienie cechy
character-organinzed storage pamięć o organizacji znakowej
character-oriented ukierunkowany znakowo
character-oriented computer komputer znakowy
character-oriented protocol protokół przesyłania znaków
characters per inch znaków na cal
characters per minute znaków na minutę
character per seconds ,cps znaków na sekundę
charge ładunek
chargeable time czas opłacany, płatna liczba godzin
Charge-Coupled Device, CCD śwaitłoczuły elelement o sprzężeniu ładunkowym
character variable zmienna znakowa
charging ładowanie
charging indicator wskaźnik ładowania
chart 1.mapa,2.schemat,3.wykres, rysunek techniczny, diagram, 4.tabela, 5.sporządzać wykres, generować wykres
chart area obszar wykresu
chart format format wykresu
chart layout uklad wykresu
charting layout wykres zmierzonej koncepcji działania
chassis rama, płyta montażowa, podstawa
chassis ground masa obudowy podstawy montażowej
chassis intrusion alert ostrzeżenie o otwarciu obudowy
chassis intrusion detection wykrycie otwarcia obudowy
chassis lock blokada obudowy
chat 1.gawędzić, rozmawiać (za pośrednictwem Internetu),2.pogawędka, rozmowa
chat forum szerokie forum dyskusji
chat line łącze dyskusyjne
chat room pokój rozmów
chat server serwer rozmów
CHCP, CHange Code Page polecenie wyboru strony kodowej (DOS, OS/2)
CHDL, Computer Hardware Description Language język opisu architektury kopmutera
check 1.kontrola ,sprawdzenie, 2.próba, 3.sprawdzić, 4.zaznaczyć pole, 5.błąd kontrolny
check bit bit kontrolny, sprawdzający
check box pole wyboru, kratka
check box enabled aktywne pole wyboru
check card karta sprawdzana w trybie rozliczeniowym off-line
check character znak kontrolny
check column kolumna kontrolna
check command rozkaz weryfikacji
check condiion warunek sprawdzania
check constraint ograniczenie sprawdzające
check digit cyfra kontrolna
check image interchange wymiana obrazu kontrolnego przy weryfikacji autentyczności czeku
check in 1.zaewidencjonować, zwrócić, 2.zgłosić się, 3.wpisać się na listę, 4.nawiązać łączność
check indicator wskaźniki poprawności kontroli
check key klucz kontrolny
check mark znacznik kontrolny
check meter kontrolny przyrząd pomiarowy
check number liczba kontrolna
check out 1.wyewidencjonować,zarezerwować,zablokować,2.zakończyć, 3.sprawdzać
check parity kontrola parzystości
check point punkt kontrolny
check point dump zrzut danych kontrolnych
check read(ing) czytanie kontrolne, sprawdzającce
check register rejestr kontrolny
check sum error-detecting system system wykrywania błędów przez sumę kontrolną
check time czas sprawdzania
check total suma kontrolna
check word słowo kontrolne
check ,audit kontrola, audyt , sprawdzanie
check-by-phone potwierdzenie telefoniczne
checked command polecenie wybrane
checked-in file plik zwrócony
check-out file plik zarezerwowany (będący w użyciu)
checker 1urządzenie, blok kontrolny, 2.program kontrolny, kontrolujący
checkerboarding rozdzielenie obrazu ekranu na okna
checking sprawdzanie
checking calculation obliczanie kontrolne, sprawdzające
checking circuit układ kontrolny, sprawdzający
checking program program sprawdzający
checklist spis, zestawienie, lista kontrolna, wykaz czynności kontrolnych
checkout 1.sprawdzać, kontrolować, 2.wypisać się, zakończyć się, 3.test sprawdzającu, kontrolny
checkout operation operacja kontrolna
checkout oriented language język programowania kontrolnego , sprawdzającego
checkpoint punkt kontrolny
checkpoint data set zestaw danych punktu kontrolnego
checkpoint label etykieta punktu kontrolnego, punktu wznowienia
checkpoint restart wznowienie z punktu kontrolnego
checkpoint size wielkość punktu kontrolnego
checkpoint space obszar zachowania
checkpointing wprowadzanie punktów kontrolnych
checksum protection zabezpiecznie przez sumę kontrolną
checksum set zestaw, zbiór sumy kontrolnej
checksum, checktotal, control total suma kontrolna
checkup program program kontroli, sprawdzający
chief programmer główny programista, programista prowadzcy projekt
chief programmer team zespół głównego programisty
child 1.potomek, 2.proces potomny
child class klasa potomna
child directory katalog potomny
child node wierzcholek filialny
child pointer wskaźnik potomny
child process proces filialny, potomny,zadanie potomne, potomek
child process, program proces potomny
child raster raster podrzędny
child task zadanie potomne
child window okno potomne
Chill wysokopoziomowy język programowania systemów telekomunikacyjnych
chime sygnalizacja dźwiękowa
Chinese Remainder Theorem chiśnkie twierdzenie o resztach
chip kostak, kość półprzewodnika, mikroukłąd, moduł
chip architecture architektura układu scalonego
chip bonding mikromontaz kostki modułu
chip card karta mikroprocesorowa
chip controller sterownik układów scalonych
chip count liczba układów scalonych
chip enable uaktywnienie modułu
chip enble input wejście wybierające
Chip Select (CS),m chip select input wejście wybierające
chip select line linia ,wejście wybierające
chip set zbiór, zestaw układów scalonych
chippings ścinki, wycinki , resztki
chipset zestaw układów mikroporocesorowych
chipset features właściwości ukłądu procesora
choice device urzadzenie wyboru
choice function funkcja wyboru
choke packet pakiet tłumienia
choke point punkt dławiący, tłumiący
choked niedrożny
chooser program wybierający, wyboru
chopper przerywacz stykowy
chopper amplifier wzmacniacz - przerywacz
chopper power supply zasilacz z przetwarzaniem
chord keyboard kalwiatura akordowa
chord keying kombinacja klawiszy
chores prace pomocnicze,porządkowe
chosen plain text attack atak za pomocą wybranego tekstu jawnego
CHPM,charactes per minute znaki na minutę
CHPS,charactes per second znaki na sekundę
Christmas-tree effect efekt choinki
chroma control regulacja nasycenia barwy
chorma keying kluczowanie barwy
chroma , chrominance chrominancja, nasycenie barwy
chromacity chromatyczność
chromacity diagram diagrma chrominancji
chrominance channel tor chrominancji
chrominance signal sygnał chrominancji
chronological order porządek chronologiczny
CHRP,Common Hardware Reference Platform wspólna platforma komputerowa IBM i Mac
chunk fragment programu na schemacie blokowym, porcja, kawałek
chunk of data porcja danych
chunking podział programu na porcje
chain 1.łańcuch , szereg, rząd, ciąg, 2zbiór uporządkowany liniowo, 3.kolejność operacji lub wywołań
chain code kod łańcuchowy
chained list lista łańcuchowa, lista dwukierunkowa
chained printing drukowanie łańcuchowe
chained program program dołączany, program dowiązany
chaining tworzenie łańcucha, łączenie łańcuchowe
chain printer drukarka łańcuchowa
chance-constrained programming programowanie stochastyczne
change zmieniać (się)
change control kontrola wymiany (oprogramowania)
change dump zrzut zmian (zawartości pamięci
change file plik zmian, plik aktualizujący
change record zapis zmian, rekord zmian
channel 1.ścieżka , 2.kanał (przepływu informacji)
channel associated signaling sygnalizacja związana kanałem/font>
channel bandwidth szerokość pasma kanału
channel capacity przepustowość kanału
channel controller sterownik kanału
channel definitione format format definicji kanału
channel distortion zniekształcenie w kanale
channel filter filtr kanałowy
channelizing zwielokrotnienie
character znak, symbol , litera
character and pattern telephone access - information network japoński system wideotekstu
character -at-a-time printer drukarka znakowa
character -based program program współpracujący z monitorem w trybie znakowym
character code kod znaku
character code matrix matryca kodów znaków
character density gęstość zapisu znaków
character device urządzenie znakowe
character error rate znakowa stopa błędów
character generator generator znaków
characteristic band pasmo charakterystyczne (dźwięku)
character mode tryb znakowy
character-oriented computer komputer znakowy
character printer drukarka znakowa
character reader czytnik znaków
character recognition rozpoznawanie znaków (automatyczne)
character repertoire repertuar znaków
character set zestaw znaków, zbiór znaków
characters per minute znaki na minutę
characters per second znaki na sekundę
character string ciąg znaków łańcuch
character stuffing wypełnianie znakami
character subset podzbiór znaków
character terminal terminal znakowy, terminal tekstowy
character transfer przesyłanie znaków, transmisja znakowa
character transfer rate wskaźnik szybkości przesyłania znaków
character type typ znakowy, rodzaj znaku
character type check kontrola rodzaju znaków
charge-coupled device przyrząd ze sprzężeniem ładunkowym
charge-injection device przyrząd ze wstrzykiwaniem ładunku
charge-transfer device przyrząd z przenoszeniem ładunku
charging ładowanie
chart 1.tablica, tabela, 2.schemat, wykres, rysunek
chassis 1.płyta montażowa, podstawa montażowa, 2.obudowa
chat pogawędka , rozmowa, czat (w sieci Internet - usługa umożliwiająca nawiązania w czasie rzeczywistym komunikacji między użytkownikami
chat area strefa rozmów, strefa dyskusji
cheapernet żargonowe określenie 10Base2
check sprawdzanie, kontrola, sprawdzać , kontrolować
check bit bit kontrolny
check box pole wyboru
check character znak kontrolny
check command rozkaz weryfikacji
check digit cyfra kontrolna
checker program sprawdzający
check in 1.wpisać się na listę, 2.nawiązać łączność
checking program program sprawdzający
checklist lista kontrolna
check number numer kontrolny, liczba kontrolna
checkout test kontrolny
check out 1.sprawdzać, kontrolować, 2.wypisać się, wykreślić się z listy, 3. zakończyć seans łączności
checkpoint punkt kontrolny
checkpointing wprowadzanie punktów kontrolnych
checksum suma kontrolna
check up sprawdzać
chief programmer główny programista, programista prowadzący (projekt)
child potomek
child process proces potomny, mogący istnieć samoistnie, wygenrowany przez inny proces
chip struktura układu scalonego , chip, kość , kostka , moduł, mikroukład ,potoczna nazwa układu scalonego
chip bonding mikromontaż struktury
chip capacitor kondensator mikroelektroniczny
chip card karta inteligentna, karta procesora
chip carrier nośnik struktury
chip enable uaktywnienie modułu logicznego , układu scalonego
chip enable input wejście uaktywnienia modułu logicznego, układu scalonego
chipper obcinacz (impulsów)
chip resistor rezystor mikroelektroniczny
chip select input wejście wyboru modułu logicznego , układu scalonego
chip socket gniazdko mikroukładu
chirp "ćwierkanie" ,zmiana częstotliwości przebiegu nośnego w wyniku kluczowania
choice wybór , ewentualność
choke packet pakiet tłumienia
choose wybierać
chooser program wyboru, program wybierający
chpm, characters per minute znaki na minutę
chps, character per second znaki na sekundę
chunk fragment programu (na schemacie blokowym), porcja
chunking podział programu na porcje (w celu wyodrębnienia modułów)
cinepack cinepack (technika kompresji cyfrowego zapisu wideo) cinepack
cipher cyfra, zero, szyfr, szyfrować, wyliczyć Ziffer, Chiffre, chiffrien
circle okrąg, okrążyć , obieg umkreisen
circuit okrąg, układ, obwód Stromkreis
circuit arrangement układ połączeń Schaltungsanordnung
circuit card płytka z układem elektronicznym Schaltungsplatine
circuit diagram diagram układu, schemat obwodu elektronicznego Schaltbild
circuit logic logika układu przełączającego Schaltkreislogik
circuit module moduł obwodowy Schaltungsmodule
circuit parameter parametr połączeń Schaltungsparameter
circuit plate płytka z układem elektronicznym
circuit switching przełączanie obwodów Letiungsvermittlung
circuit technique technika układu przełączającego Schaltkreistechnik
circuit testing kontola układu przełączającego Schaltkreisprüfung
circuitry układ połączeń Schaltungsanordnung
circular okrągły, okólnik kreisförming, Rundschreiben
circulation rozpowszechnianie (wiadomości) Verbreitung
circulatory integral całka okrężna Umlaufintegral
circumference obwód (matematyczny) Kreisumfang
Citizen producent drukarek
CIA, Communication Interface Adapter adapter złącza trnsmisji
CIA, Computer Interface Adapter, Centrla Interface Adapter adapter złącza komputerowego
CIE, Commision Internationale d′Eclairage Międzynarodowa Komisja Standaryzacji Oświetlenia
CIF, Common Intermediate Format sieciwoy format wideokonferencji 352x288
CIM, Computer Input from Microfilm mikrofilmowe urządzenie wejściowe
CIM ,Computer Integrated Manufacturing wytwarzaine, produkcja zintegrowana komputerowo
cine mode tryb kinowy
CIO, Chief Information Officer csoba odpowiedzialna za system informacji
cipher 1.szyfr, kod, 2.cyfra ,3.szyfrować, kodować
cipher block chaining wiązanie bloków zaszyfrowanych
cipher feedback szyfrowe sprzężenie zwrotne
cipher key klucz szyfru
cipher strength moc szyfru
cipher system system szyfrowania
cipherer urządzenie kodujące ,koder
chromacity chromatyczność
ciphering szyfrowanie
ciphertest tekst zaszyfrowany, szyfrogram
ciphertest only attack atak zaszyfrowanym tekstem
CIR, Committed Information Rate wskaźnik przydziału pasma transmisyjnego z gwarantowaną przepływnością minimalną FR
CIR, Current Instruction Register rejestr rozkazu bieżącego, licznik rozkazów
circle koło, zakreślić okręg
circuit obwód elektryczny układ scalony
circuit algebra algebra schematów
circuit analyzer analizator ukłądó elektronicznych
circuit array macierz ukłądu
circuit board, card płyta , karta z ukłądem elektronicznym
circuit breaker obwód zabezpieczającym bezpiecznik, wyłącznik automatyczny
circuit capacity pojemność układu, obwodu
circuit design projet układu
circuit diagram schemat układu, obwodu, schematp połączeń
circuit element eleemnt przełączający
chromacity chromatyczność
circuit package obudowa układu calonego
circuit recloser wyłącznik o samoczynnym, ponownym załączeniu
circuit switching komutacja kanałów, zestawienie łączy
circuitry zespół układów, obwodów
circuit-switched network sieć obwodowo przekaźnikowa
circular addressing adresowanie cykliczne
circular border obramowanie okrągłe
circula buffer, buffering bufor cykliczny , kołowy
circular deadlock zakleszczenie okrężne
circular pile plik cykliczny
circular list list cykliczna
circular log dziennik przewijany , cykliczny
circular reference zależność, odwołanie cyklcizne
circular shift przesunięcie cykliczne
circulating decimal ułmek dziesiętny, okresowy
circulating memory pamięć na liniach opoźniających
circulating reister rejstr cykliczny, przesuwny, opóźniający
circulating storage pamięć cykliczna, na liniach opóźniających
circulation obieg
circumference obwód
circumvent obejść, uniknąć
CIS, Contact Image Sensor obrazowy sensor dotykowy, ekran dotykowy
CISC, Complex Instruction Set Computer komputer z pełną listą rozkazów
CIA, communications interface adapter adapter interfejsu trnasmisji
CID, charge-injection device przyrząd ze wstrzykiwaniem ładunku
CIDR, classless inter-domain routing bezklasowe wyznaczanie tras
CIM, computer input (from) microfilm urządzenie wejściowe mikrofilmowe
CIM, computer-integrated manufacturing produkcja zintegrowana ze sterowaniem komputerowym
cipher 1.cyfra, 2.szyfr , 3.syfrować, kodować
ciphony system szyfrowania wiadomości przez mieszanie sygnałów z sygnałami wytwarzanymi przez specjalny generator
CIR, current instruction register rejestr rozkazu bieżącego, rejestr rozkazów, rejestr R
circle 1.koło, 2.okrąg, 3.zakreślić okrąg
circuit obwód (elektryczny), układ (elektroniczny)
circuit board płytka drukowana układu elektronicznego
circuit design projektowanie obwodów elektrycznych, projektowanie układów elektornicznych
circuit noise szum torowy
circuit switching komutacja łączy
circuit-switching network sieć z komutacją łączy
circular 1.kołowy, 2.cykliczny
circular buffer bufor kołowy, bufor cykliczny
circular list lista pierścieniowa, lista kołowa
circular reference zależność cykliczna
circular shift przesunięcie cykliczne
circular waveguide falowód kołowy
CISC, complex instruction set computer komputer z rozbudowaną lista rozkazów, komputer o pełnej liście rozkazów
clamp klamra, klamrować verklammern
clssic style styl klasyczny klassischer Stil
classify klasyfikować klassifizieren
clean czysty ,bezbłędny rein, sauber
clean up uporządkować aufräumen
clear czysty, oczyścić,skasować löschen
clear all wymazać wszystko alles löschen
clear text teskt czysty (niesformatowany) Klartext
clear to send zgłoszenie do wysłania danych Sendebereitschaft
clearing of fraction kasowanie ułamka Brüche auflösen
click kliknięcie (klawiszem myszki), trzaśnięcie, zamknąć klicken
client klient Front-End-Rechner, Client
client profile profil klienta Kundenprofile
clientele klinetela Kundschaft
clima klimat Klima
climatic klimatyczny klimatisch
climax wzniesienie,punkt szczytowy, podnoszenie höchster Punkt, Steigerung
clinch połącznie, znitować, umocować festmachen
clip klamra, klips,zacisk Spange
CLIP (Calling Line Identification Presentation) CLIP (identyfikacja prezentacji numeru dzwoniącego) CLIP (Rufnummerübertragung, - übermittlung)
clip contact connector wtyczka listowa elastyczna, sprężynowana Federleistenstecker
clipboard schowek (w Windows) Zwischenablage
clipboard viewer podgląd schowka Zwischenablage Hilfsprogramm
Clipper kompiator języka programowania bazy danych
clipping mask maska obcinania Schnittmaske
clipping path ścieżka obcinania Bechneidungspfad, Grpahikausschnitt
CLIR CLIR (blokada, zastrzeżenie prezentacji własnego numeru) Rufnummerunterdrückung
clock zegar Uhr
clock cycle cykl taktowania Taktzyklus
clock error błąd taktu zegara Gleichlauffehler
clock frequency częstotliwość taktowania Taktfrequenz
clock generator genrator czasowy, zegar systemowy Taktgeber
clock pulse impuls czasowy Taktimpuls
clock rate częstotliwość taktowania Taktfolge
clock wise zgodnie z ruchem wskazówek zegara (kierunek) Uhrzeigersinn
clone naśladownictwo(w budowie), dokładna kopia Nachbau
close koniec, zamknąć ,zamykać schließen
close all zamknąć wszystki alles schließen
close Web zamknąć sieć Web schließen
closed zamknięty geschlossen
closed counting chain zamknięty łańcuchowy układ zliczający geschlossene Zählkette
closed loop obwód zamknięty (pętla) geschlossene Schleife
closed loop circuit zamknięty obwód zwrotny Rückführungsschaltung
closed subroutine podprogram zamknięty geschlossenes Unterprogramm
closed user group zamknięta grupa użytkowników geschlossene Benutzergruppe
closure zamknięcie Verschluss
cluster kalster, niepodzielna jednostka przydziału, fragment zbioru Datenblock
cluster administrator administrator klastrów Clusterverwaltung
cluster controller sterownik grupy terminali Vorrechner
cluster parameters paraetry klastra Datenblock=Parameter
CL, Circut Level poziom obwodu układu
cladding osłona , koszulka
claim frame ramka potwierdzająca
clamping obcinanie, zakończenie wykreślenia na brzegu okna
clamping circuit układ stabilizacji poziomej
clash zderzenie, kolizja, starcie ,konflikt
class A address adres klasy A
class association diagram diagram asocjacji klas
class attribute atrybut klasy
class binding signature sygnatura powiązania klasy
class citizneship obywatelstwo klasy
class cindition warunek klasy
class description opis klasy
class diagram diagram klas
class file plik klasy
class hierarchy hierarchia klas
class interval zakres klasy
class library biblioteka klas
class mask maska klasy
class member składnik, element klasy
class method metoda klasowa, statyczna
class name nazwa klasy
class object oiekt, egzemplarz klasy
class of address klasa adresu
class of name klasa nazwy
class prototype prototyp klasy
class signature opis klasy
class store skład, magazyn klas
class variable zmienna klasowa, klasy, statyczna
class-based inheritance dziedziczenie oparte na klasach
class-based methods metody klasowe
classical cryptography krytpografia symetryczna, klasyczna
classification klasyfikacja
classified information informacja klasyfikowana, zastrzeżona
classifier klasyfikator
classify 1.klasyfikować, 2.zastrzegać, utajniać
classify computer security klasa bezpieczeństwa komputerowego do ochrony technoloogii
clasless inter-domain routing bezklasowe wybieranie trasy
classpath ścieżka do klas Javy, ścieżka klasy
clause warunek , klauzula
clean copy czysta kopia
clean installation instalacja czysta
clean machine komputer bez wyposażenia dodatkowego
clean page czytsa strona
cleaning cartridge kaseta czyszcząca
cleaning sheet arkusz czyszczący
cleaning tape taśma czyszcząca
cleanup porżądkowanie, czyszczenie
cleanup intrval odstęp czasu mięsdzy czyszczeniami
clear 1.zerować 2.kasować, 3.usuwać zacznaczenie, 4.wyraźny, prezroczysty, 5.wyzerować, 6.wyjaśńiać
clear and add wyzeruj i dodaj
clear instruction rozkaz kasowani
clean screen, cls wymazywać, kasować ekran, czyścić ekran
clear state stan czysty, kasowania
clear text tejst czytelny, jawny, wiadomość jawna
clear text password czytelne hasło tekstowe
clear the register wyzerować rejestr
Cleat To Send, CTS gotowość nadawcza
clearance 1.zezwolenie, 2.kasowanie
clear-and-write cycle cykla zapisu z kasowaniem poprzedniej informacji
clearing kasowanie, zerowanie, przywracanie do położenia poczatkowego
clearing routine program wymazywania danych
clearinghouse 1.publiczne archiwum informacji, 2.ośrodek uzgadniania informacji, 3.baza replik
clearing object entry pozycja obiektu bazy replik
CLEC, Competitive Local Echange Carrier konkurencyjne lobby lokalnej wymiany informacji
CLI, Calling Line Identification identyfikacja abonenta wywołujacego (usługa ISDN)
click kliknąć, klikać, nacisnąć klawisz myszki
click double kliknięcie podwójne
clik on the file kliknięcie na pliku
click on the top item kliknięcie na górnej pozycji
click single pojedyncze kliknięcie
cllick through rate wskaźnik liczby kliknięć
clickable reagujący na kliknięcie, aktywny
clickable image map aktywna mapa obrazkowam, grafika z hiperłączami
clickable map mapa aktywna
clickstream strumień wejściowy kliknięć
click-through rate wskaźnik odwiedzania stron wg. ilości kliknięć
CLID, Calling Line Identification identyfikacja numeru dzwoniącego
client application aplikacja typu klient, kliencka
client application thread wątek aplikaji klienta
client area oszar programu klienta
client context kontrkst klienta
client product produkt typu klient
client program program kliencki
client software oprogramowanie klienckie, program-klient
client stub procedura pośrednicząca klienta
client/server database baza danych typu klient/serwer
clint-pull technique technika przeciągania klienta
clilen-server architecture architektura klient-serwer
clinet-serwer model model klient-serwer
client-server network sieć klient-serwer
client-side kliencki, po stronie klienta
cliep 1.uchwyt, zacisk, 2.krótki film multimedialny 3.zaciskać , spinać, 4.obcinać, 5.wycinać fragment
clip boundary granice obcinania
clip path scieżka obcinania
clip rectangle prostokąt obcinania
clip region obszar obcinania
clip test test obcinania
CLIP, Calling Line Identification Presentation sprezentacja numeru abonenta wywołującego
clip-art, clipart gotowy obraz lub rysunek
clipboard bufor obrazu ekranu, schowek , bufor pośredniczący
clipbook wieloschowek
clipper 1.Clipper, jezyk programowania baz danych, 2.urządzenie obejść zabezpieczeń systemu
Clipper chip ukłd Clipper
clipping przycinanie, obcinanie obrazu
clipping circuit układ obcinający
clipping level poziom obcinający
clipping path ścieżka obcinania
CLIR,Calling Line Identification Restriction blokada prezentacji abonenta wywołującego
CLLM, Consolidated Link Layer Management mechanizm sterowania przeciażeniami FR
CLNP, ConnectionLess Network Protocol sieciowy protokół bezpołąćzeniowy
cloak zasłonić, ukryć
cloaking zasłanianie , ukrywanie
clobber zacierać istotną informację, nadpisanie
clock 1.zegar. 2.czujnik zegarowy, 3.taktować
clock chip układ zegarowy
clock circuit układ generacji sygnałów zegarowych
clock counter licznik zegarowy
clock cycle 1.cykl określonych impulsów, 2.cykl zegarowy
clock driver sterownik zegara
clock format format czasu
clock frequency częstotliwość zegara
clock generator generator zegarowy
clock input wejście zegarowe
clock interrupt przerwanie zegarowe
clock output wyjście zegrowe
clock period takt zegarowy
clock phase faza sygnału zegarowego
clock pulse impuls synchornizujący, zegarowy
clock rate częstotliwość cyklu zegarowego, zegarowo, szybkość zegara
clock recovery odzyskanie sygnału
clock signal sygnał zegarowy
clock skew przesunięcie czasowe impulsów zegarowych
clock state takt
clock system system synchronizacji, taktowania
clock timing taktowanie zegarem
clock track ścieżka synchronizująca,zegarowa
clock unit blok synchronizacji
clock / calendar board płyta z zegarem i kalendarzem
clocked flip-flop przełącznik synchronizowany
clocked signals sygnały synchronizacyjne
clocking synchronizowanie, taktowanie impulsów
clockpusle genrator generator impulsów zegarowych
clockwise w kierunku ruchu wskazówek zegara
clog zatykać się, zapychać się ,zabrudzić się
clone imitacja, klon , dokładna kopia
cloning klonowanie
close file zamykać plik, plik zamykający
close routine podprogram, program zamknięty
closed array tablica zamknieta
closed bus system system z zamkniętą magistrala (bez możliwości rozszerzenia)
closed entry card slot ścisłe wejście karty
closed loop pętla zamknięta
closed private network zamknięta sieć prywatna
closed routine, closed subroutine procesdurs, podprogram zamknięty
closed shop niedostępny ośrodek obliczeniowy
closed system system zamknięty, bez dalszej rozbudowy
closed user group zamknięta grupa użytkowików
closed , linked subroutine procedura dołączona ,zamknięta
closed-captioned wyposażony w napisy na ekranie
closed circuit television telewijza przemysłowa
closed-loop control sterowanie w obwodzie zamkniętym,ze sprzężeniem zwrotnym
closed-loop system system o cyklu zamkniętym, bez udziału człowieka
close-down zakończenie pracy, wyłączenie z ekspolatacji
closely-coupled interface interfejs ściśle związany z urzadzeniem
closely-coupled microcomputer system systemy mikrokomputerowe ściśle powiązane wspólną pamięcią operacyjną
closing file zamykanie pliku
closure 1.zamknieęcie, zakończenie, 2.dokładność przecinania, 3.wyrażenie zamknięte, odosobnione, 4.domknięcie
closure line wiersz wypełniający
closure property włąsność domkniętości
clr, clear kasować, wyzerować, wymazać
cls ,clear screen wymazywać, kasować, czycić zawartośćekranu
clubbiness słaba ostrość druku
cluster 1.klaster, zbitka, 2.rejon, grono, 3.niepodzielna jednostka przydziału, 4.fragment zbioru, 5.zgrupowanie
cluster analysis analiza grupowa, składowa
cluster controller sterownik klastra, grupy urządzeń zewnętrznych
cluster membership list lista węzłów klastsa
cluster resource group grupa zasobów klstra
cluster samlpling wybieranie, selekcjonowanie grupowe
cluster set pochodna zbioru, zbiór punktów skupienia
clustering grupowanie, łączenie w klastry, technologia klastrowa
clusterization grupowanie , wydzielanie grup o wspólnych cechach
cluters topology topologia hierarchiczna, grupowa , klastrowa
CLUT, Colour Lock -Up Table Tablica przeglądowa kolorów
CLV, Constant Linear Velocity stała prędkość liniowa
clamp (circuit) , clamper układ poziomujący
clamping 1.poziomowanie, stabilizacja poziomu, 2.obcinanie (obrazu)
clamiping circuit układ poziomujący
clamping level poziom stabilizacji
C language język C, język programowania wysokiego poziomu
C++ language język C++, język programowania wysokiego poziomu, będący rozszerzeniem języka C o możliwości programowania obiektowego)
class klasa, kategoria
classful addressing adresowanie z klasami
classless addressing adresowanie bez klas
classless inter=domain routing bezklasowe wyznaczanie tras
class of an address klasa adresu
class of an name klasa nazwy
clause klauzula, warunek
clean czyścić
cleaning cartridge kaseta czyszcząca
clear 1.kasować, wyzerować, wymazać, 2.wyjaśnić
clearing kasowaniem, wymazywanie
clear instruction rozkaz kasowania
clear screen wymazywać ekran, kasować ekran
clear state stan kasowania
clear text tekst jawny (niezasyfrowany tekst oryginalny)
CLI, command line interface interfejs jednej linii poleceń
click stuknięcie, kliknąć , nacisnąć i puścić (np. klawisz klawiatury, przycisk myszy)
click track ślad taktujący
client 1.klient, użytkownik (aplikacja spełniająca rolę użytkownika systemu komputerowego), 2.komputer kliencki
client-server klient-serwer (np. system, architektura)
client/server computing przetwarzanie danych typu klient/serwer
client/server database baza danych typu klient/serwer
clip 1.uchwyt, zacisk ,2.obcinać, ucinać, 2.chwytać, trzymać
clipart klipart, detal (rastrowy lub wektorowy obraz wykorzystywany do modyfikacji i budowania innych obrazów)
clipboard schowek, podręczny notatnik (bufor w którym przechowuje się tekst lub grafikę do późniejszego wykorzystania)
clipper układ obcinający, ogranicznik
clipping obcinanie (obrazu), ograniczenie (sygnałów)
clipping circuit układ obcinający, ogranicznik
clipping level poziom obcinania
clk, clock zegar, generator zegarowy
clobber zacierać istotną informację (poprzez zapis innej danej)
clock 1.zegar, generator zegarowy , 2.sygnał zegarowy (taktujący)
clock /calendar board płyta z zegarem i kalendarzem (zasilanymi bateryjnie)
clock circuit układ generacji sygnałów zegarowych
clock counter licznik zegarowy
clock driver zasilacz zegarowy (impulsów), sterownik zegara
clocked flip-flop przerzutnik synchroniczny
clock frequency częstotliwość zegarowa
clocking synchronizowanie, taktowanie (impulsów, sygnałów)
clock input wejście zegarowe
clock interrupt przerwanie zegarowe
clock output wyjście zegarowe
clock pulse impuls zegarowy
clockpulse generator generator impulsów zegarowych
clock rate częstotliwość cyklu zegarowego
clock signal sygnał zegarowy
clock skew przesunięcie czasowe impulsów zegarowych
clock timing taktowanie zegarem
clock track synchronizująca ścieżka zegarowa
clone klon (kopia sprzętu lub oprogramowania)
close zamykać
closed bus system system z zamkniętą magistralą danych
closed circuit obwód zamknięty; układ zamknięty
closed loop 1.closed circuit, 2.pętla zamknięta
closed-loop control sterowanie w obwodzie zamkniętym, sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym
closed-loop control system układ sterowania w obwodzie zamkniętym, układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
close-down wyłączenie z eksploatacji
closed routine program zamknięty
closed shop ośrodek obliczeniowo niedostępny
closed subrutine podprogram zamknięty
closed user group zamknięta grupa użytkowników (sieci komputerowej0
closely - coupled ściśle powiązany
cls, clear screen wymazywać ekran, kasować ekran
cluster 1.klaster, grono, 2.fragment zbioru, 3.niepodzielna jednostka przydziału, 4.klaster (grupa terminali podłączonych do jednego węzła)
clustering grupowanie (danych)
CLV, constant linear velocity stała prędkość liniowa (zasada odczytu ścieżek na płytach CD-ROM)
CMOS nazwa technologii półprzewodnikowej wykorzystywanej w produkcji zintegrowanych układów CMOS, komplementärer Mettalloxidhalbleiter
CMYK modelowy układ barw (cyjan,magenta,żółty, czarny) CMYK -Farbmodell
CM, Central Memory pamięć główna
CM, Channel Mixer mieszacz kanałów
CM, Contextual Menu menu kontekstowe
CMBS, Computer Based Messgae System komputerowy system przesyłania wiadomości
CMI, Computer Managed Instruction instrukcje zarządzane komputerowo
CMIP, Common Management Informstion Protocol protokół zarządzania informacją w sieci
CMIS, Common Management Information Specification specyfikacja systemu zarządzania
CML, Computer Managed Learning uczenie zarządzane komputerowo
CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor komplementarny półprzewodnik tlenkowy
CMS, Conversational Monitor System system operacyjny trybu konwersacyjnego
CMW+ komercyjna usługa sieciowego bezpieczeństwa bankowego
CMY, Cyan, Magneta, Yellow okrojony model barwny CMYK
CMYK, Cyan-Magneta-Yellow-blacK drukarski model barw, niebieskozielony-purpurowy-żółty-czarny
CMI, computer-managed instruction nauczanie komputerowe (programy usługowe dla nauczycieli i administracji szkolnej)
CML, current mode logic układ logiczny o sprzężeniu prądowym
CMOS, complementary MOS struktura komplementarna MOS (oparta na parze komplementarnych tranzystorów n-MOS i p-MOS)
CMR, common-mode rejection tłumienie sygnału wspólnego, tłumienie sygnału współbieżnego
CMYK, cyna, magneta yellow, black niebieskozielony, purpurowy, żółty, czarny (model kolorów stosowany przez reprodukcji obrazów barwnych)
CNA, Communications Network Architecture architektura sieci telekomunikacyjnej
CNC, Computer Numeric Control komputerowe sterowanie numeryczne
CNP, Communications Network Processor procesor sieci telekomunikacyjnej
CNC, computer(ized) numerical control komputerowe sterowanie numeryczne
CNE, certified NetWare engineer licencjonowany inżynier sieci Novel NetWare (tytuł przyznawany w wyniku egzaminu na kursach autoryzowanych przez firmę Novell)
CNI, certifiedNet Ware instructor licencjonowany instruktor sieci Novell Netware, tytuł przyznawany na kursach autoryzowanych przez firmę Novell, uprawniający do szkoleń
coal węgiel Kohle
coaldust pył węglowy Kohlenstaub
coated paper papier powlekany beschichtetes Papier
coating powłoka , pokrycie Überzug
coaxial cable, coax cable kabel koncentryczny Koaxialkabel, Koax-Kabel
coaxial connector złącze koncentryczne Koaxialstecker
Cobol język programowania
code kod, kodować codieren
code conversion przekodowywanie Codeumsetzung
code converter przetwronik kodu, konwerter Codewandler
code generation generowanie kodu Codegenerierung
code pattern wzór Codemuster
code structure struktura kodu rozkazu Befehlsstructure>
code translator translator kodów Codeumsetzer
code word słowo kodu Code-Wort
coded kodowany, zakodowany ,zszyfrowany codiert
coded decimal digit liczba dziesiętna kodowana codierte Dezimalzahl
coded decimal notation zapis dziesiętny kodowany codierte Dezimalschreibewiese
coded instruction polecenie kodowane codierter Befehl
coded output sygnał wyjściowy kodowany codierte Signalausgabe
codepage strona kodowa (zestaw znaków dla danego języka lub grupy języków) Codesiete
coding kodowanie, zaszyfrowanie Codierung
cognition wiedza Erkenntnis
cognizable rozpoznawalny erkennbar
cohere wiązać się zusammenhängen
cohenrency związek Zusammenhang
coherent związany zusammenhängend
Coherent Unix nazwa wersji systemu UNIX
coinage wytłaczanie, bicie monet Prägung
coincidence zgodność Übereinstimmung
coincidence circuit układ I, układ iloczynu logicznego UND-Schaltung
cold boot start na zimno (systemu) Kaltstart
collate copies sortować kopie Kopien sortieren
collar magazyn, skład, panewka
collating of data sortowanie danych Sortieren von Daten
collating order, collating sequence kolejność zestawienia Sortierfolge
collector kolektor Kollektor
collision kolizja Kollision
collision detection detekcja kolizji (sieć) Kollisionserkennung
collocation układ Anordnung
colon dwukropek Doppelpunkt
color kolor, barwić Farbe
color formular guide paleta barw Farbpalette
color graphics grafika kolorowa Farbgrafik
Color Graphics Adapter karta grafiki kolorowej, karta CGA
color monitor monitor kolorowy Farbbildschirm
color palette paleta barw Farbpalette
color printer drukarka kolorowa Farbdrucker
color setting ustawienie kolorów Farbeinstellung
colors filtr kolorów Farbfilter
colour kolor, barwić
COLP (Connected Line Identification Presentation) COLP (identyfikacja/prezentacja numeru docelowego, z którym nawiązano połączenie) COLP
COLR(Connected Line Identifcation Restriction) COLR (blokada/zastrzeżenie prezentacji numeru docelowego, z którym nawiązano połączenie) COLR
column kolumna (w tabeli) Balken
column by column kolumnami spaltenweise
column spacing odstęp między szpaltami Spaltenabstand
COM-file virus wirus plików COM COM-file Virus
Comal język programowania
combinable łączny verbindbar
combination kombinacja Kombination
combine slices łączyć wycinki, zespalać segmenty Slies kombinieren
combo box pole kombi Kombinationsfeld
come-at-table dostępny zugänglich
come-off rezultat (np. obliczeń) Resultant
comma przecinek Komma
command polecenie Befehl
command button przycisk polecenia Befehlsschaltfläche
command changing wiązanie łańcuchowe rozkazów Befehlsverkettung
command line wiersz poleceń Befehlzeile
command line interface interfejs tekstowy Kommandozeilen-Schnittstelle
command menu menu komendy Befehlsmenü
command separator separator polecenia Befehlstrennlinie
command structure struktura polecenia
commencement location address adres początkowy Anfangsadresse
commend polecać empfehlen
commendable wart polecenia empfehlenswert
commendation polecanie Empfehlung
comment komentarz, wyjaśnianie, wyjaśniać Kommentar
commerce hamdel ,wymiana
commercial handlowy, kupiecki gewerblich
commercial @ @ (symbol at, "małpa")
commercialize komercjalizować kommerzialisieren
commision zlecenie, zlecić, uprawnienie ,komisja Auftrag
commit powierzyć, przekazać, wykonać übergeben
commitment przekazanie, zobowiązanie Überweisung
Commodore producent komputerów
common wspólny, ogólny gemeinsam, allgemein
common area obszar wspólny gemeinsamer Bereich
common carrier firmy telekomunikacyjne w USA
common logarithm logarytm prosty einfacher Logarithmus
Common Lisp język programowania
communnicate przenosić, komunikować kommunizieren
communication komunikacja, przenoszenie Übertragung
communication control sterowanie przepływem danych eDatenübertragungssteuerung
communication interrupt przerwanie (trasmisji danych) Unterbrechung
communication line linia komunikacyjna, linia telefoniczna Telefonleitung
communnications komunikacja Kommunikation
compact gęsty, kompaktowy, skompresowany dicht
compaction kompresowanie Komprimierung
compactness wytrzymałość, trwałość, odporność, sztywność, zwartość, zwięzłość Dichtigkeit
Compaq producent komputerów
comparable porównywalny vergleichbar
comparative value wartość porównywalna Vergleichswert
comaprison porównanie porównanie
compatibility zgodność, zdolność dostosowania,komaptybilność kompatybilny Verträglichkeit, Anpassungsfähigkeit
compatible zgodny kompatibel
compedium zarys , kompedium Kompendium
compensate kompensować, wyrównać ,wyrównywać ausgleichen, kompensieren
compensation zastąpienie, wyrównanie Ausgleich
compensator kompensator Entzerrer
competence kompetencja Kompetenz
competent fachowy, dostateczny, kompetentny fachkunding,zuständig
competition konkurencja , współzawodnictwo Wettbewerb
competitor konkurent Konkurrent
compilation kopilacja, tłumaczenie Kompilierung
compile kompilować kompilieren
compile time czas kompilacji Kompilierungszeit
compiler kompilator Kompilert
compiler language język kompilatora Kompilersprache
complement uzupełnienie Komplement
complement representation prezentacja komplementarna Komplementdarstellung
complete kompletny, skompletować, zamykać, kończyć (np. przenoszenie danych) vervollständingen
complete carry przeniesienie całkowite kompletter Übertrag
Completely Automated Public Turing - Test to Tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA) automatyczny test Turinga vollautomatischer öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computer und Menschen
completion dokonanie ,zakończenie Vollendung
complex skomplikowany, kompleksowy, całość kompliziert,komplex,Gesamtheit
complex conjugate number liczba zespolona sprzężona konjugiert komplexe Zahl
complex instruction set computer komputer z rozbudowaną listą rozkazów
complex number liczba zespolona komplexe Zahl
compliance Einwilligung
complication komplikacja Komplikation
complicity wspólwina, współudział Mitschuld
component składnik,część Komponente
component density gęstość upakowania elementów Packungsdichte
component part element składowy, składnik Eiznelteil
compose złożyć, złączyć
composite złożony, złączony zusammengefügt,zusammengesetzt
composite signal sygnał całkowity (złożony)
composite terminal terminal złożony Verbundterminal
compound path ścieżka złożona zussamengesetzter Pfad
compound statement polecenie wielokrotne Mehrfachanweisung
compress kompresować (komprymować, pakować) komprimieren
compressed value file plik skompresowany komprimierte Datei
compression kompresja danych, ciśnienie Datenkompression
compressor kompresor Verdichter
compunication sztuczny twór słowny ze słów computer i communication
ComuServ dostwca usług sieciowych
computable obliczalny, policzalny berechenbar
computation obliczenie
computer elektroniczna maszyna obliczeniowa Rechner
computer aided wspomagany komputerowo computerunterstützt
computer aided design projektowanie wpspomagane komputerowo computerunterstütztes Entwerfen
computer aided engineering technika wspomagana komputerowo
computer aided instruction szkolenie wspomagane komputerowo computerunterstützte Ausbildung
computer aided learning nauczanie wspomagane komputerowo computerunterstütztes Lernen
computer aided manufacturing produkcja wspomagana komputerowo computerunterstützte Fertigung
computer aided planning planowanie wspomagane komputerowo computerunterstütztes planen
computer aided testing testowanie (układów) wspomagane komputerowo
computer aided translation tłumaczenie wspomagane komputerowo computerunterstütztes Übersetzen
computer code kod komputerowy Computercode
computer controlled sterowany komputerowo computeruntegesteuert
computer family rodzina, typ komputerów Rechnerfamilie
computer generation generacja komputerów Computergeneration
computer graphics grafika komputerowa Computergrafik
computer independent language język programowania niezależny od platformy komputerowej (rodzaju komputera) computerunabhängige Programmiersprache
computer input microfilm zapis danych na mikrofilmie Eingabe von Daten auf einem Mikrofilm (CIM)
computer network sieć komputerowa Rechnernetz
computer operation tryb przetwarzania Verarbeitungsart
computer oriented language język programistyczny ukierunkowany komputerowo maschinenorientierte Origrammiersprache
computer professional specjalista komputerowy, informatyk Computerfachmann
computer run praca komputera Computerlauf
computer science informatyka Informatik
computer simulation symulacja komputerowa Computersimulation
computer system system komputerowy Rechnersystem
computer virus wirus komputerowy Computerwirus
computer word słowo maszynowe Maschinenwort
computerized komputerowy, w oparciu o komputer computergestützt
computing center centrum obliczeniowe Rechenzentrum
computing speed prędkość obliczeniowa Rechengeschwindigkeit
CON konsola Konsole
concatenate sprzęgnąć verketten
concatenated key klucz sprzężony verketter Schlüssel
concave wydrążony, sklepiony, wklęsły Konsole
concentrate koncentrować konzentrieren
concentration koncentracja, sprzężenie ,nasycenie Konzentration
concentrator koncentrator Konzentrator
concentricity tolerance tolerancja koncentryczności Rundlauftoleranz
concept koncept, termin Konzept
conception pojęcie Begriff
concetenation sprzężenie
conclusion wniosek Schluss
concurrency współbieżność Paralellellauf
concurrent zbieżny zusammentreffend
concurrent access dostęp równoczesny gleichzeitiger Zugriff
concurrent operation praca równoległa Paralellbetrieb
condense zagęścić , kondensować kondensieren
condition code kod stanu Zustandscode
conditional breakpoint warunkowe przerwanie pracy programu bedingte Programmunterbrechung
conditional instruction rozkaz warunkowy bedingter Befehl
conditional jump skok warunowy bedingter Sprung
conditional mode change warunkowa zminana trybu bedingte Modusänderung
conducting przewodzący prąd stromführend
conductor przewodnik elektryczny elektrischer Leiter
cone stożek Kegel
conference call połączenie konferencyjne Konferenzschaltung
conference circuit układ konferencyjny
confidence level poziom ufności statistiche Sicherheit
configurable konfigurowalny konfigurierbar
configuration konfiguracja, wyposażenie, ukształtowanie Konfiguration
configuration file plik konfigurowalny Konfigurationsdatei, Konfigurationsfile
configuration of the test setup konfiguracja ustawień testu Messplatzkonfiguration
configuration state function funkcja stanu konfiguracji Konfigurationszustandsfunktion
confine ograniczyć
confirm potwierdzić (wpis) bestätigen
confirm file delete potwierdź usunięcie pliku Löschvorgang bestätigen,Entfernen bestätigen, Löschen bestätigen
confirm password potwierdzić hasło Passwort bestätigen
conformal mapping odwzorowanie wierne konforme Abbildung
congestion przeciążenie Überlastung
conic,conical stożkowaty kegelförmig
conjunction konjunkcja, funkcja I, połączenie Konjunction
connect połączyć, podłączyć verbinden
connect in parallel łączyć równolegle parallel verbinden
connect in series łączyć szeregowo in Reihe schalten
connect time czas połączenia Verbindungszeit
connected in series połączenie szeregowe Serienschaltung
connecting nawiązanie połączenia Aufnahme einer Verbindung
connecting cable kabel łączący Anschlusskabel
connecting terminal zacisk przyłączeniowy Anschlussklemme
connection połączenie Anschluss
connection type typ połączenia Verbindungsart
conectionless bez połączenia verbindungslos
connectivity stopień osieciowania, dołączalność, spójność Verbindbarkeit, Vernetzungsgrad
connector konektor, wtyczka Stecker
Conner producent płyt głównych
connexion połączenie Verbindung
consecutive numbering numeracja kolejna fortlaufende numerierung
consequence konsekwencja Konsequenz
consequent dzielnik, wniosek
conservatively rated zwymiarowany z zapasem ausreichend bemessen
consistency konsystencja Konsistenz
consistency check kontrola logiczna Logikkontrolle
console konsola, pulpit Konsole
console operator operator konsoli Konsolenbediener
console request zapytanie poprzez terminal Anfrage über ein Terminal
constancy odporność, stan, zasób, stałość,niezmienność Beständigkeit
constant stała Konstante
constant coefficient współczynnik stały konstanter Koeffizient
Constant Linear Velocity (CLV) prędkość obwodowa stała linearkonstante Geschwindigkeit
construct zbudować ,skonstruować errichten
construction konstrukcja Konstruktion
consumption zużycie Verbracuh
contact kontakt Kontakt
contact contamination zanieczyszczenie kontaktu Kontaktverunreinigung
container zasobnik Container
containing text tekst zawarty enthaltener Text
contaminate zanieczyszczenie
content zawartość , treść Inhalt,Inhaltsverzeichnis
content adressable memory pamięć skojarzeniowa Assoziativspeicher
content filtering filtrowanie treści Inhaltsfilterung
context związek, kontekst Zusammenhang
context menu menu kontekstowe kontextbezogenes Menü
continuation address adres niejawny, cykliczny Folgeadresse
continuation line wiersz kontynuacji Folgezeile
continuity ciągłąść, stałość Kontinuität
continuity checker kontroler przewodzenia (połączenia) Leitungsprüfer
continuous edge graphics technika poprawy widoku monitora
continuous form formularz ciągły Endlosformular
continuous function funkcja ciągła stetige Funktion
continuous input wejście ciągłe kontinuierliche Eingabe
continuous operation praca nieprzerwana Endlosbetrieb
continuous paper form formularz ciągły endlosformular
continuous rollpaper papier ciągły rolkowy Rollenpapier
continuous-duty operation tryb pracy (ruch) ciągły Dauerbetrieb
contour analysis analiza konturów Konturauswertung
contour following rozpoznawanie konturowe konturabtastung
contract umowa ,zbierać Vertag, zusammenziehen
contractor przedsiębiorca Unternehmer
contrivance wynalazek, plan, urządzenie Erfindung
control kontrolować Kontrolle, kontrollieren
control action procedura regularna Regelverhalten
control bit parent wzór bitu kontrolnego Kontrollbitmuster
control block blok sterujący Steuerblock
control bus magistrala sterownicza, szyna sterująca Steuerbus
control channel kanał sterujący Steuerkanal
control character znak sterujący Steuerzeichen
control check kontrola sterownicza Steuerungskontrolle
control circuit układ sterujący Steuerungsschaltung
control code kod kontrolny, kod sterujący Steuerungszeichen
control console konsola sterownicza, pulpit sterowniczy Steuerungskonsole
control counter licznik rozkaów Befehlszähler
control cycle cykl sterowania Steuerzyklus
control digit test test cyfr kontrolnych Kontrolziffernprüfung
control engineering technika sterowania Steuerungstechnik
control field pole kontrolne Kontrollfeld
control frame blok sterowniczy Steuerblock
control hierarchy układ grupy, układ sterowania Gruppenanordnung
control instruction polecenie kontrolne Steueranweisung
control key klawisz funkcyjny funktionstaste
control memory pamięć z układem sterującym Steuerspeicher
control organ człon nastawczy Stellglied
control panel panel sterowania, tablica rozdzielcza Systemsteuerung
control position pulpit sterowniczy Steuerprogreamm
control program program sterujący
control quantity wielkość przewodnia, prowadząca Führungsgröße
control register rejestr poleceń Befehlregister
control section sekcja kontrolna Überwachungsteil
control sequence sekwencja sterująca Befehlsablauf
control station stacja sterowania Leitstation
control system system kontrolny Regelsystem
control taste klawisz kontroli,"ctrl" Strg-Taste
control total suma kontrolna Abstimmungssumme
control unit jednostka sterująca Steuereinheit
control value wartość kontrolna Kontrollwert
control variable zmienna sterująca Steuervariable
control word słowo sterujące, słowo kontrolne Leitwort
controlled system obiekt regulacji Regelstrecke
controlled variable zmienna regulowana, parametr regulowany Regelgröße
controller sterownik Kontrolleinheit
controlling element element wykonawczy Stellglied
control-menu box pole menu sterowania Systemmenüfeld
convenience outlet gniazdko sieciowe Netzsteckdose
conventional equipment urządzenie konwencjonalne handelsübliches Gerät
converge zbiegać się , skupiać konvergieren
convergence zbieżność Konvergenz
convergent series szereg zbieżny konverierende Reihe
convergency zbieżność
conversational dialogowy dialogorientiert
conversational langauge język dialogu Dialogsprache
conversational mode tryb dialogowy, interaktywny Dialogbetrieb
conversion konwersja Konvertierung
conversion program program przetwarzania, konwersji Umsetzungsprogramm
conversion time czas konwersji Umwandlungszeit
conwersion unit jednostka konwersji Umsetzungseinheit
convert konwertować, przekształcać konvertieren
convert anchor point konwertować punkty zakotwiczenia, przekształcać punkty zakotwiczenia Ankerpunkt umwandeln
convert anchor point tool narzędzie konwertowania punktów zaczepienia, konwertowanie punktów zaczepienia Ankerpunkt-Konwertieren Werkzeug
convert tag case przkształcanie pisowni duże / małe litery Änderung der Schreibweisse für Tags in Großoder Kleinschreibung
convert to CMYK konwertować do CMYK inCMYK umwandeln
convert to grayscale konwertować do skali szarości in Graustufen umwandeln
convert to RGB konwertować do RGB in RGB umwandeln
converter konwertor , przetwornik Umformer
convex wypukły konvex
convey information przenosić informację Informationen übertragen
conveying error błąd przekazu Übertragungsfehler
conveyor belt taśma nośnikowa Förderband
cooling chłodzenie Kühlung
cooling plant agregat chłodniczy Kühlaggregat
cooper miedź, pokryć miedzią Kupfer,kupfern
cooperative współdziałający zusammenwirkend
Cooperative Computing termin ogólny dla pracy grupowej na komputerze
coordinate współrzędna, koordynować Koordinate,koordinieren
coordinate setting sterowanie punktowe Punktsteuerung
copies kopie Kopien
coplanar vectors wektory na płaszczyźnie Vektoren in einer Ebene
coprocessor koprocesor matematyczny mathematischer Koprozessor
copy kopiować, kopia kopieren ,Kopie
copy and paste kopiowanie i wklejanie Kopieren undEinfügen
copy protect zabezpieczenie przed kopiowaniem Kopierschutz
copying kopiowanie Kopieren
copyprotected disk dysk zabezpieczony przed kopiowaniem kopiergeschützte Disc
copyprotected software oprogramowanie zabezpieczone przed kopiowaniem kopiergeschützte Software
copyright prawo autorskie, prawo kopiowania Urheberrecht
cordless bezprzewodowy schnurlos
core jądro ,rdzeń Kern
core primitives funkcje podstawowe Grundfunktionen
CorelDraw program graficzny
core memory pamięć rdzeniowa Kernspeicher
corner point pamięć rdzeniowa Eckpunkt
corporate identity wizerunek przedsiębiorstwa Unternehmenspersönlichkeit
corporate network sieć korporacyjna unternehmensweites netzwerk
correct poprawny , krygować, poprawiać korrekt, korriegen
correct for deviations korygować odchylenia Abweichungen korrigieren
correcting signal sygnał korekty korrektursignal
correction data dane poprawiające Berichtigungsdaten
correctly poprawnie richtig
correctness poprawność Richtigkeit
correlation function funkcja korelacyjna Korrelationsfunktion
corrode korozja, wytrawianie ätzen, Korrosion
corruption błąd, złamanie, przekłamanie
cosine cosinus Kosinus
cosine law twierdzenie o cosinusach Kosinussatz
cosine wave fala kosinusowa, napięcie kosinusowe Kosinusspannung
cost kosztować,koszty,cena kosten, Kosten,Preis
cost-effective kosztować kostengünstig
costing obliczanie kosztów Kostenberechnung
cost-price cena zakupu, cena kosztów własnych Einkaufspreis
cost-saving oszczędny kostensparend
CoSy (Conferencing System) system konferencji Konferenzsystem
cotter zawleczka, klin poprzeczny Splint
counsel rada Ratschlag
count stan licznika ,rachunek, liczba, obliczanie,stan licznika, liczyć Zählerstand
count direction kierunek liczenia Zählrichtung
Countdown Timer minutnik Timer
counter licznik Zähler
counter chart tablica licznikowa Zählertabelle
counter preset ustawienie licznika Zählervoreinstellung
counter reset zerowanie licznika Rückstellung
counter resetting zerowanie licznika , zerowanie Zurückstellung
counter storage pamięć licznika Speicherzähler
counterbalance przeciwwaga, wyrównać Gegengewicht
counterclockwise odwrotnie do ruchu wskazówek zegara im Gegenuhrzeigerisin
countermove przeciwdziałanie gegenmaßnahme
counterpart odpowiednik Gegenstück
counterpoise utrzymywać równowagę Gleichgewicht halten
countersink zagłębić (np. łeb śruby)
couterweight przeciwwaga Gegengewicht
counterwork przeciwdziałać entgegenarbeiten
counting chain układ zliczający łańcuchowy Zählkette
counting operation proces liczenia Zählvorgang
country code Ländercode
couple złączyć, sprząc ankoppeln
coupled circuit obwód sprzężony gekoppelter Schaltkreis
coupling złącze , sprzęg, sprzęgło Ankopplung
cover obudowa ,pokrywa, przykryć Oberschale
cover plate płyta wierzchnia Abdeckplatte
coverage pokrycie sieci Netzabdeckung
coalesce łączyć , jednoczyć
coarse gruboziarnisty, zgrubny
coarse-grained multiprocessing wieloprzetwarzanie zgrubne
coated card karta powlekana ze wzmocnionymi krawędziami
coated paper papier powlekany
coax module moduł koncentryczny
coax, co-axial, coaxial cable (line) przewód koncentryczny współosiowy
coaxial switch przełącznik współosiowy
coaxial transceiver interface kablowy interfejs nadajnik-odbironik
coaxial trnasmision line linia przesyłowa współosiowa z kablem koncentrycznym
COBOL, Common Business Oriented Language język programowania wysokiego poziomu
co-branding 1.współpraca branżowa, 2.wspólnobranżowy
COCA, Coast of Cracking Adjustment dopasowanie z uwagi na koszt włamań tj. długości kodu do wzrastających szybkości komputerów
co-channel kanał wspólny
code kod, zakodować prorgram
code area obszar kodu (obszar pamięci przeznaczony na kod
code audit rewizja kodu, sprawdzenie zgodności programu z deklaracjami
code builder konstruktor kodu
code character znak kodu
code check kontrola kodu
code combination ciąg kodowy
code conversion konwersja kodu
code converter przetwornik kodu
code disk tarcza kodowa
code division multiple access wielodostęp z podziałem kodowym
code element element kodu
code extension character 1.znak rozszerzenia kodu, 2.znak zmiany kodu
code generation generacja kodu
code generator generator kodu
code group grupa kodu
code inspection analiza programu bez udziału autora
code language język kodowy
code line linia, wiersz tekstu programu
code load ładowanie kodu
Code Morphing transformacja kodu
code name kryptonim
code page global idetifier globalny identyfikator strony kodowej
code page, codepage strona kodowa
code point punkt , element kodu
code receiver odbiornik kodu
code recognition system system rozpoznawania kodu
code removal usunięcie kodu
code sample przykładowy kod źródłowy, przykład kodu
code segment
code set lista kodu, słów kodowych
code snippet fragment kodu
code switchover przełącznik kodu
code symbol znak, symbol kodowy
code symbol position pozycja kodowa
code translation przekodowywanie
code tree drzewo ,schemat kodowy
code walkthrough zespołowa analiza programu
code word słowo kodu
codebase baza kodu
CODEC, COder/DECoder układ kodująco-dekodujący/ koder-dekoder
coded character znak zakodowany
coded character set zakodowany zbiór znaków
coded data representation kodowa reprezentacja danych
coded graphic grafika konturowa
coded image obraz konturowy
coded number liczba zakodowana
coded optical character znak kodowany optycznie
coded order rozkaz zakodowany
coded-decimal system system kodowany dziesiętnie
code-dependent system system zależny od kodu danych
code-free progrmming programowanie bez kodowania
code-independent system system niezależny od kodu danych
code-insensitive system system niewrażliwy na kod danych
coder 1.o=koder, urządzenie kodujące,2.osoba wprowadzająca kody
code-sensitive system system wrażliwy na kod danych
code-signing verification weryfikacja poprzez wpisanie kodu
code-transparent system system uwzględniający różne kody
code-transparent transmision transmisja uwzględniająca różne kody
codeword słowo kodowe
codify kodować
coding (encoding) 1.kodowanie, 2.pisanie programu, prgoramowanie
coding form, coding sheet formularz programowy, kodowy
coding language język kodowania
coding matrix tablica, matryca kodowania
coding scheme metoda, schemat , system kodowania
coding sheet formularz programowy, kodowy
coding system 1.system kodowani, 2.system programowania
coding theory teoria kodowania
coefficient field pole współczynników
coercion koercja, sprawdzenie zgodności typów
cognitive science nauka o poznawaniu
cohere przywierać, przylegać
coherence, coherency spójność, spoistość, łączność , koherencja
coherency check sprawdzanie spójności
coherent spoisty, koherentny , spójny
coherent communication channel spójny kanał komunikacyjny
coherent light communications łączność laserowa
cohesion kohezja, zawartość, spoistość, spojność
coil 1.szpula, krąg, zwój, 2.cewka
coin cell backup battery bateria pastylkowa
coincide pokrywać się , zbiegać się
coincidence zbieżność, zgodność, koincydencja
coincidence gate bramka koincydencyjna, iloczynu logicznego
coincident selection system system wyboru według zasady zgodności
coincident-current memory pamięć koincydencyjna
coincident-current selection wybieranie koincydencyjne
COL, COListion sygnał występowania kolizji pakietów
col, column kolumna
cold backup zimne składowanie
cold boot zimne przeładowanie
cold link powiązanie zimne
cold restart twardy restart (wyłącznikiem zasilania)
cold standby rezerwa pasywna, statyczna
cold start, cold boot zimny start, start sprzętowy
colimation kolimacja, prostoliniowość, równoległość
colinearity kolinearność, wspólność punktowo-liniowa
collaboration współpraca
collapse 1.upadek, 2.upaść, runąć, zawalić się ,3.zwinąć , zakończyć , złożyć
collapsible składany
collate 1.scalać pliki, łączyć ,zestawiać, 2.układać, 3.porównywać teksty ,znaki , pliki, 4.sortować
collateral execution wspólne wykonanie, realizacja
collateral statement wspólny wniosek, propozycja
collating sequence porządek, kolejność zestawienia, schemat uporządkowania
collation scalanie plików
collator kolator, urządzenie zestawiające
collect zbierać, gromadzić , odbierać
collecting gromadzenie, zbieranie
collection 1.kolekcja,2.zbiór,3.zbieranie,gromadzenie informacji
collection of information zbiór informacji
collector 1.kolektor,2zestawiacz,3.moduł gromadzący ,jednostki zbierające
collector system system odbierający
collision kolizja, konflikt, zderzenie
collision detection wykrywanie kolizj
collision resistance odporność na kolizje
colon dwukropek
colon hexadecimal notation notacja szesnastkowa z dwukropkami
color (colour) monitor monitor kolorowy
color (colour) palette paleta kolorów
color (colour) printing druk barwny
color adjustment dopasowanie koloru
color balance balans kolorów
colro blend przejście kolorów
color burst impuls synchronizacji koloru
color calibration bar pasek kalibracji kolorów
color code kod koloru, barwny
color coding kodowanie koloru, barw
color copier kopiarka kolorowa
color depth głębia koloru
color edging (fringing) barwienie krawędzi
color gamut ograniczona drukiem gama barw
color graphic adapter karta grafiki kolorowej
color image scanner skaner kolorowy
color index indeks barw
color index mapping odwzorowanie indeksu barw
color keying kluczowanie barwy
color killer układ likwidujący niepotrzebne bliki i nadlewki
color match zgodność kolorów
color model model kolorów, barw
color plane płaszczyzna barw
color purity czystość barwy
color repository magazyn kolorów
color selection wybór kolorów
color separation overlay kluczowanie kolorem
color separations rozbarwienia, wyciągi barwne
Color Smart poprawny kolor wydruków w technologii atramentowej drukarek HP
color space przestrzeń barw
color suppressed mode tryb z wygaszonym kolorem
color table tabela barw
color temperature temperatura barwowa
color tinge odcień barwy
color trap zalewka
coloration 1.zabarwienie, 2.barwienie
colored paper papier kolorowy
colorimetry kolorymetria
colorizing kolorowanie
colorpicker narzędzie wyboru koloru, zakraplacz
colour depth głębia koloru , barwy
colour display wyświetlacz kolorowy
Colour Graphics Adapter (CGA) karta grafiki kolorowej
colour inkjet kolorowa drukarka atramentowa
colour key klucz kolorów
Colour Look-Up table (CLU) tablica przeglądowa kolorów
colour printer drukarka kolorowa
colour saturation nasycenie koloru
colour tool narzędzie do kolorowania rysunków, paleta kolorów
colour, color kolor , barwa
COLP, Called Out Line Presentation identyfikacja linii przyłączonej
column attribute atrybut kolumny
column balance równoważenie kolumn
column break podział kolumny
column comopatibility zgodność kolumn
column function funkcja kolumnowa
column graph wykres kolumnowy
column indicator, column guide wskaźnik kolumny
column list merge scalanie listy kolumn
column location położenie kolumny
column mode tryb kolumnowy
column parity parzystość kolumny
column repository magazyn, skład, repozytorium kolumn
column separator separator kolumn
columnal layout rozmieszczenie rubryk, np. w zestawieniu
columnar graph wykres kolumnowy
com device rejestrator mikrofilmowy obrazu z komputera
COM file plik COM
COM, Component Object Model model obiektów składowych
COM, Computer Output on Microfilm mikrofilmowe urządzenie wyjściowe
COM , Continuation of Message kontynuacja komunikatu (SIP Level2)
COM1,COM port ,COM device złącze gniazdo, port COM
COMAL. COMmon Alorithmic Language język programowania COMAL
comb access dostęp grzebieniowy
combinability zdolność tworzenia połączeń, łączenia się w kombinacje
combination 1.połączenie, łączenie, wiązanie ,2.kombinacja
combination box okno kombinowane
combinational circuit układ kombinacyjny, obwód przełączający
combinational explosion eksplozja kombinacyjna
combinational logic logika kombinacyjna
combine łączyć, kombinować, wiązać ,zespalać
combined alert alert złożony
combined condition warunek złożony
combined head głowica zespolona, uniwersalna
combined read/write head głowica odczytująco-zapisująca, uniwersalna
combined station stacja kombinowana, uniwersalna
combo box pole kombi, lista, okno kombinowane
come down gracefully zamknięcie systemu bez utraty danych
comic strip view widok komiksu
comic-strip oriented image zobrazowanie poziome, odwrócone
comma delimited oddzielany przecinkami
comma-delimited file plik rozgraniczony przecinkami
command polecenie, komenda, rozkaz, zlecenie, instrukcja
command and control warfare środki bojowe dowodzenia i kierowania
command and data acquistion sterowanie i gromadzenie danych
command button przycisk polecenia
command chain ciąg poleceń
command chaining wiązanie łańcuchowe rozkazów
command character znak sterujący
command code kod polecenia
Command Console Procesor (CCP) procesor konsoli
command control language język sterowania za pomocą poleceń
command control program program języka zleceń, procesor zleceń
command cycle cykl rozkazu
command delimiter nawiasy instrukcyjne
command enviroment środowisko, otoczenie zlecenia
command file plik poleceń, sterujący, rozkazowy
command file procesor procesor pliku poleceń
command identifier identyfikator polecenia
command interpreter interpreter poleceń ,zleceń
command interface interfejs poleceń
command issuer wydawca zleceń
command key klawisz command
command language język poleceń
command level poziom analizy zleceń
command library biblioteka zleceń
command line linia, wiersz poleceń
command line argument argument polecenia
command line interpreter interpreter wiersza zlecenia
command line operating system system operacyjny sterowany instrukcjami
command line parameter parametr wiersza poleceń
command list wykaz zleceń, lista instrukcji
command mode tryb poleceń, zleceń
command name nazwa polecenia
command output wynik rezultat polecenia
command palette paleta poleceń
command procedure procedura języka zleceń
command procesor procesor języka zleceń
command prompt wiersz poleceń znaku zachęty (zgłaszanie)
command qualifier kwalifikator, klucz zlecenia
command queuring kolejkowanie rozkazów
command register rejestr poleceń ,zleceń
command separator separator poleceń
command shell interpretator poleceń
command signal sygnał sterujący
command stream ciąg poleceń
command syntax składnia polecenia
command window history historia okna poleceń
command word słowo zlecenia, rozkaz języka zleceń
command-driven sterowany zleceniami
command-driven program program sterowany poleceniami
command-line parameter parametr wiersza polecenia, linii poleceń
command-line synatax składnia wiersza polecenia
commence zacząć ,rozpocząć
commensurability współmierność
comment 1.komentarz, wyjaśnienie , 2.komentować, wyjaśniać
comment field pole komentarza
comment line wiersz komentarza
comment out skomentować ,ująć w komentarz
comment statement dyrektywa instrukcja komentarza
commentary komentarz, wyjaśnienie
comment-entry pozycja komentarza
commercial handlowy, komercyjny
commercial data processing przetwarzanie danych gospodarczych
commercial data processing center ośrodek przetwarzania danych gospodarczych
commit 1.powierzać, zlecać, 2.popełniać, 3.angażować się, 4.potwierdzić, zatwierdzić,5.zatwierdzanie, potwierdzenie
commit cycle identifier identyfikator cyklu zatwierdzania
commit identifier identyfikator zatwierdzania
commit point punkt uzgodnienia, moment zatwierdzenia
commitment boundary granica transakcji
commitment control level poziom kontroli transakcji
commitment definition definicja transakcji
committable update zatwierdzalna aktualizacja
committed zatwierdzony
commoditization "wspólna śpiewka", slogan reklamowy
common 1.wspólny,2.sumacyjny, współbieżny,3.częsty, powszechny, popularny , typwy
common block blok wspólny
common bus wspólna magistrala, szyna dzielona
Common Business Orientated Language, COBOL język programowania wysokiego poziomu
common carrier operator publiczny
common denominator wspólny mianownik
Common Gateway Interface (CGI) interfejs CGI
Common Intermediate Format (CIF) sieciowy format wideokonferencji
Common Intrusion Detection Framework ogólna struktura wykrywania włamań
common key klawisz wspólny
common language język uniwersalny
Common Management Information Protocol (CMIP) protokół zarządzania informacją
common memory pamięć wspólna
commne mode coupling sprzężenie sygnałów współbieżnych
common name powszechnie znana nazwa, nazwa publiczna
common node wierzchołek wspólny
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) wspólna architektura komunikowania się obiektów CORBA
common software oprogramowanie wspólne, wspólne procedury
common storage area wspólny obszar pamięci
common subexpression wspólne wyrażenie częściowe
common tray wspólna taca, podajnik
common-bus system system ze wspólną magistralą
common-channel signaling sygnalizacja we wspólnym kanale
common -collector connection układ tranzystorowy ze wspólnym kolektorem
common-emitter connection układ tranzystorowy o wspólnym emiterze
commonly-used zwykle używany
common-mode rejection tłumienie sygnału wspólnego
common-mode rejection ratio współczynnik tłumienia wspólnego
communicate komunikować się
communication 1.komunikacja, łączność, 2,transmisja, przesyłanie danych
communication (data) system system łączności, sieć telekomunikacyjna
communication adapter adapter komunikacyjny
communicate area obszar komunikacyjny
communication buffer bufor transmisyjny
communication center centrum komunikacyjne
communication channel kanał transmisji
communication computer komputer komunikacyjny
communication computers netwrok sieć komputerów komunikacyjnych
communication configuration konfiguracja komunikacji
communication connector łącze komuniakcyjne
communication control block blok sterowania systemem łączności
communication control character znak sterujący transmisją
communication control unit jednostka sterowania trnasmisją
communication controller sterownik kontroler komunikacji
communication device urządzenie komunikacyjne
communication facility transparency przeźroczystość środków transmisji
communication gap przerwa komunikacyjna
communication instruction rozkaz komunikacyjny
communication interface adapter karta interfejsu transmisyjnego, modemowa
communication job zadane komunikacyjne
communication layout rozmieszczenie, plan połączeń
communication link control sterowanie łączem transmisyjnym
communication link
communication link controller sterownik łącza transmisyjengo
communication manager menadżer komunikacji
communication model model komunikacji, łączności
communication module moduł komunikacyjny
communication multiplexer multiplekser komunikacyjny
communication net sieć komunikacyjna
communication network architecture architektura sieci telekomunikacyjnej
communication network processor procesor sieci telekomunikacyjnej
communication network, data communications network sieć komunikacyjna, łączności, telekomunikacja
communication networks for manufacturing application protokoły komunikacyjne do zastosowań przemysłowych
communication package pakiet komunikacyjny
communication pipe potok komunikacyjny
communication port port komunikacyjny, transmisyjny
communication protocol protokół komunikacyjny
communication provider dostawca komunikacyjny
communication repository repozytorium komunikacyjne
communication scanner skaner linii trnasmisyjnej
communication security ochrona komuniakcji
communication server serwer komunikacyjny
communication session seans łączności
communication software oprogramowanie komunikacyjne, transmisyjne
communication subnet layer warstwa podsieci komunikacyjnej
communication theory teoria komunikacji, łączności
communication type typ komuniakcji
communication vendors producenci systemów komunikacyjnych
communication, trnasmission channel kanał transmisyjny
community 1.społeczność, środowisko programistów, 2.wspólnota
community antenna television telewizja wykorzystująca antenę zbiorczą
community name nazwa lokalna wspólnoty, społeczności
commutative przemienny
commutativity przemienność
commute przełączać komutować
compact 1.małych rozmiarów, 2.gęsty, zbity, zwarty,3.zagęszczć, kondensować
compact cassette kaseta magnetofonowa
compact design mały rozmiar,, model kompaktowy
Compact Disc (CD) dysk kompaktowy, cyfrowa płyta CD, płyta kompaktowa
compact disc erasable (CD-E) kasowalna płyta kompaktowa
compact disc player odtwarzacz płyt kompaktowych
compact disc ROM, CD-ROM płyta kompaktowa (pamięć tylko do odczytu na płycie kompaktowej)
compact disc writ once (CD-WO) płyta kompaktowa raz zapisywalna
compact disc -digital audio (CD audio, CD-DA) płyta kompaktowa audio (dźwiękowa), muzyczna płyta kompaktowa
compact disc ROM-interactive (CD-I) interaktywna płyta kompaktowa
comoact model model kompaktowy
compact setup instalacja minimalna
compacting garbage collection oczyszczanie pamięci ze scalaniem bloków
compaction upakowanie
compactness zwartość ,zwięzłość
compandor kompandor, wzmacniacz dynamiki
companion 1.poradnik, podręcznik, 2.dodatek
companion procesor upgrade rozbudowa przez dodanie dodatkowego procesora
companion product produkt dodatkowy
company network rozległa sieć komputerowa firmy
comparable porównywalny
comparative porównawczy
comparatively porównawczo, w porównaniu z
comparator komparator, układ porównujący
compare porównać, porównywać
compare instruction instrukcja porównania
compare with… porównywać z …
comparing instruction rozkaz porównujący
comparing operation operacja porównująca
comparing unit układ porównujący
comparison instruction rozkaz porównania
comparison operator operator porównania
compatibility 1.wymienność., 2.zgodność, 3.zdolność przystosowania się, odpowiedniość
compatibility mode tryb emulacji
compatibility of computers zgodność funkcjonalna komputerów
compatible zgodny, wymienny ,kompatybilny
compensate kompensować, wyrównywać
compete konkurować, współzawodniczyć
competition konkurencja, współzawodnictwo
compilation 1.kompilacja, powiązanie, 2.tłumaczenie programu źródłowego na język wynikowy
compilation error błąd kompilacji
compilation order kolejność kompilowania
compilation time czas kompilacji
compilation unit jednostka kompilacji
compile 1.kompilować, 2.zestawiać, opracowywać
compile and go skompiluj i uruchom
compile phase faza kompilacji
compile time czas kompilacji
compiled code skompilowany kod programu
compiler back-end tył kompilatora
compiler diagnostics diagnostyka kompilatora
compiler directive dyrektywa kompilatora
compiler front-end przód kompilatora
compiler generator generator, system tworzenia kompilatorów
compiler language język kompilatora
compiler option parametr kompilatora
compiler toggle przełącznik, klucz kompilatora
compiler, compiling (program) kompiltor
compiler-compiler kompilator kompilatorów
compile-time wykonywany w czasie kompilacji programu
compile-time binding wiązanie podczas kompilacji
compile-time check kontrola wykonywana w czasie kompilacji programu
compile-time constant stała etapu kompilacji programu
compile-time diagnostics diagnostyka w czasie kompilacji
compile-time elaboration obróbka w czasie kompilacji
compile-time error błąd kompilacji
compile-time statement instrukcja związana z kompilacją
compile-time variable zmienna związana z kompilacją
compiling tłumaczenie programu źródłowego na język wynikowy
compiling statement instrukcja uruchamiająca kompilację
complement dopełnienie, uzupełnienie
complementary uzupełniający, dopełniający
complementary colors barwy uzupełniające się , komplementarne
Complementary Metal Oxide Semiconductors (CMOS) komplementarny półprzewodnik tlenkowy
complementaery offset binary uzupełnieniowy kod dwójkowy z przesunięciem
complementary operation operacja komplementarna
complementary straight binary uzupełnieniowy kod dwójkowy
complementary transistor logic circuit obwód logiczny ma tranzystorach komplementarnych
complementary two′s complement uzupełnieniowy kod z uzupełnieniem do dwóch
complementation uzupełnienie, dopełnienie
complete 1.kompletny, zupełny , całkowity, 2.uzupełniać, wypełniać,zakończyć
complete a form wypełnić formularz
complete carry 1.przeniesienie pełne, 2.przeniesienie natychmiastowe
complete operation operacja zakończenia, kompletna
complete partition podział wyczerpujący, kompletny
complete, finish zakończyć
completely knocked down całkowite rozłożenie na części
completeness zupełność
completion code kod zakończenia
Completion Unit jednostka zakończeniowa
complex 1.złożony, skomplikowany ,zawiły, 2.kompleksowy, 3.zespolony
complex attribute atrybut złożony
complex function circuit złożony schemat funkcjonalny
Complex Instruction Set Coputer (CISC) komputer z rozbudowaną listą (o złożonej liście) rozkazów
complex network configuration mnagement kompleksowe zarządzanie konfiguracja sieci
complex number liczba zespolona
complex object obiekt złożony
complexity złożoność, zawiłość
complexity measure miara złożoności
compliance zgodność
compliant zgodny
complicated skomplikowany ,zawiły
component 1.składnik, składowa, element, zasadnicza część, 2.komponent, część składowa
component density gęstość upakowania elementów
component diagram diagram komponentów
Component Object Model (COM) model obiektów składowych
component part część składowa, składnik
component software oprogramowanie komponentowe
component-based software oprogramowanie komponentowe
componentize użyć komponentów, składników
componentware oprogramowanie komponetowe
compose składać
compose sequence znak komponowany, składany
composed object obiekt kompozytowy
composite attribute atrybut złożony
composite (combinational) cicuit układ złożony
composite color monitor zespolony monitor koloru
composite control format złożony
composite display wyświetlacz z całkowitym sygnałem synchronizacji
composite key klucz złożony
composite monitor monitor kompozytowy
composite number liczba złożona
composite object obiekt złożony
composite sync sygnał synchronizacji złożony
composite type typ kompozytowy
composite video adapter karta złożonego sygnału wizyjnego
compositing składanie, komponowanie
composition 1.złożenie , 2.skład
composition of a record budowa zapisu, rekordu
compound computers
compound condition warunek złożony
compound device urządzenie złożone
compound document dokument złożony
compound domain domena złożona
compound file plik złożony
compound instruction instrukcja grupująca, złożona
compound logical element złożony element logiczny
compound name nazwa złożona
compound object obiekt złożony
compound statement instrukcja złożona
comprehend zrozumieć, rozumieć
comprehensive obszerny, wyczerpujący, rozległy, wszechstronny
compress 1.kompresja, ścieśnianie, 2.kompresować, kondensować, upakować, zagęszczać
compressed character znak skrócony, upakowany
compressed file plik skomprymowany, skompresowany
compressed format format zagęszczony
compressed intermediate list lista pośrednia upakowana
compression card karta kompresji
compression ratio współczynnik skomprymowania, stopień kompresji
compression software oprogramowanie do kompresji
compression type typ kompresji
compressor kompresor, pakowarka
comprise składać się … zawierać
compromise naruszenie ochrony danych, infiltracja, przeniknięcie
compromising emanations przypadkowy przeciek informacji
computable obliczalny
computation 1.obliczenia, 2.obliczanie, 3.liczenie
computation center centrum obliczeniowe
computation speed szybkość obliczeniowa
computation time czas obliczenia , obliczeń
computational completeness kompletność obliczeniowa
computational complexity złożoność obliczeniowa
computational error błąd obliczeniowy
computational linguistics lingwistyka komputerowa
computational psychology psychologia komputerowa
computational requirements nakłady obliczeniowe
computational scheme schemat obliczeń
computational science nauka zajmująca się obliczeniami
computational security bezpieczeństwo obliczenioe
computationally infeasible (intractable) obliczeniowo niemożliwe
computationally secure obliczeniowo bezpieczne
computations aids środki obliczeniowe
compute liczyć, obliczać
computed entry table tablica o adresach obliczeniowych
computer komputer, maszyna matematyczna, licząca elektroniczna maszyna cyfrowa
computer abuse nadużycie komputera
computer aided design projektowanie wspomagane komputerowo
computer aided education nauczanie wspomagane komputerowo
computer aided engineering konstruowanie wspomagane komputerowo
computer aided manufacturing wytwarzanie wspomagane komputerowo
computer aided measurement and control diagnostyka wspomagana komputerowo
computer analog input analogowe wejście komputera
computer analog output analogowe wyjście komputera
computer analyst analityk, informatyk
computer animation aimacja komputerowa
computer application aplikacja komputerowa
computer application for measurement and control system oprzyrządowania umożliwiający diagnostykę komputerową
computer architecture architektura komputera
computer assisted instruction szkolenie wspomagane komputerowo
computer assisted learning uczenie wspomagane komputerowo
computer bulletin board komputerowa tablica informacyjna
computer bureau biuro obliczeniowe
computer calculation obliczenia komputerowe
computer cartography kartografia komputerowa
computer center centrum, ośrodek obliczeniowy
computer code kod komputerowy
computer communications interface komputerowy interfejs telekomunikacyjny
computer compatibility zgodność, wymienność komputerów
computer conference telekonferencja, konferencja komputerowa
computer conferencing prowadzenie telekonferencji komputerowej
computer configuration zestaw komputera
computer control sterowanie komputerowe
computer controlled system układ automatyczny sterowany komputerowo
computer crime przestępstwo komputerowe
computer data word słowo danych komputerowych
computer dating randka komputerowa
computer dead time czas przestoju komputera
computer departament wydział informatyki
computer description language język opisujący architekturę komputera
computer design language język do projektowania komputerów
computer designer projektant komputerów
computer diagnostics diagnostyka komputera
computer display monitor ekranowy
computer engineer inżynier informatyk
computer error błąd komputerowy, komputera
computer evaluation ocena komputera
computer facility centrum obliczeniowe
computer family rodzina komputerów
computer file plik komputerowy
computer fraud nadużycie, przestępstwo komputerowe
computer game gra komputerowa
computer geek maniak komputerowy
computer genration generacja komputerów
computer graphics grafika komputerowa
Computer Graphics Metafile, CGM metaplik z grafiką komputerową
computer hardware sprzęt komputerowy
computer hardware description language język opisu architektury komputera
computer image processing komputerowe przetwarzanie obrazu
computer independent language język niezależny od komputera
computer indexing tworzenie indeksu ,spisu za pomocą komputera
computer imput from microfilm komputerowe wejście z mikrofilmu
Computer Input Microfilm urządzenie wejściowe mikrofilmowe
computer instruction rozkaz komputera
computer instruction code kod wewnętrzny komputera, instrukcja wewnętrzna
computer interface adapter adapter złącza komputerowego
computer input device urządzenie wejściowe komputera
computer language translator translator języka komputera
computer limitation ograniczenie komputerowe
computer listing, printout wydruk komputerowy, wykaz ,rejestr, zestawienie
computer literacy znajomość podstawowych zagadnień komputerowych
computer logic logika komputerowa
computer mail poczta komputerowa, elektorniczna, e-mail
computer memory pamięć komputera
computer micrographics mikrografika komputerowa
computer module moduł komputerowy
computer name nazwa komputera
computer network attack atak sieci komputerowej
computer network security zabezpieczenie sieci komputerowych
Computer Numeric Control , CNC komputerowe sterowanie numeryczne
computer operator operator komputera
computer output device urządzenie wyjściowe komputera
computer output microfilmer rejestrator mikrofilmowy
Computer Output on Microfile, COM mikrofilmowe urządzenie wyjściowe
computer power moc komputera, wydajność, efektywność pracy komputera
computer printer drukarka komputerowa
computer program component składnik programu komputerowego
computer program for automatic control program komputerowy dla sterowania automatycznego
computer program library biblioteka programów komputerowych
computer programmer programista komputerowy
computer programming language język programowania komputera
computer run przetwarzanie komputerowe, uruchomienie, wykonanie programu na komputerze
computer science, informatics informatyka
computer scientist informatyk
computer screen ekran komputera
computer security bezpieczeństwo komputera
computer services usługi komputerowe
computer services center centrum komputerowych usług obliczeniowych
computer speed szybkość pracy komputera
computer stationery papier komputerowy
computer store pamięć komputera
computer system 1.system komputerowy, 2.zestaw komputerowy
computer system interface układ złączy z systemem komputerowym
computer technology technologia komputerowa
computer theory informatyka teoretyczna
computer time czas wykorzystania komputera
computer tomography tomografia komputerowa
computer typesetting skład komputerowy
computer user użytkownik komputera
computer virus wirus komputerowy
computer word słowo komputera
computer, machine code kod maszynowy
computer-aided design projektowanie wspomagane komputerowo
computer-aided design / computer -aided manufacuring projektowanie - wytwarzanie wspomagane komputerowo
computer-aided detection wyrywanie wspomagane komputerowo
computer-aided education nauczanie wspomagane komputerowo
computer-aided engineering modelowanie wspomagane komputerowo
computer-aided instruction szkolenie wspomagane komputerowo
computer-aided learning nauczanie wspomagane komputerowo
computer-aided manufacturing wytwarzanie wspomagane komputerowo
computer aided-measurement and control diagnostyka wspomagana komputerowo
Computer-aided or Assisted Design, CAD projektowanie wspomagane komputerowo
Computer-aided or Assisted Engineering, CAE prace inżynierskie wspomagane komputerowo
Computer-aided or Assisted Instruction, CAI nauczanie wspomagane komputerowo
Computer-aided or Assisted Learning, CAL uczenie wspomagane komputerowo
Computer-aided or Assisted Manufacturing, CAM produkcja wspomagana komputerowo
Computer-aided or Assisted Testing, CAT testowanie wspomagane komputerowo
Computer-aided or Assisted Training, CAT szkolenie wspomagane komputerowo
computer-aided publishing prace wydawnicze wspomagane komputerowo
computer-aided software engineering inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo
computer-aided, computer-assisted wspomagane komputerowo
computer -assisted production produkcja wspomagana komputerowo
computer-assisted tomography tomografia wspomagana komputerowo
computer-based information system skomputeryzowany system informacyjny
computer-based learnig nauka wspomagana kopmputerowo
Computer-Based Learning,CBL uczenie z wykorzystaniem komputera
computer-based message system komputerowy system ruchu telekomunikacyjnego
Computer-Based Message System , CBMS komputerowy system przesyłania wiadomości
Computer-Based Training, CBT szkolenie
computer-dependent language język zależny od komputera
computer-directed communication łączność kierowana komputerowo
computerese język komputera, wewnętrzny
computer-generated generowany komputerowo
computer-independent language język niezależny od komputera
Computer-Integrated Manufacturing, CIM produkcja zintegrowana komputerowo
computer-integrated system systemy zintegrowane komputerowo
computerization komputeryzacja
computerize komputeryzować
computerized management information system informatyczny system zarządzania
computerizedn numerical control skomputeryzowane sterowanie numeryczne
computerized on-line testing skomputeryzowane testowanie bezpośrednie
computerized reliability analysis method metoda kompleksowej analizy niezawodności
computer-litrerate wykształcony komputerowo
Computer-Managed Insruction, CMI nauczanie, zarządzane komputerowo
Computer-Managed Learnig, CML uczenie zarządzane komputerowo
computer-oriented language język programowania ukierunkowany komputerowo
computer-oriented language translator translator języka ukierunkowanego komputerowo
computer-readable information informacja w postaci czytelnej dla komputera
computers chess szachy komputerowe
computer-sensitive language język zależny od komputera
Computer-Telephony Integration ,CTI integracja komputera z telefonem
computing 1.obliczanie,2.zastosowanie komputera ,3.technika komputerowa, informatyka
computing and graphics power moc obliczeniowa i przetwarzania grafiki
computing center ośrodek obliczeniowy
computing laboratory laboratorium obliczeniowe
computing machinery technika komputerowa
computing platform platforma obliczeniowa
computing power moc obliczeniowa
computing speed szybkość obliczeniowa
computing system system obliczeniowy
computing technique technika obliczeniowa
computing unit jednostka licząca ,arytmometr komputera
concatenate spinać , sklejać, łączyć
concatenate operator operator łączenia, sklejania, spinania, wiązania
concatenated data set zbiór połączonych danych
concatenation 1.powiązanie, scalanie, łączenie, spinanie ,2.połączenie kaskadowe, wiązanie łańcuchowe
concatenation operator operator konkatenacji
concave polygon wielokąt niewypukły
conceal ukryć, schować
conceive pojmować, rozumieć
concentrate koncentrować, skupiać
concentrator koncentrator
concentric cable kabel koncentryczny, współosiowy
concept pojęcie
conceptual pojęciowy
conceptual computer komputer abstrakcyjny
conceptual design projektowanie koncepcyjne, pojęciowe
conceptual design study projekt koncepcyjny, studyjny
conceptual dictionary słownik pojęć
conceptual model model pojęciowy, koncepcyjny
conceptual modeling modelowanie pojęciowe
conceptual schema schemat pojęciowy, koncepcyjny
concern 1.dotyczyć, odnosić się, zajmować , 2.kwestia, 3.udział
concise zwięzły
conclude 1.wnioskować,2.zakończyć
cocnlusion wniosek
concordance 1.zgodność,2.indeks,skorowidz kontekstowy
concordance file plik skorowidzowy
concrete konkretny
concrete class klasa konkretna
concrete type typ konkretny
concurrency współboeżność
concurrent 1.współbieżny, równoległy,2.równoczesny, jednoczesny,3.równoważny,4.zbieżny
concurrent executin wykonanie współbieżne
concurrent maintenance obsługa równoległa
concurrent operating system współbieżny system operacyjny
concurrent proces,processing proces, przetwarzanie współbieżne
concurrent programming programowanie współbieżne
concurrent user stacks stosy użytkowników
condensation kondensacja, zagęszczenie, skrócenie programu
condense spłaszczyć ,ścisnąć
condensed type czcionka ścieśniona, zwężona
condensing routine procedura zagęszczania
condition 1.warunek, 2.stan,okoliczność
condition box figura na schemacie blokowym dla warunku
condition code 1.kod zakończenia, 2.kod błędu
condition code register rejestr wskaźników
condition field pole warunków
condition handler program obsługi warunku wyjątkowego
condition name nazwa warunku
condition synchronisation synchronizacja warunków
condition variable zmienna warunku
conditional assembly asemblacja warunkowa
conditional branch skok, rozgałęzienie warunkowe
conditional branch instruction rozkaz skoku warunkowego
conditional breakpoint warunkowy punkt przerwania
conditional code kod warunkowy
conditional compilation kompilacja warunkowa
conditional field pole warunku
conditional instruction rozkaz warunkowy
conditional jump instruction rozkaz skoku wrunkowego
conditional statement instrukcja warunkowa
conditional stop instruction rozkaz zatrzymania warunkoweo
conditional transfer warunkowe przekazanie sterowania
conditionally warunkowo
conditioned uarunkowany
conditioning uzależnianie
conditions of operation warunek pracy urządzenia
conduct 1.przewodzić prąd elektryczny, 2.poprowadzić, prowadzić
conduction przewodzenie
conductive przewodzący
conductor 1.materiał przewodzący, przewodnik, 2.przewód
conductor layer warstwa przewodząca, kontaktowa
conductor track ścieżka przewodząca
cone tracing śledzenie stożkowe
conference konferencja
conference on data system languages amerykańska organizacja standaryzująca narzędzia przetwarzania danych
conference software oprogramowanie konferencyjne
conferencing, teleconferencing prowadzenie konferencji
conference interval przedział ufności
confidence level 1.poziom ufności, pewności,2.poziom wiarygodności
confidence limit granica ufności
confidential communication komunikacja poufna
confidentiality poufność
configurable for backup link z możliwością konfigurowania łącza rezerwowego
configuration 1.dobór ,zestaw, komplet, konfiguracja, 2.układ , kombinacja, 3.ustawienie , profil
configuration control kontrola konfiguracji
configuration file plik konfiguracji
configuration management zarządzanie konfiguracją
configuration manager menadżer konfiguracji
configuration state stan konfiguracji
configure konfiguracja
configured-in skonfigurowany
configured-off, configured-out neskonfigurowany
confident zamknięty
confinement ograniczenie, zwężenie, zamknięcie, uwięzienie
confirm zatwierdzać
confirmation potwierdzenie, zatwierdzenie
confirmation message komunikat potweirdzający
confirmation to receive potwierdzenie odbioru
conflict detection wykrywanie konfliktów
conflict resolution rozstrzyganie, rozwiązanie konfliktu, sprzeczności
conform dostosowywać się, zgadzać się
conform to requirement odpowiadać wymaganiom
conformability zdolność dostosowania się
conformance zgodność
conformance test test zgodności
conformant array tablica wspólna
conforming zgodny
conformity zgodność , odpowiedniość
conformity certificate atest, potwierdzenie zgodności
confusin nieregularność, nieład, zamieszanie
congestion 1.przeciążenie sieci, natłok, 2.zatłoczenie, zator
congestion avoidance unikanie przeciążenia
congestion collapse zapaść z powodu przeciążenia
congestion window okno antyprzeciążeniowe
congestion window limit ograniczenie na okno przeciążeniowe
congruence przystawanie, kongruencja, zgodność
conical fill wypełnienie stożkowe
conjecture hipoteza ,przypuszczenie
conjugate sprzężony
conjugate complex number sprzężona liczba zespolona
conjunct 1.składnik koniunkcji, 2.połączony
conjunction 1.koniunkcja, iloczyn logiczny,2.połączeie,3.spójnik
conjunction circuit układ koniunkcji
conjunctive normal form zwykła postać koniunkcji
conjunctive search przeszukiwanie koniunkcyjne
connect 1.podłączyć, przyłączyć , łączyć, przyłączać,2.nawiązać łączność, połączyć się
connect charge opłata za połączenie
connect state stan połączenia
connect time czas trwania połączenia
connect to frame łączyć z masą
connect together łączyć ze sobą
connected graph graf połączony
connected socket gniazdo podłączone
connecting block łączówka
connection 1.połączenie, 2.złącze ,3.łacznik
connection abstraction pojęcie połączenia abstrakcyjnego
connecion configuration konfiguracja połączenia
conection description opis połączenia
connection endpoint punkt ,węzeł końcowy połączenia
connection handle uchwyt połączenia
connection layout schemat montażu
connection number numer połączenia
connection point punkt połączeń, połączenia
connection polling nawiązywanie połączenia
connection port port połączenia
connection reset kasowanie, zerowanie połączenia
connection set-up nawiązywanie połączenia
connection, interconnection połączenie
connectionless bezpołączeniowy, bez połączenia
ConnectionLess Network Protocol, CLNP protokół bezpołączeniowy
connectionless operation transmisja bez nawiązania logicznego połączenia
connectionless service usługa bezpołączeniowa, bez użycia połączenia
Connection-Oriented Network Services, CONS połączeniowe usługi sieciowe
connection-oriented operation operacja transmisji z nawiązaniem połączenia
connection-oriented, connectionoriented połączeniowy, zorientowany na połączenie
connective line linia łącząca
connective, hyphen łącznik, element łączący
connectivity 1.łączność, 2.dołączalność, 3.zzwartosć, ścisłość
connectivity dialup połączenie interakcyjne
connectivity layer warstwa łączności
connectivity matrix macierz przylełgości
connectivity pack pakiet komunikacyjny
connectivity shell połączenie interpretera poleceń
connector 1.złącze , łączówka,2.łącznik, 3.wtyk, 4.odsyłacz na schemacie blokowym
connector for uplink złącze połączenia nadrzędnego
connector housing obudowa złącza
connector interface powierzchnia czołowa złącza
connector line łącznik
connector pins wtyki złącza
connector plug wtyczka gniazdowa
coonector receptacle złącze gniazdowe
connector/adapter kit zestaw złącze-adapter
connexion 1.połączeie, złącze,2.łącznik
connotation of a concept konotacja pojęcia
connotation konotacja, oznaczenie cech wspólnych
connote konotować, współoznaczać
CONS,Connection Oriented Network Services połączeniowe usługi sieciowe
conscious error świadomy błąd
consecutive kolejny, następny
consecutive computer komputer sekwencyjny
consecutive papaer feeding ciągłe podawanie papieru
conseccutively kolejno
consequent 1.skutek, wynik. rezultat, następstwo, 2.następnik
consequent driveh wnioskowany wstecznie w systemach doradczych
consequent interpretation interpretacja wsteczna, tłumaczenie od końca
consider rozważać, brać pod uwagę
considerable znaczny, istotny
consist of … składać się z …
consistence check sprawdzian logicznej zgodności
consistency 1.niesprzeczność,zgodność, 2.spójność, koherencja, konsystencja
consistency check sprawdzanie zgodności, spójności, kontrola niesprzeczności
consistency checker program kontroli niesprzeczności
consistent zgodny, niesprzeczny
consistent compilation kompilacja grupowa
consistent pricing spójna polityka cenowa
consistent state stan spójny
console konsola , pulpit
console command processor 1.monitor dialogowy, 2.procesor zleceń
console debugger dialogowy program uruchomieniowy
console display
console log dziennik konsoli
console mode bezpośredni tryb pracy z konsoli
console port port konsoli
console support obsługa konsoli, terminala
console terminal konsola, końcówka operatorska
consolidated field pole skonsolidowane
consolidation scalanie , łączenie , konsolidacja
consolidator program scalania, konsolidujący, konsolidator
constancy stałość, niezmienność
constant 1.stała,2.stały, stabilny
Constant Angular Velocity , CAV stała prędkość kątowa
constant area część pamięci z danymi stałymi
Constant Bit Rate ,CBR stała szybkość transmisji
constatnt deklaration deklaracja stałej
constant error błąd stały oznaczony
constant expression wyrażenie stałe
constant folding składowanie stałych
constant length field pole stałej szerokości
Constant Linear Velocity,CLV stała prędkość liniowa
constant list wykaz stałych
constant pointer stały wskaźnik
constituent 1.składowy ,2.element, składnik
constituent grammar gramatyka składowych
constraint ograniczenie, zawężenie, więź
constraint of type zawężenie typu
construct konstruować, budować
construction konstrukcja
construction interface interface konstrukcyjny
constructional konstrukcyjny
constructor konstruktor
consult konsultować, doradzać
consultant doradca ,konsultant
consulting model model doradczy
consulting program program doradczy
consumables materiały eksploatacyjne
consumer server serwer - konsument konsumencki
consumtion zużycie , konsumpcja
consumptive zużywający, chłonny
contact styk, zestyk
cotact bounce kontaktować się
contact loss utrata kontaktu ,uszkodzenie styku
contact part końcówka montażowa styku
contact roll wałek stykowy
contact spacing rozstaw styków
contact tail , terminal końcówka montażowa styku
contact,contactless card mikrochipowa karta bezpośredniego kontaktu, bezpośredni mikrochip
contain zawierać, zbierać
container pojemnik, kontener, zbiornik, zasobnik
container class klasa pojemnikowa, kontenerowa
container control format kontener
container name nazwa kontenera
containment zawieranie
content treść, zawartość, materiały
content addrssable memory pamięć asocjacyjna, skojarzeniowa
content addressing adresowanie zawartością
content authoring sporządzanie materiałów informacyjnych
content centric software cykliczne dołączanie danych do programu z kontenera
content creation wypełnianie treścią, tworzenie zawartości
content domain rodzaj zawartości
content filtering filtrowanie treści
content model model treści, zawartości
content provider dostawca treści
Content provider X webowa agencja informacyjna
content rating ocena zawartości
content replication system system replikacji zawartości
content site ośrodek tematyczny WWW
content type rodzaj zawartości
content , matter treść
content-addressble file store skojarzeniowa pamięć masowa
Content-Addressable Memory, CAM pamięć adresowalna zawartością, asocjacyjna, skojarzeniowa
content-free 1.beztreściowy, jałowy, 2.bez uprzednich treści, surowy
contention 1.rywalizacja o dostęp, natłok, 2.kontencja, metoda sterowana łączami transmisji danych
contention bus magistrala z rywalizacją
contention delay czas oczekiwania na zwolnienie zasobu
content-rich bogata , użyteczna zawartość
contents 1.zawartość, treść ,2.materiały, 3.spis treści
context editor edytor kontekstowy
context menu menu skrótów, kontekstowe
context sensitive help pomoc kontekstowa
context switch, switching 1.przełączenie, przestawienie kontekstu, 2,zmiana kontekstu
context variable zmienna kontekstowa
context-dependent zależny od kontekstu
context-free grammar gramatyka bezkontekstowa
context -free language język kontekstowy
context-independent operation operacja niezależna od kontekstu
contextless login bezkontekstowe logowanie
context-sensitive constraint ograniczenie kontekstowe
context-sensitive grammar gramatyka zależna od kontekstu
context-sensitive language język kontekstowy
context-switching przełączanie kontekstów
contextual coercion kontekstowe sprowadzenie do zgodności typów
contiguous 1.przyległy, sąsiedni, 2.przylegający, 3.zwarty, ciągły
contiguous area obszar przyległy
contiguous file plik zwarty, ciągły
contiguous graphics grafika ciągła
contingency przygodność, przypadkowość, kontyngencja
contingent przygodny, przypadkowy, kontygentny
continuation kontynuacja, ciąg dalszy
continuation card karta kontynuacji
continuation page strona kontyunacji
continue kontynuować
continuity ciągłość
continuous ciągły, nieprzerwany, stały
continuous carrier nośna ciągła
continuous data ciągły strumień danych
continuous drawing rysunek ciągły
conitnuous feed podajnik papieru ciągłego
continuous form papier, formularz ciągły
continuous label etykieta samoprzylepna
continuous loop pętla ciągła, wieczna
coninuous processing przetwarzanie ciągłe
continuous signal sygnał ciągły
continuous simulation modelowanie, symulacja ciągła
continuous speech recognition rozpoznawanie mowy ciągłej
continuous stationary papier rolkowy do drukarek, papier ciągły
continuous tone odcień ciągły, tonacja ciągła
continuously ciągle
continuously powered main storage pamięć główna z ciągłym zasilaniem
continupusly variable slope delta-modulation adaptacyjna modulacja Delta
contour kontur, obrys, zarys
contour analysis analiza konturowa
contour graphics grafika konturowa
contract umowa ,kontrakt
contracting a file skracanie zbioru
contrast 1.kontrast, 2.przeciwstawić
contrast enhancement filter filtr poprawiający kontrast
contravariancy kontrawariancja
contribute przyczyniać się, mieć wkład, współpracować
contribution wkład, udział
control 1.sterować, regulować, 2.kontolować, sprawdzać, 3.kontrola, sterowanie, regulacja, 4.obiekt, element sterujący, 5.formant Active X
control (instruction) character znak sterujący
control and dana acquistion system system sterowania i gromadzenia danych
control and read only memory pamięć stała sterująca, z programem sterującym
control and simulation language język programowania do sterowania i symulacj
control and switching equipment urządzenie sterujące i przełączające
control area obszar sterowania
control ball manipulator kulkowy
control bit bit kontrolny
control block blok kontrolny
control board pulpit operatora
control bus magistrala (szyna) sterowań (sterująca)
control card karta sterująca
control change zmiana warunków sterowania
control channel kanał sterujący
control code kod kontrolny
control command rozkaz, zlecenie sterujące
control computer komputer sterujący
control connection połączenie sterujące
control console pulpit operatora
control cycle cykl sterujący
control data dane sterujące
control device urządzenie sterujące
control driven sterowany rozkazami
control field pole sterujące, kontrolne
control flow przebieg sterowania w programie, strumień sterowania
control function funkcja sterująca
control group grupa kontrolna
control information informacja sterująca
control instruction rozkaz sterujący
control jet strumień sterujący
control key, Ctrl 1.klucz sterujący , 2.klawisz sterujący, klawisz Ctrl
control language translator translator języka sterowania
control line przewód sygnałów , sterujący
control list tablica sterowania
control logic logika sterująca
control loop pętla sterowania, regulacji
control memory ,ROM pamięć sterująca , z programem sterującym
control menu box pole menu sterowania
control message komunikat kontrolny, sterujący
control mode tryb sterowania
control network sieć sterowania
control object obiekt sterujący
control packet pakiet kontrolny, sterujący
control pallete paleta formantów
control panel 1.pulpit operatora, 2.tablica połączeń, 3.panel sterowania
control point name nazwa punktu kontrolnego
control procedure procedura sterująca
control program program sterujący
Control Program/Monitor, Control Program for Microcomputer (CP/M) system operacyjny CP/M
control quantity wielkość sterująca
control record 1.zapis, rekord sterujący, 2.rekord kontrolny
control register rejestr sterujący
control routine program sterujący
control section sekcja sterująca , kontrolna
control sequence sekwencja sterowania , sterująca
control server serwer sterujący
control signal sygnał sterujący
control statement, control instruction instrukcja sterowania
control station stacja sterująca
control storage pamięć sterująca, zawierająca program sterujący
control structure struktura sterująca
control sum suma kontrolna
control switch przełącznik sterujący
control system układ sterowania
control table tabela, tablica sterująca
control tape taśma sterująca przesuwem papieru w drukarce
control terminal końcówka operatorska
control token żeton kontrolny, znacznik sterujący
control total suma kontrolna
control totals check sprawdzanie za pomocą sum kontrolnych
control transfer transmisja sterowania
Control Unit , CU jednostka sterująca , układ sterowania, sterownik
control vertex punkt kontrolny
control word słowo sterujące
control, command sterowanie
control/status register rejestr stanu - sterowania
controll ability, controllabiltiy sterowność
controllable kontrolowalny ,sterowalny, poddający się regulacji
controlled condition wielkość , parametr regulowany
controlled plant obiekt regulacji
controlled variable zmienna, parametr regulowany
controlled vocabulary słownictwo narzucone
controller sterownik, regulator
controlling 1.sterowanie, regulowanie, kierowanie , 2.kontrola sprawdzanie
controlling condition warunek sterowania
controlling element element wykonawczy
controlling parameter parametr sterujący
control-oriented language język programowania ukierunkowany na sterowanie
control-oriented procesor system system procesorowy ukierunkowany na sterowanie
convenience method metoda złożona z metod podstawowych danego obiektu
convenient backlighting wygodne podświetlenie
convenient functions udogodnienia eksploatacyjne
convenient operation wygodna obsługa
convention konwencja
conventional umowny, konencjonalny
conventional data processing konwencjonalne przetwarzanie danych
conventional encryption szyfrowanie konwencjonalne, symetryczne
conventinal memory pamięć konwencjonalna
conventional programming programowanie konwencjonalne
conventional sign znak umowny
conventions 1.symbole, znaki umowne, 2.typowe procedury w programach
converge zbiegać się
convergence error błąd zbieżności
conversation security bezpieczeństwo, ochrona konwersacji
conversational konwersacyjny, dialogowy
conversational algebraic language konwersacyjny język algebraiczny
conversational compiler kompilator konwersacyjny
conversational language programming system system programowania z językiem konwersacyjnym
conversational mode tryb konwersacyjny, interakcyjny
conversational monitor system system trybu konwersacyjnego
conversational operation praca konwersacyjna, interakcyjna
conversational processing konwersacja, dialog użytkownik-komputer, przetwarzanie konwersacyjne
conversational program program konwersacyjny
converstional station stacja konwersacyjna
conversational terminal końcówka, terminal konwersacyjny
conversational terminal system konwersacyjny system terminalowy
conversion przekształcenie, przemiana , konwersja
conversion (translation) tables tablice konwersji
conversion efficiency sprawność przetwarzania
conversion equipment urządzenie do konwersji, konwerter, przetwronik
conversion program program przetwarzania , konwersji
conversion scale wykres przeliczeniowy
conversion table tablica przeliczeniowa, konwersji
conversion time czas przetwarzania , konwersji
convert przekształcać, przetwarzać, przeliczać, konwertować na …
convert to decimal przetwarzać na postać dziesiętna
converted output quantity przetworzona wielkość wyjściowa
converter control program program sterujący przetwornika ,konwertera
converter, convertor przetwornik , konwerter
convertibility wymienialność, konwertowalność, przetwarzalność, przekształcalność
convertible wymienialny, konwertowalny, przetwarzalny, przekształcalny
convex wypukły, figura wypukła
convex hull powłoka wypukła
convex surface powierzchnia wypukła
convexity wypukłość
convey przenosić
conveyer przenośnik
convolution 1.splot funkcji, 2.zwój zwitek, 3.zwijanie
convolution kernel jądro splotu
convolver układ realizujący funkcję splotu
cooked model model zmodyfikowany
Cookie program wymiany informacji o serwerze i użytkowniku, znacznik kontekstu klienta, tzw. ciasteczko
cookie file plik ciasteczkowy., zawierający kontekst klienta
cooling pipes przewody chłodzenia, klimatyzacji
cooperative network sieć zespołowa
cooperative processing przetwarzanie równoległe, zespołowe, kooperacyjne
coordinate 1.koordynować, 2.współrzędna
coordinate axis oś współrzędnych
coordinate graph współrzędne wykresu
coordinate graphics grafika komputerowa
coordinate indexing indeksowanie koordynacyjne
coordinate origin początek układu współrzędnych
coordinate plotter pisak X-Y, ploter
coordiante storage matryca pamięciowa, pamięć matrycowa
coordinate sytem układ współrzędnych
coordinate geometry język maszynowy używany w inżynierii budowlnej
Coordinated Universal Time czas Greenwich
coordination koordynacja
coprocessor procesor dodatkowy , koprocesor
copy kopia, odpis, kopiować
copy protect zabezpiecza przed kopiowaniem
copy protection, copyprotection zabezpieczenie, ochrona przed kopiowaniem
copyable source document oryginał przystosowany do powielenia
copy-fitting dopasowanie do formatu strony
copying routine program kopiowania
copy-on write page protection ochrona strony z kopiowaniem przy zapisie
copyprotected software oprogramowanie zabezpieczone przed kopiowaniem
copyright 1.prawo autorskie, 2.obejmować prawem autorskim, zastrzegać prawa autorskie
Copyright Act ustawa o prawie autorskim
copyright infringement naruszenie praw autorskich
copyrigt owner właściciel praw autorskich
copyrighted objęty prawami autorskimi
CORAL, Common Real time Applications Language język programowania CORAL
CORBA, Common Object Request Broker Architecture wspólna architektura komunikowania się obiektów
cord , conduit 1.sznur,, 2.przewód elektryczny
core 1.jądro, rdzeń, 2.sendo sprawy
core (primary) memory (store) pamięć centralna, rdzeniowa
core architecture architektura routerów podstawowych
core array matryca rdzeni
core class klasa rdzenna
core data structure rdzenna struktura danych
core diode logic diodowy układ logiczny pamięci rdzeniowej
core dump zrzut rdzenia, zawieszenie systemu
core engine podstawowe jądro systemu
core gateway bramka podstawowa
core image obraz pamięci
core image library biblioteka programów do załadowania
core layout schemat rozdysponowania pamięci
core router ruter podstawowy
core system system ruterów podstawowych
corequisite fix poprawka wymagana równocześnie
coe-resident rezydentny
coresident, co-residen t współrezydentny
corner out ścięty rożek karty magnetycznej
corner purity czystość barw
corner threshold dokładność wierzchołków
corollary oczywisty wniosek
corona wire drut łądujący
coroutine wspólprogram
corporate enviroment środowisko przedsiębiorstwa
coprorate Intranet intarnet firmowy
corporate name nazwa firmowa, korporacyjna
correct 1.poprawiać ,wprowadzać poprawkę, 2.prawidłowy, poprawny
correct to three places of decimal dokładny do trzech miejsc po przecinku
correctable dający się poprawić, sprostować
correction 1.poprawianie, korygowanie, korekcja, 2.poprawka wniesienie poprawki
correction statement instrukcja korygowania
corrective impulse sygnał korekcyjny
corrective maintaning usuwanie awarii w maszynie
corrective maintenance usuwanie uszkodzeń, pielęgnowanie, utrzymanie korekcyjne
correctness poprawność
corectenss proof dowód poprawności programu
corrector korektor
correlation korelacja ,współzależność
correlation immunity odporność na korelacje
correlation net siatka korelacji
correlator korelator
correspond odpowiadać , zgadzać się , odpowiadać sobie
correspondence 1.odpowiedniość, 2.korespondencja
correspondence-quality printer drukarka wysokiej jakości
corresponding odpowiadający
corrupt zepsuć się , zepsuty, zniekształcony , niepoprawny
corrupted file plik z błędami
corruption zepsucie , uszkodzenie
cost analysis analiza kosztów
cost and benefit analysis analiza kosztów i zysków
cost function funkcja celu
cost of ownership koszt eksploatacji
cost per bit koszt jednego bitu
cost per byte koszt jednego bajtu
cost-based optimization optymalizacja kosztowa
cost-based optimizer optymalizator kosztowy
cost-effective opłacalny, ekonomicznie efektywny
count 1.liczenie, zliczanie, obliczanie, 2.liczność, 3.liczyć, obliczać
count enable parallel bramkowanie zliczania równoległego
count enable trickle bramkowanie przeniesienia
count memory pamięć licznikowa
count register rejestr zliczający pętle
count to inifnity naliczanie do nieskończoności
countable inifiity set zbiór przeliczalny
countdown zliczanie wstecz, odliczanie końcowe
count-down counter licznik poprzednikowi, zliczający do tyłu
counter capacity pojemność licznika
counter circuit układ liczący
counter memory pamięć licznika
counter method metoda licznikowa
counter part odpowiednik
counter register rejestr liczący, zliczający
counter timer circuit układ licznikowo - zegarowy
counter, up/down counter licznik
counteract przeciwdziałać
counteraction przeciwdziałanie, reakcja
counterbalence równoważenie, równoważność
counterclockwise przeciwnie do ruchu wskazówek
countermeasure środek przeciwdziałający, zapobiegawczy, zaradczy, profilaktyczny
counter-timer circuit układ czasowo-licznikowy
counting liczenie, obliczanie, zliczanie
counting board liczydło
counting cell komórka pamięci przeznaczona do obliczeń
counting circuit układ liczący
counting down zliczanie wstecz
counting rate prędkość liczenia
counting up zliczanie w przód
country club billing zapis bilingowy z karty użytkownika
country code kod kraju
country file plik ustawień regionalnych, krajowych klawiatury i znaków
count-up counter licznik następnikowy, zliczający w przód, sumator
couple 1.sprzęgać, łączyć ,2.para
coupled computers zespół , połączenie dwukomputerowe
coupled with… w połączeniu z …
coupling 1.sprzężenie, połączenie,2.sprzęganie
coupling element element sprzęgający
courier typ czcionki
course 1.przebieg, 2.kurs
coursware oprogramowanie szkoleniowe
covariancy kowariancja, korelacja przyrostowa
cover letter karta tytułowa
cover page strona tytułowa, okładka
cover sheet plansza tytułowa
covert channel 1.kanał źle zabezpieczony, 2.kryty kanał
coaxial cabel kabel koncentryczny, kabel współosiowy
coaxial connector złączówka koncentryczna
coaxial pair tor współosiowy
COBOL, common business-oriented language język COBOL, język programowania wysokiego poziomu do przetwarzania danych dotyczących zagadnień biurowych i ekonomicznych
cochannel kanał wspólny
code kod
code audit rewizja kodu
codec , coder-decoder układ kodująco-dekodujący
code chain łańcuch zakodowany (znaków)
code check kontrola kodu
code combination ciąg kodowy
code conversion konwersja kodu
code converter konwerter kodu, przetwornik kodu
code extention character znak rozszerzenia kodu
code generator generator kodu
code language język kodowy
code page tablica kodowa
code position miejsce (wstawienia) kodu
coder 1.koder, urządzenie kodujące, 2.kodujący (pracownik)
coder-decoder układ kodująco-dekodujący
code set lista kodu., lista słów kodowych
code system system kodowy
code-transparent transmision transmisja przeźroczysta kodowo (wszystkie kody dopuszczalne)
code tree drzewo kodowe, schemat kodowy
codify kodować
coding matrix matryca kodowania, tablica kodowania
coercion koercja, sprowadzenie do zgodności typów
COGO, coordinate gemetry język COGO , język komputerowy używany w inżynierii budowlanej
coherent reception odbiór koherentny
cohesion spoistość (sieci)
coincide zgadzać się, zbiegać się
coincindence circuit układ koincydencji, układ iloczynu logicznego
coincidence gate element koincydencji, bramka iloczynu logicznego
coincident-current memory pamięć koincydencyjna
coincident - current selection wybieranie koincydencyjne
cold boot zimne przeładowanie systemu
cold link powiązanie zimne
cold restart zimny restart, ponownie uruchomienie systemu poprzez jego załadowanie
cold standby rezerwa statyczna
cold start zimny start, np. proces ładowania i inicjacji systemu operacyjnego
collate 1.scalać, łączyć, 2.zestawiać, porządkować
collating sequence kolejność zestawienia, schemat uporządkowania
collation scalanie *plików)
collator kolator
collector kolektor (tranzystora, lampy elektronowej)
coillector junction złącze kolektorowe
collector region obszar kolektora
collision konflikt
colon hexadecimal notation notacja szesnastkowa z dwukropkami
color kolor, barwa (także dźwięku)
color graphics adapter karta grafiki kolorowej CGA
color mapping odwzorowanie barwne (w technice multimedialnej - metoda kompresji ze starta informacji, polegająca na użyciu tabeli barw)
colour kolor, barwa (także dźwięków)
column kolumna
column graph wykres kolumnowy
column indicator wskaźnik (numer) kolumny (w edytorach tekstu)
column split rozdzielanie kolumn
COM, computer output on microfilm wyjście komputerowe na mikrofilm
coma zniekształcenie przecinkowe, koma
combination 1.łączenie, włączenie, 2.kombinacja
combinatina circuit układ kombinacyjny , układ przełączający
combinational explosion eksplozja kombinacyjna, warunek wskazujący , że liczność analizowanych warianrów przekracza możliwości komputera
combinational logic logika kombinacyjna
combine łączyć (się), wiązać ,zespalać
combined (read/write) head głowica uniwersalna
come down gracefuly zamknięcie (systemu) bez utraty danych, wyłączenie nieawaryjne
comma przecinek
comma-delimited file plik ograniczony przecinkami
command polecenie, rozkaz, instrukcja, komenda
command-driven sterowany poleceniami
command file plik rozkazowy
command interpreter interpreter poleceń
command language język poleceń
command line wiersz poleceń, linia poleceń
command line interface interfejs (jednej) linii poleceń
command mode tryb rozkazowy
command processor procesor (języka) poleceń
command register rejestr poleceń
comment komentarz
comment field pole komentarza
commercial communication system sieć telekomunikacyjna powszechnego użytku
Commodore, Commodore Businesss Machines amerykańska firma komputerowa produkująca komputery Commodore i Amiga
common access method metoda dostępu wspólnego
common application environment wspólne środowisko dla aplikacji , zbiór zaleceń i definicji organizacji X/Open, określający warunki dla środowisk systemów otwartych na poziomie aplikacji
common-base connection układ (tranzystorowy) o wspólnej bazie
common block blok wspólny
common business-oriented language język COBOL, język programowania, język programowania wysokiego poziomu do przetwarzania danych dotyczących zagadnień biurowych i ekonomicznych
common-channel signaling sygnalizacja we wspólnym kanale
common-collector connection układ (tranzystorowy) o wspólnym kolektorze
common-emitter connection układ (tranzystorowy) o wspólnym emiterze
common gateway interface interfejs do komunikacji serwera HTTP z programami przetwarzającymi dane na potrzeby prezentacji w WWW
common ground wspólna masa
common language język uniwersalny
common memory pamięć wspólna
common-mode rejection tłumienie sygnału wspólnego, tłumienie sygnału współbieżnego
common-mode signal sygnał współbieżny, sygnał wspólny
Common Unix Environment Wspólne Środowisko Unix , organizacja zrzeszająca użytkowników systemu operacyjnego Unix
common user access wspólny dostęp użytkownika, standard opracowany przez firmę IBM
common user interface wspólny interfejs użytkownika
common user network sieć ogólnie dostępna
communication 1.komunikacja, łączność, 2.transmisja, przesyłanie (danych)
communication band pasmo komunikacyjne
communication center centrum komunikacyjne
communication computer komputer komunikacyjny
communication interface interfejs komunikacyjny
communication link łącze telekomunikacyjne, kanał transmisji danych
communications komunikacja , łączność
communications interface adpater adapter interfejsu trnasmisji
communications link controller sterownik łącza komunikacyjnego
communications module moduł komunikacyjny
communications net sieć komunikacyjna
communications port port komunikacyjny, port COM
communications satellite satelita komunikacyjny
commnications subnet layer warstwa podsieci (tele)komunikacyjnej
communication theory teorii komunikacji
commute przełączać ,komutować
compact zagęszczać kondensować,zwarty
compact cassete kaseta magnetofonowa, kaseta z taśmą magnetyczną 3,8 mm do magnetofonów kasetowych
compact disc płyta kompaktowa, dysk kompaktowy CD
compact disk -data storage płyta kompaktowa z danymi programami komputerowymi
compact disk - digital audio dźwiękowa płyta kompaktowa, dźwiękowa płyta CD
compact disk interactive płyta kompaktowa interakcyjna, umożliwiająca jednoczesny zapis tekstu, danych, muzyki, mowy m grafiki, również ruchowej odtwarzania tego zapisu za pomocą czytnika wyposażonego w klawiaturę i ekran ciekłokrystaliczny, ewentualnie urządzeń zewnętrznych typu telewizor, wzmacniacz
copact disk read-only memory płyta kompaktowa tylko do odczytu, CD-ROM
compact disk -recordable płyta kompaktowa zapisywalna(informację można zapisać tylko jeden raz, z możliwością dopsiania danych na miejscach jeszcze wolnych, CD-R
compact disk rewritable płyta kompaktowa wielokrotnego zapisu, CD-RW
compact disk ROM płyta kompaktowa tylko do odczytu, CD-ROM
compact disk ROM extended architecture rozszerzona architektura płyty kompaktowej tylko do odczytu (pozwala na odczyt danych i odtwarzanie muzyki w tym samym czasie)
compact disk - video wizyjna płyta kompaktowa
compact disk write once read many płyta kompaktowa jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu
compaction upakowanie
compactness zwartość, zwięzłość
compandor kompandor, kompander
Compaq Company Computer Corporation amerykańska firma komputerowa produkująca komputery zgodne z IBPM PC
company network rozległa sieć komputerowa, zarządzana przez spółkę
comparator układ porównujący, komparator
compare porównywać
compare instruction rozkaz porównania
comparing brush szczotka porównująca
comparison porównanie
comparison element człon porównujący
compatibility zgodność, kompatybilność, wymierność
compatibility of computers kompatybilność komputerów, zgodność komputerów
compatible zgodny, kompatybilny, wymienny
compensating feedback sprzężenie zwrotne kompensacyjne
compilation kompilacja
compilation time czas kompilacji
compile kompilować, przekształcać program ujęty w języku problemowym na język maszynowy
compiler program kompilujący, kompilator
compiler back-end tył kompilatora
compiler diagnostics diagnostyka kompilatora
compiler front-end przód kompilatora
compiler language język kompilatora
compiler toggle przełącznik kompilatora, klucz kompilatora
compile time czas kompilacji (programu)
compiling program(me) program kompilujący , kompilator
complement uzupełnieni, dopełnienie
2′ complement uzupełnienie dwójkowe
10′ complement uzupełnienie dziesiątkowe
complementary-MOS, complementary metap-oxide semiconductor struktura komplementarna MOS (oparta na parzę komplementarnych tranzystorów n-MOS i p-MOS
complementary symmetry metal-oxide semiconductor układ komplementarny MOS
complementary transistor-transistor logic komplementarny układ logiczny trnazystorowo-tranzystorowy, komplementarny układ TTL
complete komplementy, zupełny, całkowity
complex 1.skomplikowany, zawiły, złożony, 2.kompleksowy, 3.zespolony
complex instruction set computer komputer z rozbudowaną listą rozkazów, komputer o pełnej liście rozkazów
complex number liczba zespolona
complex operator operator zespolony
component element, część składowa , komponent
COM port, communications port port komunikacyjny
compose składać
compose sequence znak komponowany, znak składany
composite złożony
compsite attribute atrybut złożony
composite color monitor zespolony monitor kolorowy
composite signal sygnał całkowity (złożony) sygnał wizyjny (składający się z trzech zmieszanych barw podstawowych - czerwonej, zielonej , niebiekiej)
compound złożony
compound coupling sprzężenie mieszane
compound key klucz złożony
compound statement instrukcja złożona
compress zagęszczać, ścieśniać, upakować
compressed file plik zagęszczony, plik upakowany, plik skompresowany
compression upakowanie , kompresja
compression card karta kompresji
compressor kompresor (urządzenie do kompresji analogowej)
compromising emanations przypadkowe przekazywanie sygnałów odnoszących się do tajnych informacji
computation obliczenie rachunek
computational scheme schemat obliczeń
computation centre centrum obliczeniowe
computation speed szybkość obliczeniowa
computation time czas obliczania , czas obliczeń
compute liczyć, obliczać
computed entry table tablica o adresach obliczeniowych
compute error błąd obliczeń
computer komputer
computer-aided wspomagany komputerowo
computer-aided acquistion and logistics support zbiór standardów do przygotowania formatu i obróbki dokumentów elektronicznych w celu wymiany danych pomiędzy różnymi programami systemami operacyjnymi
computer-aided design projektowanie wspomagane komputerowo, CAD
computer-aided design/ computer-aided manufacturing projektowanie i wytwarzanie wspomagane komputerowo, CAD/CAM
computer-aided education nauczanie wspomagane komputerowo
computer-aided engineering technika wspomagana komputerowo; modelowanie wspomagane komputerowo, CAE
computer-aided learning uczenie się wspomagane komputerowo
computer-aided manufacturing wytwarzanie wspomagane komputerowo, CAM
computer-aided measurement and control pomiary i sterowanie wspomagane komputerowo, CAMAC
computer-aided planning planowanie wspomagane komputerowo, CAP
computer-aided quality assurance kontrola jakości wspomagana komputerowo (może być częścią technik CIM)
computer-aided software engineering inżynieria oprogramowani wspomagana komputerowo
computer analyst analityk-informatyk
computer animation animacja komputerowa
computer application zastosowanie komputera
computer architecture architektura komputera
computer art sztuka komputerowa
computer-asisted wspomagany komputerowo
computer-asisted instruction nauczanie wspomagane komputerowo
computer-asisted learning uczenie się wspomagane komputerowo
computer-asisted manufacturing produkcja wspomagana komputerowo
computer-asisted training szkolenie wspomagane komputerowo
computer-based information system skomputeryzowany system informacyjny
computer-based message system komputerowy system ruchu telekomunikacyjnego
computer-based training nauczanie wspomagane komputerowo
computer bulletin board komputerowa tablica informacyjna
computer bus magistrala komputerowa, szyna komputerowa
computer center ośrodek obliczeniowy, ośrodek ETO
computer code kod komputera
computer communication interface komputerowy interfejs telekomunikacyjny, CCI
computer compatiility kompatybilność komputerów, zgodność komputerów
computer configuration konfiguracja komputera, zestaw komputerowy
computer control sterowanie komputerowe
computer-controlled system układ automatyczny sterowany komputerowo
computer crime przestępstwo komputerowe
computer description language język opisujący architekturę komputerową
computer diagnostics diagnostyka komputerowa
computer disc dysk komputerowy
computer display monitor ekranowy
computerese żargon komputerowy
computer family rodzina komputerowa
computer game gra komputerowa
computer-generated graphics grafika komputerowa
computer graphics metafile metaplik grafiki komputerowej
computer hardware sprzęt komputerowy
computer image processing komputerowe przetwarzanie obrazów
computer-independent language język niezależny od kmputera
computer input (from) microfilm urządzenie wejściowe mikrofilmowe
computer instruction rozkaz komputera
computer instruction code kod wewnętrzny komputera, kod rozkazów wewnętrznych
computer-integrated manufacturing produkcja zintegrowana ze sterowaniem komputerowym
computerization komputeryzacja
computerized skomputeryzowany
computerized branch exchange skomputeryzowana centrala telefoniczna
computerized management information system system informatyczny zarządzania
computerized numerical control komputerowe sterowanie numeryczne
computer language język komputera , język wewnętrzny
computer-limited ograniczony przez komputer/font>
computer listing wydruk komputerowy, listing
computer literacy znajomość abecadła komputerowego, podstawowa znajomość obsługi komputera
computer literate obyty z komputerem
computer logic logika komputerowa
computer mail poczta elektroniczna
computer-managed instruction nauczanie komputerowe, programy usługowe dla nauczycieli i administracji szkolnej
computer map mapa komputerowa, uzyskana metodami grafiki komputerowe
computer memory pamięć komputera
computer micrographics mikrografika komputerowa
computer network sieć komputerowa
computer operated obsługiwany komputerowo
computer-oriented language język (programowania) ukierunkowany komputerowo
computer output on microfilm wyjście komputerowe na mikrofilm
computer peripheral (device) urządzenie zewnętrzne komputera
computer piracy piractwo komputerowe
computer program program komputerowy
computer-readable form postać czytelna dla komputera
computer-readable information informacja w postaci czytelnej dla komputera
computer science informatyka
computer security zabezpieczenie komputerów
computer simulation symulacja komputerowa
computer stationery papier do drukarek
computer store pamięć komputera
computer system 1.system komputerowy, 2.zestaw komputerowy
computer technique technika komputerowa
computer virus wirus komputerowy
computer vision widzenie komputerowe, środki wprowadzania i rozpoznawania obrazów
computer word słowo komputerowe
computing 1.obliczanie, 2.zastosowanie komputera, 3.technika komputerowa
computing centre ośrodek obliczeniowy, ośrodek ETO
computing power moc obliczeniowa komputera
computing unit jednostka liczącą, arytmometr komputera
concatenate operator operator łączenia, operator spinania, operator sklejania
concatenation łączenie, konkatenacja, spinanie
concentrator koncentrator
conceptual modelling modelowanie konceptualne, modelowanie pojęciowe
concordance 1.zgodność, 2.skorowidz, indeks, konkordancja
concordance file plik konkordancji, plik skorowidzowy
concurrency współzbieżność
concurrency program program współbieżny
concurrent współbieżny
concurrent conversion konwersja współbieżna
concurrent DOS współbieżny system operacyjny DOS
concurrent process proces współbieżny
concurrent processing przetwarzanie współbieżne
concurrent programming programowanie współbieżne
concurrent real-time processing przetwarzanie współbieżne w czasie rzeczywistym
condensed type czcionka ścieśniona ( o zmniejszonej szerokości)
condensing routine procedura zagęszczenia
condition 1.warunek, 2.stan, okoliczność
conditional assembly asemblacja warunkowa
conditional branch rozgałęzienie warunkowe
conditional breakpoint przerwanie warunkowe (programowe)
conditional compilation kompilacja warunkowa
conditional instruction rozkaz warunkowy
conditional jump skok warunkowy
conditional jump instruction rozkaz skoku warunkowego
conditional statement instrukcja warunkowa
conditio code 1.kod warunkowy, 2.kod zakończenia , kod błędu
conditio field pole warunków
conditioning 1.kondycjonowanie (doprowadzanie do pożądanego stanu), 2.poprawianie wzmacnianie (sygnału), 3.dopasowywanie
conduction band pasmo przewodnictwa
conductive path ścieżka przewodząca
conductor 1. przewodnik, 2.przewód
conductor dancing taniec przewodów
conductor layer warstwa kontaktowa
conductor track ścieżka prewodząca
conductor wire przewód liniowy
coference call połączenie konferencyjne
configutration 1.konfiguracja, dobór ,zestaw , komplet, 2.układ, ukształtowanie, kombinacja
confoiguration control kontrola konfiguracji
configuration file plik konfiguracyjny
configuration management zarządzanie konfiguracją
confirm potwierdzać, zatwierdzać
confirmation zatwierdzanie programu
conflict resolution rozstrzyganie konfliktów
conformity zgodność , odpowiedniość
congestion 1.zatłoczenie , zator, 2.natłok , przeciążenie
congestion avoidance unikanie przeciążenia
congestion collapse zapaść z powodu przeciążenia
congestion window okno przeciążeniowe
congestion window limit ograniczenie na okno przeciążeniowe
congruential generator generator kongruencyjny (liczb pseudolosowych)
conjunction koniunkcja, iloczyn logiczny
connect łączyć, połączyć, przyłączyć
connected socket gniazdo podłączone
connecting wire drut wyprowadzeniowy
connection połączenie
connection endpoint punkt końcowy połączenia
connection reset kasowanie połączenia
connectionless bezpołączeniowy
connectionless network service bezpołączeniowe usługi sieciowe
connection-oriented połączeniowy
connection-oriented service usługa połączeniowa
connectivity dołączalność , możliwość przyłączenia
connector złącze, łączówka
connect time czas (trwania) połączenia
connect to network podłączać do sieci
consecutive kolejny, następny
consecutive computer komputer sekwencyjny
consistency niesprzeczność, spójność, integralność
consistency check kontrola niesprzeczności
console pulpit operatora, konsola
console display monitor konsoli
console switch przełącznik konsoli
console terminal konsola operatorska, końcówka operatorska
console typewriter operatorska maszyna do pisania
constant stała, stały
constant angular velocity stała prędkość kątowa, zasada zapisu/odczytu ścieżek na dyskach magnetycznych
constant area części pamięci zawierające dane stałe
constant density recording zapis o stałej gęstości
constant linear velocity stała prędkość liniowa, zasada odczytu ścieżek na płytach CD-ROM
constraint of the type zawężenie typu
constraints of control ograniczenia sterowania
contact połączenie
contact bank availability dostępność pola stykowego
contain zawierać , pojemność
content zawartość, pojemność
content-addressable filestore skojarzeniowa pamięć masowa
content-addressable memory pamięć asocjacyjna, pamięć skojarzeniowa
contention 1.rywalizacja (o dostęp) , 2.kontnecja
content type rodzaj zawartości
context kontekst
context editor edytor kontekstowy
context-free grammar gramatyka bezkontekstowa
context-free language język bezkontesktowy
context-sensitive language język kontekstowy
context switching przełączanie kontekstu
contiguous 1.przyległy, sąsiedni, 2.przylegający. 3.zwarty , ciągły
contiguous file plik zwarty
continuation card karta kontynuacji
continue 1.kontynuować, 2.ciągnąć się
continuous control sterowanie ciągłe, regulacja ciągła
continuous control sterowanie ciągłe, regulacja ciągła
continuous cycling method metoda drgań krytycznych
continuous simulation symulacja ciągła
continuous stationery papier ciągły do drukarek
continuous wave fala ciągła
contour analysis analiza konturowa
contour graphics grafika konturowa
contouring konturowanie (w grafice komputerowej)
control 1.sterowanie, regulowanie, 2.kontolra, sprawdzanie, nadzór, 3.sterować, regulować, 4.kontolować, sprawdzać, nadzorować
control agent czynnik regulujący
control algorithm algorytm regulacji
control and data acquistion system system sterowania i gromadzenia danych
control and simulation language (symulacyjny) język programowania CSL
control bit bit kontrolny
control block blok kontrolny
control board pulpit operatora
control bus szyna sterująca
control card karta sterująca
control change zmiana warunków sterowania
control character znak sterujący
control circuit obwód sterowania, obwód sterujący
control code 1.kod sterujący , 2.kod kontrolny
control command rozkaz sterujący
control computer komputer sterujący
control connection połączenie sterujące
control counter licznik sterujący
control data 1.dane sterujące, 2.dame kontrolne
control field
control flow przepływ sterowania
control function funkcja sterująca
control input wejście sterujące
control instruction rozkaz sterujący
control jet strumień sterujący
controlled sterowany , regulowany
controlled condition wielkość regulowana, parametr regulowany
controlled system obiekt sterowania, obiekt regulacji
controlled variable zmienna regulowana, wielkość regulowana
controller kontroler, sterownik , urządzenie sterujące
controller card moduł sterownika (z pamięcią programowalną)
control logic układ logiczny sterujący
control loop pęta sterowania
control message komunikat kontrolny, komunikat sterujący
control mode tryb sterowania
control packet pakiet kontrolny, pakiet sterujący
control panel 1.pulpit operatora ,komputera, 2.tablica połączeń
control point punkt kontrolny
control program program sterujący
control program for microcomputer (mikrokomputerowy) system operacyjny CP/M
control quantity wielkość sterująca
control read-only memory pamięć stałą ze sterowaniem
control record
control register rejestr sterujący
control section 1.sekcja sterująca, 2.sekcja kontrolna
control signal sygnał sterujący
control statement instrukcja sterująca
control structure struktura sterująca
control tape taśm sterująca
control token żeton kontrolny
control total suma kontrolna
control unit jednostka sterująca, blok sterujący, układ sterowania
control word 1.słowo sterujące, 2.słowo kontrolne
convention konwencja , zwyczaj
conventional programming programowanie konwencjonalne
conversational algebraic language konwersacyjny język algebraiczny (bezpośredniego dostępu)
conversational compiler kompilator konwersacyjny
conversational language język konwersacyjny
conversational mode tryb konwersacyjny (współpraca z komputerem), tryb interakcyjny
conversational processing przetwarzanie konwersacyjne
conversational program program konwersacyjny
conversational station stacja konwersacyjna
conversational terminal terminal konwersacyjny
conversion przetwarzanie, konwersja
conversion efficiency sprawność przetwarzania
conversion program program przetwarzania, program konwersji
conversion time czas przetwarzania, czas konwersji
convert przetwarzać
converted przetworzony
converted quantity wielkość przetworzona
converter przetwornik, konwerter
cookie ciasteczko (mechanizm przechowywania stanu klienta - pozwala zapamiętywać informacje o użytkownikach korzystających z usług internetowych)
cooperative multitasking wielozadaniowość współdziałająca (z systemem operacyjnym - tryb pracy systemu wielozadaniowego)
cooperative network rozległa sieć komputerowa współpracujących z sobą użytkowników
coordinate współrzędna
coordinate geometry języka COGO ,język komputerowy używany w inżynierii budowlanej
coordinate indexing indeksowanie współrzędne, indeksowanie koordynacyjne
coordinate plotter ploter, piska x-y
copper distributed data interface interfejs przekazywania danych wykorzystujący przewód miedziany
coprocessor koprocesor, procesor dodatkowy
copy kopia , odpis, kopiować
copy protected niekopiowalny, zabezpieczony przed kopiowaniem
copy-protected disk dysk zabezpieczony przed kopiowaniem
copy protection ochrona przed kopiowaniem, zabezpieczenie przed kopiowaniem
copy-protection program program zabezpieczający przed kopiowaniem
cord 1.sznur, 2.przewód elektryczny
core rdzeń , jądro
core architecture architektura ruterów podstawowych
core-based trees protokół rozprzestrzeniania informacji w trasach rozsyłania grupowego
core dump obraz pamięci procesu zapisany w awaryjnej sytuacji na dysku
core gateway bramka podstawowa
core image obraz pamięci
coreless bezrdzeniowy
core memory pamięć (magnetyczna) rdzeniowa, pamięć (magnetyczna) ferrytowa
core-resident rezydentny
co-resident współrezydentny
core router ruter podstawowy
core store pamięć (magnetyczna) rdzeniowa pamięć (magnetyczna) ferrytowa
core system system ruterów podstawowych
corner frequency częstotliwość odcięcia
coroutine współprogram
correct poprawiać, korygować, wprowadzać poprawkę
correcting feedback korekcja sprzężenia zwrotnego
correction 1.poprawianie, korygowanie, 2.poprawka
correction code kod korekcyjny
corrective impulse sygnał korekcyjny
corrective maintenance pielęgnowanie korekcyjne, utrzymanie korekcyjne
corectnenss poprawność (oprogramowania)
correlated control system regulacja kompleksowa uzależniona
corrupt zniekształcony, niepoprawny
corrupted file plik z błędami
corruption of data przekłamanie danych
COSMOS, complementary symmetry metal - oxide semiconductor układ komplementarny MOS
cost analysis analiza kosztów
cost and benefit analysis analiza kosztów i koryści
cost per bit koszt (transmisji) jednego bitu
cost per byte koszt (transmisji) jednego bajtu
cost per gate koszt (układu scalonego) w przeliczeniu na jedną bramkę logicznę
count liczyć, zliczać
count - down counter licznik poprzednikowi (zliczający "w tył"), licznik odejmujący
counter licznik
counter decade licznik dekadowy, przelicznik dziesiętny
counter register rejestr liczący, rejestr zliczający
counter-timer circuit układ czasowo-licznikowy
counting-down circuit układ zliczający w dół, dzielnik częstotliwości
count-up counter licznik następnikowy (zliczający "w przód", licznik sumujący)
couple para , sprzęgać, łączyć
coupling sprzęganie
coupling element element sprzęgający
courier typ czcionki (litery przypominają znaki standardowej maszyny do pisania)
courseware oprogramowanie szkoleniowe
cpg , cost per gate koszt (układu scalonego) w przeliczeniu na jedną bramkę logiczną
CPS (Characters PerSecond) znakina sekundę,liczba znaków na sekundę Zeichen pro Sekunde
CPU jednostka centralna Zentraleinheit
CPU card płyta główna zawierająca procesor Karte der Zentralprozessoreinheit
CPU cycle cykl jednostki centralnej Zyklus der Zentralprozessoreinheit
CPU time czas obliczenia CPU-Zeit
CP/M system operacyjny dla procesorów 8 bitowych
cpi liczba znaków na cal
CP, Card Punch karta do perforacji
CP, Communication Protocols protokoły komunikacyjne
CP/M , Control Program for Microcomputers, Control Program/Monitor system operacyjny CP/M
CPC, Code Page Changer przełącznik strony kodowej
CPCS, COmmon Part Convergence Sublayer podwarstwa konwergencji części wspólnej AAL
CPE, Central Processing Element element procesora
CPE, Customer Premises Equipment znaki na calwyposażenie po stronie użytkownika
cpi, characters per inch
cpm, characters per minute
CPM, Critical Path Method metoda ścieżki krytycznej
cps, characters per second znaki na sekundę
CPU, Central Processor Unit centralna jednostka przetwarzająca, procesor główny
CPU bound ograniczenia CPU
CPU-bound task zadanie obliczeniowe
CPU clock zegar CPU
CPU clock speed szybkość taktowania CPU
CPU core rdzeń procesora
CPU Core Voltage napięcie rdzenia procesora
CPU cycle cykl jednostki centralnej
CPU elements jednostki, elementy CPU
CPU external frequency częstotliwość zewnętrzna procesora
CPU FSB Clock zegar podstawowej magistrali procesora
CPU handshaking sygnały uzgodnienia z CPU
CPM, cards per minute karty na minutę
CPM, critical path method metoda ścieżki krytycznej
CP/M control program for microcomputer (mikrokomputerowy) system operacyjny CP/M
cps, character per second znaki na sekundę
CPU, central processing unit jednostka centralna (komputera)
CR (Carriage Return) powrót wózka,przejście do następnej liniic Wagenrücklauf
cracker cracker Knacker
cramp klamra, skobelek, zamknąć, zahamować,zacisnąć hemmen, Klammer
crank zgięty , korba verbogen
crank shaft wał korbowy Kurbelwelle
crash załamanie, awaria systemu Panne, Störfall, Absturz
cray on kredka, narysować Zeichenstiftt
create stworzyć erstellen
create a page file tworzenie pliku stronicowego Erstellen einer Auslagerungsdatei
create an HTML document utworzyć dokument HTML erstellen
create and manage local groups tworzyć i zarządzać grupami lokalnymi lokale Gruppen erstellen und verwalten, lokale Gruppen einrichten und verwalten
create common groups tworzyć ogólen grupy programów allgemeine Programmgruppen erstellen
create form utworzyć nowy formularz neues Formular erstellen
create from guides utworzyć z linii prowadzących auf Hilfslinien erstellen
create from selection utworzyć z wyboru, utworzyć z zaznaczenia aus Auswahl erstellen
create gradient mesh sporządzić siatkę gradientu Verlaufsgitter erstellen
create new utworzyć nowy neu erstellen
create or edit an HTML document utworzyć lub edytować dokument HTML HTML-Dokument bilden oder editieren/bearbeiten
create outlines utworzyć jako zarys, przekształcić w kontur in Pfade umwandeln
create permanent shared objects tworzenie obiektów udostępnianych na stałe Erstellen von dauerhaft freigegebenen Objekten
created utworzony erstellt
creel podstawa Gestell
crest amplitude amplituda między wierzchołkami Spitzenamplitude
cripple wyłączyć stilllegen
crippleware programy o zredukowanej liczbie funkcji
criterion kryterium Kriterium
critical message komunikat alarmowy Systemfehlermeldung
critical path method metoda ścieżki krytycznej Methode des kritischen Weges
crook zakrzywienie Biegung
crop obcinać, obcinaj zuschneiden, schneiden
crop area obszar obcinania Schniyttbereich
crop mark znak kadrowania, znacznik cięcia, znacznik obszaru obrazu Beschnittmarke
crop tool narzędzie do kadrowania Freistellwerkzeug
cross krzyż, krzyżować się Kreuz, kreuzen
cross hair kursor krzyżowy Fadenkreuz
cross reference odsyłacz, odnośnik Querverweis
cross talk przesłuch Übersprechen
crossfooting sumowanie skrośne Querrechnen
cross-hair pointer wskaźnik krzyżykowy Fadenkreuz
cross-compiler kompilator do tworzenia kodu innego systemu
cross-section przekrój Querschnitt
crosslinked file plik o skrzyżowanym powiązaniu (rodzaj błędu) querverbundene Datei
crossover cable kabel skrosowany Crossoverkabel, Crosskabel
crosspost wysyłanie wiadomości do więcej niż jednej grupy dyskusyjnej Crosspost
crossposting wysyłanie wielokrotne Crossposting
cryogenic store pamięć nadorzewodnikowa supraleitender Speicher
cryptographic device szyfrator Verschlüsselungsgerät
cryptography kryptografia Kryptographie
crystal diode dioda krystaliczna kristaldiode
CR, Card Reader czytnik kart
cr, carriage return powrót karetki, kursora
CR/LF, Carriage Return/Line Feed powrót karetki / przesunięcie o jedną linię
crack 1.łamać zabezpieczenia programu, 2.program, dane łamiące zabezpieczenia
cracker kraker, łamacz zabezpieczeń, kodów, włamywacz do programu
cracking błąd typu pęknięcie, złamanie
crash upadek, załamanie, padnięcie, awaria, uszkodzenie
crash barrier bariera bezpieczeństwa
crash protection zabezpieczenie zatrzymań pracy programu, systemu
crash recovery odtwarzanie po awarii, regeneracja po upadku systemu
crash-protected zabezpieczony przed awariami
crate kaseta do wkładania modułów sprzętowych
crawl 1.przeszukać, wyszukać informacje, 2.pełzać
crawl robot ,pająk
crawling effect płynięcie, efekt płynięcia
CRC, Carriage Return Character znak powrotu karetki
CRC, Cyclic Redundancy Checking cykliczna kontrola nadmiarowa
CRD, Color Rendering Dictionaries katalogi renderingu, dopasowania koloru
create tworzyć, utworzyć, stworzyć
creation action cycle cykl utworzenia zbioru
creation date data utworzenia
creator twórca, stwórca, kreator
credential uwierzytelnianie
credit 1.kredyt, 2.wyraz uznania
credit transfer sieciowy przekaz kredytowy
creeping failure uszkodzenie narastające
creeping featurism efekt choinki, przeładowywanie funkcjami
CRIND, Card Reader IN the Disenser czytnik karty paliwowej
criss-cross krzyżujące, przecinające się linie
criterion kryterium
criterion function funkcja kryterium
critical 1.kluczowy, rozstrzygający, doniosły, istotny, 2.krytyczny
critical asset zasób o kluczowym znaczeniu
critical dimension rozmiar krytyczny
critical fusion frequency częstotliwość krytyczna
critical message komunikat alarmowy
critical path algorithm algorytm ścieżki krytycznej
critical path anaysis analiza ścieżek krytycznych
Critical Path Method, CPM metoda ścieżki krytycznej
critical region rejon, obszar krytyczny
critical resource zasób krytyczny
critical section część, sekcja krytyczna
critical, fatal error błąd krytyczny
CRN, Computer Reseller News dostawca najnowszych informacji internetowych
CROM, Control Read-Only Memory pamięć stałą ze sterowaniem
crop 1.obcinać, 2.kadrować, 3.kadrowanie
crop mark znak, znacznik cięcia, kadrowania
cropping kadrowanie
cropping tool kadrownica
cross assembler asembler skrośny
cross check kontrola skrośna
cross compiler kompilator skrośny
cross component komponent skrośny
cross connection połączenie skrośne
cross correlation korelacja wzajemna
cross development opracowanie skrośne (opracowanie programów na wiele platform)
cross out skreślić ,wykreślić
cross program program skrośny
cross protection zabezpieczenie krzyżowe
cross software oprogramowanie skrośne
cross system system skrośny
cross-assembler asembler skrośny
crossbar krzyżyk
crossbar switch przełącznik krzyżowy
crossbar system system krzyżowy
cross-certification certyfikacja wzajemna, skrośna
crossfoot sumowanie skrośne danych liczbowych
cross-hair pointer celownik
kursor krzyżowy, krzyżyk (rodzaj kursora w systemach graficznych)
cross-index indeks skrośny
crossjumping złączenie gałęzi
crosslink połączenie skrzyżowane
crossover skrzyżowanie
cross-platform międzyplatformowy, wieloplatformowy
crosspoint 1.punkt krzyżowy, 2.przełącznik, 3.punkt przecięcia
crosspoint switch przełącznik krzyżowy
cross-post, crosss-posting nadawać krzyżowo artykuł w grupach dyskusyjnych
cross-product-line seria obejmująca rozmaite produkty
cross-reference odsyłacz krzyżowy, odniesienie
crosss-reference generator generator odsyłaczy
cross -reference list lista odsyłaczy
cross-reference table tablica odsyłaczy
cross-section przekrój
cross-sectional modeling modelowanie z przekroju
cross-tabular report sprawozdanie skrośne
crosstalk przesłuch
crosstalk attenuation tłumienie przesłuchu
crosstalk transfer przesłuch
cross-translator trnaslator skrośny
crosswise krzyżowo
crowded gate obwód przeciążeniowy
CRT display (unit) monitor ekranowy
CRT, Cathode Ray Tube lampa elektropromieniowa, obrazowa
crunch 1.zagęszczać, reorganizować, 2.wykonywać obliczenia
crunching 1.zagęszczanie, reorganizowanie, 2.obliczenia
cryogenic memory (storage) pamięć kryptogeniczna, nadprzewodnikowa
cryptoanaysis kryptoanaliza, analiza kodu, rozszyfrowanie
cryptoalgorithm algorytm kryptograficzne
cryptogram wiadomość zaszyfrowana
crytpographic algorithm algorytm kryptograficzny, szyfrujący
cryptographic area obszar kryptograficzny
cryptographic check value kryptograficzna wartość kontrolna
cryptographic checksums kryptograficzne sumy kontrolne
cryptographic device urządzenie kryptograficzne
cryptographic equipment sprzęt kryptograficzny
cryptographic hash function kryptograficzna funkcja skrótu
cryptographic key klucz kryptograficzny, szyfrujący
cryptographic module moduł kryptograficzny
cryptography kryptografia
cryptography API zabezpieczenie oprogramowania kodowaniem
cryptology kryptologia
cryptolopes narzędzie zabezpieczeń kontenerów
cryptosystem kryptosystem,system kryptograficzny
cryptotext tekst zaszyfrowany
crystal shutter printer, LCD shutter printer drukarka z przesłoną ciekłokrystaliczną
CR, carriage return powrót karetki , powrót wózka
cracker włamywacz komputerowy, kraker
crash załamanie (systemu operacyjnego)
crash barrier bariera bezpieczeństwa
crate kaseta (do wkładania modułów sprzętowych
Cray (Computer Corporation) amerykańska firma komputerowa specjalizująca się w projektowaniu i produkcji superkomputerów)
CRC, cyclic redundancy check cykliczna kontrolna nadmiarowa CRC
create tworzyć, utworzyć (programowo)
creation tworzenie, kreowanie
credentials dane uwierzytelniające
criterion kryterium
critical krytyczny
critically damped shstem układ tłumiony krytycznie
critical path method metoda ścieżki krytycznej
critical section sekcja krytyczna
CROM, control read-ony memory pamięć stała ze sterowaniem
crop obcinać
crop marks znaki drukowane w pobliżu krę krawędzi obrazu, zaznaczający obszar obrazu
cross assembler asembler skrośny
crossbar network sieć krzyżowa (w sensie topologii)
crossbar switch wybierak krzyżowy, przełącznik krzyżowy
crosscheck kontrola skrośna ,sprawdzanie skrośne
cross compiler kompilator skrośny
cross-connection połączenie na przełącznicy, skrosowanie
cross-coupling sprzężenie skrośne
crossfoot sumowanie skrośne danych liczbowych (w celach kontrolnych), sumowanie naprzemianlegle danych liczbowych
crosshair krzyżyk, kursor krzyżykowy (w systemach graficznych)
cross modulation modulacja skrośna
crossowe gain wzmocnienie wypadkowe, wzmocnienie całkowite
cross reference odsyłacz
cross reference table tablica odsyłaczy
cross section przekrój
cross-software oprogramowanie skrośne
crosstalk przenik ,przesłuch
crosstalk attenuation tłumienność przenikowa, tłumienie przesłuchowe
crossunder skrzyżowanie ścieżek dołem (w układzie mikroelektronowym)
CRT, cathode - ray tube lampa elektronopromieniowa, lampa obrazowa, kineskop
CRT display (unit) monitor ekranowy, ekranopis
crunch 1.zagęszczać, reorganizować, 2.wykonywać obliczenia liczbowe
cryogenic memory , storage pamięć kriogeniczna, pamięć nadprzewodnikowa
cryptoanalysis kryptoanaliza, analiza treści ukrytych, analiza kryptograficzna
cryptographic checkvalue kryptograficzna wartość kontrolna
cryptography kryptografia
CS, Chip Select sygnał wyboru struktury pamięci
CSL, Control and Simulation Language język programowania sterowania i symulacji
CSLIP protokół sieciowych, wersja SLIP
CSM ,Combined Symbol Matching efektywny system rozpoznawania znaków OCR
CSMA-CA, Carrier Sense Multiple Access-Collision Avoidance śledzenie stanu kanału przy wielokrotnym dostępie z unikaniem kolizji
CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access - Collision Detection śledzenie stanu kanału przy wielokrotnym dostępie z wykrywaniem kolizji
CSR, Continuous Speech Recognition rozpoznawanie mowy ciągłej
CSS, Cascading Style Sheet kaskadowy szablon stylów w HTML
CSS, Content Sceambling System system ochrony zawartości
CSSL2, Cascading Style Sheets Level2 kaskadowy szablon stylów wersja 2
CSU/CDU, Channel Service Unit/Data Service Unit urządzenie dopasowujące interfejs terminala z siecią
CSW, Channel Status Word słowo stanu kanału
CS, chip select sygnał wyboru struktury pamięci
CSL, control and simulation language (symulacyjny) język programowania CSL
CSMA, carrier-sense multiple access metoda CSMA, dostęp wspólny z badaniem stanu kanału
CTI, Computer Telephony Integration integracja komputera z telefonem
CTR, Computing Tabulating Recording Company firma komputerowa, poprzednik IBM
ctrl key klawisz sterowania "Ctrl"
Ctrl-Alt-Del "trzy klawisze", klawisze "miękkiego" restartu, restart programowy
CTS, Clear To Send gotowość nadawcza
CTD, charge-transfer device przyrząd z przenoszeniem ładunku
ctrl klawisz rejestrowy wykorzystywany do wprowadzania kodów sterujących
C-TTL, complementary TTL komplementarny układ TTL, komplementarny układ logiczny tranzystorowo--tranzystorowy
cubage objętość Rauminhalt
cube sześcian (bryła), trzecia potęga Würfel
cubic equation równanie trzeciego stopnia Gleichung dritten Grades
cubic parabola parabola trzeciego stopnia Parabel dritten Grades
cubic root pierwiastek sześcienny, trzeciego stopnia Kubikwurzel
cubic, cubical sześcienny, kubiczny kubisch
cue wskazówka Hinweis
cumulative kumulacyjny ,zbiorczy anhäufend
cumulative frequency rozkład (statystyczny) Summenhäufigkeit
cumulative frequency curve krzywa rozkładu Summenkurve
cuneiforma klinowaty keilförming
currency sign symbol waluty Währungszeichen
current prąd elektryczny, okrężny elektrischee Strom, umlaufend
currentclipping path aktualna ścieżka obcinania aktueller Clipping-Pfad
current date dzisiejsza data aktuelles Datum
current density gęstość prądu Stromdichte
current documents aktualne dokumenty aktuelle Dokumente
current drain zużycie prądu Stromverbrauch
current generator źródło prądu Stromquelle
current impulse impuls prądu Stromstoß
current junction połączenie elektryczne elektrischer Anschluss
current publication nowość wydawnicza Neuerscheinung
current pulse impuls prądu Stromimpuls
cursive kursywa, pismo pochyłe Schrägschrift
cursor kursor Cursor
curvature skrzywienie Krümmung einer Kurve
curve krzywa, zakrzywienie, zakrzywiać się, zginać Kurve
curve plotter pisak krzywych Kurvenschreiber
curve tracing wyznaczanie przebiegu krzywej Kurvendiskussion
cushion poduszka, usprężynować abfedern
cusp wierzchołek Spitze
custom dictionaries słowniki zdefiniowane przez użytkownika, własne słowniki użytkownika eigene Wörterbücher
custom dictionary słownik zdefiniowany przez użytkownika, własny słownik użytkownika eigenes Wörterbüch
custom made wersja specjalna >: Sonderanfertigung
custom tags znaczniki użytkownika, własne znaczniki benutzerdefinierte Tags
custom tailored specyficzny dla klienta (na zamówienie) kundenspezifisch
customer klient Kunde
customize dopasować,zindywidualizować anpassen
customized dostosowany angepasst
customizing dostosowanie Anpassung
cut wyciąć, ciąć ausschneiden
cut and paste wyciąć i wklejać ausschneiden und einfügen
cut-off wyłączyć, odłączać abschalten
cut-off frequency częstotliwość graniczna Grenzfrequenz
cut - out bezpiecznik, wyłącznik Ausschalter
Cutter Location Data język prgoramowania programistyczny do sterowania obrabiarek
cutting plane płaszczyzna przekroju Schnittebene
CU, Control Unit jednostka sterująca
CUA, Common User Access, CUI, Common User Interface ujednolicone łącze, interfejs użytkownika
cube 1.sześcian,2.trzecia potęga, 3.kostkach danych
cue 1.wskazówka, pomoc, 2.wywołanie
cue card karta pomocy, podpowiedzi, sufler
CUG, Close User Group zamknięta grupa użytkowników
culling eliminowanie danych
cumulate kumulować gromadzić ,przechowywać
cumulative acknowledgement potwierdzenie skumulowane
cumulative data dane zbiorowe
cumulatice index indeks zbiorowy
curled paper zwinięty papier
curly bracket nawias klamrowy
currency waluta
currency sign (symbol) symbol waluty
current 1.prąd elektryczny,2.przepływ, 3.bieżący, obecny, aktualny,4.rozpowszechniony , powszechnie używany
Current Address Register,CAR rejestr adresu bieżącego
current awareness service bieżąca służba informacyjna
current date data bieżąca
current density gęstość prądu
current directory katalog aktualny, bieżący
current drive dysk bieżący, aktualny
current information informacja bieżąca, ciągła
Current Instruction Register , CIR rejestr rozkazu bieżącego, licznik rozkazu
current line wiersz, linia bieżąca
current loop pętla prądowa
current point punkt bieżący, odniesienia
current position pozycja bieżąca
current privilege level bieżący poziom uprzywielejowania
current program program bieżący
current record pointer wskaźnik zapisu, rekordu bieżącego
current research information system system bieżącego wyszukiwania informacji
current ripples tętnienie prądu
current segment segment bieżący
current session obecna sesja
current task zadanie bieżące
current viewport wziernik bieżący
current, active cell komórka aktywna
currently aktualnie
cursor kursor, wskaźnik pozycji
cursor arrow klawisz sterujący kursorem, strzałka kursora
cursor control key klawisz sterujący kursorem
cursor pad grupa ,blok klawiszy sterujący kursorem
cursor plane płat kursora
cursor update przemieszczenie kursora
curve fitting dopasowanie krzywej
curve generator generator krzywych
curve plotter pisak krzywych
curve segment segment , odcinek krzywych
custom własny, dostosowany do życzeń użytkownika, niestandardowy
custom chip układ scalony na zmaówienie
custom designed circuit układ projektowany na zm
custom dictionary słownik użytkownika
custom format format użytkownika
custom service obsługa według potrzeb klienta
custom settings ustawienia niestandardowe
custom setup instalacja niestandadowa
custom software oprogramowanie na zamówienie
custom-designed chip mikroukład projektowany na zamówienie
customer klient , nabywca
customer engineering serwis
customer order zamówienie
customer service departament wydział obsługi klienta
customizable identification field dostosowywane pole identyfikacji komputera
customizability możliwość dostosowania do własnych potrzeb, adaptowalność
customzable nastrajany, dopuszczający modyfikację
customizable function keys and legends dostosowywane klawisze i opisy
customize dostosowywać do własnych potrzeb, dostosowywać do wymagań użytkownika, adaptować, regulować, przystososowywać
custom-made wykonany na zamówienie
custom-type product wyrób wykonany na zamówienie
cut wyciąć, ciąć, wycinać, odcinać
cut about uszkodzić
cut and choose protocol protokół "podziel i wybierz"
cut and paste wycinanie i wklejanie
cut down 1.obciąć, 2.zredukować, 3.skrócić
cut form 1.strona, karta, 2.papier arkuszowy
cut form feed podajnik stron papieru w drukarkach
cut in włączyć , podłączyć
cut off przerywać, wyłączyć
cut out 1.wyłącznik,2.zawór ,3.wyeliminować
cut paper pojedyncze kartki
cut sheet feeder podajnik ciętych kartek
cut-and-pase wytnij i wklej
cut-and-trial solution rozwiązanie metodą prób i błędów
cut-in włączenie, podłączenie
cut-off 1.odcinacz, 2.odcięcie
cuts and jumps mostki nad obwodem drukowanym
cutset przekrój
cut-through forwarding przekazywanie pakietów typu przetnij-przepuść
cutting-edge technologies przełomowe rozwiązanie techniczne
CU, control unit jednostka sterująca, blok sterujący, układ sterowania
CUA, common user access wspólny dostęp użytkownika ,standard opracowany przez IBM
CUE, Common Unix Envoronment wspólne środowisko Unix, organizacja zrzeszająca użytkowników systemu operacyjnego Unix
cue circuit obwód sterujący programem
CUI, common user interface wspólny interfejs użytkownika
cumulative acknowledgement potwierdzanie skumulowane
cumulative index indeks zbiorowy
current 1.prąd elektryczny 2.przepływ, 3.aktualny, bieżący, 4.rozpowszechniony, powszechnie używany
current address register rejestr adresu bieżącego, rejestr L
current awareness service bieżąca służba informacyjna
current directory katalog bieżący
current drive dysk bieżący
current feedback sprzężenie zwrotne prądowe
current instruction register rejestr rozkazu bieżącego, licznik rozkazów , rejestr R
current loop pętla prądowa
current mode logic układ logiczny o sprzężeniu prądowym
cursor kursor
cursor arrow strzałka kursora
custom-designed chip mikroukład projektowany na zamówienie
custom-designed circuit układ projektowany na zamówienie
customer nabywca, klient
customer database baza danych klienta
customized version wersja dostosowana do wymagań klienta
cut ciąć, wycinać
cut and paste wycinanie i wklejanie
cut off 1.obcinać, odcinać, 2.przerwać (połączenie, zasilanie)
cut-off frequency częstotliwość graniczna
CV, Composite Video typ standardowego złącza karty wideo
CVP API, Content Vectoring Protocol API protokół zawartości wektorowych interfejsu API
CW, Call Waiting oczekiwanie wywoławcze
CW, Customer Windows użytkownik systemu Windows
CWM, Common Warehouse Model model hurtowni danych
CWP,communicating word Processor procesor tekstu do grupowej pracy w sieci
CW, carrier wave fala nośna
CW, continuous wave
cybercash pieniądz wirtualny virtuelles Geld
cybernetics cybernetyka Kyberentik
cyberspace cyberprzestrzeń, przestrzeń wirtualna künstliche Computerwelt
cycle cykl, okres Zyklus
cycle counter licznik cykli Schleifenzähler
cycle delay opóźnienie przejścia Gangverzögerug
cycle index indeks cyklu Zyklenzahl
cycle index counter indeksowy licznik cykli Schleifenzähler
cycle off wyłączać krokowo schrittweise abschalten
cycle time czas cyklu Zykluszeit
cyclic process proces cykliczny zyklischer Vorgang
cyclic redundancy check cykliczna kontrola nadmiarowa (CRC) zyklische Blockprüfung
cyclical cykliczny zyklisch
cycloide cykloida Zykloide
cylinder cylinder Zylinder
cylindric cylindryczny zylindrisch
cylindrical coordinates współrzędne cylindryczne zylindrische Koordinaten
cylindrical function funkcja cylindryczna zylindrische Funktion
cyrillic character litera cyrylicy kyrillische Zeichen
Cyrix producent mikroprocesorów
cybercafe kaiwarenka internetowa
cyberculture cyberkultura
cybermediary pośrednik, broker w transakcji internetowej
cybernation komputeryzacja
cybernaut cybernauta
cybernetic anthropomorphous cybernetyczna maszyna antropomorficzna
cybernetic engineering cybernetyka techniczna
cybernetic model model cybernetyczny
cybernetics cybernetyka
cyberpunk cyberpunk
cyberspace cyberprzestrzeń
cyberspace cities miasta cyberprzestrzeni
Cyber Wallet technologia bezpiecznych transakcji sieciowych
cyberwar wojna cybernetyczna
cycle 1.cykl, 2.okres
cycle availability dostępność cykliczna
cycle body kształt cyklu
cycle carry przeniesienie cykliczne
cycle count liczba cykli, liczenie cykli
cycle counter licznik cykli
cycle index indeks, parametr cyklu
cycle shift przesunięcie cyklu ,cykliczne
cycle stealing wywołanie cyklu, zajmowanie cyklu pamięci, dostęp do pamięci metodą wykradania cykli
cycle time czas cyklu
cycler 1.urządzenie tworzenia cyklu ,2.sterownik cykli
cycles per minute , cpm cykle na minutę
cycles per second , cps cykle na sekundę
cyclic access dostęp cykliczny
cyclic address change przeadresowanie cykliczne
cyclic check byte bajt kontroli cyklicznej
cyclic code kod cykliczny
cyclic decimal code cykliczny kod dziesiętny
cyclic overlap nakładanie się cykliczne
cyclic permuted code kod cyklicznie permutowany
cyclic programming programowanie cykliczne
cyclic redundancy check character znak cyklicznej kontroli nadmiarowej
Cyclic Redundancy Check, CRC cykliczna kontrola nadmiarowa
cyclic redundancy code cykliczny kod nadmiarowy
cyclic shift, circular shift, end about shift, ring shift przesunięcie cykliczne
cycling 1.praca cykliczna, okresowa, 2.okresowa generacja impulsów
cyclogram cyklogram
cyclograph cyklograf
cylinder 1.cylinder, 2.walec
cylinder address adres cylindra
cylinder index indeks cylindra
cyan, magenta, yellow, black niebieskozielony, purpurowy, żółtym czarny (model kolorów stosowany przy reprodukcji obrazów barwnych w poligrafii)
cybercuture cyberkutura
cyberglove cyberrękawica , rękawica z czujnikami do seansów wirtualnej rzeczywistości
cybernetics cybernetyka
cyberspace 1.cyberrzestrzeń (ogół komputerów połączonych w sieci Internet), 2.cyberprzestrzeń (wirtualna przestrzeń stworzona przez środowiska komputerów połączonych w sieci)
cycle 1.cykl, 2.okres
cycle carry przeniesienie cykliczne
cycle controller regulator programowy
cycle shift przesunięcie cykliczne
cycle stealing zajmowanie cyklu (pamięci), wykradanie cyklu , przechwytywanie cyklu
cycle time czas cyklu , pamięci
cyclic okresowy, cykliczny
cyclic access memory pamięć o dostępie cyklicznym
cyclic check kontrola cykliczna
cyclic check byte bajt kontroli cyklicznej
cyclic redundancy chceck cykliczna kontrola nadmiarowa CRC
cyclic redundancy chceck character znak cyklicznej kontroli nadmiarowej, znak CRC
cyclic redundancy code cykliczny kod nadmiarowy
cyclic relation relacja cykliczna
cyclic shift przesunięcie cykliczne
cycling praca cykliczna, praca okresowa
cycling process proces z cyklicznymi zmianami parametru
cylinder cylinder, koncentryczny obszar na dysku twardym