|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |v.v (vice versa) odwrotnie (vice versa)
v-belt pasek klinowy
V.24-Interface złącze V.24 (hardware) : V.24-Schnittstelle
vacancy pustka : Leere
vacant pusty : ler, frei, unbesetz
vacuum tube lampa próżniowa : Vakuumröhre
vague niejasny : unklar
valid ważny : gültig
validate uczynić coś ważnym, obowiązującym : für gültig erklären
validity ważność : Gültigkeit, Geltungsdauer
validity check kontola poprawności : Gültigkeitsprüfung
value wartość, szacować : Wert
Value Added Tax podatek od wartości dodanej (VAT) : Mehrwertsteuer (Mwst.)
value set ważność ustalona : festgelegter Wert
valve zawór : Ventil
vapourize odparować : verdampfen, verdunsten
VAR (Value Added Reseller) sprzedawca, firma typu VAR : werterhöhender Weiterverkäufer
variability zmienność : Veränderlichkeit
variable zmienna : Variable
variable capacitor kondensator obrotowy : Drehkondensator
varaible data dane zmienne : Bewegungsdaten
variable format format zmienny : veränderliches Format
variable record length zmienna długości zdania : veränderliche Satzlänge
variable resistor opór zmienny : veränderlicher Wiederstand
variable word length zmienna długość słowa : veränderliche Wortlänge
variant , divergent wariant, odmienny : Variante ,abweichend
variation , fluctuation odmiana, wahanie : Abänderung, Schwankung
varied różny : verschieden
various różnorodny,zmienny : verschiedenartig
V format, V-format
V series seria zmienna
V.E. , Velocity Engine szybki procesor do Maca
vacant wolny, wakujący , niezajęty , pusty
vacant drive bay niewykorzystywana kieszeń dysku
vaccine szczepionka, program sygnatur zmian
vaccum chamber komora próżniowa
vacuum tube lampa próżniowa
vacuum -tube technique technika lampowa
valence band pasmo walencyjne
valid poprawny, ważny, aktualny, obowiązujący, prawidłowy
valid data signal sygnał wiarygodności , autentyczności danych
validation 1.kontrola poprawności, 2.atestacja, zatwierdzenie
validation centre ośrodek atestowania
validation suite pakiet atestacyjny
validation test sprawdzanie zgodności z normą
validator program sprawdzający, analizator poprawności formalnej, syntaktycznej
validity check sprawdzenie poprawności, zgodności, kontrola parzystości
validity checking program program kontroli poprawności
validity checking requirements reguły kontroli poprawności
VALU, Vector Arithmetic Logic Unit jednostka zasadniczych obliczeń wektorowych
valuator taksownik, urządzenie do wprowadzania liczb
value added service usługa dodatkowa
value list 1.lista wartości, 2.tablica wartości
value parameter parametr przekazywany przez wartość
value-added wzbogacony
Value-Added Network (VAN) sieć z dodatkowymi uslugami
Value-Added Reseller (VAR) sprzedawca wzbogacający sprzedawany towar
value-priced o atrakcyjnej cenie
valve 1.lampa elektronowa, 2.zawór
valveless bezlampowy
vampire tap rozgałęźnik-wampir, aktywne rozgałęzienie, bez przerywania pracy
VAN, Value-Added Nerwork sieć z dodatkowymi usługami
vanish znikać, zanikać
vanishing point punkt zbiegu, zbieżności
vanishing point perspective perspektywa znikającego punktu
vapourware nieistniejące oprogramowanie
VAR, Value-Added Reseller sprzedawca wzbogacający sprzedawany towar
variability zmienność
variable address adres zmiennej
variable data dane zmiennej
variable data type zmienny typ danych
variable declaration deklaracja zmiennej
variable delay line regulowana linia opóźniająca
variable field 1.pole zmiennej, 2.pole zmienne, 3.pole o zmiennej długości
variable format format zmienny
variable identifier identyfikator zmiennej
variable instruction length zmienna długość rozkazu
variable length argument list lista argumentów zmiennej długości
variable length record rekord o zmiennej długości
variable list lista zmiennych
variable name nazwa, identyfikator zmiennej
variable parameter parametr zmienny , o zmiennej wartości
variable quantity wielkość zmienna
variable scope zasięg zmiennej
variable type typ zmiennej
variable value 1.wartość zmiennej,2.wartość zmienna
variable voltage napięcie regulowane
variable word length computer komputer o zmiennej długości słowa
variable, alternate zmienny
variable-density recording zapis ze zmienną gęstością
variable-length code kod o zmiennej długości
variable-length computer komputer o zmiennej długości słowa
variable-length field pole o zmiennej długości
variable-length format format o zmiennej długości
variable-length record zapis o zmiennej długości
variable-length word słowo o zmiennej długości
variable-size tape block blok o zmiennej długości na taśmie
varaible-speed tape unit taśmowe urządzenie pamięciowe o zmiennej szybkości presuwu
variance 1.warianca , 2. rozbieżność
variance ratio stosunek wariancji
variance ratio test test ilorazu inteligencji
variance-covariance matrix macierz wariancji-kowariancji
variant field pole wyróżnika, wariantowe
variant function funkcja wariantowa
variant record rekord wariantowy
variate 1.zmieniać, 2.wielkość przypadkowa
variation 1.odmiana, wariant, 2.odchylenie, różnica, 3.wariancja w statystyce
variety rozmaitość, różnorodność
various różnorodny
vary zmieniać się
vary configiration udostępnienie konfiguracji
vary in properties różnić się własnościami
vary off zablokowanie dostępu
vary on udostępnienie
vast rozległy, obszerny
v. , version wersja
VAD, value added dealer diler wartości dodanych, integrator systemów
valid ważny, prawidłowy , aktualny
validation atestacja (oprogramowania)
validation suite pakiet atestacyjny
validity check kontrola prawidłowości
valuator taksownik
value wartość
value added dealer diler wartości dodanych, integrator systemów
value-added network sieć komputerowa oferująca dodatkowe usługi
valve 1.lampa elektronowa, 2.zawór
VAN, valued-added network sieć komputerowa oferująca dodatkowe usługi
vaporware oprogramowanie znajdujące się w sprzedaży mimo nie zakończonych nad nimi prac
variable zmienna
variable-length coding kodowanie o zmiennej długości słowa ,kompresja danych bazująca na zmiennej liczbie bitów słowa kodowego
variable-length record zapis o zmiennej długości , rekord o zmiennej długości
variable-length word słowo o zmiennej długości
variable-point representation reprezentacja o zmiennym położeniu przecinku
variable-threshold logic ukłąd logiczny zmiennoprogowy
variable voltage napięcie regulowane
varaint record zapis wariantowy , rekord wariantowy
VAX, virtual address extension produkowana przez DEC rodzina komputerów pod systemem operacyjnym VMS
VBA, VisualBasic for Applciation język programowania aplikacji
VBR, Variable Bit Rate stopień, wskaźnik usługi o zmiennej przepływności w klasie ruchowej B
VBSE,Visual Basic Scripting Edition edycja skryptów w VB
VBX, Visual Basic Extention rozszerzony język vb
VC DRAM, Virtual Channel DRAM pamięć dynamiczna z kanałami komunikacji wirtualnej
VC, Virtual Circuit obwód wirtualny, logiczny obwód dla połączenia dwóch urządzeń (P-P)
Vcache, Virtual cache obszar pamięci wirtualnej
VCI, Virtual Channel Identifier identyfikator kanałów wirtualnych sieci ATM
VCM, Virtual Channel Memory kanałowa pamięć wirtualna
Vcore, Voltage coe rdzeń napięciowy
VCI, virtual channel identifier identyfikator kanału wirtualnego
VDM ,Vienna development method metoda wiedeńska (specyfikacji oprogramowania)
VDT, video display terminal terminal wizyjny
VDU, video display unit monitor ekranowy z klawiaturą
VDD, Virtual Device Driver sterownik urządzenia wirtualnego
VDP, Video Disc Player odtwarzacz dysków wideo
VDSL, Very High Speed DSL linia o bardzo wysokiej przepływności (do 52Mb/s)
VDT, Visual Display Terminal, VDU, Visual Display Unit monitor ekranowy
vector zmienny : Vektor
vector analysis rachunek wektorowy : Vektorrechnung
vector graphics grafika wektorowa : Vektorgrafik
vector screen ekran wektorowy : Vektorbildschirm
vellum paper papier welinowy : Schreibpergament
velocity prędkość : Geschwindigkeit
vend sprzedawać: verkaufen
vendor kupiec, handlowiec : Verkäufer, Händler
Ventura Publisher program do składu publikacji (DTP)
verbal, verbatim słowny, ustny : wörtlich, wortgetreu
Verbatim producent nośników danych
verifiable sprawdzalny : nachweisbar
verification sprawdzanie : Verifizierung
verification signal weryfikacja : VQuttungssignal
verify sprawdzić, udowodnić : nachweisen, bestätigen
versatility wielostronność : Vielseitigkeit
version wersja : Version
version number numer wersji : Versionnumer
versus przeciw : gegen
vertex wierzchołek
vertical pionowo : vertikal
vertical deflection odchylenie pionowe : vertikale Ablenkung
vertical format orientacja pionowa : Hochformat, vertikale Orientierung, vertikale Austrichtung
vertical misalignment nieprostoloiniowość pionowa : vertikale Fehlerausrichtung
vertical parity check pionowa kontrola parzystości : vertikale Paritätskontrolle
vertical scroll zawijanie pionowe (treści) ekranu : vertikales Rollen des Bildschriminhaltes
vertical scroll bar pasek przewijania w pionie : vertikale Bildlaufleiste
vertical split bar pasek podziału pionowego : vertikaler Fensterteiler
vector 1.wektor, 2.tablica jednowymiarowa
vector address adres wektorowy
vector addressing adresacja wektorowa
vector base register rejestr bazowy tablicy adresów przerwań
vector chain łamana
vector computer komputer wektorowy
vector descriptor deskryptor tablicy jednowymiarowej
vector display monitor wektorowy
vector dither mikrowzór skierowany
vector field pole wektorowe
vector font czcionka wektorowa
vector generator generator wektorów, wektorowy
vector graphics, vector image, vector scan grafika wektorowa, obraz wektorowy
vector plotter ploter, kreślarka wektorowa
vector processor procesor wektorowy
vector quantity wielkość wektorowa
vector quantization kwantowanie wektorowe
vector refresh display monitor wektorowy
vector startup time czas rozruchu operacji wektorowych
Vector Unit jednostka wektorowa
vector-based instruction rozkaz, instrukcja wektorowa
vector-distance wektor odległości
vectore interrupt system system przerwań wektorowych, skierowanych
vectorgraphic display monitor wektorowy
vectoring wektoryzacja
vectorize wektoryzować
vector-mode display monitor wektorowy
vehicle routing problem komiwojażera
Veitch diagram diagram Veitcha
Veitch velocity servo układ nadążny z regulacją szybkości
Velocity Engine handlowa nazwa technologii AltiVec
vendor dostawca, producent
vendor independent niezależny od producenta/sprzedawcy
vendor-manufactured software oprogramowanie dostarczane przez producenta komputera
Venn diagram diagram, schemat Venna
veracity wiarygodność, autentyczność
verb 1.nazwa rozkazu, 2.czasownik
verbal request zaproszenie słowne
verbatim dosłownie
verb-object syntax składnia typu "działanie obiekt"
verbose rozwlekły, rozgadany
verbose mode tryb opisowy. komunikatywny
verifiavle sprawdzany, możliwy do sprawdzenia
Verification and Validation (V&V) weryfikacja i walidacja, kontrola odbiorcza, sprawdzanie przy odbiorze
verification period cykl weryfikacji
verification suite pakiet weryfikacyjny
verified protection sprawdzona ochrona klasy A w Orange Book
verifier 1.weryfikator, program weryfikacji, 2.program kontrolny, 3.urządzenie kontrolne
verify 1.weryfikować, 2.sprawdzać, kontrolować
verify box blok programu weryfikacji danych
VeriSign, Verify Signification sprawdzanie sygnatur, autentyczności
versatile wszechstronny, uniwersalny
version control system system kontroli wersji
version level wydanie wersji
version management zarządzanie wesjami
version number, release number numer wersji
versioning praca z różnymi wersjami, oznaczenie kolejnych wersji dokumentów
verso strona parzysta
versus przeciw w opozycji
vertex normal normalna w wierzchołku
vertex (vertices,vertexes) < 1.wierzchołek (wierzchołki), 2.węzeł układu, sieci
vertical alignment wyrównanie w pionie
vertical angle kąt wierzchołkowy
vertical application aplikacja specjalizowana , specjalistyczna , branżowa
vertical architectur architektura pionowa
vertical axis oś rzędnych, pionowa
vertical buffer bufor obrazu
vertical direction kierunek pionowy
vertical format buffer pamięć formatu formularza
vertical hold synchronizacja pionowa
vertical justification wyrównanie, justyfikacja pozioma
vertical line kreska, linia pionowa
vertical market rynek branżowy
vertical microcoding (microprogramming) mikrokodowanie, mikroprogramowanie kodowe
vertical microinstruction mikrorozkaz pionowy
vertical paper guide pionowa prowadnica papieru
vertical parity parzystość pionowa
vertical parity chceck pionowa kontrola parzystości
vertical processor procesor z pionowym mikroprogramowaniem
vertical projection rzut pionowy
Vertical Redundancy Check ,(VRC) pionowa kontrola nadmiarowa
vertical resolution rozdzielczość pionowa
vertical retrace powrót pionowy
vertical ruler linijka pionowa
vertical scroll bar pasek przewijania pionowego
vertical scrolling przewijanie pionowe, w pionie
verical size wysokość
verticsl spacing odstęp międzywierszowy , interlinia
vertical split bar linia podziału pionowego
vertical sync (synchronization) signal sygnał odchylenia pionowego
verical tab (tabulation) odstęp, tabulacja pionowa
vaery large data base bardzo wielka baza danych
Very-High Frequency , VHF bardzo wielka częstotliwość
very-high - level language język bardzo wysokiego poziomu
Very-Large Scale Intergration, VLSI scalenie bardzo dużego stopnia, integracja bardzo dużej skali
Very-Low Frequency, VLF bardzo mała częstotliwość
VESA, DDC, Display Data Channel kanał informacyjny do zdalnego sterowania monitorem
VESA local bus, VL-bus magistrala lokalna VESA
VESA, Video Electronic Standard Association Stowarzyszenie Elektronicznych Standardów Video
vet 1.badać , poddawać badaniu , 2.korygować
vetting sprawdzanie poprawności danych wejściowych
vector address adres wektorowy
vector-based instruction rozkaz wektorowy
vector display monitor wektorowy
vectored interrupt przerwanie skierowane, przerwanie wektorowe
vector graphics grafika wektorowa (przedstawiająca obraz jako zbiór obiektów)
vector image obraz wektorowy
vector processor procesor wektorowy
Veitch diagram diagram Veitcha
vendor code oprogramowanie dostawcy (dostrczane wraz ze sprzętem)
vendor - independent messaging poczta niezależna od producenta (standard interfejsu API poczty elektronicznej)
vendor-manufactured software oprogramowanie dostarczane przez producenta komputera
Venn diagram diagram Venna
verb nazwa rozkazu (język zaleceń)
verification weryfikacja (oprogramowania)
verifier 1.weryfikator, program weryfikacji, 2.program kontrolny, 3.urządzenie kontrolne
verify weryfikować, sprawdzać
version wersja
vertical pionowy
vertical metal-oxide semiconductor structure struktura VMOS, pionowa sytruktura MOS, struktura MOSz rowkiem w kształcie V
vertical microcoding mikrokodowanie pionowe
vertical MOS strucutre struktura VMOS z rowkiem w kształcie V
vertical parity check pionowa kontrola parzystości
vertical redundancy check pionowa kontrola nadmiarowa
vertical redundancy check bit bit pionowej kontroli nadmiarowej
vertical scrolling przeglądanie pionowe (obrazu)
vertical tabulation tabulacja pionowa
very-high frequency bardzo wielka częstotliwość (30 - 300 MHz)
very -large scale integration bardzo duży stopień scaleni. scalenie bardzo dużego stopnia
very-low frequency bard mała częstotliwość (do 30 kHz)
VESA, Video Electronics Standards Association stowarzyszenie producentów elektronicznych standardów wideo
VESA local bus szyna lokalna architektury VESA (elektronicznego standardu wideo)
VFAT, virtual file allocation table wirtualna tablica rozmieszczenia plików, wirtualna tablica alokacji plików
VFS, virtual file system wirtualny system plików
VHF, very-high frequency bardzo wielka częstotliwość (30-300 MHz)
VF, Virtual Fighter wojownik wirtualny , z gry komputerowej
VFU, Vertical Format Unit menadżer plików Unix
VFW, Video For Windows wideo dla Windows, program odtwarzania AVI
V-grove MOS strucutre struktura VMOS, struktura MOS z rowkiem w kształcie V, pionowa struktura MOS
VGA, Video Graphics Array matryca graficzna wideo, standard karty graficzne
VHD, Very High Density bardzo duża gęstość
VHS, Video Home System system kina domowego
viability funkcjonalność : Funktionstüchtigkeit
vibrant wibrujący, drżący : vibrierend
vibrate wibrować, drżeć : vibrieren, schwingen
vibrating alert alarm wibracyjny : Vibrationsalarm
vibration wibracja : Vibration
vibration absorber tłumik drgań: Schwingungsdämpfer
vice versa odwrotnie : umgekhert
video adapter karta graficzna : Videoadapter, Grafikkarte
video connector złącze wyjściowe wideo : Videoausgang
video disk dysk wideo : Videospeicherplatte
video display monitor ekranowy : Videodisplay, Videosichtgerät
video editing edyzcja obrazu wideo : Videobearbeitung, Filmbearbeitung
video graphic rwesolutions rozdzielczość grafiki wideo : Videoauflösung
Video Graphics Array standard grafiki komputerowej : Grafikstandard (VGA)
video keying cyfrowe miksowanie wideo i grafiki komputerowej : digitales Mischen von Video und Computergrafik
video memory pamięć wideo : Videospeicher
video monitor pamięć wideo : Video-Monitor
video RAM pamięć wideo RAM: Video-RAM, Bildwiederholspeicher
video signal sygnał wideo : Videosignal
video subsystem podsystem wideo : Videountersystem
video bandwith szerokość pasma wizyjnego : Videobandbreite
video buffer bufor obrazu : Video
videomicrographics przechowywanuie danych na mikrofilmie : Datenspeicherung auf Mikrofilm
videotext system system wideotekstu : Bildschrimtext
Vienna definition language wiedeński język definicji (do opis usemantyki języków programowania) : Wiener Definitionssprache
view widok, podgląd, pokazać : Ansicht, azneigen, einsehen
view bitmap pokaż mapę bitową, pokaż obraz rastrowy : Bitmap anzeigen
viewer wyswietlarka, przeglądarka : Betrachter
viewing podgląd : Betrachtung
virtual wirtualny : virtual
virtual address adres wirtualny : virtuelle Adresse
virtual maschine, VM wirtualna maszyna: virtuelle Maschine
virtual memory pamięć wirtualna : virtueller Speicher ,Seitenwechselspeicher, Hintergrundspeicher, virtueller Arbeitsspeicher
virtual memory manager mrenadżer pamięci wirtualnej : Manager des virtuellen Arbeitsspeichers, Virtual-Memory-Manager
virtual reality rzeczywistość wirtualna : virtuelle Realität
virtual reality system system rzeczywistości wirtualnej : Virtual-Reality-System
virus wirus : virus
visible widoczny : sichtlich
VisiCalc nazwa pierwszego arkusza kalkulacyjnego
Visual Basic języka programowania dla MS Windows
visual check kontola optyczna : Sichkontrolle, optische Prüfung
visual display konttola wizualna : optische Anzeige
visual display terminal wyświetlacz ,monitor : Bildschirmgerät, Monitor
visual indicator wskaźnik optyczny : Anzeigeeinrichtung
visual readout odczyt wizualany : visuelles Lesen
visual record zapis widoczny : schitbare Aufzeichnung
visual signal sygnał optyczny : optisches Signal
visualization wizualizacja : Visualisierung
visualize wizualizować, przedstawiać : visualiseren
vivid żywy : lebhat, lebendig
via otwór przelotowy
via point punkt pośredni
via-feeder przewód, linia zasilająca przez …
vibration drganie , wibracja/font>
vibrotactile element pobudzający, wibracyjny
vicious cicrle błędne koło
victim machine maszyna ofiarna, przynęta dla włamywacza
video 1.magnetowid, wideo , 2.wizyjny, 3.związany rejestracją obrazu
video adapter, board, controller, full motion video adapter, video graphics card, overlat card karta wideo
video buffer bufor wideo
video capture board karta TV przechwytująca obraz
video channel kanał zobrazowania, obrazu
video codec urządzenie kodująco-dekodujące sygnał wideo
video conference wiedokonferencja
video digitizer przetwornik , dygitizer wideo
video disk, videodisc dysk wizyjny, wideodysk, płyta wizyjna
video display (unit) wyświetlacz wideo, monitor ekranowy
video display terminal terminal wizyjny
video distibution system capacity wydajność systemu dystrybucji wideo
video editing edycja obrazu wideo
video editor edytor wideo
video file plik wideo, filmowy
video frame grabber urządzenie do wczytania obrazów
video game gra wideo, telewizyjna
video gate array układ bramek wideo
video graphic resolution rozdzielczość grafiki
Video Graphic Array (VGA) standard karty graficznej
video interface chip układ scalony interfejsu wideo
video interfejs processor wizyjny procesor sprzęgający
video keyboard terminal monitor alfanumeryczny z klawiaturą
video lookup table przeglądowa tablica wideo
video memory, Video RAM (VRAM) pamięć obrazu wideo
video monitor connector gniazdo monitora ekranowego
video processor procesor wizyjny
video recorder urządzenie zapisu obrazu
video scanner skaner video
video screen monitor obrazowy
video server serwer wideo
video signal sygnał wideo, wizyjny
video subsytem podsystem wideo
video terminal ekran, terminal wizyjny
video thinking level poziom spłaszczenia obrazu
video traffic przesyłanie danych wideo
video typerwritter ekranopis
videoserver serwer wideo
videotext, videotex, viewdata wideotekst
Vienna devekopment method metoda wiedeńska w oprogramowaniu
view 1.przedstawienie, prezentacja, 2.widok, widziany obraz, 3.prezentacja, projekcja , rzut, 4.prezentować, przeglądać, .5. perspektywa, 6.podgląd
view frame ramka widoku, przeglądana
view point punkt obserwacji, widzenia w perspektywie
view screen ekran do przeglądania obrazu
view updating aktualizacja perspektyw
view volume przestrzeń przeglądania
viewable matrix macierz widokowa
view-controller wizjer
viewer 1.przeglądarka, 2.abonent terminala ekranowego, 3.pomocnicze okno, podgląd , 4.wizjer
viewing area wielkość powierzchni obrazowania
viewing plane płaszczyzna rzutowania
viewing transformation przekształcanie zobrazowania
viewing window, viewport wziernik, podgląd, wizjer, okno na ekranie
viewpoint punkt obserwacji, odniesienia
vignette ozdobna obwódka, ramka , winieta
VIM, Vendor-Independent Messaging poczta niezależna od producenta
violation naruszenie
virgin niezapisany, czysty, nieużywany
virgin system system w stanie wyjściowym, wyjściowy
virgin tape taśma czysta, nieużywana
virtual pozorny, wirtualny
virtual address adres witualny
virtual address mode tryb adresacji wirtualnej
virtual addressing adresowanie wirtualne
virtual architecture architektura wirtualna
virtual attribute atrybut wirtualny
virtual bank bank wirtualny, obsługiwany przez sieć, np. Internet , Intranet
virtual bank branch branża internetowych usług bankowych
virtual block number numer bloku wirtualnego
virtual call mode tryb wywołania wirtualnego
virtual camera kamera wirtualna
virtual circuit identifier identyfikator obwodu wirtualnego
virtual communication komunikacja wirtualna
virtual console (terminal) pulpit, terminal, konsola wirtualna
virtual cut throught wirtualne przecięcie tranzytowe
virtual desktop pulpit wirtualny
virtual device coordinate space przestrzeń współrzędnych urządzenia wirtualnego
virtual device driver sterownik urządzenia witualnego
virtual dialup, dial-up bez adresu IP, połączenie z różnymi protokołami
virtual disk dysk wirtualny, symulowany
virtual display station terminal wirtualny
virtual environment środowisko wirtualne
virtual file plik wirtualny
virtual function funkcja wirtualna
virtual hardware monitor wirtualny monitor sprzętowy
virtual host wirtualny komputer macierzysty
virtual image obraz wirtualny
virtual machine environment środowisko maszyny wirtualnej
Virtual Machine, VM maszyna wirtualna
virtual member function wirtualna funkcja składowa
virtual member manager menadżer pamięci wirtualnej
virtual memory operating system system operacyjny z pamięcią wirtualną
virtual memory size wielkość pamięci
virtual memory stack stos w pamięci wirtualnej
Virtual Memory (VM), Virtual Storage (VS) pamięć wiirtualna
virtual path identifier identyfikator ścieżki wirtualnej
virtual POP (polega na uzgadnianiu POP z NSP)
virtual printer drukarka wirtualna
Virtual Private Network , VPN wirtualna sieć prywatna
virtual processor procesor wirtualny
virtual protocol protokół wirtualny
virtual push buton klawisz świetny
virtual reality rzeczywistość wirtualna
virtual result data item element danych stanowiących wirtualny wynik
vitual root wirtualny katalog główny
virtual safe deposit box skrzynka wirtualnego zabezpieczenia depozytu, serwis kontroli zabezpieczeń dokumentów on-line
virtual screen ekran wirtualny
virtual source kopia wirtualna
virtual source data item element danych będący wirtualną kopią elementu źródłowego
virtual space przestrzeń, obszar wirtualny
virtual storage access method wirtualna metoda dostępu do pamięci
virtual storage allocation przydział pamięci wirtualnej
virtual storage interrupt przerwanie spowodowane brakiem wymaganej stronicy pamięci
virtual storage management zarządzanie pamięcią wirtualną
virtual table tablica wirtualna
virtual telecommunication access method telekomunikacyjna wirtualna metodą dostępu
virtual terminal protocol protokół terminala wirtualnego
virtual value wartość wirtualna
virtual variable zmienna wirtualna
virtual-derived data item wirtualno-pochodny element danych
virus checking (detection) software oprogramowanie antywirusowe, do wykrywania wirusów
virus signature sygnatura wirusa, kodu wirusa
visisbility widoczność, dostępność
visibility rules zasady widzialności
visibility scope zakres widzialności, działania
visible 1.widoczny, 2.dostępny
visibly image obraz widzialny
visible record computer komputer wirtualnym odwzorowaniem zapisów
visible speech obraz , zapis, dźwięków mowy
vision widzenie
visit wizyta, odwiedziny
visual wzrokowy, wizualny
visual acuity ostrość widzenia
visual computing obliczenia związane z obrazami
visual cryptography kryptografia wizualna
visual display station 1.końcówka z monitorem ekranowym, 2.punkt zobrazowania wizualnego
Visual Display Terminal (VDT), Visual Display Unit (VDU) monitor ekranowy
visual indicator wskaźnik wizualny, optyczny
visual output wyjściowe urządzenie optyczne, wyjście optyczne
visual page stronica optyczna
visual programming programowanie wizualne, wizyjne
visual reading odczyt wzrokowy
visual scanner skaner optyczny
visual sensing postrzeganie wzrokowe
visual tool narzędzie wzorkowe
visual valuation ocena wzrokowa
visualiation zobrazowanie
vivid color barwa żywa, jaskrawa
video 1.wiyjny, 2 .związany z rejestracja obrazu (np. sprzęt)
videoconference videokonferencja
video disc dysk wizyjny
video display monitor ekranowy
video display terminal terminal wizyjny
video display unit monitor ekranowy z klawiaturą
video game (elektroniczna) gra komputerowa
video graphics array karta graficzna VGA
video memory pamięć obrazu, pamięć ekranu, pamięć wizyjna
video mode tryb wyświetlania (np. graficzny lub tekstowy)
videophone wideotelefon. wideofon
video processor procesor wizyjny
video random access memory pamięć wideo, pamięć obrazu
videoserver serwer video
Vienna development method metoda wiedeńska (specyfikacja oprogramowania)
view oglądać, przeglądać ,podglądać
viewer program przeglądania (plików)
viewing podgląd
view -only software oprogramowanie tylko dla przeglądania
viewphone set wideotelefon, wideofon
viewport wziernik
VIM , vendor-independent messaging poczta niezależna od producenta (standard interfejsu API poczty elektronicznej)
violate naruszyć, pogwałcić (zasady)
violtion naruszanie, pogwałcenie (zasad)
virgin dziewiczy (nośnik)
virtual wirtualny
virtual address adres wirtualny
virtual address extension produkowany przez DEC rodzina komputerów pod systemem operacyjnym VMS
virtual architeture architektura wirtualna
virtual call wywołanie wirtualne
virtual channel identifier identyfikator kanału wirtualnego
virtual circuit obwód wirtualny
virtual circuit identifier identyfikator obwodu wirtualnego
virtual communication komunikacja wirtualna
virtual commmunity wspólnota wirtualna
virtual cut through wirtualne przecięcie tranzytowe
virtual disk dysk wirtualny
virtual file plik wirtualny
virtual file allocation table wirtualna tablica rozmieszczania plików, wirtualna tablica alokacji plików
virtual file system wirtualny system plików
virtual image obraz wirtualny
virtual machine maszyna wirtualna
virtual machine system wirtualny system komputerowy (nazwa zastrzeżona dla systemu operacyjnego maszyn VAX)
virtual memory pamięć wirtualna
virtual memory address adres pamięci wirtualnej
virtual path identifier identyfikator ścieżki wirtualnej
virtual private network wirtualna sieć prywatna
virtual reality rzeczywistość wirtualna
virtual reality modeling language język modelowania rzeczywistości wirtualnej
virtual sequential access method metoda wirtualnego sekwencyjnego dostępu
virtual storage pamięć wirtualna
virtual terminal terminal wirtualny
virtual world świat wirtualny
virus wirus (komputerowy)
virus detection software oprogramowanie wykrywające wirusy komputerowe
virus scan wykrywanie wirusów
visibility widoczność (obiektów języka)
visible widzialny
visible light emmiting diode dioda świecąca
visual card punch dziurkarka kart z kontorlą wizualną
visual display unit 1.monitor ekranowy, 2.tablica wizualna, konsola wizualizacji
visual output wyjściowe urządzenie optyczne
visual scanner czytnik optyczny, skaner optyczny
visual user environment graficzne środowisko użytkownika
VLR (Visitor Location Register) rejestr stacji obcych, VLR : VLR
VL-bus , VL local bus magistrala, szyna VL
VLF, Very Low Frequencies bardzo niskie częstotliwości
VLIW, Very Long Instruction Wizard technologia długich rozkazów
VLB , VESA local bus syna lokalna architektury VESA (elektronicznego standardu wideo)
VLC, variable-length coding kodowanie o zmiennej długości słowa (kompresja danych bazująca na zmiennej liczbie bitów słowa kodowego )
VLED, visible light emitting diode dioda świecąca
VLF, very-flow frewency bardzo mała częstotliwość (do 30 kHz)
VLSI, very large scale integration bardzo duży stopień scalenia , scalenie bardzo dużego stopnia
VMOS , vertical metal-oxide semiconductor (structure) , (struktura) VMOS, pionowa struktura MOS, struktura MOS z rowkiem w kształcie V
VMS, virtual machine system wirtualny system komputerowy (nazwa zastrzeżona dla systemu operacyjnego maszyny VAX
VM, Virtual Machine maszyna wirtualna
VML, Video Module Interface format złącza modulo wideo
VML, Vector Markup Language język opisu grafiki wektorowej
VMM, Virtual Machine Manager sterownik , zarządca maszyny wirtualnej
vocabulary słownictwo : Wörterverzeichnis, Wortschatz
voice głos : Stimme
voice capability funkcja głosowa, funkcja mowy : Sprachfunktion
voice channel wyjście sygnału audio : Fernsprechkanal
voice channel wyjście sygnału audio : Fernsprechkanal
voice command polecenie głosowe : Sprachbefehl
voice communication komunikacja głosowa : Sprechverbindung
voice control sterowanie głosem : Sprachsteuerung
voice mail poczta głosowa : Sprachmailbox,Mailbox
voice message wiadomość głosowa : Sprachnachricht
voice output wyjscie sygnału audio : Sprachausggabe
void unieważnić,opróżnić, nieznaczący , niebyły, pusty : ungültig machen, leer
voidance unieważnienie : Anfechtung
void result wynik nieokreślony : unbestimmte Ergebnis
volatile ulotny : flüchtig
volatile storage pamięć ulotna : flüchtiges Speicher, nichtpermanenter
voltage napięcie : Spannung
voltage divider dzielnik napięcia : Spannungsteiler
voltage fluctuation wachanie napięcia : Spannungsschwankung
voltage gain wzmocnienie napięcia : Spannungsverstärkung
voltage level , drop poziom napięcia : Spannungspegel
voltage monitoring monitorowanie napięcia : Spannungsüberwachung
voltage pulse impuls napięcia : Spannungsimpuls
voltage regulator regulator napięcia : Spannungsregler
voltage stabilizator stabilizator napięcia : Spannungsstabilisator
voltage waveform przebieg napięcia: Spannungsverlauf
volume (book) wolumin, wolumen, masa, objętość,tom : Volumen. Volume, Band, Masse, Volumen, Band
volume descriptor identyfikator dysku: Set-Bezeichner
volume integral całka objętościowa : Raumintergal
volume label etykieta nośnika danych, etykieta woluminu : Datenträgername,Volume Label
volume production produkcja masowa : Massenproduktion
volume space przestrzeń wlumenu, przestrzeń woluminu : Volume, Band
voluted ślimakowaty : schneckenförmig
voucher karta zasilająca, zdrapka, dowód: Wertkarte, Cash-Karte, Beleg, Quittung
VOB, Video OBjects format filmowy DVD
vocabulary 1.słownictwo, zasób słów, 2.słownik
vocal,, voice input wejście akustyczne
vocoder urządzenie do kodowania mowy, wokoder
vocoder technique technika wokoderowa
vocoding kodowanie sygnałów, dźwięku mowy
voice answer back potwierdzenie, odpowiedź słowna
voice capability funkcja głosowa
voice channel kanał akustyczny
voice data entry (input) akustyczne wprowadzanie danych
voice mail poczta głosowa
voice messging system system poczty ,komunikacji głosowej
voice numerical control system sterowania numerycznego z akustycznym wprowadzaniem rozkazów
voice operation demonstrator generator sztucznego głosu
voice output wyjście głosowe, akustyczne
voice processing przetwarzanie mowy
voice recognition system system rozpoznawania mowy, głosu
voice recognition unit urządzenie rozpoznawające mowę
voice simulator symulator, syntezator mowy
voice synthesis synteza mowy
voice synthesizer syntetyzator mowy
voice terminal terminal sygnałów głosowych
voice-grade channel kanał telefoniczny
voice-operated device urządzenie sterowane głosem
voice-operation demonstrator generator sztucznego głosu , mowy
void pusty, próżny
volatile file plik niestały, zmienny, ulotny
volatile medium nośnik ze znikającą informacją po odczycie
volatile memory, voatile store, volatile dynamic storage pamięć nietrwała, ulotna
volt jednostka napięcia, wolt
voltage application doprowadzenie napięcia
voltage drop spadek napięcia
voltage gradient stylus pióro napięciowe
voltage monitoring monitorowanie napięcia
voltage rating napięcie znamionowe
voltgae regulator regulator napięcia
voltage transient nagłe zwiększenie, skok napięcia
voltage working napięcie pracy
voltage-controlled oscilator oscylator sterowany napięciowo
volume 1.tom, wolumen, wolumin,2.objętość, kubatura, 3.natężenie dźwięku, głośność
volume identifier identyfikator tomu, nośnika
volume label, name etykieta wolumenu, dysku, identyfikator, nazwa dysku
volume recognition rozpoznanie, identyfikacja wolumenu
volume rendering składowanie objętościowe wolumentu
volume segment segment wolumenu
volume serial number numer seryjny wolumenu, tomu
volume set zestaw woluminowy
volume space usage użycie przestrzeni wolumenu
volume space usage information informacja o zużyciu miejsca na wolumenie
volume statistic statystyka wolumenu
volume storage pamięć wolumenu
volume table tabela woluminu
volume table of content katalog tomu
volume test test wolumenu
v-operation operacja zwolnienia
voxel najmniejszy element obrazu 3W, woksel
vocal input wejściowe urządzenie akustyczne
voice channel kanał akustyczny
voice data entry akustyczne wprowadzenie danych
voice input wejście akustyczne
voice mail poczta głosowa
voice operation demontsrator generator sztucznego głosu
voice output wyjście akustyczne
voice over data przesyłanie głosu kanałem danych
voice processing przetwarzanie mowy
voice recognition rozpoznawanie mowy
voice recognition system system rozpoznawania mowy
voice simualtor symulator mowy, syntezator mowy
voice synthesis synteza mowy
void pusty, próżny , wakujący
volatile nietrwały
voltile memory pamięć nietrwała, pamięć ulotna
voltage napięcie
voltage amplifier wzmacniacz napięciowy
voltage-controlled oscillator oscylator sterowany napięciowo
voltage drop spadek napięcia
voltage follower wtórnik napięciowy
voltage gain wzmocnienie napięciowe
voltage level poziom napięcia
voltage limiter ogranicznik napięci
voltage reference diode dioda stabilizacyjna, dioda odniesienia
voltage regulator regulator napięcia, stabilizator napięcia
volume 1.wolumen, 2.poziom głośności
volume label etykieta wolumenu
VPI, Virtual Path Identifier identyfikator ścieżek wirtualnych w ATM
VPI, Virtual Private Internet prywatna, wirtualna sieć internetowa
VPL, Virtual Private Line dostawca prywatnej linii wirtualnej
VPN, Virtual Private Network rozległa sieć prywatna
VPU, Vector Permutate Unit jednostka zmienności instrukcji wektorowych
VPI, virtual path idetifier identyfikator ścieżki wirtualnej
VPN, virtual private network wirtualna sieć prywatna
VR, virtual reality rzeczywistość wirtualna
VRAM, video random access memory pamięć wideo, pamięć obrazu
VRC, vertical redundancy check pionowa kontrola nadmiarowa
VRML, virtual reality modeling language język modelowania rzeczywistości wirtualnej
VRS, voice recognition system system ropoznawania mowy
VRC, Variable Rate Coder ,vocoder koder o zmiennej prepływności
VSAM, virtual sequential access method metoda wirtualnego dostępu sekwencyjnego
VS, Virtual Storage pamięć wirtualna
VSAT, Very Small Aperture saTellite antenna antena satelitarna bardzo małych rozmiarów < 24 cale
VSO, Variable Speed Operation technologia zmiennej prędkości przesuwu taśmy
VT, virtual terminal terminal wirtualny
VTL, variable-treshold logic układ logiczny zmiennoprogowy
VTOA, Voice and Telephone over ATM grupa robocza standaryzująca przekaz głosu przez ATM
VT-terminal emulation emulacja terminala VT
VUE, Visual User Environment środowisko graficzne użytkownika
vulnerability słaby punkt, podatność na uszkodzenia, na atak
vulnerability analysis analiza słabych punktów
vulnerable podatny na uszkodzenia, na atak
VxD, Virtual x Devices urządzenia wirtualne