|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |E2, electrically erasable wymazywalny elektrycznie
EAC,end-around carry przeniesienie cykliczne
EAN, European Article Number europejski kod kreskowy
EAPROM, electrically alterable (programmable) read-only pamięć stała programowalna elektycznie
easy-access łatwo dostępny
e.g (exempli grata) np., na przykład z.B, zum Beispiel
e-zine czasopismo w internecie Electronic Magazine
early failure awaria przedwczesna frühzeitiger Ausfall
earphones słuchawki Kopfhörer
earpiece słuchawka Hörer
earpiece volume głośność słuchawki Hörerlautstärke
easyness wygoda Bequemlichkeit
E E (heksadecymalny odpowiednik liczby 14)
E2, electrically erasable wymazywanie eletrycznie
EA, Extedned Address bit umożliwiający poszerzenie nagłówka ramki FR
EADP, Emergency Access Demonstration Program program upowszechniania zabezpieczeń sieciowych USA
EAI, Enterprise Application Integration ujednolicenie wydawcze programów, normalizacja
EAP, Enviromental Audio Panel środowiskowy panel dźwiękowy
EAPROM, Electrically Alterable Programmable Read Only Memory programowalna pamięć stała wymazywalna elektrycznie
early binding wczesne wiązanie
early failure period okres uszkodzeń początkowych
early token release wczesne wysyłanie tokenu znacznika
EAROM, Electrically Alterable Read Only Memory pamięć stała wymazywalna elektrycznie
earth uziemiać, uziom, zwarcie doziemne
earth bud szyna uziemiająca
earth circuit obwód uziemiony
earth ground uziemienie
earth terminal zacisk uziemienia
earth wire przewód uziemienia
ease of setup łatwość konfiguracji
ease of use łatwość użycia
easy to troubleshoot łatwość identyfikowania i usuwania usterek
easy release procesor cartridge łatwa do wyjęcia kaseta procesora
easy-to-use łatwy w użyciu
eavesdrop prevention zapobieganie podłuchow9
eavesdropping podsłuch
EAX, Envirometnial Audio eXtension środowiskowe rozszerzenie dźwiękowe
ebonite ebonit Hartgummi
EBCDIC, Etended Binary Coded Decimal Interchange Code rozszerzony kod wymiany liczb dziesiętnych kodowanych binarnie
EBM, Enviromental Bump Mapping środowisko mapowania zniekjształceń tzw. wybojów
EBNF, Extended Backus-Nur Form rozszerzona notacja Backusa - Nura
EBR, Electron Beam Recording zapis za pomocą wiązki elektronów
e-business e-biznes, biznes elektroniczny
EBAM, electron-beam-accessed memory pamięć wybierana wiązką elektronów
eccentricity mimośrodowość Überspanntheit
economic ekonowiczny wirtschaftlich
ECB, Electronic Code Book Elektroniczna Książka Kodów
ECC features funkcje korygowania błędów ECC
ECC memory pamięć z kontrolą i korygowaniem błędów
ECC, Ecliptic Curve Cryptography system krzywej eliptycznej, kodowanie alternatywne do RSA
ECC, Error Checking and Correcting błąd kontroli i poprawy, korekcja ze sprawdzeniem błędów
ECC, Error Code Correction korekcja błędów algorytmu Diffiego-Hellmana/DSS
e-check czek elektroniczny
echo echo, potwierdzenie
echo cancellation kasowanie echa
echo check, echo-check sprawdzaniem kontrola echa
echo suppresor tłumik echa
echoing the character potwierdzenie poprawności odbioru wysłanego znaku
echo-printing drukowanie echa
ECL, Emitter Coupled Logic układ logiczny ,ze sprzężeniem emiterowym
ECMA, European computer Manufactureres Association Europejskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Komputerowego
e-commerce e-handel, handel elektroniczny
ECOS, Embedded Cygnus Operating System rozszerzony system operacyjny Cygnus
ECP ulepszony port komunikacyjny
ECR, Electronic Cash Register rejestr opłat elektronicznych
e-cash gotówka elektroniczna
ECC. error-correcting code kod korekcyjny
ECC/EDC , error corection code/ error detection code kody korekty / detekcji błędów na dyskach CD-ROM, standard ECC/EDC (umieszczony w Żółtej Księdy)
echo echo
echo check kontrola za pomocą echa
echo reply odpowiedź z echem
echo request prośba o echo
echo return powrót echa
echo suppresor tłumi echa/font>
ECL, emiter-coupled logic układ logiczny o sprzężeniu emiterowym
edge krawędź , ostrze Rand
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) EDGE (pakietowa transmisja danych) EDGE
edge connector złącze krawędziowe Seitensteckverbindung
edgeless tępy stumpf
edgetool narzędzie tnące Schneiderwerkzeug
edit edytować bearbeiten
edit an HTML document edytować dokument HTML HTML-Dokument editieren/bearbeiten
edit contents edytować zawartość Inhalt bearbeiten
edit custom dictionary edytować zdefiniowany słownik, edytować słownik zdefiniowany przez użytkownika eigenes Wörterbuch
edit original edytować oryginał, edytuj oryginał Original bearbeiten
edit routine obróbka schematyczna Aufbereitungsroutine
edit selection edytować wybór, edytować zaznaczenie Auswahl bearbeiten
editing obróbka, edycja danych Aufbereiten
edition wydanie, nakład Ausgabe
editor edytor Editor
editor setting ustawienie edytora Editor-Einstellung, Editor-Einstellungen
EDLIN eydtor wierszowy dla MS-DOS EDLINr
educational software oprgoramowanie edukacyjne Lernsoftware
eduction ulatnianie się, wypływ Ausströmen
EDAC, Error Detection And Correction wykrywanie i korekcja błędów
EDGAR ,Electronic Data Gathering, analysis and Retieval internetowa, rynkowa baza danych
edge 1.krawędź ,2.zbocze sygnału
edge board, card karta ze złączem krawędziowym
edge connector, card edge connector złącze krawędziowe
edge detection wykrywanie krawędzi
edge device urządzenie brzegowe
edge merging zlewanie krawędzi
edge pad brzeg
edge smoothing wygładzanie krawędzi
edge socket złącze krawędziowe
edge vehicle nośnik krawędziowy , urządzenie, łącznik brzegowy
edge-triggere write zapis przełączany zboczem sygnału
edgewise wzdłuż krawędzi
EDI, Electronic Data Interchange elektroniczna wymiana danych
edit redagować, edytować, modyfikować ,zmieniać
edit box pole edycji
edit commands polecenia edycji
edit control pole edycji
edit key , editing key klawisz edycji
edit node tryb edycji, modyfikacji
edit session sesja edycji
edit window okno edycji
edit word słowo wydawnicze
editable do edycji, redagowalny
editing redagowanie
editing statement dyrektywa edycji
editing teminal terminal umożliwiający redagowanie tekstu
editing terms symbole formatujące
edition wydanie
editor edytor, program redagujący
editor program program edytorski
EDL, Editor′s Decision List edytorska lista decyzyjna
EDO RAM, Extended Data-Output DRAM pamięć DRAM z rozszerzonym wyjściem danych
EDO-RAM, Extended Data-Output RAM pamięć o dostępie swobodnym z rozszerzonym wyjściem danych
EDP, Electronic Data Processing elektroniczne przetwarzanie danych
EDS, Exchangable Disk Storage wymienna pamięć dyskowa
education inforation network oświatowa sieć informacyjna
educational aid pomoc naukowa
edulcorate oczyszczać z błędnej informacji
edge connector złącze kawędziowe
edge-notched card karta (kartotekowa) selekcyjna nacinana
edge-punched card karta (kartotekowa) obrzeżnie dziurkowana
edge triggered wyzwalany zboczem
edge-triggered flip-flop przerzutnik wyzwalany zboczem (impulsu)
edge-triggered write zapis przełączany zboczem
EDI, electronic data interchange elektroniczna wymiana danych
EDIFACT , electronic data interchange for administration commerce and transport standard elektroniczny wymiany danych w administracji , handlu i transporcie
edit redagować
editing terminal terminal edycyjny, umożliwiający redagowanie tekstu przy użyciu ekranopisów
edit mode tryb edycji, tryb modyfikacji
editor (program) edytor , program redagujący
EDO DRAM, enhanced data-out DRAM pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim z rozszerzonym wyprowadzaniem danych
EDP ,electronic data processing elektroniczne przetwarzanie danych , EDP
EDP center centrum elektronicznego przetwarzania danych
edulcorate oczyszczać z błędnej informacji, usuwać błędne dane (ze zbioru)
edutainment edukacja i rozrywka (zredukowana forma wyrazów education i entertrainment)
EEMS, Enhanced Expanded Memory System rozszerzony system pamięci EMS
EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory elektrycznie wymazywalna, programowalna pamięć stała
EESC. Enhanced Elliptical Correction System rozszerzony system korekcji eliptycznej
effective 1.skuteczny, użyteczny, efektywny, 2.ważny, obowiązkowy
effective address adres efektywny
effective class klasa efektywna
effective for obowiązkowy na okres
effective instruction właściwa instrukcja
effective privilelges (rights) prawa efektywne, uzyskane, faktyczne
effective search speed efektywna, praktyczna prędkość szukania
effective throughput efektywna przepustowość, wydajność
effective time czas efektywny, użytkowy
effective transfer rate praktyczna prędkość przesyłąina
effective transmission speeed średnia, praktyczna prędkość transmisji
effectivity efektywność, skuteczność
efficiency 1.sprawność, współczynnik sprawności, 2.wydajność, efektywność
efficient 1.sprawny, 2.wydajny, efektywny
EFR, Enhanced Full Rate zaawansowany koder przepływności GSM
EFS , Electronic Film System elektroniczny system filmowy
EFT-POS ,Electronic Funds Transfer at the Point-of-Sale automatyczny transfer waluty do sprzedawcy, terminal kasowy
EGA, Enhanced Graphics Adapter ulepszona karta graficzna
egoless programming programowanie bezosobowe
EGP cease request żądanie zaprzestania EGP
EGP neighbor sąsiad EGP
EGP neighbor acquistion pozyskiwanie sąsiada EGP
EGP neighbor reachability komunikat o osiągalności sąsiada EGP
EGP peer partner EGP
EGP pool request żądania danych EGP
EGP poll response odpowiedź z danymi EGP
EGP polling interval czas między odpytaniami EGP
EGP routing update komunikat zmiany tras w EGP
EGP third party restriction zakaz informowania o obcych w EGP
EGP, Exterior Gateway Protocol protokół zewnętrznej bramki, zewnętrzny protokół bramkowy
Etherned type filed pole typu danych w pakiecie Ethernetu
EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory programowalna pamięć stała wymazywana elektrycznie
EEROM, electrically erasable read-only memory pamięć stała wymazywalna elektrycznie
effect działanie , skutek, efekt ,sprawić Effect
effective oddziaływający, użyteczny nutzbar
effective address adres efektywny w pamięci effektive Adresse
effective capacity wydajność efektywna Nutzleistung
effective value wartość efektywna, skuteczna Effektivwert
effector znak sterujący
efficiency efektywność, sprawność, wydajność Effektivität, Wirkungsgrad
efficient skuteczny wirksam
EFR ,enhanced full rate (speech coding) EFR (kodowanie mowy) EFR (Sprachkodierverfahren)
EFS, encrypting file system EFS, system plików szyfrowania EFS, verschlüsselndnes Dateisystem
EFF, Electronic Frontier Foundation Fundacja Elektronciznego Pogranicza
effective address adres efektywny
effective instruction rozkaz efektywny, rozkaz niemodyfikowany
effective speed szybkość efektywna
effective time czas efektywny
effective time constant stałą czasowa efektywna, stałą czasowa astępcza
effective value wartość skuteczna
effectivity efektywność (kodu) , skuteczność
effector efektor
EFL, emiter-follower logic układ logiczny z wtórnikiem emiterowym
EFT, electronic funds trasnfer elektroniczny przekaz pieniężny
EGA, enhanced graphics adapter karta grafiki kolorowej EGA
egoless prgoramming programowanie bezosobowe
EGP, exterior gateway protocol protokół bramki zewnętrznej
EGP cease request żądanie zaprzestania EGP
EGP neighbour acquistion pozyskiwanie sąsiada EGP
EGP neighbour reachability komunikat o osiągalności EGP
EGP peer partner EGP
EGP polling interval czas między odpytaniami EGP
EGP poll request żądanie danych EGP
EGP poll response odpowiedź z danym EGP
EGP routing update komunikaty zmiany tras w EGP
EGP third party restriction zakaz informowania o obcych w EGP
EGPRS (Enhanced GPRS) EGPRS (pakietowa transmisja danych) EGPRS
EIA, Elecronics Industry Association Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego
EIB, European Instalation Bus europejskie złącze instalacyjne
EIDE, Enhanced Integrated Drive Electronics rozszerzony standard zintegrowanej elektroniki dysków
eigenvalue wartość własna
eigenvector wektor własny
eight-bit system system ośmiobitowy
eight-inch disk dyskietka 8 calowa
eight-inch drive napęd 8 calowy
eights complement uzupełnienie, dopełnienie do ośmiu
eighty-column screen ekran 80 -kolumnowy
eighty-track dysk 80-ścieżkowy
EIO, Enhanced Input/Output rozszerzone wejście/wyjście
EIR, Excess Inforation Rate wskaźnik przydziału pasma transmisyjnego z niegwarantowaną przepływnością maksymalną FR
EIS, Executive Information System system informowania kierownictwa
EISA ,Extended Industry Standard Association architektura rozszerzonego standardu przemysłowego
EISA/ISA slots gniazda EISA/ISA
either-or opertion alternatywa rozłączna
eihter-way półdupleks
either-way circuit kanał póldupleksowy
either-way operation transmisja (operacja) półdupleksowa
EI, enable interrupt przerwanie dozwolone
EIA, Electronic Industries Associaion Towarzystwo Przemysłu Elektroniczneg
eight-bit word słowo 8 bitowe
EIN, European Informatics Network europejska sieć informatyczna
EIS, executives information system system informacyjny kierownictwa
EISA, etended industry standard architecture rozszerzona architektura standardu przemysłowego
EISA bus magistrala EISA
either-way operation operacja półdupleksowa
eject wyrzucać, wypychać
ejection wyrzucanie, wypychanie
ejection handle uchwyt do wyjmowania
eject wyrzucać, wyrzucanie , wypychać auswerfen
ejection mechanism mechanizm wyrzutowy Auswurfmechanismus
elaborate wypracowany ausgearbeitet
ELAN, emulated local area network ELAN, emlowana sieć lokalna ELAN, emuliertes lokales Netzwerk
elasped time meter licznik czasu Zeitzähler
elastic elastyczny elastisch
electric elektryczny elektrisch
electric delay line linia elektryczna opóźnienia elektrische Verzögerungsleitung
electric resistivity rezystywność elektryczna elektrische Leitfähigkeit
electric schematic diagram schemat ideowy Schaltplan
electric typewriter elektryczna maszyna do pisania elektrische Schreibmaschine
electrographic inc atrament elektrograficzny leitfähige Tinte
electrographic pen pióro elektroniczne Graphitstift
electrolytic capacitor kondensator elektrolityczny Elektrolytkondensator
electromechanics elektromechanika Elektromechanik
electron beam strumień elektronów Elektronenstrahl
electron gun działo elektronowe (np. w kineskopie) Elektronenkanone
electronic character sensing elektroniczne odczytywanie znaków elektronische Zeichenabtastung
electronic commerce handel elektroniczny (w internecie) elektronischer Handel
electronic component element, podzespół elektroniczny elektronisches Bauteil
electronic counter licznik elektroniczny elektronischer Zähler
electronic data interchange elektroniczna wymiana danych elektronischer Datenaustausch
electronic data processing elektroniczne przetwarzanie danych elektronische Datenverarbeitung (EDV)
electronic data processing machine urządzenie do elektronicznego przetwarzania danych elektronische datenverarbeitungsanlage
electronic device urządzenie elektroniczne elektronisches Gerät
electronic engineer inżynier elektronik Elektronikingenieur
electronic fund transfer obrót płatniczy elektroniczny elektronischer Zahlungsverkehr
electronic mail poczta (wiadomość) elektroniczna elektronische Post
electronic mailbox skrzynka pocztowa elektroniczna elektronischer Briefkasten
electronic organizer organizator elektroniczny elektronischer Organisator
electronic switch przełącznik elektroniczny elektronischer Schalter
electrostatic memory pamięć elektrostatyczna elektrostatischer Speicher
electrostatic printer drukarka elektrostatyczna elektrostatischer Drucker
element element, część
elementary function funkcja elementarna Elementarfunktion
ellipse elipsa Ellipse
ellipse tool narzędzie zaznaczania eliptycznego Ellipse-Werkzeug
elliptic function funkcja eliptyczna elliptische Funktion
elliptical eliptyczny, jako elipsa elliptisch, als Ellipse
elliptical marquee narzędzie zaznaczania eliptycznego Auswahlellipse
elongation przedłużenie, odstęp Abstand
elusive one przenoszenie wsteczne
elaborate opracować, wypracować
elaborated wypracowany, starannie wykonany
elaboration opracowanie, elaborat
ELAN, Emulated LAN emulacja sieci LAN poprzez ATM
elapsed time czas zajęcia procesora, wykorzystany czas, trwanie
elapsed time clock licznik zegarowy
elastic banding elastyczne określanie granic
elastic buffer bufor o zmiennym rozmiarze ,elastyczny
electric charge ładunek elektryczny
electric current prąd elektryczny
electric sensing odczytywanie elektryczne
electrin switching system elektryczny układ przełączania
electrical characteristics charakterystyka elektryczna
electrical clearance odstęp izolacyjny
electrical polarity biegunowość elektryczna
Electrically Alterable Programmable Read-Only Memory, EAPROM pamięć stała programowalna elektrycznie
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory ,EEPROM elektrycznie wymazywalna i programowalna pamięć stała
Electrically Erasable Read-Only Memory,EEROM elektrycznie wymazywalna pamięć stała
electroluminescent display wyświetlacz elektroluminescencyjny
electroluminescing, elektroluminescent elektroluminescencyjny
electromagnetic compliance zgodność elektromagnetyczna, z normami emisji elektromagnetycznej
electromagnetic deflection odchylenie elektromagnetyczne
electromagnetic immunity odporność elektromagnetyczna
elelctromagnetic interference zakłócenie elektromagnetyczne
electromagnetic relay przekaźnik elektromagnetyczny
electron beam wiązka elektronów
Elelctron Beam Record ,EBR zapis za pomocą wiązki elektonów
electron gun działo elektronów
electron-beam accessed memory pamięć wybierana wiązką elektronów
electronic agenda agenda elektroniczna
electronic automatic exchange automatyczna centrala elektroniczna
electronic bill delivery dostarczanie rachunków telefonicznie lub internetem
electronic blackboard tablica elektroniczna
electronic book książka elektroniczna
electronic brain komputer elektroniczny
electronic business, e-business e-biznes, biznes elektroniczny
electronic calculator kalkulator elektroniczny
electronic cash, e-cash elektroniczna gotówka
electronic check system system czeków dostarczanych elektronicznie np. internetem
electronic circuit analysis program program analizy układów elektronicznych
electronic code book elektroniczna książka kodowa
electronic commerce, e-commerce handel elektroniczny
electronic computer originated mail elektroniczna poczta komputerowa
electronic data display elektroniczny monitor danych
electronic data gathering equipment elektroniczne urządzenie gromadzenia danych
Electronic Data Interchange ,EDI elektroniczna wymiana danych
electronic data processing capability zdolność, możliwość elektronicznego przetwarzania danych
electronic data processing equipment elektroniczny sprzęt do przetwarzania danych
electronic data processing machine elektroniczna maszyna do przetwarzania danych
electronic data processing system system elektronicznego przetwarzania danych
Electronic Data Processing, EDP elektroniczne przetwarzanie danych
electronic data transmission elektroniczna transmisja danych
electronic delay storage automatic calculator elektroniczny automatyczny kalkulator na liniach opóźniających
electronic design and manufacturing elektroniczne projektowanie i wytwarzanie
electronic desk calculator elektroniczny kalkulator stołowy
electronic digital computer elektroniczny komputer cyfrowy
electronic discrete variable automatic caclulator elektroniczny, automatyczny kalkulator zmiennych dyskretnych
electronic document, e-document dokument elektroniczny, e-dokument
electronic drafting machine elektroniczny przyrząd kreślący
electronic economy, e-economy elektroniczna gospodarka. e-gospodarka
electronic engineer inżynier elektronik
electronic filling elektroniczna kartoteka
electronic fingerprints elektroniczne odciski palców
Electronic Funds Transfer Point Of Sale 9EFTPOS) terminal kasowy do elektronicznego przekazu pieniężnego
Electronic Funds Transfer (EFT) elektroniczny przekaz pieniężny
electronic keyboard klawiatura elektroniczna
electronic keystick klucz elektroniczny
electronic magazine, e-zine pismo elektrniczne
electronic mail, email, e-mail pcozta elektroniczna
electronic mailbox elektroniczna skrzynka pocztowa
electronic mall elektroniczne centrum handlowe
electronic numerical integrator and calculator elektroniczny cyfrowy integrator i kalkulator
electronic packaging montaż zespołów z mikroukładów elektronicznych
electronic payments płatności elektroniczne
electronic pen, stylus, wand pióro elektroniczne
electronic pocket-size calculator minikalkulator
Electronic Point OF Sale (EPOS) elektroniczny terminal kasowy
electronic program identification system system elektronicznej identyfikacji programu
electronic publishing elektroniczne publikowanie, przygotowanie , skład elektroniczny
electronic pulse impuls elektroniczny
electronic rights prawa rozszerzone o media elektroniczne, np. internet
electronic sculpturing modelowanie elektroniczne
electronic shopping elektroniczne zakupy
Electronic Signature Capture Terminals terminale obsługi elektronicznych sygnatur
electronic smog smog elektroniczny
electronic sorting system elektroniczny system sortowania
electronic speech synthesis elektroniczna synteza mowy
electronic spreadsheet arkusz elektroniczny, kalkulacyjny
electronic storefront wystawa elektroniczna
electronic stylus pióro świetlne
electronic tax filing elektroniczne wnoszenie opłat, dokonywanie wpłat siecią, dyskietką lub kartą płatniczą
electronic taxpayer płatnik rozliczający się elektronicznie
electronic traffic ruch elektroniczny
electronic warfare wojna radioelektroniczna
electronic worksheet elektroniczna tabela, arkusz kalkulacyjny
electronics elektronika
Electronics Industry Association (EIA) interfejs eIA
electrophotographic printer drukarka elektrofotografczna, laserowa
electrosensitive paper papier elektroczuły
electrosensitive printing drukowanie na papierze elektroczułym
electrostatic deflection odchylenie elektromagnetyczne
electrostatic plotter ploter, pisak elektrostatyczny
electrostatic printer drukarka elektrostatyczna
electrostatic screen ekran elektrostatyczny
electrostatic storage pamięć elektrostatyczna
electro-static/electro-magnetic emssions emisje elektrostatyczne i elektromagnetyczne
electrothermal printer drukarka elektrotermincza, termiczna
elegant programming programowanie eleganckie
element element, składnik, blok HTML-a zaczynający się i kończący znacznikiem
elementary elementarny, podstawowy
elevate podnosić
elevation 1.podnoszenie ,2.wzniesienie, 3.rzut pionowy
elevator suwak
elevator seeking algorytm windy
ELF, Extremely Low Frequency super (skrajnie) niska częstotliwość
elgible nadający się, spełniający warunki, kwalifikujący się, możliwy do przyjęcia
eliminate usuwać, likwidować
elimination factor czynnik eliminujący, współczynnik niepełności wyboru
elite face czcionka o rozmiarze 1/12 cala
ellipsis wielokropek
ellipsoid elipsoida
elliptic curve krzywa eliptyczna
elliptic curve cryptosystem kryptosystem oparty na krzywej eliptycznej
elliptic curve discrete logarithm logarytm dyskretny oparty na krzywej eliptycznej
elongate wydłużać się
else inaczej, w przeciwnym razie
else rule reguła else
elusive trudno uchwytny
Elelctronic Data Processing elektroniczne przetwarzanie danych elektronische Datenverarbeitung
electric(al) elektryczny
electrically alterable (progrmmable) read-onky memory pamięć stała programowalna elektycznie
electrically erasable wymazywalny elektrycznie
electrically erasable programmable read-only memory programowalna pamięć stała wymazywana elektrycznie
electrically erasable read-only memory pamięć stała wymazywana elektrycznie
electrically programmable read-only memory pamięć stała programowalna elektrycznie
electrical noise szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi
electricl percopitator filtr elektrostatyczny, elektrofiltr , odpylacza elektrostatyczny
electric current prąd elektryczny
electricity elektryczność
electric power supply zasilanie energią elektryczną
electomagnetic compatibility zgodność elektromagnetyczna, kompatybilność elektromagnetyczna
electron beam wiązka elektronowa
electron - beam (-accessed) memory pamięć wybierana wiązką elektronów
electronic 1.elektroniczny, 2.elektronowy
electronic automatic exchange automatyczna (telefoniczna) centrala telefoniczna
electronic book książka elektroniczna (graficzna prezentacja informacji)
electronic cash gotówka elektroniczna
electronic cod ebook elektroniczna książka kodowa
electronic computer komputer elektroniczny
electronic conference konferencja elektroniczna (system dyskusji publicznych prowadzonych poprzez sieć)
electronic data interchange elektroniczna wymiana danych
electronic data interchange for administration commerce and transport standard elektronicznej wymiany danych w administracji , handlu o transporcie
electronic data processing elektroniczne przetwarzanie danych , EPD
electronic data-processing center centrum elektronicznego przetwarzani danych
electronic data-processing system system elektronicznego przetwarzania danych
electronic editing montaż elektroniczny
Electronic Frontier Foundation Fundacja Elektronicznego Pogranicza
electronic funds transfer elektroniczny przekaz pieniężny
electronic image processing elektroniczna obróbka obrazów
Electronic Industries Association Towarzystwo Przemysłu Elektronicznego
electronic mail poczta elektroniczna
electronic mail address adres poczty elektronicznej
electronic mailbox elektroniczna skrzynka pocztowa
electronic publishing publikowanie elektroniczne
electronics elektronika
electronic sculpturing modelowanie elektroniczne, za pomocą komputera analogowego
electronic store sklep elektroniczny
electronic stylus pióro świetlne
electron-ray tube lampa elektropromieniowa
electrostatic discharge wyładowanie elektrostatyczne
eletrostatic printer drukarka elektrostatyczna
electrostatic storage pamięć elektrostatyczna
eligibility parameters parametry wybieralności, parametry dopuszczalności, parametry akceptacji
eliminate likwidować
ELSI, extra-large scale integration bardzo duży stopień scalenia, scalenie bardzo dużego stopnia
embed wpleść, włączyć einbetten
embeded wbudowany eingebettet
embeded object wstawiony , osadzony eingebettetes Objekt
emendation poprawa Ellipse Verbesserung
emergency call telefon alarmowy Notruf
emergency power supply zasilanie awaryjne Notstromversorgung
emitter emiter, nadajnik impulsów Emitter
emitter current prąd nadajnika (w tranzystorze) Emitterstrom
emoticons symbole rysunkowe złożone z podstawowych znaków ASCII Emoticon
empirical doświadczalny erfahrungsgemäß
employ zajęcie, stosować verwenden
EMS (Enhanced Message Service) EMS EMS
emulate emulować emulieren
emulated local area network (ELAN) emulowana sieć lokalna (ELAN) emuliertes lokales Netzwerk (ELAN)
emulation emulacja Emulation
emulation facility możliwość emulacji Möglichkeit einer Emulation
emulator emulator Emulator, Nachahmer
em dash myślnik, pauza
em space długa spacja
EM, End of Medium znak końca nośnika
email address adres poczty elektronicznej
e-mail, electronic mail poczta elektroniczna, sieciowa, e-poczta, e-mail
embed osadzać
embedded zawarty, wszczepiony, wbudowany , osadzony
embedded blank wstawiony odstęp
embedded code kod wbudowany, osadzony
embedded command polecenie wbudowane
embedded computer system wbudowany system komputerowy
embedded fonts czcionki zagnieżdżone
embedded formating command zlecenie wbudowanego formatowania
embedded hyperlink hiperodnośnik osadzony w tekście
embedded numeric keypad wbudowana klawiatura numeryczna
embedded object obiekt osadzony
embedded procedure procedura wbudowana
embedded system system wbudowany
embedding 1.obejmujący, osłaniający, 2.osadzanie, wbudowywanie ,zanurzenie
EMBM, Enviroment Mapped Bump-Mapping środowiskowe generowanie wypukłości
embody 1.uosabiać, 2.urzeczywistniać, 3.zawierać, obejmować
emboss wytłoczyć , uwypuklić
embossment 1.wytłoczenie, uwypuklenie, 2.wypukłość, nierówność powierzchni
embrace standard przyjąć standard
e-merchant, electronic mechant kupiec, handlowiec, sprzedawca elektroniczny
emergency awaria, stan zagrożenia, niebezpieczeństwo
emergency button przycisk alarmowy
emergency condition 1.sytuacja krytyczna, 2.warunek krytyczny
emergency diagnostics diagnostyka sytuacji awaryjnych
emergency disk eject hole otwór awaryjnego wyjmowania dysku
emergency recovery diskette dyskietka odzyskiwania awaryjnego
emergency remote access zdalny dostęp awaryjny
emergency stop zatrzymanie awaryjne
emerging powstający, najnowszy
EMI, ElectroMagnetic Interference interferencja, zakłócenie elektromagnetyczne
emitance emitancja
Emitter Coupled (Emitter-Coupled) Logic, (ECL) układ logiczny ze sprzężeniem emiterowym
EMM, Enhanced Memory Management zarządzanie pamięcią rozszerzoną
EMM, Expanded Memory Menager menadżer pamięci rozszerzonej
emoticon minka, buźka, symbol znakowy, ikona emocji
emphasis wyróżnienie , uwypuklenie, wyróżniony druk, nacisk
empirical probability prawdopodobieństwo doświadczalne
employ 1.zatrudnić, 2.wykorzystywać, spożytkować
employee pracownik
employer pracodawca
empty opróżniać, pusty
empty list list, opis pusty
empty loop pętla, cykl pusty
empty medium cysty nośnik, medium, nośnik przygotowany do zapisu
empty slot gniazdo puste
empty string łańcuch pusty
empty, blank pusty
empty, null string ciąg, łańcuch pusty
empty, null, void set zbiór pusty
EMS, Expanded Memory System system pamięci rozszerzonej
emulate 1.emulować, 2.imitować, naśladować
emulation facility możliwość emulowania
EM, end of medium (charater) znak końca nośnika (magnetycznego)
e-mail poczta elektroniczna
embed wstawiać, osadzać, wbudowywać
embedded computer komputer wbudowany
embedded formating command umieszczone w tekście polecenia formatujące
embedded pointer wskaźnik wbudowany
embedded SQL wbudowany język SQL, polecenia SQL stanowią część kodu aplikacji
embedded system system (komputerowy) wbudowany
embossed plate printer drukarka tłoczeniowa
EMC, electromagnetic compatibility zgodność elektromagnetyczna, kompatybilność elektormagnetyczna
em dash pauza, myślnik, znak poziomej kreski o szerokości litery M
emergency awaria, stan zagrożenia, niebezpieczeństwo
emergency button przycisk alarmowy
emergneccy diagnostics diagnostyka sytuacji awaryjnych
emergency maintenance obsługa awaryjna
emergency memory dump awaryjny zrzut pamięci, awaryjny skład pamięci
emergency restart wznowienie awaryjne
emiter-coupled logic układ logiczny o sprzężeniu emiterowym
emiter-follower logic układ logiczny z wtórnikiem emiterowym
emiter junction złącze emiterowe
emoticon emotikon , symbol zbudowany ze znaków przestankowych, służący do wyrażania emocji w poczcie elektronicznej
emphasis uwypuklenie, nacisk
emphasize uwypuklać, kłaść nacisk
empty opróżniać , pusty
empty list lista pusta/font>
empty medium nośnik pusty, nośnik czysty
EMS, expanded memory specyfication specyfikacja pamięci rozszerzonej
emulate emulować
emulation emulacja
emulator emulator
enable wyzwolić, uprawnić,umożliwić einschalten, unter Strom setzen
enable pulse impuls zwolnienia Freigabeimpuls
enamel emalia Emaille
encapsulated module element w obudowie verkapseltes Bauteil
encase włączyć, obudować,osłonić einschließen
encasement obudowa Gehäuse
encipher rozszyfrować, odczytać entschlüsseln
encode kodować kodieren, verschlüsseln
encoder koder Kodiergerät
encrust pokrywać się osadem, inkrustować verkrusten
encryption file system (EFS) system plików szyfrowania (EFS) verschlüsselndes Dateisystem
encryption kodowanie , szyfrowanie Verschlüsselung
encryption standard standard szyfrowania Verschlüsselungsstandard
encumber oskarżyć, obciążyć belasten
End koniec Ende
End (a call) zakończyć połączenie, rozłączyć się auflegen (Gespräch) beenden
end around carry przeniesienie cykliczne Rückübertrag
End of File (EOF) koniec plik (EOF) Dateiende (EOF)
end of file znak końca pliku Ende der Datei
end of file mark znak końca pliku Dateiendemarke
end of form koniec formularza Formularende
end of heading signal sygnał końca nagłówka Kopfende-Signal
end of line koniec wiersza Zeilenende
end of message signal sygnał końca informacji Nachrichtenende-Signal
end of record gap luka w rekordzie Satzlücke
end of tape ,EOT, tape outage koniec taśmy (EOT) Bandende (EOT)
end play , latitude, lost motion, margin przestrzeń Spiel, Spielraum
end scale wysunięcie pełne (wskaźnika) Vollaausschlag
end , termination koniec Ende
endless bez końca,nieskończony ohne Ende, endlos
endnote przypis końcowy Endnote
endurance trwałość, wytrzymałość Dauer
endwise feed podawanie wzdłużne Zuführungin Lägsrichtung
energize włączyć , podłączyć do prądu einschalten, unter Strom setzen
engaged zajęty (łącze telfoniczne) besetzt
engine maszyna ,silnik Maschine, Motor
engineer inżynier Ingenieur, techniker
engineering technika , konstrukcja Technik, Konstruktion
engineering constaints granice techniczne technische Grenzen
engineering deficiency wada techniczna technischer Mangel
engineering departament dział techniczny technische Abteilung
engineering development rozwój techniczny technische Entwicklung
engineering drawing rysunek techniczny technische Zeichnung
engineering manhour godzina inżynierska Ingenieurstunde
engineering solution rozwiązanie techniczne technische Lösung
enhance , heighten, increment wzmóc, powiększyć, podwyższyć , podnieść erhöhen, übertreiben
Enhanced Graphics Adapter standard kart graficznych EGA EGA, Name eines Grafikstandards
enkindle zapalić entzünden , entflammen
enlarge powiększyć erweitern, vergrößern
enlarge characters powiększyć znaki Zeichen vergrößern
ensure ,safe, secure zabezpieczyć sichern
ENTER klawisz ENTER Eingabetaste
enter nacisnąć klawisz ENTER, wprowadzać Eingabetaste drücken
enter key klawisz wejścia, klawisz potwierdzenia Eingabetaste, Bestätigungstaste
enter, input, introduce wprowadzać eingeben
entropy entropia,średnia zawartość informacji mittelerer Informationsgehalt
entry wpis (np. do bazy danych) Eintrag
enumerate wyliczyć aufzählen
enumeration wyliczenie Aufzählung
envelope, letter-cover obwiednia, koperta Hüllkurve, Briefumschlag
envelope distort filtr: efekt zdeformowanej koperty, zniekształcona koperta Verzerrungshülle
envelope option opcja kopert Hüllen-Option
enviroment otoczenie Umgebung
environmental conditions warunki otoczenia Umgebungsbedingungen
environmental requirements wymogi otoczenia Umgebungsanforderungen
environmental testing kontrola w warunkach otoczenia Prüfung unter Umgebungsbedingungen
en dash półpauza, minus
en space krótka spacja
enable 1.umożliwić, umożliwiać, 2.włączać, aktywować, 3.udostępniać, zezwalać
enable interrupt przerwanie dozwolone
enable pulse impuls zezwalający
enable signal sygnał zezwalający
enabler czynnik możliwego działania
enabling a line umożliwienie nawiązania połączenia
enabling signal sygnał zezwalający
encapsulate 1.kapsułować,kapsułkować, 2.hermetyzować, 3.zamykać w obudowie, obudowywać 4.zawerać, obejmować
encapsulated zawarty , zamknięty, hermetyzowany, kapsułowany
encapsulated element mikroelement w obudowie
Encapsulated PostScript file (EPS) plik w formacie EPS
encapsulation 1.zamykanie w obudowie, hermetyzacja mikroelementu, 2.przedstawienie w sposób ukryty
encase obudować, oprawić
emcipher szyfrować, zaszyfrować
enciphering, encipherment szyfrowanie
enclose obejmować
enclosed block blok wewnętrzny
enclosed fuse bezpiecznik zamknięty
enclosed herewith w załączeniu
enclosed object obiekt zamknięty
enclosure 1.zalącznik, 2.pokrowiec
encode kodować, zakodować
encoded question pytanie zaszyfrowane
encoder koder, urządzenie kodujące
encoding kodowanie
encoding format format kodowania
encoding method metoda kodowania
encoding scheme schemat kodowania
encoding system system kodowania, szyfrowanie
encoding type rodzaj kodowania
encompass obejmować
encounter napotkać
encourage zachęcić, ośmielić
encrypt ,scramble szyfrować
encrypted message wiadomość zaszyfrowana
encryption szyfrowanie, utajnianie
encryption algorithm algorytm szyfrowania
encryption engine maszyna dekodująca
encryption methodologiest metody szyfrowania
encumbrance 1.obciążenie, ciężar, 2.przeszkoda
end address adres końcowy
end distortion zniekształcenie końcowe
End key klawisz End
end mark znak końca
end mode tryb zakończenia
end node węzeł końcowy
End Of Address, EOA znak, kod końca adresu
End Of Block ,EOB znak, kod końca bloku
end of conversion koniec przekształcenia, konwersji
end of data koniec danych
End Of Data ,EOD znak ,kod końca danych
end of document, End Of File , EOF znak, kod końca dokumentu, pliku
End Of Job, EOJ znak , kod końca pracy
end of line (EOL) znak (kod) końca linii, wiersza
end of medium koniec nośnika
End Of Messge , EOM znak, kod końca wiadomości, komunikatu
end of number koniec liczby
end of page indicator wskaźnik końca strony
end of procedure koniec procedury
end of program koniec programu
End Of Record, EOR znak, kod końca rekordu
end of reel 1.koniec przewijania, 2.koniec szpuli
end of selection signal sygnał końca wybierania
end of string koniec łańcucha znaków
end of tape znak, kod końca taśmy
end of test koniec testu
end of text ,(EOT,ETX) znak, kod końca tekstu
end of thread koniec wątku
end of track koniec ścieżki
end of trnasmission block koniec bloku transmisji
End Of Transmission, EOT znak, kod końca transmisji
end of volume zakończenie nośnika danych
end office lokalna centrala telefoniczna
end product, final product, finished pri=oduct produkt końcowy
end quote cudzysłów zamykający
end system system końcowy
end user zwykły użytkownik. użytkownik programu
end, finish, terminate, quit kończyć
end, identify zakończ lub zidentyfikuj
end-arround borrow zanegowane przeniesienie cykliczne
end-arround carry, end about carry przeniesienie cykliczne
end-arround shift przesuniecie cykliczne
end-effector chwytak
end-file mark znacznik końca pliku
ending zakończenie
ending file label etykieta końca pliku
ending file mark oznaczenie końca pliku
ending tape label etykieta końca taśmy
endless form formularz, druk ciągły
endless loop, inifinite loop ,continuous loop pętla nieskończona
endless tape taśma bez końca, w postaci pętli
endnote przypis końcowy
end-of file indicator znacznik końca pliku
end-of block character znak końca bloku
end-of-file label etykieta końca pliku
end-of-file marker znacznik końca pliku
end-of-file record zapis, rekord końca pliku
end-of-medium character znak fizycznego zakończenia nośnika
end-of-packet bit bit końca pakietu
end-of-record flag identyfikator końca zapisu
endofrun routines procedura zakończenia programu
end-of-tape label etykieta końca taśmy
end-of-tape marker znacznik końca taśmy
end-of-text character znak końca tekstu
end of transmission block koniec bloku transmisji
end of transmission character znak końca transmisji
end-of-volume label etykieta końca nośnika danych
endpoint węzeł, punkt końcowy
end-point server serwer ostateczny, końcowy
endpoint system system końcowy
end-to-end 1.od końca do końca ,na całym etapie,2.całościowy, zupełny,3.na całej drodze przesyłu
end-to-end communication layer warstwa komunikacji całościowej
end-to-end flow control sterowanie przepływem całościowym, kontrola przepływu między końcami
end-to-end protocol protokół końcowy, całości drogi transmisyjnej
end-to-end services usługi od końca do końca, całej drogi transmisyjnej
end user help pomoc dla użytkownika, pomoc elektroniczna
end-user language język ostatecznego użytkownika
end-user menu menu użytkownika programu
energial zapalać, energetyczny
energize pobudzać ,zasilać
energy efficiency sprawność energetyczna
energy saving oszczędność energii
enforce 1.egzekwować, 2.narzucać, 3.wprowadzać w życie
enforce standard wdrażać normę
engine motor, mechanizm. moduł, maszyna , aparat
engineer inżynier, technik
engineering technika, inżynieria
engineering cybernetics cybernetyka techniczna
engineering logic diagram schemat logiczny układu
engineering time czas obsługi technicznej
enhance 1.uwydatniać,uwypuklać, 2.wzmagać, zwiększać, wzmacniać, 3.ulepszać, udoskonalać
enhanced ulepszony, udoskonalony, zaawansowany, wyróżniony, wzbogacony
enhanced color display zaawansowany wyświetlacz kolorowy
enhanced color graphics board karta zaawansowanej grafiki kolorowej
Enhanced Communication Port ,(ECP) ulepszony port komunikacyjny
enhanced dot matrix ulepszona matryca punktowa
Enhanced Expanded Memory Specification (EEMS) ulepszona specyfikacja, standard pamięci rozszerzonej
Enhanced Graphic Adapter (EGA), karta graficzna podwyższonej jakość, ulepszona karta graficzna
enhanced keyboard rozszerzona klawiatura
enhanced mode tryb rozszerzony
enhanced model model rozwinięty, udoskonalony
Enhanced Parallel Port (EPP) ulepszony port równoległy
enhanced security zwiększone bezpieczeństwo
Enhanced Small Device Interface (ESDD) ulepszony interfejs małego urządzenia
enhanced version wersja rozwinięta
enhancement 1.wzbogacanie, udoskonalanie, 2.rozszerzenie
enhancement metal-oxide-semiconductor tranzystor z kanałem wzpbgacnym
enahncement transostor tranzystor polowy udoskonalony
enlarge powiększać
enlargement powiększenie
ENQ,Enquiry zapytanie, symbol zapytania, znak komunikacji
enqueue ustawić w kolejce
enquire 1.zapytywać,2.dowiadywać się, 3.dociekać
enquiry zapytanie, np. systemu
enquiry character symbol, znak zapytania, ?
enrich wzbogacić, usprawnić
enrichment wzbogacenie
enroll zarejestrować się
enrollment rejestracja
ensure 1.zapewnić, 2.upewnić się, 3.zabezpieczać
enter wprowadzać, wpisywać ,zgłaszać
enter box pole wisywania
Enter key klawisz Enter
enetrprise 1.przedsiębiorstwo, firma,2.inicjatywa,3.duże środowisko, system
enterrise admnistrator administrator przedsiębiorstwa
enterprise data base baza danych przedsiębiorstwa
enetrprise modeling modelowanie na potrzeby przedsiębiorstwo
enterprise network sieć przedsiębiorstwa ,duża sieć
entertrainment rozrywka
entire cały
entitled uprawniony
entitlement prawo , uprawnienie
entity jednostka, istota , byt, istnienie
entity authentication uwierzytelnianie podmiotu
entity integrity integralność istoty
entity object obiekt rzeczywisty
entity-relationship diagram diagram jednostka-związek
entity-relatioship model model jednostka-związek
entry 1.pole,element, wpis, zapis, pozycja,2.wejście ,3.wprowadzenie, 4.hasło
entry bar pasek wprowadzania
entry block blok wejścia
entry condition warunek wejściowy
entry field pole wpisywania, wprowadzania, wejścia
entry instruction rozkaz początkowy, wejściowy
entry label nazwa wejścia
entry line wiersz wprowadzania
entry linkage nawiązanie łączności przy wejściu
entry name nazwa wejścia
entry point punkt wejścia
entry time czas rozpoczęcia
entry trace śledzenie punktu wejścia
entry-level klasy podstawowej
entry-level user użytkownik o podstawowych wymaganiach
enumerable przeliczalny , policzalny
enumerate 1.wyliczyć, 2.wymienić, nadmienić
enumerated type typ wyliczeniowy
enumeration 1.numeracja,2.przeliczalność, 3.wyliczenie, wyliczanie, 4..wymienienie
enumeration type typ wyliczeniowy
enumerative algorithm algorytm wyliczeniowy, przeliczeniowy
enumerator enumerator, numerator, licznik
envelope 1.koperta, otoczka, powłoka, 2.obwiednia
envelope curve krzywa obwiedni
envelope delay opónienie grupowe
envelope feedback sprzężenie zwrotne wewnętrzne
enevelope feeder podajnik kopert
enevlope guides prowadnice kopert
envelope printer drukarka do adresowania kopert
environment środowisko, otoczenie
environment division część zestawu koputerowego
environment group grupa środowiska
environment handle uchwyt środowiska
environment map mapa otoczenia
environment resistance odporność na wpływ środowiska
environment space przestrzeń środowiska
environment variable zmienną środowiska , otoczenia
environmental condition warunki środowiskowe
environmental design konstrukcja przyjazna dla środowiska
environmental input wejście środowiskowe
enable umożliwiać (działanie), zezwalać
enabled przygotowany ,uaktywniony
enable interrupt przerwanie dozwolone
enable pulse impuls zezwalający
enable signal sygnał zezwalający
encapsulate obudowywać, ukrywać
encapsulated element mikroelement w obudowie
encapsulated PostScript obudowany PostScript (forma języka opisu strony PostScript do zpaisywania plików obrazów graficznych w celu umieszczenia jako ilustracji w innym dokumencie
encapsulated PostScript file plik obrazu graficznego zapisanego w formacie języka opisu strony PostScript
encapsulation 1.obudowa, hermetyzacja (mikroelementu), 2.zamykanie w obudowie , 3.kapsułkowanie
encipher szyfrować
enclose obejmować
encode kodować
encoded question pytanie zaszyfrowane
encoder koder, urządzenie kodujące, szyfr
encoding kodowanie
encodimg strip pasek do kodowania,np. w kartach magnetycznych
encoding type rodzaj kodowania
encounter natknąć się, napotkać
encrypt szyfrować, utajniać
encrypted zaszyfrowany, utajniony
encrypted message wiadomość zaszyfrowana
encryption szyfrowanie, utajnianie
encryption key klucz szyfrowania, klucz szyfrujący
end 1.koniec, 2. w językach programowania - słowo kluczowe zamykające program, procedurę lub blok
end kończyć
end address adres końcowy
end-arround carry przeniesienie cykliczne
end-arround shift przeniesienie cykliczne
en dash znak o długości połowy szerokości litery M
end-file mark znacznik końca pliku
ending tape label etykieta końca taśmy
endless form formularz ciągły, druk ciągły
endless loop pętla nieskończona
end mark znak końca
end mode tryb zakończenia
end node węzeł końcowy (sieci komputerowej)
end of block koniec bloku
end-of-block character znak końca bloku
end of conversion koniec konwersji
end of file koniec pliku
end-of-file indicator wskaźnik końca pliku
end-of-file label etykieta końca pliku
end-of-file marker znacznik końca pliku
end of job koniec pracy
end of line koniec wiersza
end of medium character znak końca nośnika (magnetycznego)
end of message koniec komunikatu
end-of-packet bit bit końca pakietu
end of record koniec zapisu, koniec rekordu
end-of-selection signal sygnał końca wybierania
end of text koniec tekstu
end of transmission koniec transmisji
end of transmission block koniec bloku transmisji
endpoint punkt końcowy (połączenia0
endpoint address adres punktu końcowego
end printing druk końcowy (na karcie dziurkowanej)
end-to-end flow control kontrola przepływu między końcami
end-to-end protocol protokół końcowy
end-to-end transmission transmisja od końca do końca
end user użytkownik finalny, użytkownik końcowy, użytkownik docelowy
end-user device urządzenie końcowe
engaged zajęty
engaged lamp lampka zajętości
engaged signal sygnał zajętości
engineering technika, inżynieria
engineering logic diagram schemat logiczny układu
engineering time czas obsługi technicznej
enhance 1.uwydatniać, uwypuklać, 2.wzmagać, zwiększać
enhanced 1.ulepsony, udoskonalony, 2.rozszerony, zaawansowany
enhanced data-out DRAM pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim z rozszerzonym wyprowadzaniem danych
enhanced graphics adapter karta grafiki kolorowej EGA
enhancement 1.wzbogcenie, udoskonalenie (programu, projektu), 2.rozserzenie
enhancement transistor tranzystor wzbogacony, tranzystor polowy o kanale wzbogaconym
enough dosyć wystarczająco
ENQ, enquiry zapytanie
enqueue ustawić w kolejce, dołączyć do kolejki
enquiry zapytanie
enter zgłaszać , wprowadzać
enter key klawisz wprowadzania
entire network sieć wyłączna, sieć niepodzielna
entity element rekordu, pole (bazy danych, obiekt
entity authentication identyfikacja obiektu, uwierzytelnianie obiektu
entity-relationship approach metoda byt-relacja
entropy entropia
entry wejścia (zadania)
entry block blok wejścia
entry condition warunek wejściowy, warunek na wejściu
entry line wiersz wprowadzenia
entry page strona wejściowa
entry point punkt wejścia
enumeration type typ wyliczeniowy (danych)
enveloppe 1.koperta (w poczcie elektronicznej), 2.obwiednia
envelope delay opóźnienie obwiedni (fali), opóźność (toru przewodowego)
enveloppe feedback sprzężenie zwrotne wewnętrzne
enveloppe header nagłówek z koperty
environmental input wejście środowiskowe
environment division dział zestawu komputerowego
EOA, End Of Address znak końca adresy
EOB, End Of Block znak końca bloku
EOD, End Of Data znak końca danych
EOF, End Of File znak końca pliku
EOJ, End Of Job znak końca pracy
EOL , End Of Line znak końca linii
EOM, End Of Message znak końca wiadomości, koniec komunikatu
EOR, End Of Record znak końca rekordu
EOT, End Of Tape (Transmission) znak końca taśmy, transmisji
EOB, end of block koniec
EOC, end of conversion koniec konwersji
EOF, end of file koniec pliku
EOL, expression-oriented language język EOL, język algorytmiczny do przetwarzania symboli
EOR, end of record koniec zapisu, koniec rekordu
EOT, end of transmission koniec transmisji
epitaxial integrated circuit epitaksjalny układ scalony
epitaxial junction złącze epitaksjalne
EPLD, erasable programmable logic device programowalne urządzenie logiczne np. EPROM
EPROM, electrically programmable read-only memory pamięć stała programowalna elektrycznie
EPROM ,erasable programmable read-only memory pamięć stała wymazywalna i programowalna
E2PROM, electrically erasable programmable read-only memory programowalna pamięć stała wymazywalna elektrycznie
EPS, encapsulated PostScript obudowany PostScript, format języka opisu strony PostScript do zapisywania plików obrazów graficznych w celu umieszczenia jako ilustracji w innym dokumencie
EPS file , encapsulated PostScrip file plik obrazu graficznego zapisanego w formacie języka opisu strony PostScript
EPH, Electronic Payment Handlindg bankowy system opłat elektronicznych, sprzedaż elektroniczna
EPIC ,Eplicity Parallel Instruction Computing przetwarzanie jawnie równoległe
EPOS ,Electronic Point-Of-Sale elektroniczny terminal kasowy
EPP, Enhanced Parallel Port ulepszony port równoległy
EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory wymazywalna programowalna pamięć stała
EPS, Encapsulated PostScript zwarty format opisu strony
EPSF,Encapsulated PostScript File plik w formacie EPS
E-purse karta z identyfikacją odcisku palca , obrazu tęczówki itp.
epoxy resin żywica epoksydowa Epoxidharz
EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) pamięć, podstawowa kasowalna, programowalna löschbarer, programierbarer Speicherbaustein , EPROM
Epson producent drukarek
equal równy, ekwiwalentny äquivalent
equality sign znak równości Gleichheitszeichen
equalize wyrównać, skorygować entzerren
equalizer korektor, korektor dźwięku Angleicher
equate to zero dążyć do zera gleich Null setzen
equation równanie Gleichung
equation of the locus równanie miejsca geometrycznego Ortsgleichung
equation with unknowns równanie z niewiadomymi Gleichung mit Unbekannten
equilateral hyperbola hiperbola równoboczna gleichseitige Hyperbel
equipment , outfit wyposażenie, sprzęt Ausrüstung
equipment cabinet szafka na narzędzia Geräteschrank
equipment compatibility kompatybilność sprzętowa Hardwarekompatibilität
equipment dependability bezpieczeństwo pracy urządzeń Betriebssicherheit von Geräten
equipment failure, break down zakłócenie pracy, awaria Betriebsstörung . Ausfall
equipment trouble zakłócenie pracy urządzeń Gerätestörung
equivalence ekwiwalencja Äquivalenz
equlity sign, equality sign, equals sign znak równości , =
equality równość
equality gate bramka dopasowania
equality index file plik indeksowy równości
equalization korekcja
equalize wyrównywać ,zrównywać
equalizer korektor
equalizing wyrównywanie
equalizing pulse impuls wyrównawczy
equally 1.równo, jednakowo, 2.w równy sposób
equally likely cases przypadki równie prawdopodobne
equate 1.przyrównywać, 2.wyrównywać, zrównywać
equation editor edytor równań
equation solver analizator równań matematycznych
equiangular równokątny
equibounded wspólnie ograniczony
equidistant równoległy
equilateral równoboczny
equilibrate równoważyć
equlibrum równowaga, , stan ustalony
equinumerous równoliczny
equip wyposażać
equipment wyposażenie, sprzęt
equipment adapter data system zaadaptowany system przetwarzania danych
equipment compatibility wymienność sprzętowa, zgodność
equipment failure awaria sprzętu
equipment reliability niezawodność sprzętu
equipollent równoważny
equiponderate równoważyć
equipotent równoliczny
equiprobable jednakowo prawdopodobny
equivalence odpowiedniość, równoważność, równowartość
equivalence element element równoważności
equivalence function, operation funkcja równoważności
equivalence gate bramka równoważności, dopasowania
equivalent równoważny, równowartościowy ,zastępczy
equivalent circuit układ równoważny
equivalent mean time to failure równoważny, średni czas do uszkodzenia
equivocation 1.dwuznaczność, 2.warunkowa entropia
equal równać się, być równy,
equality równość
equality gate bramka dopasowania, układ funkcji dopasowania
equality unit układ porównawczy
equalization korekcja
equalizer korektor
equalizing circuit obwód wyrównawczy
equal status równorzędność
equation solver analizator równań matematycznych
equlibrium value wartość równoważna
equip wyposażać
equipment wyposażenie, sprzęt
equipment compatibility zgodność sprzętowa, wymienność sprzętowa
equipment failure awaria sprzętu
equipment reliability niezawodność sprzętu
equivalence równoważność
equivalence element element równoważności
equivalence gate bramka dopasowania
erasable memory pamięć kasowalna löschbarer Speicher
erasable storage pamięć kasowalna löschbarer Speicher
erase skasować, wydrapać , wymazać löschen. auskratzen, ausradieren
erase head głowica kasująca Löschkopf
erase signal sygnał kasowania Löschsignal
erase , rub out wymazać ausradieren
eraser gumka Radiergummi
eraser tool narzędzie-gumka Löschen- Werkzeug
erasure skasowanie (dane) Löschung
erecting montaż Montage
erroneous data błędne dane fehlerhafte Daten
error błąd Fehler, Irrtum
error burst nagromadzenie błędów Fehlerhäufung
error checking character symbol kontroli błędów Fehlerkontrollzeichen
error code kod błędów Fehler-Code
error control kontrola błędów Fehlerkontrolle, Fehlerkorrektur
error correcting character symbol ,znak korekty błędów Fehlerkorrekturzeichen
error correcting code kod korekty błędów Fehlerkorrekturcode
error correcting feature urządzenie do korekty błędów Fehlerkorrektureinrichtung
error correcting program program do korekcji błędów Fehlerkorrekturprogramm
error correction korekta, usuwanie błędu Fehlerkorrektur
error deletion by iterative transmission eliminacja błędów poprzez powtórną transmisję Fehlerbeseitigung durch wiederholte Übertragung
error detecting , trouble location, trouble shooting błąd detekcyjny Fehlersuche, Fehlererkennung
error detecting code, error-checking code kod wykrywania błędu Fehlerprüfcode
error estimation ocena błędów Fehlerabschätzung
error flag oznaczenie błędu Fehlerkennzeichen
error handling obsługa błędu Fehlerbehandlung
error iditicator sygnalizator błędów Fehleranzeige
error list lista błędów Fehlerliste
error message , alert komunikat o wystąpieniu błędu ,alarm Fehlermeldung
error of approximation błąd przybliżenia Näherungsfehler
error probability prawdopodobieństwo błędu Fehlerwahrscheinlichtkeit
error protection ochrona przed błędami transmisji Schutz gegen Übertargungsfehler
error rate stopa błędów Fehlerrate
error recovery korekta błędów Fehlerkorrektur
error reporting raport o błędach Error Reporting
error signal sygnał błędny Störsignal
error-free operation praca bezbłędna fehlerfreier Betrieb
errorfree, clean, faultless bezbłędny fehlerfrei
errorlevel status błędu, nazwa zmiennej w MS-DOS Fehlerstatus ,Name einer Variablen unter MS-DOS
erasability kasowalność, ścieralność
erasability of storage kasowalność pamięci
erasable wymazywalny, ścieralny, kasowalny
Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) wymazywalna, programowalna pamięć stała
erasable ROM usuwalna pamięć stała
erasable storage, memory pamięć kasowalna
erase skasować, usunąć, wymazać, wytrzeć
erase character znak wymazujący, kasujący
erase head głowica kasująća
erase key klawisz anulowania, kasowania
erase routine program kasujący
erase time czas wymazywania, wygaszania
erased tape taśma skasowana
eraser urządzenie kasujące , wymazujące
eraser tool gumka
erasing wymazywanie, kasowanie, usuwanie
erasing head głowica kasująca
erasing speed szybkość kasowania
Erastothense sieve sito Erastotenesa
erasure 1.miejsce wymazywane, 2.wycieranie
ergonomic refersh rtae ergonomiczna częstotliwość odświeżania
ergonomic volume control ergonomiczna regulacja głośności
EROM, Erasable Read-Only Memory
erratic błędny, pomyłkowy
erroneous błędny (fałszywy)
error 1.błąd, 2.defekt
error ambiguity niejednoznaczność błędu
error box okno błędu, blok obsługi błędów
error burst grupa, paczka błędów
error byte bajt błędu
error check kontrola błędów
error check list lista ,wykaz błędów
error checking and correcting wykrywanie z korygowaniem błędów
error checking code kod wykrywający błędy, sprawdzający
error code kod błędu
error condition warunek, okoliczności wystąpienia błędu
error control kontrola błędów
error corecting code kod korekcyjny, korygujący błędy
error correcting compiler kompilator z automatycznym poprawianiem błędów
error correcting system system korekcji błędów
error correction poprawianie, korekcja błędów
error detecting code kod wykrywania błędów, kod detekcyjny
error detecting system system z detekcją błędów, wykrywający błędy
error detection wykrycie, detekcja błędów
Error Detection And Correction, (EDAC) wykrywanie z korekcją błędów
error detection and decision feed back wykrywanie błędów wraz z decyzyjnym sprzężeniem
error detection instrument przyrząd do wykrywania błędów
error diagnosis diagnoza błędu , komunikaty, doniesienia o błędach
error diagnostics diagnostyka błędów
error diffusion rozpraszanie błędu
error flag znacznik błędów
error footprint ślad błędu w programie
error frequency linia graniczna, częstość błędów
error function funkcja błędu
error gap odstęp między błędami
error handling routine program obsługi błędów
error handling, management obsługa błędu
error indicate light świetlny sygnał błędu
error indication wykazywanie błędów
error interrupt przerwanie wskutek błędu
error latency maskowanie objawów błędu
error list lista, wykaz błędów
error log dziennik, kronika błędów
error logging rejestrowanie błędów
error mean-square błąd średniokwadratowy
error message komunikat o błędzie
error printout wydruk błędów
error probability prawdopodobieństwo wystąpienia błędu
error propagation propagacja błędu
error protection ochrona przed błędami
error rate stopa błędów
error recovery usuwanie błędu
error reproting mechanism mechanizm powiadamiania o błędach
error routine, error handler procedura obsługi błędów, program korekcyjny, poprawianie błędów
error search program program wyszukiwanie błędów
error status word słowo stanu błędu
error tape taśma z błędami
error threshold level poziom progowy błędów
error trapping wychwytywanie błędów
error - free bezbłędny , wolny błędów
error-free running time okres bezawaryjnej pracy
error-prone łatwo ulegający błędom, skłonny do błędów, rodzący błędy
erasability wymazywalność, kasowalność
erasability of storage kasowalność danych w pamięci ,kasowalność pamięci
erasable wymazywalny, kasowalny
erasable memory pamięć wymazywalna, pamięć kasowalna
erasable programmable read-only memory pamięć stała, wymazywalna i programowalna
erasable read-only memory pamięć stała wymazywalna
erasable storage pamięć wymazywalna, pamięć kasowalna
erase wymazywać, kasować
erase character znak wymazujący, znak kasujący
erase routing program kasujący
erasing head głowica (magnetyczna) kasująca
erasing speed szybkość kasowania
EROM, erasable read-only memory pamięć stała wymazywalna
E2ROM, electrically erasable read-only memory pamięć wymazywalna elektrycznie
error błąd, defekt (w programie)
error analysis analiza błędów
error burst grupa błędów, paczka błędów
error check kontrola błędów
error checking and correcting kontrola i poprawienie błędów
error-checking code kod wykrywający błędy, kod samosprawdzający
error code kod błędu
error condition warunek (wystąpienie) błędu
error-correcting code kod korekcyjny
error corection poprawianie błędów, korekcja błędów
error correction code / error detection code kody korekty/ detekcji błędów na dyskach CD-ROM, standard ECC/EDC (umieszczone w Żółtej Księdze)
error -detecting code kod detekcyjny (wykrywający błędy)
error -detecting system system z detekcją błędów, system wykrywający błędy
error detection wykrywanie błędów, detekcja błedów
erro detection and correction wykrywanie i poprawianie błędów
error diagnostics diagnostyka błędów
error-free bezbłędny, wolny od błędów
error frequency limit graniczna częstość błędów
error handling obsługa błędów
error indicator wskaźnik błędu
error list lista błędów, wykaz błędów
error log dziennik błędów
error message komunikat błędu, informacja o błędzie
error of method błąd metody
error protection ochrona przed błędami
error rate stopa błędu
error recovery usuwanie błędów
error register rejestr błędów
error report powiadomienie o błędach
error reporting mechanism mechanizm powiadamianie o błędach
error routine program korekcyjny, program obsługi błędów
error search program program wyszukiwania błędów
error signal sygnał błędu
error source źródło błędu
error tape taśma z błędami
error trapping wychwytywanie błędów
escape uciec, wychodzić,ucieczka ,wyjście entgehen, fliehen, Entrinnen , Flucht
escape sequence skewncja unikowa Escape-Sequenz
escape symbol symbol uczieczki, symbol wyjścia Fluchtsymbol, Escape-Zeichen
escapement wheel koło transportowe Transportrad
estimation oszacowanie, ocena Abschätzung
ES, End System system końcowy (host), bez możliwości przesyłania pakietów
e-sale, electronic sales sprzedaż elektroniczna
Esc ,Escape klawisz rezygnacji, ucieczki
esclate wzrastać, wzmagać się, narastać
escape unik, ucieczka, zmiana zestawu
escape character znak Esc, znak sterujący ,unikowy, znak ucieczki
escape code kod ucieczki
escape key klawisz Esc, rezygnacji
escape language język dopuszczający wewnętrzne przekształcenie
escpae sequnece sekwencja unikowa
escaping key klawisz przesuwu papieru
ESCD ,Extended System Configuration Database baza informacji o zasobach sprzętowych
ESDI, Enhanced Small Device Interface ulepszony interfejs małego urządzenia
e-service, electronic service usługa elektroniczna
ES-IS, End System to Intermediate System protokół "system końcowy do systemu pośredniczącego"
ESP, Encapsulating Security Payload element rozpoznania zabezpieczeń pakietów IP
essence istota rzeczy, sedno sprawy
essential istotny ,zasadniczy
establish założyć, ustalić, ustanowić
establish a relationship ustalić zależność
establishing a news server ustalanie serwera nowinej
establishment 1.firma, przedsiębiorstwo, 2.fakt, ustalenia
estimate szacować, oceniać
estimated mean time to failure przewidywany średni czas do uszkodzenia
estimated time czas przewidywanym przybliżony
ESC, escape (key) klawisz wyjścia , klawisz powrotu do poprzedniego stanu
ESD, external symbol dictionary słownik symboli zewnętrznych
establish communication ustalić łączność, nawiązać łączność
establishing a connection ustanawianie połączenia; nawiązywanie połączenia
ETB, end of transmission block koniec bloku transmisji
etching trawienie, wytrawianie
Ethernet specyfikacja techniczna szybkiej lokalnej sieci komputerowej, obecnie standard przemysłowy
Ethernet address adres sieci ethernetowej (z identyfikacją urządzenia),a dres ethernetowy
Ethernet broadcast rozgłaszanie w sieci ethernetowej
Ethernet data field pole danych w sieci ethernetowej
Ethernnet frame ramka sieci ethernetowej
E-time czas wykonywania
ETX, end of text koniec tekstu
ETG, Enterprise Transaction Gateway bramka rozpoczęcia transakcji
Ethernet standard sieci komputerowych
Ethernet address adres ethernetowy
Ethernet broadcast transmisje w sieci Ethernet
Ethernet card karta Ethernetu
Ethernet collision kolizje w sieci Ethernet
Ethernet data field pole danych w Ethernecie
Ethernet frame ramka Ethernetu
Ethernet hub koncentrator w sieci Ethernet
Ethernet meltdown zapaść Etherntu
Ethente mutlicast multiemisje w sieci Ethernet
Ethernet preamble preambuła ethernetowa
Ethernte switch przełącznik ethernetowy
Ethernet transceiver nadajnik/odbiornik w sieci Ethernet
Ethernet type typ danych w ramce Ethernet
E-time czas wykonania
Euler (Lehmer) function funckja Eukere (Lehmera)
Euro-scart nazwa znoramlizowanego złącza dla danych audio i wiedo Euro-scart
Eurobase komercyjna baza danych Unii Europejskiej
Eurocontact komercyjna baza danych umożliwiająca dobieranie partnerów do prac badawczych
Eurpean Article Number europejski kod kreskowy
European Informatics Network europejska sieć informatyczna
evaluate wypróbować, ocenić auswerten
evaluation, interpretation ocena Auswertung, Berechnung
evaluation module moduł ,wersja testowa Entwicklungsmodul
evaporate, vapourize odpawrować verdunsten
evaporation odparowanie Verdungstung, Verdampfung
even function funkcja parzysta gerade Funktion
even number liczba parzysta gerade Zahl
even parity bit parzystości gerade Parität
even parity check kontrola bitu parzystości gerade Paritätskontrolle
evenly równomiernie gleichmäßig
event zdarzenie Ereignis, Vorfall
event bit bit zdarzenia gerade Zahl
eventuality możliwość Möglichkeit
evidence dowó, stan rzeczy Beweiss, Befund
evident widoczny, ewidentny offenbar klar
evolution rozwój, ewolucja Entwicklung
evade unikać
evaluate obliczać , wyliczać, szacować, wartościować, oceniać, ewaluować
evaluation wyznaczanie wartości, ocena,2.wyliczenie, 3.oszacowanie
evaluation system system oceny
evaluation tools narzędzia oceny
even 1.parzysty, 2.równy, 3.regularny
even number liczba parzysta
even parity (check) , parity check kontrola parzystości
even parity bit bit parzystości
even parity check kontrola parzystości
even-line interlaced scanning wybieranie międzyliniowe parzyste
evenly divisible podzielny bez reszty
even-odd parzysty-nieparzysty
event 1,zdarzenie, wydarzenie, 2.zaszłość
Event Box, E-Box jednostka zdarzeń
event bubbling propagacja, rozprzestrzenianie się zdarzeń
event control block blok sterowania zdarzeniami
event counter licznik zdarzeń
event driven sterowany zdarzeniami
event flag znacznik wystąpienia zdarzenia
event focus źródło zdarzeń
event handler procedura obsługi zdarzenia
event log rejestr , dziennik zdarzeń
event mode input wprowadzenie według zdarzeń
event monitor monitor zdarzeń
event name nazwa zdarzenia
event processing przetwarzanie zdarzeń
event propagation propagacja, rozprzestrzenianie się zdarzeń
event sink ujście zdarzeń
event trapping obsługa przerwań
event type 1.typ , rodzaj zdarzeń, 2.zdarzeniowy typ danych
eventcount licznik zdarzeń
event-driven sterowany zdarzeniami
event-driven programming programowanie przez zdarzenia
events log dziennik, zapisy danych
evidence dowód, świadectwo
evolution 1.rozwijanie,rozwój, ewolucja, 2.pierwaistkowanie
evolutionary system system ewolucyjny, system rozwijający się
EVRC, Enhanced Variable Rate Coder zaawansowany koder o zmiennej przepływności
evaluation wartościowanie (wyrażenia)
even parzysty
even parity bit bit parzystości
even parity check kontrola parzystości
event zdarzenie
event-driven sterowany zdarzeniami
exactitude dokładność Genauigkeit
exactly , strict dokładnie genau
exactness dokładność Genauigkeit
example ,sample przykład Beispiel Exemplar
EXAPT język programowania
exceed przekroczyć überschreiten
excel odznaczać, zaznaczać, przewyższać auszeichnen, übertreffen
exception wyjątek Ausnahme
exchange, interchange wymiana ,wymienić Austausch, austauschen
exchange equipment stanowisko pośredniczące Vermittlungseinrichtung
exchangeable disk dysk wymienny Wechselplatte
exclude wyłączać ausschließen
exclusive wyłącznie ausschließlich
exclusive address code kod wyłącznie dla adresów ausschließlich für Adressen geltender Code
exlusive OR, non equivalence LUB wyłączne exklusives ODER
executable wykonywalny, wykonalność ausführbar
executable program program wykonywalny ausfühbares Programm
execute wykonać ausführen
execution wykonanie Ausführung , Ausfertigung
execution cycle cykl wykonywania Ausführungszyklus
execution time czas wykonywania Ausführungszeit
executive routine wykonanie, wersja ausführendes Programm
exemplar, specimen, pattern egzemplarz , wzorzec Muster, Exemplar
exemplify poprzeć przykładami durch Beispiele belegen
exercise ćwiczenie Ausübung
exfoliate łuszczyć się(powłoka) abblätern
exhalation wyparowanie Ausdünstung
exhale wyziewać, wyparować ausdünsten
exist istnieć vorhanden sein, bestehen
exit wyjście (z programu) Ausgang
exit hub zakończyć, opuścić beenden, verlassen
exit and return to zakończyć i wrócić do beenden und zurück zu
exit hub puszka wyjściowa Ausgangbuchse
expand rozszerzać erweitern
expand appearnace zmienić wygląd Aussehen umwandeln
expandability rozszerzalność Erweiterungsfähigkeit
expanded memory pamięć rozszerzona powyżej 640 kB, tzw. pamięć EMS Expansionsspeicher
expansion rozciąganie, rozpiętość Ausdehnung, Ausweitung
expect oczekiwać erwarten
expensive drogi , kosztowny teuer, kostspieling
experiment, try, tentative próba , eksperyment Versuch, Experiment
expert doświadczony,zręczny, ekspert ,fachowiec erfahren, Experte, Fachmann
expert system system ekspercki Expertensystem
expertness doświadczenie Erfahrenheit
expiration date, purge date data ważności Verfallsdatum
explain objaśnić, wytłumaczyć erklären, verständlich machen
explainable dający się wytłumaczyć erklärbar
explanation wyjaśnienie Erklärung
explanatory, explicative wyjaśniający, poglądowy erklärend
explicit wyraźny ausdrücklich , deutlich
explicit address adres jawny ausdrückliche Adresse, explizite Adresse
explicit function funkcja jawna explizite Funktion
explode eksplodować, rozszerzyć, wybuchnąć explodieren, ausbreitne, platzen
exploded przestarzały veraltet,überholt
exploded view obraz powiększony Explosionszeichnung
exploration badanie Erforschung
explore zbadać erforschen
explorer eksplorator Explorer
explorer bar pasek eksploratora Explorer - Leiste
explosion eksplozja Explosion
exponent wykładnik Exponent, Erklärer
exponential distribution podział wykładniczy expotentialle Verteilung
exponential function funkcja wykładnicza expotentialle Funktion
export eksport exportieren
export open documents as flash eksportoac otwarty dokument jako flash dDokument als Flash ezportieren
expose naświetlić belichten
expose, intermit wyłączać, przerywać aussetzen
expound wyjaśnić erklären
express wyrażać, wyraźny ausdrücken, ausdrücklich,deutlich
expression ,term wyrażenie Ausdruck
expressly wyraźnie ausdrücklich
expunge ,delete łagodzić, usuwać tilgen, streichen
extend wydłużyć, rozbudowywać verlängern, ausdehnen, ausbauen
extend selection rozszerzać wybór, rozszerzać wydzielanie Markierung erweitern
extended find rozszerzone wyszukiwanie erweitertes Suchen
extended memory pamięć rozszerzona erweiterter Speicherbereich, Erweiterungsspeicher
extended password length rozszerzona długość hasła erweiterte Passwortlänge
extended replace zastępowanie rozszerzone erweitertes Ersetzten
extension rozszerzenie nazwy (pliku), dodatek Namenszusatz,Dateinamenserweiterung, Zusatz
extension header nagłówek dodatkowy Erweiterungs - Header
extension register rejesytr dodatkowy Zusatzregister
extension-cable przedłużacz Verlängerungskabel
extent, width, ampleness szerokość Ausdehnung, Weite, Größe
external zewnętrzny , na zewnątrz äußerlich, außerhalb befindlich, außen, Außen-
external storage, peripheral memory pamięć zewnętrzna, peryferyjna externer Speicher
extinguish skasować löschen
extract wybór ,wyciąg Auszug
extract instruction polecenie zapasowe, polecenia maskowania Substitutionsbefehl
extraction counter licznik oznaczeń rejestrowych Indexmarkenzähler
extraordinary nadzwyczajny außerordentlich
extreme szczególny,w najwyższym stopniu, wysoce, ekstremalny höchst
extremity ostateczny środek äußerste Massnahme
exudation wydzielanie Ausschwitzung
exude wypocić, wydzielić na zewnątrz
eyephone hełm z monitorem, hełm wirtualny Augenkopfhörer, Monitorhelm
eyeshot pole widzenia ,zasięg widzenia Sehwiete
exact dokładny ,ścisły
exact disclosuer dokładne ujawnienie
exact division dzielenie bez reszty
exact science nauka ścisła
exactitude dokładność, ścisłość
exactly - once transaction transakcja jednorazowa
examination badanie
examine zbadać, badać ,rozpatrywać
example przykład
exceed przewyższać, przekraczać
exceed capacity check kontrola przepełnienia
exceeding niezmierny, nadzwyczajny
excellent doskonały , znakomity
except 1.wykluczać, wyłączać, 2.z wyjątkiem, 3.oprócz
exception sytuacja wyjątkowa, wyjątek
exeption condition warunek wyjątkowy
exception dictionary słownik wyjątków
exception handler procedura obsługi wyjątku
exception handling obsługa wyjątków
exception handling, error handling obsługa błędów, wyjątków
exception join łączenie wyjątkowe
exception name nazwa sytuacji wyjątkowej
exceptional wyjątkowy
excess nadmiar nadwyżka
excess nadmiar, nadwyżka
excess network traffic nadmierny ruch w sieci
excess three code, excess-3 code kod z nadmiarem 3 Stibitza
excessive nadmierny
exchange 1.zamienić, wymienić, 2.wymiana, zamiana
exchange format format wymiany, wymienny
exchange identifier identyfikator wymiany
exchange interaction oddziaływanie wymienne
exchange line linie abonenckie
exchcange selection wybórŽ przez wymianę
exchange, interchange,swapping, swap wymieniać
Exchangeable Disc Storage (EDS) wymienna pamięć dyskowa, dysk wymienny
excitation pobudzenie , wzbudzenie
excite pobudzać, wzbudzać
exclamation mark wykrzyknik !
exclude wykluczać, wyłączać
exclude ink kolor wyłączony
exclusion pozbawienie dostępu, wykluczenie
exclusion lock blokada, rygiel wykluczający
exclusive 1.wyłączny, dostępny jedynie w, 2.wykluczający się
exclusive content zastrzeżona zawartość
ecxlusive lock 1.blokada wybiórcza, 2.blokowanie zapisu
exclusive NOR (EXNOR) operacja, funkcja logiczna EXNOR
exlusive NOR gate, EXNOR gate bramka EXNOR
exclusive OR LUB wykluczające
exclusive OR gate bridge bramka różnicy symetrycznej
exclusive property cecha wyłączna , wyłączności
exlusive segments moduły wzajemnie wykluczające się
exclusive usage mode tryb wyłączności
EXE file plik XE, wykonywalny, wykonawczy programu, moduł wykonywalny
exe, execute wykonywać
executable file plik wykonywalny
executable form postać wykonywalna
execute wykonywać, uruchomić, wywołać
execute cycle cykl wykonawczy
execute mode tryb wykonania
execute phase faza wykonania
execute program program wykonawczy
execute signal sygnał wykonania
execute statement polecenie wykonanie
execute-only program program tylko od wykonania
executing ,execution 1.wykonywanie, 2.uruchomienie
execution address adres wykonania
execution cycle cykl wykonawczy
execution environment warunki wykonania
execution period okres wykonania
execution processor procesor wykonawczy, operacyjny
execution profile profil wykonania
execution thread wątek wykonania
execution time czas wykonania
eecution time, run-time,rub-duration czas wykonania
execution, execute cycle cykl wykonania
execution, run-time error błąd wykonania
executive egzekutor
executive device człon operacyjny
executive directive dyrektywa systemu operacyjnego
Executive Information System (EIS) ,Management Information System (MIS) system informowania kierownictwa
executive intruction instrukcja systemu operacyjnego
executive mode priorytetowy tryb pracy
executive program egzekutor, program wykonawczy, zarządzający, organizacyjny
executive reply odpowiedź programu sterującego
executive resident część systemu rezydującego na stale w pamięci
executive susbsystem podsystem wykonawczy, egzekutora
executive supervisor program zarządzający systemu operacyjnego
executive system system wykonawczy, operacyjny
executive system utility systemowy program wykonawczy
executive, supervisor program program nadzorczy, nadzorujący
exemplar wzór, przykład , model
exemplify ilustrować, przedstawiać w oparciu o przykład
exercise wykonywać ćwiczenie
excersiser program testujący, kontrolny
exhausted argument argument wyczerpujący
exhaustive attack atak wyczerpujący, z inwigilacją
exhaustive search przeszukiwanie pełne, wyczerpujące
exhibit wykazywać cechę, wskazywać
exist istnieć, występować
existence istnienie, egzystencja
exit 1.opuścić, wyjść, zakończyć, 2.wyjście ,zakończenie
exit code kod zakończenia
exit condition warunek wyjścia
exit linkage nawiązanie łączności przy wyjściu
exit point punkt ,miejsce wyjścia, zakończenie
exit status stan końcowy
exjunction operacja wykluczająca LUB, ostra alternatywa
exjunction gate bramka rozbieżności
exofile description opis pliku zewnętrznego
EXOR gate bramka EXOR
exotic peripherial urządzenie obce
expand 1.roszerzać,2.rozwijać
expandability rozszerzalność
expandables system system rozszerzalny
expanded memory pamięć rozszerzona, pamięć EMS
expanded memory board karta rozszerzenia pamięci
Expanded Memory System (EMS) system pamięci rozszerzonej, pamięć EMS
expander expander sygnału
expanding 1.rozszrzanie się rozprężanie się, 2.rozwijanie funkcji
expansion 1.rozszerzanie ,zwiększanie wyposażenia, rozbudowa, 2.rozwinięcie
expansion box moduł , blok rozszerzenia
exapsnion bus magistrala, szyna rozszerzenia
expansion cabinet obudowa do rozszerzeń
expansion card, exansion board, addo n board karta rozszerzenia
expansion charakter znak rozwijany
expansion I/O slot gniazdo rozszerzeń we/wy
expansion module moduł rozszerzeń
expasnion unit moduł, jednostka rozszerzenia
expectation 1.wartość oczekiwana, 2.oczekiwanie
expected quality level przewidywany poziom jakości
expected value wartość oczekiwana zmiennej losowej
expedited data transfer ekspresowa transmisja danych , przesyłanie ekspresowe
expedited flow przepływ wysokopriorytetowy
expel wydalać, usuwać
expendability możliwości rozbudowy
expendable jednorazowego użytku
expenditure wydatki, rozchód
expenditure quota normy zużycia
expenses wydatki
experience 1.doświadczenie, 2.wrażenie, 3.doświadczać, 4.doznawać, 5.poznawać
experiment eksperymentować, przeprowadzać doświadczenia , eksperyment
experimental center ośrodek doświadczalny
eperimental conditions warunki doświadczalne
experimental error błąd doświadczenia
experimental test procedure doświadczalna procedura testująca
experimentation wykonywanie, przeprowadzanie doświadczeń, eksperymentowanie
expert opinion ekspertyza
expert system system ekspertowy, wspomagania decyzji
expert system shell system doradczy określonej dziedziny
expert user doświadczony użytkownik
expertise 1.doświadczenie, umiejętności, 2.ekspeetyza
expiration date termin upływu , data ważności
expire przeterminować się, przekroczyć termin ważności, wygasnąć
explain wyjaśnić
explanation objaśnienie, wyjaśnienie , wytłumaczenie
explanation facilities środki umotywowania, uzasadniania
explanatory wyjaśniający, tłumaczący
explicit 1.jawny,2.jasny ,wyraźny
explicit address adres jawny
explicit language język jawnie określony
explicit reference odwołanie jawne
explicit surface powierzchnia określona bezpośrednio
explicit transaction tracking jawne śledzenie transakcji
explode pie graph wykres kołowy z rozsuniętymi wycinkami
exploded view obraz powiększony
exploit 1.wykorzystać, eksploatować, 2.nadużyć
exploitable channel nadużywany kanał
exploration poszukiwanie, badanie
explorer wyszukiwacz, program wyszukujący
Explorer Explorer, wyszukiwarka
exponent wykładnik, wykładnik potęgi
exponential wykładniczy
exponential backoff oczekiwanie wykładnicze
exponential notation zapis w postaci wykładniczej
exponentially wykładniczo
exponentiation podnoszenie do potęgi, potęgowanie
export 1.eksportować, 2.eksport , wysyłanie
export file plik eksportowany
export list lista eksportowa
export variable zmienna eksportowana
exported eksportowany
expose udostępniać, ujawniać, odkrywać
express wyrażać
express pick-up and delivery service ekspresowa usługa dostawy i odbioru
expression wyrażenie
expression-oriented language języka algorytmiczny do przetwarzania symboli
EXT2, The Second Extended File System drugi rozszerzony system plików Linuksa
extend rozciągać , przedużać, rozszerzać
extended activity działalność rozszerzona
extended arithmetic element rozszerzony element arytmetyczny, rozszerzona jednostka arytmetyczna
extended ASCII rozszerzony kod ASCII
extended attribute atrybut rozszerzony
Extended Backus-Naur form, extended BNT (EBNT) rozszerzona notacja Backusa-Naura
Extended Binary Codec Decimal Interchange Code (EBCID) rozszerzony kod wymiany liczb dziesiętnych kodowanych binarnie
extended binary interchange code kod 8 bitowy bez bitu kontrolnego
extended binary-coded decimal code rozszerzony kod dwuwartościowy
extended call wywołanie rozszerzone
extended character set rozszerzony zestaw, zbiór znaków
Extedned Data Output memory (EDO memory) pamięć o dostępie swobodnym z rozszerzonym wyjściem danych
extednded disk operating system rozszerzony dyskowy system ooeracyjny
eXtended Graphics Array (XGA) rozszerzona karta graficzna XGA
extended industry standard architecture (EISA) architektura rozszerzonego standardu przemysłowego
extended input-output system rozszerzony system we/wy
extended instruction set rozszerzona lista rozkazów
Extended Integrated Drive Electronics (EIDE) rozszerzony standard zintegrowanej elektroniki dysków, napędów dyskowych
extedned light source rozszerzone źródło światła
extended memory namager menadżer pamięci rozszerzonej
Extedned Memory Specifcation (XMS) pamięć rozszerzona XMS
extended partition partycja rozszerzona
extended password length zwiększona długość hasła
extended range zwiększony zasięg
extended-precision podwyższona dokładność
extender przedłużacz
extender card karta rozszerzająca konfigurację
extender circuit ekspander
extender input wejście ekspandera
extending a file rozszerzanie pliku
extending serial file rozszerzalny plik sekwencyjny
extensibiility rozszerzalność
extensible addressing adresowanie w trybie rozszerzonym, rozszerzalne
Extensible Authentication Protocol , EAP rozszerzony protokół identyfikacji
extensible language język rozszerzalny
extensible register rejestr rozszerzalny
extensible, expandable 1.rozszerzalnym 2.rozciągalny
extension 1.roziwnięcie, rozszerzenie, rozbudowanie, 2.zakres pojęcia
extension bucket porcja rozszerzenia, dodatkowa
extension bucker header etykieta porcja rozszerzenia
extension cable kabel przedłużający, przedłużacz
extension header nagłówek dodatkowy nagłówek
extension memory pamięć dodatkowa, zewnętrzna, rozszerzenie pamięci
extension register rejestr rozszerzenia
extensive obszerny, rozległy
extensive damage poważne uszkodzenie
extensive network testing szczegółowe testowanie sieci
extent 1.zasięg, obszar,2.czas życia, 3.zakres, 4.stopień
extent map mapa obszarów
extent test test zakresu
exterior label etykieta zewnętrzna
exterior neighbor sąsiad zewnętrzny
exterior router ruter zewnętrzny
external abend zakończenie awaryjne
external arithmetic arytmetyka zewnętrzna
external arithmetic unit zewnętrzny procesor arytmetyczny
external attribute atrybut zewnętrzny
external auto-ranging zewnętrzne automatyczne określenie zakresu
external clock zegar zewnętrzny
external clocking taktowanie zewnętrzne
external command polecenie zewnętrzne
external computer komputer zewnętrzny
external data file zewnętrzny plik danych
external data queue zewnętrzna kolejka danych
external data representation zewnętrzna reprezentacja danych
external delay opóźnienie spowodowane przyczynami zewnętrznymi
external device urządzenie zewnętrzne, peryferyjne
external disk drive
external disk drive connector gniazdo zewnętrznego napędu dyskowego
external enviroment warunki zewnętrzne
external error control wykrywanie błędów zewnętrznych
external floppy disk zewnętrzny napęd dyskietek
external floppy /paralel port port równ
external function funkcja zewnętrzna
external hard disk zewnętrzny dysk twardy
external images obrazki zewnętrzne
external interrupt przerwanie zewnętrzne
external key klucz zewnętrzny
external label etykieta zewnętrzna
external memory, peripheral memory pamięć zewnętrzna
external modem modem zewnętrzny
external name nazwa zewnętrzna
external page strona zewnętrzna pamięci
external performance osiągi widziane z zewnątrz
external power adapter jack gniazdo zasilacza zewnętrznego
external power supply zasilacz zewnętrzny
external procedure procedura zewnętrzna
external reference odwołanie, odsyłacz, odniesienie zewnętrzne
external registers rejestry zewnętrzne
external schema zewnętrzny schemat
external sort sortowanie zewnętrzne w pamięci zewnętrznej
external storage, store zewnętrzna pamięć masowa
external symbol dictionary słownik symboli zewnętrznych
eternal tape drive zewnętrzny napęd dyskowy
external variable zmienna zewnętrzna modułu
external video resolution rozdzielczość monitora
externally-pulsed system system z zewnętrzną synchronizacją
extra hop problem problem dodatkowego etapu
extra large scale integration bardzo duży stopień scalania
extra segment segment pomocniczy, dodatkowy
extra settings ustawienia dodatkowe
extract 1.wydobywać, wydzielać, 2.rozpakowywać, dekompresować,3.wyciąg, wybór, wypis
extract instruction instrukcja wyboru, rozkazu maskowania
extraction 1.wydzielanie, maskowanie,2.dekompresja, 3.ekstrakcja
extractor maska,ekstraktor
extra-low emission bardzo niski poziom emisji
extranet sieć ekstranet
extrapolation ekstrapolacja
extreme skrajny, ekstremalny
extrude 1.wytłaczać, wypychać, rozciągać, 2.głębia ,efekt graficzny
extrusion wytłaczanie, wyciskanie
exact dokładny, ścisły
exact division dzielenie bez reszty
examine 1egzaminować, 3. przeprowadzać kontrolę, 3.badać
exceed przekraczać
exceed capacity check kontrola przepełnienia
exception
exception handling obsługa wyjątków
excees nadmiar, nadwyżka
excees 3 code, excees-three code kod nadmiaru trzy, kod Stibitza
exchange 1.wymiana 2.centrala (telefoniczna)
exchangeable wymienny
exchangeable disk dysk wymienny
exchangeable disk storage pamięć na dysku wymiennym
exchange carrier operator regionalny
exchange code numer kierunkowy centrali
exchabge instruction rozkaz wymiany
exchange line łącze abonenckie
exchange service usługi telefoniczne
exchange system system komunikacyjny
excitation function funkcja wymuszająca
exclusion wyłączenie
exclusive OR LUB wykluczające (funktor) , nierównoważność
exclusive OR element element XOR, element nierównoważności
exclusive segments moduły wzajemnie wykluczające się
execute wykonywać, uruchamiać (program)
execute cycle cykl wykonawczy
execution wykonywanie, realizacja
execution error błąd wykonania
execution phase faza wykonania
execution profile profil wykonania
execution cycle cykl wykonawczy
execution time czas wykonania
executive egzekutor, wykonawczy
executive device człon operacyjny (komputera analogowego)
executive instruction instrukcja systemu operacyjneg
executive program 1.program nadzorczy, (program) dyrygent, program zarządzający, 2.program organizacyjny
executives information system system informacyjny kierownictwa
executive supervisor program zarządzający systemu operacyjnego
executive system system operacyjny
executive system utility systemowy program serwisowy
Executor MSW emulator firmy Macintosh , który umożliwia wykorzystywanie oprogramowania tej firmy w komputerach typu NeXT
exersiser układ uruchomieniowy (programu)
exist istnieć, znajdować się
exit wyjście
EX-OR, exclusive OR LUB wykluczające (funktor), nierównoważność
expand 1.rozszerzać, 2. rozwijać
expandable system system rozszerzalny, system otwarty
expanded memory pamięć rozszerzona
expanded memory manager program zarządzający pamięcią rozszerzoną
expanded memory specification specyfikacja pamięci rozszerzonej
expander ekspander
expansion rozszerzenie, rozbudowa (oprogramowania lub sprzętu)
expansion card karta rozbudowy, karta rozszerzenia
expansion slot złącze do rozbudowy funkcjonalnej, gniazdo rozszerzające
expect spodziewać się, oczekiwać
expected error błąd przewidywany
expert system system ekspertowy, system doradczy
expiration date data upływu (np. ważności - data ważności)
explicit 1.jawny, 2.jasny , wyraźny
explicit access dostęp jawny
exploded pie graph wykres kołowy z rozsuniętymi wycinkami
explorer przeglądarka
exponent wykładnik potęgi
exponential backoff oczekiwanie wykładnicze
exponential lag opóźnienie wykładnicze
export eksport (danych , plików) , eksportować
expression wyrażenie
expression-oriented language język EOL , język algorytmiczny do przetwarzania symboli)
extend rozciągać, przedłużać, rozszerzać
extended addressing adresowanie rozszerzone
extended binary - coded decimal interchange code rozszerzony kodowany dwójkowo kod dziesiętny do wymiany informacji
extended character set rozszerzony zbiór znaków
extended graphics array rozszerzona karta graficzna
extended industry standard architecture rozszerzona architektura standardu przesmysłowegp
extended local area network rozległa sieć komputerowa typu LAN
extended memory pamięć rozszerzona
extended memory specification specyfikacja pamięci rozszerzonej
X/Open konsorcjum producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania, założone przez firmy europejskie ; Bull, ICL. Oliveti, Nixdorf
extender przedłużacz
extender circuit ekspander
extensibility rozszerzalność
extensible language język rozszerzalny
extensible mnarkup language język znaczników XML
extension rozszerzenie (nazwy pliku)
extension line łącze abonenckie
extension header nagłówek dodatkowy
extension memory rozszerzenie pamięci
extension number numer wewnętrzny
extension register rejestr rozszerzenia
exterior gateway protocol protokół bramki zewnętrznej
exterior neighbour sąsiad zewnętrzny
exterior router ruter zewnętrzny
exterior switch zewnętrzny przełącznik pakietów
external zewnętrzny
external command polecenie zewnętrzne
external data representation zewnętrzna reprezentacja danych, niezależny od architektury sprzętu i systemu operacyjnego standard kodowania danych używamy przy przesyłaniu danych przez sieć
external delay opóźnienie spowodowane przyczynami zewnętrznymi
external device urządzenie zewnętrzne, urządzenie peryferyjne
external drive zewnętrzna stacja dysków
external hard disk zewnętrzny dysk twardy
external interrupt przerwanie zewnętrzne
external label etykieta zewnętrzna
external memory pamięć zewnętrzna
external modem modem zewnętrzny
external page strona zewnętrzna (pamięci)
external reference odwołanie zewnętrzne
external storage pamięć zewnętrzna
external symbol dictionary słownik symboli zewnętrznych
extinction ratio współczynnik wygaszania
extinction voltage napięcie gaśnięcia
extract wydzielać
extract instruction rozkaz maskowania
extraction wydzielanie, maskowanie
extractor maska , ekstraktor
extra hop problem problem dodatkowego etapu
extra-large scale integration bardzo duży stopień scalenia , scalenie bardzo dużego stopnia
extrapolation ekstrapolacja
extrinsic film warstwa domieszkowa
extrinsic semiconductor półprzewodnik niesamoistny
extruded shape kształt wytłaczany , trójwymiarowy kształt w grafice komputerowej
eye-strain przemęczenie oczu
eyedropper pipeta ,zakraplacz Pipette
eyedropper tool narzędzie pipeta (w programach graficznych) Pipette
eyelet bonding połączenie termokompresyjne metodą oczkową
eyephones hełm wideo , zestaw okularów i słuchawek do sesji wirtualnej rzeczywistości
eyetracker czujnik ruchu gałek ocznych (pry oglądaniu wirtualnej rzeczywistości)