|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |b, bit bit
BBL, Buried Bit-Line zagrzebana linia bitów (cecha pamięci dynamicznej RAM)
B-box rejestr B, rejestr modyfikacji, rejestr indeksowy
BBS, Bullletinf Board System elektroniczne forum, komputerowa tablica ogłoszeń
10 Base-T cascading łączenie kaskadowe 10 Base-T
B box, B register rejestr B
B/W, Black/White czarno-białe
B4N, bye for now do zobaczenia, usłyszenia (w pogawędkach)
BA, Broadcast Address dres rozgłoszeniowy
babble szmer
BABT approval aprobata organizacji BABT
BABT, British Approvals Board for Telecommunications Brytyjska Rada do spraw Komunikacyjnych
back podpierać, popierać, tył
back action czynność wsteczna, operacja zwrotna
back circuit układ sprzężenia zwrotnego
back clipping plane płaszczyzna obcinająca tylna
back cover pokrywa tylna
back door tylne drzwi , furtka
back end specjalizowany
backa gap szczelina tylna
back issue wydanie wsteczne
back light przeciwoświetlenie
back mounting montaż od tyłu
back out 1.kasować , cofnąć, 2.odtwarzać, odnawiać
back panel tylny panel, , przed przyłączeniowy
back panel board podstawa montażowa
back porch próg tylny
back print film folia negatywowa
backu up wykonywać kopie rezerwowe, składować, tworzyć kopię zapasową
backbone netowork sieć podstawowa (szkieletowa)
bakcbone ring pierścień szkieletowy (podstawowy)
backbone segment switch przełącznik segmentów sieci szkieletowej
backbone switching przełączanie w sieci szkieletowej (bazowej)
backdoor zapadnia, tylne wejście ,boczne drzwi furtka
back-end 1.wewnętrzny, wejściowy, 2.zaplecze, wewnętrzny element przetwarzający
back-end interface interfejs wewnętrzny
back-end processor 1.procesor specjalizowany (dodatkowy), 2.postprocesor
back-face powierzchnia niewidoczna (od strony obserwatora)
back-face removal usunięcie niewidocznych powierzchni (z rysunku)
backfile plik archiwalny
back filling wypełnianie powrotne
backflow przepływ wsteczny
background image obraz wyświetlany jako tło
background job praca drugoplanowa
background noise szum (zakłócenia) w tle
background operation operacja drugoplanowa (wykonywana w tle)
background printing drukowanie drugoplanowe (w tle)
background priority priorytet tła
background queue 1.kolejka zadań drugoplanowych, 2.kolejność zadań drugoplanowych (oczekujących na obsługę)
background recalculation przeliczanie w tle
background reflectance odblask, odbicie światła
background region obszar drugoplanowy (pamięci do której ładowane są programy drugoplanowe),region drugoplanowy
background skulk time czas uzgadniania w tle
backgrounding działanie drugoplanowe
backing memory pamięć pomocnicza (rezerwowa)
backing out usunięcie błędnych wyników
backing out of contract odstąpienie od umowy
backing paper papier podkładkowy, papier podłoża
backing plate płyta mocująca (podstawy)
backing-up druk na drugiej stronie arkusza
backlight podświetlenie
backlink łącze wsteczne, wsteczny odnośnik
backlit display wyświetlacz (monitor ciekłokrystaliczny) z podświetleniem
backlog 1.praca niedokończona (niewykonana0, 2.dziennik zamówień, 3.prace wstępne, 4.zaległości, 5.zadanie do wykonania
backoff oczekiwanie
backout 1.odtwarzać, rekonstruować, 2.cofnięcie, wycofanie, niemożność wykonania (np. transakcji)
backplane 1.płyta tylna, płyta interfejsu magistrali tablica połączeń
backplane interconnection okablowanie podstawy montażowej
backrolling przewijanie wsteczne (taśmy magnetycznej lub taśmy papierowej)
backslant 1.pismo lewostronne pochyłe,2.pochyłe w lewo
BackSpace Character (BS) znak cofania (cofający)
backspace key klawisz cofania, cofający
backspacing cofanie (taśmy, kursora)
backstick apostrof (nachylony w lewo)
backtab cofnięcie kursora
backtalk przekazywanie informacji z komputera rezerwowego do komputera czynnego
back - to - back symetryczny (złożony z dwóch jednakowych elementów)
backtrace ślad wsteczny
backtracing sprawdzenie (śledzenie) wsteczne
backtrack method metoda nawracania
backtracking 1.powrót do stanu początkowego, 2.nawrót , nawracanie
backup agent agent kompresji
backup bridge most zapasowy, (rezerwowy)
backup designated router zastępca wyróżnionego nutera
backup disk dysk przechowujący archiwum, dysk zapasowy
backup[ diskette dyskietka rezerwowa
backup domain controller rezerwowy (zapasowy) kontroler domeny
back-up facilities 1.zaplecze, urządzenie pomocnicze, 2.program archiwizujący
backup link łącze zapasowe rezerwowe
back-up memory pamięć rezerwowa, zapasowa
backup node węzeł zapasowy
backup path ścieżka zapasowa, ścieżka bezpieczeństwa
backup plan, contingency plan plan awaryjny, plan zapasowy
backup procedure procedura tworzenia, wykorzystania kopii zapasowej
backup program program do tworzenia kopii zapasowych
backup server serwer zapasowy, rezerwowy
backup store pamięć rezerwowa
backup system system rezerwowy, wspomagający system archiwizowania plików
backup utility program archiwizujący (do sporządzania kopii rezerwowej)
backup version kopia , wersja zapasowa, pliku
Backu Naur form, BNF notacja Backusa-Naura, BNF
backward 1.wsteczny, przeciwbieżny, 2.zacofany
backward chaining wnioskowanie wsteczne, zstępujące (w systemach doradczych)
backward compatibility kompatybilność wstecz, zgodność z poprzednim wersjami
backward counter licnzik odejmujący
backward error connection zwrotna, wsteczna korekcja błędów
backward LAN channel kanał zwrotny LAN
backward link połączenie poprzedzające
backward mode tryb wsteczny
backward motion ruch wsteczny
backward recovery odtwarzanie wsteczne
backward reference odsyłacz wstecz, odsyłacz do tyłu
backward supervision sterowanie wsteczne
backward-linked list lista z odnośnikami wstecz
backwards ray tracing śledzenie wsteczne promieni
BACP, Bandwidth Allocation COontrol Protocol protokół zestawiania i rozłączania kanału B
BACS, Bankers Automated Clearence System elektroniczny system kliringowy
bad block blok uszkodzony, wadliwy
bad break błędne przeniesienie wyrazu
bad page beak błędny podział na strony
bad track table tablica uszkodzeń ścieżek
bag 1.nieuporzadkowana całość dopuszczająca przetwarzanie składników, 2.struktura danych typu wielozbiór
bait przynęta dla hakera
balance 1.wyważenie, równowaga, 2.bilans , saldo, 3.balans , np. dźwięku stereo
balanced Boolean function zrównoważona funkcja boole′owska
balanced circuit obwód symetryczny
balanced line linia równoważona
balanced merge sort zrównoważone sortowanie poprzez łączenie
balanced multiway search tree zrównoważone drzewo poszukiwań (B - drzewo)
balanced routing routowanie, trasowanie zrównoważone
balanced sample wybór zrównoważony
balanced tree drzewo, zrównoważone, skoordynowane
balancedness zrównoważenie
balancing 1.uzgadnnianie (wyników uzyskanych na maszynie), 2.sprowadzenie do stanu zerowego
ball printer drukarka z głowicą kulkową
ball printing head głowica pisząca, głowica czcionkowa, głowica kulista
ball resolver kulowy przelicznik sin-cos
ball0and-disk integrator kulowo-tarczowy przyrząd całkujący
ballistic computer komputer do obliczania danych balistycznych
Ballon Help dymek podpowiedzi
ballot box kratka na formularzu do umieszczenia w niej np. krzyżyka lub kreski
ball - shaped kulisty
balun układ równoważący
ban zablokować, zabronić wejścia na IRC,zabanować
BAN logic, Burroughs, Abadi , Needham logic logika BAN
band chart wykres pasmowy
band matrix macierz pasmowa
band printer drukarka bębnowa
bandpass filter filtr środkowoprzepustowy, filtr pasmowy
bandwidth infrastructure infrastruktura przepustowości
bang path wykaz trasowania
bang bang control sterowanie przekaźnikowe
Bankers Automated Clearence System (BACS) elektroniczny system kliringowy
banner page strona nagłówkowa (tytułowa)
banner paper papier na transparenty
banner support obsługa transparentów
BAP, Bandwidth Allocation Protocol protokół przydziału szerokości pasma, częstotliwości
bar 1. pasek menu, menu, słupek, kreska 2.sprzeciwiać się zagradzać
bar code reader czytnik kodu paskowego, kreskowego
bar coding kodowanie kreskowe 2,.kodowanie klawisza
bar display wskaźnik słupkowy, kolumnowy
bar graphics kod paskowy
bar printer drukarka dźwigniowa
barcode type typ kodów paskowych
bar-coder scanner skaner , czytnik kodu kreskowego
bare nieosłonięty, nieizolowany
bare board płyta pusta, niezmontowana
bare machine komputer bez oprogramowania
bare-bone szkieletowy, schematyczny
barrel distortion zniekształcenie beczkowe obrazu
barrel printer drukarka wierszowa , bębnowa
base1 10 system dziesiętny, podstawa s
base 16 system szesnastkowy, podstawa szesnastkowa
base 2 system dwójkowy, podstawa dwójkowa
base 8 system ósemkowy, podstawa ósemkowa
base address, initial address, float factor adres początkowy
base addressing adresowanie bazowe
base aggregate table podstawowa tablica danych zagregowanych
base and dispalcement baza-przesunięcie (sposób przedstawiania adresu)
base band local area network lokalna sieć komputerowa wykorzystująca pasmo podstawowe
base class klasa bazowa
base code kod podstawowy
base coupled logic układ logiczny o sprzężeniu bazowym
base dictionary słownik podstawowy
base font, body font czcionka bazowa, podstawowa, standardowa
base hardware sprzęt podstawowy
base language język bazowy, podstawowy, elemementarny
base line linia bazowa
base memory (conventional) , base RAM pamięć konwencjonalna
base notation oznaczanie, podstawa liczenia
base number liczba bazowa
base of the counting system podstawa systemu liczenia
base of the floating-point number podstawa liczby zmiennoprzecinkowej , zmiennopozycyjnej
base page strona podstawowo, bazowa, pierwsza strona pamięci operacyjnej
base point punkt bazowy
base pool pula podstawowa, bazowa
base project projekt bazowy
base quantity wielkość podstawowa, bazowa
base schema schemat podstawowy
base space przestrzeń bazowa
base station stacja bazowa
base stock control planowanie według stałych zapasów
base support obsługa podstawowa
base table tablica podstawowa
base time czas podstawowy
base-2 system dwójkowy system liczbowy
baseband coaxial system współosiowy system z pasmem podstawowym
baseband LAN sieć lokalna o transmisji w paśmie podstawowym (z transmisją niemodulowaną)
baseband modem modem pracujący w paśmie podstawowym
baseband network sieć transmisji w paśmie podstawowym, sieć o bezpośredniej transmisji cyfrowej
baseband signalling transmisja w paśmie podstawowym
base-bound registers, base-limit registers rejestry zabezpieczenia pamięci
based integer 1.lcizba z podstawa , 2.zmienna całkowita odchylenia od wielkości bazowej
base eight number liczba w systemie ósemkowym
baseline, base-line 1.linia odniesienia, linia podstawowa, 2.kontrolny punkt odniesienia, 3.bazowa linia pisma
base-minus-one complement uzupełnienia w pozycjach
basic access method podstawowa metoda dostępu (bez budowania i zasad kolejności)
basic business applications podstawowe aplikacje dla firm
basic circuit układ podstawowy
basic code kod podstawowy
basic combined set elementarny podzbiór usług
BASIC compiler kompilator języka BASIC
basic configuration podstawowa konfiguracja
basic conversation konwersacja podstawowa
basic data dane podstawowe
basic data exchange podstawowa wymiana danych
basic dimension wymiar podstawowy
Basic Direct Access Method ,BDAM podstawowa metoda dostępu bezpośredniego
Basic Disc Operating System ,BDOS podstawowy dyskowy system operacyjny
basic element element podstawowy
Basic Encoding Rules, BER podstawowe reguły kodowania
basic exchange format podstawowy format wymiany
basic indexed sequential access method podstawowa indeksowo-sekwencyjna metoda dostępu
basic indissoluble information unit jednostka miary zawartości informacji
basic input and output ,(basic input/output) system podstawowy system wejścia
basic instruction set podstawowa lista rozkazów
basic instruction , presumptive instruction rozkaz podstawowy
basaic link unit podstawowa jednostka transmisji
basic linkage połączenie podstawowe , główen
basic machine cycle cykl podstawowy
basic mapping support podstawowa obsługa odwzorowań
basic mode link control podstawowy tryb sterowania linią (łączem)
Basic Operating System , BOS podstawowy system operacyjny
basic operation operacja podstawowa
basic partitioned access method podstawowa biblioteczna metoda dostępu
basic predicate predykat podstawowy
basic product produkt podstawowy
Basic Rate Interface, BRI interfejs stopnia podstawowego
basic research badania podstawowe , bazowe
Basic Sequential Access Method, BSAM podstawowa metoda dostępu sekwencyjnego
basic set zbiór bazowy
basic size wymiar podstawowy , bazowy
basic system system podstawowy, bazowy
Basic Telecommunications Access Method, BTAM podstawowa telekomunikacyjna metoda dostepu
basic sort sequence podstawowy porządek sortowania
basing table tabela bazowa
basis of calculation podstawa obliczeń
basis of ten podstawa dziesiętna
basis weight of paper gramatura papieru
basis , radix podstawa, baza
bastard title tytuł wstępny, przedtytuł
bastion host host-bastion, ufortyfikowana stacja bazowa, komputer -bastion (bramka do Internetu)
batch accumulator akumulator cząstkowy
batch activity działanie wsadowe
batch data processing wsadowe przetwarzanie danych
batch device urządzenie wsadowe
batch entry wprowadzenie wsadowe
batch file plik wsadowy, startowy
batch header nagłówek wsadu (pierwszy element zestawu instrukcji)
batch job praca wsadowa (w trybie przetwarzania wsadowego)
batch mode tryb wsadowy (przetwarzania wsadowego)
batch number numer pakietu
batch of data partia danych
batch production produkcja partiami
batch region obszar do przetwarzania wsadowego
batch shell powłoka wsadowa, wsadowy interpreter poleceń
batch station stacja przetwarzania wsadowego
batch subsystem podsystem wsadowy
batch task zadanie wsadowe
batch terminal terminal przetwarzania pakietów
batch trailer ostatni element patii, element kończący wsad
batch transaction file plik z pakietem transakcji
batch transmission transmisja wsadowa pakietów
batched communication transmisja pakietowa , blokowa
batching grupowanie programów w trybie wsadowym
batch-oriented wsadowy (do przetwarzania wsadowego)
battered type czcionka uszkodzona
battery 1.grupa jednakowych elementów lub urządzeń, 2.całokształt , suma wielu kryteriów
battery backup 1.zasilanie rezerwowe, bateryjne, bateria zapasowa
battery charger ładowarka do akumulatorów
battery charging ładowanie baterii
battery gauge miernik naładowania baterii
battery life czas pracy akumulatora
battery meter miernik naładowania baterii
battery pack pakiet akumulatorów
battery type typ akumulatora
battery-backed podtrzymywany bateryjnie
baud rate factor współczynnik szybkości transmisji
baud rate generator generator szybkości transmisji
baudrate, baud rate 1.szybkość transmisji danych cyfrowych (w bitach na sekundę), 2.szybkość modulacji (w impulsach na sekundę)
Baudot code kod Baudota, piątkowy kod telegraficzny
bay, drive bay kieszeń , wnęka
bayonet coupling złącze bagnetowe
baby bells regionalne amerykańskie towarzystwa telekomunikacyjne
back wstecz zurück
back coupling sprzężenie zwrotne Rückkopplung
back door backdoor, "tylne drzwi" Backdoor
back-end termin określający serwer w sieciowej bazie danych Back - End - Prozessor
back-end - server serwer przetwarzający Back - End - Rechner
backbone szkielet, element sprzęgający wiele podsieci , szkieletowy, podsatwowy, bazowy, stoja, podstawam struktura, rdzeń Backbone
background tło, aplikacja tła, dalszy plan, drugi plan, podsatwat, drugoplanowy Hintergrund
background color barwa, kolor tła Hintergrundfarbe
background communication komunikacja w tle Hintergrundkommunikation
background eraser gumka do tła Hintergrund-Radiergummi
background memory pamięć działająca w tle, pamięć wspomagająca (uzupełniająca) Hintergrundspeicher
background modus tryb pracy w tle Background-Modus
background picture obraz w tle Hintergrundbild
background process,processing przetwarzanie w tle, proces drugoplanowy (w tle) Hintergrundverarbeitung
background program program działający w tle, drugoplanowy Hintergrundprogramm
background service usługi w tle Hintergrundservices, Hintergrunddienste
background task zadanie w tle, proces drugoplanowy Hintergrundprozess
backing storage ,store pamięć dodatkowa (pomocznicza) Zusatzspeicher
backslah ukośnik wsteczny ,znak \, lewy ukośnik, odwrotne łamanie, ukośnik odwrotny umgekehrter Schrägstrich
backspace krok wsteczny, cofanie ,znak cofania, cofnięcia, cofać Rücktaste
backup kopia zapasowa,zabezpieczenie danych ,kopia bezpieczeństwa, składowanie, rezerwowy, zapasowy Datensicherung
backup copy tworzyć kopię zapasową, kopia rezerwowa (zapasowa) Sicherungskopie
backup drive napęd do archiwizownaia Datensicherungslaufwerk
backup file plik zapasowy , duplikat pliku, plik rezerwowy Sicherungsdatei
backup files and directories zabezpieczenie danych i folderów Sichern von Dateien und Verzeichnissen
backup operator operator kopii zapasowych Sicherungsoperator
backward channel kanał transmisji (powrotnej) w modemie Übertragungskanal
backward search wyszukiwanie wstecz, wyszukiwanie wsteczne Rückwärtssuche
bad clusters wadliwe obszary dysku twardego schandhafter Bereich
bad joint złe połączenie, połaczenie nieprawidłowe, powiązanie błędne schlechte Verbindung
bad parity błąd parzystości Paritätsfehler
bad password hasło nieprawidłowe, błędne ,złe hasło faksches Passwort
bad sector, faulty sector, defective sector sektor uszkodzony schlechter Sektor
bad sector remapping ponowne odwzorowanie sektora uszkodzonego Neuzuordnung bei fehlerhaften Sektoren
badge znak rozpoznawczy Kennzeichen
badge reader czytnik kart identyfikacyjnych Ausweisleser
balance waga, równowaga Gleichgewicht
balance-sheet zestawienie bilansowe, arkusz bilansowy Bilanz
balanced line linia symetryczna symmetrische Leitung
balanced output wyjście symetryczne symmetrischer Ausgang
ball -and - socket joint przegub kulowy Kugelgelenk
ball point pen długopis Kugelschreiber
ballpoint wskaźnik w notebookach (alternatytwa dla myszy) Zeigegerät für Notebooks
band pasek napędowy, taśma, grupa ściezek, pasmo, strefa ,zakres np. częstotlwiości Treibriemen
bandwidth szerokość pasma, szerokość taśmy, pasmo, przepustowość Bandbreite
bank bank(segment pamięciowy), góna lub dolna połowa karty 90 kolumnowej Speicherbank
bank switching przełączanie banków Bankumschaltung
banner baner, nagłówek tekstu, plakietka, pasek reklamowy (reklama na stronach WWW), transparent Banner
bar chart, bar graph plot diagram słupkowy, histogram, kolumnowy Balkendiagramm
bar code kod paskowy, kod kreskowy Strichcode
bar coder scanner czytnik kodu kreskowego Strichcodeleser
bar diagram wykres słupkowy, kolumnowy Balkendiagramm
barcode kod paskowy Balkencode
barrel beczka
base podstawa, warstwa nośnika, powierzchnia, klasa bazowa, mieścić , znajdować się, opierać, podsatwa systemu liczenia, baza, podsatwa ,część podstawowa Basis
base address adres podstawowy, bazowy, początkowy Basisadresse
base address register rejestr adresu bazowego Basisadressregister
base current prąd podstawowy Basisstrom
base header nagłówek podstawowy Basisstrom
base memory pamięć podstawowa Basisspeicher
base register rejestr bazowy , indeksowy, rejestr modyfikacji , rejestr B Basisregister
baseband pasmo podstawowe Basisband
based on oparty na ,opierając się na, bazując na basiert auf
baseplate płyta podstawowa, fundamentowa Grundplatte
base-T network sieć Base-T Base-T-Netz
BASIC,Beginner′ All-purpose Symbolic Instruction język programowania wysokiego poziomu
basis baza, podstawa
basic accounting rachunek prosty einfache Abrechung
basic calculation operation działanie podstawowe Grundrechenart
basic controller sterowanie podstawowe Grundsteuerung
basic format format podstawowy Grundformat
batch pakiet, lista zadań ,wsad, program wsadowy, zadanie wsadowe, grupa, pakiet ,seria Stapel
batch file plik wsadowy, plik z poleceniami systemowymi Stapeldatei
batch mode przetwarzanie stosu Stapelverarbeitung
batch processing przetwarzanie wsadowe, praca wsadowa Stapelverarbeitung
batch total suma pośrednia , ogólna liczba pakietów Zwischensumme
battery bateria, akumulator Batterie, Akku
baud bod, jednostka prędkości transmisji, (1 bit na sekundę) Baud
babble mamrotanie, przesłuch niezrozumiały (z kilku kanałów)
back cofać (się)
back bias polaryzacja zaporowa
backbone network sieć szkieletowa, sieć podstawowa
back circuit układ sprzężenia zwrotnego
back-end wewnętrzny, wyjściowy
back-end interface interfejs wewnętrzny
back-end processor procesor specjalizowany ,procesor dodatkowy
back-end system system schowany, system przetwarzany w tle
backfile plik archiwalny
background tło
background application aplikacja drugoplanowa
background communication komunikacja drugoplanowa, komunikacja w tle
background image obraz w tle
background job praca drugoplanowa
background memory pamięć wspomagająca, pamięć uzupełniająca
background noise szum tła
background printing drukowanie drugoplanowe ( z jednoczesnym wykorzystaniem komputera do innych zadań)
background priority priorytet drugoplanowy
background program program drugoplanowy
backing store pamięć pomocnicza
backlit display monitor ciekłokrystaliczny z podświetlaniem
backoff odczekiwanie
backout odtwarzać , rekonstruować
back plane płytka montażowa (dla obwodów drukowanych)
backslash ukośnik , lewy znak \
backspace 1.confnięcie, 2.cofacz, klawisz cofający , 3. cofać
backspace character znak cofania
backspace key cofacz, klawisz cofający
backtalk przekazywanie informacji z komputera rezerwowego do komputera czynnego
backtrace ślad wsteczny
backtracing nawracanie
back-up 1.kopia zapasowa, zasób rezerwowy, 2.składowanie, 3.archiwowanie
back up 1.tworzyć kopię zapasową, 2.składować
backup rezerwowy , zapasowy
backup copy kopia rezerwowa
backup design router zastępca wyróżnionego rutera
backup diskette dyskietka rezerwowa
backup memory pamięć rezerwowa, pamięć zapasowa
backup storage pamięć zapasowa
backup system system rezerwowy
backup utility program narzędziowy archiwizujący
Backus-Naur form notacja Backusa-Naura, BNF
backward 1.wsteczny, przeciwbieżny, 2. zacofany
backward chaining wnioskowanie wsteczny, wnioskowanie zstępujące
backward channel kanał powrotny
backward file recovery odtworzenie poprzedniego stanu pliku (po awarii)
backward reading odczytywanie wsteczne
backward compatible zgodny wsteczny
backward search wyszukiwanie wsteczne (w edytorach tekstu)
bad block blok uszkodzony (pliku)
bad break błędne przeniesienie wyrazu (w edytorach tekstu)
bad page break błędny podział na strony (w edytorach tekstu)
bad sector sektor uszkodzony (na dysku lub dyskietce)
bad track table tablica uszkodzeń ścieżek (na dysku)
balanced amplifier wzmacniacz zrównoważony
balanced elctrical circuit elektryczne układy równoważone
balanced error błąd zrównoważony
balanced input wejście symetryczne
balanced modulator modulator zrównoważony
balanced - to - unbalanced unit układ równoważący
ballistic computer komputer do obliczania danych balistycznych
ball point manipulator kulkowy
ball (spherical) resolver kulowy przelicznik sin-cos
balun , balanced - to - unbalanced unit układ równoważący
band pasmo
band- gap semiconductor półprzewodnik z przerwą energetyczną
band overalap zachodzenie pasm
band-pass signal sygnały pasmowe
band separation wydzielanie pasm
bandwidth 1.szerokość pasma, 2.szerokość taśmy
bang-bang control sterowanie przekaźnikowe
bank bank (segment pamięci)
bank switching przełączanie banków (pamięci)
bar 1.kreska, 2.słupek , pasek
bar chart wykres słupkowy, wykres kolumnowy, histogram
bar code kod kreskowy
bar-code reader czytnik kodu kreskowego
bar-code scanner pióro świetlne do odczytywania kodu kreskowego
bar coding kodowanie kreskowe (wyrobów)
bare board płytka pusta, płytka niezmontowana
bare machine komputer bez oprogramowania
bar graph wykres słupkowy, wykres kolumnowy, histogram
bar menu menu poziome
bar printer drukarka dźwigniowa
barrel distortion zniekształcenie beczkowate (obrazu)
barrel printer drukarka (wierszowa) bębnowa
barrier layer warstwa zaporowa
base 1.baza (np. danych(, 2.podstawa (systemu liczbowego)
base bazowy, podstawowy
10Base2 , 10 MBps baseband 2 hundred metres cable cienki kabel koncentryczny (do okablowania sieci Ethernet)
10Base5 , 10 MBps baseband 5 hundred metres cable gruby kabel koncentryczny (do okablowania sieci Ethernet), żółty kabel
base address adres bazowym , adres podstawowy
base addressing adresowanie bazowe
baseband pasmo podstawowe
baseband network sieć transmisji w paśmie podstawowym
baseband signalling sygnalizacja w pasmie podstawowym
baseband signals sygnały w pasmie podstawowym
base class klasa bazowe
base diffusin isolation izolacja bazowa (elementów układu scalonego)
10BaseF , 10 MBps baseband fiber otpic cable światłowód (do okablowania sieci Ethernet)
base font font podstawowy
base header nagłówek podstawowy
base line linia odniesienia
base memory pamięć podstawowa
base page strona bazowa strona podstawowa
base region obszar bazy (tranzystora)
base register rejestr B, rejestr indeksowy, rejestr modyfikacji
10BaseT , 10 MBps baseband twisted pair cable pojedyncza para skręconych przewodów (do najtańszego okablowania sieci Ethernet)
base terminal wyprowadzenie bazy (tranzystora)
BASIC, beginners; all-purpose symbolic instruction code język Basic (język programowania wysokiego poziomu)
basic combined programming language język programowania BCPL (przeznaczony głównie do programowania systemowego)
basic direct access method podstawowa metoda dostępu bezpośredniego
basic disk operarting system podstawowy dyskowy system operacyjny
basic file directory podstawowy katalog plików
basic file system podstawowy system plików
basic input/output system podstawowy system wejścia-wyjścia
basic partitioned access method podstawowa metoda dostępu podzielnego
basic rate taryfa podstawowa
basic rate access dostęp stopnia podstawowego, dostęp podstawowy
basic sequential access method podstawowa metoda dostępu sekwencyjnego
bastion host komputer-bastion
batch wsad, pakiet, paczka (danych)
batch cache pamięć podręczna paczek (dla nieprzesłanych paczek danych)
batch data processing przetwarzanie danych wsadowych
batch file plik wsadowy (zawierający polecenia systemowe)
batching grupowanie programów we wsady
batch mode tryb wsadowy
batch processing przetwarzanie (danych) wsadowe
batch system system wsadowy
battery backup bateryjne zasilanie rezerwowe
baud bod (jednostka szybkości transmisji danych cyfrowych)
Baudot code kod Baudota
baud rate szybkość transmisji danych w bodach
bay obudowa lub specjalne miejsce , w którym jest zainstalowana aparatura telefoniczna
bayonet coupling złącze bagnetowe
BBD, bucket- bridge device przyrząd typu łańcuchowego, przyrząd typu "łańcucha pożarowego"
B-box rejestr B, rejestr modyfikacji, rejestr indeksowy
BBS, bulletin-board service elektroniczny biuletyn informacyjny
bbl, be back later wracam później (w pogawędkach intenetowych)
Bcc: ukryta kopia dla: blinde Kopie an:
BCC, Block Check Character znak kontroli bloku
BCD arithmetic, Binary-Coded Decimal arithmetic arytmetyka liczb dziesiętnych, kodowanych dwójkowo, notacja dwójkowo-dziesiętna
BCD system, Binary-Coded Decimals system system dziesiętny kodowany dwójkowo
B-channel, Bearer channel kanał informacyjny (główny) ISDN
BCL, Base-Coupled Logic układ logiczny o sprzężeniu bazowym
BCPL, Basic Combined Programming Language język uniwersalny wysokiego poziomu do programowania systemowego
BCS, Basic Control Systemm (Satellite) podstawowy system kontrolny
BCS, British Computer Society Brytyjskie Stowarzyszenie Komputerowe
BCC, blind carbon copy utajniona kopia do wiadomości (listu wysłanego pocztą elektroniczną)
BCD, binary coded decimal BCD, liczba dziesiętna kodowana dwójkowo
BCD notation, binary-coded decimal notation zapis dziesiętny kodowany dwójkowo (sposób kodowania licz dziesiętnych, w którym kolejne cyfry liczby zapisywane są dwójkowo
BC-NET, Business Cooperation Network system baz danych Unii Europejskiej
BCPL, basic combined programming language język programowania BCPL, przeznaczony głównie do programowania systemowego
BDAM, Basic Direct Access Method podstawowa metoda dostępu bezpośredniego
BDC, Binary-Decimal Counter licznik dwójkowo-dziesiętny
BDIT, Bit Depth Increased Technology technologia przyrostowa głębokości bitu (48 bitowy kolor)
BDOS, Basic Disck Operating System podstawowy dyskowy system operacyjny
BDI, base diffusion isolation izolacja bazowa (elementów układu scalonego
be able to być zdolnym do czegoś, potrafić fähig sein
bearer posiadacz Träger
bearer channel kanał B B-Kanal
before image obraz pierwotny Vorabbild
begin rozpocznij,zaczynać rozpoczynać,początek start, słowo kluczowe, otwierające program, procedurę beginnen,beginnen, Beginn
beginning mark znak początkowy Anfangsmarke
bell dzwon, dzwonek, sygnał dźwiękowy glocke
below poniżej darunter
below it poniżej darunter
benchmark punkt odniesienia , test szybkości, wskaźnik sybkości, test wzorcowy wydajności Bezugspunkt, Vergleichspunkt
benchmark problem problem wzorcowy, w ocenie , wzorcowy program testowy Bewertungsproblem
benchmark test test wzorcowy, test porównwczy, wzorcowy test wydajności Leistungsbewertung
Bernoulli box skrzynka Bernoulliego Bernoulli-Box
beta version wersja beta, próbna Beta-Version
bevel skośny, ukosować, skos , skośne cięcie ,faza abschrägen, Schräge
be composed of… składać się z …
be effective 1.skutkować, dawac oczekiwane wyniki, obowiązywać
be empowered to… mieć pełnomocnictwo, być upoważnionym do …
be in charge of… kierować np. zespołem
be in force obowiązywać
be in integral with… tworzyć całość z …
be in operation funkcjonować , działać
be logged in być zalogowany w systemie
be of assistance in… być pomocnym przy…
be restricted to… ograniczać się do…
be subject to… podlegać ,ulegać
be subordinated być podporządkowanym
be suitable for … nadawać się do
be valid obowiązywać, zachowywać ważność
beacon sygnał nawigacyjny wysyłany przez stację w razie awarii w sieci token-ring
beacon message komunikat nadawany ciągle, nawigacyjny
beaconing sygnalizacja ciągła, nawigacyjna
bead perełka oprogramowania
beam accessible memory pamięć z dostępem strumieniowym
beam deflection odchylenie wiązki
beam lead wyprowadzenie belkowe (w układach scalonych)
beam position pozycja odniesienia
beam , bundle wiązka promieni
beam lead bonding mikromontaż metodą wyprowadzeń belkowych
beam penetration display monitor penetracyjny
bean ziarnko (klasa JavaBeans)
bearing nawis (odległość między znakiem a punktem początkowym)
beat cykl maszynowy
BEC, Bus Extention Card urządzenie rozszerzające magistralę
BECN, Backward Explicit Congestion Notification wskaźnik odciążenia dla sieci nadawcy
become obsolescent wychodzić z użycia
bed in w pełni nastawić, odwtworzyć
bed of nails matryca ostrzy
beep 1.brzęczeć , wydawać sygnał, 2.sygnał dźwiękowy
beeper brzęczyk
beetle żuczek, współrzędny manipulator do sterowania kursorem
before-image protection ochrona, zabezpieczenie obrazu pierwotnego
before-look journal dziennik przeniesień (zmian)
begining date data rozpoczęcia
beginign flag znacznik początku
begining of file (bof) początek plik
beginign od information mark (bim)
beginig of tape (bot) marker znacznik początku taśmy
beginning time czas rozpoczęcia
beginning, origin początek, rozpoczęcie
beginning - of - file - area obszar początku pliku
beginning - of - file label etykietka początku pliku, etykieta pliku
beginning-of-information marker znacznik początku informacji
beginning-of-seek area obszar początku poszukiwania
beginning-of-tape marker znacznik początku taśmy
beginning-of-transmission marker znacznik początku trnasmisji
beginning-of-volume label etykietka nośnika danych
behavior (behavioral) signatue
behavioral compiler kompilator behawioralny, zachowaniowy
behavioral language język opisu zachowania się systemu
behavioral object-orientation obiektowość behawioralna
behaviour consistency spójność zachowania
behind the schedule opóźnienie w stosunku do planu
BEL, bell character znak BEL
belief fakt, wiadomość (składnik, grupa elementów bazy systemu sztucznej inteligencji
belief-invoked interpretation wnioskowanie "od szczegółu do ogółu"
believed correctness poprawność wiarygodna
bell character znak sygnału dźwiękowego
Bell Laboratories, Bell Labs amerykańska teleinformatyczna firma badawcza
BELLCORE. BELL Communications REsearch laboratoria telekomunikacyjne BELLa
bells and whistles cechy dodatkowe, własności niepotrzebne zbyteczne
below lower limit poniżej dolnej granicy
belt part number numer części taśmy
belt printer drukarka wierszowa , taśmowa
benchmark package pakiet wzorcowy
benchmarking 1.komparatystyka, 2.testowanie wzorcowe
beneficial korzystny, pożyteczny
benefit korzyść ,zaleta
BeOS., Be Operation System 64 bitowy system operacyjny
BEP, Bit Error Probability prawdopodobieństwo wystąpienia błędnych bitów
BER, Basic Encoding Rules podstawowe reguły kodowania
BER, Bit Error Rate bitowa stopa błędu, bitowy współczynnik błędu
Berkeley broadcast transmisja , rozgłaszanie typu Berkeley
bespoke software oprogramowanie na zamówienie
best fit 2.najlepsze dopasowanie, 2.najlepsza zgodność
best fit algorithm algorytm najlepszego dopasowania
best fit decreasing algorithm algorytm najlepszego dopasowania uporządkowanych zadań
best fit method metoda najlepszego przybliżenia
best-effort delivery dostarczanie przy użyciu dostępnych możliwości
beta site tester wersji beta
beta software oprogramowanie w wersji beta
beta test test beta, eksploatacja próbna
beta-node beta wierzchołek, wierzchołek typu 1
bevel angle kąt fazy
bevel depth głębokość fay
beyond repair nie nadający się do naprawy
beacon frame ramka sygnału nawigacyjnego
beam wiązka
beanm-propagation method metoda propagacji wiązki
beam shaping kształtowanie wiązki
bearer channel kanał B (którym jest przesyłany akustyczny sygnał telefoniczny)
because it′s time to network BITNET, (akademicka sieć komputerowa)
beep pisnąć, wydać dźwięk
beetle "żuczek" (współrzędny manipulator do sterowania kursorem)
before-image protection zabezpieczenie obrazu pierwotnego, ochrona obrazu pierwotnego
before-look journal dziennik przeniesień, dziennik zmian
begin w językach programowania - słowo kluczowe, otwierające programu, procedurę lub blok; zaczynać
beginners′ all-purpose symbolic instruction code język BASIC, język programowania wysokiego poziomu
beginning flag znacznik początku
beginning-of-tape marker znacznik początku taśmy
Bel = bell sygnał dźwiękowy
bell character znak sygnału dźwiękowego
bells and whistles własności niepotrzebne
bell-tlinking podzwanianie
belt printer drukarka (wierszowa) taśmowa
bench ława
benchmark wzorzec, program wzorcowy
benchmarking 1.komparastyka, 2.testowanie wzorcowe (programu)
benchmark problem problem wzorcowy
benchmark test test wzorcowy
BER, bit error rate bitowa stopa błędu
Berkeley broadcast rozgłaszanie typu Berkeley
Bernoulli box skrzynka Bernoulliego ; system wymiennej pamięci masowej
best fit 1.najlpesze dopasowanie, 2.njlepsza zgodność
beta site obszar beta , obszar programu poddawany próbnej eksploatacji
beta test test beta, próba w warunkach eksploatacji użytkowej, eksploatacja próbna
bezel obudowa napędu dyskowego
Bezier curve krzywa Beziera (używana di wektorowego zapisu grafiki komputerowej
BFD, basic file directory podstawowy katalog plików
BFS, basic file system podstawowy system plików
BGP, border gateway protocol zewnętrzny protokół bramkowy
BGcolor, BackGround color kolor tła
bias polaryzacja, błąd systematyczny, liczba stała
bidirectional dwukierunkowy in zwei Richtungen
bifurcate rozgałęziać, rozwidlać, nabijać ,nadziewać verzweigen
bifurcation rozgałęzieni , rozwidlenie, prekrój Verzweigung
bilateral dwustornny, bilateralny zweiseitig
bilingual dwujęzyczny zweischprachig
billboard tablica ogłoszeniowa, tablica reklamowa Anschlagtafel
billing fakturowanie, pomiar wykorzystania sieci w rozliczaniu opłat Fakturierung
bin ,box skrzynka , pojemnik Kasten
binary binarny, dwójkowy, podwójny, dwuskładnikowy binär
binary adder sumator dwójkowy,binarny Binäraddierer
binary arithemtic arytmetyka dwójkowa, binarna Binärarithmetik
binary cell komórka binarna Binärzelle
binary code arytmetyka dwójkowa, binarna, kod dwójkowy, binarny Binärcode
binary coded decimal digit liczba dziesiętna kodowana dwójkowo
binary coded decimal notation zapis dziesiętny kodowany dwójkowo binär dargestellte Dezimalzahk
binary counter licznik dwójkowy, binarny Binärzähler
binary data dane binarne Binärdaten
binary digit liczba dwójkowa, cyfra dwójkowa ,bit Dualzahl
binary digit, bit cyfra binarna Binärziffer
binary file plik binarny Binärdatei
binary information informacja binarna binäre Information
binary large object wielki obiekt binarny binäres großes Gebilde
binary notation zapis binarny, dwójkowy Binärschreibweisse
binary number liczba dwójkowa , binarna binäre (duale) Zahl
binary point przecinek (w liczbie binarnej) Komma
binary position pozycja binarna binäre Stelle
binary scale binarny zakres liczb binärer Zahlenbereich
binary search przeszukiwanie binarne,przeszukiwanie dwudzielne, wyszukiwanie binarne binäre Suche
binary search tree drzewo przeszukiwania binarnego Baum der binären Suche
binary shift register binarny rejestr przesuwny binäres Schieberregister
binary system system dwójkowy, binarny Binärsystem
binary tree drzewo binarne ,podwójnie rozgałęzione Binärbaum
binarydecimal conversion konwersja dwójkowa na dziesiętną Binär-zu-dezimal-Umwandlung
binarydecimal converter konwerter dwójkowo-dziesiętny Binär-Dezimalumsetzer
binomial theorem wzór dwumianu Newtona Binominaltheorem
BIOS , Basic Input/Output System podstawowy system wejścia-wyjścia,BIOS (elementrarny program PC) BIOS, grundlegendes Eingabe-/Ausgabesystem
biquadratic equation równanie czwartego stopnia (dwukwadratowe) Gleichung vierten Grades
bisect dzielić na połowy halbieren
bisection podział, przepołowienie Halbierung
bistable circuit obwód bistabilny bistabile Schaltung
BISYNC protocol, BInary SYNchronous Communications protocol binarny synchroniczny protokół komunikacyjny
BISYNC protocol, BInary SYNchronous Communications binarna transmisja synchroniczna
bit bit , liczba binarna Binärziffer
bit addressing adresowanie bitowe
bit block transfer przesyłanie bloku bitów
bit bucket kosz, hipotetyczny zasobnik, do którego wprwadza się niepotrzebne zapisy bazy danych
bit cell rejestr jednobitowy
bit clear kasowanie bitu
bit commitment zobowiązanie bitowe
bit configuration konfiguracja bitów ,wzorzec, szablon dwuwartościowy Bitkonfiguration
bit control vector binarny wektor sterujący
bit data dane bitowe
bit density gęstość bitowa,gęstość zapisu dwójkowego, binarnego Bitdichte
ibt error probability prawdopodobieństwo wystąpienia błędnych bitów
bit error rate bitowa stopa, współczynnik błędu
bit flipping 1.odwrócenie wartości bitu; 2.działanie, operacje na bitach; 3.wyrafinowany sposób programowania
bit frequency częstotliwość bitów Bitfrequenz
bit handling operacje , przetwarzanie bitowe
bit image obraz dwójkowy, bitowy
bit interleaving zmienna kolejność bitów, przeplatanie bitów
bit manipulation działanie, operacje na bitach
bit map 1.tablica bitów, raster; 2.bufor obrazu
bit mapping display wyświetlanie z buforowaniem obrazu
bit mask maska bitowa Bitmaske
bit organized memory pamięć o organizacji bitowej Bit-orientieret Speicher
bit packing density gęstość zapisu dwójkowego
bit parallel bitowo równoległy bitparallel
bit pattern wzór bitów, wzorzec binarny, mapa bitowa , wzorzec, szablon binarny, ukłąd bitów Bitmuster
bit plane 1.plaszczyzna, warstwa bitowa; 2.płat bitowy
bit position pozycja bitu
bit rate szybkość transmisji w bitach na sekundę Bitrate
bit rotation, rotate oepration rotacja bitowa, operacja rotacji
bit sequence independance niezależność od sekwencji bitowej Bitfolgeunabhängigkeit
bit serial bitowo-szeregowy bitseriell
bit set ustawienie bitu
bit significance waga bitu
bit significant znaczenie bitu
bit slice design konstrukcja segmentowa
bit slot czas transmisji bitu, cykl transmisji bitu
bit storage and sense gromadzenie i odczytywanie bitów
bit stream strumień bitów
bit string łańcuch bitów,ciąg bitów Bitkette
bit stuffing wstawianie bitów, uzupełnianien bitami
bit testing testowanie bitów
bit time czas ,cykl transmisji bitów
bit track ścieżka bitowa
bit transfer rate szybkość przesyłania bitów
bit weight waga bitów
bit wise na poziomie bitowym
bit vector wektor bitowy Bitvektor
BIT, bianry digit 1.bit (jednostka informacji); 2.cyfra dwójkowa, binarna ,bit
bit-by-bit bit po bicie (z dokładnościądo 1 bitu)
bit-by-bit organization organizacja pamięci z dostępem bitowym
bit-blitting kopiowanie punktowe fragmentu ekranu punktweises Kopieren
bitmap mapa bitowa,bitma, grafika rastrowa Bitmap
bitmap buttpne przycisk z grafiką rastrową
bitmap font font rastrowy Btmusterschriften
bitmap image ilustracja, grafika rastrowa
bitmap picture obrazek rasatrowy
bitmap resolution rozdzielczość mapy bitowej
bit-map(ed) display monitor rastrowy
bit-mapped font czcionka bitmapowa
bit-mapepd graphics grafika bitmapowa, rastrowa ,punktowa
bitmapped pictures obrazki rastrowe
bit-pattern wzorzec binarny Binärmuster
bits per inch (bpi) bitów na cal (bpi) Bits pro Zoll
bits per second (bps) bitów na sekundę (bps) Bits pro Sekunde
bit-plane encoding kodowanie według płatów bitowych
bit-plane-memory terminal trminal o bitowej organizacacji pamięci
bits per circuit per hour time bity na układ na godzinę
bits per inch bit na cal (miara gęstości zapisu informacji)
bits per milimeter, bpmm bity na milimetr (gęśtość zapisu)
bits per second bity na sekundę (miara szybkości transmisji)
bit-serial bit po bicie (w transmisji lub przetwarzaniu danych)
bit-slice architecture architectura segmentowa
bi-slice micro(processor) mikro(procsor) segmentowy
bit-slice processor procesor segmentowy,moduł procesora
bit-sliced architecture architectura segmentowa
bit-sliced organization organizacja bitowo - segmentowa
bit-sliced processor proceesor segmentowy
bitwise addition dodawanie na poziomie bitowm
bitwsie operation poeracja na poziomie bitowym
bitwise operator operator poziomu bitowego
BIU, Bus INterface Unit jednostka sprzęgająca z magistralą
BJ, Bubble Jet dysza kropelkowa,(atramentowa)
bivalnet biwalentny zweiwertig
bias in sampling tendencja w losowaniu
biased obarczony błędem
biased data 1.dane obarczone błędem, dane błędne, 2,nierównomiernie rozmieszczone, przemieszane
biased exponent 1.wykładnik obarczony błędem, 2.wykładnik przesunięty
biased number liczba nieskalowana, przesunięta
biased sample próba z błędem systematycznym
biax 1.biax, 2.elemement ferrytowy (pamięciowy lub logiczny)
bibliographical description opis bibliograficzny
bibliographical identification identyfikacja bibliograficzna
bibliographical strip oznaczenie, pole bibliograficzne
bibliography bibliografia
bid oferować
bidder drugi nadawca
bi-direction dwukierunkowość
bi-directional alignment wyrównanie dwukierunkowe
bi-directional bus magistrala , szyna dwukierunkowa
bidiectional ECP and EPP dwukierunkowy port ECP i EPP
bidiectional flow przepływ dwukierunkowy (danych)
bidiectional language język dwukierunkowy
bidiectional printer drukarka dwukierunkowa
bidirectional printing drukowanie dwukierunkowe
bi-directional transmission transmisja dwukierunkowa
bifurcated cotnact styk widlasty ,kamertonowy
bifurcation
big blue potoczna nazwa firmy IBM (od koloru znaku firmowego)
big number wielka liczba
big-endian zaczynający się znaczącym bitem lub bajtem
bilateral dimensioning wymiarowanie dwugraniczne
bilateral element element symetryczny, dwukierunkowy
bilateral limits wymiary graniczne
bilateral scanning wybieranie dwustronne
bilinear filtering filtrowanie dwuliniowe
bilinerar interpolation interpolacja dwuliniowa
bill presentment dostarczenie, przedstawienie rachunku, potwierdzeni opłaty prze internet
billi US miliard
billibit US miliard bitów, kilomegabit
billicycle US miliard cykli, gigacykl
billing code kod opłaty
bilion miliard (w USA), bilion (w Wielkiej Brytani)
BIM, Beginning of Information Mark znacznik początku informacji
bimag core pamięciowy dwustanowy rdzeń magnetyczny
bin pojemnik , zasobnik, skrytka ,kaseta, zbiornik
bin number numer podajnika
binary addition sumowanie dwójkowe
binary array tablica dwójkowa, binarna
binary association asocjacja binarna
binary balanced function zrównoważona funkcja binarna
binary carry przeniesienie dwójkowe
binary channel kanał binarny, dwójkowy
binary chop przeszukiwanie dwudzielne, binarne (połówkowe)
binary coded characters znaki kodowane binarnie
Binary Coded Decimal, BCD liczba dziesiętna kodowana binarnie
binary complement uzupełnienie dwójkowe
binary convolution code splotowy kod dwójkowy
binary digital variabe zmienna binarna
binary divide dzielenie dwójkowe, binarne
binary dump skład , zrzut dwójkowy, binarny
bianry encoding kodowanie dwójkowe, binarne
binary error correcting code dwójkowy kod z poprawianiem błędów
binary error detecting code dwójkowy kod wykrywający błędy
binary exponent wykładnik binarny
binary file transfer przenoszenie plików binarnych
binary floating point digital differential analyze cyfrowy, zmiennoprzecinkowy analizator różnicowy
binary floating point number binarna liczba zmiennoprzecinkowa
bianry format format dwójkowy, binarny
binary fraction część binarna, ułamek w postaci binarnej
binary half adder półsumator dwójkowy, binarny
binary image zobrazowanie dwupoziomowe (rastrowe z dwoma poziomami jaksrawości)
binary image processor binarny procesor obrazowy
binary information transfer dwójkowy system przekazywania informacji
binary integer binarna liczba całkowita
binary item pozycja, element binarny
bianry large obiect, (blob) duży obiekt binarny danych nieprzetworzonych, obiekt typu blob
binary loader program ładujący kod binarny
binary logic logika dwuwartościowa, dwójkowa
binary logical function funkcja logiczna dwuwartościowa
binary look up (lookup) wyszukiwanie binarne, przeszukiwanie dwudzielne
binary mantissa mantysa binarna
binary message komunikat binarny
binary multiple mnożenie dwójkowe binarne
binary number system 1.dwójowy (binarny) system liczbowy, 2.układ zerojedynkowy
binary numeral liczebnik dwójkowy, 2.cyfra liczba dwójkowa
binary operation 1.operacja binarna, dwuargumentowa ,2.działanie dwójkowe, binarne
bianry operator operator dwuargumentowy, binarny
binary phase shift keying kluczowanie binarne z przesunięciem fazy
binary program program dwójkowy , binarny
binary relation 1.elacja dwuargumentowa, dwójkowa, binarna, 2.stosunek binarny
binary representation reprezentacja (zapis) dwójkowy
binary scaler przelicznik dwójkowy, binanry
binary search algorithm algorytm przeszukiwania dwójkowego metodą połowienia
binary semaphore semafor dwójkowy, binarny
binary sequence sekwencja dwójkowa, binarna
binary signalling sygnalizacja dwójkowa, binarna
bianry split podział binarny
binary stream strumień binarny
bianry string łańcuch binarny
binary subtraction odejmowanie dwójkowe, binarne
binary synchronous communications adapter adapter binarnej transmisji synchronicznej
binary timespamp datownik binarny
binary transfer przesyłanie binarne
binary unit bit
binary variable zmienna dwójkowa, binarna
binary word słowo binarne
binary-coded decimal arithemtic arytmetyka liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo
binary-coded decimal notation zapis dziesiętny kodowany dwójkowo
binary-coded decimal system system dziesiętny kodowany dwójkowo
binary-coded representation przedstawienie w kodzie dwójkowym, dwójkowe
binary-decimal counter licznik dwókowo-dziesiętny
binary-hexadecimal dwójkowo-szesnastkowy
binary-octal dwójkowo-ósemkowy
binary-quaternary dwójkowo-czwórkowy
binary-to-decimal conversion konwersja, przetwarzanie dwójkowo-dziesiętne
binary-to-hexadecimal conversion konwersja, przetwarzanie dwójkowo-szesnastkowe
binary-to-octal conversion konwersja dwójkowo-ósemkowa
bind spinać, wiązać, powiązać, łączyć, 2.wiązanie
bind file plik wiązania
binder 1.teczka, segregator, 2.maszyna do oprawy dokumentów, 3.program wiążący , konsolidator
bonder language język konsolidatora
Binders Spinacze w pakiecie MS Office
bindery baza obiektów sieci, "spoiwo"
bindery file plik bazy obiektów sieci NetWare
binddery object obiekt zawarty w bazie obiektów serwera NetWare
binding 1.wiążanie, dowiązanie, powiązanie, skojarzenie, 2.oprawa, spinanie, 3.wiążący, prawomocny, obowiązujący
binding directory katalog powiązany
binding edge krawędź oprawy
binding handle uchwyt powiązania
binding information informacje o powiązaniach
binding margin obrzeże do broszurowania
binding of modules zestawienie modułów
binding of name wiązanie nazwy (nadawanie znaczenia nazwie)
binding of variable wiązanie zmiennej (nadawanie znaczenia zmiennej)
bindig offset margines na oprawę
binding time czas konsolidowania, linkowania
binhex binheksa
BinHexed pliki spakowane w formacie BinHex
binning sortowanie struktur półprzewodnikowych
binocular disparity rozbieżność w obserwacji dwuocznej
binomial dwuczłonowy, dwumienny
biometric device urządzenie biometryczne
biometric identification identyfikacja biometryczna
biometrics biometryka
bionics bionika
biosensor czujnik biologiczny
BIP,Binary Image Processor binarny procesor obrazowy
biparite graph graf dwudzielny
biplexer biplekser (bardzo szybki kanał transmisji danych)
bipolar dwubiegunowy , bipolarny
bipolar coding kodowanie bipolarne
bipolar junction translator tranzystor bipolarny
bipolar signal sygnał bipolarny
bipolar violation zakłócenia biplarności
biquinary dwupiątkowy, dwójkowo-piątkowy
biquinary code kod dwupiątkowy
biquinary notation zapis, notacja dwupiątkowa
biquinary number system dwupiątkowy, dwójkowo-piątkowy system liczbowy
birthday attack atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin
birthday paradox paradoks dnia urodzin
birth-death system system urodzin - śmierci (system masowej obsługi z przejściami tylko do stanów sąsiednich)
BISAM, Basic Indexed Sequential Access Method podstawowa indeksowo-sekwencyjna metoda dostępu
B-ISDN, Broadband-ISDN szerokopasmowy ISDN (na włóknach szklanych , 1,5 Mbps)
bisection algorithm algorytm przeszukiwania binarnego
bisector dwusieczna
bistable dwustanowy, dwustabilny
bistble circuit , bistable trigger element przerzutnik
bistable circuit (multivibrator) multiwibrator
bistable element element bistabilny, dwustabilny
bistable latch zatrzask (typ przerzutnika)
bistable relay przekaźnik dwustabilny
bistable trigger przerzutnik dwustabilny
bistable trigger element przerzutnik
bit significant position pozycja znacząca bitowo
bias niezrównoważenie , błąd systematyczny, odchylenie
biased exponent wykładnik przesunięty
bias voltage 1.napięcie początkowe, przedpięcie, 2. napięcie polaryzacji
biax biaks ,element ferrytowy pamięciowy lub logiczny
bidding licytacja (technika dynamicznego konfigurowania adresów stosowana przez protokoły)
bidirectional bus syna dwukierunkowa
bidirectional printer drukarka dwukierunkowa
bidirectional printing drukowanie dwukierunkowe
big endian porządek typu bardziej znaczący bajt jako pierwszy
bilateral element element symetryczny, element dwukierunkowy
bilion instructions per second miliard rozkazów na sekundę
bin kaseta (mieszczący moduły), zbiornik (np. na karty), pojemnik (np. na taśmę)
binariztion process procedura binaryzacji
binarize binaryzować, przekształcać w dane binarne
binary dwójkowy binarny
binary carry przeniesienie dwójkowe
binary channel kanał dwójkowy, kanał binarny
binary character znak bianrny
binary chop przeszukiwanie dwudzielne, przeszukiwanie dychotomiczne
binary code kod dwójkowy, kod binarny
binary-coded kodowany dwójkowo, kodowany binarnie
binary-coded data dane kodowane dwójkowo
binary-coded decimal liczba dziesiętna kodowana dwójkowo, BCD
binary-coded decimal notation zapis dziesiętny kodowany dwójkowo, sposób kodowania liczb dziesiętnych, w którym kolejne cyfry liczby zapisywane są dwójkowo
binary complement uzupełnienie dwójkowe, uzupełnienie binarne
binary countdown binarne zliczanie dół
binary counter licznik dwójkowy, licznik binarny
binary data interchange wymiana danych binarnych
binary digit cyfra dwójkowa, cyfra binarna, bit
binary dump zrzut dwójkowy, rzut binarny
binary element element dwójkowy, element binarny
binary encoding kodowanie binarne
binary encoding method metoda kodowania bianrnego
binary expotential backoff binarne wykładnicze wycofywanie się
binary file plik dwójkowy, plik binarny
binary format format binarny
binary image obraz binarny, z dwoma poziomami jaskrawości
binary input wejście dwójkowe , wejście binarne
binary integer binarna liczba całkowita
binary large object duży obiekt binarny, duże pliki , głównie z danymi multimedialnymi
bianry logic logika dwuwartościowa, logika dwójkowa, logika binarna
binary lookup przeszukiwanie dwudzielne, przeszukiwanie dychotomiczne
binary mode tryb dwójkowy
binary notation zapis dwójkowy, zapis binarny , notacja dwójkowa, notacja binarna
binary number liczba dwójkowa, liczba binarna
binary numeral liczebnik dwójkowy, liczebnik binarny
binary output wyjście dwójkowe, wyjście binarne
binary parity check binarna kontrola parzystości
binary point przecinek dwójkowy, przecinek
binary program program dwójkowy, program binarny (w języku maszynowym)
binary representation reprezentacja dwójkowa, reprezentacja binarna
binary run file binarny plik operacyjny
binary scaler licznik dwójkowy, przelicznik dwójkowy
bianry search przeszukiwanie dwudzielne, przeszukiwanie dychotomicznego
binary signal sygnał dwójkowy, sygnał binarny, sygnał cyforwy
binary signaling sygnalizacja dwójkowa, sygnalizacja binarna
binary synchronous communications binarna transmisja synchroniczna
binary system system dwójkowy, system binarny
binary-to-decimal conversion konwersja dwójkowo-dziesiętna
bianry-to-hexadecimal conversion konwersja dwójkowo-szesnastkowa
binary-to-octal conversion konwersja dwójkowo-ósemkowa
binary tree drzewo binarne (każdy wierzchołek na dwie gałęzie)
binary unit bit, jednostka ilości informacji
binary variable zmienna dwójkowa, zmienna binarna
bind wiązać , łączyć
binder program wiążący
binding wiązanie (np. nazw)
binding time czas wiązania
binning sortowanie struktur półprzewodnikowych
binode dioda-trioda
biochip cząsteczka związku organicznego jaki podłoże mikroelementu elektronicznego
bionics bionika
BIOS, basic input/output system podstawowy system wejścia-wyjścia, moduł zawierający podstawowe procedury obsługi urządzeń zewnętrznych
biosensor czujnik biologiczny
bipolar coding kodowanie bipolarne
bipolar integrated circuit bipolarny układ scalony
bipolar junction transistor bipolarny tranzystor złączowy
bipolar transistor tranzystor bipolarny
bips, bilion instructions per seconds miliard rozkazów na sekundę
biquinary code kod dwupiątkowy
biquinary notation zapis dwupiątkowy, notacja dwupiątkowa
BIST, built-in self test wbudowany test autoamtyczny
bistable circuit układ bistabilny
bistable elements elementy bistabilne
bistable latch zatrzask (typ przerzutnika)
bistable multivibrator przerzutnik dwustabilny
bistable replay przekaźnik dwustabilny
bistable relay przekaźnik dwustabilny
bistable trigger przerzutnik dwustabilny
BISYNC, binary synchronous communication binarna transmisja synchroniczna
bit .bit (jednostka ilości informacji),2.bit, cyfra dwójkowa, cyfra binarna
bit clear kasowanie bitu
bit density gęstość bitowa, gęstość zapisu dwójkowego
bit error rate bitowa stopa błędu , bitowy współczynnik błędu
bit manipulation operowanie bitami
bitmap mapa bitowa, tablica bitów, raster
bit-mapped image obraz konturowy, obraz rastrowy
bit-mapped font font rastrowy , każda litera fontu reprezentowana jest w pamięci komputera jako mapa bitowa
bit-mapped graphics grafika punktowa, grafika rastrowa
bit mask maska bitowa
BITNEt, because it′s tie to network BITNET, akademicka sieć komputerowa
bit packing density gęstość zapisu dwójkowego
bit pad rysownica, komputerowe urządzenie wejściowe
bit position pozycja bitu
bit rate szybkość przesyłania danych w bitach na sekundę, przepływność
bit rate of lightwave systems przepływność systemów światłowodowych
bit set ustawianie bitu
bit significance waga bitu
bit-sliced architecture architektura segmentowa
bit-sliced microprocessor mikroprocesor segmentowy
bit-sliced organization organizacja bitowo-segmentowa
bits per centimeter bity na centymetr
bits per inch bity na cal
bits per milimeter bity na milimetr
bits per second bity na sekundę
bit stream strumień bitów
bit string łańcuch bitów, ciąg bitów
bit stuffing wstawianie bitów, uzupełnienie bitami (np. w protokołach transmisji danych
bit testing testowanie bitów
bit transfer rate szybkość przesyłania bitów
bit weight waga bitu
BJT, bipolar junction transistor bipolarny tranzystor złączowy
black czarny ,czernić schwarz, schwärzen
blackboard tablica ścienna Wandtafel
black box 1.czarna skrzynka, "złodziejka hackerska"; 2.układ we/wy
blacklist blokada połączeń, czarna lista, lista zastrzeżeń Wahlsperre
black box 1.czarna skrzynka, "złodziejka hackerska"; 2.układ we/wy
black level poziom czerni
black matrix czarna matryca
black print head głowica drukująca czerni
black-and-white display monitor czarno-biały
Blackbird sieciowa usługa multimedia Microsoftu zwana "kos"
blackboard obszar roboczy (w systemach doradczych- część bazy z wnioskami z procesu rozumowania logicznego)
blackbody ciało doskonale czarne
black box 1.czarna skrzynka, "złodziejka hackerska"; 2.układ we/wy
blackout failure błąd zaciemnienia
blackout time czas zaciemnienia
blackout, black-out zanik napięciam, zaciemnenie
blade conatct styk nożowy
blank pusty, formularz, blankiet, przerwa, odstęp międzyimpulsowy, spacja leer
blank address adres pusty
blank bit bit pusty
blank cell komórka, pole puste
blank character spacja,"pusty znak", znak odstępu Leerzeichen
blank column kolumna pusta Leerspalte
blank common blok wspólny
blank cover pokrywa zamykająca, zaślepiająca
blank cycle cykl pusty
blank diskette dyskietka pusta, nieoznakowana
blank form formularz , druk
blank instruction, do-nothing (instruction, dummy, null, no-operation, waste instruction) rozkaz pusty Leerbefehl
blank line pusty wiersz
blank position pozycja pusta
blank screen ekran pusty, wygaszony
blank space spacja ,"pusty znak", odstęp między wyrazami leer
blank (empty) string pusty łańcuch znaków, łańcuch złożony ze spacji
blank tape czysta taśma
blanked element element niewidzialny
blanking wygaszanie (elementów obrazu)
blanking input wejście gaszące, wskaźnik
blanking level poziom wygaszania
blankness przestrzeń pusta Leere
blast dmuchawa, uwalniać, oswabadzać, programować pamięć stałą PROM Gebläse
blaster programator pamięci stałej, prgoramator PROM
bleed 1.ilustracja wpuszczona;2.wyciek kapilarny farby drukarskiej poza kontur znaku; 3.spad
bleed limit margines na spad
bleeding błąd typu przenikanie, efekt odbiteo światła
bleeding white przenikanie bieli
blend zrównanie , mieszać, łączyć, metamorfoza (efekt graficzny) Angleichung , mischen
blend front to back wyrównać przód do tyłu Vorne am Hinten angleichen
blend horizontally wyrównać poziomo horizontal angleichen
blend options opcje łączenia, opcje metamorfozy Angleichungs-Optionen
blend surface powierzchnia pośrednia
blend vertically wyrównać pionowo vertical angleichen
blending function funkcja płynnego połączenia odcinków
blending modes tryby mieszania, metody wypełniania, tryby ewolucji Füllmethoden
blendmap mapa mieszania
BLER, BLock Error Rate liczba błędów bloku
blessed folder teczka konfiguracyjna
blind ślepy, nierozpoznawalny blind
blind coy receipt,blind carbon copy kopia ukryta Blindkopie
blind cetificate certyfikat bez informacji o użytkowiku
blind computattion obliczenia zamaskowane, utajnione
blind dial wybiernie bez oczekiwania na sygnał
blind keyboard kalwiatura śleba (bez podglądu na ekranie)
blind signature niewidoczny podpis cyfrowy
blinding maskowanie
blink migać, migotać
blinking migotanie obrazu, migoczący
blit kopiować tblicę bitów, wykonywać operację na tablicy bitów
blob kropelka, kulka , blob
Blob, Binary large object duży obiekt binarny
block blok Block
block address adres bloku Blockaddresse
block buffer bufor blokowy
block cancel character znak kasowania bloku
block chaining łączenie, zaszcepeienie bploków
Block Character Check (BCC) kontorla znaku bloku
block check kontrola bloku Blockprüfung
block cipher szyfr blokowy
block code kod blokowy
block control byte bajt kontrolny bloku
block copy kopiownaie, kopia bloku
block count liczenie bloków
block counter liczenie bloków
block cursor kursor blokowy
block delete usuwanie blokowe, bloku
block device urządzenie blokowe blockorientiertes Gerät
block diagram,logic flow-chart wykres ,schemat blokowy Blockschaltbild
blessed folder teczka konfiguracyjna
block edit function funkcja edycji bloku
block encryption szyfrowani blokowe
block end protection character znak zabezpeiczający koniec bloku
block error błąd blokowy Blockfehler
block error rate współczynnik, stopa blokowa błędu
block factor współczynnik blokowania
block format format bloku
block gap przerwa międzyblokowa
block graphics grafika blokowa
block handwriting reader czytnik ręcznego pisma blokowego
block header nagłówek bloku
block ID identyfikator bloku
block ignore character znak pominięcia bloku
block length długość bloku Blocklänge
block list lista bloków
block loading ładowanie blokowe
block mark znacznik, marker bloku
block marker track ścieżka znaczników bloku
block move przesunięcie, przeniesienie bloku
block movement przesunięcie bloku Blockverschiebung
block multiplexer channel kanał multiplekserowy z blokową transmisją danych
block number numer bloku
block of words blok słów
block of informations blok informacji, blok danych Datenblock
block operation operacja blokowa, działanie na blokach
block overlay nakładkowanie bloków
block parity blokowa koontrola parzystości
block protection zabezpieczenie bloku
block reading oczytywanie bloku
block register rejestr bloku Blockregister
block retrieval wyszukiwanie bloków
blocjk scheme schemat blokowy
block selection wybór bloku Blockauswahl
block selection time czas znalezienia fizycznego bloku dysku
block size długość bloku Blocklänge
block sort sortowanie blokowe blockweises Sortieren
block statement blok komend Anweisungsblock
block structure struktura blokowa
block synchronization synchronizacja bloków
block terminating character znak zakończenia trnasmisji bloku
block transfer transfer blokowy blockweises Übertragen
block writing pisanie bloku
block, interlock blokować
block-check character znak kontrolny bloku
blocked file plik zblokowany
blocked record zapis zblokowny, rekord zbokowany
blocked signal sygnał zablokowany
blocked thread wątek zablokowany
blocking 1.tworzenie bloku, łączenie w bloki; 2.blokowanie
blockowanie call wywołanie blokujące
blocking factor współczynnik blokowania
blocking signal sygnał blokujący
blocking type typ blokowania
block-letters duże litery
block-normalized znormalizowany blokowo
block-oriented device urządzenie blokowe, urządzenie o strukturze blokowej, o dostępie blokowym
block-oriented RAM pamięć RAM o strukturze blokowej
blocksize rozmiar bloku
block-structured language język wysokiego poziomu o strukturze blokowej
blooming rozmazanie obrazu
blow programować pamięć stałą, zapisywać informację do PROM′u
blower dmuchawa, wentylator
blue-ribbon program bezbłędny program
blue angel teczka konfiguracyjna
Blue Book Ethernet Niebieska Księga Ethernetu
blue bomb "niebieski ekran" w Windows blaue Bombe
blueprint światłokopia Blaupause
blunder poważna, znaczna pomyłka
blur rozmacie Weichzeichnen
blur more mocne rozmycie stark weich zeichen
blur tool narzędzie rozmycia Wiechzeichnungsfilter
bluring rozmazanieobrazu, niostrość obrazu
block exlude wyłączanie bloku
B, byte bajt
black box czarna skrzynka , rekorder awaryjny
blank 1.przerwa, odstęp międzyimpulsowy, znak pusty
blank pusty
blank cell komórka pusta, pole puste (arkusza kalkulacyjnego)
blank character znak odstępu , spacja
blanking wygaszanie (elementów obrazu)
blank instruction rozkaz pusty, rozkaz "nic nie rób"
blank line wiersz pusty, wiersz odstępu
blank tape taśma czysta
bleed część obrazu , która rozciąga się poza brzegiem oznakowanej do drukowania strony
blending płynne przekształcanie jednego obiektu wektorowego w drugi
BLER, block error rate blokowa stopa błędu
blessed folder katalog konfiguracyjny; w komputerach Macintosh - katalog z danymi konfiguracyjnymi systemu operacyjnego
blind carbon copy ukryta kopia "do wiadomości" , listu wysyłanego pocztą elektroniczną
blind signature podpis ukryty
blinking migotanie (obrazu)
BLOB, binary large object duży obiekt binarny , duże pliki głównie z danymi multimedialnymi
block blok , segment programu, część zbioru danych o określonej długości
block diagram schemat blokowy
block error rate blokowa stopa błędu
block gap przerwa (między)blokowa
block graphics grafika blokowa, semigrafika
blocking tworzenie bloku, łączenie (danych) w bloki
blocking factor współczynnik zblokowania
blocking filter filtr zaporowy
blocking layer warstwa zaporowa
blocking oscillator oscylator samodławny , oscylator blokujący
blocking period czas zaporowy
blocking software oprogramowanie blokujące
blocking unit człon oddzielający, człon blokujący
block length długość bloku
block matching w technice multimedialnej - porównywanie fragmentów obrazu w celu znalezienia informacji dotyczących kodowania
block of words blok słów (komputerowych)
block-oriented device urządzenie blokowe
block-oriented RAM pamięć RAM o strukturze blokowej
block scheme schemat blokowy
block structure struktura blokowa
block transfer przesyłanie (informacji) blokowe
blooming rozogniskowanie (w lampie obrazowej)
blow programować pamięć stałą, zapisywać informację w pamięci PROM
blower przepalacz , urządzenie do programowania pamięci PROM
blue glow poświat niebieska
blur rozmycie
BM, Boot Manager menadżer startowy
BMP, BitMaPa mapa bitowa, obraz cyfrowy
BNC connector złącze BNC , wtyk BNC
BNC port port BNC
BNC T-piece connector złącze BNC w kształcie litery T
BNC., British Naval Connector,Bayonet Neil-Concelman typ końcówki połączeniowej
BNF,Backus-Naur-Form notacja Backusa-Nura
BNC connector, bayonet Neil-Concelman connector złącze BNC, wtyk BNC
board płyta, płytka Tafel
board dimensions wymairy płyty
board wiring łączenie tablicy; odrutowanie płytki drukowanej
board-mounted connector złącze do montażu na płytce drukowanej
body korpus , bryła, treść Hauptteil
body stub namiastka, korpus, część końcowa obiektu
body text tekst podstawowy
body-punched aspect card karta przezeirna
BOF, Beginning Of File początek pliku
bogus fikcyjny, fałśzywy, błędny
boil kondensować kondensieren
bolierpalte biblioteka stadnardowych tekstów; fragment tekstu; szablon wzorzec
bold pogrubienie, wyrtłuszczenie fett, fette Schriftauszeichnung
bold character znak wytłuszczony Zeichen mit "fetter" Schriftauszeichnung
bold face, boldface pogrubienie (wytłuszczenie)
bold text tekst pogrubiony
bolt zasuwa, rygiel Riegel
BOM, Beginning of Message początek komunikatu
bomb bomba,upadek systemu, załamanie pracy systemu
bond złącze, łącznik
bonding połączenie, złączenie
bonding pad pole stykowe, kontaktowe
book książka Buch
bookkeeping operation operacje pomocnicze w porządkowaniu danych
booklet broszura Broschüre
bookmark, overlap zakładka Lesezeichen
bookmarklet zakładeczka w języku JavaScript streująca dostępem do stron WWW
bookshelf półka
Boolean boole′owski, logiczny
Boolean algebra algebra Boole′a Boolesche Algebra
Boolean connective łącznik boolowski
Boolean data dane boolowskie
Boolean expression wyrażenie boolowskie
Boolean function funckja boolowska, logiczna
Boolean literal literał boolowski
Boolean logic logica Boole′owska, dwuwartościowa
Boolean operation operacja boole′owska
Boolean operation table algebra łączeń Wahrheitstabelle
Boolean operator operator boole′owski
Boolean primary wyrażenie logiczne podstawowe logischer Elementarusdruck
Boolean search wyszukiwanie logiczne Boolesche Suche
Boolean type typ boolowski
Boolean value wartość booleowska, logiczna
Boolean variable, data type zmienna boole′owska, boole′owski typ danych
boopy-trap założyć, podłożyć (bombę, pułapkę)
boost wzmażać, zwiększać
booster urządzenie wspomagające, dodawcze, przyspieszacz, wzmaczniacz
booster amplifier wzmacniacz pośredni Zwischenverstärker
boot ładować, inicjować system operacyjny booten, urladen
boot block (record) rekrod, blok bootujący, inicjujący, startowy
boot control password-protected sterowany rozruchem chronione hasłem
boot disk dysk bootowalny, startowy, rozruchowy
boot diskette dyskietka startowa
boot file plik ładujący
boot manager menadżer startowy rozruchu
boot partition partycja bootująca, startowa
boot process proces rozruchu, rozruch
boot prompt zachęta startowa
boot record zapis, rekord wprowadzający, początek dysku
boot ROM rozruchowa pamięć ROM
boot ROm socket gniazdo rozruchowej pamięcui ROM
boot sector sektor bootujący, startowy
boot up (booting) ładowanie systemu operacyjnego do pamięci
bootable bootowalny
bootable CD ROM rozeruchowy dysk CD
bootable disk dysk ładujący (zawierający system), dysk rozruchowy, startowy
booting wciąganie, wprowadzanie
bootleg nielegalna kopia
bootROM modułkarty sieciowej, umożliwia włączenie systemu serwera z terminala
bootsector sektor ładujący, rozruchowy
bootstrap program ładujący, ładować, inicjować, procedura startowa, rozruchowa, program ładowania początkowego Ladeprogramm
bootstrap block blok ładowania początkowego
bootsrap input program program wprowadzania początkowego
bootstrap loader program ładowania początkowego, program łądujący, procedura ładująca
bootstrap loading ładowanie początkowe
bootstrap memory pamięć z programme łądującym system
bootstrap program program ładowania początkowego
bootstrap serwer serwer ładowania początkowego
bootstrap block blok ładowania początkowego
boot-time czas rozruchu, uruchamiania wstepnego
boot-up rozruch proces rozruchu
BORAM, Block-Oriented RAM pamięć racm o stukturze blokowej
border granica, brzeg, ramka , obramowanie, krawędź Rand
Border Gateway Prootocol protokół bramek granicznych , protokół BGP
border servces usługi granicowe
border system system graniczny
bore otwór Bohrloch
borer wiertło Bohrer
borrow przeniesienie Übertrag
BOS, Basic Operating System podstawowy system operacyjny
Bose-Chandhuri-Hoequenghem code (BCH) kod Bose-Chandhuri-Hoequenghema
bot robot Roboter
bot (back on topic) powrót do tematu zurück zum Thema
BOT marker beginning of tape marker -znacznik początku tasmy; beginning of trnasmission marker - znacznik początku transmisji
bot scirpt skrypt robota, skrypt bota
both-way dwukierunkowy
both-way circuit kanał dupleksowy
bottom spód , dół
botch łatać, kompilacja flicken, Flicken
bottleneck wąskie gardło, słaby punkt Enge, Engpass
bottom podstawa Sohle
bottom disk dolny dysk
bottom marigin dolny margines
bottom of stock spód stosu
bottom of stack dno sotosu, dolna granica stosu
bottom up method (programming) metoda wstępująca
bottom window border dolna część ramki obrazu unterer Fensterrand
bottom of page dolna część strony
bottom-of-stack pointer wksaźnik dna stosu, dolnej granicy stosu
bottom up wnioskowanie uprzedzające
bottom up analysis analiza wstępująca
bottom up design projektowanie wstępujące
bottom up development opracowanie wstępujące, "z dołu do góry"
bottom up method metoda wstępująca, "z dołu do góry"
bottom up parsing wstępująca procedura tworzenia grafów
bottom up reasoning wnioskowanie indukcyjne, logiczne wnioskowanie "od faktów do uogólnień"
bounce odbicie sprężyste Rückprall
bounce light effectk efekt odbicia światła
bounceed message waidomość odbita
bound ograniczenie Schranke
bounced message wiadomość odbita
bobound check sprawdzanie przynależności do zakresu, kontrol granic
bound module moduł ograncizony
boound program program wynikowy
bound register rejestry zabezpiecznia pamięci
bound variable zmienna związana
boundary granica, krawędź Grenze
bounadry alignment wyrównanie adresu
boundary condition warunek marginalny Randbedingung
boundary fill zamalowywanie zamkniętego obszaru, wypełnienie obszaru kolorem
boundary line linia graniczna
boundary measure granica, obszar graniczny, ograniczene, obwiednia
boundary protection ochrona pamięci
boundary punctuation znaki wyznaczające granice, graniczne
booundary register rejestr ograniczeń pamieci przydzielonej użytkownikowi
boundary representation reprezentacja brzegowa
boundary set zbiór brzegowy
boundary value wartość graniczna Grenzwert
boundary violation wyjście poza zakres
bounded from above ograniczony z góry
bounded-context grammar ramatyka z ograniczonym kontekstem
boundedness ograniczoność
bounding box ramka brzegowa, ograniczająca
bounding volume bryła ograniczająca
boundless bezgraniczny grenzenlos
bounds violation wyjście poza granice zakresu,wyjście poza obszar przydzielonej pamięci
bove the fold widoczna częśćstrony webowej
boundary set zbiór brzegowy
box pojemnik, ramka, blok, kratka formularza, skrytka, skrzynka poczatowa Behälter
box filter filtr prostokątny
boxed set zestaw w pudełku
board płyta , tablica, płytka drukowana
body treść (programu)
body matter podstawowa część tekstu (bez nagłówków, stopek, itp.)
body of the program treść (programu)
body stub korpus
bold gruby, wytłuszczony
boldface pismo grube, czcionka wytłuszczona
bonding area obszar połączenia drutowego
bonding pad pole kontaktowe
bond lift-off odklejanie się połączenia (struktury lub drutu)
bond-to-bond distance odległość między punktami połączeń drutowych
bond-to-chip distance odległość między punktem połączenia drutowego a strukturą
bookkeeping operations operacje pomocnicze (przy porządkowaniu danych)
bookmark zakładka ,znacznik
bookmark umieścić zakładkę
Boolean algebra algebra Boole′a
Boolean function funkcja Boole′a , funkcja logiczna
Boolean type typ boolowski, typ logiczny
booster urządzenie wspomagające
boot ładowanie początkowe , systemu operacyjnego do pamięci komputera, inicjowanie (systemu operacyjnego)
boot ładować, , inicjować, zapuszczać
boot disk dyski inicjujący (system operacyjny)
boot record rekord ładujący
bootstrap ładowanie wstępne, ładowanie początkowe, ładowanie programu inicjującego, procedura startowa (inicjująca współpracę komputera z systemem operacyjnym); ładować, inicjować, zapuszczać
bootstrap block blok ładowania wstępnego (na dysku)
bootstrap loader program ładowania wstępnego, program ładujący, program inicjujący
bootstrapping ładowanie wstępne , ładowanie początkowe , ładowanie programu inicjującego
bootstrap program program samoładujący
BORAM, block-oriented RAM pamięć RAM o strukturze blokowej
border ramka, brzeg (ekranu monitora)
border gateway protocol zewnętrzny protokół bramkowy
borrow przeniesienie zanegowane, pożyczka (przy odejmowaniu)
bottom dno, spód
bottom of stack spód stosu
bottom-up wstępujący
bounced message wiadomość odbita (w poczcie elektronicznej)
boundary granica (obszaru)
box ramka, kratka
BPDU,Bridge PDU PDU mostkowania
bpi, bits per inch bity na cal
BPM, Bits Per Milimeter bity na milimetr
BPP, Bits Per Pixels bitów na piksel
BPR, Business Process Reengineering modelowanie procesów w systemach operacyjnych
bps rate szybkość mierzona w bitach na sekundę
bps rate adjust dobieranie wybór szybkości
BPU, Branch Processing Unit jednostka przewidywania skoków
BPAM ,basic partitioned access method podsatwowa metoda dostępu podielnego
Bpcm, bytes per centimeter bajty na centymetr
bpcm, bits per centimeter bity na centymetr
Bpi, bytes per inch bajty na cal
bpi, bites per inch bity na cal
bpm, bits per millimeter bity na milimetr
Bps, bytes per second bajty na sekundę
bps, bits per second bity na sekundę
BRA, Basic Rate Access dostęp stopnia podstawowego
brace nawias łańcuchowy, podpora ukośna, podparcie geschweifte Klammer,Strebe, Abstützung
bracket nawias kwadratowy ,klamra;wspornik, wciąć w nawias; połączyć, zgrupować eckige Klammer
bracket identifier identyfiaktor nawiasowany
bracketed therm wyrażenie w nawiasie eingeklammerter Ausdruck
braille alfabet Braille′a Blindenschrift
brain mózg, komputer, mózg elektronowy
brain drain "drenaż mózgów"
brain power fadry naukowe
brainstorming "burza mózgów", narada
boundary set zbiór brzegowy
brainwork praca umysłowa Kopfarbeit
brake hamulec Bremse
branch rozgałęzienie programu, gałąź, krótki skok,oddział, rozgałęziać Programmverzwiegung, Zweig
branch and bound algorithm algorytm podziału i ograniczeń
branch and bound method metoda podziału i ograniczeń
branch address adres rozgałęzienia Verzwiegungsadresse
branch on condition rozkaz skoku warunkowy bedingter Sprungbefehl
branch cable kabel odgałęziony
branch circuit zaisłanie z innej fazy, obwóc odgałęziony
branch connecitivity spójność gałęziowa
branch instruction instrukcja rozgałęziona
branch on condition instruction warunkowy rozkaz rozgałęzienia
branch operation operacja rozgałęzienia
branch point punkt rozgałęzienia
branch prediction unit układ przewidywania rozgałęzienia
branch program program rozgałęzienia
branch table tablica rozgałęzień
branched file plik rozgałęziony
branching rozgałęzienie , przejście, przekazanie Verzweigung
branching box mufa rozdzielcza
branching instruction polecenie rozgałęzienia Verzweigungsbefehl
branching point miejsce , punkt rozgałęzienia
branching process proces gałązkowy
branching rule reguła podziału, rozgałęzienia
branchpoint miejsce, punkt rozgałęzienia; zwrotnica, przełącznik
branch-to-label construction struktura rozgałęzienia wykorzystująca etykietę
brand image symbol, znak firmowy
brand module mikroośreodek (WWW)
brand name nazwa towarowa, znak firmowy, marka produktu
brand-new fabrycznie nowy
brass mosiądz Messing
brassboard doświadczalny
BRB, Be Right Back zaraz wracam
braze lutować lutem twardym hartlöten
breach naruszenie np. ochrony
breach of contract zerwaniem niedotrzymanie umowy
breach of warranty naruszenie gwarancji
breadboard maieta, płyta makietowa; model eksperymentalny
breadboard model model laboratoryjny
breadboarding of IC, breadboarding of integrated circuit makietowanie układu scalonego
breadth first search przeszukiwanie metodą rozszerzenia
break podział Umbruch
break apart rozłączyć
break character znak przerwy Leerzeichen
break delivery dostarczanie przerywające
break down znikać ,zatrzymanie z powodu awarii ausfallen
break field pole przerywające
break handling program program obsługi przerwania
break in interwencja, przerwanie
break into dzielić na
break key klawisz przerwania, zatrzymania
break level grupowanie wierszy, poziom przerwania, prupy wierszy
break message komunikat przerywający
break point punkt kontrolny, punkt przerwania Haltepunkt
break-code kod klawiaturowy Tastencode
breakpoint punkt przerwania, punkt kontrolny, punkt kontrolnego przerwania Haltepunkt
breakpoint condition warunek zatrzymania
breakpoint instruction rozkaz przerwania, zatrzymania
breakpoint program program obsługi przerwania
breakpoint signal symbol punktu, miejsca zatrzymania
break signal detection detekcja sygnału wstrzymania
break signal termination zakończenie sygnału przerwania transmisji
break signal timeout przekroczenie czasu trwania sygnału przerwania
break the sequence naruszać kolejność
breakdown time czas awarii urządzenia
breaing point programowany punkt zatrzymania
breaking-in period okres wdrażania
breakout box urządzenie testujące kable telekomunikacyjne
breakdown time czas awarii urządzenia
breakthrought przełom
breakway point punkt rozwidlenia
breedle wyraźny szum dźwiękowy
B-register rejestr modyfikacji, rejestr B, rejestr indeksowy
BRI, Basic Rate Interface interfejs stopnia podstawowego
BRI/BRA , Basic Rate Interface/BRAccess dostęp do ISDN
bric-and-mortar internetowa operacja biznesow
bridge mostek Brücke
bidge disc dysk mostkowy Brücken-Disc
bridge funtioanlity zestaw funkcji mostu
bridge site mikro ośreodek
bridge, bridging product most, pomost
bridget PCI mostkowane połączenie PCI
bridgware programaowe i sprzętowe środki do przenoszenia orpogramowania na inny komputer
briding mostkowanie
brifcase aktówka
Brifcase utility Aktówka
Briggsian logarithm logarytm Briggsa, logarytm dziesiętny dekadischer Logarithmus
brighten rozjaśniać
bridget PCI mostkowane połączenie PCI
brightness jaksrawość luminancja, jasność
brightness control egualcja jasnośco, jaskrawości
brightness of tone jasność tonu, czystość brzmienia dźwięku
brightness range zakres regulacji jasności
brilliant błyszczący
bridget PCI mostkowane połączenie PCI
bring forward przekazać dalej, przyspieszyć, przełożyć na wcześniejszy termin schrittweise vorwärts , vorzhien
bring-up uruchamiać , podnosić
bring down zawiesić, zdezaktywować serwer
bring good results dawać dobre wyniki
bring into operation oddawać do ekspoatacji
bring into step synchronizować
bring up to date zaktualizować
bring to front przemieścić do przodu nach vorne bringen
british standard norma brytyjska
British Standard Interface złącze standrdowe BSI
brittle podatność, odpryskujący Anfälligkeit , spröde
brittle program program uzależnoony od rodzaju komputera
broadband szerokie pasmo, szerokopasmowy Breitband, breitbanding
brodband channel kanał szerokopasmowy
broadband exchange centrala szerokopasmowa
broadband ISDN, (B-ISDN) ISDN szerokopasmowy
broadband lan sieć lokalna z modulowaną transmisją, sieć lokalna , szerokopasmowa
broadband line łącze szerokopasmowe
broandband link połączenie szerokpasmowe; szerokopasmowa linia łączności
broadband signaling sygnalizacja szerokopasmowa
Braodband Web serokopasmowy Web z pbsługą CD-ROM, HiFi i multimediów
broadband, wideband pasmo szerokie
broadcast ogłaszanie; transmitować, rozgłaszać, emitować; transmisja, rozgłaszanie, emisja Verbreitung; gleichzeiting an viele Teilnehmer übertragen; gleichzeitige Übertragung von Daten an viele Teilnehmer , Senden
broadcast address adres transmisji, adres emisji, adres rozgłaszania Broadcast-Adresse
broadcast frame ramki rozgłaszania Broadcast-Frame
broadcast isolation izolowanie transmisji Broadcast-Isolierung
broadcast mechanism mechanizm rozgłaszania Broadcasting Mechanismus
broadcast message komunikat rozsiewczy
broadcast mode tryb transmisji, tryb rozgłaszania, tryb emisji Broadcast-Modus
broadcast network eić rozsiwecza, przekazowa
broadcast quality jakość emisji
broadcast storm eskalacja pakietów, natłok nadawczy w trybie rozgłoszeniowym
broadcasting rozgłaszanie, rozpowszechnianie gleichzeitige Übertragung von Daten an viele Teilnehmer
broadcasting system system powiadamiania, emisji programu, nadawczy
broaden rozszerzać (się)
brochure broszura Broschüre
broken zepsuty
broken hyperlink błędny hiperłącze, błędny hiperodnśnik
broken line linia łamana; linia kreskowa, linia przerywana
broken number, ułąmek norma brytyjska
broker pośrednik,agent pośśedniczący
brouter brouter Brouter
brother node wierzchołek drzewa ze wspólną gałęzią
brownout ,sag spadek napięcia Ausbräunen
browse przeglądać, przeglądaj durchsuchen, blätter
browse command polecenie szukania Suchbefehl
browser, viewer przeglądarka, program do przeglądania Browser
browser-based management tools narzędzia administracyjne korzystające z przeglarki
browser-based remote server serwer zdalny wykorzystujący możliwości przeglądarki
browsing przeszukiwanie ogólne Grobrecherche
browsking engine program do przeglądania
brute-force brutalna siła rohe Gewalt
brush pędzel Pinsel
brush block blok ze szczotkami odczytującymi
brush scanner szczotka odczytu
brush shift przesunięcie szczotek
brush style styl pędzla
brush rocker (ring) trzymadło szczotkowe
brush strokes kontury pędzla, pociągnięcia pędzla Pinselkonturen
brust mode praca uderzeniowa (dot. kanału multiplekserowego)
brute-force method metoda "na siłę", metoda "brutalnej siły"
brute-force attack atak na zasadzie pełnego przeglądu
brute-force password attack atak hasłą na zasdzie pełnego przeglądu
bracket nawias
branch 1.rozgałęzienie (w programie) , 2.gałąź (np. programu), 3.skok (w języku programowania - instrukcja w języku maszynowym - rozkaz umożliwiający zmianę naturalnej kolejności wykonania instrukcji programu
brnaching rozgałęzienie
brnach instrucion rozkaz rozgałęzienia
branch point zwrotnica, przełącznik, punkt rozgałęzienia
breadbarding makietowanie (np. układu scalonego)
break 1.przerwanie, 2.rozerwanie się , urwanie się; 3.przerwać, 4.rozerwać się , urwać się
break a code złamać szyfr
breakaway point punkt rozwidlenia
break contact zerwać połączenie
breakdown of a p-n junction przebicie złącza p-n
break in(to) włamać się
break key klawisz przerwy
breakout box przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych
breakpoint punkt przerwania, punkt wstrzymania
breakpoint instruction rozkaz przerwania , rozkaz zatrzymania (pracy programu)
break signal sygnał przerwania, sygnał wstrzymania
break signal detection detekcja sygnału wstrzymania
break signal termination zakończenie sygnału przerwania
break signal timeout przekroczenie czasu trwania sygnału przerwania
B-register rejestr modyfikacji, rejestr B, rejestr indeksowy
brevity code kod skrótowy
bridge pomoc, most
bridge limiter ogranicznik mostkowy
bridgeware programowe i sprzętowe środki do przenoszenia oprogramowania na inny komputer)
brightness 1.jaskrawość, 2.jasność (obrazu dźwiękowego)
brightness control regulacja jaskrawości
brightness of tone jasność tonu, jasność brzmienia
brillance 1.luminancja, 2.jasność (obraz dźwiękowego)
broadband szerokopasmowy
broadband channel kanał szerokopasmowy
broadband LAN, broadband local area network szerokopasmowa lokalna sieć komputerowa (z modulowaną transmisją)
broadband network sieć szerokopasmowa
broadband signalling sygnalizacja szerokopasmowa
broadcast 1.transmisja rozgłoszeniowa, 2. specjalny typ komunikatu przeznaczony do odebrania przez wszystkie komputery w sieci lokalnej, 3.rozgłaszaćm nadawać
broadcast address adres rozgłaszania
broadcast command rozkaz rozsiewczy
broadcasting rozgłaszanie, emisja
broadcasting network sieć nadawcza
broadcating station stacja nadawcza , rozgłośnia
broadcast storm burza rozgłoszeń
broken line linia przerywana
brownout obniżenie napięcia sieciowego w wyniku zewnętrznej awarii
browse oglądać, przeglądać, sprawdzać
browsing przeglądanie
brush scanner skaner odczytu szczotkowego
brush style krój czcionki wzorowany na piśmie wykonanym za pomocą pędzla
BS, Background Service kopie zapasowe
BS, Base Station stacja podstawowa
BSA,Business Software Alliance Pakt Oprogramowania Komercyjnego, organizacja tropiąca piractwo softwarowe w instytucjach poza USA
BSAM,Basic Sequnetial Access Method podstawowa metoda dostępu sekwencyjnego
BSB ,BAckSide Bus magistrala odwrotna
BSC 1.Binary Synchronous Communication - binarna komunikacja synchroniczna, 2.protokół liniowy BSC
BSD,Berkeley Software Distribution system operacyjny Berkeley UNIX
BSI,British Standard Institute Brytyjski Instytu Standaryzacyjny
b-spline,basis spline b-splajn
BSP-tree, Binary Space Partition-tree,Binary Separating Plaane tree drzewo dwójkowego podziału przestrzeni
BSS Bit Storage and Sense gormadzenie i odczytywanie bitów
b/s, bits per second bity na sekundę
BS, backspace cofasz ,klawisz cofający
BTAM, Basic Telecommunication Access Method podsatwowa metoda dostępu bezpośredniego
BTC, Block Terminating Character znak zakończenia trnasmisji bloku
B-test eksploatacja próbna
B-tree drzewo zbalansowane
BTS (BaseTransceiver Station) BTS (stacja bazowa) BTS (Basisstation,Sendeund Empfangsstation)
BTW, By The Way a propos (w pogawędkach)
bubble domains store magnetyczna pamięć domenowa
bubble memory pamięć pęcherzykowa Blasenspeicher
bubble memory cassette kaseta pamięci pęcherzykowej
bubble memory controller sterownik pamięci domenowo-pęcherzykowej
bubble sort sortowanie pęcherzykowe Bubblesort-Sortierverfahren
bubble-jet printer drukarka atramentowa Tintenstrahldrucker
bubble sort sortowanie domenowe, sortowanie metodą pęcherzykową
bublle test test bąbelkow
bubble help pomoc bąbelkowa
bucket pakiet, kubełek, blok progowy, porcja, komóka tablicy przewonika
bucket hashing rozpraszanie kubełkowe
bucket header rtykieta porcji
bucket packing density gęstość upakowania bloku prgoramowego
bucket-brigade devie ukłąd łąńcuchowy, analogowy układ przesuwający
bucket-brigade shift register rejestr przesuwający typu "łancuch pożarowy, analogowy rejestr przesuwający"
bucky bits bity znacznikowe odpowiadające przyciśnięciu klawiszy sterujących
Buddy lista kontaktów Kontaktliste
buddy system metdoa "bliźniaków", sposób dynamicznego podziału pamięci
budget budżet, przydział czasu Budget, Zeitzuteilung
buffer bufor, pamięć buforowa Zwischenspeicher, Pufferspeicher
buffer capacity pojemność pamięci buforowej
buffer length długość bufora
buffer memory pamięć buforowa, bufor
buffer offset przesunięcie bufora
buffer overflow przepełnienie bufora
buffer pool obszar buforów
buffer register rejestr buforowy pośredniczący
buffer settings ustawienia bufora Puffereinstellungen
buffer size rozmiar ,wielkość bufora
buffer stage separator Trennstufe
buffer storage pamięć buforowa, bufor
buffer trashing przepełnienie buforów
buffer write-through zapis bufora przy każdej zmianie
buffer , cache buforować
buffer / multiplexer size bufor - multiplekser
buffered input/output buforowane wejście/wyjście
buffered memory pamięć buforowana
buffering buforowanie Puffern, Zwischenspeichern
bug błąd Fehler
bug list lista błędów
bug patch naprawa defektów, łata na błąd
bug report 1.raport o defektach programu, 2.zgłószenie błędu defektu programu od producenta
bugged program program z błędami
bugs błędy Fehler
build 1.budować , utworzyć, 2.kompilować i konsolidiować, 3.kompilacja i konsolidacja, 4.wersja
build process proces ładowania
builder konstruktor, generator, budowniczy
build-in commands zlecenia budowane
building block element składowy, realizacyjny
built in wbudowany eingebaut
built-in check kontrola wbudowana, wbudowany układ kontrony, kontrola układowa wewętrzna einebaute Kontrolle
built-in control sterowanie układowe
built-in diagnostics diagnostyka wbudowana
built-in expansion slot wbudpowane gniazdo rozszerzeń
built-in function funckj wbudowana
built-in font czcionka wbudowana
built-in I/O ports wbudowane porty We/Wy
built-in logic wbudowany układ logiczny
built-in macro instruction makrorozkaz wbudowany
built-in microcomputer mikrokomputer wbudowany
builtin options opcje wbudowane
built-in pop-up mouse wbuddowan myszka wysuwana
built-in self test wbudowae samotestowanie
built-in temperature controller wbudowany termolregulator
built-in test test wenętrzny, wbudowany
built-in test equipment urządzenie samotestujące, urządzenie z wbudowanym testem
built-in type typ wbudowany, standardwy
built-in, built into, inbuilt wbudowany , zintegrowany
built-up złożony, składany
bulk duża ilość, masa
bulk buyer odbiorca masowy
bulk copy program, bcp program kopiowania masowego (element SQL Server)
bulk data dane masowe
bulk erase całkowite, kompletne wykasowanie, wymazanie
bulk information informacja masowa große Informationsmenge
bulk information processing przetwarzanie danych masowych Verarbeitung großer Datenmengen
bulk memory pamięć masowa Großraumspeicher
bulk pack opakowanie zbiorcze
bulk production produkcja wielkoseryjna
bulk redundancy redundacja grupowa
bulk storage medium pamięci masowej
bulk type typ masowy
bulk update terminal terminal aktualizacji masowej
bulk-effect integrated circuit ukąd scalony działający z wykorzystaniem zjawisk objętościowych
bulk of data dane masowe Datenmassen
bulk transmission of data transmisja danych masowych Übertragung großer Datenmengen
bulky zajmujący wiele miejsca, objętościowy
bullet kulka, punktior, znak wypunktowany ,znacznik podpunktu
bulleted punktowany
bulleted list lista punktowana
bulleted board elektoniczny bilueltyn informatyczny
Bulletin Board System (BBS) komputerowa tablica ogłoszeń
bulletproof kuloodporny, silny (algorytm)
bulletin raport dzienny Tagesbericht
bulletin board tablica ogłoszeń schwarzes Brett
bump pamięć pomocnicza, uderzenie, zderzenie
bump mapping odwzorowanie wichrujące, zakłócające
bumpy nierówny, wyboisty
bundle plik, wiązka, zestw , apkiet , wiązka, dodatki, dodatkowe produkty Bündel
bundle table tabela powiązań
bundled attribute atrybut umowny
bundled software oprogramowanie standardowe, przeinstalowane (dostarczone wraz z komputerem bez dodatkowej opłaty)
buried bit-line zagrzebana linia bitów
burn wypalać np. pamięć stałą
burn-in wypalić , zapisać einbrennen
burner programatro pamięci stałej
burn-in period okres wstęonego stzrzenia obiektu
burning wypalanie
burnish polerować, wygładzać polieren, glätten
burst pakiet, wiązka, impuls, sekwencja sygnałów, rozrywać, rodzielać
burst isochronous signal sygnał odcinkowo synchronizowany
burst mode tryb pracy impulsowej Stroßbetrieb
burst performance maksymalna wydajność
burst rate współczynnik prędkości przesyłania pakietów Burst-Spitzengeschwidingkeit
burst refresh odświeżanie grupowe
burst speed szybkość przesyłania pakietów Burst-Geschwindigkeit
burst transmission szybka transmisja Hochgeschwindigkeitsübertragung
burster przyrząd co cięcia tabulogramów
bursty impulsowy , sekwencyjny
bursty traffic natłok informacji, tłok w ruchu w sieci; ruch impulsowy, przesyłanie pakietów partiami (impulsowo)
bus magistrala Sammelleitung
bus access dostęp do magistrali, do szyny
bus address line linia magistrali
bus arbiter arbiter magistralli
bus arbitration arbitraż, magistrali ,szyny
bus arbitrator arbiter magistrali, szyny
bus architecture architektura magistrali , szynowa
bus clock speed szybkość taktowania magistrali
bus connection magistrala szyna
bus control line linia magistrali, szyny sterującej
bus control request sygnały zgłoszeń dostępu mikroporcesora do magistrali
bus cycle cykl magistrali
bus data line linia magistralu ,szyny danych
bus driver sterownik magistrali Bustreiber
bus error błąd agistrali
bus exchange wymian danych przez magistralę
bus extender module moduł rozszerzenia magistrali
bus extender, BuS Extention Card (BEC) urządzenie rozszerzające magistralę, szynę
bus extention card karta rozszerzania magistrali
bus interface sprzęg , łącze magistrali
bus interface unit jednostka sprzęgająca z magistralą, interfejs komunikacji z magistralą systemową
bus line linia, łącze magostrali
bus master moduł nadrzędny magistrali, rozstrzygający o dsotępie do niej
bus master slot gniazdo modułu zarządzającego magistralą
bus mastering EIDE controller sterownik EIDE zarządzający magistralą
bus netwrok sieć o topologii szyny
bus request/grant logic ukłąd obsługi zgłoszeń i przydziału magistrali
bus equester sterownik zgłoszeń
bus slave moduł podległy magistrali
bus speed szybkość magistrali
bus structure struktura magistrali, szyny
bus topology topologia magistrali
bus transceiver nadajnik-odbiornik magistrali
BUS,Broadcast and Unknown Server komponent ELAN-server broadcaste
bus , trunk magistrala , szyna
bush puszka Buchse
business application apliakcaj komercyjna, biurowa
business card wizytówka Visitenkarte
business communications netwrok sieć łączności użytkowej, gospodarczej
business computer komputer biznesowy
business continuity uytrzymanie ciągłości działania
business data dane komercyjne kommerzielle Daten
business data processing przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania
business efficiency exhibition wystaa dla zwiększenia wydajności biznesu
business eqipment wyposażenie przedsiębiorstwa, biura
business graphics grafika ekonomiczna, gospodarcza Geschäftsgrafik
business logic logika biznesowa
business management zarządzanie przedsiębiorstwem
business plan plan biznesowy
business process pole zakres działaności firmy
business rule rguła biznesowa
business software orpogramownie do zastosowań ekonomicznych, gospodarczych
business system, business package system do osbługi przedsiebiorstwa
business tool narzedzia dla firm
business value atrakcyjność dla biznesu, przydatność handlowa, opłacalność
business-critical istotny dla działalnosci firmy
business-oriented language język ekonomiczny
busmastering zarządzanie magistralą, przejmowanie magistrali
bus-oriented system system o organizacji szynowej
business tools środki zarządzania przesiębiorstwem
busy zajęty
busy condition stan zajętości
busy siignal sygnał zajętości
busy test zajętości
busy wait oczekiwanie aktywne, cykl oczekiwania na przerwanie
busy waiting aktywne czekanie
busy/ready signal sygnał zajętości/gotowości
butt cotact zestaw dociskowy
butting contact styk czołowy
button przycisk, klawisz, guzik Schaltfläche
button bar pasek przyciskó
button face wygląd przycisku
button icon ikona przycisku
buttons przyciski, klawisze ,guziki Schaltfächen
buzzer brzęczyk Summer
buzzword mowa-trawa, bełkot techniczny
bubble domains store , buble memory pamięć (magnetyczna) domenowa
buble sort sortowanie domenowe, sortowanie metodą pęcherzykową, sortowanie bąblekowe
bucket-bridge device przyrząd typu łańcuchowego, przyrząd typu "łańcucha pożarowego"
bucket hashing rozpraszanie kubełkowe
buffer 1.bufor, pamięć buforowa (obszar pamięci do chwilowego przechowywania informacji), 2.separator , stopień oddzielający
buffer amplifier wzmacniacz - separator, wzmacniacz oddzielający
buffer capacity pojemność bufora
buffering buforowanie
buffer memory pamięć buforowa, bufor
buffer register rejestr pośredniczący, rejestr buforowy
buffer stage separator, stopień oddzielający
buffer store pamięć buforowa, bufor
buffer thrashing przepełnienie buforów
bug błąd (w programie lub urządzeniu), defekt (w urządzeniu)
bug catalog spis błędów
bug diagnosis diagnoza błędowa, wykrycie błędów
bug-free wolny od błędów, bez błędów (programu)
bug migration rozprzestrzenianie się błędów
bug patch łata , wstawka do programu , poprawka w postaci rozkazów maszynowych wstawiona w miejsce błędnego fragmentu
bug-ridden data dane zawierające błędy
build prototyp (oprogramowania)
build(ing)-up time czas narastania odpowiedzi
built-in wbudowany
built-in cache wbudowana pamięć podręczna
built-in check kontrola wbudowana, kontrola układowa (wewnętrzna)
built-in microcomputer mikrokomputer wbudowany
built-in self test wbudowany test automatyczny
built-in test test wewnętrzny
bulk duża ilość, masa, masowy, masywny
bulk data dane masowe
bulk dump zrzut grupowy (danych MIDI)
bulk effect zjawisko objętościowe
bulk-effect device przyrząd z wykorzystaniem zjawiska objętościowego
bulk eraser kasownica magnetyczna
bulk lifetime czas życia objętościowy (nośnika mniejszościowego)
bulk memory pamięć masowa (np. twardy dysk)
bulet znak • , symbol graficzny do zaznaczania wyróżnionych akapitów
bulletin board tablica ogłoszeń (elektroniczna)
bulletin-board service / system elektroniczny biuletyn informacyjny
bundle komplet ,sprzedaż wiązana (np. komputer plus monitor i drukarka)
bundle software oprogramowanie standardowe , dostarczane wraz z komputerem bez dodatkowej opłąty
buried-channel charge-coupled device przyrząd o sprzężeniu ładunkowym z kanałem zagrzebanym, objętościowy przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
buried layer warstwa zagrzebana , warstwa podkolektorowa
burn-in 1.wygrzewanie wstępne, 2.ostateczny test komputera przed sprzedażą , polegający na włączeniu go na kilkanaście godzin
burning wypalenie, programowanie pamięci stałej
burst 1.wiązka , pakiet, 2.impuls, sekwencja sygnałów
burst mode przesyłanie wiązkami
bursty traffic natłok informacji (w transmisji danych)
bus magistrala, szyna
bus access dostęp do magistrali, dostęp do szyny
bus arbiter arbiter magistrali
bus controller sterownik magistrali
bus cycle cykl magistrali
bus driver układ sterowania magistralą
bus extender układ rozszerzający fizycznie dostęp do magistrali
bus extender module moduł rozszerzania magistrali
Business Cooperation Network system baz danych Unii Europejskiej
business grphics grafika użytkowa, grafika do zastosowań ekonomicznych
business-oriented language język ekonomiczny
business software oprogramowanie do zastosowań
Busienss Software Allainace Pakt Oprogramowania Komercyjnego ,organizacja tropiąca piractwo softwareowe w instytucjach poza granicami USA
bus master moduł nadrzędny magistrali
bus request/grant logic układ żądania i przyznania magistrali
bus slave moduł podległy magistrali
bus transceiver nadajnik-odbiornik magistrali
busy zajęty
busy hour godzina największego ruchu
busy/ready signal sygnał zajętości - gotowości
busy signal sygnał zajętości
busy tone sygnał dźwiękowy zajętości
button przycisk
by accident przypadkowo
by analogy przez analogię
by comparison porównawczo, w porównaaniu z …
by date według dat nach Daten
by default domyślnie
by design z założenia, przyjęto żę, domyślnie
burning wypalanie
by example na podstawie przykładu anhand eines Beispiels
by form na podstawie formularza anhand eines Formulars
by formula według nazw
by name według nazwy nach Name
by size według rozmiarów nach Größe
by the job po kawałku, częściami stückweise
by type według typu nach Typ
bypass ominięcie, obejście Umführung
bypass exit wyjście niestandardowe
bypassing plug wtyczka obejściowa
bystander position pozycja rezerwowa
bypass traverse checking obejść kontrolę przebiegu Wechselprüfung umgehen
bypath ścieżka boczna Seitenpfad
byte bajt,grupa ośmiu bitów Byte
byte-oriented protocol protokół komuniakcyjny o organizacji bitowej
byte addressability adresowalność bjtową
byte address adresy bajtów
byte boundary granica bajta Bytegrenze
byte instruction 1.rozkaz bajtowy (rozkaz operacji na bajtach)2. rozkaz bajtowy (zajmujący jeden bajt pamięcu)
byte machine maszyna bajtowa
byte manipulation operacje bajtowe
byte order porządek bajtów
byte reversal zmiana bajtów
byte stream strumień, ciąg bitów
byte stuffing wypychanie bajtami
byte string łańcuch bajtów
byte swap wymiana bajtów
byte-addressable z mozliwością adresowania bajtowego
byte addressed adresowany bajtowo
bytecode wkod bajtowy
byte-coded kodowany, przedstawiony bajtowo
byte-interleaved bajtowo-mltipleksowy; przeplatana bajtowo
byte-multiplexer channel kanał bajtowo-multipleksowy
byte multiplexing multipleksowanie bajtowe
byte-organized memory pamieć z ogranizacją bajtową
byte-oriented omputer komputer ukierunkowany bajtowo, o organizacjii bajtowej
byte-parallel równoczesna transmisja i przetwarzanie dancyh
bytes per second bajt na sekundę
byte-serial seryjna transmisja i przetwarzanie danych
byte-serial trnasmissin szeregowe przesyłąnie bajtów
by default domyślnie
bypass pomijać
bypasss control sterowanie z bocznikowaniem strumienia
byte bajt
byte-multiplexing multipleksowanie bajtowe
byte order porządek bajtów
byte -serial trnasmission transmisja bajtowa, szeregowe przesyłanie bajtów
bytes per centimeter bajty na centymetr
bytes per inch bajty na cal
bytes per second bajty na sekundę
byte stream potok bajtów
byte string łańcuch bajtów, ciąg bajtów
byte stuffing wypełnianie bajtami, rozpychanie bajtami