|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |3-D 3-W, trójwymiarowy
3-D clustered column chart,3-D column chart wykres kolumnowy, grupowany 3-W
3-D line chart wykres liniowy 3-W
3D modeling modelowanie trójwymiarowe
3-D setings ustawienia 3-W
3DMF, 3D MetaFile format grafiki 3D z Mac os
D D, szesnastkowy odpowiednik liczby 13
D&D, Drag and Drop technika obsługi myszki - przeciągnij i upuść
d/a conversion, digital-to-analog conversion przetwarzanie cyfrowo-analogowe
d/a convertion , digital -to-analog converter przetwornik cyfrowo-analogowy
D/C, DLCI/Control Indicator bit rodzaj adresu, 0 dla DLCI
DA ,Desk Accessory aplikacja pomocnicza
DA, Destination Address adres docelowy
DAB, Digital Audio Broadcasting cyfrowy system nadawania dźwięku w Internecie
DAC, Digital to Analog Converter przetwornik cyfrowo - analogowy
DAC, Dual-Attachment Concentratory koncentrator podłączany do podwójnego pierścienia
DADC, Digital-to-Analog-to-Digtial Converter przetwornik cyfrowo-analogowo-cyfrowy
dagger operator operator Sheffera , operator NOR
daily data dane dzienne
daily inspection przegląd codzienny
daisy chain bus magistrala, szyna łańcuchowa, szeregowa
daisy chain interrupt łańcuchowy układ przerwań
daisy chain port port do połączenia łańcuchowego
daisy chain priority priorytet przerwań szeregowych
daisy chain recursion rekursja łańcuchowa
daiys chain topology topologia sieci typu "łańcuch"
daisy data acquistion and interpretation system system gromadzenia i interpretacji danych
daisy wheel printer (typewritera) drukarka z głowicą wirującą
daisy chain łączyć łańcuchowo
DAL, Data Access Language język dostępu do danych
DAMA, Demand Assigned Multiple Access wielokrotny dostęp przydzielany na żądanie
damage 1.uszkodzić, 2.uszkodzenie, awaria
damage repair naprawa, remont awaryjny
damageable podatny na uszkodzenia
danger niebezpieczeństwo
dangling pointer zwisający wskaźnik, wskaźnik wiszący, zawieszony
dangling reference odsyłacz wiążący, zawieszony
DAO, Data Access Object interfejs programowy dostępu do danych
DAO, Disc At Once płyta jednorazowego zapisu (CD-R)
DAP, Distributed Array Processor rozproszony procesor rozproszony
dark fibre, fiber nieczynny światłowód
dark line linia pogrubiona
DARS, Digital-to-Analog data Recording System cyfrowo-analogowy system zapisywania danych
DAS, Data Acquistion System system gromadzenia danych
DAS, Dual Attachment Station stacja z podwójnym przyłączeniem, pierścieniem (FDDI)
DASA, Destination Address Source Address adres przeznaczenia adres źródłowy
DASD, Direct Access Storage Device urządzenie pamięciowo o dostępie bezpośrednim
dash kreska , pauza , myślnik
dash control sterowanie ręczne, manualne
dashed line linia kreskowa
DAT backup system system archiwizacji na taśmach DAT
DAT drive napęd taśmy cyfrowej
DAT, Digital Audio Tape cyfrowa taśma dźwiękowa
data dane
data abstraction abstrakcja, abstrahowanie danych
data access arrangement wyposażenie dostępu do sieci
Data Access Language (DAL) język dostępu do danych
data access management zarządzanie dostępem do danych
data acquistition and interpretation system system gromadzenia i interpretacji danych
data acquistion control system system sterowania gromadzeniem danych
data acquistion unit blok gromadzenia danych
data adapter unit urządzenie łączące CPU z kanałami transmisji danych
data address adres danych
data addressable memory pamięć o adresowanych danych
data administrator 1.administrator danych, 2.administrator baz danych
data aggregate zespół, grupa logicznie powiązanych elementów danych
data analysis analiza danych
data analysis and control analiza i nadzór nad danymi
data area obszar danych
data array tablica, układ danych
data attibute atrybut elementu danych
data authority uprawnienie do danych
data availability dostępność danych
data bank bank danych
data bank network sieć banków danych
data base administrator administrator bazy danych
data base computer komputer z bazą danych
data base description opis baz danych
data base inteface error błąd sprzężenia programu z bazą danych
data base key klucz, identyfikator bazy danych
data base language język bazy danych
data baze machine procesor, komputer baz danych
data base management system system zarządzania bazą danych
data base procedure procedura bazy danych
data base processor procesor, komputer baz danych
data base query polecenie do bazy
data base system system bazy danych
data base task robocze zdania bazy danych
data base, database baza danych
data bit bit informacyjny
data block blok danych
data boundary granica ,zakres danych
data buffer bufor danych
data bus magistrala, szyna danych
data bus buffer register rejestr buforowy szyny, magistrali danych
data bus driver sterownik szyny, magistrali danych
data bus enable odblokowanie szyny
data bus input wejście szyny, magistrali danych
data bus output wyjście szyny, magistrali danych
data byte bajt danych
data capture 1.przechowywanie danych, 2.utrwalenie danych, 3.porcaj danych, 4.zbieranie danych
Data Carrier Detect (DCD) wykrywanie sygnału nośnego
data carrier, storage media, data medium nośnik danych
data cartridge kartrydż z danymi
data casette kaseta do przechowywania danych
data center centrum przetwarzania danych, obliczeniowe
data chaining powiązanie danych, tworzenie sekwencji danych
data channel kanał transmisji danych , inforacyjny
data check kontrola danych
data checksum suma kontrolna danych
data circuit układ transmitujący dane
data circuit concentrator koncentrator danych
data circuit-terminating equioment urządzenie komunikacji transmisji danych
data cleaning oczyszczanie, czyszczenie danych
data collecting unit urządzenie gromadzenia danych
data collection platform platforma gromadzenia danych
data collection scheudule harmonogram zbierania danych
data collection system system gromadzenia danych
data collector moduł zbierający, gromadzący dane
data command unit jednostka sterowania danymi
data communication buffer bufor transmisji danych
data communication network architecture architektura sieci transmisji danych
data communication system system transmisji danych
data communication terminal terminal transmisji danych
data communications teleinformatyka
Data Communications Equipment (DCE) urządzenie komunikacyjne, urządzenie do transmisji danych
data communications network sieć transmisji danych, teleinformatyczna
data compacting pakowanie, upakowanie, kompresja danych
data compatibility wymienność danych
data compression software program do kompresji danych
data concentration koncentracja danych
data connection łącze do transmisji danych
data connector złącze danych
data consistency zgodność danych
data conversion transmitter nadajnik przetwarzania danych
data corruption naruszenie integralności, przekłamania, błąd w danych
data cube kostka danych
data definitione language język definicji danych
data delimiter ogranicznik danych, separator ciągu danych
data density gęstość zapisu danych
Data Description Language (DDL) język opisu danych
data dictionary słownik danych
data division dział danych ,część danych
data drive przepływ danych
data elelement element danych
data element chain łańcuch elementów danych
data encapsulation hermetyzowanie, kapsułkowanie danych
data encrytpion szyfrowanie danych
Data Encrytpion Standard standard szyfrowania danych DES
data entry wprowadzanie danych
data error, check błąd w danych
data field pole danych
data file plik danych, zawierający dane, plik z danymi
data flow przepływ danych
Data Flow Diagram (DFD) diagram przepływu danych
data flowchart schemat, wykres przepływu danych
data format format danych
data frame ramka danych
data handling opracowywanie, przetwarzanie danych
data hierarchy hierarchia danych
data highway inforstrada
data independence niezależność danych
data input dane wejściowe, wprowadzanie danych
Data Input Bus (DIB) wejściowa magistrala danych
data integrity integralność, jednolitość danych
data integrity check kontrola poprawności danych
Data Interchange Format (DIF) format wymiany danych
data interlock > blokada dostępu do danych
data item pozycja, element danych
data layaout 1.rozmieszczenie danych, 2..format danych
data level poziom danych
data link łącze danych, kanał transmisji danych
Data Link Control , Logical Link Conrol (DLC, LLC) sterowanie łączem danych
data link escape character znak sterujący transmisją
data link layer warstwa łącza danych
data loading ładowanie danych
data logger rejestrator danych
data logging zbieranie danych w dziennikach zdarzeń, rejestracja
data loss utrata danych
data management system system zarządzania danych
Data Manipuation Language (DML) język operowania danymi
data mark znacznik danych
data medium medium, nośnik danych
data member dana składowa, atrybut
data memory pamięć danych
data migration migracja, przenoszenie danych
data mining drążenie, odkopywanie danych, wyszukiwanie danych
data model model danych
data name nazwa danych
data network sieć transmisji danych
data ordering porządkowanie danych
data organization diagram schemat organizacji danych
data origin authentication uwierzytelnianie źródła danych
data origination powstawanie danych
data output unit urządzenie wyprowadzania danych
data over run zapełnienie, zatkanie danymi
data over voice dane kanałem głosowym
data packet paczka, pakiet danych
data packing pakowanie danych
data pass-through przepływ danych
data pass-through connector złącze przelotowe
data path ścieżka, szyna, magistrala danych
data perturbation zniekształcanie danych
data plate tabliczka znamionowa
data ploter ploter, pisak X-Y
data pointer wskaźnik danych
data prerparation przygotowanie danych
data presentation layer warstwa prezentacji danych
data presentation prtocol protokół warstwy prezentacji danych
data printer drukarka wyprowadzająca dane
data privacy prywatność danych
data processing center ośrodek przetwarzania danych
data processing circuit układ przetwarzania danych
data processing computer komputer do przetwarzania danych
data processing engineer specjalista od przetwarzania danych
data processing enviroment środowisko przetwarzania danych
data processing equipment urządzenia przetwarzania danych
data processing machine maszyna do przetwarzania danych
data procssing manager osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, kierownik działu analiz
data processing standard norma przetwarzania danych
data processing system simulator symulator systemu przetwarzania danych
data preocessing telecommunications exchange przetwarzanie danych łączem telekomunikacyjnym
data processing terminal urządzenie końcowe , terminal, końcówka
data processing, information processing przetwarzanie danych informacji
data processor procesor, jednostka przewarzania danych
data projector projektor komputerowy
data protection ochrona danych
Data Protection Act ustawa o ochronie danych osobowych
data purification usuwanie błędnych elementów ze zbioru danych
data quality control kontrola jakości danych
data rate szybkość transmisji danych
data reader czytnik danych
data record zapis ,rekord danych
data recording 1.zapisywanie, rejestracja danych, 2.zapis danych
data recording device urządzenie do zapisu danych
data recording medium nośnik do zapisu danych
data recording system system zapisywania danych
data recovery center centrum odtwarzania danych
data reduction redukcja danych
data reduction system system redukcji danych
data redundancy redundacja, nadmiarowość danych
data registry rejestr danych
data reliability rzetelność, pewność danych
data representation przedstawienie danych
data retrieval system system wyszukiwania danych
data routing trasowanie danych, wybór trasy przesyłania danych
data scanning odczytywanie zapisu danych
data search device urządzenie wyszukiwania danych
data security, data protection ochronnych danych ,zabezpieczanie
data segment segment danych
Data Service Layer (DSL) warstwa usług danych
data set 1.zestawm plik danych, 2.modem
data set label etykieta zestawu danych
Data Set Ready (DSR) gotowość do odbioru danych
data set-up line czas przygotowania danych
data sharing podział danych
datasharing współdzielenie danych
data sheet arkusz z danymi, dane katalogowe
data signal sygnał danych
data sink ujście danych w sieci transmisji
data skew skośność danych
data sorter sorter danych
data source name nazwa źródła danych
data specification opis, specyfikacja danych
data station stacja transmisji danych
data status word słowo stanu danych
data storage 1.pamięć danych, 2.przechowywanie danych, 3.pamięć masowa przechowująca dane
data storage description language język opisu struktury danych
data storage equipment urządzenie przechowywania w pamięci
data storage position miejsce, obszar w pamięci
data storage unit jednostka pamięciowa
data stream strumień danych
data strube sygnał danych
data structure language język opisu fizycznej struktury danych
data swapping zamiana ,wymiana danych
data switching exchange przełącznica
data system system informacyjny
data system engineering środki techniczne przetwarzania danych
data table tabela danych
data tablet plansza graficzna, rysownica, tabliczka, tablet
data terminal terminal danych
Data Terminal Equipment (DTE) urządzenie terminalowe, końcowe, terminal transmisji danych
data throughput przepływ danych
data token znacznik danych
data track 1.ścieżka danych, 2.ścieżka informacyjna
data traffic ruch dancyh
data transaction transakcj
data transducer przetwornik, konwerter danych
data trasnfer przesyłanie, transmisja danych
data transfer connection połączenie, przesyłania danych
data transfer instruction rozkaz przesyłania, transmisji danych
data transfer rate szybkość przesyłania danych
data transfer unit blok przesyłu danych
data trasnformation przekształcenie ,transformacja danych
data transformation services usługi tansforamcj idanych
data transforming transformacja , przekształcenie danych
data translation translacja, tłumaczenie , konwersja danych
data translator translator
data transmission transmisja danych, zapytanie do bazy danych, odblokowanie magistrali danych
data transmission device urządzenie transmisji danych
data transmission line łącze transmisji danych,przesyłowe
data transmission program program transmisji danych
data transmission rate szybkość transmisji danych
data transmission relaibility niezawodność transmisji danych
data transmission system system transmisji danych
data transmission terminal terminal transmisji danych
data transmission unit urządzenie transmisji danych
data transmitting channel kanał transmisji danych
data transparency niezależność od danych
data type typ danych
data unit jednostka, element danych
data updating aktualizacja danych
data upper half byte górna połówka bajtu danych
data validation sprawdzanie poprawności danych
data value wartość danych
data verification weryfikacja danych
data vetting kontrola danych na wejściu
data view perspektywa, widok danych
data visualization wizualizacja, zobrazowanie danych
data warehouse hurtownia danych
data window okno danych
dat word length dugość słowa danych
data addressed memory pamięć asocjacyjna, skojarzeniowa
data-aware związany z danymi
DataBase Administrator (DBA) administrator bazy danych
database application aplikacja, program użytkowy bazy danych
database builder generator bazy danych
database client klient bazy danych
database directory kartoteka, katalog bazy danych
database engine meotor, mechanizm ,komputer bazy danych
database file plik bazy danych
database front-end fornton, przód bazy danych
database instance egzemplarz bazy danych
database language język bazy danych
DataBase Management System (DBMS), database manager system zarządzania bazą danych
database manager menadżer baz danych
database mapping mapowanie, odwzorowanie bazy danych
database master key główny klucz bazy danych
database object obiekt bazy danych
database procedure procedura bazy danych
database repository magazyn, składnica bazy danych
databse schema schemat bazy danych
database server serwer bazy danych
database system monitor monitor systemu baz danych
data-bit error błąd w bitach danych
databound związany z danymi
Data-Box jednostka danych
datacentric application aplikacja danych , bazodanowa
dataconferencing łączenie konferencyjne z przesyłaniem danych
data-driven attack atak sterowany danymi
dataflow przepływ danych
dataflow computer komputer przepływowy
datagram cyfrowy zapis IP
datagram fragmentation control kontrola fragmentacji datagramów
datagram size rozmiar datagramu
datagram socket gniazdo przesyłania datagramów
datagram time to live czas życia datagramu
datagram type of service sposób obsługi datagramu
data-in sygnał wprowadzania danych, dane wejściowe
datamart giełda, hurtownia, rynek danych
data-out sygnał wyprowadzania danych, dane wyjściowe
datapath ścieżka danych
dataphone urządzenie transmisji danych linią telefoniczną, datafon
dataplex multipleksowanie danych
dataserver serwer danych
dataset 1.zestaw, zbiór, plik danych, 2.modem
dataset name nazwa zestawu danych
Dataset Ready , (DSR), Data Terminal Ready (DTR) sygnał DSR, DTR, gotowości urządzenia do transmisji
datasheet arkusz danych, dane techniczne
dataspace przestrzeń danych
dataway magistrala danych
data window okno danych
date data, datować, wpisać się
date code kod daty
date expression wyrażenie typu Data
date line granica zmiany daty
date of purchase data zakupu
date separator separator daty
date sliding window okno przesuwne daty
date text tekst daty
dater datownik
date-time data i czas
datetime expression wyrażenie typu Data_Godzina
datum 1.punkt wyjściowy, 2.dana
datum level poziom odniesienia
datum limit register rejestr ochrony pamięci
datum line linia odniesienia
datum plane płaszczyzna odniesienia
datum point punkt odniesienia
daughter board płyta, karta dodatkowa
daughter node wierzchołek pochodny
daughtercard karta rozszerzenia
DAVIC, Digital Audio Video Interactive Council komitet standaryzacji cyfrowej transmisji AV
daylight saving time czas letni
day-to-day running eksploatacja codziennA
dactylogram odcisk palca : Fingerabdruck
daisy chain połączenie łańcuchowe : Verkettung
daisy wheel printer drukarka z wirującą głowicą : Typenraddrucker
damage szkoda , uszkodzić : Schaden, schädigne
damageable delikatny : leicht zu beschädigen
damp glisty : dunstig
damp-proof odporny na wilgoć : feuchtigkeitsbeständig
danger niezbezpieczeństwo : Gefahr
dangerous niezbezpieczny : gefährlich
danger-signal sygnał awaryjny : Notsignal
dank wilgotny: feucht
dark ciemny, ciemność : dunkel, Dunkkelheit
dash uderzenie,uderzyć : Schlag
data dane, informacje : Daten
data acquistion pozyskiwanie danych : Datenerfassung
data address adres danych : Datenadresse
data administration zarządzanie danymi : Datenerfassung
data area obszar danych : Datenbereich
data bank bank danych : Datenbank
data base baza danych
data base access dostęp do bazy danych, przeszukiwanie bazy danych : Datenbankzugriff
data base key klucz bazy danych : Datenbankschlüssel
data base management zarządzanie bazą/bazami danych : Datenbankverwaltung
data base system system bazy danych : Datenbanksystem
data block blok danych : Datenblock
data boundary granica danych, zakres danych : Datengrenze
data bufer bufor danych : Datenpuffer
data bus magistrala, szyna danych : Datenbus
data capture zbieranie danych : Dtenerfassung
data carrier nośnik danych : Datenträger
data cartridge kaseta (nośnik masowy danych) : Datenkassette
data category kategoria danych : Datenkategorie
data center centrum obliczeniowe : Rechnenzentrum
data chain łańcuch danych : Datenkette
data chaining połączenie łańcuchowe, łańcuchowanie : Datenverkettung
data channel kanał transmisji danych : Datenkanal
data circuit equipment urządzenie wymiany danych : Datenübertragungseinrichtung
data collection pobieranie ,zbieranych danych: Datenerfassung
data comunication, data transfer, data transmission przekaz danych : Datenübertragung, Datenvermittlung
data communication network sieć wymiany danych : Datenübertragungsnetz
data compaction zagęszczenie danych : Datenverdichtung
data compatibility godność danych, kompatybilność danych : Datenkompatibilität
data compresion komresja danych : Datenkompression
data control word słowo kontroli danych : Datenkontrollwort
data description opis danych : Datenbeschreibung
data dictionary słownik bazy danych : Datenverzeichnis
data directory słownik bazy danych : Datenadressverzeichnis
data display unit wyświetlacz danych, terminal : Datensichtstation
data element element danych, jednostka danych : Datenelement
data encryption szyfrowanie danych : Datenverschlüsselung
data exchange wymiana danych : Datenaustausch
data exchange format format wymiany danych (DXF) : Datenaustauschformat (DXF))
data field pole danych : Datenfeld
data file plik danych : Datei
data flow chart schemat przepływu danych: Datenflussplan
data format struktura danych, format danych : Datenformat
data gathering zbieranie danych : Datenerfassung
data handling przetwarzanie danych : Datenverarbeitung
data hierarchy hierarchia danych : Datenhierarchie
data highway autostrada danych, infostrada : Datenleitung
data input wejście danych, wprowadzanie danych : Dateneingabe
data integrity integralność danych : Datenintegrität
data interchange wymiana danych : Datenaustausch
data interchange format format wymiany danych : Datenaustauschformat
data library biblioteka danych : Datenbibliothek
data line łącze danych : Datenleitung
data link łacze danych: Datenverbindung
data logging rejestracja danych : Datenaufzeichnung
data loss utrata danych : Datenverlust
data management zarządanie danymi : Datenverwaltung
data manipulation manipulacja danymi : Datenmanipulation
data medium nośnik danych : Datenträger
data module dysk stałych danych : Datenmodul
data module drive napęd dysku stałego : Datenmodullaufwerk
data network sieć danych : Datennetzwerk
data organization organizacja danych : Datenorganisation
data output wyjście danych, wyprowadzenie danych : Datenausgabe
data path ścieżka danych : Datenpfad
data pen czytnik pisakowy : Lesestif
data preparation przygotowanie danych : Datenaufbereitung
data presentation prezentacja danych : Datendarstellung
data privacy ochrona danych(osobowych),prywatność danych : Datenschutz
data processing przetwarzanie danych : Datenverarbeitung
data processing equipment urządzenie przetwarzające dane : Daten verarbeitendes Gerät
processing expert specjalista w dziedzinie przetwarzania danych : Datenverarbeitungsexperte
data processing machine urządzenie do przetwarzania danych : Datenverarbeitungsanlage
data processing system system przetwarzania danych : Datenverabeitungssystem
data protection zabezpieczanie danych : DatenDatenschutz
data rate przepływ danych : Datenrate
data recording zapisywanie danych : Datenaufzeichnung
data recording medium nośnik danych (dysk twardy, dyskietka) : Datenaufzeichnungsmedium
data reduction redukcja danych : Datenreduktion
data security bezpieczeństwo danych : Datensicherheit
data security officer specjalista ochrony danych : Datenschutzbeauftragter
data sheet arkusz danych : Datenblatt
data sink ujście danych, odbiornik (w sieci) : Datensenke
data source źródło danych : Datenquelle
data station stacja danych : Datenstation
data storage position obszar danych w pamięci : Datenspeicherplatz
data structure struktura danych : Datenstruktur
data terminal terminal danych : Terminal
data terminal equipment urządzenie końcowe,terminal tramsmisji danych : Datenendeinichtung
data transducer przetwornik, konwerter danych : Datenwandler
data transfer transfer danych, przesyłanie danych : Datenübertragung
data transfer rate prędkość transferu danych : Transfergeschwindigkeit
data transfer test test szybkości transferu : Übertragungsgeschwindigleitstest
data translator translator danych : Code-Umsetzer
data transmision transfer danych, transmisja danych , przesyłanie danych: Datenübertragung, Datenübermitlung
data type typ danych : Datentyp
data unit jednostka danych : Datreneinheit
data volume obszar danych : Datenaufkommen
data word słowo danych(= 2 bajty lub 16 bitów) : Datenwort
database publishing publikowanie baz danych : Datenbankpublizieren
database structure struktura bazy danych : Datenbankstrukture
DataEase program opbsługi baz danych
dataglove rękawica (urządzenie wejściowe) : Datenhandschuh
data sheet obszar danych : Datenblatt
DataMaker program obsługi
date data,datować : Datum,datieren
datum dana : Angabe
day dzień : Tag
daylight światło dzienne : Tageslicht
daylight saving time czas letni: Sommerzeit
daytime czas dzienny : Tageszeit
daytimes w ciagu dnia : tagsüber
d/a, digital-to-analog cyfrowo-analogowy
DAB, digital audio broadcasting radiofonia cyfrowa
DAC, digital - to - analog(ue) converter przetwornik cyfrowo-analogowy, przetwornik c/a ,konwerter cyfrowo -analogowy
d/a conversion przetwarzanie cyfrowo-analogowe, konwersja cyfrow-analogowa
daemon demon , w wielozadaniowym systemie operacyjnym, stały, aktywny proces, który kieruje funkcjami o zasięgu systemowym, np. administrowanie siecią
daisy, data acquisition and interpretation system system gromadzenia i interpretacji danych
daisy chain układ łańcuchowy (mikroprocesora), połączenie łańcuchowe, układ szeregowy
daisy wheel głowica wirująca (drukarki), rozetka
daisy wheel printer drukarka z wirującą głowicą, drukarka rozetkowa
DAL data access language język dostępu do danych ,opracowany przez firmę Apple
damage uszkodzić
dangling pointer wskaźnik wiszący, wskaźnik zawieszony (do nieistniejącego obiektu)
dark current prąd ciemny
dark trace tube lampa z ekranem tenebrescencyjnym, lampa z ekranem ciemnym, skatron
DASD, direct access storage device urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim
dashed line linia kreskowa
DAT, digital audio tape cyfrowa taśma dźwiękowa
data dane
data abstraction abstrakcja danych
data access language język dostępu do danych, opracowany przez firmę Apple
data acquistion gromadzenie danych, zbieranie danych
data acquistion and interpretation system system gromadzenia i interpretacji danych
data aggregate zespół danych, agregat danych
data area obszar danych
data attribute atrybut (element) danych
data bank bank danych
database 1.baza danych, 2.system zarządzania bazami danych dla komputerów IBM typu mainframe
data base administrator administrator bazy danych
database management program zarządzania bazą danych
database management system system zarządzania bazą danych
database server serwer baz danych
database system system bazy danych
database wizard kreator baz danych
data block blok danych
data buffer bufor danych
data bus szyna danych, magistrala danych
data capture zbieranie danych
data carrier nośnik danych
data chaining powiązanie danych
data channel kanał łączności, kanał informacyjny
data collection gromadzenie danych, zbieranie danych
data communication equipment urządzenie komunikacyjne transmisji danych
data communications transmisja danych , przekazywanie danych
data compaction kompresja danych, zagęszczenie danych, upakowanie danych
data compatibility wymienność danych
data compression protocol protokół upakowania danych
data control sprawdzanie danych, kontrola danych
data conversion przetwarzanie danych, konwersja danych
data converter przetwornik danych, konwerter danych
data corruption zniekształcenie danych, uszkodzenie danych
data declaration deklaracja danych
data delimiter ograniczniki danych
data density gęstość (zapisu) danych
data description language język programowania DDL (opisu danych)
data descriptor deskryptor danych
data dictionary słownik danych
data display 1.zobrazowanie danych, 2.wyprowadzaenie danych na ekran monitora
data drive przepływ danych
data-diven sterowany danymi
data encapsulation obudowywanie danych
data encryption szyfrowanie danych, utajnianie danych
data encryption standard standard szyfrowania danych, algorytm szyfrowania DES wykorzystujący klucz prywatny
data entry wprowadzenie danych
data entry terminal terminal do wprowadzania danych
data error błąd danych, błąd w danych
data field pole danych
data file plik danych
data flow przepływ danych
data flowchart, data flow diagrma schemat przepływu danych
data format format danych
data formating formatowanie danych
data frame ramka danych
DatGlove rękawica używana w systemach wirtualnej rzeczywistości
datagram datagram, paczka danych w sieci transmisji danych
datagram fragmentation control kontrola fragmentacji datagramów
datagram layer warstwa datagramowa
datagram MTU MTU datagramów
datagram size rozmiar datagramu
datagram time to live czas życia datagramu
datagram type of service sposób obsługi datagramu
data handling obróbka danych
data handling error błąd obróbki danych
data highway inforstrada
data hole otwór informacyjny (taśmy, karty)
data hole track ścieżka informacyjna (taśmy dziurkowanej)
data-in dane wejściowe
data independence niezależność od danych
data-independent niezależny od danych
data input wprowadzenie danych
data integrity integralność danych, jednolitość danych
data interchange format format wymiany danych
datat interlock blokada dostępu do danych
data item element danych
data layout 1.rozmieszczenie danych, 2.format danych
data level poziom danych
data line linia danych, łącze danych
data line interface interfejs do linii telekomunikacyjnej
data link łącze danych, kanał transmisji danych
data link escape (character) znak sterujący transmisją
data link layer warstwa łącza danych
data logger rejestrator danych
data logging rejestrowanie danych
data management zarządzanie danymi
data manipulation operowanie danymi
data manipulation language język operowania danymi
data mark znacznik danych
datamation automatyczne przetwarzanie danych
data medium nośnik danych
data memory
data network sieć danych
data ordering porządkowanie danych
data organization organizacja danych
data origin authentication legalizacja źródła danych
data-out dane wyjściowe
data output wyprowadzanie danych
data packet pakiet danych
data path ścieżka danych
dataphone datafon, urządzenie transmisji danych po liniach telefonicznych
data plotter ploter, pisak x-y
data pointer wskaźnik danych
data preparation przygotowanie danych
data privacy prywatność danych ,ograniczony dostęp do danych
data processing przetwarzanie danych
data processing centr(e)r ośrodek przetwarzania danych
data processing euipment urządzenie do przetwarzania danych
data processing machine maszyna do przetwarzania danych
data processing standard norma przetwarzania danych
data processing system system przetwarzania danych
data processor procesor, jednostka przetwarzania danych
data protection ochrona danych
data purification usuwanie błędnych elementów ze zbioru danych
data rate szybkość transmisji danych, przepływność
data record zapis danych, rekord danych
data recovery odzyskiwanie danych
data reduction redukcja danych
data redundancy nadmiarowość danych
data register rejestr danych
data representation reprezentacja danych, przedstawienie danych
data retrieval wyszukiwanie danych
data scanning odczytywanie zapisu danych
data search przeszukiwanie danych
data security zabezpieczenie danych
data service unit / channel service unit jednostka obsługi danych / jednostka obsługi kanału , urządzenie łączące cyfrowe łącze dzierżawione ze sprzętem komputerowym
data set 1.zbiór danych, 2.modem
data sink ujście danych
data skew skośność danych
data source źródło danych
data station stacja transmisji danych
data stream strumień danych
data stripping array tablica dyskowa, w której dane zapisuje się stosując stripping
data structure struktura danych
data switching komutacja danych, przełączanie danych
data table tabela danych
data tablet rysownica, plansza graficzna, urządzenie do wprowadzania danych w postaci graficznej
data terminal euipment urządzenie końcowe transmisji danych
data track 1.ścieżka danych, 2.ścieżka informacyjna
data traffic ruch danych (w sieci transmisji danych)
data transacion transakcja danych
data transfer przesyłanie danych, przenoszenie danych
data transfer connetion połączenie do przesyłania danych
data transfer rate , speed szybkość przesyłania danych
data transmission transmisja danych, przekazywanie danych
data trnasmission channel kanał transmisji danych, kanał telekiomunikacyjny
data transmission line łącze transmisji danych, łącze przesyłowe
data transmission unit teledator, urządzenie transmisji danych
data transparency niezależność od danych
data type typ danych
data unit jednostka danych
data validation sprawdzanie (poprawności) danych
data validity ważność danych, poprawność danych
data warehouse magazyn danych, składnica danych
dataway magistrala
data word słowo danych
datum element danych
daughter card karta rozszerzenia
DAVE, desktop audio-visual environment program firmy DEC, rozpoznawający mowę i wykonujący wydawane głosem polecenia
dBASE nazwa bazy danych
DB connector złącze dyskowe
DBA ,Database Administrator administrator bazy danych
dBASE,dbae program do tworzenia baz danych
DBF, DataBase Format format bazy danych
DBMS, DataBase Management System system zarządzania bazą danych
DBOS . Disk-Based Operating System dyskowy system operacyjny
DBS, Direct-Broadcasting by Satellite system bezpośredniej transmisji satelitarnej
DB2, database2 system zarządzania bazami danych dla komputerów IBM typu mainframe
DBS, direct-broadcast satellite satelita radiodyfuzyjny, do bezpośredniego odbioru programów
DC coupling sprzężenie stałoproądowe
DC signalling sygnalizacja DC
DC, Direct Current 1.prąd stały,2.sygnalizacja DC
DCA, Document Content Architecture architektura zawartości dokumentów
DCC Digital Compact Cassette cyfrowa kaseta kompaktowa
DCC, Direct Cable Connection bezpośrednie połączenie kablowe
DCD, Data Carrier Detect wykrywanie sygnału nośnego danych
DCE rates szybkość DCE
DCE, Data Communications Equipment urządzenie telekomunikacyjne , ruter
D-channel, Data channel kanał sygnalizacji pakietowej ISDN
DCOM, Distributed Component Object Model rozproszony obiekt wspólnego obiektu
DCS2, Desktop Colour Separation ver. 2 separacja kolorów obrazu w EPS wersja 2
DCT, Discrete Cosine Tansform dyskretna transformata cosinusowa
DCU, Device Configuration Utility narzędzia konfiguracji urządzenia
DC, digital controlled sterowany cyfrowo, regulowany cyfrowo
DC, direct current prąd stały
DCE, data communication equipment urządzenie komunikacyjne transmisji danych
DCE , distributed computing environment rozproszone środowisko obliczeniowe, standard OSF definiujący mechanizmy komunikacji w systemach rozproszonych
DCT, discrete cosine transform dyskretna transformata kosinusowa, metoda kompresji obrazu ,ze stratą informacji sterowana w technice multimedialnej
DCTL, discret-coupled transistor logic tranzystorowy układ logiczny o sprzężeniu bezpośrednim
DD ,Double Density, Double-Density podwójna gęstość zapisu
DD/D Data Dictionary/Directory słownik/katalog danych
DDC, Direct Digital Control bezpośrednie sterowanie cyfrowe
DDC, Display Data Channel kanał przekazu danych do wyświetlacza
DDE, Direct Data Entry bezpośrednie wprowadzanie danych
DDE, Dynamic Data Exchange dynamiczna wymiana danych
DDI, Direct Deposit Indicator bezpośredni wskaźnik depozytowy
DDI, Direct Dial In bezpośrednie połączenie telefoniczne ,modemem
DDL, Data Description Language język opisu danych, programowania opisu danych
DDP, Distributed Data Processing rozproszone przetwarzanie danych
DDP, Double Density Packing składowanie podwójne gęstości w SDRAM
DDR SDRAM. DDR Synchronous Dynamic RAM dynamiczna pamięć synchroniczna z dwukierunkową transmisją danych
DDR SGRAM, DDR Synchronous Graphic RAM graficzna pamięć synchroniczna z dwukierunkową transmisją danych
DDR SRAM, Double Data Rate Static RAM pamięć statyczna z dwukierunkową transmisją danych
DDR, Double Data Rate współczynnik podwojenia danych, technika dwukierunkowej transmisji danych
DDT, Dialog Debug Technique dialogowe narzędzia uruchomieniowe
DD, double density podwójna gęstość, np. zapis na dyskietce
DDC, direct digital control bezpośrednie sterowanie cyfrowe, BSC
DDE, dynamic data exchange dynamiczna wymiana danych
DDL, data description language język programowania DDL (opisu danych)
DDP, distributed data processing rozproszone przetwarzanie danych
deactivate deaktywować,odłączyć : deaktivieren
dead martwy, matowy,bez napięcia : ganzlos
dead beat oscillation drgania nieokreślone : aperiodische Schwingung
dead end ślepy zaułek, nieoczekwiany koniec programu : unvorhersehbares Programmende
dead space przestrzeń niewykorzystana, obszar stracony : ungenutzter Raum
dead time czas niewykorzystany : ungenutzte Zeit
deadline termin nieprzekraczalny : Termin
deadlock wzajemne zablokowanie (programów), stan spoczynku : gegenseitige Blockierung, Stillstand
deal część, ilość, interes,działać, wydzielać : handeln
dealllocate zwolnić : freigeben
debug debugować programy : Programme debuggen
debug program debugger, program do poszukiwania błędów : Fehlersuchprogramm
debug software oprogramowanie debuggujące : Entwanzer
debounce odblokować (klawisze)
debugger program do poszukiwania błędów, debuger : Entwanzer, Fehlersuchprogramm
debugging usuwanie błędów ,odpluskwiać : Debuggen, Entwanzen
debugging aids programy pomocnicze do poszukiwania błędów : Fehlersuchhilfen
decade dziesięciolecie, dekada : Jahrzehnt ,Dekade
decay time czas zaniku : Abklingzeit
deceleration opóźnienie : Verzörgerung
deceleration time czas opóźnienia : Verzögerungszeit
decimal dziesiętny, liczba dziesiętna : dezimal
decimal digit liczba dziesiętna : Dezimalziffer
decimal floating point przecinek zmienny dziesiętny: dezimal Gleitpunkt
decimal fraction ułamek dziesiętny : dezimaler Bruch
decimal notation zapis dziesiętny : dezimaleSchreibweise
decimla number liczba dziesiętna : dezimale Zahl
decimal point przecinek dziesiętn : Dezimalpunkt
decimal system system dziesiętny : Dezimalsystem
decimal to binary conversion konwersja z systemu dziesiętnego na binarny : Dezimal-Binär-Umwandlung
decipher odszyfrować, deszyfrować : entziffern
decision decyzja : Entschluss
decision box symbol warunku w schemacie blokowym, pole warunku w schemacie blokowym : Entscheidungsbox
decision feedback sygnalizacja zwrotna : Rückmeldung
decision instruction polecenie wyboru : Entscheidungsbefehl
decision making ability zdolność podejmowania decyzji : Entscheidungsfähigkeit
decision making game gra wyboru : Entscheidungsspiele
decision table tabela decyzyjna : Entscheidungstabelle
declaration wyjaśnienie, oświadczenie,uzgodnienie : Erklärung
declutch rozłączyć : auskuppeln
decode dekodować : dekodieren
decoder dekoder : Dekodierer
decoder matrix macierz dekodowania : Dekodiermatrix
decoding dekodowanie : Dekodierung
decompress zdekompresować : dekomprimieren
decompression zdekompresować : Dekomprimierung
decontaminate odtruć : entgiften
decontamination odtruć : Entgiftung
decoupling circuit układ rozłączający : Trennstufe
decrease zmniejszać : abnehmen
decrease speed obniżać prędkość : Geschwindigkeit verringern
decrease volume zmniejszyć głośność : Lautstärke verringern
decerement ubytek ,zmniejszenie : Abnahme
DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunication) DECT( standard telefonii bezprzewodowej) : DECT (Verfahren für schnurlose Telefonie)
dedicated przyporządkowany : zugeordnet
dedicated line łącze stałe : zugerordnete Linie
dedicated server serwer dedykowany : zugerordneter Server
dedicated system system zindywidualizowane: zugerordnetes Anwendersystem
default ustawienie domyślne (pierwotne) : Standard
default option opcja domyślna : Standardannahme bei Unterlassung
default settings ustawienie domyślne (pierwotne) : Standardeinstellung
default value wartość domyślna : Ausgangswert
default view widok standardowy : Standardansicht
defect brak : Fehler
defective wadliwy : schadhaft
defferred restart restart opóźniony : verzögerter Wiederanlauf
deficient niewystarczający, niedokładny : mangelhaft
deficiency niedobór, brak
deficit deficyt : Fehlbetrag
definable wytłumaczalny, dający się określić : erklärbar
define definiować : definieren
define pattern definiować wzór: Muster festlegen
definite dokładny, określony, wyraźny : genau
definite integral całka oznaczona : bestimmtes Integral
definition definicja, określenie pojęcia : Definition
definitive ostatetczny , określony, decydujący, definitywny: endgültig
deflect odchylać (np. promień elektronów) : ablenken
deflection odbieganie, różnienie się : Ablenkung
deflection coil cewka odchylającą : Ablenkspule
deflection plate płytka odchylająca (w lampie katodowej) : Ablenkplatte
deflection voltage napięcie odchylające (w lampie katodowej) : Ablenkspannung
degaussing odmagnesowanie ekranu : Entmagnetisieren des Bildschirms
degenerative feedback ujemne sprzężenie zwrotne : Gegenkopplung
degrade degradować , redukować: herabsetzen
degree stopień : Grad
dehydrated suchy : trocken
deinstall odinstalować (program) : deinstallieren
DEL usunąć : ENTF
delay opóźnienie, opóźniać : Verzögerung, verzögern
delay circuit układ opóźniający : Verzögerungsschaltung
delay distortion zniekształcenie opźnieniowe : Laufzeitverzerrung
delete usunąć, skasować , kasuj, znak kasowania: löschen, Tilgungszeichen
delete after current position usuwać po pozycji bieżącej: löschen nach aktueller Position
delete anchor point tool narzędzie usuwania punktów zakotwiczenia: Ankerpunkt für Löschen Werkzeug
delete anchor points usuwać punkty zakotwiczenia: Ankerpunkte löschen
delete before current position usuwać przed pozycją bieżącą: löschen vor aktueller Position
delete cells usunąć komórki: Zellen löschen
delete copies usunąć kopie: Kopien löschen
delete frame usunąć ramkę: Frame löschen
delete sentry śledzenie kasowania : Löschverfolgung
deletion record rejestr usunięć : Löschregister
delimit ograniczyć : abgrenzen
delimitation ograniczenie : Abgenzung
delimiter ogranicznik : Trennsymbol
delinerate projektować, rysować : entwerfen
delineration przedstawienie : Entwurf
delivery report raport doręczenia: Zustellungsbericht
Delux Paint program garficzny
demagnetization odmagnesowanie : Entmagnetisierung
demagnetize odmagensować : demagnetisieren
demand żądanie : verlagen
demolition zniszczenie: Zerstörung
demonstrative poglądowy : anschaulich
demountable wymienny : auswechselbar
denotation określenie, oznaczenie : Bedeutung
density gęstość, gęstość zapisu : Dichte
departament oddział: Abteilung
depend zależeć : abhängen
dependability pewność, nizawodność : Zuverlässigkeit
dependable bezpieczny w obsłudze, niezawodny : betriebssicher,zuverlässig
deposit odkładać : ablegen
deposition składowanie , nanoszenie : Ablagerung
depot depoozyt, składnica : Depot
depress nacisnąć, obniżyć,uruchoić : herabdrücken
depression naciśnięcie, uruchomienie : Schwäche
dearangement nieporządek : Unordnung
derivable pochodny, dający się wyprowadzić : ableitbar
derivation pochodzenie, pochodna : Herkunft ,Ableitung
derivative iloraz różniczkowy : Differentialquotient
derive wyprowadzić : herleiten
derogation szkodzenie, zmniejszanie : Beeinträchtigung
descending sequence sekwencja malejąca : absteigende Folge
describe opisać : beschreiben
descriptive ilterature literatura opisowa : beschreibende Literature
descriptor deskryptor : Deskriptor
deselect anulować wybór : Auswahl aufheben
desicate schnąć : trocken
design konstruować, mierzyć, plan , projekt,fason : Entwurf, Design
designation nazwa , oznaczenie : Benennung
designer rysownik, konstruktor : Zeichner,Konstrukteur
DesignJet model plotera firmy HP
desired value wartość zadana : Sollwert
desk biurko : Schreibtisch
DeskJet nazwa drukarek atramentowych HP
desktop pulpit : Desktop
desktop calculator kalkulator stołowy : Tischrechner
desktop publishing skład poligraficzny, mała poligragia : Desktoppublisshing
dekstop terminal terminal biurkowy : Schreibtisch-Terminal
desktop manager menadżer pulpitu (Windows) : Desktop-Manager
despatch odprawiać, wysyłać, ekspediować : Abfertigung
destination miejsce przeznaczenia : Bestimmungsort
destination address adres docelowy: Zieladresse
destination application aplikacja docelowa : Zieladwendung
destination document dokument docelowy : Zieldokument
destroy zniszczyć : zerstören
destructive niszczycielski : zerstörend
destructive read odczyt niszczący: zestörendes Lesen
destructive readout odczyt usuwający : zestörendes Auslesen
detach oddzielać, wyodrębniać, odłączać : loslösen
detachable podzielny, zdejmowlany, odłączalny : ablösbar
detached keyboard klawiatura odłączalna, zdejmowalna : abgesetzte Tastatur
detail detal : Einzelheit
detect odkryć: entdecken
detection odkrycie, prostowanie : Entdeckung
detergent środek czyszczący, czyszczący : Reinigungsmittel
determinable dający się określić
determinant określający, determinujący : bestimmend
determinate określony, decydować
determination określenie : Bestimmung
detorioration of performance spadek wydajności, spadek mocy: Leistungsabnahme
determinative określający
detour obejście (np. w sieci) : Umweg
devaluation dewaluacja : Abwertung
devalue dealuować : abwerten
develop rozwijać,projektować : entfalten
developer projektant : Entwickler
development rozwój, poszerzanie, rozbudowa : Entwicklung ,Ausbau
development system system opracowywania : Entwicklungssystem
development time okres opracowywania : Entwicklungszeit
deviate odbiegać : abweichen
deviation odchylenie, odbieganie : Abweichung
device urządzenie : Gerät
device clear (DCL) urządzenie w stanie podstawowym : Gerät im Grundzustand
device driver sterownik urządzenia, sterownik sprzętowy : Gerätetreiber
device independence niezleżność od urządzenia (zewnętrznych): Geräteunabhängigkeit
device lock blokada urządzenia : Gerätespere
de facto standard standard faktyczny
de Morgan′s laws praw de Morgana
DE, Discard Eligibility bit priorytetu ramki
deactivate 1.odłączyć, dezaktywować ,2.uchylać , znosić, 3.wstrzymać, przerywać, likwidować
deactivation dezaktywacja, dezaktywowanie
dead 1.niedziałający, 2.bez napięcia, 3.bierny
dead end ślepa uliczka
dead file zbiór stracony, martwy
dead halt, drop dead halt zatrzymanie trwałe
dead keys klawisze specjalne
dead letter 1.martwy komunikat, 2.list niedoręczony,3.martwa litera prawa
dead letter queue martwa kolejka komunikatów
dead message queue stracona kolejka komunikatów
dead time 1.czas martwy, 2.czas zwłoki, jałowy
dead track ścieżka zablokowana uszkodzeniem
deadbeat adaptative control nieokresowe sterowanie adaptacyjne
deaden wygłuszać, pozbawić połysku
deadline 1.linia krytyczna, 2.termin graniczny, ostateczny, nieprzekraczalny
deadlock zakleszczenie, blokada systemu
deadlock condition stan zakleszczenia
deadlock detector wykrywacz zakleszczeń
deadly embrace zakleszczenie , blokada, impas, wzajemna blokada, martwy punkt
dead-on-arrival zepsuty, wadliwy fabrycznie , wybrakowany
deadstart nieudane uruchomienie
dead-time delay strefa nieczułości
dead-time element element opóźniający
deal 1.umowa, 2.traktować, postępować, mieć do czynienia
deal with zajmować się z czymś
dealer handlowiec , kupiec
deallocate zwolnić, odłączyć, uwalniać, oswobadzać
deallocation 1.zwolnienie, odłączenie, 2.przemieszczenie, 3.wymazywanie
deallocation of memory zwolnienie obszaru pamięci
debatable dyskusyjny, wątpliwy
debatable time czas przestoju z niewiadomych przyczyn
debit transfer sieciowy przekaz pieniężny,debetowy
deblock 1.odblokowywać, 2.rozpakować bloki danych, dzielić bloki na zapisy
deblocking 1.wydzielanie pojedynczych zapisów z bloku danych, rozbijanie bloku, 2.odblokowywanie
de-bounce zabezpieczenie przed odbijaniem
debouncing odkłócanie drgań klucza
debug odpluskwiać, debugować, usuwać błędy z programu, uzdatniać
debug deck pakiet testowy
debug driver uruchomieniowy program obsługi
debug listing wydruk, listing diagnostyczny
debg mode tryb usuwania błędów
debug time czas wyszukiwania i usuwania błędów
debugger debugger, program uruchamiający, starter, odpluskwiacz
debugging 1. uruchamianie programu , 2.odpluskwianie , usuwanie błędów z programu
debugging conditions stan przygotowania urządzenia do pracy
debugging data dane uruchomieniowe, służące do testowania
debugging information informacje diagnostyczne
debugging statement instrukcja uruchomieniowa
decade counter licznik dekadowy, dziesiętny
decade counting unit blok licznika dekadowego
decay 1.uszkodzenie, zanik, rozpad ,2.zanikać , rozpadać
decay time cas zaniku
decelerate zwalniać, spowalniać
deceleration opóźnienie zwolnienia
deceleration time, stop time czas zatrzymania
decentralized computer network zdecentralizowana sieć komputerowa
decentralized data processing zdecentralizowane przetwarzanie danych
decentralized system system zdecentralizowany
decidability rozstrzygalność, rozwiązywalność
decide decydować, postanawiać, zdecydować
decider blok wyboru, decyzji
deciding factor decydujący czynnik
decimal 1.cyfra dziesiętna, 2.ułamek dziesiętny, 3.dziesiętny
decimal add dodawanie dziesiętne, liczb dziesiętne
decimal adjustment korekcja dziesiętna
decimal artithmetic arytmetyka dziesiętna
decimal carry przeniesienie dziesiętne
decimal classification klasyfikacja dziesiętna
decimal computer komputer, maszyna dziesiętna
decimal constant stała dziesiętna
decimal correction korekcja dziesiętna
decimal counter licznik dziesiętny, dekada licząca
decimal counting unit blok licznika dziesiętnego
decimal data dane, informacje dziesiętne
decimal digit 1.dit, dziesiątkowa jednostka informacji ,2.cyfra dziesiętna
decimal dot notation dziesiętna notacja kropkowa
decimal exponent wykładnik dziesiętny
decimal format format dziesiętny
decimal fraction notation zapis z ułamkiem dziesiętnym
decimal notation notacja ,zapis dziesiętny
decimal number liczba, system dziesiętny, liczbowy
decimal place miejsce dziesiętne
decimal point kropka, przecinek dziesiętny
decimal represenatation reprezentacja dziesiętna
decimal system system, układ dziesiętny
decimal tab key tabulator dziesiętny
decimal tabbing tabulowanie dziesiętne
decimal-analog dziesiętno-analogowy
decimal-coded digit cyfra dziesiętna
decimalization przejście na system dziesiętny
decimalize przechodzić na system dziesiętny
decimal-to-binary conversion konwersja dziesiętno-dwójkowa
decipher deszyfrować, rozszfrowywać
decipherer deszyfrator, urządzenie rozszyfrowujące
decipherment deszyfrowanie, odszyfrowanie, rozszyfrowanie
decision decyzja
decision box element algorytmu - symbol warunku
decision circuit układ decyzyjny
decision element element decyzyjny
decision function funkcja decyzyjna
decision instruction rozkaz decyzji
decision logic table logiczna tablica decyzyjna, proceduralna
decision space przestrzeń decyzyjna
decision suport data base baza danych wspomagania systemu wspomagania danych
decision suport mode tryb wspomagania decyzji
decision suport system system wspomagania decyzji, wspomagający podejmowania decyzji
decision table tablica decyzyjna
decision theory teoria podejmowania decyzji , decydowania
decision tree drzewo decyzyjne, dendryt
decisoin, discrimination instruction instrukcja warunkowa, decyzyjna, rozkaz wyboru
decision-making decydowanie
decision-making system system podejmowania decyzji
decit, decimal digit, dit dziesiątkowa jednostka informacji
deck 1.urządzenie zewnętrzne,2.segment
deck of card plik kart
declaration part częśćdeklaracyjna procedury lub programu
declaration, declarative statement zgłoszenie, deklaracja, instrukcja deklaracyjna
declarative langugae język deklaracyjny, nieproceduralny
declarative representation postać deklaracyjna
declarator deklarator, specyfikator
declare deklarować, zgłaszać akces
declare error błąd deklaracji
declared symbol symbol, znak deklaracji
declarer operator deklaracji
declassification deklasyfikacja
decline odrzucić, odwołać
decluttering porządkowanie obrazów
decode odczytać, zdekodować, dekodować
decoder dekoder, konwerter, zamiennik sygnału
decoder (decoding) matrix macierz, matryca dekodowania
decodification, decoding dekodowanie
decoding circuit układ dekodujący
decoding selection system system wybierania liczb
decollate rozrywać, rozdzielać , przerywać
decollation podział, rozdzielanie na części
decollator urządzenie rozdzielające, do rozdzielania druków wielowarstwowych
decompilation dekompilacja
decompiler dekompilator ,kompilator odwrotny
decomposable rozkładalny, dający się rozłożyć
decompose rozkładać, dekomponować
decomposition dekompozycja, rozkład
decompress, decompression dekompresja, rozpakować, rozpakowanie
decrease zmniejszyć, obniżenie, spadać spadek
decreasing function funkcja malejąca
decrement zmniejszenie o jednostkę, ubytek, dekrement
decrement counter licznik zmniejszający, odejmujący
decerement operation operacja zmniejszania
decrementation, decrementing zmniejszanie , dekrementacja
decrypt rozszyfrować, deszyfrować
decryption deszyfrowanie, odszyfrowanie, deszyfracja, rozszyfrowywanie
DeCSS DCSS, Decryption Content Scrambling System system rozkodowujący zawartość
DEC, Digital Equipment Corporation nazwa firmy komputerowej
dedicated 1.dedykowany,specjalizowanany, wydzielony, 2.delegowany, 3.przeznaczony ,4.wyspecjalizowany
dedicated channel kanał dedykowany
dedicated circuit obwód wydzielony, zarezerwowany, układ wyspecjalizowany
dedicated computer komputer dedykowany, specjalizowany
dedicated hash function dedykowana funkcja mieszająca
dedicated leased line łącze wydzielone, specjalizowane, łącze dzierżawione
dedicated line łącze dedykowane, linia wydzielona
dedicated memory terminal terminal z wydzieloną pamięcią
dedicated print server dedykowany serwer druku
dedicated server serwer dedykowany
dedicated system wyspecjalizowany system informacyjny
dedicated word processor wyspecjalizowany komputer, program edycji tekstów
dedication wydzielenie, przeznaczenie
deduce dedukować
deducibility dedukowalność
deduct odliczać, potrącać, odejmować
deduction dedukcja
deductive object-oriented dedukcyjne badanie obiektowe
deep binding głębokie wiązanie
deep color brawa głęboka
deep slade głęboki, ciemny odcień
deep structure struktura głęboka, ukryta
deepen pogłębiać
deeping of colour pogłębienie barwy
default 1.domyślny, domniemany, 2.wartość domyślna, standardowa
default ancestor standardowy przodek
default attribute atrybut domyślny
default declaration deklaracja o domyślnych wartościach
default device urządzenie domyślne, standardowe
default directory katalog domyślny
default drive dysk domyślny, napęd domyślny, bieżący
default library biblioteka wykorzystywana domyślnie
default option opcja domyślna, wariant wybierany domyślnie, klucz domyślny
default parameter parametr przyjmujący wartość domyślną
default printer drukarka domyślna
default rate standardowa ,domyślna szybkość
default reaction rekcja domyślna ,zastępcza
default response odpowiedź domyślna
default route trasa domyślna
default router domyślny ruter
default settings ustawienia domyślne
default value wartość domyślna
defect błąd, defekt, wada
defect index wskaźnik wadliwości
defective wadliwy z usterkami, niesprawny
defectiveness wadliwość
defender urządzenie przewidywane do wymiany
defenestration usunięcie , wyrzucenie , defenestracja
defer odkładać, odraczać, opóźnić
deferred opóźniony, przedłużony, pośredni
deferred addressing, indirect addressing adresowanie pośrednie
deferred constant stała czasu przetwarzania w procesie kompilacji
deferred entry wejście asynchroniczne, pośrednie
deferred synchronous request odraczane żądanie synchroniczne
deferred transmission transmisja opóźniona
definability wyznaczalność
definable definiowalny, możliwy do określenia, wyznaczalny
define definiować, określać
defined notion pojęcie zdefiniowane
definiendum, definiendum definiens wyrażenie definiujące, definiens
defining language język definicyjny
definite określony
definitione list lista definicji
definitione of picture rozdzielczość obrazu, parametry obrazu
definitional domain dziedzina , obszar definicji
definitional language język z jednokrotnym przyporządkowaniem
definitions module moduł definicji, określeń
deflect odchylać
deflection odchylenie, wychylenie
deflection coil cewka odchylająca
deflection plate płytka, elektroda odchylająca
deflection sensitivity czułość odchylania
deflection voltage napięcie odchylające, odchylania
deflection yoke cewka odchylająca
deformity zniekształcenie, deformacja
defragger defragmenter, defragmentator
defragmentation uporządkowanie zapisu na dysku,defragmentacja
defragmentation utility oprogramowanie narzędziowe do defragmentowania dysków
defunct wycofany z produkcji, przestarzały, zdezaktualizowany
deggauss rozmagnesowywanie, wymazywać zapis magnetyczny
degausser urządzenie rozmagensowujące
degaussing rozmagnesowywanie, demagnetyzacja
degeneracy condition warunek zniekształcenia
degenerate system system zdegerowany
degradation degradacja, pogorszenie się jakości, obniżenie wydajności, przepustowości
degradation failure uszkodzenie wskutek zużycia
degree stopień
degree measurement miara kątowa
degree of accuracy stopień dokładności
degree of convergence stopień zbieżności
degree of correlation stopień korelacji
deinstall odinstalować
DEL key klawisz DELete (kasownik)
Del, delete chatacter znak wymazujący, kasujący z prawej od kursora
delay circuit układ opóżniający
delay distortion zniekształcenie opóźnieniowe
delay equalizer korektor opóźnieniowy
delay line linia opóźniająca
delay line register rejestr na liniach opóźniających, dynamiczny
delay line storage (store) pamięć na liniach opóźniających, dynamiczna
delay time czas opóźnień
delay unit jednostka , blok opóźnienia
delay vector wektor opóźnienia
delay, lag opóźniać, opóźnianie, zwłoka
delayed acknowledgment potwierdzenie opóźnione
delayed carry przeniesienie opóźnione , wstrzymane
delayed readout detector detektor odczytu opóźnionego
delayer element opóźniający
delay-in-queue distribution podział czasu oczekiwania na obsługę
delay-line store pamięć na liniach opóźniających
deleave rozdzielać , dzielić na części
delegate 1.delegować, przekazać ,zlecić,.2.delegat, pełnomocnik
delegate object obiekt delegowany
delegation przekazanie odpowiedzialności, delegowanie, delegacja
delete skasować, usunąć, wymazać, kasować
delete authority uprawnienie do usuwania
delete (erase) character znak wymazujący, kasujący
delete trigger wyzwalacz usuwania
delete, erase character znak kasujący
deleted mail folder katalog poczty skasowanej
deleting a record wymazywanie, kasowanie zapisu, rekordu
deletion wymazywanie zapisu, skreślenie
deletion record rekord kasujący
deletion tracking śledzenie usunięć
delicate delikatny
delimit separować
delimtate data file plik danych rozgraniczonych, rozdzielonych
delimited identifier identyfikator z ogranicznikami, ,separowany
delimited-field file plik z polami separowanymi
delimiter ogranicznik, separator
delimiter card karta rozgraniczając
delimiter token element ogranicznika
delineate przedstawić , wykreślić , nakreślić
deliver dostarczać
deliverables element dostawy
delivery mode tryb dostawy
delivery service usługa dostarczania poczty
delta bit bit delta (sygnalizujący zmianę danych)
delta clock zegar delta
delta list lista przyrostów
demagnetize odmagnesowywać
demagnetizer urządzenie odmagnesowujące
demand 1.żądanie, 2.popyt, 3.żądać, wymagać
Demand Assignes Multiple Access (DAMA) wielokrotny dostęp przydzielany na żądanie
demand data processing przetwarzanie danych zgodnie z zapotrzebowaniem
demand fetching pobranie, sprawdzanie na żądanie
demnad I/O, demant input-output wprowadzanie-wyprowadzanie na żądanie
demand limit control regulacja w żądanym przedziale
demand multiplexing multipleksowanie na żądanie, dynamiczne
demand paging stronicowanie na żądanie
demand priority access żądanie dostępu poza kolejnością, priorytetowego
demad processing przetwarzanie danych na żądnia
Demand Protocol Architecture (DPA) architektura protokołu na żądanie
demand reading/writing odczyt /zapis na żądanie
demand stagign przemieszczenie na żądanie
demand -driven sterowany żądaniami, zapotrzebowaniami
demarcation ustanowienie granic zbioru, rozgraniczenie, demarkacja
demi-bold, semi-bold półgruby
demo demonstracja, program, pakiet demonstracyjny, demo
demo diskette dyskietka demonstracyjna, pokazowa
demo version wersja demonstracyjna
democratic network sieć o demokratycznych prawach dostępu
demodifier demodyfikator
demodulation demodulacja
demodulator demodulator
demonstrable 1.możliwy do udowodnienia, 2.pogladowy , pokazowy
demonstrate pokazywać , demonstrować
demonstration model model pokazowy, demonstracyjny
demonstration page strona demonstracyjna
demonstration program program demonstracyjny
demonstration software oprogramowanie demonstracyjne, pokazowe
demonstration, demo pokaz (demonstracja)
demount demontować , rozbierać
demountable demonstrowalny, rozbieralny, wymienny
demounting demontaż , wymiana
demultiplex, demultiplexing demultipleksowanie
demultiplexer demultiplekser, komutator, przemiennik wielokanałowy
denary notation notacja, zapis dziesiętny
denial 1.negacja, 2.odmowa, 3.zaprzeczenie
denial of service zablokowanie, odmowa usług, uniemożliwienie działania
denominated number liczba mianowana
denominator mianownik
denotation oznaczanie(-enie),, dentoacja
denotational semantics semantyka denotacyjna
denote oznaczać, określać, denotować
dense distribution rozkład zagęszczony, upakowany
dense index indeks zagęszczony, warty, wtórny, zawierający zbiór odsyłaczy
dense list lista zwarta, wykaz zwarty
density 1.gęstość, zagęszczenie, 2.zaczernienie , 3.upakowanie
density distribution rozkład gęstości, upakowania
denumerable set zbiór przeliczalny
deny odmawiać , negować
denny access odmawiać dostępu
department dział , wydział, departament
department LAN departamentowa, wydziałowa sieć lokalna
departure 1.wysyłka, nadanie ,2.odchylenie, 3.odlot
depend zależeć od czegoś
dependability rzetelność, niezawodność, pewność działania
dependable niezawodny
dependence, dependency zależność
dependecy error message komunikaty o błędach zależności
dependency grammar gramatyka zależności
dependency-driven sterowany zależnościami
dependent compilation kompilacja uzależniona, warunkowa, kompilowanie zależne
dependent join złączenie zależne
dependent row wiersz zależny
dependent table tablica zależna
depending on w zależności od
depict 1.opisywać,2.przedstawiać na rysunku,3.obrazować
deploy 1.zainstalować, wprowadzić do wyposażenia, wdrożyć, 2.rozmieszczać dane, 3.używać, stosować sprzęt
deployment wdrożenie
deposit 1.osad, odsadzać się, 2.odkładać, przechowywać, 3.przenosić
deposition osadzanie , wytrącanie
deprecate nie zalecany
deprecation dezaprobata, wycofanie poparcia
depress naciskać, uruchamiać
depth buffer bufor głębokości
depth cueing obrazowanie głębi
depth cueing color barwa w funkcji odległości
depth of classifying głębokość klasyfikowania
depth of stack głębokość stosu
depth perception percepcja, postrzeganie głębi
depth queeuing obrazowanie głębi, tworzenie perspekktywy
depth sorting porządkowanie wgłębne
depth-balanced tree drzewo wyrównane
depth - first search poszukiwanie, przeszukiwanie w głąb
dequeue odłączyć, usuwać z kolejki
derail odwoływani się do podprogramu
derating 1.pogorszenie się parametrów, 2.wyjście poza zakres, 3.ograniczenie dopuszczalnych wartości
dereference osiąganie wartości obiektu wskazywaniem jego odsyłacza
dereferencing dereferencja, wyłuskiwanie ,usunięcie pośredniości
derivated data item pochodny element danych
derivation 1.derywacja, 2.wyprowadzenie, 3.zmiana toru
derivation graph graf wyprowadzeń
derivation of a formula wyprowadzenie wzoru
derivation step krok wyprowadzania
derivation tree drzewo wyprowadzenia
derivative pochodny
derivative control sterowanie zmianami przyrostów
derivative works prace pochodne
derive wyprowadzać wynik, wzór
derive any additional keys wyłączenie dodatkowych haseł
derived attribute atrybut pochodny
derived class klasa pochodna
derived data dane wyprowadzone (z innych danych), dane pochodne, wtórne
derived field pole pochodne, wynikowe
derived table tabela pochodna
derived type typ pochodny
DES, Data Encryption Standard standard szyfrowania danych DES
DES, Department of Electronic Security Ministerstwo Bezpieczeństwa Elektronicznego (USA)
desampler przetwornik danych C/A
desampling przekształcanie danych C/A
DESC, Domino Enterprise Connection Services serwis dostępu do danych przedsiębiorstwa
descendant potomek
decendent row wiersz podrzędny
descendent table tablica podrzędna
descender element litery wysunięty pod linię bazową wiersza (typografia)
descending malejąc, opadający
descending order porządek malejący
descending sort sortowanie malejące
de-scramble, descramble deszyfrować, odszyfrować
de-scrambler,descrsmbler deszyfrator, descrambler
describe opisywać
description opis
description list 1.opis własności, 2.tablica opisowa
description billing opisowy system wyciągów kart kredytowych
descriptive data dane opisowe
descriptive language język opisowy
descriptor language język opisowy
descriptor privilege level opisowy poziom uprzywilejowania
deselect usunąć zaznaczenie, odznaczyć, znosić
deselection deselekcja, zniesienie wyboru,, selekcji
design 1.projekt, wzór, model, konstrukcja, 2.projektować, konstruować, 3.wzornictwo
design automation automatyzacja projektowania
design automation system system automatycznego projektowania
design data dane projektowe
design data base projektowa baza danych
design defect błąd przy projektowaniu
design engineering projektowanie , konstruowanie
design error błąd projektowania
design library suport system system biblioteczny ułatwiający projektowanie
design matrix macierz planowania
design model model projektowy
design parameters parametry projektu
design pattern wzorzec projektowy
design recovery odtworzenie projektu
design review przegląd, omówienie projektu
design specification specyfikacja projektowa
design techniques metodologia projektowania
design tip wskazówka projektowa
designate 1.desygnować, oznaczać,2.wyznaczać
designated gateway wyznaczona bramka
designated router wyznaczony ruter
designation 1.oznaczenie, 2.opis, 3.nazwa
designation label tabliczka znamionowa
designator 1oznaczenie, desygnator, wyróżnienie wymienne ,2.oznacznik
designed for zaprojektowany pod kątem
designer projektant, konstruktor
design-time projektowy
desirable pożądany
desired value wartość żądana, ,wymagana
desk pulpit , biurko
Desk Accessory (DA), helper application aplikacja pomocznicza
desk calculator kalkulator biurkowy
desk check analiza teoretyczna kodu program, sprawdzenie "na sucho" , bez komputera
desk computer komputer biurkowy
desk control console pulpit sterowniczy
desk top unit jednostka desktopowa
desk-size 2.niewyiarowy, 2.podręczny
desktop pulpit ,blat, biurko, plansza ekranu
desktop application aplikacja biurowa, pulpitu
Destop background tło Pulpitu
desktop client klient uruchamiany na pulpicie
desktop computer (system) komputer biurkowy
desktop connectivity łączność biurkowa
desktop developer programista aplikacji biurowych
Desktop file plik Pulpitu
Desktop icon ikona Pulpitu
desktop management zarządzanie oprogramowaniem pulpitu
desktop management application aplikacja zarządzania komputerem
desktop media środowisko medialne
desktop metaphore metafora stołu roboczego
desktop model model biurkowy , stacjonarny
DeskTop Publishing, DTP prace wydawnicze wspomagane komputerowo, komputerowe przygotowanie publikacji DTP
desktop software oprogramowanie biurowe
desktop switch przełącznik biurkowy
desktop system system ekranowego współdziałania obiektowo-programowego
Desktop taskbar pasek zadań Pulpitu
desktop terminal terminal podręczny
despatch wysyłać, ekspediować
despool wyczyścić bufor drukowania, przesłać zadanie bufora do drukarki
despooling program program buforowania strumieni danych wyjściowych
despotic przymusowy, obowiązkowy
destaging przenoszenie danych
destination 1.cel, przeznaczenie, miejsce docelowe,2.odbiorca,adresat
destination address adres docelowy, odbiorcy
destination application aplikacja docelowa
destiantion code kod docelowy, adres
destination document dokument docelowy
destiantion field pole przeznaczenia, wynikowe
destination file plik docelowy, wyjściowy
destiantion index register rejestr indeksowy odbiorcy
destiantion machine maszyna docelowa
destination object obiekt docelowy, przeznaczenia
destiantion operand argument, operand wynikowy
destination page strona docelowa
destination port port odbiorcy, przeznaczenia
destiantion queue kolejka oczekiwania na dostęp do adresata
destiantion station stacja przeznaczenia, docelowa
destination time czas dostępu do pamięci według adresu pośredniego
destination unreachable odbiorca, przeznaczenie nieosiagalne
destination variable zmienna przeznaczenia
destiny przeznaczenie
destroy niszczyć, zniszczyć, wymazać, usunąć
destroyed digit znak kasowany, wymazywany
destruction niszczenie danych
destructive destrukcyjny, niszczący
destructive assition sumowanie destrukcyjne, niszczące
destructive backspace cofanie z usuwaniem
dstructive cursor kursor niszczący, kasujący
destructive read czytanie niszczące
destructive readout store pamięć o odczycie niszczącym, destrukcyjna
destructor destruktor
DET, Directory Entry Table katalogowa tablica wejściowa
detach odłączyć, odejmować
detachable odejmowalny, odłączalny
detachment odłączenie się, oderwanie się
detail 1.szczegół, detal, drobiazg, 2.dokładna informacja, 3ywszczególniać, wyszczególnienie
detail bit bit szczegółowy
detail contrast kontrast na poziomie szczegółów
detail design projekt szczegółowy
detail file plik tansakcji
detail flowchart szczegółowy schemat blokowy
detailed account szczegółowe wyliczenie
detailed design projekt szczegółowy, roboczy
detect wykryć, wykrywać
detectability 1.wybieralność, 2.wykrywalność
detectable element element wykrywalny
detectable error błąd wykrywalny
detected error błąd wykryty
detection wykrywanie, detekcja
detector wykrywacz
deterioration pogorszenie się jakości, psucie sie
determinable 1.dający się określić, 2.determinant, wyznacznik
determinate 1.określony, sprecyzowany, 2.ostatetczny, rpozstrzygając
determiantion określnie, oznaczenie, ustalenie
determine określić, określać, oznaczać, ustalać
determine a relationship określić zależność
determine conformity ustalać zgodność
deterministic function funkcja deterministyczna
deterministic simulation symulacja deterministyczna
de-update odtwarzać stan wyjściowy, odzyskiwać dane
develop 1.skonstruować, uworzyć, 2.opracować, 3.rozwinąć, 4.rozbudowywać, 5.przekształcać
develop a method opracować metodę
developer konstruktor, programista, wykonawca oprogramowania
development 1.konstruowanie, konstrukcja oprogramowania, 2.opracowywanie, tworzenie, 3.rozwój, postęp, progres, 4.rozbudowa, rozwinięcie, 5.przekształcenie
development enviroment środowisko programowania
development machine maszyna oprogramowania, komputer programisty
development of failure 1.rzszerzenie, powiększenie się, uszkodzenia,2.wywołanie, spowodowanie uszkodzenia
development software oprogramowanie rozwojowe, przyszłościowe
development suport library biblioteka wspomagająca opracowywanie programów
development system system opracowywania programów
development time czas konstruowania programu, opracowywania
development tool narzędzie programistyczne
deviation uchyb, błąd, odchylenie, dewiacja
device przyrząd , urządzenie
device adapter adapter urządzenia, karta rozszerzająca
device address adres urządzenia
device allocation przydzielaniem przyporządkowywanie urządzeń
device character control sterowanie urządzeniem za pomocą znaków
device code kod urządzenia
device command polecenia urządzenia
device control block blok sterowania urządzeniem
device control charakter znak sterujący urządzeniem
device control unit, device controller sterownik kontroler urządzenia
device coordinates współrzędne urządzenia
device cycle cykl pracy urządzenia
device dependence uzależnienie od urządzeń
device directory tablica, instrukcja urządzenia
device driver, device handler sterownik, program obsługi urządzenia
device flag status, flaga urządzenia
device group name nazwa typu urządzenia
device handler standardowy program obsługi urządzenia
device independence niezależność od urządzenia
device independent niezależny od urządzenia
device media control language język opisu organizacji bazy dnaych
device name nazwa urządzenia
device number numer urządzenia
device priority priorytet urządzenia
device queue kolejka urządzenia
device space przestrzeń adresowa urządzenia
device specifier specyfikator urządzenia
device status condition fizyczny stan urządzenia
Device Status Word, DSW słowo statusu, stanu urządzenia
device support obsługa urządzenia
device type typ urządzenia
device-dependent zależny od urządzeń
device-independent niezależny od urządzeń
device-specific uzależniony od urządzenia
devise wymyślać
devote poświęcać, przeznaczać na
deactivate 1.odłączyć, 2.uchylać, znosić, 3.wstrzymać, przerywać, likwidować
deactivation dezaktywowanie
dead line linia nieczynna
deadlock zakleszczenie
deadlock condition stan zakleszczenia
deadly embrace zakleszczenie
dead neutral strefa neutralna
dead-on-arrival sprzęt komputerowy który po zainstalowaniu nie działa ani przez chwilę, jest fabrycznie zepsuty
dead time czas zwłoki, czas jałowy
dead zone strefa nieczułości, strefa martwa
deallocate zwalniać (pamięć(
deallocation zwalnianie (pamięci)
debatable time czas przestoju z niewyjaśnionych przyczyn
deblock rozblokować
deblocking 1.rozbiór bloku, rozblokowanie , wydzielanie pojedynczych zapisów, 2.odblokowanie
debug usuwać błędy z programu
debugger debugger, program uruchomieniowy
debugging 1.uruchamianie programu, 2. usuwanie błędów z programu
debugging aid narządzenie do usuwania błędów z programu
debuggin package pakiet do usuwania błędów z programu
debugging run egzekucja programu w celu usunięcia błędów
debugging statement instrukcja uruchomieniowa
debuggin tool narzędzia do usuwania błędów z programu
DEC, Digital Equipment Corporation amerykańska firma komputerowa
decade dekada
decade bridge mostek dekadowy
dceadae counter, decade scaler
decade router licznik dekadowy
decay time czas zanikania
decay time of pulse czas zanikania impulsu
decimal dziesiętny
decimal adjustment korekcja dziesiętna
decimal code kod dziesiętny
decimal-coded digit cyfra dziesiętna
decimal correction korekcja dziesiętna
decimal counter licznik dziesiętny
decimal digit cyfra dziesiętna
decimal notation zapis dziesiętny
decimal operation operacja dziesiętna
decimal point kropka dziesiętna (w Polsce stosujemy przecinek dziesiętny)
decimal representation reprezentacja dziesiętna
decimal tab tabulator dziesiętny (W edytorach tekstu - ustawienie tabulatora mierzone w systemie dziesiętnym
decimal - to - binary conversion konwersja dziesiętno-dwójkowa
DEC, Intel Xerox, Ethernet DIX Ethernet, wczesna wersja specyfikacji sieci Ethernet
decision decyzja
decision element element decyzyjny
decision function funkcja decyzyjna
decison support system system wspomagania decyzji ,typ dużej bazy danych działającej w trybie off-line, systemy doradczem bazy wiedzy
decision table tablica decyzyjna
decision theory teoria (podejmowania) decyzji
decision tree dendryt dezcyzyjny
deck (of cards) plik kart dziurkowanych
declaration deklaracja ,zgłoszenie
declarative language język specyfikowany, język deklaracyjny, język nieproceduralny
declarative programming programowanie deklaracyjne
declarative statement 1.instrukcja deklarowana, deklaracja procedury
declare deklarować, opisywać
DECnet protokół komunikacyjny w sieciach lokalnych między komputerami DEC
decode dekodować
decoder dekoder
decoding circuit układ dekodujący
decollate dzielić papier komputerowy na arkusze
decompiler dekompilator, kompilator odwrotny
decompiling dekompilacja
decomposition dekompozycja
decompression dekompresja, rozpakowanie (pliku danych)
decoupling circuit układ odsprzęgający, układ oddzielający
decrease zmniejszać się , obniżać się ,maleć
decrement dekrement , ubytek
decrementation dekrementacja, ubywanie
decryption rozszyfrowanie, odszyfrowanie, deszyfrowanie
decryption key klucz rozszyfrujący, klucz deszyfrujący
dedicate 1.wydzielony, przeznaczony, 2.wyspecjalizowany
dedicated channel , circuit kanał wydzielony, kanał zarezerwowany (w sieciach transmisji danych)
dedicated computer komputer wyspecjalizowany
dedicated line linia wydzielona. linia specjalizowana
default wartość domyślna, wartość standardowa, domyślny, standardowy, bieżący
default directory katalog domyślny
default route trasa domyślna
default router ruter domyślny
default value wartość domyślna, wartość stadnardowa
defect wada , uszkodzenie, defekt
deferred addressing adresowanie pośrednie
deffered constant stała czasu powtarzania (odłożona)
deffered entry wejście asynchroniczne , wejście pośrednie
define definiować
deflecting field pole odchylające
deflecting voltage napięcie odchylające
deflection coil cewka odchylająca
deflector plate płytka odchylająca
defragmnetation 1.defragmentacja(np. programu). 2.usuwanie fragmentacji danych na dysku (zapisanych na różnych ścieżkach i sektorach)
degenrative feedback sprzężenie zwrotne ujemne
degradation obniżenie wydajności, obniżenie przepustowości
DEL, delete character znak wymazujący, znak kasujacy
delay opóźnienie , opóźniacz
delay circuit obwód opóźniający
delayed acknowledgement potwierdzenie opóźnione
delay element element opóźniający
delay line linia opóźniająca
delay-line storage pamięć na liniach opóźniających
delay time czas opóźnienia
delay unit jednostka opóźniająca, urządzenie opóźniające
delete anulowanie
delete character znak wymazujący , znak kasujący
deletion record zapis kasujący, rekord kasujący
delimited data file plik danych rozgraniczonych, plik z danymi w wierszach podzielonych znakami separatorów - np.. dwukropkami - na pola
delimiter ogranicznik
deliverable elementy dostawy (oprogramowania)
DEL key klawisz kasowania
delta channel kanał D , którym są przesyłane dane
delta list lista przyrostów
delta modulation modulacja delta
demand data processing przetwarzanie danych zgodnie z zapotrzebowaniem
demand fetching sprowadzanie na żądanie (sposób przemiennego wykorzystania pamięci)
demand packaging stronicowanie na żądanie
demand processing przetwarzanie danych zgodnie z zapotrzebowaniem
demand reading odczyt na żądanie
demand staging przemieszczanie (bloków danych w pamięci na żądanie
demand writing zapis na żądanie
demo 1.program demonstracyjny, 2.pakiet demonstracyjny, 3.pokazowy, reklamowy, promocyjny, demonstracyjny
demo disc płyta demonstracyjna, płyta pokazowa, płyta reklamowa
demo diskette dyskietka demonstracyjna, dyskietka pokazowa
demodulation demodulacja
demodulator demodulator
demon demon, w wielozadaniowym systemie operacyjnym stale aktywny proces , który kieruje funkcjami o zasięgu systemowym, np. administrowanie siecią
demount demontować
demultiplexser demultiplekser
demultiplexing demultipleksowanie
denary dziesiętny
denial negacja
denial of service odmowa usługi
denotational semantics semantyka denotacyjna
denote oznaczyć, np. wymiary w urządzeniu, określać
dense index indeks zagęszczony
dense list wykaz zwarty
density gęstość
deny 1.zaprzeczyć, 2.odmówić
dependability rzetelność (oprogramowania), niezawodność, pewność (działania)
dependent zależny
dependent compilation kompilowanie zależne
depleption layer warstwa zubożona
deploy rozmieszczać
deposit przenosić (np. informacje z z pamięci operacyjnej do zewnętrznej)
depth of stack głębokość stosu
dequeue odłączyć z kolejki
dereferencing wyłuskiwanie, usunięcie pośredniości
derive wyprowadzać, np. wynik , wzór ,zależność)
derived wyprowadzony, wydzielony, pochodny
derived class klasa pochodna
derived field pole pochodne , pole wynikowe
derived type typ pochodny
DES, data encryption standard standard szyfrowania danych, algorytm szyfrowania DES wykorystujący klucz prywatny)
descend opadać, obniżać się
descendant potomek, wierzchołek drzewa umieszczony poniżej danego wierzchołka
descender element (litery) umieszczony pod tekstem
descending sort sortowanie malejące
descrambler deszyfrator
descriptor deskryptor
deselect odwołać wybór
designate oznaczać, wyznaczać, wyróżniać, wskazywać
designated gateway bramka wyznaczona
designated router ruter wyróżniony
design specification specyfikacja projektowa
desired value wartość żądana , wartość zadana (parametru)
desk accessory akcesorium (w grafice komputerowej -program reydentny, do którego użytkownik ma zawsze dostęp
desk computer komputer stołowy
desktop ekran komputera (jako umowny blat biurka
desktop audio-visual environment program firmy DEC (rozpoznający mowę i wykonujący wydawane głosem polecenia
desk(top) komputer komputer stołowy
dekstop publishing mała poligrafia (komputerowa), wydawnictwo podręczne
destination 1.adresat , odbiorca, punkt przeznaczenia (w sieci), 2.miejsce przeznaczenia (w pamięci)
destination address adres przeznaczenia, adres docelowy, adres odbiorcy
destiantion disk dysk docelowy
destiantion field pole przeznaczenia (w nagłówku komunikatu)
destiantion file plik wyjściowy (do dalszego przetwarzania)
destiantion operand argument wynikowy
destiantion page strona docelowa (wskazana przez łącze hipertekstowe)
destination port port odbiorcy, port przeznaczenia
dstructive cursor kursor niszczący
destructive read(-out) odczyt niszczący
destructive readpout memory pamięć o odczycie niszczącym, pamięć deskturktywan
detach odejmować, odłączać
detachable odejmowalny, odłączalny
detachable keyword klawiatura odłączalna
detail wyszczególniać
detailed szczegółowy
detailed balancing zasada szczegółowego zrównoważenia
detail(ed) design projekt szczegółowy, projekt roboczy
detail file plik transakcji
detecting element czujnik, człon wykrywający
detection wykrywanie , detekcja
deterministic simulation symulacja deterministyczna
developer wykonawca (oprogramowania)
development software oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie narzędziowe
development system system opracowania programów
development time czas opracowania
development tools narzędzia programowe (do tworzenia oprogramowania)
device urządzenie, przyrząd
device adapter adapter urządzenia
device assignment przypisanie urządzenia, określenie urządzenia
device control character znak sterujący urządzeniem
device-dependent zależny od urządzenia
device driver program do obsługi urządzenia
device handler (standardowy) program obsługi urządenia
device-independent niezależny od urządzenia
device status word słowo stanu urządzenia
device under test urządzenie testowe
DFA, digital fault analysis cyfrowa analiza uszkodzeń
D-flip-flop przerzutnik typu D
DFD, Data Flow Diagram diagram przepływu danych
DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznej konfiguracji hosta
DHTML, Dynamic HiperText Markup Language dynamiczny język znaczników hipertekstowych
DHCP lease wynajmowanie DHCP
diagnose diagnozować : diagnostizieren
diagnostic routine program diagnostyczny : Diagnose-Routine
diagonal ukośny,przekątny, po przekątnej : diagonal, Diagonal
diagram wykres,przedstawienie graficzne : Diagramm
diagrammatic schematyczny : schematisch
dial in number numer dostępowy (wdzwaniany) : Einwahlnummer
dial pulse impuls wybierania w telefonii : Wählimpuls
dial-up wybór numeru : Einwahl
dial-tone ton wybierania, sygnał zgłoszenia sięcentrali : Wählton, Amtston
dialect dialekt : Dialekt
dialer dialer : Dialekr, Einwahlsoftware
dialled call połączenie wychodzące : gewählte Nummer, getätigter Anruf
dialog box okno dialogowe: Dialogfeld
dialog box title tytuł okna dialogowego : Dialogfeldtitle
dialog control kontrola dialogu: Dialogführung
dialogue dialog, rozmowa : Dialog
dial-up connecting połączenie numeru: Dial-up Verbidung
dial-up networking funkcja użycia modemu oraz lini telefonicznej do połączeń : Dial-Up Networking
dial-up telephone connection połączenie telefoniczne komutowane : Einwahldienst , Einwahldienst der
diameter średnica : Durchmesser
dibit bit podwójny : Doppelbit
dictate ustalić jako przepis
diction sposób wyrażania : Ausdrucksweise
dictionary słownik : Wörterbuch
die płytka półprzewodnikowa : Siliziumplatte
dielectric dielektryczny, izolacyjny : nicht elektrisch
differ odróżniać się : sich unterscheiden
difference różnica : Differenz
differentia cecha charakterystyczna : charakteristisches Merkmal
differential odróżniający, różniczkowy : unterscheiden, Differential
differential analyser analizator równań różniczkowych : Differentialrechner
differential backup zabezpieczenie danych z wybranych plików
differential calculus rachunek różniczkowy : Differentialrechnung
differential equation równanie różniczkowe : Differentialgleichung
difficult trudny : schwierig
difficulty trudność :: Schwierigkeit
diffraction załamanie promieni, refrakcja : Strahlenbrechung
diffuse rozproszyć : zerstreuen
digest przegląd : Übersicht
digester segregator : Ordner
digipeating (digital repeating) przetworzenie cyfrowe : digitale Umsetzung, digitale Wiederholung
digit pzoycja, cyfra : Ziffer
digit emiter nadajnik impulsów : Impulsgeber
digit key kalwisz numeryczny : Ziferntaste
digit position pozycja cyfra : Ziffernstelle
digital cyfrowy : digital
digital-analogue converter kownerter cyfrowo-analogowy : Digital-Analog Umsetzer
digital cassette kaseta cyfrowa : Digitalkassette
digital computer komputer cyfrowy : Digitalcomputer
digital display wyświetlacz cyfrowy : Digitalanzeige
digital image data cyfrowe dane obrazu : Rasterdaten
digital keyboard klawiatura numeryczna : Zifferntastenfeld
digital process computer komputer cyfrowy : digital arbeitender Prozessrechner
digital recorder urządzenie do zapisu danych cyfrowych : Aufzeichnungsgerät für digitale Daten
digital representation forma cyfrowa, przedstawienie w formie cyfrowej : digitale Darstellung
Digital Research producent sprzętu i oprogramowaniu
digital test equipment cyfrowe urządzenie testowe : digitales Testgerät
digital to analog converter konwerter cyfrowo-analogowy : Digital-Analog Umsetzer
digital transducter pretwornik cyfrowy : Digitalwertwandler
digitalize, digitize przetwarzać na postać cyfrową, dyskretyzować : digitalisieren
digitization digitalizacja : Digitalisierung
digitized image obraz rastrowy : Rasterbild
digitizer digitilizator : Digitalisiertablett
dilation rozwarcie : Ausdehnung
dilution rozcieńczenie : Verdünnung
dimension wymiar : Dimension
dimensionless quantity wilekość bezwymiarowa : dimensionslose Größe
diminish zmniejszyć : vermindern
diminution zmniejszenie : Verminderung
diode dioda : Diode
dioptric dipotria,jednostka załamania : Dioptrie
DIP switch mikroprzełącznik podłużny dwurzędowy : DIP-Schalter
diploma dyplom : Diplom
dipole modulation zapis zmienny : nichtpolarisierte Aufzeichnung
direct bezpośrednio, wprost, kierować,sterować : direkt
direct access dostęp bezpośredni (pamięć) : direkt Zugriff
direct access memory pamięć dostępna bezpośrednio : Direktzugriffsspeicher
direct access method metoda dostępu bezpośredniego : Direktzugriffmethode
direct addressing adresowanie bezpośrednie : direkte Adressierung
direct call wywołanie bezpośrednie : Direktruf
direct current prąd stały : Gleichstrom
direct drive napęd bezpośredni : Direktantrieb
direct memory access dostęp bezpośredni do pamięci : direkter Speicherzugriff
direct selection tool narzędzie zaznaczania bezpośredniego : Direktauswahl-Werkzeug
direction kierunek : Richtung
direction code informacja kierunkowa : Richtungsinformation
direction handle chwyt kierunkowy : Grifflinie
directive dyrektywa,wytyczna,nadający kierunek : Richtlinie
directory spis treści
directory icon ikona katalogu : Verzeichnissymbol
directory path ścieżka katalogu : Verzeichnispfad
disability niemożność, niezdolność : Unfähigkeit
disable wyłączyć : ausschalten
disabled wyłączony, zamknięty : gesperrt
disaccord,disagree nie zgadzać się : nicht übereinstimmen
disagreement różnorodność : Verschiedenheit
disallow odmówić : ablehnen
disarrange wprowadzić nieład : in Unordnung bringen
disarrnagement nieład : Unordnung
disasembler dezasembler : Disassembler
disassembly deasemblacja,rozkładanie : Auseinandernehmen
disburden odciążyć, uwolnić : entlasten
disc płyta, dyskietka,dysk twardy : Scheibe
disc cloning klonowanie dysku : Disk-Cloning
discard skasować : löschen
discernible odróżnialny : unterscheidbar
discharge rozładować,skasować, rozładowanie, skasowanie : entladen, Entladung
discolor przebarwić : verfärben
discoloring przebarwienie : Verfärbung
disconnect odłączać, zakończenie połączenia : Beenden einer Verbindung
disconnection rozłączanie,odłączanie : Trennung
discontinuance przerwanie : Unterbrechung
discontinuity przerwanie połączenia, punkt nieciągłości : Leitungsunterbrechung
discontinuous function funkcja nieciągła : unstetige Funktion
discount rabat : Rabatt
discourse rozprawa : Abhandlung
discover odkryć : entdecken
discovery odkrycie : Entdeckung
discrete oddzielony : getrennt
discrete message wiadomość do "adresata ukrytego": Einzelnachricht
discrete number numer poufny, liczba całkowita : diskrete Zahl
discrimination instruction polecenie odróżniania : Entscheidungsbefehl
disencumber odciążyć : entlasten
disengage rozprząc, rozłączyć: loskuppeln
disengaged odłączony : gelöst
disintegrate rozbić, rozłożyć się na części
disjunction rozdzielenie, wyłączenie, dysjunkcja, funkcja logiczna LUB : Disjunktion
disk dysk, dyskietka : Platte
disk cache bufor dyskowy : Festplatten-Cache
disk change memory pamięć z wymiennymi dyskami : Wechselplattenspeicher
disk directory katalog (folder) na dysku : Disketteverzeichnis, Festplattenverzeichnis
disk driver stacja dyskietek, napęd dysków elastycznych : Diskettenlaufwerk
disk duplexing podwojenie dysków : Plattenverdoppelung
disk format format dysku : Diskettenformat
disk icon ikona dysku : Datenträgersymbol
disk mirroring dublowanie ("odzwierciedlenie") dysku : Festplattenspielung
disk operating system system dyskowy, system operacyjny : disk-orientiertes Detriebssytem
disk pack pakiet dysków : Plattenstapel
disk patch pakiet dysków : Plattenstapel
disk storage pamięć dysków : Plattenspeicher
diskette dyskietka, dysk elastyczny : Diskette
diskless station stacja bezdyskowa : laufwerklose Station
diskrete message wiadomość do "adresata ukrytego": Einzelnachricht
disrete number numer poufny, liczba całkowita : diskrete Zahl
dislocate przenieść : verlagern
dislocation przeniesienie : Verlagerung
dismantle zdemontować : unbrauchbar machen
dismember rozczłonkować : aergliedern
dismount rozebrać, rozmontować : abmontieren
disorder wprowadzić nieporządek : in Unordnung bringen
dispart kalibrować, skalować : kalibrieren
dispatch wysyłka,wysyłać, odprawić, załatwić : Abfertigung,abfertigen
dispatching priority priorytet przydziału : Zuteilungsvorrang
dispersion plan plan dystrybucyjny : Verteilungsplan
displace przesunąć : verrücken
displacement zapas,część zapasowa : Ersatz
displacement address adres przemieszczony : Distanzadresse
display wyświetlacz,wskaźnik,informacja, wskazówka : Display, Anzeige
display device urządzenie wyświetlające : Anzeigeeinrichtung
display drive sterownik obrazu : Bildschirmtreiber
display register rejestr wskaźnika : Anzeigerregister
display unit jednostka wskaźnikowa : Anzeigeeinheit
disposable dostępny : verfügbar
disposal przydział : Verteilung
dispose rozdzielić, zadysponować : verteilen
disposition dyspozycja : Disposition
disproportion dysproporcja : Missverhältnis
disproportionate nieproporcjonalny : unverhätnismäßig
disregard pominąć, lekceważyć, pogardzać : missachten
disrupt podrzeć : zerreißen
dissect rozczłonkować, podzielić ,rozłożyć: aufgliedern ,zerlegen
dissection rozczłonkowanie , podział ,rozkład : Aufgliederung, Zerlegung
dissertation dysertacja, rozprawa: Abhandlung
disservement oddzielenie : Trennung
disservice zły serwis, wada : Nachteil
dissipation strata mocy : Leistungsverlust
dissolvable rozwiązywalny : lösbar
dissolve rozpuszczać się : auflösen
dissolvent rozpuszczalnik : Lösungsmittel
dissolving efekt rozpuszczania obrazu, przejście między obrazami : Auflösen
distance odległość : Entfernung
distance controlled zdalnie sterowany : fernesteuert
distance vector wektor odległosści : Entfernungsvektor
distend rozciągać : ausdehnen
distention rozciągłość : Ausdehnung
distinction rozróżnienie, różnica : Unterschiedung, Unterschied
distort przekręcić, przeciągnąć : verzerren
distribute rozdzielać, dystrybuować : verteilen
distribute columns evenly rozmieścić kolumny równomiernie : Spalten gleichmäßig verteilen
distribute rows evenly rozmieścić wiersze równomiernie : Zeilen gleichmäßig verteilen
distribution code kod dystrybucji : Verteilungscode
disturb signal sygnał zakłócający : Störsignal
disturbance zmienna zakłócająca : Störgröße
disuse nieużywanie, zaprzestać używania : Nichtgebrauch
dithering rastrowanie, rozsiewanie : Rasterung
divaricate rozgałęziać : abhzweigen
diverge odbiegać : abweichen
divergence rozbieżność, dywergencja : Divergenz
divergent rozbieżny,odbiegający : abweichend
divergent series szereg rozbieżny : divergierende Reihe
diversify różnicować : verschieden machen
divert call połączenie przekierowane (przekazane): umgeleiteter Ruf (Anruf)
divide dzielić, rozdzielić : teilen
divide objects below dzielić obiekty leżące poniżej: teilen
divide slices podzielić wycinki, podzielić segmenty : Slices aufteilen
division dzielenie, rozdzielenie: Division
division regsiter rejestr dzielników : Divisor-Register
divisor dzielnik : Teiler
DIA, Document Interchange Architrecture architektura wymiany dokumentów
diacritical mark znak diakrytyczny
diagnose, troubleshoot rozpoznawać, diagnozować, stawiać diagnozę błędu
diagnosis, diagnostics 1.diagnostyka, 2.diagnoza, rozpoznanie
diagnostic rozpoznawczy, testowy, diagntyczny
diagnostic aid pomoc diagnostyczna
diagnostic check kontrola diagnostyczna
diagnostic chip układ diagnostyczny
dignostic disk dysk diagnostyczny, testowy
diagnostic driver diagnostyczny program obsługi
diagnostic error mesage wiadomość diagnostyczna o wystąpieniu błędu
diagnostic message wiadomość diagnsotyczna
diagnostic port port diagnostyczny
diagnostic procedure procedura diagnostyczna
diagnostic program, fault location program program diagnostyczny
diagnostic routine procedura diagnostyczna
diagnostic system system diagnostyczny
diagnostic test test diagnostyczny
diagnostic unit jednostka diagnostyczna
diagnostics on-chip diagnostyka układu scalonego
diagonal dither skośna symulacja koloru
diagonal microprogramming mikroprogramowanie diagonalne
diagonnally ukośnie
diagram diagram, wykres, schemat
diagram check kontrola chematu
diagram paper papier milimetrowy
diagram symbol symbol schemtau
diagram Venn diagram Venna
diagrammatic schematyczny
diagrammatic form, in w formie diagramu
diagrammatically w postaci w formie diagramu
diagramming przedstawienie w formie diagramu
dial łączyć się dzwonić, dodzwaniać, wybierać numer
dial access zdalny dostęp
dial communication line komutowane łącze komunikscyjne
dial line łącze komutowane
dial pulse impuls wybiórczy
dial up wybierać numer, wybieranie numeru
dialect 1.dialekt języka programowania, 2.żargon profesjonalny, slang
dialed digit display wyświetlenie wybranego znaku
dialer spis łączy, numerów, listy numerów połączeń
Dialer (Phone Dialer) Telefon
dial-in connection połączenie komutowane, modemowe wybieranie
dial-in direct connection połączenie komutowane, bezpośrednie
dial-in terminal connection połączenie komutowane z terminala
dial-in/dial-out access dostęp komutacją połączeń we/wy
dial-in/dial out connectivity łączność komutacją połączeń we/wy
dialog box okno, pole dialogowe
dialog box frame ramka okna dialogowego
dialog box option opcja okna dialogowego
dialog box title tytuł, nazwa okna dialogowego
dialog debug technique dialogowe narzędzia uruchomieniowe
dialogue design projektowanie dialogu, sposobu komunikacji
dialogue, dialog dialog
dial-up account konto przełączane, dostęp linią
dial-up connection połączenie dial-up, interakcyjne
dial-up IP telefoniczny, jednorazowy adres IP
dial-up line łącze linia komutowana
dialup, dial-up service usługa dial-up
DIANE, Direct Information Access Network for Europe europejska siećbezpośredniego dostępu do informacji
DIB, Data Input Bus wejściowa magistrala danych
dibit cyfra dwubitowa, dwubit, konfiguracja dwubitowa, dibit
DIC, DICtioanry, dictioanry słownik
dichotomic dychotomiczny, dwudzielny
dichotomizing search przeszukiwanie dwudzielne
dichotomy dychotomia, dwudzielność
dictionary attack atak słownikowy
dictionary file plik słownikowy
die sorting sortowanie struktur półprzewodnikowych
dielectrically isolated integrated circuit układ scalony izolowany dielektrycznie
DIF, Data Interchange Format format wymiany danych
differ różnić się
difference różnica, wynik odejmowania
difference equation równanie różniczkowe
different różny, różniący się
differnential calculation rachunek różniczkowy
differential control sterowanie różniczkowe
differentia cryptoanalysis krytpoanaliza różniczkowa
differential equation równanie różniczkowe
differential file plik różnic, zmian
differential interface interfejs różnicowy
differential pulse-code modulation różnicowa modulacja impulsowo-kodowa
differential work factor cryptography technologii 64 bitowej zmienno-różniczkowej kryptografii
differentation 1.różniczkowanie, 2.różnicowanie
differentatior układ różniczkujący
difficult-to-locate error błąd trudny do zlokalizowania, zidentyfikowania
difficulty trudność
Diffie-Hellman algorithm algorytm sieciowych kluczy publicznych
diffuse rozpraszać, oświetlać ze wszystkich stron , rozprzestrzeniać się
diffusion rozproszenie, dyfuzja
digest subtype podtyp, zbiór
digicom łączność cyfrowa
digit 1.cyfra, 2.pozycja, 3.znak cyfrowy
digit counter licznik cyfrowy
digit delay opóźnienie na pozycji cyfrowej
digit delay device element opóźniający o pozycję cyfrową
digit emitter generator cyfr
digit keyboard klawiatura cyfrowa
digit place, position miejse, pozycja cyfry
digit plane płaszczyzna cyfrowa
digit point przecinek w zapisie dziesiętnym
digit safeguarding code kod zabezpieczający poprawność cyfr
digit tablet tabliczka cyfrowa
digit, figure, numeral cyfra
digital cyfrowy
digital adder sumator cyfrowy
digital camera cyfrowy aparat fotograficzny
digital capacity pojemność cyfrowa
digital cash cyfrowy pieniądz, gotówka
digital cassette kaseta cyfrowa
digital certificate zaświadczenie, certyfikat cyfrowy , klucz cyfrowy
digital circuit układ cyfrowy
digital clock zegar cyfrowy
digital communication system cyfrowy system transmisji
Digital Compact Cassete, DCC cyfrowa kaseta kompaktowa
digital comparator komparator cyfrowy
digital computer komputer, maszyna cyfrowa
digital computer processor procesor komputera cyfrowego
digital computer programming programowanie komputera cyfrowego
digital computing system cyfrowy system obliczeniowy
digital concentrator koncentrator cyfrowy , hub
digtial control sterowanie cyfrowe
digital control unit cyfrowy blok sterowania
digital converter konwerter cyfrowy
digitla counting unit cyfrowe urządzenie liczące
digital data dane cyfrowe
digital data calibration system cyfrowy system porównania danych
digital data communication message protocol cyfrowy protokół poleceń transmisji danych
digital data communications cyfrowy system transmisji danych
digtital data display wyświetlacz danych cyfrowych
digital data processor cyfrowy procesor przetwarzania danych
digial data receiver cyfrowy odbiornik danych
digital data representation cyfrowa reprezentacja danych
digital data transmisjon cyfrowa transmisja danych
digital decoder dekoder cyfrowy
digtial design projektowanie układów logicznych
digital differential analyser cyfrowy analizator różniczkowy
digital display 1.wyświetlacz cyfrowy, 2.przedstawienie cyfrowe
digita display detection cyfrowe wykrywanie obrazu
digital economy ekonomia cyfrowa
digital electronics technika, elektronika cyfrowa
digital element element cyfrowy, dyskretny
digtial fault analysis cyfrowa analiza uszkodzeń, błędów
digital guidance and control computer cyfrowy komputer naprowadzania i sterowania
digital halftoning method cyfrowa metoda półtonów
digital identification signal cyforwy sygnał rozpoznawczy
digital image processing cyfrowe przetwarzanie obrazów
digital indicator wskaźnik cyfrowy
digital information display wyświetlacz informacji cyfrowej
digital input wejście cyfrowe
digital input/output translator cyfrowy translator we/wy
digital integrated circuit cyfrowy układ scalony
digital inverter element cyfrowej negacji, negator cyfrowy
digital linear counter liniowy licznik cyfrowy
digital logic logika cyfrowa
digital microcircuit cyfrowy układ scalony
digital monitor monitor cyfrowy
digtial network architecture architektura sieci cyfrowej
digital optical reading cyfrowy odczyt optyczny
Digtial Optical Reading ,DOR cyfrowy zapis optyczny
digital output wyjście cyfrowe
digital person osoba cyfrowa, konto sieciowe użytkownika
digital plotter ploter cyfrowy, pisak X-Y
digital printer drukarka cyfrowa
digital quantity wielkość cyfrowa
digital readout odczyt cyfrowy
digital recording rejestracja cyfrowa
digital representation reprezentacja cyfrowa
digital representation of data cyfrowe przedstawianie danych
digtial resoultion rozdzielczość cyfrowa
Digital Signal (level one, level zero),DS-1, DS.-0 sygnał cyfrowy poziomu jedynki, zera
Digtial Signal Processing, DSP przetwarzanie sygnału cyfrowego
digtial signal processor cyfrowy procesor sygnału
digital signaling sygnalizator cyfrowy
digital signature law prawo o podpisach cyfrowych
digital signature scheme schemat podpisu cyfrowego
digtial signer podpisany cyfrowo, sygnatariusz cyfrowy
digital simulation model cyfrowy model symulacyjny
digital silmulator symulator cyfrowy
digital sort sortowanie metodą cyfrową
digital spoeech encoding cyfrowe kodowanie mody
digital storage buffer cyfrowy bufoer pamięci
digital switch przełącznik cyfrowy
digtial switching przełączanie cyfrowe
digtial system design projektowanie systemu cyfrowego
digtial tape unit cyfrowa jednostka pamięci taśmowej
digital technique technika cyfrowa, cybernetyka
digital to analog converter (DAC ,D to A converter) przetwornik cyfrowo-analogowy
digital transmission system system transmisji cyfrowej
digital transmission command zlecenie transmisji danych
digtial unit cyfra ,znak cyfrowy
digtial universal test equipment uniwerslalny test cyfrowy
digital video cyfrowy sygnał wizyjny
digital videodisk technology technologia dysków video , DVD
digital word słowo cyfrowe
digital-analog cyfrowo-analogowy, C/A
digital-analog conversion przetwarzanie, konwersja C/A
digital-analog converter przetwornik, konwerter C/A
digital-analog decoder dekoder C/A
digital-circuit engineering technika cyfrowa, mikroelektronika
digitally coded data dane kodowane cyfrowo
digital-to-analog cyfrowo-analogowy, w skrócie C/A
digital-to-analog data recording system system zapisywania danych C/A
digitel channel selector cyfrowy przełącznik kanałów
digitization obróbka, proces cyfrowy, digitalizacja
digitize przekształcać na postać cyfrową, dyskretyzować, digitalizować
digitized curve krzywa cyfrowa
digitized data przekształcone na postać cyfrową
digitized photography fotografia cyfrowa
digitizer digitalizator, czytnik cyfrowy
digitizing dyskretyzacja, digitalizacja
digitizing pad stolik graficzny, tablet
digitizing tablet rysownica cyfrowa, tablet
digitron optyczne urządzenie wyprowadzania danych
digizine elektroniczne czasopismo cyfrowe
disgraph digraf, graf zorientowany
DIL, Dual In Line package dwurzędowa obudowa układu scalonego
DIM, Document Image Management zarządzanie obrazem dokumentu
dimension wymiar, rozmiar
dimensionality wymiarowość, wymiar
dimensioning wymiarowanie
dimensionless number liczba bezwymiarowa
diminish maleć, zmniejszać
diminished radix complement uzupełnienie zmniejszonej podstawy
DIMM, Double Inline Memory Module (RAM) dwurzędowy moduł pamięci DIMM
DIN, Deutsche Industrie norm niemiecka norma standaryzacji, typ końcówki przyłączeniowej
dingbat ornament, ozdoba
diode logic diodowy układ logiczny
diode-translator logic układ logiczny diodowo-tranzystorowy
DIP switch przełącznik DIP
dip switch, dial-in-line switch mikroprzełącznik, przełącznik miniaturowy
DIP, Dual In line Packagr dwurzędowa obudowa układu scalonego
DIR, DIRectory, directory katalog
direct 1.kierować, 2.bezpośredni
direct access dostęp bezpośredni, swobodny ,dowolny
Direct Access Storage Device (DASD) urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim
direct access to reference information dostęp bezpośredni do informacji wzorcowych
direct address adres bezpośredni
direct addressing, inherent addressing adresowanie bezpośrednie
direct argument argument bezpośrednio o rozkazie
direct code kod prosty
direct coding programowanie w języku maszynowym, kodowanie bezpośredine
direct connect połączony, połączony bezpośrednio
direct control sterowanie bezpośrednie
Direct Current ,(DC) prąd stały
direct data capture bezpośrednie zbieranie danych
direct data channel kanał transmisji danych
direct data set bezpośredni zbiór danych, o dostępie bezpośrednim
direct data transmission bezpośrednia transmisja danych
direct delivery dostarczanie bezpośrednie
direct derivation wyprowadzenie bezpośrednie
direct dialling wybieranie bezpośrednie
direct digital control bezpośrednie sterowanie cyfrowe
direct display monitor ekranowy o bezpośredniej prezentacji danych
direct distance dialling automatyczne wywołanie odległego abonenta
direct execution language język bezpośredniego wykonania
direct file plik o dostępie bezpośrednim
direct information informacja adresowana, indywidualna
Direct Information Access Network For Europe, (DIANE) europejska sieć bezpośredniego dostępu do informacji
direct input-output bezpośrenie we-wy
direct instruction, immediate instruction rozkaz bezpośredni
direct jump instruction rozkaz skoku bezpośredniego
direct line zlecenie w trybie interakcyjnym
direct list data base bazy o prostej strukturze listowej
direct memory access dostęp bezpośredni do pamięci
direct memory access channel kanał bezpośredniego dostępu do pamięci
direct memory access controller sterownik dostępu bezpośredniego do pamięci
direct memory access terminal terminal o dostępie bezpośrednim do pamięci
direct memory address bezpośredni adres pamięci
direct mode, immediate mode tryb bezpośredni
direct numerical control bezpośrednie sterowanie numeryczne
direct operand argument bezpośredni
direct port port bezpośredni
direct predecessor poprzednik bezpośredni
direct sequence kluczowanie bezpośrednie
direct subtract counter licznik odejmujący
direct successor następnik bezpośredni
direct transfer przesyłanie bezpośrednie
direct, one-level, specific code kod bezpośredni
directable linkage łączność sterowana
direct-access channel display monitor ekranowy z kanałem dostępu bezpośredniego do pamięci
direct-access data channel kanał bezpośredniego dostępu do danych
direct-access device urządzenie do dostępie bezpośrednim
direct-access file plik o dostępie bezpośrednim
direct-access hashing mieszanie bezpośrednie
direct-access library biblioteka dostępu bezpośredniego
direct-access method metoda dostępu bezpośredniego
direct-access storage device urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim
direct-access unit urządzenie o dostępie bezpośrednim
direct -broadcating satellite satelita nadający bezpośrednio do odbiorcy
directchange over przełączenie bezpośrednie
direct-coupled logic układ logiczny o sprzężeniu bezpośednim
direct-drive monochrome monitor monitor monochromatyczny o bezpośredniej synchronizacji
directed acyclic graph acykliczny graf skierowany
directed beam konturowe rozwinięcie obrazu
directed broadcast address ukierunkowany adres transmisji
directed edge krawędź zorientowana
directed graph graf skierowany, kierunkowy
directed number liczba względna
directed scan przeglądanie, przeszukiwanie ukierunkowane
directed set zbiór skierowany
directed-beam device wektorowe urządzenie graficzne
directed-beam display monitor wektorowy
direct-insert subroutine podprogram podstawialny, otwarty
direction kierunek, ukierunkowanie, zwrot
direction cube sześcian kierunkowy
direction keys klawisze kierunkowe, strzałek, kursora
directional counter licznik kierunkowy, o ukierunkowanym działaniu
directional light światło kierunkowe, reflektor, spot
direction-finding problem problem podjęcia decyzji
direction for use sposób użycia
directive 1.dyrektywa, polecenie, 2.zlecenie sterujące, 3.polecony
direcrtive statement dyrektywa
directly niebawem, zaraz, bezpośredni
directly addressable emory pamięć adresowalna bezpośrednio
directly coupled system system o bezpośrednim połączeniu
diectory authentication uwierzytelnianie wg. katalogu
directory cache bufor podręczny katalogu
directory device urządzenie z katalogiem
directory editor edytor katalogu
directory entry element, wpis, pozycja katalogu
directory entry table tablica elementów katalogu
directory file plik zawierający katalog
directory hashing mieszanie katalogów
directory icon ikona katalogu
directory look-up system system przeszukiwania katalogów
directory marker znacznik katalogowy
directory name nazwa katalogu
directory node węzeł katalogu
directory path ścieżka katalogowa
directory rights prawa dostępu do katalogu
directory routing trasowanie katalogowe
directory services usługi katalogowe
directory structure struktura katalogowa
directory synchronisation synchronizacja katalogów
directory verification weryfikacja katalogów
directory. catalogue katalog, kartoteka, informator, skorowidz
DirectIP serwis połączeń satelita-telefon, np. VSAT
dirty cache buffers zajęte bufory podręczne
dirty data niepewne , niekompletne dane
disable wyłączyć, uniemożliwić, działanie, zablokowanie
dsiable interrupt zablokować przerwanie, zabronienie, niemożliwość przetwarzania
disable pulse impuls blokujący, zamykający
disable signal sygnał zabraniający
disabled condition stan bezczynności
disabled interrupt przerwanie zablokowane, niemaskowalne
disadjustment rozregulowanie
disadvantage ujemna strona, wada
disappearing zanikanie, znikanie
disarm zablokować, neutralizować, sygnał przerwania, rozbrajać
disarmed state stan zablokowany
disarray zakłócenie systemi
disassemble rozmontować
disassembler disasembler, dezasembler
disassembly przekształcanie kodu na instrukcje asemblera
disaster katastrofa, awaria
disaster dump zrzut awaryjny
disaster recovery usuwanie skutków katastrof
disck, disk dysk
discard odzucić, usunąć
discharge 1.wyładowywać, usuwać obciążenie, 2.spełniać, wykonywać, wywiązywać się
discharge line przewód spustowy
discipline dyscyplina
disclaimer zastrzeżenie
disclose wyjawić, ujawnić
disclouser wyjawienie, ujawnienie
disconnect signal sygnał rozłączenia
disconnect, unplug rozłączać , rozłączyć, odłączyć
disconnected graph graf niespójny
disconnecting device urządzenie rozłączające
discontinue zaprzestać, przerywać pracę, obsługę
discontinuity brak ciągłości, przerwa
discontinuous control sterowanie nieciągłe, przerywane
discover odkrywanie, wykrywanie, odnajdywanie
discrepancy rozbieżność, różnica
discrete dyskretny, nieciągły
discrete add-ons elementy dyskretne
discrete channel kanał dyskretny
Discrete Cosine Transform (DCT) dyskretna transformacja cosinusowa
discrete data dane dyskretne
dicscrete device 1.urządzenie dyskretne,2. układ dyskretny
discret element element dyskretny
discrete information source dyskretne źródło informacji
discrete level poziom dyskretny
discrete logarithm logarytm dyskretny
discrete programming programowanie dyskretne
discrete quantity wielkość dyskretna
discrete range zakres dyskretny, nieciągły
discrete representation of data dyskretne przedstawienie danych
discrete signal sygnał dyskretny
discrete simulation symulacja dyskretna
discrete system system dyskretny
discrete type typ dyskretny
discrete-event simulation symulacja metodą kolejnych zdarzeń
discretionary dowolny , uznaniowy
discretioanry access control swobodna kontrola dostępu
discretionary hyphen, soft hyphen myślnik "miękki", myślnik "domyślny"
discretionary protection ochrona dyspozycyjna
discretization dyskretyzacja
discriminant wyróżnik, dyskryminanta
discriminate odróżniać, rozróżniać
discrimination instruction 1.rozkaz, instrukcja wyboru, rozróżnienia, 2.rozkaz skoku warunkowego
discuss omówić
discussion dyskusja, omówienie
disjoint rozłączny
disjoint concurrent processes rozłączne procesy współbieżne
disjunction alternatywa, suma logiczna, dysjunkcja
disjunction gate bramka dysjunkcji, logicznego rozdzielenia
disjunctive search wyszukiwanie alternatywne, dysjunkcyjne
disk access management zarządzanie dostępem do dysku
disk array matryca, macierz dyskowa
disk auxiliary routine pomocniczy program dyskowy
disk backup archiwowanie dysku
disk bootstrap dyskowy program startowy
disk buffer , cache bufor dyskowy, podręczny dysku
disk caching buforowanie dysku
disk capacity pojemność dysku
disk cartridge kaseta z dyskiem, kaseta na dysk, kaseta dyskowa
disk compresion software oprogramowanie do kompresji dysków
disk controller sterownik, kontroler dyskowy
disk cylinder cylinder dysku
disk defragmenter program defragmentacji dysku
disk directory, disk catalogue katalog dyskowy
disk drive napęd dysków, stacja dysków
disk driver sterownik dysku
disk dump skladowanie dysku
disk duplexing dupleksowanie, dublowanie dysków
disk face strona, powierzchnia dysku
disk file plik dyskowy
disk format format dysku
disk formatter formater dysku
disk formatting formatowanie dysk
disk full dysk zapełniony
disk head głowica dyskowa
disk icon ikona dysku
disk map mapa dysku
disk mapping przypisanie, mapowanie dysku
disk memory, disk storage pamięć dyskowa
disk mirroring, duplexing kopia lustrzana zawartości dysku, dublowanie dysku
disk module moduł dysku, moduł dyskowy
Disk Operating System (DOS) dyskowy system operacyjny
disk pack pakiet dysków
disk packet pakiet dyskowy
disk protection ochrona dysku
disk removal wyjmowanie dysku
disc sector sektor dysku
disk server serwer dyskowy
disk space przestrzeń, miejsce na dysku, przestrzeń dyskowa
disk storage unit jednostka pamięci dyskowej
disk striping przeplot pamięci dyskowej, przeplatanie dysków
disk tools narzędzia dyskowe
disk track ścieżka dysku
disk-based operating system dyskowy system operacyjny
disk-controller card karta kontrolera dysków
diskette dyskietka
diskette device (drive) napęd dyskietek
diskette unit jednostka dyskietek
dismount demontować
disorderly close-down awaryjne zakończenie pracy
Dispatch Unit jednostka egzekucyjna
dispatch, despatch przydzielać, rozdzielać ekspediować , wysyłać
dispatcher dyspozytor, program przydzielający zadaniA
dispatching dyspozycja
dispersion dyspersja
dispacement,offset, shift przemieszczenie , przesunięcie
display 1.wyświetlić, pokazać, 2.wyświetlacz ,ekran, monitor, 3.terminal
display attribute atrybut obrazu
display buffer bufor wyświetlania
display colour kolor wyświetlanych znaków na ekranie, wyświetlaczu
display controller sterownik monitora, wyswietlacza
display cycle cykl tworzenia obrazu
display depth without tilt/swivel głębokość monitora bez podstawy uchylno-obrotowej
display device file plik opisu terminala
display element element obrazu
display file plik graficzny
display frame ramka, kadr obrazu
display highlights podświetlenia, rozjaśnienia na wyświetlaczu
display line linia wyświetlacza obrazu
display list 1.lista wyświetlania ,2.lista wyświetlaczy
display method metoda wyświetlania
display mode tryb wyświetlania
display monitor moitor ekranowy
display order polecenie wyświetlenia
display pane okienko wyświetlania
display parameter parametr wyświetlania
display processor procesor graficzny, sterujący wyświetlaniem obrazu
display register rejestr obrazu
display resolution, display format rozdzielczość, wyświetlacza ekranu
display screen ekran monitora
dispaly space obszar wyświetlania obrazu
display station terminal
display station pass-through terminal tranzytowy
dispaly surface powierzchnia wyświetlania
display system system wyświetlania
display tube kineskop
display type 1.czcionka ekranowa, 2.typ monitora
display unit wyświetlacz
display writer element rysujący
displayable element element możliwy do wyświetlenia
displaying obrazowanie, wyświetlanie
disposable> 1. dyspozycyjny, dostępny,2.jednorazowego użytku do wyrzucenia, do likwidacji
disrupt rozerwać, przerwać
disruption przerwanie, rozerwanie
disseminate rozpowszechniać
dissemination rozpowszechnienie
dissolve rozkładać
dissolving przejście miedzy obrazami
distance education edukacja, nauczanie na odległość, zdalne
distance learning nauka na odległość, nauka zdalna
distance metric metryka , miara odległości
distance teaching nauczanie, edukacja na odległość
Distance Vector Multicast Routing Prootocol protokół wektorowego wyznaczania rutingu grupowego
distance vector protocols protokół wyznaczania trasy z wykorzystaniem wektora odległości
distant odległy
distinguish odróżniać
distinguished name nazwa wyróżniona, wyróżniająca
distinguishing identifier identyfikator wyróżniająca
distort zniekształcać
distortion zniekształcenie
distribute rozdzielać, dystrybuować, rozpraszać, decentralizować
distributed (data) processing przetwarzanie rozproszone
distributed adaptive routing rozproszone routowanie, trasowanie adaptacyjne
distributed application aplikacja rozproszona
distributed computer system rozproszony system komputerowy
distributed computing 1.obliczenia zdecentralizowane, 2.przetwarzanie rozproszone
distributed computing environment rozproszone środowisko komputerowe
distributed computing network sieć z przetwarzaniem rozproszonym
distributed data management zarządzanie danymi w systemie rozproszonym
Distributed Data Processing (DDP) rozproszone przetwarzanie danych
distributed database rozproszona baza danych
distributed database system rozproszony system bazy danych
distributed file system rozproszony system plików
distibuted grpahics grafika rozproszona
distributed heterogeneous query rozproszone zapytanie heterogeniczne
distributed inteligence inteligencja rozproszona
distributed inteligence system system z rozproszoną inteligencją
distributed network sieć rozproszona
distributed object system rozproszony system obiektowy
distributed on the Internet rozpowszechniony w Internecie
distributed oeprating system rozproszony, zdecentralizowany system operacyjny
distributed processor procesor rozproszony
distributed relational database rozproszona relacyjna baza danych
distributed routing rozproszone ustalanie tras, rozproszone trasowanie
distributed system enviroment środowisko systemów rozproszonych
distributed system network sieć systemów rozproszonych
distributing board tablica rozdzielca
distributing frame przełącznica
distribution 1.rozkład, 2.rozdział, rozprowadzenie, dystrybucja, rozpowszechnienie
distribution control kierowanie dystrybucją wyników proagramów
distribution diagram schemat dystrybucji, rozdziału
distribution kit pakiet dystrybucyjny
distribution list lista rozdziały, lista dystrybucyjna, rozdzielnik
distribution mode tryb dystrybucji
distribution tape taśma dystrybucyjna
disturb signal sygnał zakłócający
disturbance zakłócenie ,zaburzenie
disutitlity bezużyteczność
dither drżenie obrazu
dither matrix macierz mikrowzorów
dithered color (colour) kolor niepełny, symulowany , rozproszony
dithering 1.rozsiewanie, 2.rozpraszanie druku, pikseli, 3.symulowanie kolorów poprzez zakłócanie
dithering pattern wzór kreskowania
diverge odchylać się , odbiegać
divergency rozbieżność, dywergencja
divergent rozbieżny
diversion zmiana kierunku
diversity 1.zróznicowaine, 2,operacjea różnicy symetrycznej
divide symbol znak dzielenia
Divide-and-Conquer algorithm algorytm "dziel i zwyciężaj"
dividend dzielna
divider dzielnik, współczynnik
divider block układ dzielący
division 1.dzielenie, podział, 2.oddział, 3.rozdzielenie, 4.dział, sekcja
division headerr nagłówek działu, rozdziału
division name nazwa działu, rozdziału
division sign znak dzielenia
division with round-off dzielenie z zaokrągleniem
divisor dzielnik matematyczny
DI, data-in dane wejściowe
DI, digital input wejście cyfrowe
DI, disable interrupt zabronienie przerwania
diagnosis (diagnoses) diagnoza, rozpoznanie
diagnostic check kontrola diagnostyczna
diagnostic program program diagnostyczny
diagnostics diagnostyka
diagnostic test test diagnostyczny
dialect dialekt (język programowania)
dial exchange centrala telefoniczna
dial-in 1.wybranie numeru (uzyskanie połączenia telefonicznego), 2.połaczenie z siecią komputerową
dialled line łącze komutowane
dialling tone GB, sygnał zgłoszenia
diallin unit wzywak (dalekopisowy)
DIALOG największy światowy bank wiedzy pracujący w trybie on-line
dialog dialog
dialog box okienko dialogowe, ramka dialogowe
dial pulse impuls wybiórczy
dial pulse distortion odchyłka impulsowa
dial tone sygnał zgłoszenia
dial-up wybieranie numeru
dial-up connection połączenie komutowane
dial-up IP telefoniczny IP, IP dla łączy telefonicznych
dial-up line łącze komutowane
dibit dibit, konfiguracja dwubitowa
DIC, digital integrated circuit cyfrowy układ scalony
dice płytki półprzewodnikowe, struktury półprzewodnikowe
dichtomizing search przeszukiwanie dwudzielne , przeszukiwanie dychoomiczne
dicing dzielenie płytek na struktury
dictionary słownik
die (dice) płytka półprzewodnikowa, struktura półprzewodnikowa
dielectric waveguide falowód dielektryczny
die sorting sortowanie struktur pólprzewonidkowych
DIF, data interchange format format wymiany danych
difference różnica
different różny, różniący się
differential analyzer analizator różnicowy
differential control sterowanie różnicowe
differential delay opóźnienie różniczkowe
differential gap strefa nieczułości (regulatora)
differential input wejście różnicowe
differential phase-shift keying kluczowanie z różnicowaniem, przesuwem fazy ,różnicowanie kluczowanie fazy
differential pulse-code modulation różnicowa modulacja kodowo-impulsowa
differential relay przekaźnik różnicowy
differential signal generator generator sygnałów różnicowych
differentiator układ różniczkujący
diffused-junction isolation izolacja złączowa (elementów w układzie scalonym)
digest subtype podtyp zbiór
digicom, digital communication komunikacja cyfrowa, łączność cyfrowa
digit cyfra
digit-absorbing selector wybierak z absorbcją cyfr
digit absorption absorbcja cyfr
digital cyfrowy
digital adder sumator cyfrowy
digital audio dźwięk cyfrowy, cyfrowe sygnały foniczne, cyfrowa technika foniczna
digital audio broadcasting radiofonia cyfrowa
digital audio tape cyfrowa taśma dźwiękowa
digital camera cyfrowy aparat fotograficzny
digital capacity pojemność cyfrowa
digital channel kanał (transmisyjny) cyfrowy (
digital circuit układ cyfrowy, układ logiczny
digital communication komunikacja cyfrowa, łączność cyfrowa
digital comparator komparator cyfrowy
digital composition cyfrowa obróbka filmów
digital computer komputer (cyfrowy), maszyn cyfrowa
digital control sterowanie, regulacja cyfrowa
digital controlled sterowany cyfrowo, regulowany cyfrowo
digital controlled amplifier wzmacniacz sterowany cyfrowo, wzmacniacz regulowany cyfrowo
digital converter konwerter cyfrowy , przetwornik cyfrowy
digital counter licznik cyfrowy
digital data dane cyfrowe
digital delay opóźniacz cyfrowy
digital design projektowanie układów logicznych
digital differential analyser cyfrowy analizator równań różniczkowych
digital dispaly wyświetlacz cyfrowy
digital editing montaż cyfrowy
Digital Equipment Corporation amerykańska firma komputerowa
digital fault analysis cyfrowa analiza uszkodzeń
digital filter filtr cyfrowy
digital filtering filtracja cyfrowa
digital graphics grafika cyfrowa, grafika komputerowa
digital image processing cyfrowe przetwarzanie
digital input wejście cyfrowe
digital integrated circuit cyfrowy układ scalony
digital memory pamięć cyfrowa
digtial monitor monitor cyfrowy
digital optical disk cyfrowy dysk optyczny
digital optical readding cyfrowy odczyt optyczny
digital optical recording cyfrowy zapis optyczny
digital oscillator generator cyfrowy
digital output wyjście cyfrowe
digital plotter pisak x-y, ploter
digital printer drukarka cyfrowa
digital processing przetwarzanie cyfrowe
digital processor procesor cyfrowy
digital pulse durtion modulation cyfrowa modulacja długości impulsu
digital read-out odczyt cyfrowy
digital recording rejestracja cyfrowa, nagranie cyfrowe
digital representation przedstawienie cyfrowe (danych)
digital signal sygnał cyfrowy
digital signal analyser cyfrowy analizator sygnałów
digital signal processing cyfrowe przetwarzanie sygnałów
digital signal processor cyfrowy procesor sygnałowy
digital signature podpis cyfrowy
digital sound processor cyfrowy procesor dźwiękowy
digital speech encoding cyfrowe kodowanie mowy
digital subscriber line cyfrowe łącze abonenckie
digital subtracter subtraktor
digital switched circuit cyfrowa linia przełączana cyfrowe łącze komutowane
digital switching przełączanie cyfrowe, komutacja cyfrowa
digital synthetizer syntezator cyfrowy
digital technique technika cyfrowa
digital telephone exchange cyfrowa centrala telefoniczna
digital-to-analog (ue) cyfrowo-analogowy
digital-to-analog(ue) conversion przetwarzanie cyfrowo-analogowe, konwersja cyfrowo-analogowa
digital-to-analog(ue) converter przetwornik cyfrowo-analogowy, przetwornik c/a, konwerter cyfrowo-analogowy
digital versatile disk uniwersalna płyta wideo, płyta DVD
digital versatile disk-recordable zapisywalna uniwersalna płyta wideo, płyta DVD-R
digital video interactive (computer) ogólnie- komputer wyposażony w sprzęt i oprogramowanie umożlwiające odtwarzanie z pamięci CD-ROM oraz pełną kontrolę ruchomego obrazu i dźwięku
digit delay opóźnienie na pozycji cyfrowej
digti delay element element opóźniający o pozycję cyrową
digitization dyskretyzacja, digitalizacja (przekształcenie na postać cyfrową)
digitize dyskretyzować, digitalizować (przekształcać na postać cyfrową)
digitized zdyskretyzowany, zdigitalizowany (przekształcony na postać cyfrową)
digitized curve krzywa zdyskretyzowana
digitizer dyskretyzator, digitalizator, digityzator, konwerter cyfrowy
digiter tablet tabliczka digitalizacji
digitizing dyskretyzcja, digitalizacja (przekształcanie na postać cyfrową)
digitizing pad urządzenie wejściowe przetwarzające odręczny rysunek na sygnały cyfrowe
digtal place, position pozycja cyfry
digital selector wybierak cyfrowy
digit tablet tabliczka cyfrowa
dimension wymiar
dimensioning wymiarowanie
diminished radix complement uzupełnienie zmniejszonej podstawy
DIMM, dual in-line memory module moduł pamięci w podłużnej obudowie dwurzędowej
dingbat znak ornamentacyjny
diode dioda
diode demodulator demodulator diodowy
diode logic układ logiczny, diodowy
diore-transisto logic układ logiczny diodowo-tranzystorowy
DIP, digtal image processing cyfrowe przetwarzanie obrazów
DIP, dual in-line package podłużna obudowa dwurzędowa (układu scalonego)
direct kierować , bezpośredni
direct access dostęp bezpośredni, dostęp dowolny
direct-access library biblioteka (programów) dostępu bezpośredniego
direct-access storage pamięć o dostępie bezpośrednim
direct-access storage device urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim
direct address adres bezpośredni
direct addressing adresowanie bezpośrednie
direct box układ dopasowujący (wejściowy)
direct broadcast satellite satelita radiodyfuyjny (do bezpośredniego odbioru programów)
direct call połączenie bezpośrednie
direct code kod prosty
direct coupled logic układ logiczny o sprzężeniu bezpośrednim
direct coupled transistor logic tranzystorowy układ logiczny o sprzężeniu bezpośrednim
dirrect current prąd stały
dirrect - current restore układ odtwarzania składowej stałej (prądu)
direct-detection system system detekcji bepośrdniej
direct digital control bezpośrednie sterowanie cyfrowe
directed broadcast rozgłaszanie ukierunkowane, emisja ukierunkowana
direct exchange line bezpośrednie łącze abonenckie
direct injection układ dopasowujący (wejściowy)
direct input/output wejście / wyjście bepośrednie
direct-insert subroutine podprogram podstawialny, podprogram otwarty
directive dyrektywa
direct memory access bezpośredni dostęp do pamięci
direct memory access channel kanał bezpośredniego dostępu do pamięci
direct numerical control bezpośrednie sterowanie numeryczne
directory katalog, skorowidz
directory look-up system system przeszukiwania katalogów
directory markers znaki określające katalog bieżący i katalog główny
directory of service agent katalog przejściowy obsługi
directory rights prawa do katalogu
directory routing trasowanie katalogowe
directory services usługi katalogowe
directory tree drzewo katalogowe
direct time lock synchronizacja bezpośrednia
direct-to-disc wprost na płytę (technika zapisu)
disable 1.czynić niezdolnym, uniemożliwić, 2.unieruchomić (urządzenie)
disable interrupt zabronienie przerwania
disable signal sygnał zabraniający
disabling pulse impuls blokujący
disassembler dezasembler
disc dysk (magnetyczny)
discard odrzucić
disconnect rozłączyć
discrete dyskretny, nieciągły
discrete channel kanał dyskretny , kanał ziarnisty
discrete cosine trnasform dyskretna transformacja kosinusowa , metoda kompresji obrazu ze stratą informacji stosowana w technice multimedialnej
discrete data dane dyskretne
deiscrete element element dyskretny
discrete Fourier trnasform
discrete information source dyskretne źródło informacji
discrete programming programowanie dyskretne, programowanie całkowitoliczbowe
discrete signal sygnał dyskretny
discretisation dyskretyzacja
discriminating satellite exchange centrala półsatelitowa
discriminating selector wybierak rozróżniający
disjoint
disjoint concurrent processes rozłączne procesy współbieżnerozłączny
disjunction suma logiczna, alternatywa
disk dysk (magnetyczny)
disk buffer, disk cache bufor dyskowy (w pamięci operacyjnej)
disk cartridge kaseta dysku
disk controller sterownik dysku, kontroler dyskowy
disk drive napęd dyskowy, stacja dysków
disk driver program obsługi dysku
diskette dyskietka, dysk elastyczny
disk file plik dyskowy
disk formatter formater dysku
disk formatting formatowanie dysku
disk handler program obsługi dysku
disk interleaving przeplatanie selektorów (sposób rozmieszczenia sektorów na dysku)
disk label etykieta dysku
disk memory pamięć dyskowa
disk mirroring dublowanie dysków
disk operting system dyskowy system operacyjny, system operacyjny DOS
disk pack(et) pakiet dyskowy
disk partition partycja dysku , część dysku fizycznego traktowana jako osobny dysk logiczny
disk resident operating system rezydentny dyskowy system operacyjny
dkisk server serwer dyskowy, procesor usługowy zarządzający pamięcią dyskową, pozwalający użytkownikom na dostęp do fragmentów dysków sieci
disk storage pamięć dyskowa
disk storage unit jednostka pamięci dyskowej
disk track ścieżka dyskowa
disk write protection zabezpieczenie przed zapisaniem dysku
dismount demontować
disorderly close-down awaryjne zakończenie pracy
dispatch ekspediować, wysyłać
dispatcher dyspozytor, program przydzielający (zadania w systemie wielozdaniowym)
displacement przemieszczenie
display wyświetlacz, monitor obrazowy, monitor ekranowy, obrazować, wyświetlać
dispaly console konsola, pulpit monitora ekranowego
dispaly cycle cykl odświeżania (obrazu)
display device graficzne urządzenie wyjściowe, urządzenie obrazowania
display element element obrazu
display frame kadr obrazu
displaying obrazowanie
display monitor monitor ekranowy
display primitive podstawowy element obrazu, np. punkt , odcinek, czy znak alfanumeryczny)
display processor procesor monitora ekranowego
display screen ekran monitora
display system system obrazowania
display tube lampa obrazowa
display type czcionka ekranowa
display unit wyświetlacz, monitor obrazowy , monitor ekranowy, ekranopis
dissemination rozpowszechnianie (np. informacji)
dissipationless line linia bez strat
distance control regulacja zdalna, sterowanie zdalne
distance metric metryka odległości
distance vector wektor odległości
distance vector multicast routing protocol protokół wyznaczania tras rozsyłania grupowego za pomocą wektorów odległości
distance velocity lag opóźnienie odległościowe, opóźnienie transportowe
distortion zniekształcenie
distribute rozpraszać, decentralizować
distributed computer system rozproszony system komputerowy ,zdecentralizowany system komputerowy
ditributed computing obliczanie zdecentralizowane
distributed computing environment rozproszone środowisko obliczeniowe (standard OSF definiujący mechanizmy komunikacji w systemach rozproszonych)
distributed control regulacja rozproszona
distributed data dane rozproszone
distributed database rozproszona baza danych
distributed data processing rozproszone przetwarzanie danych
distributed intelligence system system rozproszoną inteligencją
distributed operating system zdecentralizowany system operacyjny
distributed spanning tree rozproszony algorytm drzewa rozpinającego
distributed system rozproszony system komputerowy, zdecentralizowany system komputerowy
distributed systems architekture rozproszona architektura systemów (architektura sieciowa firmy Honeywell)
distribution frame przełącznica
distribution kit zestaw dystrybucyjny
distribution list rozdzielnik
district exchange centrala okręgowa
disturbance wielkość zakłócająca, skażenie sygnału
disturbing pulse impuls zakłócający
dither dygotanie, szum linerayzujący
dithered colour kolor niepełny (otrzymany przez kolorowe punkty symulujące żądany kolor)
dithering rozsiewanie (technika druku)
dither noise dygotanie, szum linearny
diversity 1,=.zróżnicowanie, 2.operacja logiczna LUB wykluczającego
diversity reception odbiór zbiorczy
divide dzielić
dividend dzielna
divider dzielnik
divider block układ dzielący
DIX Ethernet, DEC, Intel , Xerox Ethernet wczesna wersja specyfikacji standardu Ethernet
DJ, Desk Jet typ drukarek atramentowych
DLCI, Dalat Link Connection Idetifier identyfikator połączeń w obwodach logicznych FR
DLL plik plik DLL, bibliotekowy
DLL SPF, DLL System Protected Files systemowe pliki ochrony bibliotek DLL
DLL, Dynamic Link Library biblioteka dołączana, konsolidowana dynamicznie
DLP, Digital Light Processing 1.cyfrowa matryca świetlna, 2.proces tworzenia oświetlenia cyfrowego
DL, diode logic układ logiczny diodowy
DLE, data link escape (character) znak sterujący transmisją
DLL , dynamic link library biblioteka dołączalna dynamicznie
DLS, directory look-up system system przeszukiwania katalogów
DM, delta modulation modulacja delta
DMA, direct memory access bezpośredni dostęp do pamięci
DMA channel, direcotry memory access channel kanał bezpośredniego dostępu do pamięci
DML, data manipulating language język operowania danymi
DM, Device Manager menadżer urządzenia
DMA channel ,Direct Memory Access channel kanał dostępu bezpośredniego do pamięci
DMA ,Direct Memory Access bezpośredni dostęp do pamięci
DMCA, Digital Millenium Copyright Act ustawa dotycząca praw kopiowania
DME, Direct Memory Execution bezpośrednie odwołanie / wywołanie pamięci
DMI, Direct Management Interface niezależny interfejs programowy
DML, Data Manipulation Language język manipulowania, operowania danymi
DMS Data Management System system zarządzania danymi
DMS , Disc Masher System system dysków Mashera
DMT, Discrete Multitone Technology technika kodowania sygnału w kablu na wielu podnośnych
DMZ, DeMilitarized Zone obszar wpływów sieci niekomercyjnych
DNA, Digital Network Architcture architektura sieci cyfrowej
DNA, Distributed Internet Application program dostarczany internetem, udostępniony w inetrnecie
DNIC , Data Network Identification Code identyfikator sieci narodowej
DNS, Domain Name Serwer serwer nazw domeny
DNC, direct numerical control bezpośrednie sterowanie numeryczne
DNS, domain name system system nazw domen, ogólnoświatowa, rozproszona baza danych zawierająca informacje o adresach komputerów w sieci
do nothing instruction polecenie puste, polecenie "nic nie rób" : Leerbefehl
docket adnotacja : Inhaltsvermerk
docking station sytacja dokująca, stacjonarna część systemu do podłączenia laptopa : Andockstation
doctrinal doktrynalny
document dokument : Dokument
document icon ikona dokumentu : Dokumentsymbol
document reader czytnik dokumentów : Formularleser
document window okno dokumentu : Dokumentfenster
documentation dokuentacja : Dokumentation
dodge tool rozjaśnienie : Abwedler
domain domena : Domäne
dome pokrywa : Deckel
dominate opanować, władać : beherrschen
done gotowe: fertig
dongle klucz zabezpieczający (przed skopiowaniem) : Kopierschutzstecker
dope smar, lakier, lakierować : Schmiere
DOS dyskowy system operacyjny
dose dawka : Dosis
dossier akta, dossier : Akte
dot punkt : Punkt
dot command polecenie punktowe : Punktbefehl
dot matrix printer drukarja matrycowa, drularka igłowa : Nadeldrucker
dot pitch odstęp znaków : Punktabstand
dots per inch liczba punktów na cal (dpi) : Punkte pro Zoll
dotty przekręcony : verdreht
double sparowany,podwójny, podwoić: doppelt, verdoppeln
double Backslash podwójny ukośnik: doppelter Schrägstrich
double bit bit podwójny, dibit : Doppelbit
double density gęstość podwójna : doppelte Dichte
double extension rozszerzenie podwójne : doppelte Auslegungt
double integral całka podwójna : Doppelintegral
double precision dokładność podwójna : doppelte Genauihkeit
double precision number liczba o podwójnej dokładności(liczba o pdowójnej długości) : Zahl mit doppelter Genauigkeit
double sampling próbkowanie podwójne : doppelte Prüfung
double sided dwustronny : zweiseitigt
double word słowo podwójne (=4 bajty lub 32 bity) : Doppelwort
double click podwójne kliknięcie : Doppel-Klick, Doppelklicken
double-enter bookeeping księgowość podwójna, księgowość wtórna : doppelte Buchführung
DoubleSpace program kompresujący zawartość dysku (MS-DOS)
doublespeed podwójna prędkość obrotowa napędu CD-ROM
doubling podwojenie : Verdoppelung
dowel kołek rozporowy
down w dół : abwärts
down arrow klawisz strzałki w dół : nach-unten-Taste
down scroll arrow strzałka przewijania w dół: Bildaufpfeil
down time czas awaryjny: Ausfallzeit
down-state stan zerowy : Nullzustand
downgrade dosotosować do wersji starszej : herunterstufen
downlink downlink: Downlink
download otrzymywanie danych, "ściąganie" danych: herunterladen, laden, "saugen"
download demo version pobrać wersję demonstarcyjną: Demoversion herunterladen
download software ściągnąć oprogramowanie: Software herunterladen
downloadable font czcionka ładowalna: herunterladbare Schrift
downloading sprowadzanie, ściągnięcie (danych z innego komputera) : Herunterladen
downsizing przenoszenie danych komputera dużego na komputer PC : Größenverringerung
downtime czas awarii : Ausfallzeit
DOC ,DOCument dokument, plik Worda
dock dokować
docker doker ,pojemnik
docking bay wnęka dokowania
docking connector złącze dokowania
docking cradle podstawka dokowania
docking expansion connector złącze dokowania
docking options opcje dokowania
docking station, docking unit stacja ,jednostka dokująca
docking system system dokowania
docking/sexpansion connector złącze do dokowania/ rozbudowy
DOCSIS, Data Over Cable Interface Secification ustalenia połączeń operatorów modemów kablowych
document assembly, document merge łączenie dokumentów
document caching pamięć podręczne dokumentu
document compiler kompilator tekstów
document distribution dystrybucja, dostarczanie dokumentów
document file plik tekstowy
document file icon ikona pliku dokumentu
document flow obieg korespondencji dokumentów
document foramtting language język formstujący dokumenty
document icon ikona dokumentu
Document Image Management , DIM zarządzaniem obrazem dokumentu
Document Image Processing (DIP) przetwarzanie obrazu dokumentu
document interchange architektura, wymiany, zawartości dokumentów
document management zarządzanie dokumentami
document merging scalanie dokumentów
document name nazwa dokumentu
document processing przetwarzanie dokumentów
document reader czytnik dokumentów
document recovery odzyskiwanie dokumentu
document safeguarding ochrona ,zabezpieczenie dokumentów
document structring convention konwencja struktury dokumentów
document summary podsumowanie dokumentu
document type typ dokumentu
document window okno dokumentu
documentary data dane w postaci dokumentów, dane dokumentacyjne
documantation error błąd w dokumentacji
document-free data processing bezdokumentowe przetwarzanie danych
documenting dokumentowanie
dodge 1.urządzenie przemysłowe, 2.sztuczka, wynalazek, 3.uchylać m unikać
dodge color rozcieńczenie koloru
DOE, Distributed Objects Enviroment środowisko przydziału, udostępniania obiektów w CORBA
DOL, Display-Oriented Language ekranowy język programowania
dolar sign (symbol) znak dolara ,znak $
DOM, Document Object Model obiektowy model opisu dokumentów HTML
domain 1.domena, 2.dziedzina, obszar, 3.zakres stosowania
domain address adres domenowy ,domeny
domain aggregate agregat domeny
domain class klasa domeny
domain controller kontroler domeny
domain expert specjalista od rozwiązywani problemów ,problematyk
domain knowledge wiedza dziedziny problemowej, obszaru problemowego
domain name registration rejestracja nazwy domeny
Doamin Name System (DNS) system nazw domen
domain name zone strefa nazw domen
domain of dependence obszar zależności
domain of function dziedzina funkcji
domain of map domena odwzorowania
domain socket gniazdo domeny
domain suffix list lista sufiksów domen
domain type typ domeny
domain word słowo dziedziny
domain-specific uzależniony problemowo
domestic wewnętrzny, własny
dominant wavelength długość dominująca fali
doming efekt zniekształcenia maski kineskopu
dongle klucz sprzętowy
do-nothing instruction rozkaz pusty, nakaz bezczynności
doorway wejście
dopant domieszka
dope dodawać domieszkę
dope vector deskryptor rozmiarów tablic
doped z domieszką
doping dodanie domieszki
DOR, Digital Optical Reading cyfrowy odczyt optyczny
DOR, Digital Optical Recording cyfrowy zapis optyczny
dormant task zadanie unieruchomione, uśpione, wstrzymane
DOS prompt zgłoszenie DOS
DOS, Disc Operating System dyskowy system operacyjny
dot kropka, punkt
dot address cyfrowa postać adresu IP np. 0.0.0.127
dot AND element pseudo element I
dot cloud chmura punktów
dot command polecenie kropkowe, instrukcja poprzedzona kropką
dot diagram wykres punktowy
dot expression wyrażenie kropkowe
dot interlace scanning wybieranie międzypunktowe elementów obrazu
dot matrix matryca punktowa
dot matrix (dot-matrix) printer drukarka mozaikowa
dot memory pamięć punktowa
dot OR element pseudo element LUB
dot pattern raster matryca punktowa
dot pitch rozmiar plamki
dot printer drukarka igłowa, mozaikowa
dot product iloczyn skalarny
dot prompt zgłoszenie punktowe
dot-addressable z adresacją punktową
dot-and-element pseudo element "I"
dot-matrix charackter znak utworzony przez zbiór punktów
dot-matrix digit obraz cyfry w matrycy punktowej
dot-matrix display rastrowy monitor ekranowy
dot-matrix printing drukowanie mozaikowe
dot-matrix raster matryca punktowa
dot-or-element pseudo element LUB
dot-pitch rozmiar najmniejszego punktu
dosts per inch, d.p.i., dpi liczba punktów na cal
dotted decimal notation kropkowa notacja dziesiętna
dotted decimal notation notacja szesnastkowa z kropkami
dotted pair para punktowa
dotted-decimal-notation zapis kropkowo-cyfrowy
double buffering buforowanie podwójne
double carry przeniesienie podwójne
double click, double-click dwukrotne, podwójne kliknięcie, kliknąć dwukrotnie
double current prąd dwukierunkowy , naprzemienny
double density podwójna gęstość
Double Density Disk ,(DDD) dysk podwójnej gęstości
double ended queue (deque) kolejka dwukierunkowa, dwustronna
double intermediate tape system system o pośrednim dwutaśmowym zapisie
double precision arithmetic arytmetyka podwójnej precyzji
double quotaion mark znak podwójnego cudzysłowu
double quote podwójny cudzysłów
double space podwójny odstęp
double strike dwukrotne uderzenie
double tracker szperacz podwójny
double underline podwójne podkreślenie
double width podwójna szerokość
double word podwójne słowo
double, dual podwójny
double-address instruction rozkaz dwuadresowy
double - bit dwubitowy
double -break switch wyłącznik dwubiegunowy
double -buffrer bufor podwójny
double-buffered podwójnie buforowany
double -byte dwubajtowy
double-circuit dwuobwodowy
doubled system system zdublowany
double-ended queue kolejka dwukierunkowa, dwustronna
double-length, double precision artihmetic arytmetyka podwójnej dokładności
double-linked list lista podwójnie związana, obustronnie związana, dwukierunkowa
double-precision computation liczenie z podwójjną dokładnością
double-precision computing obliczenia z podwójną precyzją
double-precision data word słowo danych o podwójnej dokładności
double-precision integer liczba całkowita podwójnej precyzji
double-precision notation zapis o podwójnej dokładności
double-precision number liczba podwójnej dokładności
double-precision quantity wielkość o podwójnej dokładności
double-sided disk dysk dwustronny
double-sided floppy disk dyskietka dwustronna
double-side printed circuit board dwustronna płytka drukowana
double-speed drive napęd o podwójnej prędkości
doublet, dyad 1.dublet, bajt dwupozycyjny, 2.duplikat, kopia
double-wire communication przesyłanie dwuprzewodowe
doubleword dwusłowo, słowo podwójne
doubleword instruction rozkaz operacji na podwójnych słowach
doubleword length podwójna długość słowa
DOW, Direct Over Write bezpośrednio , bez zapisu
do-while loop pętla z warunkiem kontynuacji, pętla "dopóki"
down deatkywizować serwer
down arrow strzałka w dół
down counter licznik odejmujący, zmniejszający
down scroll arrow strzałka przewijania w dół
down time czas przestoju
down, go down niesprawny, niedziałąjący
downgrade przeniesienie do niższej kategorii, obniżenie jakości, degradacja, aktualizacja do starszej wersji
downline z nadrzędnego komputera
downline loading ładowanie skrośne
downlink połączenie w dół hierarchii, od sieci
downlink connection połączenie podrzędne
downlink port port podłączenia podrzędnego
download 1.pobrać, sprowadzić, ściągnąć plik,2.pobranie, sprowadzenie , ściągnięcie
downloadable do pobrania
downloadable font czcionka ładowalna
downloading pobranie, sprowadzenie ,ściągnięcie
downloading image ściąganie obrazków
downsizing miniaturyzacja, przenoszenie zadań do mniejszych PC
downtime postój, czas postoju
down-time operation czynności związane z usunięciem uszkodzenia
down-up counter licznik rewersyjny, obustronny
downward opadający, zstępujący
downward compatibility zgodność w dół, kompatybilność w dół
downward multiplexing zwielokrotnienie zstępujące
do wykonaj, elementarna instrukcja w językach programowania
DO, data- out dane wyjściowe
DO, digital output wyjście cyfrowe
DOA, dead-on-arival sprzęt komputerowy, który po zainstalowaniu nie działa ani przez chwilę, jest fabrycznie zepsuty
document dokument
documentary data dane dokumentacyjne, dane w postaci dokumentów
documentation dokumentacja(np. programowa)
document image processing przetwarzanie obrazu dokumentu
document processing przetwarzanie dokumentów
document reader czytnik dokumentów
DOFIC , domaon-originated functional integrated circuit układ scalony funkcjonalny, domenowy, układ typu DOFIC
domain domena
domain class klasa domeny
domain name nazwa domeny
domain name system system nazw domen, ogólnoświatowa rozproszona baza danych zawierająca informacje o adresach komputerów w sieci
domain name zone strefa nazw domen
domain-originated functional integrated circuit układ scalony funkcjonalny domenowy, układ typu DOFIC
domain type typ domeny
dongle klucz sprzętowy
do-nothing instruction rozkaz pusty
doped semiconductor półprzewodnik domieszkowy
DOR, digital optical recording cyfrowy zapis optyczny
dormant uśpiony (zadanie)
dormant task zadanie unieruchomione, zadanie uśpione
DOS, disk operating system system operacyjny DOS, dyskowy system operacyjny
dot kropka, punkt
do-addressable z adaptacją punktową (np. drukarka moziakowa)
dot-and-dash line linia kreskowo-punktowa
dot AND element pseudoelement I
dot matrix raster, matryca punktowa
dot-matrix printer drukarka mozaikowa, drukarka matrycowa, drukarka igłowa
dot memory pamięć punktowa
dot OR element pseudoelement OR
dot pitch rozstaw punktów
dot printer drukarka mozaikowa , drukarka igłowa, drukarka matrycowa
dost per inch punkty na cal
dotted decimal notation zapis dziesiętny z kropkami, notacja dziesiętna z kropkami
dotted hexadecimal notation zapis szesnastkowy z kropkami, notacja szesnastkowa z kropkami
double podwójny
double click podwójne kliknięcie (przycisku myszy)
double density podwójna gęstość, np. zapisu na dyskietce
double-density floppy disk dyskietka o podwójnej gęstości zapisu
double-ended dwukońcówkowy, dwustronny
double-length number liczba o podwójnej długości
double -length word słowo o podwójnej długości
double-linked list lista dwukierunkowa
double-point information informacja dwubitowa
double precision podwójna dokładność
double-precision arithmetic arytmetyka podwójne dokładności
double-precision computing obliczenia z podwójną dokładnością
double-sideband modulation modulacja dwuwstęgowa
double-sideband transmision transmisja dwuwstęgowa
double-sided dwustronny
double-sided disk dyskietka dwustronna
double space technika kompresji plików
double word dwusłowo, słowo podwójne
do-while loop pętla "wykonaj, jeśli"
down (line) load ładowanie skrośne
downlink połączenie między satelitą a stacja naziemną
download ładowanie dolne, w trybie odbioru tzn. z serwera do własnego komputera
download ładować, w trybie odbioru, tzn. z serwera do własnego komputera
downloadable ładowalny ,w trybie odbioru tzn. z serwera do własnego komputera
downloading ładowanie dolne, w trybie odbioru tzn. z serwera do własnego komputera
downtime czas przestoju
down-up counter licznik rewersyjny , zliczający w obydwukierunkach
downward compatibility zgodność w dół, zgodność zstępująca
downward multiplexing zwielokrotnienie zstępujące
DOX/V japońska wersja systemu operacyjnego DOS
DPC Time czas DPC: DPC-Zeit
DP, Data Processing przetwarzanie danych
DPA, Demant Protocol Archutecture architektura protokołu na żądanie
D-pad przycisk krzyżakowy
DPD, Desktop Photo Developer urządzenie do druku zdjęć
DPF, Discrete Packet Format format napędów taśmowych
DPI, Dots Per Inch, dpi punkty na cal, dpi
DPM Data Processing Manager osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
DPMS, Digital Power Management System cyfrowy system obsługi zasilania monitora
DPMS, Display Power Mangement Signalling sterowanie obsługą zasilania monitora
DPO, Data Phase Optymization optymalizacja fazy w przesyłaniu danych
DPOF, Digital Print Order Format format druku bezpośredniego z kart SmartFlash
DPS, Data Protection System system ochrony danych
DPS, Digital Processor System system z procesorem cyfroym
DPT, Distributed Processing Technology technologia sterowania pracą procesora
DPCM. differential pulse-code modulation różnicowa modulacja kodowo-impulsowa
DPDM, digital pulse duration modulation cyfrowa modulacja długości impulsu
dpi , dots per inch punkty na cal
DPSK, differential phase-shift keying kluczowanie z różnicowym przesuwem fazy , różnicowe kluczowanie fazy
DQDB , Distributed Queue Dual Bas architektura dwu jednakowych magistral
draft wydruk o jakości roboczej : Schnellschrift
drag ciągnąć , przemieszczać : ziehen
draft addendum dodatek do projektu normy
drag & drop przeciągnij i upuść : ziehen und ablegen
drain osuszyć, dren, ujście : trockenlegen, Abfluss
draw rysować : zeichnen
draw table rysować tabelę : Tabelle zeichnen
drawer rysownik : Zeichner
drawing rysunek : Zeichnung
drift stałe odchylenie od wartości wymaganej, zmiana wielkości wyjściowej w czasie,odpędzać: abtreiben
drive napędzać : Laufwerk
drive capstan rolka napędzająca : Antriebsrolle
drive capstan flywheel masa wirująca rolki napędzającej : Schwungmasse der Antriebrolle
drive current prąd sterowania : Ansteuerungsstrom
drive icon ikona napędu dysków : Laufwerksymbol
drive pulse impuls sterujący : Ansteuerungsstrom
drivecard nazwa konstrukcji napędu dysku twardego na karcie rozszerzającej
driver sterownik, koło napędowe, zbierak : Treber
drop spadek napięcia : ablegen
drop cable kabel dołączeniowy : Anschlusskabel der Station an Netzwerk, Tropfenkabel, Drop-Cable
drop out starcić zaislanie, zanik prądu : Signalausfall
drop out voltage napięcie spadkowe : Abfallspannung
drop-down combo box pole kombi rozwijane w dół, lista kombinowana rozwijana w dół : Dropdown-Kombinationsfeld
drop-down list box pole listy rozwijane w dół: Dropdown-Listenfeld
drop-down menu menu rozwijane : Dropdown-Menü
drop-in signal sygnał zakłóceń, sygnał nie zapisany : Störsignal
dropout wypadnięcie bitu (w nośniku magentycznym) : Ausfall eines Bits
dropping resistor opornik wstępny : Vorschaltwinderstand
drum bęben, wał
drum memory pamięć bębnowa : Trommelspeicher
drum-type printer drukarka bębnowa : Typenwalzendruckern
dry suchy : trocken
dry copier kopiarka sucha (kserograficzna): Trockenkopierer
dry copy kopia sucha : Trockenkopie
dry running ćwiczenie "na sucho" : Trockenübung
draft 1.wydruk próbny, oszczędny, 2.szki, projekt , konspekt, brudnopis
draft design projekt szkicowy
draft mode tryb próbny, oszczędny
draft printing wydruk roboczy
draft proposal propozycja wstępna
draft quality druk szkicowy, jakość robocza
draft report wstępna wiadomość, informacja
draft view widok pogądaowy
drafting kreślenie , szkicowanie
draft-quality bulionowy, szkicowy, zgrubny wydruk
drag przeciągać, ciągnąć, przesuwać
drag and drop, D&D przeciągać i upuszczać
drag-and-click przeciągnij i kliknij
dragging wodzenie, przeciąganie, holowanie
DRAM, Dynamic Random Access Memory pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim
draw 1.rysować, 2.wyciagać wniosek
drawback cecha ujemna, wada
drawing area powierzchnia obrazowania
drawing pen grafion, pisak
drawing program program rysunkowy, do tworzenia rysunków
drawing size wielkość obrazu, rozmiar rysunku
drawing tools narzędzia do rysowania
drift error błąd pełzania zera
drill and practise program program do ćwiczeń i doskonalenia umiejętności
drive napęd, stacja ,napędzać
drive array macierz dyskowa
drive bay kieszeń dysku, komora napędów
drive designator symbol napędu
drive door drzwiczki, zapadka, pokrywa stacji dysków
drive duplexing dupleksowanie napędów
drive icon ikon dysków
drive letter litera, oznaczenie dysku
drive letter ghosting udostępnienie napędowi kilku liter
drive letter, designator litera dysku
drive name nazwa dysku
drive performace wydajność napędu
drive power connector gniazdo zasilające napędu
drive sleep tryb czuwania napędu
drive unit jednostka napędu
driver description opis sterownika
driver setup ustawienia sterownika
driver signal sygnał stepujący
driver software program sterujący , oprogramowanie sterownika
drive stage stopień sterujący
drive update service usługa uaktualniania, aktualizacja sterowników
driver , controller sterownik, program obsługi , moduł, program sterujący
Drive-TIP, Drive-Temperature Indication Processor stacja pomiaru temperatury procesora
driving 1.wprowadzenie w ruch, uruchomienie ,2.kierowanie, prowadzenie
DRO, Destructive ReadOut odczyt niszczący
drop 1.spadek, zmniejszenie się, 2.dołączenie,3.opuszczać, porzucać , gubić
drop cable kabel przyłączeniowy
drop call zerwanie połączenia
drop in signal sygnał niezapisany
drop out signal sygnał nie odebrany
drop source źródło upuszczenia
drop target cel upuszczanie
dropbox pole rozwijane
drop-cap inicjał wpuszczony
drop-down (dropdown) menu menu roziwjane, roleta
drop-down arrow strzałka rozwijania
drop-down combo box pole rozwijane kombi
drop-down form field rozwijane pole formularza
drop-down list box list rozwijana
dropped bit bit opuszczony, zagubiony
dropping packets porzucenie, gubienie pakietów
drum memory magnetyczna pamięć bębnowa
drum pelletizer bęben grudkujący
drum plotter pisak, ploter bębnowy
drum printer drukarka bębnowa
drum shutter migawka walcowa
drum storage magnetyczna pamięć bębnowa
drum track ścieżka bębna
dry contact zimny lut, styczność bezprądowa
dry run, editing run przebieg próbny
dry time delay czas schnięcia
draft szkic, projekt, konspekt, brudnopis, szkicować, robić projekt
drag and drop ciągnij i upuść, przenieś i upuść
dragging wodzenie (elementu obrazu)
DRAM, dynamic rndom -acces memory pamięć DRAM, pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim, pamięć dynamiczna RAM
DRAM chip chip pamięci dynamicznej RAM
draw rysować
drawing program program do rysowania
DRCS, dynamically redefinable character set dynamicznie zmieniany zestaw znaków , technika stosowana podczas transmisji obrazów graficznych
drift error błąd pełzania zera
drive napęd
drive bay kieszeń napędu
drive designator symbol napędu , dysku
drive letter litera oznaczająca dysk
driver program obsługi, moduł sterujący, sterownik (urządzeń peryferyjnych)
driving function funkcja wymuszająca
driving power moc napędowa , moc sterowania
drop 1.spadek, np. napięcia, zmniejszenie się, 2.dołączenie, 3zmniejszać, 4.dołączą, 5.upuszczac
drop cable kable odgałęźny
drop-down menu menu rozwijane w dół ekranu
dropped bit opuszczony
drum bęben
drum memory pamięć (magnetyczny) bębnowa
drum plotter ploter bębnowy, pisak bębnowy
drum printer drukarka bębnowa
drum storage pamięć (magnetyczna) bębnowa
dry run przebieg próbny
DSL, Digital Subscriber Line cyfrowa linia subskrybencka
DSML, Directory Service Markup Language język znaczników katalogów serwisowych (umożliwia korzystanie z bibliotek UML)
DSP, Digital Signal Processor cyfrowy procesor sygnałowy, chipset modemowy
DSR, DataSet Ready gotowość urządzenia do odbioru danych
DSL (Digital Subscriber Line) DSL, technologia łączy internetowych : DSL
DSS, Desktop Security Suite programowa ochrona danych kluczem DSS
DSS1, Digital Subscriber Signaling 1 sygnalizacja abonencka
DSTN, Dual Scan Twisted Nematic dwukrotny odczyt skrętu płaszczyzny polaryzacji kryształu nematyku (typ wyświetlacza ciekłokrystalicznego_
D-SUB connector złącze D-SUB
DSVD, Digital Simultaneous Voice and Data cyfrowe przesyłanie głosu i danych
DSW, Device Status Word słowo statusu urządzenia
DS, double-sided dwustronny
DSA, data stirpping array tablica dyskowa, w której dane zapisuje się stosują stripping
DSA, directory of service agent katalog przejściowy obsługi
DSA, distributed syste, archiecture rozproszona architektura systemów, architektura sieciowa firmy Honeywell
DSB modulation ,double-sideband modulation modulacja dwuwstęgowa
DSL, digital subscriber line cyfrowe łącze abonenckie
Dsp, digital signal processor cyfrowy procesor sygnałowy
DSS, decision suppoer system system wspomagania decyzji, typ dużej bazy danych działającej w trybie off-line, systemy doradcze, bazy wiedzy itp
DSU/CSU ., data service unit. channel service unit jednostka obsługi danych/jednostka obsługi kanału (urządzenie łączące cyfrowe łącze dzierżawione ze sprzętem komputerowym
DSW, device status word słowo stanu urządzenia
DTE, data terminal equipment urządzenie końcowe transmisji danych
DTL, diode-transistor logic układ logiczny diodowo-tranzystorowy
DTP, desktop publishing skład komputerowy , mała poligrafia (komputerowa), wydawnictwo podręczne, prace wydawnicze wspomagane komputerowo, DTP
DT, Dial Tone tonowe połączenie telefoniczne, komend DT
DTD, Document-Type Definition określenie typu dokumentu
DTE rates szybkość DTE
DTE, Data Terminal Equipment urządzenie końcowe , terminal
DTR, Data Terminal Ready , Data Terminal ReOutput sygnał gotowości do wysyłania danych
DTS, Digtial Theater System teatralny system dźwięku cyfrowego
D-type connector złącze typu D
DTMF (Dual Tone Multifrequency) DTMF (standard wybierania tonowego) : DTMF ,(Mehrfrequenzwahlverfahren, Tonwahlverfahren)
dual inline package switch mikroprzełącznik w podłużnej obudowie : DIP-Schalter
dualportet budowa mikroukłądu pamięciowego z oosbnym wejściem i wyjściem
dualband dwuazkresowy: Dualband
ductile rozciągliwy : dehnbar
ductility roozciągliwość : Dehnbarkeit
due date data ważności : Fälligkeitsdatum
dummy atrapa, łęk, kulisa : Attrappe
dummy fuse bezpiecznik pusty,niepołączony : Blindsicherung
dummy instruction puste polecenie : Blindbefehl
dummy plug wtyczka niepołączona : Blindstecker
dummy statement polecenie puste : Leeranweisung
dump wyciąg,wyciąg z pamięci,wyłączyć : Auszug
dump terminal terminal nieinteligentny : nicht intelligentes Terminal
duplex communication transmisja danych dwukierunkowa, komunikacja dupleksowa : Datenübertragung im Gegenverkehr
duplex operation tryb dwustronny, dupleksowy : CDuplexbetriebd
duplex transmision ruch przeciwny (w drugą stronę) : Gegenbetriebd
duplexing dupleksowanie : Duplexing
duplicate powielać , podwójny, duplikat: Duplikat, duplizieren
duplicating podwajanie, kopiowanie : Duplizieren, Vwerdoppeln
duplicate slice powielić segment: Slice duplizieren
dust core rdzeń magnetyczny : Magnetkern
dust tight pyłoszczelny : staubdicht
dusty zakurzony : staubig
DU, Data Units jednostki danych (w teorii informatyki)
Dual Attachment (Attached) Station (DAS) stacja z podwójnym przyłączeniem
dual boot podwójny rozruch
dual bus system system z podwójna magistralą, szyna
dual channel kanał podwójny
dual clocking taktowanie podwójne
dual code kod dwójkowy
dual coding kodowanie dwójkowe
dual column kolumna podwójna
dual cords podwójne przewody
dual full adder sumator pełny dwójkowy
Dual In-line Memory Module (DIMM) dwurzędowy moduł pamięci
dual paper feed przesuw podwójny papieru
dual peer PCI podwójne równorzędne magistrale PCI
dual pipelining podwójne potokowanie
dual pointing device podwójne urządzenie sterujące
dual port memory pamięć dwuportowa, pamięć dwuwejściowa
dual processing przetworzenie duprocesorowe
dual SCSI controller podwójny kontroler SCSI
dual signature podwójny podpis
dual system system podwójny dwukomputerowy, tandem
Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) sygnalizacja wieloczęstoliwościowa
dual-battery option dodatkowy akumulator
dual-capable dwusystemowy
dual-format disk dysk dwuplatformowy
dual-heads display monitor podwójny
dual-homed host host z dwoma połączeniami
Dual In-Line , Package (DIl,DIP) obudowa podłużna, dwurzędowa
dual-in-line switch mikroprzełącznik dwurzędowy
duality card bikarta, karta uznawana przez dwa różne banki
dual-mode control sterowanie dualne
dual-mode operation praca w dwóch trybach
dual port (ported) memory pamięć dwuwejściowa
dual-processor configuration konfiguracja dwuprocesorowa
dual-purpose key klawisz dwuczynnościowy
dual-speed hub koncentrator akceleracyjny
dual track recording zapisywanie dwuścieżkowe
duct prowadnica kabli
due date termin wykonania
dumb terminal terminal głuchy
dummy 1.zaślepka, element fikcyjny, 2.makieta, atrapa
dummy argument argument ślepy, formalny
dummy index niemy indeks
dummy instruction rozkaz ślepy
dummy load obciążenie próbne
dummy name nazwa pusta
dummy order rozkaz fikcyjny
dummy parameter parametr formalny
dummy path ścieżka fikcyjna
dummy routine podprogram pusty
dummy section pseudosekcja
dummy staetment dyrektywa pusta
dummy variable zmienna formalna
dump 1.zrzut, kopia zapasowa,2.zrzucać, kopiować do pliku awaryjnie
dump and restart zrzut i restrat, zrzut i wznowienie
dump check sprawdzenie zrzutu pamięci
dump check sprawdzenie zrzutu pamięci
dump file plik zrzutowy
dump point punktu zrzutu, zapisu
dumping zrzucanie, składowanie
dumping program program zrzutu, składowania
duodecimal number system dwunastkowy system liczbowy
duotricenary number system trzynastkowy system liczbowy
duplex transmisja dupleksowa , dwukierunkowa, dupleks, układ dupleksowy, dwukierunkowy
duplex channel kanał dupleksowy
duplex circuit układ dupleksowy, transmisji dwukierunkowej, kanał dupleksowy, dwukeirunkowy
duplex communication połączenie dupleksowe
duplex computer komputer zdublowany (redundantny)
duplex duplex układ dupleksowy
duplex mode praca w trybie dupleksowym
duplex operation operacja dupleksowa, dwukierunkowa
duplex printing drukowanie obustronne
duplexed computer system dupleksowy system komputerowy
duplexing dupleksowanie, podwajanie, dublowanie
duplicate 1.duplikować, powielać, reprodukować, 2.kopia , duplikat, 3.zdublowany , powtarzający się, podwójny
duplicate IP addressdetection wykrywanie powtórzonych adresów IP
duplicating mode tryb powielania
duplicating program program powielający, kopiujący
duplication powielanie, kopiowanie
duplication check kontrola przez duplikację
duplication factor współczynnik powtórzenia
duplication method metoda powielania
duplicator powielacz
durability trwałość
duration, holding time czas trwania ,okres, przedział, długość trwania < /font>
dust cover, dustcover pokrowiec, pokrywa przeciwkurzowa, osłona przed kurzem
dustproof bag torebka pyłoszczelna
duty cycle 1.cykl obowiązkowy, 2.cykl pracy, roboczy
duty program program usługowy, użytkowy
duty-rated znamionowy
dual podwójny, dwoisty
dual bus szyna podwójna, magistrala podwójna
dual coding kodowanie dualne
dual gate bramka podwójna
dual in-line memory module moduł pamięci w podłużnej obudowie dwurzędowej
dual in-line package podłużna obudowa dwurzędowa
dual port port dwuwejściowy, port podwójny
dual-port memory pamięć dwuwejściowa
dual-purpose key klawisz dwuczynnościowy
dual-trace amplifier wzmacniacz dwukanałowy
dual-track recording zapisywanie dwuścieżkowe
dumb terminal temrinal bierny
dummy zaślepka, element fikcyjny
dummy argument argument ślepy
dummy instruction rozkaz pusty
dummy parameter parametr formalny (procedury)
dump zrzut (zawartości pamięci), zrzucać (zawartość pamięci)
dump check sprawdzenie zrzutu (zawartości pamięci)
dumping zrzucanie , składowanie (zawartości pamięci)
dumping program program zrzucania (zawartości pamięci)
dump printout wydruk zawartości pamięci
duplex 1.dupleks, układ dupleksowy, 2.podwójny 3.dwustronny
duplex channel kanał dupleksowy
duplex computer system dupleksowy system komputerowy
duplex mode tryb dupleksowy
duplexing 1.dupleksowanie, 2.praca dwukierunkowa
duplicate kopia, powielać, reprodukować
duplicate records zapisy powtarzające się, zapisy zbędne
duplicating punch dziurka powielająca, dziurka reprodukująca
duplication check kontrola przez duplikację
dust cover pokrowiec przeciwkurczowy
DUT , device under test urządzenie testowane
duty cycle cykl pracy, cykl obowiązkowy
DVA, distance vector algorithms algorytmy wektora odległości : Distance-Vector-Algorithmen, Entfernungsvektor-Algorithmen, DVA
DVD recorder nagrywarka DVD : DVD-Brenner
DV FireWire. Digital Video FireWire bramka zabezpieczeń cyfrowego wideo
DV, Diamond Viper rodzaj karty grafiki
DV ,Digital Video wideo cyfrowe
DVD ,Digital Versatile Disk, Digital Video Disk dysk DVD, uniwersalny dysk wideo
DVD, Digital Video Disk cyfrowa płyta kompaktowa wideo
DVD, Digital Video Driver urządzenie obsługi dysków DVD
DVD-Recordable (DVD-R) płyta DVD wielokrotnego zapisu
DVD-ROM, DVD (ROM) cyfrowa płyta kompaktowa wideo do odczytu
DV-I, DigitalVideo Interactive standard kodowania obrazów wideo DVI
DVI, Digital Video Interface cyfrowy interfesj wideo
DVMT, Dynamic Video Memory Technology technologia pamięci dynamicznej wideo
Dvorak keyboard klawiatura ergonomiczna Dworzaka
DVD , digital versatile disk uniwersalna płyta wideo, płyta DVD
DVD-R, digital versatile disk - recordable płyta DVD-R, zapisywalna uniwersalna płyta wideo
DVI, digital video interactive (computer) ogólnie, komputer wypsażony w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie z pamięci CD-ROM oraz pełną kontrolę ruchomego obrazu i dźwięku
DVMRP, distance vector multicast routing protocol protokół wyznaczania tras rozsyłania grupowego za pomocą wektorów odległości
dwell time czas spoczynku : Ruhzeit
dwindle zanikać ,maleć : schwinden,abnehmen
dwindling zanik : Schwundr
dyadic operation operacja z dwoma argumentami: Operation mit zwei Operanden
dynamic dynamiczny, naładowany, siła napędowa : dynamisch, kraftgeladen, Triebkraft
dynamic address adres dynamiczny : dynamische Adresse
dynamic data exchange dynaiczna wymiana danych DDE : dynamischer Datenaustauch (DDE)
dynamic memory pamięć dynamiczna : dynamischer Speicher
dynamic storage zapis dynamiczny : dynamische Speicherung
dynamic subroutine podprogram dynamiczny : dynamisches Unterprogramm
Dynamic Web Page dynamiczna strona w sieci : dynamische Webseite
dyadic 1.dwuczłonowy, podwójny, 2.binarny
dyadic Boolean operation dwuargumentowa operacja binarna, boolowska
dyadic number system binarny, dwójkowy system liczbowy
dyadic operation operacja dwuargumentowa, binarna
dyadic operator operator dwuargumentowy
dyadic processor komputer dwuprocesorowy
dye-sublimation printer drukarka sublimacyjna
dynamic access dostęp dynamiczny
dynamic adaptive routing dynamiczne trasowanie adaptacyjne
dynamic address translator dynamiczny translator adresów
dynamic allocation dynamiczny przydział, alokacja
dynamic area obszar dynamiczny, dzielony dynamicznie
dynamic array tablica dynamiczna
dynamic binding wiązanie dynamiczne
dynamic buffer dynamiczny bufor
dynamic buffering buforowanie dynamiczne
dynamic calssification klasyfikacja dynamiczna
dynamic condition stan dynamiczny
dynamic configuration konfiguracja dynamiczna
dynamic control 1.regulacja dynamiczna, 2.kontrola dynamiczna
Dynamic Data Echange (DDE) dynamiczna wymiana danych
dynamic data structure dynamiczna struktura danych
dynamic debugging technique technika uruchamiania dynamicznego
dynamic debugging techniques dynamiczne środki uruchomieniowe
dynamic dispatching dynamiczna dyspozycja
dynamic dump zrzut dynamiczny w trakcie pracy
dynamic error-free transmision dynamiczna transmisja bezbłędna
dynamic font czcionka dynamiczna, o zmiennych parametrach
dynamic HTML, Dyanmic HyperText Markup Language ,DHTML dynamiczny język znaczników hipertekstu
dynamic image obraz dynamiczny, warstwa ruchoma obrazu
dynamic inheritance dziedzicznie dynamiczne
dynamic invocation wywołanie dynamiczne
Dynamic Link Library (DLL) biblioteka dołączana dynamicznie
dynamic linking łączenie dynamiczne
dynamic loading ładowanie dynamiczne
dynamic main storage allocation dynamiczne przydzielanie pamięci
dynamic mapping system system odwzorowania dynamicznego
dynamic memory (storage) ,dynamic RAM pamięć dynamiczna
dyanmic memory allocation, DMA dynamiczny przydział pamięci
dynamic model model dynamiczny
dynamic multiplexing multipleksowanie dynamiczne
dynamic noise impuls impuls zakłócenia dynamicznego
dynamic object obiekt dynamiczny
dynamic program loading dynamiczne ładowanie programu
dynamic program relocation dynamiczna relokacja, przesunięcie programu
dynamic programming programowanie dynamiczne
Dynamic Random Access Memory , DRAM dynamiczna pamięć o dostępie swobodnym
dynamic range zakres dynamiki
dynamic reconfiguration rekonfiguracja dynamiczna
dynamic relocation przesunięcie dynamiczne, relokacja
dynamic response odpowiedź dynamiczna
dynamic routing dynamiczne trasowanie
dynamic scope kontekst dynamiczny
dynamic skew przekos dynamiczny
dynamic stop dynamiczne zatrzymanie
dynamic storage allocation dynamiczny przydział pamięci
dynamic subroutine procedura dynamiczna
dynamic system domain dynamiczna domena systemowa
dynamic testing testowanie dynamiczne
dyanmic update uaktualnianie dynamiczne
dynamic video dynamiczny obraz wideo
dynamic, elastic buffer bufor dynamiczny
dynamically redefinable character set zestaw znaków definiowany dynamicznie
dynaset dynamiczny zbiór wyników
dyadic 1.dwuczłonowy, podwójny, 2.binarny
dyadic operator operator dwuargumentowy
dyadic processor komputer dwuprocesorowy
dye-sublimation printer drukarka sublimacyjna
dye trnasfer printer drukarka (kolorowa) z sublimacją barwników
dynamic adress translator dynamiczny translator adresów
dynamic allocation alokacja dynamiczna
dynamically redefinable character set dynamicznie zmieniany zestaw znaków ,technika stosowana podczas transmisji obrazów graficznych
dynamic binding wiązanie dynamiczne
dynamic configuration konfiguracja dynamiczna
dynamic data exchange dynamiczna wymiana danych
dynamic debugging technique technika uruchamiania dynamicznego
dynamic dump zrzut dynamiczny (podczas pracy programu)
dynamic error błąd dynamiczny
dynamic host configuration protocol protokół dynamicznej konfiguracji węzłów
dynamic image obraz dynamiczny, warstwa ruchoma obrazu
dynamic link library biblioteka dołączalna dynamicznie
dynamic mapping system system z odwzorowaniem dynamicznym
dynamic memory pamięć dynamiczna
dynamic memory allocation dynamiczny przydział pamięci, dynamiczna alokacja pamięci
dynamic program relocation dynamiczne przesunięcie programu, dynamiczna relokacja programu
dynamic RAM, dynamic random-access memory pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim, pamięć , pamięć dynamiczna RAM , pamięć DRAM
dynamic reconfiguration rekonfiguracja dynamiczna
dynamic relocation przesunięcie dynamiczne, relokacja dynamiczna
dynamic response odpowiedź dynamiczna
dynamic storage pamięć dynamiczna
dynamic storage allocation dynamiczny przydział pamięci, dynamiczna alokacja pamięci