|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |K input wejście przełączające K (przerzutnika)
Karnaugh map mapa, tablica Karnaugh′a, graficzna tablica wartości logicznych
KB 1.kbit, 2.kbyte
Kbd, keyboard klawiatura
KBPS, kbps, kliobits per second kilobity na sekundę
K, kilo- kilo-, przedtostek, kotność, 210
Kb, kbit kilobit, 1 Kb = 1024 bity
KB, kbyte kilobajt, 1 KB = 1024 bajty
kbd, keyboard klawiatura
Kbit, kilobit kilobit
KBps, kliobytes per second kilobajty na sekundę
Kbps, kilobity na sekundę kilobity na sekundę
Kbyte, kilobyte kilobajt
Kcs, kilocharacters per second tysiąc znaków na seundę
keep local profiles utrzymywać profile lokalne lokale Profile unterhalten
keeper właściciel , zarządca Inhaber
Kermit protokół transferu danych
kernel jądro (np. systemu operacyjnego) Kern
kerning optymalizacja odstępów między literami Optimieren der Zeichenabstände
key klucz ,klawisz, klin Schlüssel , Taste
key backfeed zgłoszenie zwrotne klawisza Tastenrückmeldung
key entry wprowadzenie za pomocą klawiatury Tastautreingabe
key lock blokada Sperre
keyboard klawiatura : Tastatur
keyboard encoder koder klawiatury Tastaturcodierer
keyboard layout układ klawiatury Tastaturlayout
keyboard lock włącznik klawiatury Tastaturschalter
keyboard shortcut skrót, kombinacja klawiszy Tastaturbefehl
keypad blok klawiszy : Zehnertastatur
keypad lock blokada klawiatury : Tastatursperre
keystroke uderzenie klawiatury Tastenanschlag
keyword słowo kluczowe Schlüsselwort
keep at a constant level utrzymywać na stałym poziomie
keep in repair utrzymywać w sprawności
Keep It Simple, Stupid-principle zasada KISS KISS (zakazująca zbędnego stosowania zbyt skomplikowanych środków)
keep to a minimum ograniczać do minimum
keepalive packet pakiet sygnalizujący aktywność
Kensington lock blokada systemu Kensingtona
Kensington lock slot gniazdo blokady Kensingtona
Kensington MicroSaver lock slot gniazdo blokady Kensington MicroSaver
Kermit protokół przesyłania plików Kermit
kernel jądro systemu operacyjnego
kernel mode tryb uprzywilejowany, jądra systemu operacyjnego
kernel operation funkcja jądra systemu operacyjnego
kerning typograficzna funkcja dopasowania odległości między literami, kerning
key 1.klawisz, przycisk, 2.klucz, kluczowy
key agreement uzgadnianie klucza
key archival archiwizacja klucza
key backup wykonywanie kopii zapasowej klucza
key button przycisk, guzik dźwigni klawiszowej
key change zmiana klucza
key click dźwięk wywołany naciśnięciem klawisza
key combination, shortcut kombinacje klawiszy, klawisze skrótu
key comaprision porównanie za pomocą klucza
key crunching wyliczanie klucza, "miażdżenie klucza"
key data 1.dane kluczowe, 2.dane klucza
key distribution dystrybucja klucza
Key Distribution Center, KDC centrum dystrybucji kluczy
Key Encryption Key, KEK klucz szyfrujące klucze
key escrow deponowanie klucza
key escrow cryptography kryptografia kontrolowana
key establishment ustalanie klucza
key exchange wymiana klucza
key feature cecha kluczowa
key field 1.pole klucza, 2.pole kluczy
key fingerprint odcisk klucza
key frames ramki kluczowe
key generation generowanie klucza
key in wprowadzać z klawiatury
key length długość klucza
key library biblioteka kluczy
key management zarządzanie kluczami
key mapping odwzorowanie klawiszy
key matrix macierz, matryca klawiszy
key number numer, symbol klucza
key overlay nakładka z etykietą 9z opisem funkcji) klawisza
key recovery odtwarzanie, odzyskanie kluczy
key rollover przepełnienie bufora klawiatury
key scheduling generowanie kluczy wewnętrznych
key search wyszukiwanie według klucza
key sorting sortowanie według klucza
key stream strumień klucza
key strip pasek z opisem funkcji klawisza
key terminal terminal kluczowy
key transport przekazanie klucza
key validation atestacja klucza
keyboard 1.klawiatura, 2.wstukiwać, wprowadzać klawiaturą
keyboard buffering buforowanie klawiatury
keyboard click stuk klawiatury
keyboard encoder koder klawiatury
keyboard entry, input 1.wejście z klawiatury, 2.wprowadzenie danych z klawiatury
keyboard input matrix wejściowa matryca klawiaturowa
keyboard language język klawiatury
keyboard layout układ klawiatury
keyboard lock button przycisk blokady klawiatury
keyboard map mapa klawiatury
keyboard mapping odwzorowanie klawiatury, mapa klawiatury
keyboard overlay nakładka na klawiaturę
keyboard scanning odczyt z klawiatury
keyboard scanning device urządzenie do odczytywania znaków wprowadzanych poprzez klawiaturę
Keyboard Send-Rceive, KSR klawiatura nadawczo-odbiorcza (terminal w postaci klawiatury i monitora)
keyboard shortcut klawisz skrótu, skrót klawiaturowy
keyboard start start klawiatury
keyboard time-out czasów zablokowanie kalwiatury
key-controlled sterowany kalwiaturą
key-driven, key-controlled, keyed access 1.dostęp kluczowany do zapisów pliku, 2.dostęp przez podanie hasło
keyed file plik z kluczem
keyed sequence access path indeksowy dostęp do danych
Keyed Sequential Access Method (KSAM) metoda dostępu sekwencyjnego według klucza
key-encrypting key klucz szyfrowania kluczy
keyframe ramka kluczowa (zawiera informacje o początku i końcu animacji)
keying 1.kluczowanie 2.posługiwanie się klawiaturą
keying interval odstęp kluczowania
keying speed 1.szybkość kluczowania, 2.szybkość posługiwania się klawiaturą
Key-Letter-In-Context index, KLIC indeks liter kluczowych w kontekście, indeks KLIC
keylock stacyjka blokady klawiatury
keylock switch przełącznik z kluczykiem
keypad blok klawiszy
keypanel nakładka klawiatury z oznaczeniami
keyring pęk, baza kluczy
keystone, trapezoidal distortion zniekształcenie trapezowe
keystroke przyciśnięcie, naciśnięcie, uderzenie klawisza
keystroke count liczba uderzeń klawiszy
keystroke monitoring, keyspie monitorowanie naciśnięć klawiszy
keystroke verification weryfikacja uderzeń klawisza
keyword 1.słowo kluczowe, 2.wyraz z hasłem, 3.hasło
keyword parameter parametr hasłowy (określony za pomocą słowa kluczoweg)
Key-Word-And-Context index, KWAC indeks słów kluczowych i kontekstu, indeks KWIC
keyword-oriented language język ukierunkowany na słowa kluczowe, język słów kluczowych
Key-Word-Out-of-Context index , KWOC
keywordsearching robot robot wyszukujący wg,. słów kluczowych
keep trzymać, utrzymywać
keep secure przechowywać w bezpiecznym miejscu
keep straight utrzymywać porządek
keep tack śledzić , rejestrować
Kerberos opracowany w MIT standard autoryzacji w sieciach komputerowych
kernel jądro systemu operacyjnego
kerning kerning , ustawianie odstępu międzyliniowego w tekście
key 1;klaiwsz, przycisk, 2.symbol identyfikacyjny, identyfikator, 3.klucz , szyfr 4. klinować, zaklinowywać, 5.impulosować kluczem, modulować kluczem, kluczować
keyboard klawiatura
keyboard arrangement układ klawiszy na klawiaturze
keyboard code kod klawiatury
keyboard entry wprowadzanie (informacji) poprzez klawiaturę
keyboard input wejście z klawiatury
keyboard layout układ klawiatury, rozmieszczenie znaków na klawiaturze w zależności od używanego języka
keyboard lockout blokada klawiatury
keyboard mouse mysz klawiaturowa, emulacja myszy przy wykorzystaniu klawiszy funkcyjnych
keyboard printer drukarka klawiaturowa
keyboard send / receiver klawiatura nadawczo/odbiorcza
keyboard terminal terminal wyposażony w klawiaturę
keyboard with rollover klawiatura z możliwością płynnego przechodzenia z jednego klawisza na drugi, dopuszczająca wciśnięcie drugiego klawisza przed zwolnieniem pierwszego
key change zmiana klucza
key click dźwięk wywołany naciśnięciem klawisza
key clicks trzaski komutacyjne
key-controlled sterowany klawiaturą
key disk dysk identyfikacyjny, klucz
key-driven sterowany klawiaturą
keyed access 1.dostęp kluczowany, do zapisu pliku, 2. przez podanie hasła
keyed sequential access method kluczowana metoda dostępu sekwencyjnego, do zapisów pliku według klucza
key entry wprowadzanie informacji za pomocą klawiatury
key field 1.pole klucza, 2.pole kluczowe
key in wprowadzać z klawiatury
keying 1.poslugiwanie się klawiaturą, 2.impulsowanie kluczem, modulowanie kluczem, kluczowanie
keying interval odstęp kluczowania
key-letter-in-context index indeks liter kluczowych w kontekście, indeks KLIC
keylock stacyjka blokady klawiatury
key number symbol klucza
keypad blok klawiszy, na klawiaturze komputerowej
keypunch dziurkarka klawiaturowa
key search wyszukiwanie według klucza
key sorting sortowanie według klucza
keystroke uderzanie klawisza, naciśnięcie klawisza, przyciśnięcie klawisza
keyword słowo kluczowe
keyword-and-context index indeks słów kluczowych i kontekstu, indeks KWAC
keyword encoding kodowanie słowem kluczowym (metoda kompresji danych)
keyword-in-context indeX indeks słów kluczowych w kontekście, indeks KWIC
keyword indexing indeksowanie słów kluczowych
keyword - out-of-context index indeks słów kluczowych poza kontekstem, indeks KWOC
keyword parameter parametr hasłowy (określany za pomocą słowa kluczowego)
kilobyte kilobajt (= 1024 bajty) Kilobyte
kilocycle kiloherz (kHz), jednostkla częstotliwości drgań Kiloherz
kin spokrewniony, pokrewieństwo verwandt
kindle zapalić się : sich entzünden
kindred pokrewny,podobny verwandt
kinetic poruszający , kinetyczny kinetisch
kinetics kinetyczny Kinetik
kit zestaw narzędzi, komplet konstrukcyjny Handwerkszeug
kitbag kieszeń na narzędzia Werkzeugtasche
kick 1.usunąć, wykopać, 2.usuwanie z IRC
kickback szybki ruch powrotny
kickout zaprogramowane odrzucanie niewłaściwej informacji przez komputer
kill niszczyć , kasować , usuwać
kill file usuwać plik
kill job "zabijać" pracę (wstrzymać zadanie, proces)
kilo bits per second, (Kbps) kilobitów na sekundę
kilobaud kilobod
kilobit (Kb), Kbit kilobit
kilobyte, (KB), Kbyte kilobajt
KiloInstructios Per Second (KIPS) kilorozkazy na sekundę
kinetic depth effect kinetyczny efekt głębokości
KIR, Kyocera Image Refinement technologia udoskonalania obrazu firmy Kyocera
KISS-principle. Keep It Simple Stupid-principle zasada KISS (zakazująca stosowania zbyt skomplikowanych środków)
kit zestaw, komplet
KLIC index, Key-Letter-In Context Index indeks liter kluczowych w kontekście
kludge sprzęt do demonstracji
kluged podreparowany
knot węzeł (sieć) Knoten
know-how doświadczenie
knowledge wiedza Erfahrung
knowldge base wiedza podstawowa Wissenbasis
knapsack problem problem, zagadnienie plecakowe
knob gałka ,pokrętło
knockout eliminacja, np. koloru
knock-out tool narzędzie do wypychania styków
knot węzeł graficzny na krzywej łamanej
know-how umiejętność, znajomość rzeczy, umiejętność praktyczna ("wiem jak")
knowledge-based system system oparty na wiedzy
knowledge acquisition gromadzenie wiedzy, tworzenie bazy wiedzy
knowledge base baza wiedzy
knowledge engineer specjalista inżyenierii wiedzy
knowledge processing system system przetwarzania wiedzy
knowledge representation przedstawienie, reprezentowanie wiedzy
knowledge thorough rzetelność wiedzy
knowledgeable znający się na rzeczy, wyszkolony, wukształcony
knowledge-based inteligentny, wykorzystujący środki i metody sztucznej inteligencji , korzystający z wiedzy
knowledge-based system system z bazą wiedzy
knowledge-bearing construction struktura do prezentowania wiedzy
know plaintext attack atak tekstem znanym, jawnym
know-relaibiltiy part część o znanej niezawodności
knowbot szperacz, w sieciach rozległych program wyszukujący zasoby spełniające określone kryetria
know-how umiejętność, znajomość rzeczy (opanowanie technologii gwarantującej dokładność i efektywność
knowledge access terminal terminal dostępu do bazy wiedzy
knowledge acquistion gromadzenie wiedzy, tworzenie bazy wiedzy (w systemach doradczych)
knowledge engineering inżynieria wiedy
knolwedge information processing system system przetwarzania wiedzy (potoczna nazwa komputerów piątej generacji)
k-out-of-n rule reguła k spośród n
KSAM, Keyed Sequential Access Method kluczowana metoda dostępu sekwencyjnego
KSOR, Keyboard Send/Received klawiatura nadawczo/odbiorcza
KWAC, index KeyWord-And-Context indeks słów kluczowych i kontekstu, indeks KWAC
KWIC, Index Key-Word -In-Contet Index indeks słów kluczowych w kontekście, indeks KWIC
KWOC, index KeyWord-Out-of-Context Index indeks słów kluczowych poza kontekstem, indeks KWOC