|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |n.d. (no date) brak daty : ohne Datum
n-leaved rose krzywa liściowa,krzywa płaska : Blattkurve
n-tuple n-krotny : n-fach
nailed connection łącze stałe : Langzeitverbindung
NAK(negative acknowledgement) potwierdzenie negatywne,odrzucenie : die negative Quittung
name nazwa, nazwisko : Name
neperian logarithm logarytm naturalny : natürlicher Logarithmus
narrow pulse impuls wąski : schmaler Impuls
native capacity pojemność bez kompresji : maschinenabhängige Kapazität
native format format własny : Eigenformat
native language support wspomaganiew języku krajowym, wersja krajowa : Unterstützung der Landessprache
native storage capacity pojemność pamięci masowej bez kompresji : native Speicherkapazität
native support obsługa bezpośrednia : native Unterstützung
Natural język programowania
natural base postawa naturalna logarytmu (e-2,71828) : natürliche Basis
natural language interface sprzężenie z językiem naturalnym : natürlichsprachliche Schnittstelle
navigation nawigacja : Navigation
navigation aid wspomaganie poruszania się : Navigationshilfe
NAC, Network Access Card sieciowa karta przyłączeniowa
NAHSC, National Automated Highway System Consortiu Państwowe Konsorcjum System Automatyzacji Autostrad USA
NAK, Negative AcKnowledgement brak potwierdzenia protokołu transmisji danych
naked conductor przewód bez izolacji
naked machine surowa maszyna (komputer bez oprogramowania)
name conflict konflikt nazw
name delimiter ogranicznik nazw
name directory słownik nazw
name mangling maglowanie nazw
name only tylko z nazwy, nominalny
name resolution rozstrzyganie, określanie, rozwiązywanie, odwzorowywanie nazw
name server serwer nazw
name space przestrzeń, obszar nazw
name type conformance, name type equivalence zgodność typu nazewnictwa
named pipe nazwany potok
names table tablica ,spis nazw
namespace partition podział przestrzeni nazw
name-to-address translation tłumaczenie nazw na adresy
naming attribute atrybut nazw
naming authority instytucja nadająca nazwy
naming class kategoria identyfikatora
naming convention konwencja nazewnicza, nazewnictwa
naming services usługi nazewnicze
NAND element element logiczny NIE-I
NAND function funkcja NAND
NAND gate bramka NIE-I, bramka NAND
NAND operation dysjunkcja Sheffera, operacja NIE-I, negacja iloczynu logicznego
nano-, n nano-
nanocircuit, nanosecond circuit układ nanosekundowy
nanocontrol store pamięć nanoprogramu
nanoinstruction nanorozkaz
nanosecond, ns nanosekunda, milionowa część sekundy
NAP, Network Access Point punkt podłączenia do sieci
NAP, Network Anywhere Protocol sieciowy protokół uniwersalny
Napierian base podstawa logarytmu naturalnego, liczba e
Napierian logarithm logarytm naturalny
narrow 1.wąski, 2.zawęzić
narrow band ISDN wąskopasmowy ISDN
narrowband channel kanał wąskopasmowy
NAS, Network Access Server serwer bezpośredniego podłączenia z siecią
NAS, Network Attached Storage pamięć obsługi przyłączeń sieciowych
Nassi-Shneiderman diagram schemat Nassi-Shneidermanna (wykaz procesów i podprocesów przetwarzania danych)
NAT, Network Address Transation mechanizm translacji adresów IP
native capacity pojemność bez kompresji, normalna
native code kod rodzinny, macierzysty, własny
native file format rodzimy, macierzysty format pliku
native language język rodzimy, macierzysty, ojczysty, narodowy
Native Language Support, NLS obsługa języka naturalnego , ojczystego
native mode tryb pracy we własnym systemie rozkazów
native storage capacity pojemność pamięci masowej bez kompresji
native support obsługa bezpośrednia
native-mode coompiler kompilator rodzimy
native-mode language język kompilowany na wewnętrzny system rozkazów
natural binary code, NB-code kod dwójkowy naturalny
Natural Binary Coded Decimal (NBCD) naturalny zapis dziesiętny kodowany dwójkowo
natural language front-end, natural language interface sprzężenie z językiem naturalnym
natural language tools narzędzia obsługi języka naturalnego
natural language understanding rozumienie języka naturalnego
natural logarithm logarytm naturalny
natural number liczba naturalna
natural pen pisak
naturally structured control flow naturalna strukturalnie logika sterująca
naught zero
NAV, Norton AntiVirus program antywirusowy
navigate poruszać się , nawigować
navigation aid wspomaganie wyszukiwania, poruszania się
navigation bar pasek nawigacyjny
navigation tool narzędzie nawigacji
navigational access dostęp nawigacyjny
NAW, Network Access Wizard kreator połączeń sieciowych
NAK, negative acknowledgement potwierdzenie negatywne
naked machine surowa maszyna (komputer bez oprogramowania)
name nazwisko, nazwa, imię
name resolution rozwiązywanie nazw, odwzorowywanie nazw, tłumaczenie nazw
name server serwer nazw
namespace partition podział przestrzeni nazw
name-to-address translation tłumaczenie nazw na adresy
NAND, NOT-AND funktor NIE-I
NAND element element logiczny NIE-I
NAND gate bramka NIE-I
NAND operation operacja NIE-I, iloczyn logiczny zanegowany
nanocontrol store pamięć nanoprogramu
nanoinstuction nanorozkaz
narrow-band circuit obwód wąskopasmowy
narrow band frequency modulation wąskopasmowy modulacja częstotliwości
NAT, network address translation translacja adresów sieciowych
national information infrastructure ogólnokrajowa struktura informacyjna
National Science Foundation Network Sieć Narodowej Fundacji Nauki, amerykańska sieć średniego zasięgu stosująca protokół TCP/IP
National Semiconductor (Corporation) amerykańska firma produkująca układy scalone i cyfrowe
native code kod wewnętrzny, kod maszynowy, kod komputera
native format format rodzinny
native mode tryb pracy we własnym systemie rozkazów
natural language język naturalny
natural unit nit
navigating colours kolory nawigacyjne (wyróżniające aktywne hiperłącze)
navigation link hiperłącze nawigcyjne
NBFM, narrow-band frequency modulation wąskopasmowa modulacja częstotliwości
NBIOS, network basic input-output system system podstawowy procedur wejścia-wyjścia (sieciowego systemu operacyjnego Novel NetWare)
NBCD, Natural Binary Codec Decimal naturalny zapis dziesiętny kodowany dwójkowo
NC, network computer komputer sieciowy
NC, numerical control sterowanie numeryczne, sterowanie cyfrowe
n-cube kostka n-wymiarowa
NC, Network Computer komputer sieciowy
NC, Numerical Control sterownie nueryczne
NCDS, Nokia Cellular Data Suite program transmisji danych w sieciach komórkowych
n-channel MOS, NMOS struktura MOS z kanałem typu n
NCOS, Network Computer Operating System system komputerowych operacji sieciowych firmy Oracle
NCP, NetWarw Core Protocol protokół jądra sieci NetWare firmy Novell
NCR paper papaier samokopiujący
NCSA, National Center dor Supercomputing Applications narodowe centrum zastosowań superkomputerów w USA
n-cube kostka n-wymiarowa
NC sterowanie numeryczne : numerische Steuerung
NC komputer klasy PC pracujący w sieci : Netz-PC
NDRO, non-destructive readout odczyt nie niszczący
NDIS, Network Driver Interface Specification specyfikacja interfejsu programu obsługi sieci
NDPS, Novell Distributed Print Service serwis obsługi wydruków sieciowych
NDR, Non Desrtuctive Readout odczyt nieniszczący
NDS, NetWare /Novell Directory Services usługi katalogowe Novell/NetWare
NDS, Novell Directory Services serwis usług katalogowych
near end crosstalk przesłuch zbliżony : Querdämpfung
near letter quality jakość zblizona do listowej (wydruku) : annähernde Briefqualität
neccessary konieczny, nieunikniony : notwendig
need ,demand potrzeba : Bedarf
needle igła : Nadel
needle printer drukarka igłowa : Nadeldrucker
negate zaprzeczyć : verneinen
negation negacja ,zaprzeczenie : Negation
negative logic logika ujemna : negative Logik
negative przeczący, przeczenie : negativ
negative acknowledgement potwierdzenie negatywne, odrzucenie : negative Quittung
neglect zaniedbywać,pobłażliwość, zaniedbać : Vernachlässigung,vernachlässigen
negligence niedbalstwo,opieszałość : Fahrlässigkeit
negotiability sprzedawalność
nested zagnieżdżony : ineinandergeschachtelt
net sieć : Netz
net amount kwota, netto
net gain masa netto
net list lista sieciowa : Netzliste
netiquette netykieta : Netiquette, Netz-Etiquette
Netware system sieciowy
NetWare Loadable Module (NLM)) ładowalny moduł NetWare : ladbares Modul für Netware (NLM))
network sieć, związek : Netz
network adapter karta sieciowa : Netzwerkadapter
network adapter card karta sieciowa : Netzwerkkarte
network address adres sieciowy : Netzadresse
network administrator administrator sieci : Netzwerkverwalter
network backbone szkieler sieci, magistrala sieci : Netzwerk-Backbone
network cable kabel sieciowy : Netzwerkkable
network card karta sieciowa : Netzwerkkarte
network congestion zator w sieci : Datenstau
network connectivity solutions systemy łączności sieciowej : Netzwerkverbindungslösungen
network database language język sieciowych baz danych : Netzdatenbanksprache
network diameter średnica sieci : Netzwerkdurchmesser, Netzwerk-Diameter
network environment środowisko sieciowe : Netzwerkumgebung
Network Interface Controller (NIC) karta sieciowa : Netzwerkkarte
network job entry dostęp do sieci : Netzwerkzugang
network layer warstwa pośrednia w modelu OSI : Netzwerkschicht
network layer encryption szyfrowanie na poziomie sieci : Datenverschlüsselung auf der Netzwerkschicht
network loop pętla sieciow : Netzwerkschleife
network management performace sprawność administrowania siecią : Leistung Netzwerkwaltung
network management software oprogramowanie do administrowania siecią : Netzwerkwaltungssoftware
network mapping odwzorowywanie sieci : Netzwerkmapping
network model model sieci : Netzwerkmodell
network monitor, net monitor monitor sieci, kontroler sieci, monitorowanie sieci, netmonitor : Netzwerküberwachung, Netzwerkmonitor, Netzwerkmonitoring, Monitormode
network monitor driver(s) sterownik(i) monitora sieci, sterownik kontrolera sieci : Netzwerkmonitor-Treiber, Netzwerküberwachungsgerät-Treiber
network monitoring monitorowanie sieci : Netzwerküberwachung
network monitoring tools narzędzia do monitorowania sieci : Netz-Monitoring-Programme
Network Operatind System (NOS) sieciowy system operacyjny : Netzwerkbetriebsystem
network planning planowanie sieciowe : Netzwerkplanung
network problem problem związany z siecią : Netzwerkproblem
network requirements wymagania sieciowe : Netzwerkbedingungen
network server mode tryb serwera sieciowego : Netzwerk-Server-Modus
network service usługa sieciowa : Netzdienst
network solutions rozwiązanie sieciowe : Netzwerklösung
network topology topologia sieci,topologia sieciowa : Netzwerktopologie
network traffic ruch w sieci : Netzwerkverkehr
network traffic sampling próbkowanie ruchu w sieci : Sampling Netzwerkverkehrs
network user identication identyfikacja sieciowa użytkownika : Teilnehmerkennung
network utilization wykorzystanie sieci, stopień wykorzystania sieci : Auslastung des Netzwerkes
networking praca sieciowa : Netzwerkarbeit
neural network sieć neuronowa : neuronales Netzwerk
neutral neutralny, punkt neutralny, punkt zerowy : neutral,Nullpunkt
neutral zone strefa martwa: Totzone
new, novel nowy : neu
new assignment przyporządkowanie nowe : Neuzuordnung
new from Template nowe z szablonu, nowe z wzonika: neu aus Vorlage
new start, restart (system) start ponowny (restart) : Neustart
new window nowe okno : neues Fenster
new workbook otworzyć nowy skoroszyt: neue Arbeitsmappe öffnen
new worksheet otwórz nowy arkusz : neues Arbeitsblatt öffnen
new , new mail nowa wiadomość, utwórz nową wiadomość : eine neue Nachricht verfassen
newly created właśnie utworzony : gerade erstellt
news wiadomości,nowości : Nachrichten
news server serwer grup dyskusyjnych : Newsserver
newsgroup grupa dyskusyjna (w usenecie) : Newsgroup, Newsgruppe
Newton pad komputer firmy Apple z piórem
next następny : Nächstes, nächstfolgend
NextStep system operacyjny
next object above następny obiekt powyżej: nächstes Objekt darüber
next object below następny obiekt poniżej: nächstes Objekt darunter
next window następny okno: nächstes Fenster
near infrared bliska podczerwień
near letter quality characters znaki w standardzie NLQ
near letter quality mode tryb wydruku o podwyższonej jakości
near plane bliksi plan
Near-Letter Quality, NLQ podwyższona jakość druku
near-optimal bliski wartości optymalnej
NEC, Nippon Electricity Corporation japońska firma elektroniczna
necessary condition warunek konieczny
needle printer drukarka igłowa
negate 1.zaprzeczyć, 2.wykonywać operację logiczną NIE
negated value wartość zanegowana
negation, NOT gate, negation gate negacja, bramka NOT, bramka negacji
Negative AcKnowledgement (NAK) odrzucenie, potwierdzenie negatywne
negative disclosure ujawnienie negatywne
negative feedback ujemne sprzężenie zwrotne
negative logic logika ujemna
negative number liczba ujemna
negative-base number representation system system reprezentacji liczb o bazie ujemnej
negative-going spike krótki, ujemny impuls szpilkowy
negator element NIE, element negacji, negator
negentropy zawartość, treść informacji
negligible pomijalny, nieznaczny, bez znaczenia, nieistotny
negotiation porozumienie, uzgadnianie (dialog między dwoma terminalami w sieci)
neighbor acquistition pozyskiwanie sąsiada
neighbor router ruter-sąsiad
neighbourhood otoczenie
NEQ, Non-EQuivalence function funkcja nierównoważności
nerd slangowo - mistrz, spec, macher komputerowy
nest 1.zagineżdżać, włączać, 2. grupa, seria
NEST, Novell Embedded Systems Technology technologia transmisji linią energetyczną firmy Novell
nested intervals ciąg zastępujący przedziałów
nested language język o strukturze gniazdowej, gniazdowy
nested list lista zagnieżdżona
nested loop pętla zagnieżdżona
nested macro makrodefinicja zagnieżdżona
nested macro call zagnieżdżone wywołanie makro
nested query zagnieżdżone zapytanie
nested relations zagnieżdżone relacje
nested structure struktura zagnieżdżona
mested transaction zagnieżdżone transakcje
mesting level poziom, głębokość zagnieżdżenia
nesting storage stos pamięci
net sieć, siatka
NetBIOS system podstawowych procedur wejścia-wyjścia do sieci
netcasting sieciowa prezentacja , kasting sieciowy
netiquette etykieta sieciowa
netizen 1.obywatel sieci, internauta, 2.użytkownik miejskiej sieci internetu
netlist 1.lista sieciowa, 2.lista połączeń
netholic uzależniony od korzystania z sieci
Netscape Scripting Language, NSL podzbiór skryptów Javy firmy Netscape
nettop guru sieci, określenie, najważniejszych usług sieciowych
NetWare Loadable Module ładowalne moduły NetWare
NetWare oprogramowanie sieci lokalnych firmy Novell
network 1.sieć, 2.łączyć w sieć
network access provider usługodawca sieciowy, operator usług sieciowych
network access unit jednostka dostępu do sieci
network adapter, network adapter card karta sieciowa
network address adres sieciowy, węzła sieci komputerowej
Network Address Translation, NAT tłumaczenie adresów sieciowych
network addressable unit sieciowa jednostka adresowalna
network administrator, supervisor administrator sieci
network alert ostrzeżenie sieciowe
network analyzer analizator sieci
network analysis analiza sieciowa
network architecture architektura sieci
network backup link rezerwowe łącze sieciowe
network byte order sieciowy porządek bajtów
network cable kabel sieciowy
network capabilities możliwości sieci
network capacity przepustowość, pojemność sieci
network client klient sieciowy
Network Computer, NC komputer sieciowy
network configuration konfiguracja sieci
network connectivity solution system łączności sieciowej
network control program program sterowania siecią
network controller driver , sterownik sieci
network database sieciowa baza danych
network device driver sterownik karty sieciowej
network diagram diagram, schemat sieci
network diameter średnica sieci
network directory katalog sieciowy
network discovery odkrywanie urządzeń sieciowych
network drive dysk sieciowy
network element element sieci
network environment środowisko sieciowe
Network File System, (NFS) sieciowy system plików
network filter filtr sieciowy
network front-end procesor sieciowy
network generation generacja systemu sieciowego
network hardware urządzenia, sprzęt sieciowy
network identifier identyfikator sieci
network interconnection topology topologia połączeń międysieciowych
network interface interfejs sieci
network interaface board, Network Interface Card, NIC karta sieciowa z interfejsem sieciowym
network interface controller sterownik sprzężenia z siecią
network interface layer warstwa interfejsu sieciowego
network interface unit układ sprzężenia z siecią
network intrusion detection wykrywanie włamań do sieci
network layer warstwa sieciowa
network layer encryption szyfrowanie na poziomie sieci
network layer protocol protokół warstwy sieciowej , sieciowy
network level poziom sieci
network loop pętla sieciowa
network management alarm alarm w systemie administrowania siecią
network management performance sprawność administrowania siecią
network management security bezpieczeństwo w zarządzaniu siecią
network management software oprogramowanie do administrowania siecią
network manager zarządca , menadżer, administrator sieci
network mapping odwzorowywanie sieci
network media nośnik informacji sieciowych
network model model sieciowy
network monitoring monitorowanie sieci
network MTU, network Maximum Transmission Unit maksymalna wielkość pojedynczej transmisji w sieci
network name nazwa sieciowa
network neighborhood otoczenie sieciowe
Network News Transfer Protocol (NNTP) sieciowy protokół przesyłania nowinek
network mode server serwer węzła sieci
network number numer sieciowy
Network Operating System (NOS) sieciowy system operacyjny
network operations center sieciowe centrum operacyjne, centrum obsługi sieci
network path ścieżka sieciowa
network print server sieciowy serwer wydruków
network printer drukarka sieciowa
network problem problem związany z siecią
network processor procesor sieciowy
network protocol protokół sieciowy
network queue kolejka sieciowa
network redundancy redundancja sieci
network requirements wymagania sieciowe
network resource zasób sieciowy
network scope zasięg sieci
network security bezpieczeństwo, ochrona danych sieci
network server 1.centrala rozdzielcza sieci komputerowej, serwer sieciowy, 2.element sterujący siecią
network server mode tryb serwera sieciowego/font>
network services usługi sieciowe
network solution rozwiązanie sieciowe
network standard byte order standardowy porządek bajtów w sieci
network structure struktura sieci
network subscription abonament sieciowy
network system system sieciowy
network terminal terminal, końcówka sieci
network timing synchronizacja , taktowanie sieci
network topology topologia, konfiguracja sieci
network traffic sampling próbkowanie ruchu w sieci
network uptime czas sprawności sieci
network virtual terminal wirtualny terminal sieciowy
network weaving zaplatanie sieci, plątanie drogi pakietów w celu ukrycia nadawcy
network workstation sieciowa stacja robocza
networked data dane dostępne w sieci
networking 1.tworzenie w sieci, 2.praca w sieci, sieciowa
networking (network) hardware sprzęt sieciowy
networking (network) software oprogramowanie sieciowe
networking specialist specjalista od spraw sieciowych
network intrinsic application aplikacja sieciowa
network - oriented language 1.język opisu problemów sieciowych, 2.język opisu analizy i modelowania schematów
network -ready gotowy do pracy w siecie
NETX shell powłoka NETX (obsługa usług w NetWare 2.x - 3.x z nakładką na DOS
neural net (network) sieć neuronowa
neutral 1.punkt zerowy, 2.przewód zerowy, 3.neutralny, nieokreślony
neutral transmission transmisja unipolarna
neutralization zerowanie
new international commercial language język programowania
new line 1.nowa linia , wiersz, 2.nowe połączenie
new line character znak nowej linii
new technology nowa technologia
newly created właśnie utworzony
news aktualności, nowiny, nowinki
news host węzeł nowinkowy
news server serwer grup dyskusyjnych nowinek
newsfeed podajnik nowin, podajnik wiadomości z grup dystkusyjnych
newsgroup grupa dyskusyjna nowinek
newsletter biuletyn
newsreader czytnik, przeglądarka wiadomości, nowinek
next call wywołanie krótkie
next home biucket pointer wskaźnik następnej porcji macierzystej
next hop następny etap, przeskok
next instruction register rejestr następnego rozkazu
next-for-next loop pętla for
nexus węzeł
near-end crosstalk przenik zbliżny, przesłuch zbliżny
near letter quality podwyższona jakość druku
near letter quality mode tryb wydruku o podwyższonej jakości
needle printer drukarka igłowa, drukarka mozaikowa , drukarka matrycowa
negation negacja
negation gate bramka negacji
negative ujemny
negative acknowledgement potwierdzenie negatywne
negative-base number representation system system reprezentacji liczb o bazie ujemnej
negative feedback ujemne sprzężenie zwrotne
negative - going pulse impuls ujemny
negative logic logika ujemna
negator negator
negentropy zawartość informacji , treść informacji, negentropia
neighbor sąsiad
neighborhood otoczenie
neighbour sąsiad
neighbour acquistion pozyskanie sąsiada
neighbourhood otoczenie
neighbour notification powiadomienie sąsiada
neighbour router ruter sąsiad
nematic pałeczkowaty, nitkowaty (charakterystyczny kształt drobin ciekłych kryształów w ekranach LCD)
nepit nit
nest 1.gniado, 2. grupa, komplet
nest włączać ,zagnieżdżać (np. podprogram w programie głównym)
nested command list zagnieżdżona lista poleceń
nested language język o strukturze gniazdowej, język gniazdowy
nested loop pętla zagnieżdżona
nesting zagnieżdżanie
nesting level poziom zagnieżdżenia
net sieć, siatka
NetBIOS , network basic input-output system system podstawowych procedur wejścia-wyjścia (sieciowego systemu operacyjnego Novell NetWare)
netiquette netykieta
netsplit przerwanie połączenia z siecią
net station stacja sieciowa, komputer sieciowy
netsurfing nawigacja w sieci
NetWare sieciowy system operacyjny NetWare (firmy Novell da lokalnych sieci komputerowych)
network sieć (komputerowa0
network access control sterowanie dostępem do sieci
network access provider usługodawca sieciowy
network adapter adapter sieciowy
network address adres sieciowy (węzła sieci komputerowej)
network address translation translacja adresów sieciowych
network administrator administrator sieci
network analyser analizator sieci
network analysis analiza sieciowa
network application 1.aplikacja sieciowa (uruchamiana w tym samym czasie przez wielu użytkowników), 2.zastosowanie sieci
network architecture architektura sieci
network basic input-output system system podstawowych procedur wejścia-wyjścia (sieciowego systemu operacyjnego Novel NetWare)
network buffer bufor sieci
network bus magistrala sieci
network byte order sieciowy porządek bajtów
network capacity przepustowość sieci
network card karta sieciowa
network computer komputer sieciowy
network computing programowanie sieciowe
network control sterowanie siecią
network database sieciowa baza danych
network file store pamięć plików sieciowych
network file transfer przesyłanie plików w sieci
network front end czoło sieci
network information center sieciowe centrum informacyjne
network information service informacja o usługach sieci komputerowej
networking 1.tworzenie sieci, łączenie w sieć, 2.praca w sieci
network interconnection topology topologia połączeń międzysieciowych
network interface interfejs sieciowy, interfejs sieci
network interface card karta interfejsu sieci
network interface layer warstwa interfejsu sieciowego
network layer warstwa sieciowa
network level poziom sieci (w sieciach hierarchicznych)
network management zarządzanie siecią
network management system system zarządzania siecią
network manager administrator sieci
network news wiadomości sieciowe
network news transfer protocol protokół służący do przesyłania nowości USENET w sieci Internet
network node węzeł sieci
network operating system system operacyjny sieci
network printer drukarka sieciowa , wykorzystywana przez wielu użytkowników sieci komputerowej
network security
network server serwer sieciowy
network services usługi sieciowe
network standard byte order standardowy porządek bajtów w sieci
network terminal terminal sieci, końcówka sieci
network-to- network communication komunikacja między sieciami, przesyłanie danych między sieciami
network-to network interface interfejs między sieciami, złącze między sieciami
network topology topologia sieci
network user identifier identyfikator użytkownika sieci
network virtual terminal wirtualny terminal sieciowy
neural net(work) sieć neuronowa
neutral 1.punkt zerowy, 2.przewód zerowy
neutralization zerowanie
new nowy
new line 1.nowa linia, nowy wiersz, 2.nowa linia, nowe połączenie
news nowości (wszelkie fora dyskusyjne w sieciach)
news flash skrót wiadomości
newsgroup grupa dyskusyjna, grupa nowości (sieci USENET)
news posting wiadomość wysłana na forum dyskusyjne
newsreader przeglądarka grupy dyskusyjnej, czytnik wiadomości (w sieci Usenet)
news server serwer grup dyskusyjnych
NEX, near-end crosstalk przenik zbliżny, przesłuch zbliżny
next hop następny etap
nexus ,nexuses węzeł
NF, noise figure współczynnik szumów (wyrażony w decybelach)
NFR, Near Field Recording nagrywanie graniczno-polowe, modyfikowane techniką magnetyczną
NFS, Network File System sieciowy system plików
NGWS, Next Generation Windows Service platforma Windows nowszej generacji
NHRP , Next Hop Routing Protocol protokół wyznaczania tras bez rozgłaszania
nibble półbajt : Nibble
NIC (Network Interface Card) karta sieciowa : Netzwerkkarte
NiCd - Nickel Cadium NiCD, niklowo-kadmowy : NiCd Nickel-Cadium
niceness delikatność : Feinheit die
NiMH - Nickel Metal Hydride NiMH, niklowo-wodorkowy : NiMH Nickel-Metall -Hydrid
nines complet uzupełnienie do dziewięciu : Neunerkomplement
nitrogen azot : Stickstff
nibble półbajt
NIC, Network Interface Card karta interfejsu sieciowego, sieciowa
NIC, Network Interface Controller kontroler sieciowy
NiCad niklowo-kadmowa (bateria)
NICAM, Near Instantaneously Cpmpsanded Audio Multiplex dźwięk cyfrowy w TV analogowej
nice levels poziomy uprzejmości
nickname przydomek, pseudonim
nil wartość pusta
nil pointer wskaźnik pusty, wskazanie nijakie
NIMH wodorek niklu
nine′s complement uzupełnienie do dziewięciu
nipple tetrada
NISDN, narrow ISDN wąskopasmowy ISDN
NIST, National Institute of Standards and Technology Państwowy Instytut Standardów i Technologii
Nit, neutral unit nit
NI, noise immunity odporność (układu) na zakłócenia
NI, non-interlace bez przeplotu
nibble półbajt
NII, national information infrastructure ogólnokrajowa struktura informacyjna
nil wartość pusta
nil pointer wskazanie do nikąd
nine′s complement uzupełnienie dziewiątkowe
ninety-column card 90-kolumnowa karta dziurkowana
NIS, network information service informacja o usługach sieci komputerowej
nit nit
n-key rollover n-znakowy bufor klawiatury
NLM, NetWare Loadable Module moduł uruchomienia sieci, ładowany moduł , program NetWare
NLP, Normal Link Pulses impulsy kontrolne w 10Base-T
NLQ, Near-Letter-Quality magazynowa jakość deyku
NLB, Network Load Balancing równoważenie obciążenia sieciowego : Neztwerklastenausgleich
n-leaved rose krzywa płaska : Blattkurve
NL, new line nowa linia, nowy wiersz
NLQ, near letter quality podwyższona jakość druku
NLQ mode , near letter quality mode tryb wydruku o podwyższonej jakości
NMC, Network Management Card karta zarządzania siecią
NMI, Non-Maskable Interrupt przerwanie niemaskowalne
NMT (Nordic Mobile Telephone system) system NMT : NMT-System
NMOS, n-channel metal-oide-semiconductor (structure) (struktura) MS z kanałem typu n
NNTP, network news transfer protocol protokół służący do przesyłania nowości USENET w sieci Internet
NNI, Network to Network Interrupt interfejs podległy ATM
NNTP (Network News Transport Protocol) protokół NNTP : Netznachtenübertnegrupsprotokoll
no nie : nein
no go flag wskaźnik zatrzymania <: Stoppanzeige
no operation rozkaz "nic nie rób" : Bulloperation
no parity brak kontroli parzystości : keine Paritätsprüfung
no-how w żaden sposób : in keiner Weise
nob guzik, nadlew : Knopf
nock nacięcie
nodal equation równanie węzłowe : Knotenpunktgleichung
node węzeł sięciowy : Knoten
noise szum , szmer, dźwięk : Geräusch
noise ratio współczynnik zakłóceń : Störpegelabstand
noiseless cichy, bezdźwięczny : geräuschlos
noisy głośny : geräuschvoll
nomenclature nomenklatura, nazwa fachowa
nominal frequency częstotliwość nominalna : Nennfrequenz
nominal voltage napięcie : Nennspannung
non adressable memory pamięć nieadresowalna : nicht adressuerbarer Speicher
non ambiguous jednoznaczny : eindeuting
non conductor nieprzewodnik : Nichtleiter
non conjunction funkcja NIE-I, funkcja NAND, funkcja negacji iloczynu logicznego : NAND-Funktion
non contact making bezkontaktowy : kontaktlos
non dedicated server serwer niededykowany : nicht spezialisierter Server
non disjunction jednoczesne wykluczenie : NOR-Funktion
non equivalence antywalencja, brak ekwiwalencji : Antivalenz
non erasable memory pamięć trwała,jednokrotna, niekasowalna : nichtlöschbarer Speicher
non impact printer drukarka bez docisku : anschlagfreier Drucker
non parity bit bit kontrolny nieparzystości : ungerades Kontrollbit
non permissable niedopuszczalny : nicht zulässig
non volatile storage pamięć trwała : energieunabhängiger Speichwer
non zero nierówne zeru : ungleich Null
non-and conjunction funkcja NAND, funkcja negacji iloczynu logicznego : NAND-Funktion
non-attendance niewystępowanie: Ausbleiben
noncindensing bez kondensacji: kondensationsfrei
non-fiction literatura fachowa : Fachliteratur
non-interlaced bezprzeplotu (monitor) : Ohne Zeilensrung, Non_Interlaced-
non-interlaced mode tryb bez przeplotu : Non-Interlaced-Modus
non-stop nieprzerwany : durchgehend
noncurrent phenomenon zjawisko jednorazowe : einmalige Erscheinung
nondestructive redout odczyt nie niszczący : zerstörungsfreies Lesen
nonlocked , asynchronous asynchroniczny : asynchron
nonresident nierezydentny : nicht ständig im Speicher
nonsmudge nieścieralny : wischfest
nonuniform convergence konwergencja niejednorodna: ungleichmäßige Konvergenz
nook kąt : Ecke
NOR - function funkcja NIE-LUB : NICHT-ODER-Funktion
norm reguła, norma, wzór : Regel
normal normalny, zwykły,pionowy : normal
normalization normalizacja : Normalisierung
normalize normalizować : normalisieren
normally closed contact zestyk spoczynkowy,normalnie zamknięty : Ruhekontakt
normally open contact kontakt roboczy, normalnie otwarty : Arbeitskontakt
NOS installation instalowanie sieciowego systemu operacyjnego : Installation dez Netzwerkbetriebssystem
North American Software dom oprogramowania
Norton Utilities oprogramowanie użytkowe
not negotiable cheque czek rozliczeniowy
notation zapis, notacja, system znaków : Schreibweise, Zeichensystem
notch naciąć, nacięcie , rowek
note nuta,znak, cecha , notować, zapisać,zaobserwować : Note
notebook notebook,notatnik : Notebook, Notizbuch
notebook computer komputer naręczny, komputer notatnikowy, notepad
notes tool adnotacje : Anmerkungen
notepaper papier listowy
notice notatka,wiadomość, ogłoszenie,zauważyć, obserwować
notification zapowiedź : Ankündigung
nought zero : Null
nought state stan zerowy : Nullzustand
noughts complement uzupełnienie podstawy : Basiskomplement
noun rzeczownik
novel nowy ,niezwykły : neu
Novell firma programistyczna
Novell-DOS dawniej DR-DOS, system operacyjny
Novell-NetWare sieciowy system operacyjny
novelty nowość : Neuheit
nozzle dysza : Tülle
no data, no data available brak danych
no operation (instruction) rozkaz pusty bezczynność
no reply brak odpowiedzi
no-address instruction (operation) rozkaz bezadresowy
nodal, node point 1.punkt węzłowy , węzeł ,2.węzeł sieci
nodal processor procesor węzłowy
node 1.węzeł sieci, 2. wierzchołek grafu, drzewa
node address adres węzła
node computer komputer węzłowy
node directory katalog węzłów
node kernel jądro węzła
node number numer węzła
node scheme schemat węzła
node splitting rozcięcie, rozdzielenie węzłów
node tracking śledzenie węzłów
node , nexus węzeł
nodegroup grupa węzłów
NOF fucntion funkcja NOF, negacja
noise factor współczynnik szumów w dB (decybelach)
noise immunity odporność na zakłócenia
noise impulse impuls zakłóceń dynamicznych
noise level poziom szumów, zakłóceń
noise margin margines zakłóceń, odstęp od zakłóceń
noiseless cichy, bezszelestny , bez zakłóceń
noise-signal ratio stosunek szumu do sygnału
noisy digit cyfra przybliżania
noisy mode tryb przybliżania
nomogram, nomograph nomogram ,z nzak
non bus master bez modułu rozstrzygającego o dostępie do magistrali
non-abortable integralna, niemożliwa do przerwania
non-arithmetic shift przesunięcie niearytmetyczne
non-arrayed disk dysk niezależny
nonauthoritative nieautorytatywny
non-blank różny od spacji
nonblocking nieblokujący
non-breaking (nonbreaking) space spacja twarda, nierozdzielająca
nonbreaking hyphen łącznik nierozdzielający
non-carbon required paper papier bezkalkowy
nonce identyfikator jednorazowy
non-comparable nieporównywalny
non-comapatibility niekompatybilność
noncondensing bez kondensacji
non-contact printer drukarka bezkontaktowa
non-contact recording rejestracja, zapis bezkontaktowy
noncontainer bez opakowania
non-contiguous nieciągły
noncore router ruter poboczny, dodatkowy
non-data operation operacja bez danych
nondedicated niededykowany, niespecjalizowany
non-dedicated server serwer niededykowany
non-delay nieopóźniony
non-descriptor askryptor, nondeskryptor, termin zakazany
non-destructive nie ulegający zniszczeniu, niezniszczalny
non-destructive backspace cofanie bez wymazywania tekstu
non-destructive cursor kursor niezamazujący
non-destructive evaluation ocenia nieniszcząca
Non-Destructive Readout (NDR) odczyt nieniszczący
non-destructive test (testing) próba, test nieniszczący
non-determinism niedeterminizm
non-directional bezkierunkowy, nieukierunkowany
non-disruptive bezzakłóceniowy
non-document file plik tekstowy o dowolnym formacie
non-effective class klasa nieefektywna
non-equivalence element element nierównoważności
nno-enumerative algorithm algorytm bezpośredni , efektywny
Non-Equivalence Function (NFC) funkcja nierównoważności
Non-EQuvalence Gate ,NEQ gate bramka NEQ
Non-Equivalence Operation (NEO) operacja nierównoważności
nonerasable storage (store) pamięć niekasowalna, niewymazywalna
non-existed < nieobecny proces, nieistniejący/font>
non-graphic character znak niegraficzny
non-impact printer drukarka bezuderzeniowa
non-interactive oblivious transfer nieinterakcyjny przekaz nierozróżnialny
non-interlace bez przeplotu
non-interlaced mode tryb bez przeplotu
non-interruptible power supply zasilanie bezprzerwowe
non-intrusive bezinterwencyjny
noninvasive nieinwazyjny
non-linear circuit obwód nieliniowy
non-linear distortion zniekształcenie nieliniowe
non-linear mapping odwzorowanie nieliniowe
non-linear programming programowanie nieliniowe
non-linearity nieliniowość
non-locking escape przejście bez blokowania
Non-Maskable Interrupt (NMI) przerwanie niemaskowalne
non-mechanical printer drukarka niemechaniczna
non-memory bezpamięciowy
non-monotonic reasoning wnioskowanie niejednostajne, rozumowanie niemonotoniczne
non-normalized relations nieznormalizowane relacje
non-numerical literal literał nieliczbowy
non-numerical information informacja nienumeryczna
non-occurance niewystępowanie
non-operable instruction rozkaz pusty, bezczynności
non-operational niezdatny do działania, niesprawny
non-pre-emptive multitasking wielozadaniowość bez wywłaszczania
non-preemptive scheduling szeregowanie bez wywłaszczania
non-preemtible task
noo-preemptive schedule szeregowanie bez zawłaszczania
non-printing character znak niedrukowalny, niedrukowany z poza zestawu znaków
non-printing codes kody niedrukowane
non-procedural language język nieproceduralny
non-procesor request transmisja bez udziału procesora
non-programmable nie dający się zaprogramować, nieprogramowalny
non-programmer user użytkownik nie będący programistą
non-repudiation of message origin niezaprzeczalność nadania wiadomości
non-repudiation of message receipt niezaprzeczalność odbioru wiadomości
non-resident routine podprogram nierezydentny
non-return-to change recording zapis bez powrotu do zmiany
non-return to -reference recording zapis bez powrotu do poziomu odniesienia
Non-Return-to-Zero, NRZ bez powrotu do zera
non-reversible nieodwracalny
non-roman-alphabetic language język bez liter łacińskich
nonrouting nietrasujący, niewyznaczający tras pakietów, niedrożny
nonrouting router router nietrasujący, pasywny
non-scrollable nieprzewijany
non-sequential niesekwencyjny
non-shared control unit jednostka sterująca tylko jednym urządzeniem
non-signification digit cyfra nieznacząca
non-specific end of interrupt niespecyficzny koniec przerwania
non-spread function funkcja nierozwinięta
nonstandard port port niestandardowy
non-standard set-up ustawienie niestandardowe
non-standard tape taśma niestandardowa
non-stop operation operacja niepodzielna
non-swappable nieusuwalny, nie do usunięcia
non-switched line łącze stałe, niekomutowane
non-synchronous niesynchroniczny
non-terminal symbol symbol nieterminalny, pomocniczy
non-terminating decimal nieskończony ułamek dziesiętny
non-transparent mode tryb nieprzeźroczysty
non-uniform subdivision podział niejednorodny
non-vanishing nieznikający
non-variant niezmienny
non-volatile niezanikający
non-volatile medium nośnik trwały
non-volatile memory, non-volatile store, storage, permanent memory pamięć trwała, nieulotna
Non-Volatile RAM (NVRAM) pamięć trwała o dostępie bezpośrednim
non-volatile semiconductor memory pamięć trwała półprzewodnikowa
nonwrap mode tryb bez automatycznego przenoszenia tekstu
nonzero digit cyfra różna od zera
no-op ,no-operation (instruction), NOP rozkaz pusty, bezczynności
NOR negacja sumy
NOR element element NIE-LUB
NOR function funkcja NOR
NOR gate bramka NOR
NOR operation operacja NIE-LUB
norm norma
normal form postać normalna
normal format format standardowa
normal range zakres, przedział dopuszczalności
normal stacker kaseta normalna
normal video obraz standardowy
normal-direction flow strumień danych w kierunku podstawowym
normalization routine procedura standaryzacyjna , normalizacyjna
normalization transformation przekształcenie dla kontroli , przeglądu
normalized device coordinates współrzędne znormalizowane, niezależne od urządzenia
normalized font font znormalizowayny
normalized form postać standardowa, normalizowana
normalized programming programowanie znormalizowane
normalized variable zmienna znormalizowana, unormowana
normally closed contact zestyk rozwierny
normally open contact zestyk zwierny
NOR-OR funktor NIE-LUB
NOR-OR element element NIE-LUB
NOS, Network Operating System sieciowy system operacyjny
NOT AND funktor NIE-I
not connected nieprzyłączony, niepołączony
not equal nierówne
NOT function funkcja negacji, negacja
NOT gate bramka negacji
NOT operation operacja NIE, operacja negaji
not otherwise specified jeżeli nie podano inaczej
not ready for data brak gotowości do przyjęcia danych
not to scale nie w skali
NOT, NOT element funktor NIE, negacja, negator
NOT-AND element element NIE-I
not - a - number nie liczba
notation oznaczenie, rotacja zapis
not-carry brak przeniesienia
notch nacięcie, wycięcie, zabezpieczające dyskietkę
notching relay przekaźnik sumujący impulsy
note 1.zauważyć, zwrócić uwagę, 2.uwaga, informacja, 3.banknot cyfrowy, 4.adnotacja, notatka
notebook komputer podręczny, notatnikowy
notebook computer ,notebook, komputer przenośny
NOT-element element NIE
notepad notatnik
notice 1.zauważyć, 2.uwaga
notice board tablica ogłoszeniowa
notification, notification message powiadomienie, zawiadomienie, ogłoszenie, obwieszczenie
notifier powiadomienie, powiadamiający , oznaka, zwiastun ,meldunek
notify oznajmić, powiadamiać, zawiadamiać, obwieszczać, poinformować
notify handler program, procedura obsługi powiadomienia
notify message komunikat informacyjny
notion pojęcie, koncepcja
NOT-OR funktor NIE-LUB
NOT-OR element element NIE-LUB
noughts complement dopełnienie do zer, uzupełnienie podstawy
novel nowy , nowoczesny
nozzle check pattern deseń sprawdzania dysz, testu dysz
nozzle test test dysz
no-address instruction rozkaz bezadresowy
node węzeł (sieci komputerowej)
node connectivity spójność węzłowa
node of graph węzeł grafu
noise szum , hałas
noise digit cyfra szumu (podczas normalizacji zmiennoprzecinkowej)
noise factor , noise figure współczynnik szumów (wyrażony w decybelach)
noise filter filtr przeciwszumowy
noise floor poziom szumów, tło szumów
noise gate bramka szumowa
noise immunity odporność (układu) na zakłócenia
noise level poziom szumów
noise limiter ogranicznik szumów
noise margin margines zakłóceń, odstęp od zakłóceń
noise-meter miernik poziomu szumów, psofometr
noise reduction redukcja szumów
noise reduction system system redukcji szumów
noise-signal ratio stosunek szumu do sygnału
noise suppresion redukcja szumu
noisy channel kanał zaszumiony , kanał z szumem
noisy mode tryb przybliżania (normalizacja liczby zmiennoprzecinkowej)
non-addressable memory pamięć nieadresowalna
non-arithmetic shift przesunięcie nieartymetyczne
nonauthoritative nieautorytatywny
non-compatibility niezgodność, niewymierność, niekompatybilność
nonconformity niezgodność
non-contact printer drukarka bezkontaktowa
non-contact recording rejestracja bezkontaktowa
noncontiguous nieciągły
noncore router ruter dodatkowy, ruter poboczny
noncyclic control system układ sterowania bez sprzężenia zwrotnego
non-data operation operacja bez danych
non-dedicated circuit łącze niewydzielone (transmisji danych)
non-descriptor askryptor
non-destructive read(out) odczyt nieniszczący
non-destructive storage pamięć niezniszczalna
non-equivalence operation operacja nierównoważności
non-erasable store pamięć niekasowalna
nonexistent nieobecny (proces)
non-graphic character znak niegraficzny
non-impact bezuderzeniowy
nonintelligible crosstalk przesłuch niezrozumiały
non-interlace bez przeplotu
non-interruptible power supply zasilanie bezprzerwowe
nonlinear nieliniowy
nonlinearity nieliniowość
nonmaskable inetrrupt przerwanie niemaskowalne
nonmonotonic reasoning wnioskowanie niemonotoniczne
nonmultiple switchboard łącznica bez pola wielokrotnego
non-numeric nienumeryczny
non-numeric character znak nienumeryczny
non-numeric data processing przetwarzanie danych nienuerycznych
non-numeric information informacja nienumeryczna
nonoperable instruction rozkaz pusty, rozkaz bezczynności
non-preemptive scheduling szeregowanie bez zawłaszczania
non-printing character znak niedruowalny
non-printing control character niedrukowalny znak sterujący
non-procedural language język nieproceduralny
non-programmable nie dający się zaprogramować, nieprogramowalny
non-recoverable error błąd nienaprawialny, błąd niemożliwy do usunięcia
non-removable stały niewymierny, nieusuwalny
non-resident routine podprogram nierezydentny
non-return-to-change recording zapis bez powrotu do zmiany
non-return-to-reference bez powrotu do odniesienia
non-return-to-reference recording zapis bez powrotu do poziomu odniesienia
non-return-to-zero bez powrotu do zera (zapis, odczyt)
non-return-to-zero code kod bez powrotu do zera, kod NRZ
non-return-to-zero inverted odwrotny bez powrotu do zera
non-return-to-zero inverted recording zapis odwrotny bez powrotu do zera
nonrouting router ruter nietrasujący, ruter pasywny
nonsequential niesekwencyjny
nonshared control unit jednostka sterująca tylko jednym urządzeniem
nonsignificant digit cyfra nieznacząca
non-stop operation operacja niepodzielna
non-switched line łącze stałe, łącze niekomutowane
nonsynchronous niesynchroniczny
nonvoltile memory pamięć trwała, pamięć nieulotna
nonvoltile random-access memory trwała pamięć o dostępie bezpośrednim, nieulotna pamięć o dostępie bezpośrednim
nonvolatile storage pamięć trwała, pamięć nieulotna
NOP, NO OP,no-operational (instruction) rozkaz pusty, rozkaz bezczynności, rozkaz :"nie rób nic"
no parity bez kontroli parzystości, np. transmisja asynchroniczna
NOR,NOT OR negacja sumy, funktor NIE-LUB, funktor NOR
NOR element element NIE-LUB, element NOR
NOR gate bramka NIE-LUB, bramka NOR
normal form (of logical function) postać normalna (funkcji logicznej)
normalization normalizacja
normalize normalizować
normal mode tryb zwykły, tryb nieuprzywilejowany (operacji na stosie)
normal range rozkaz dopuszczalności, przedział dopuszczalności (wartości)
NOR operation operacja NIE-LUB, operacja NOR
NOT functor funktor NIE
NOT AND funktor NIE
NOT-AND element element NIE-I
not-a-number nie liczba
notation 1.układ liczenia, 2.zapis , notacja
notch nacięcie, wycięcie ,np. zabezpieczające na dyskietce
notebook computer notebook, komputer podręczny, komputer przenośny laptop
NOT element element NOT
notepad 1.notatnik, 2.tekst pomocniczy. 3.przenośny komputer z piórem świetlnym zamiast klawiatury
NOT function funkcja negacji, negacja
NOT gate bramka NIE, bramka NOT
NOT operation operacja NIE, operacja NOT, operacja zaprzeczenia
NOT-OR negacja sumy, funktor NIE-LUB, funktor NOR
NOT-OR element element NIE-LUB, element NOR
nought state stan zerowy
Novel NetWare sieciowy system operacyjny NetWare (firmy Novell dla lokalnych sieci komputerowych)
NOVRAM, nonvolatile random-access memory trwała pamięć o dostępie bezpośrednim, nieulotna pamięć o dostępie bezpośrednim
n-plus-one address instruction rozkaz (n+1) -adresowy
n-pin n-stykowy
n-plus-a-half loop pętla typu "N plus połowa"
n-plus-one address instruction rozkaz (n+1) adresowy
NRZ, non-return -to-zero bez powrotu do zera (zapis, odczyt)
NRZ code , non-return -to-zero code kod NRZ, kod bez powrotu do zera
NRZI, non-return -to-zero inverted odwrotny bez powrotu do zera (zapis)
NRM, Normal Respose Mode tryb transmisji z uzgadnianiem
NRZI recording, Non-Return-to-Zerp-Invert redording zapis odwrotny bez powrotu do zera
NSFNet, NAtional Science Foundation Network Sieć Narodowej Fundacji Nauki (sieć średniego zasięgu stosująca protokół TCP/IP)
NSA, National Securtiy Agency Narodowa Agencja Bezpieczeństwa
NSAPI, Netscape′s proprietary API własne API Netscape, API typu serwer, webserwis baz danych
NSD, Norton Speed Disk defragmentator dyskowy
NSF, National Science Fundation Narodowa Fundacja Naukowa
NSL, Netscape Scripting Language język obsługi skryptów Javy przeglądarki Netrscape
NSP, Network Service Provider dostawca serwisów sieciowych, internetowy
NSS, Novell Storage Service serwis obsługi pamięci
n-tuple n-tka (uporządkowany zestaw n-elementowy)
n-tuple n-krotny
NTSC system telewizyjny w USA
NT executive egzekutor NT
NT, NetWare oprogramowanie sieciowe firmy Novell
NT, Network Termination przerwanie po stronie abonenta
NT, New Technology nowa technologia
NTFS, New Technology File System system plików nowej technologii do WinNT
NTN, Network Terminal Number numer użytkownika wewnątrz sieci
NTP, Network Time Protocol protokół synchronizacji czasu w sieci
NTSC, National Televison System Committee 1953 USA Komitet Państwowego Systemu Telewizyjnego
n-tuple n-tka, n-krotka, n-krotny
n-type material, N-type material, n-type semiconductor materiał typu n
NUA adres użytkownika w sieci
NuBus 32 bitowa magistrala rozszerzenia : NuBus
nucleonics technika nuklearna
NUI identyfikacja użytkownika (w dostępie do sieci) : Nutzerkennung
null drift płynięcie, dryf punktu zerowego : Nullpunktabweichung
null operation operacja zerowa : Nulloperation
null statement polecenie puste : Leerbefehl
nullity nic , nieważność : Nichts, Ungültigkeit
Num Lock key klawiszfunkcyjny Num Lock : Numlock-Umschalttaste
number , reckon liczba, numer, liczyć ,numerować, liczyć: Zahl, zählen
number designation oznaczenie liczby : Nummeruschlüssel
number notation zapis liczbowy: Zahlenschreibweise
number cruncher komputer, arytmometr
Number Nine producent sprzętu
number representation przedstawienie liczbowe : Zahlendarstellung
number serially ponumerować : durchnummerieren
number system system liczbowy : Zahlensysytem
numeral symbol liczbowy : Zahlensymbol
numeration liczenie, numerowanie : Mummerierung
numerator licznik ułamka : Zähler eines Bruches
numeric numeryczny : numerisch
numeric keypad blok dziesiętny klawiatury, klawiatura numeryczna : Zehnerblock,Zahlentastur
numeric processor procesor numeryczny : numerischer Prozessor
numerical ,numeric liczbowy, numeryczny : zahlenmäßig , numerisch
numerical coded instruction rozkaz kodowany cyfrowo : numerisch codierter Befehl
numerical coding kodowanie cyfrowe : numerische Codierung
numerical control sterowanie numeryczne (obrabiarek, NC) : numerische Steuerung
numerical entry wprowadzanie liczb : Zahleneingabe
numerical integration całkowanie numeryczne : numerische Integration
numerical quantity wielkość liczbowa : numerische Größe
numerical sorting sortowanie liczbowe: Sortieren nach Nummern
numerous liczny : zahlreich
nut nakrętka : Schraubenmutter
NAC, Network Access Card sieciowa karta przyłaczeniowa
NU, Norton Utilities systemowy pakiet narzędziowy firmy Symantec
nucleus jądro , rdzeń systemu operacyjnego
nudge podsuwanie
null 1.zero, wartość zerowa, 2.anulować, 3.nijaki, pusty
null address adres pusty
null attribute atrybut nieoznaczony, nieokreślony
null charakter znak braku informacji
null device pseudourządzenie
null indciator wskaźnik zerowy
null instruction, non-operable instruction instrukcja, rozkaz pusty
null list wykaz pusty
null modem modem zerowy
null parameter parametr pusty
null pointer wskaźnik pusty
null statement dyrektywa pusta ,instrukcja pusta, bezczynności
null string łańcuch pusty, zerowy
null terminating string łańcuch zakończony znakiem zera
null value wartość pusta
null, blank string łańcuch , ciąg pusty
null, NULL character znak zerowy
nullable dopuszczalna wartość pusta
nullify unieważnić
num lock zatrzask numeryczny w części numerycznej klawiatury
Num Lock key klawisz Num Lock
number 1.cyfra, liczba, 2.numer, 3.numerować
number base podstawa liczby
number bit bit liczby
number cruncher 1.pochłaniacz liczb, 2.komputer (żargon), 3.arytmometr
number crunching wykonywać obliczenia liczbowe
number designation oznaczenie liczby
number field 1.pole liczbowe, numeryczne, 2.pole numeru
number field sieve sito ciał liczbowych
number language 1.język liczbowy, 2.sposób oblcizania
number of hops liczba hopów, przeskoków, etapów
number of words liczba słów
number out of range liczba poza zakresem
number pad klawiatura numeryczna
number processing przetwarzanie liczb
number range przedział, zakres liczbowy
number sequence sekwencja liczb
number sign (symbol) znak # , znak numeru
number system system liczbowy
number system conversion konwersja postaci liczb
number theory teoria liczb
numbered list lista numerowana
numbering numeracja, numerowanie
numerable przeliczalny
numeral 1.cyfra, 2.liczebnik
numeration numeracja
numeration system system liczbowy
numerator licznik ułamka
numeric address adres numeryczny
numeric array macierz tablica numeryczna
numeric character znak numeryczny , cyfra
numeric code kod liczbowy
numeric constant stała liczbowa
numeric coprocessor koprocesor arytmetyczny
numeric data dane liczbowe
numeric field pole liczbowe
numeric keypad (pad, keyboard) klawiatura cyfrowa (do wprowadzania liczb), numeryczna, np. kasy
numeric literal literał numeryczny, jawna stała liczbowa
numeric operand argument numeryczny
numeric string łańcuch , ciąg numeryczny , liczbowy
numeric variable zmienna liczbowa
numerical analysis analiza numeryczna
numerical capacity of computer zakres liczb komputera
numerical code kod cyfrowy, numeryczny
Numerical Control , (NC), Computer Numerical Control ,(CNC) sterowanie cyfrowe, numeryczne
numerical keypad grupa, blok klawiszy numerycznych
numerical methods metody numeryczne
numerical quantity wielkość liczbowa
numerical signal sygnał cyfrowy
numerical value wartość liczbowa
numerically-controlled machine obrabiarka sterowana numerycznie
NURBS, Non-Uniform Rational B-Spline geometria prezentacji przestrzennej w OpenGL
nicleus , nuclei jądro , rdzeń (systemu operacyjnego)
NUL, netowrk under identifier identyfikator użytkownika sieci
NUL, null zero ,wartość zerowa, brak informacji, anulować, pusty
null address adres zerowy, adres pusty
null character znak zerowy
null instruction rozkaz pusty, rozkaz bezczynności
null modem pseudomodem
null modem cable kabel bezmodemowy
null statement instrukcja pusta
null string łańcuch pusty
number 1.liczba, 2.numer, 3.numerować
number of hops liczba etapów
number out of range liczba poza zakresem
number processing przetwarzanie liczb
number sequence sekwencja liczb
number system system liczbowy
number system conversion konwersja postaci liczb
number unobtainable tone sygnał niedostępności
numeral liczebnik
numeration system system liczbowy
numeric(al) numeryczny
numerical analysis analiza numeryczna
numerical code kod numeryczny , kod liczbowy, kod cyfrowy
numerical computation obliczenia numeryczne
numerical control sterowanie numeryczne
numerically-controlled machine obrabiarka sterowana numerycznie
numerical methods metody numeryczne
numerical tape taśma numeryczna
numerical value wartość liczbowa
numeric character znak numeryczny
numeric code kod numeryczny, kod liczbowy, kod cyfrowy
numeric coding kodowanie numeryczne
numeric constatnt stała liczbowa
numeric control sterowanie numeryczne
numeric coprocesor koprocesor arytmetyczny
numeric data dane liczbowe
numeric key klawisz cyfrowy (z klawiatury cyfrowej)
numeric keyboard klawiatura numeryczna, klawiatura cyfrowa (do wprowadzania liczb)
numeric punch dziurkarka numeryczna
numeric string ciąg liczbowy
numeric variable zmienna liczbowa
NU tone, number unobtainable tone sygnał niedostępności
NV RAM, non volatile random-access memory trwała pamięć o dostępie bezpośrednim, nieulotna pamięć o dostępie bezpośrednim
n-way processing przetwarzanie wieloprocesowe
nybble półbajt