|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |MAC addess table tablica adresów MAC : MAC Address Table
Mac-compatible cable kabel zgodny ze stadnardem MAC : MAC-kompatibles Kabel
machine maszyna (np. komputer) : Maschine
machine address adres maszynowy, adres bezwzględny : Maschinenadresse
machine aided wspomagany maszynowo : maschinenunterstützt
machine code instruction polecenie maszynowe : Maschinenbefehl
machine cycle cykl maszynowy : Maschinenzyklus
machine down time okres przestoju maszyny : Maschinenstillstandszeit
machine error błąd maszynowy : Maschinenfehler
machine failure awaria maszyny : Maschinenausfall
machine fault błąd maszynowy
machine format format maszynowy : Maschinenformat
machine instruction polecenie maszynowe
machine language język maszynowy : Maschinensprache
machine load obciążenie maszyny : Maschinenbelastung
machine oriented language język programowania zorientowany obiektowo: maschinenorientierte Programmierspache
machine program program maszynowy : Maschinenprogramm
machine readable czytelny dla maszyny : maschinenlesbar
machine readable data dane do odczytu przez maszynę : maschinenlesbare Daten
machine script dane do odczytu przez maszynę : maschinenlesbare Daten
machine sensible czytelny dla maszyny
machine setup time czas ustawienia maszyny : Maschineneinstellzeit
machine shop warsztat mechaniczny : mechanische Werkstatt
machine time czas obliczeń Rehnenzeit
machine tool obrabiarka : Werkzeugmaschine
machine translation tłumaczenie maszynowe : maschinelle Übersetzung
machine word słowo maszynowe : Maschinenwort
Macintosh marka komputerów Apple
macro makro : Makro
macro assembler makroasembler : Makro-Assembler
macro call makrowywołanie : Makroaufruf
macro coding kodowanie przy użyciu makro : Makrocodierung
macro expansion rozwinięcie macroinstrukcji : Makroexpansion
macro instruction polecenia marka : Makro-Befehl
macro language język makroinstrukcji : Makrosprache
macro library biblioteka makr : Makrobibliothek
macro recorder on rejestrator makropoleceń : Makro-Recorder
magazine magazyn ,zasobnik,czasopismo : Vorratsbehälter
magenta karmazynowy (kolor spośród czterech podstawowych) : Magenta, Rotanteil der vier Grundfarben
magic wand tool różdżka : Zauberstab
magnet magnes : Magnet
magnetic magnetyczny : magnetisch
magnetic area obszar magnetyczny : magnetischer Bereich
magnetic bubble memory pamięć magnetyczna pęcherzykowa (domenowa) : Magnetblasenspeicher
magnetic card karta magnetyczna : Magnetkarte
magnetic card memory pamięć na karcie magnetycznej : Magnetkartenspeiicher
magnetic characters pismo do zapisu magentycznego : Magnetschrift
magnetic clutch złącze magentyczne : Magnetkupplung
magenic coating warstwa magnetyczna : Magnetschicht
magnetic component element magnetyczny : magnetische Bauteil
magnetic core jąro magentyczne : Magnetkern
magnetic disk dysk magentyczny (dysk twardy) : Magnetplattenspeicher
magnetic drum bęben magentyczny : Magnettrommel
magnetic drum memory pamięć magentyczna bęnowa : Magnettrommelspeicher
magnetic field pole magnetyczne: Magnetfeld
magnetic field strength moc pola magnetycznego : Magnetfeldstärke
magnetic flux strumień magnetyczny : mamagnetischer Fluss
magnetic flux density gęstość strumienia magentycznego : magnetische Flussdichte
magnetic head głowica magentyczna : Magnetkopf
magnetic head mount uchwyt głowicy magnetycznej : Magnetkopfhalterung
magnetic ink atrament magnetyczny : magnetischerbare Tinte
magnetic layer warstwa magnetyczna : Magnetschicht
magnetic memory pamięć magnetyczna : magnetischerSpeicher
magnetic reading odczyt magnetyczny : magnetische Abtastung
magnetic recording zapis magnetyczny : magnetische Aufzeichnung
magnetic reluctance reluktancja, oporność magentyczna : magnetischer Widerstand
magnetic state stan namagnesowania : Magnetisierungzustand
magnetic stripe paske magentyczny : Magnetstreifen
magnetic tape taśma magentyczna : Magnetband
magnetic tape device napęd do taśm magnetycznych kasetowych : Bandlaufwerk
magnetic tape transport transport taśmy magentycznej : Magnetbandtransport
magnetic tape unit jednostka pamięci taśmowej : Magnetbandeinheit
magnetic track ścieżka magentyczna : Magnetspur
magnetizable medium medium magnesowalne : magnetisierbares Medium
magnetically magnetycznie
magnetization magnesowanie : Magnetisierung
megnetize magnezować : magnetisieren
magnetized to saturation nasycony magnetycznie : magnetisch gesättig
magnetizing force siła pola magentycznego : magnetische Feldstärke
magnitude wartość bezwzględna : Absolutwert
mail list, wysłać: Brief, verschicken
mail order house dom sprzedaży wysyłkowej
magnitude wartość bezwzględna : Absolutwert
mail alias alias pocztowy : Mail Alias
mail client klient poczty elektronicznej : E-Mail-Client
mail daemon mail daemon : Mail-Daemon
mail gateway brama poczty elektronicznej : E-Mail-Gateway
mail message wiadomość elektroniczna: Mail,E-Mail
mail provider dostawca usług poczty elektroniczne : E-Mail-Provider
mail robot robot pocztowy : Postroboter
mail server serwer poczty elektrnicznej : Mail-Server
mailbox srzynka głosowa,skrzynka pocztowa elektroniczna,skrzynka pocztowa : Mailbox,Anrufbeantworter, elektronischer Briefkasten, Briefkasten
mail merge korespondencja seryjna : Serienbrieffunktion
main główny : Haupt-
main application aplikacja główna : Hauptanwendung
main board płyta główna komputera: Hauptplatine
main document dokument główny : Hauptdokument
main group grupa główna : Hauptgruppe
main memory pamięć podstawowa : Hauptspeicher
main menu menu główne : Hauptmenü
main procesor procesor główny: Hauptprozessor
main program program główny : Hauptprogramm
main storage pamięć podstawowa : Hauptspeicher
main task zadanie główne: Hauptaufgabe
mainframe komputer główny,komputer duży , procesor główny : Zentralrechner
mains sieć elektryczna : Stromnetz
mains supply zasilanie elektryczne,zasilanie sieciowe : Netzstromversorgung
mainainability możliwość konserwacji : Wartungsmöglchkeit
maintenance utrzymanie (zapewnienie funkcjonowania), konserwacja : Pflege, Instandhaltung, Wartung
maintenance charges koszty utrzymania, konserwacji : Warungskosten
maintenance part część zapasowa : Ersatzteil
maintenance rate cykl konserwacji: Wartungsintervall
maintenance tool narzędzia konserwacyjne: Wartungswerkzeuge
major cycle cykl główny : Hauptzyklus
major defect błąd zasadniczy : Hauptfehler
make sporządzić, utworzyć : erstellen
make a call zadzwonić : anfufen
make brake contact styk przełączania
make restitution zrekompensować : Ersatz leisten
make text wrap oblać tekstem : Obekt umfließen
make with mesh sporządzić przy pomocy siatki: mit Gitter erstellen
make with wrap sporządzić ze zniekształceniem : mit Verkrümmungerstellen
make-code kod wywołany przyciśnięciem klawisza : beim Drücken einer Taste erzeugter Code
makeshift środek zastępczy,rozwiązanie przejściowe : Notbefehl, Übergangslösung
makeup-time okres przestojów (naprawczy) : Ausfallzeit durch eine Reparatur
maladjustment wadliwe ustawienie : mangelhafte Anordnung
male screw śruba podnośna : Schraubenspindel
maleficence szkodliwość: Schädlichkeit
malfunction zakłócenie funkcjonowania: Funktionsstörung
malfunction indicator informacja o zakłóceniach : Störungsanzeige
man-hour godzina robocza
man-machine-dialog dialog człowieka z maszyną
man-made noise zakłócenie : Störung
man-made static zakłócenie iskrowe : Funkenstörung
manage obsługiwać,traktować, zarządzać : verwalten
manage auditing of system events zarządzanie kontrolą nad zdarzeniami systemowi : Verwaltung der Überwachungvon Systemereignissen
manageable poręczny, wygodny, wykonalny : handlich
manageability łatwość zarządzania : Manageability
management zarządzanie , administracja : Verwaltung
management and monitoring tools narzędzia monitorowania i zarządzanie : Verwaltungs- und Überwachungswerkzeuge
management feature funkcja zarządzania , funkcja administrowania : Verwaltungsfunktion
management module moduł administrowania : Managementmodul
management science nauka o zarządzaniu : Wissenschaft der betrieblichen Verwaltung
manager kierownik, program zarządzający, program zarządzania, menadżer : Verwalter
mandatory obowiązujący : obligatorisch
mandrel uchwyt, rdzeń ,wrzeciono: Dorn
manifold powielać : vervielfätigen
manipulate obsługiwać zręcznie, traktować : handhaben
manipulation obsługa , manipulacja, wpływ, wpływanie : Handhabung
manometr manometr : Druckmesser
manpower siła robocza ludzka
Mantis język programowania
mantissa mantysa : Mantisse
manual ręczny : Handbuch
manual access dostęp ręczny : manueller Zugriff
manual control sterowanie ręczne : Handsteuerung
manual input wprowadzenie ręczne : Eingabe von Hand
manual of instruction instrukcja obsługi
manual link mamuelleVerknüpfung : łącze manualne
manual operation tryb obsługi ręcznej : Handbetrieb
manual override key kalwisz kasowania, usuwania : Löschtaste
manual patching ręczne tworzenie połączenia: Herstellen einer Verbindung von Hand
manual transcription transkrypcja ręczna : manuelles Umschreiben
manually prepared przygotowany ,wykonany ręcznie : von Hand hergestellt
manuals podręczniki : Handbücher
manufactoring control kontrola produkcji : Fertigungskontrolle
manufactory fabryka : Fabrik
manufacture produkcja, produkt : Fabrikation
manuscript pisany odręcznie, manuskrypt : handschriftlich
many-valued function funkcja wieloznaczna: vieldeutige Funktion
map odwzorowywać : bbbilden
mapping odwzorowanie, zarządzanie pamięcią, mapowanie : Abbilden, Umwandlung von Programmadressen in Hardwareadressen
margins margines : Seitenrand
margin release zwolnienie marginesów (maszyna do pisania): Randfreigabe
margin stop usatwienie marginesów (w drukarce ,ploterze)) : Randeinstellung
marginal marginalny
marginal check kontrola wartości marginalnej : Randwertprüfung
marginal condition warunek marginalny : Randwertbedingung
marginal note uwaga na marginesie : Randbemerkung
merginal perforation dziurkowanie krawędzi (papier) : Randlochung
mark oznaczenie , oznaczać: Markierungszeichen, bezeichen
mark scanning odczytywanie znaków : Zeichenabtastung
marker ,bookmark zakładka ,bit znacznikowy,znacznik rejestrowy: Lesezeichen,Markierbit
marker pulse impuls znaczący : Markeirungimpuls
market rynek: Markt
market analysis analiza rynkowa : Marktanalyse
market research badanie rynku : Marktforschung
market-value wartość rynkowa : Marktwert
marketing marketing ,sprzedaż : Marketing
marketing cost koszty dystrybucji : Vertriebskosten
marking odznaczanie, zaznaczanie : Bezeichnung
marking device urządzenie znakujące : Markierungseinrichtung
marking ink atrament do rysowania : Zeichentinte
marking zone strefa oznaczona : Markierungszone
mask maska ,maskować, pokrywa: Maske, Abdeckung
mask instruction polecenie maskowania : Ausblendebefehl
mask register rejestr maski : Maskenregister
masked state stan zamaskowany : ausgeblendeter Zustand
masking maskowanie : Ausblenden
mass production , volume production produkcja masowa : Massenproduktion
mass storage pamięć masowa : Massenspeicher
mass storage device urządzenie pamięci masowej : Massenspeichergerät
mass storage system system pamięci masowej : Massespeichersystem
master boot record główny zapis wprowadzający (na dysku): Verwaltungsbereich einer Festplatte
master clock główny układ synchronizacji : Grundtakt
master file plik główny : Stammdatei
master information dane podstawowe : Stammdaten
master page strona wzorcowa: Musterseit
master pulse impuls główny : Hauptimpuls
master routine program główny : Hauptprogramm
masterkey klucz główny : Hauptschlüssel
master-slave nadrzędny-podrzędny : master-slave
mat zmatowiony, matowy , matryca : mattiert
match dopasować, dopsowanie : anpassen
match case pisownia małą/wielką literą : Groß/Kleinschriebung
matched dopasowany : angepast
matching dopasowanie : Anpassung
material materiał, materialny, rzeczowy : Material, materiell
material accounting kalulacja materiałowa
material code kod materiału : Materialcode
material status stan materiału : Materialbestand
mathemtaical matematyczny : mathematisch
mathematical check kontrola matematyczna : rechnerische Kontrolle
mathematical computation obliczenie matematyczne : mathematische Berechnung
mathemtaical expression wyrażenie matematyczne : mathematischer Ausdruck
mathematical logic logika matematyczna: mathematischeLogik
mathematical problem problem matematyczny : mathematisches Problem
mathematical term termin matematyczny : mathematischer Begriff
mathematics matematyka : Mathematik
matrix ,grid macierz, matryca : Matrix
matrix calculus rachunek macierzowy : Matrizenrechnung
matrix character znak matrycowy : Matrixzeichen
matrix column kolumna macierzy : Matrizenspalte
matrix inversion inwersja macierzowa : Matrizeninversion
matrix line ,matrix row wiersz macierzy : Matrizenzeile
matrix notation postać macierzowa : Matrizendarstellung
matrix printer drukarka (matrycowa,zoialkowa, igłowa) : Matrixdrucker
matrix printing druk matrycowy : Matrixdruck
Maxell producent nośników informacji
maximal password length maksymalna długość hasła : maximalePasswortlänge
maximize pełny ekran , maksymalizuj: Vollbild, maximieren
maximize area obszar powiększenia : Maximierungsbereich
maximize button przycisk maskymalizowania : Schaltfläche für Maximieren
maximum up time maksymalny czas sprawności : maximale Betriebszeit
M medium
MAC address table tablica adresów MAC
MAC, Message Access Control sterowanie dostępem do medium
MAC, Message Authentication Code kod uwierzytelniania widomości
machinability podatność na przetwarzania automatycznego
machinable nadający się do przetwarzania automatycznego
machine 1.komputer, 2.maszyna
machine abstract , abstraction analiza maszynowa, automatyczna analiza treści
machine address adres bezwzględny, rzeczywisty, maszynowy, komputerowy
machine arithmetic arytmetyka komputerowa
machine available time czas dyspozycyjny komputera, maszynowy
machine byte order maszynowy porządek bajtów
machine check kontrola sprzętowa
machine code 1.język maszynowy, wewnętrzny, 2.program, kod maszynowy
machine code format format kodu maszynowego
machine code instruction instrukcja kodu maszynowego, rozkaz maszynowy
machine cycle cykl maszynowy
machine data processing komputerowe przetwarzanie danych
machine dependence uzależnienie od komputera
machine dependent language język zależny od komputera
machine downtime czas przestoju komputera
machine eqution równanie maszynowe
machine error błąd sprzętowy
machine independent language język niezależny od sprzętu, komputera
machine infinity nieskończoność komputerowa
machine instruction instrukcja maszynowa
machine intelligence sztuczna inteligencja
Machine Interface, MI interfejs maszynowy
machine language język komputera, wewnętrzny , maszynowy
machine language code kod w języku maszynowym
machine language compile kompilacja na język maszynowy
machine language program program w języku maszynowy
machine language programming programowanie w języku maszynowym
machine learning uczenie się maszynowe, komputerowe uczenie się
machine literaturę searching komputerowe wyszukiwanie literatury, przeszukiwanie literatury
machine oriented language język programowania ukierunkowany maszynowo
machine oriented programming system system programowania w języku komputera
machine paging pool pola stronicowania maszynowego
machine pool pula maszynowa
machine readable font wielkość i krój pisma odczytywalny maszynowo, komputerowo
machine readable medium nośnik odczytywany maszynowo
machine recognizable data carrier maszynowy nośnik danych
machine run przebieg maszynowy
machine sensible information informacja odczytywalna maszynowo
machine time 1.czas maszynowy, 2.przedział czasu wykorzystania terminala przez użytkownika
machine tool control sterowanie obrabiarkami
machine translation tłumaczenie komputerowe, przekład maszynowy
machine vision komputerowy odczyt
machine word słowo maszynowe
machine-dependent zależny od architektury komputera
machine-independent niezależny od architektury komputera
machine-oriented programming system system programowania w języku komputerowym
machine -readable nadający się do przetwarzania automatycznego
machine-readable codes kody odczytywane komputerowo, maszynowo
macro makro-, makropolecenie, makrodefinicja, makroinstrukcja, makroproceudra
macro assembler, assembly program makroassembler
macro assemby languuage 1.makroasembler, 2.makroasemblerowy język programowania
macro call wywołanie makro, makrowywołanie
macro code makrorozkaz, makrokod
macro command mkropolecenie
macro declaration makrodekalracja, makrookreślenie, deklaracje makrorozkazu
macro definitione library makrobiblioteka, biblioteka makrodefinicji
macro expansion rozwinięcie makropolecenia, makra, makrorozwinięcie
macro genratrion rozwinięcie makr, generacja makr. makroprocesor
macro instruction makrorozkaz
macro language język makropoleceń ,maakr
macro library makrobiblioteka, biblioteka makroinstrukcji
macro parametr parametr makrowywołania, makroinstrukcji, makroparametr
macro processor makroprocesor, makrogenerator
macro prototype prototyp makroinstrukcji
macro substitution makropodstawienie
macroassembler language język makroasemblera
macrocall makrowywołanie
macrocommand makropolecenie
macrodefinition makrodefinicja
macroelement makroelement
macroexerciser program testowania kompleksowego
macroinstruction language język makroinstrukcji, makrorozkazu
macroparallelism makroparalelizm, makrorównoległość
macroprogramming makroprogramowanie, programowanie z wykorzystaniem makroinstrukcji
macroprogramming language język makroinstrukcji
Macsyma język programowania z zastosowaniami do algebry symbolicznej
m-adeline, multiple adeline sieć elementów adaptacyjnych perceptrony
magenta purpura z C(Magenta)YK, podstawowa farba drukarska
magic cookie magiczne ciasteczko, znacznik stanu klienta
magnetic account computer automat do kopii zapasowej
magnetic bubble magnetyczna domena cylindryczna, pęcherzyk magnetyczny
magnetic buble memory magnetyczna pamięć pęcherzykowa
magnetic card and tape unit blok karty i taśmy magnetycznej
magnetic card filing cabinet szafka do przechowywania kart magnetycznych
magnetic card reader ,strip reader czytnik kart magnetycznych
magnetic card store pamięć magnetyczna kart
magnetic cartridge, cassette kaseta magnetyczna
magnetic cell komórka magnetyczna
magnetic character document dokument ze znakami magnetycznymi
magnetic character reader czytnik znaków magnetycznych
magnetic character recognition rozpoznanie znaków magnetycznych
magnetic coating storage pamięć na warstwie magnetycznej
magnetic core rdzeń magnetyczny
magnetic core store pamięć magnetyczna rdzeniowa, ferrytowa
magnetic disk store dyskowa pamięć magnetyczna
magnetic drum bęben magnetyczny
magnetic drum store bębnowa pamięć magnetyczna
magnetic encoding kodowanie magnetyczne
magnetic field pole magnetyczne
magnetic film store pamięć filmowa
magnetic flux strumień magnetyczny
magnetic head głowica magnetyczna
magnetic ink character reader czytnik znaków magnetycznych zapisanych atramentem magnetycznym
Magnetic Ink Character Recognition (MICR) rozpoznawanie znaków zapisanych atramentem magnetycznym
magnetic material, medium materiał magnetycznyc
magnetic media media magnetyczna
magnetic medium, material medium (materiał) magnetyczny
magnetic memory, store, storage pamięć magnetyczna
magnetic polarity biegunowość magnetyczna
magnetic record zapis ,rekord magnetyczny
magnetic recording zapisywanie, zapis magnetyczny
magnetic recording technique magnetyczna metoda zapisu
magnetic screen ekran magnetyczny
magnetic shift register magnetyczny rejestr przesuwający
magnetic storage plate płat pamięci magnetycznej
magnetic strip pasek magnetyczny, taśmy magnetycznej
magnetic strip memory magnetyczna pamięć paskowa
magnetic stripe card karta magnetyczna, z paskiem magnetycznym
magnetic tape block blok taśmy magnetycznej
magnetic tape cartridge, cassette kaseta z taśmą magnetyczną
magnetic tape cleaner urządzenie do czyszczenia taśm magnetycznych
magnetic tape controller jednostka sterująca pamięci taśmowej
magnetic tape description opis taśmy magnetycznej
magnetic tape drive napęd taśmy magnetycznej, przewijak taśmowy
magnetic tape encoder koder taśmy magnetycznej
magnetic tape error błąd taśmy magnetycznej
magnetic tape librarian program zarządzający biblioteką taśm magnetycznych
magnetic tape library biblioteka taśm magnetycznech
magnetic tape magnifying glass lupa do odczytywania taśmy magnetycznej
magnetic tape memory pamięć taśmowa magnetyczna
magnetic tape reader czytnik taśmy magnetycznej
magnetic tape reading area obszar odczytu taśmy magnetycznej
magnetic tape recorder magnetofon taśmowy, nagrywarka taśmy magnetycznej
magnetic tape safeguarding system system zabezpieczenia taśmy magnetycznej
magnetic tape storage taśmowa pamięć magnetyczna
magnetic tape subsystem podsystem taśmy magnetycznie
magnetic tape transport przesuw taśmy magnetycznej
magnetic tape twin handler podwójna jednostka pamięci taśmowej
magnetic tape unit jednostka pamięci taśmowej, taśmowa
magnetic tapes file kartoteka taśm magnetycznych
magnetic track ścieżka magnetyczna
magnetic transfer transfer magnetyczny
magnetic wire drut magnetyczny
magnetic wire store drutowa pamięć magnetyczna
magnetic writing pismo magnetyczne
magnetizable area obszar rejestracji magnetycznej, obszar namagnesowania
magneto-optical disc dysk magneto-optyczny
magneto-optical recording zapis magneto-optyczny
magnification powiększenie
magnify powiększać
magnifying power powiększenie
magnitude 1.wielkość, rozmiar, poziom 2. wartość bezwzględna, moduł
magnitude of real number wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
magnitude of a vector wartość bezwzględna wektora
mail 1.wysłać pocztą, wysyła pocztę, 2.poczta
mail address adres pocztowy
mail alias alias pocztowy
mail alias expasnion rozwijanie aliasu pocztowego
Mail Application Programming Interface ,MAPI interfejs programowania aplikacji pocztowych
mail bridge mostek , most pocztowy
mail connection połączenie pocztowe
mail destiantion odbiorca poczty
Mail eXchangr record (MX record) zapis wymiany pliku poczty, MX
mail exchanger przekaźnik poczty
mail exploder powielacz poczty w serwerach list dyskusyjnych
mail forwarding przekazywanie poczty
mail gateway bramka, brama pocztowa
mail merge korespondencja seryjna
mail messgae przesyłka pocztowa
mail path ścieżka poczty
mail processing przetwarzanie poczty
mail queue kolejka pocztowa
mail reader czytnik poczty
mail relay przekaźnik poczty
mail server serwer pocztowy
mail spool area systemowy katalog z pocztą
mail store magazyn pocztowy
Mail Transfer Agent (MTA) agent przesyłania poczty
Mail User Agent, (MUA) agent poczty
mail-bomb, spam bombardowanie pocztowe , zasypanie odbiorcy listami elektronicznymi
mailbot autoresponder, robot pocztowy (automatycznie odpowiadający serwer pocztowy)
mailbox addrress adres skrzynki pocztowej
mailbox, mail box skrzynka pocztowa
mail-enabled, mail-enabled application aplikacja korzystająca z poczty elektronicznej
mailer program pocztowy, doręczyciel poczty
mail-filter filtr poczty
mailhandler program obsługi poczty
mailhandling obsługa poczty
mailing list 1.lista wysyłkowa. , adresowa, adresatów , 2.lista dyskusyjna, korespondencyjna
maillist lista wysyłkowa
mail-merge korespondencja seryjna
mailslot szczelina wysyłkowa,, otwór poczty
main board płyta główna
main body of a program główna część progrmu
main channel kanał główny
main circuit obwód, tor główny
main clock zegar główny
main entry wejście główne
main file 1.plik główny, normatywno-informacyjne, 2.kartoteka, archiwum główne
main function funkcja główna
main group grupa główna
main index indeks główny
main loop (of a program) główna pętla
main memory register rejestr główny pamięci
main memory, main storage, central memory (CM) pamięć główna, operacyjna
main menu menu główne
main program program główny
main routine procedura główna
main table tabel główna
main task zadanie główne, podstawowe
main view widok, rzut główny
mainboard płyta główna
mainframe 1.komputer centralny, duży komputer, 2.duży system komputerowy
mainframe access dostęp do komputera typu mainframe
mains cable sieciowy kabel zasilający
mains electricity sieć zasilająca, elektryczna
mains plug wtyczka sieciowa
mains socket gniazdo sieciowe
mains switch wyłącznik sieciowy
mains voltage napięcie zasilające
mainstream podstawowy, typowy
maintain 1.konserwować sprzęt, 2.pielęgnować oprogramowanie, 3.opiekować się projektem, utrzymywać coś w ruchu
maintain state inforamtion przechowywać informacje o stanie
maintainability konserwowacyjność sprzętu, możliwość naprawy oprogramowania
maintenance konserwacja sprzętu, pielęgnacja oprogramowania, utrzymanie, obsługa
maintenance console, panel pulpit technczny
mintenance cost koszt konserwacji
maintenance diagnostics wykrywanie niesprawności
maintenance release wersja poprawiona z usuniętymi błędami
maintenance routine procedura utrzymania, oprogramowanie serwisowe
maintenance service obsługa konserwacyjna
maintenance standby dyżur związany z nadzorem technicznym
maintenance time czas konserwacji
maintenance tools narzędzia konserwacyjne
major 1.lcizba główna, 2.większy ,3.nadrzędny
major cycle cykl główny
major defect istotna wada
major device number główny numer urządzenia
major failure istotna niesprawność, uszkodzenie
major group grupa zbiorcza
major key klucz główny, początkowy
major repair remont kapitalny
major revision ważna korekta
major total suma całkowita
majority element element większościowy
majority logic logika większościowa
make 1.wyrabiać, wytwarzać, 2.marka, 3.wyrób
make a contract zawierać umowę
make a decision zdecydować
make n allowance for… wziąć poprawkę na …
make an estimate dokonać oceny, oszacować
make an investigation przeprowadzać badania
make available udostępniać
make caluclations wykonać obliczenia, obliczać
Make Directory, (MD) założyć katalog
make full use of … wykorzystać w pełni…
make progress robić postęp
make subject to control poddawać kontroli
make time czas załączania
makeup time ponowne przetwarzanie spowodowane awarią lub błędami
maladjustment zła regulacja , ustawienie
male connector złącze męskie
malfunction niepoprawnie działać, niesprawność, błąd w programie, zacięcie urządzenia
malfunction diagnosis wykrywanie niesprawności, uszkodzenie lub nieprawidłowego działania sprzętu, systemu
malfunction indicator wskaźnik awarii, zakłócenia
malfunction routine program ustalający przyczynę awarii sprzętu
malicious invasion szkodliwe włamanie , naruszenie ochrony, złośliwe
malicious software, malware oprogramowanie złośliwe
malicious teaching złośliwe wprowadzanie błędnych danych
MAME, Multiple Arcade Machine Emulator wieloplatformowy emulator gier
man 1.człowiek, 2.podręcznik, dokumentacja systemowa, 3.obsadzać załogą
man machine interface pośrednictwo człowiek-maszyna
man machine language język komunikacji człowieka z maszyną
man page strona podręcznika systemowego, dokumentacji systemowej
man to computer language język konwersji człowieka z maszyną
MAN, Metropolitan Area Network sieć miejska, w obrębie miasta
manage zarządzać, administrować
managebility 1.łatowość zarządzania, administrowania 2. wykonalność, funkcjonalność, praktyczność
management activity działalność kierownicza, związano z zarządzaniem
management features funkcje zarządzania , administrowanie
Mangement Information Service (MIS) wydział informacji
mangement information system informacyjny system zarządzania
management module moduł zarządzania, administrowania
management of multivendor enviroment administrowanie środowiskami wielu producentów
management task zadanie administracyjne , zarządcy
manager 1.kierownik instalacji, 2.program zarządzania , 3.administratorm, kierownik dyrektor
Manchester coding, encoding kodowanie metodą Mancherster, bifzaowe
mandatory obowiązkowy, wymagany, niebędny
mandatory access control obowiązkowe sterowanie, narzucona kontrola dostepu
mandatory protection obowiązkowa ochrona klasy B w (Orange Book)
mandatory retention obowiązkowe zachowanie
Mandelbrot set zbiór Mandelbrota
mangled card karta uszkodzona
manifest constant stałą jawna, literał
manifest file plik-wykaz, plik - spis
manifold 1.powielać, 2.formularz zbiorczy
manipulated manipulator siłowy
manipulated variable zmienna nastawna
manipultive error błąd czynnościowy
man-machine dialog dialog człowiek --maszyna
Man-Machine Interface, MMI współpraca, sprzęg człowiek-maszyna
mantissa mantysa
manual podręcznik, dokumentacja systemowa
manual control ręczne sterowanie , regulacja
manual data input (entry) ręczne wprowadzanie danych
manual data output ręczne wyprowadzanie danych
manual data processing ręczne przetwarzanie danych
manual executive monitor operatora
manual feed lever dźwignia podawania ręcznego
manual feed slot szczelina do ręcznego podawania papieru
manual file plik podręczny
manual pages dokumentacja elektroniczna
manual print head alignment ręczne wyrównywanie głowicy drukującej
manual punched card karta selekcyjna
manual resize ręczna zmiana rozmiaru
manually operated ręcznie uruchamiany, sterowany
Manufacturing Automtion Protocol, MAP protokół automatyzowanej produkcji
many for one language język podlegający kompresji w czasie kompilacji
many valued logic logika wielowartościowa
manytoon mapping mapowanie wieloparametrowe
map 1.mapa, tablica, 2.odwzorowanie, przekształcenie, 3.odwzorowywać, 4.przypisywać dysk sieciowy
map out rozplanować
MAPI, Mail Application Programming Interface interfejs programowania aplikacji poctowych
mapped system system zarządzania pamięcią
mapping 1.odwzorowanie, 2.zarządzanie pamięcią
mapping domain obszar znaczenia odwzorowania
mapping function funkcja odwzorowującą
mapping mode tryb z zarządzaniem pamięcią
MAR, Memory Address Register rejestr adresowy pamięci
margin 1.margines, obrzeże, 2.rezerwa
margin of a drawing obrzeże rysunku
margin of error granica, margines błędu
marginal check kontrola sprawdzenie graniczne
marginal distribution rozkład brzegowy
marginal error błąd marginesowy
mark 1.znacznik , 2.znak towarowy , marka, 3.zaznaczyć, oznaczyć , cechować
mark and sweep "zaznacz i zamiataj". "usuwaj"
mark block zaznaczyć blok
mark hold potrzymanie znacznika
Mark I pierwszy komercyjny komputer
mark of reference odsyłacz w tekście
mark scan poszukiwanie znacznika
mark sense stawiać znaczniki
mark sense device, reader czytnik, urządzenie rozpoznające znaczniki
mark sensing document dokument ze znakami kreskowymi
marker znacznik, wyróżnik, marker
marker pulse impuls synchronizujący impuls znakowy
marking znakowanie, cechowanie, oznaczanie
marking bias przesunięcie impulsów
marking gauge znacznik
marking state poziom wyróżniony
Markov chain łańcuch Makowa
Markov model model Markowa
Markov proces proces Markowa
Markovian machine maszyna markowska
markup langiage język oznaczeń, znaczników
markup tag znacznik wyróżnienia
marquee 1.roleta, neon, 2.ramka, 3.ruchoma obwódka , linia kreskowa
marshalling 1.przerzucenie wykonania na procesor w systemach wieloprocesorowych, 2.zamiana komunikatu na znaki do przesłania w sieci
marshalling information informacje rozrządowe
mask bit bit maski
mask instruction rozkaz maskowania
mask matching porównanie, zestawienie z maską
mask register rejestr maski
mask superposition error błąd nałożenia masek
maskable interrupt przerwanie maskowalne
masked ROM pamięć stała wykonana według matrycy
masking 1.maskowanie, 2,zasłanianie, zagłuszanie
masquerade maskarada, podszywanie się
masquarade attack atak maskaradowy, spoofing
masquarading maskarada, podszywanie się
mass individualization konfiguracja na życzenie klienta
mass memory (store, storage) pamięć zewnętrzna , masowa
mass production produkcja masowa
mass random access disk dyskowa pamięć masowa o dostępie bezpośrednim
mass storage device urządzenie pamięci maowek
mass storage shelf półka na pamięć masową
mass storage system system pamięci masowej
massage przetwarzać, przekształcać , transformować dane
massive parallelism paralelizm masowy
massively paraller processing przetwarzanie masywnie równolegle
master 1.nadrzędny, główny, 2.urządzenie nadrzędne, główne
master account domain domena konta głównego
master card karta przewodnia, sterująca, wzorcowa, podstawowa
master clock 1.główny układ synchronizacji, 2.zegar cyfrowy, 3.generator impulsów synchronicznych
master computer komputer główny, nadrzędny
master control sterowanie główne, główny układ sterowania
Master Control Program (MCP) główny program sterujący
master control unit główna jednostka sterująca
master data dane podstawowe, wzorcowe
master disk dysk główny, podstawowy
mastrer display monitor główny
master document dokument główny
master domain domena nadrzędna , główna
master file plik główny, kartoteka główna, zbiór danych stałych
master index indeks główny ,pierwotny
master key klucz uniwersalny , główny
master mask maska wzorcowa
master mode węzeł główny, zarządzający
master page strona wzorcowa
master program file plik programu głównego
master record zapis ,rekord główny
master replica replika nadrzędna
master scheduler główny program szeregujący
master screen monitor główny
master slave flip flop przerzutnik typu, nadrzędny, podległy
master slave system system w konfiguracji nadrzędny, podległy
master station stacja nadrzędna
master tape 1.taśma główna, 2.taśma wzorcowa, matka
master terminal terminal główny, nadrzędny w sieci terminali
mastering przygotowywanie danych wzorcowych
maste-slave nadrzędny-podległy, główny-podległy
match 1.dopasowanie ,zestawienie, uzupełnienie, 2.pokrycie ,3.zgadzać się, 4.porównywać
match all pattern wzorzec uniwersalny
match all symbol symbol uniwersalny
match character znak globalny
match gate układ funkcji dopasowania
matching circuit układ dopasowujący
matching component składnik dopasowany
matching error błąd dopasowania, dobrania
matching function funkcja dopasowująca
matching male connector odpowiadające męskie złącze wtykowe
matching parentheses nawiasy sparowane
matching rule reguła dopasowania
matching word słowo ze zgodną cechą
material 1.materiał, 2.poważny, istotny, 3. materialny
material implication implikacja materialna
material lightning oświetlanie materiału
materialized table tabela materializowana (tworzona dynamicznie)
materialized view zmaterializowana perspektywa
math processor procesor matematyczny
mathematical analysis analiza matematyczna
mathematical check kontrola matematyczna
mathematical coprocessor koprocesor arytmetyczny
mathematical expectation wartość oczekiwana , nadzieja matematyczna
mathematica logic logika matematyczna
mathematical model model matematyczny
mathematical operation operacja matematyczna
mathematical programming programowanie matematyczne
mathematical subroutines podprocedura matematyczna
mathematical symbol symbol matematyczny
mathematics matematyka
maths chip, coprocesor koprocesor matematyczny
matrix 1.macierz, 2.matryca
matrix analysis analiza macierzowa
matrix font matrycowy krój pisma
matrix form postać macierzowa
matrix gate deszyfrator
matrix inversion odwracanie macierzy
matrix printer , wire printer, dot-matrix printer drukarka igłowa, mozaikowa
matrix rotation obracanie macierzy
matrix sign optyczny znak mozaikowy
matrix storage pamięć macierzowa
matrix table struktura tablicowa
matt side strona matowa
matte object obiekt ślepy
matter materia, przedmiot
MAU., Multistation Access Unit urządzenie zapewniające działające w sieci Token Ring
maximal length shift register rejestr przesuwający o maksymalnej długości
maximal member element maksymalny pliku
maximal value wartość maksymalna
Maximize button przycisk Maksymalizuj
maximum capacity maksymalna pojemność
maximum likelihood method metoda największej wiarygodności, maksymalnego prawdopodobieństwa
maximum matching algorithm algorytm wyznaczania maksymalnego pokrycia
maximum permissible load największe obciążenie użytkowe
maximum segment lifetime maksymalny czas życia segmentu
maximum segment size maksymalny rozmiar segmentu
maximum time to repair maksymalny czas naprawy
maximum time to replace maksymalny czas do wymiany
maximum transfer unit maksymalna wielkość jednostki transmisyjnej
maximum transmission rate maksymalna szybkość transmisji
maximum up time maksymalny czas sprawności
maximum users maksymalna liczba użytkowników
MAC, messagfe authentication code kod uwierzytelniania wiadomości
MAC, multicaccess computer komputer wielodostępny
MACE, Macintosh audio compression and expansion metoda kompresji dźwięku dla komputerów Macitosh
machine komputer
machine abstraction analiza maszynowa ,automatyczna analiza treści
machine address adres bezwzględny, adres rzeczywisty, adres komputerowy, adres maszynowy
machine available time czas dyspozycyjny komputera, czas maszynowy
machine byte order porządek maszynowy bajtów
machine check kontrola komputera
machine code kod komputera, kod wewnętrzny, kod maszynowy
machine cycle cykl maszynowy
machine data processing komputerowe przetwarzanie danych
machine-dependent zależny od architektury komputera
machine error błąd komputera
machine-independent niezależny od architektury komputera
machine instruction rozkaz komputera
machine language język komputera, język wewnętrzny, język amszynowy
machine language code kod w języku komputera
machine learning komputerowe uczenie się
machine logic struktura logiczna komputera
machine - oriented (programming) language język programowania ukierunkowany maszynowo
machine-orinetned programming system system programowania w języku komputera
machine processible form postać danych wymagana w przetwarzaniu automatycznym
machine program program komputerowy, program maszynowy
machine-readable odczytywalny komputerowo, nadający się do przetwarzania automatycznego
machine-recognizable rozpoznawalny przez komputer
machine run przebieg maszynowy
machine-sensible information informacja odczytywalna komputerowo
machine-spoiled time czas utracony w wyniku awarii komputera
machine time czas maszynowy
machine translation tłumaczenie komputerowe
machine word słowo komputerowe
Macintosh typ komputerów osobistych firmy Apple
Macintosh audio compression and expansion metoda kompresji dźwięku dla komputerów Macintosh
macro makroinstrukcja
macroassembler makroasembler
macroassembly program program makroasemblerowy
macrocall makrowywołanie
macrocode makrorozkaz
macrocommand makropolecenie
macrodefinition makrodefinicja
macrodefinition library makrobiblioteka, biblioteka makrodefinicji
macroexpansion rozwinięcie makroinstrukcji, makrorzowinięcie
macro flowchart blokowa sieć działań, blokowy schemat działania
macro-generating program , macrogenerator makrogenerator
macroinstruction makroinstrukcja
macroinstruction language język makroinstrukcji
macrolibrary makrobiblioteka, biblioteka makroinstrukcji
macroparametr makroparametr
macroprocessor makroprocesor, makrogenerator
macroprogram makroprogram
macroprogramming makroprogramowanie
macro prototype (statement) prototyp makroinstrukcji
macrostatement makroinstrukcja
macrosystem makrosystem
MADI, multichannel audio digital interference wielokanałowy dźwiękowy interfejs cyfrowy
magnetic magnetyczny
magnetic buble memory pamięć domenowa, pamięć pęcherzykowa
magnetic card karta magnetyczna
magnnetic card file plik kart magnetycznych
magnetic card store pamięć magnetyczna kartowa
magnetic character znak magnetyczny
magnetic character reader magnetyczny czytnik znaków
magnetic coating storage pamięć na warstwie magnetycznej
magnetic core memory, magnetic core storage magnetyczna pamięć rdzeniowa, pamięć ferrytowa
magnetic disc dysk magnetyczny
magnetic disc drive napęd dysku magnetycznego, napęd dyskowy
magnetic disc store dyskowa pamięć magnetyczna
magnetic drum bęben magnetyczny
magnetic drum store bębnowa pamięć magnetyczna
magnetic film store warstwowa pamięć magnetyczna, pamięć na warstwie magnetycznej
magnetic head głowica magnetyczna
magnetic ink atrament magnetyczny (do zapisywania danych)
magnetic ink character reader czytnik znaków zapisanych atramentem magnetycznym
magnetic ink character recognition rozpoznawanie znaków zapisanych atramentem magnetycznym
magnetic ink document reader czytnik dokumentów zapisanych atramentem magnetycznym
magnetic memory pamięć magnetyczna
magnetic recording zapisywanie magnetyczne, zapis magnetyczny
magnetic storage pamięć magnetyczna
magnetic storage plate płytka pamięci magnetycznej
magnetic srip memory paskowa pamięć magnetyczna
magnetic tape taśma magnetyczna
magnetic tape cassette kaseta taśmy magnetycznej
magnetic tape drive napęd taśmy magnetycznej, przewijak taśmowy
magnetic tape librarian program zarządzający biblioteką taśm magnetycznych
magnetic tape master file plik główny na taśmie magnetycznej
magnetic tape parity parzystość taśmy magnetycznej
magnetic tape reader czytnik taśm magnetycznej
magnetic tape reel szpula taśmy magnetycznej
magnetic tape storage taśmowa pamięć magnetyczna
magnetic tape transport przesuw taśmy magnetycznej
magnetic tape unit jednostka pamięci taśmowej, jednostka taśmowa
magnetic wire store drutowa pamięć magnetyczna
magnetooptic(al) compact disc magnetooptyczna płyta kompaktowa, pozwalająca na wielokrotny zapis i odczyt danych
magnetooptical disk dysk magnetooptyczny
magnetooptical drive napęd dyskowy magnetooptyczny
magnitude 1.wielkość, rozmiar, 2.wartość bezwzględna, moduł
mail poczta
mail alias alias pocztowy, pocztowa nazwa umowna, pseudonim pocztowy
mail alias expansion rozwijanie aliasu pocztowego
mailbox 1.skrzynka pocztowa ,dla użytkowników sieci komputerowej, 2.obszar wymiany danych
mailbox address adres skrzynki pocztowej
mail bridge most pocztowy
mail destiantion odbiorca poczty
mailer oprogramowanie przesyłania poczty
mail exchange skrzynka pocztowa
mail exchanger przekaźnik poczty
mail exploder mechanizm rozsyłania powielonych wiadomości pocztą elektroniczną
mail forwarding przekazywanie poczty
mail gateway brama pocztowa
mailing API, maililing application program(ming) interface interfejs programowy poczty elektronicznej
mailing list lista adresowa , lista adresatów, lista korespondencyjna (w poczcie elektornicznej)
mail merging dołączanie pocztowe, funkcja dołączana do zapisanego tekstu danych z innego pliku
mail multitrasking message transfer agent program firmy Microsoft umożliwiający wielozadaniowa obsługę poczty elektronicznej
mail processing przetwarzanie poczty
mail queue kolejka pocztowa
mail registration rejestracja drogą pocztową
mail relay przekaźnik poczty
mail server serwer pocztowy
mail spool area katalog systemowy z pocztą
main główny
main board płyta główna
mainframe (computer) 1.duży komputer , komputer główny, 2.procesor centralny, 3.podstawka, ramka montażowa
main loop pętla główna
main memory pamięć główna, pamięć operacyjna
main processor procesor główny
main program program główny
mains sieć elektryczna
maintain 1.konserwować (sprzęt), 2.konserwować, pielęgnować, utrzymywać (orpgoramowanie)
maintainability 1.konserwowalność (sprzętu), 2.konerwowalność, pielęgnowalność, utrzymywalność (oprogramowania)
maintenance 1.konserwacja (sprzętu), 2.kosnerwacja, pielęgnacja, utrzymanie oprogramowania
maintenance of programs konserwacja oprogramowania, pielęgnacja oprogramowania, utrzymanie oprogramowania
maintenance time czas konserwacji zapobiegawczej i reperacji
major główny, pierwszorzędny, pierwszoplanowy
major cycle cykl duży, okres duży (maszyny liczącej)
major in specjalizować się w
majority element element większościowy
majority logic logika większościowa
major total suma całkowita
make 1.wyrób, 2.marka, 3. program zarządzający kompilacją złożonych programów, pierwotnie dostępny w systemie Unix ,4.wytwrzać, wyrabiać
make a request złożyć wniosek
make contact nawiązać połączenie
make-time czas załączania
male connector łączówka męska
malfunction niesprawność
MAN, metropolitan area network miejska sieć komputerowa
management information base baza informacji zarządzania (w sieci komputerowej)
management information service usługi informacyjne zarządzania
management information system system informacyjny zarządzania
manager program zarządzania (zasobami komputerowymi)
Manchester code kod Manchester
Manchester encoding kodowanie w kodzie Manchester
manifest constant literał, stała jawna
manifold wieloraki, różnorodny
manipulated variable wielkość nastawiana, zmienna nastawiana
manipulation manipulacja
man-machine dialog dialog człowiek-komputer
man-machine interface współpraca człowiek-komputer , sprzęg człowiek - komputer (wizualizacja systemu sterowania)
manpage, manual page strona dostępna on-line w systemie Linux podręcznika ekranowego, na której jest działanie polecenia, funkcji bibliotecznej albo format pliku konfiguracjnego
mantisa mantysa
manual podręcznik, ręczny
manual control sterowanie ręczne, regulacja ręczna
manula punched card karta selekcyjna
manufacturing automation protocol protokół zautomatyzowanej produkcji
manufacturing message format standard przemysłowy standard formatu przekazu
MAOS, metal-aluminium-oxide-silicon (structur) (struktura) metal-aluminium-tlenek krzemu
map 1.mapa, tablica, 2.odwzorowanie, 3.odwzorowywać
MAP, manufacturing automation protocol protokół zautomatyzowanej produkcji
MAPI. mailing application programming interface interfejs programowy poczty elektronicznej
mapping odworowanie
MAPS, microprogrammable arithmetic processor system mikroprogramowany procesor artymetyczny
MAR, memory address register rejestr adresowy pamięci
marigin 1.margines, 2.rezerwa
marginal check(ing) kontrola graniczna, sprawdzenie graniczne
margin-punched card karta dziurkowana obrzeżnie
mark znacznik, znak ,znaczek, znakować, cechować, oznaczać
mark detection rozpoznawanie znacznika
marker znacznik, marker
marker pulse impuls synchronizacyjny, impuls znakujący
Markov chain łańcuch Markowa
mark reading odczyt znaczników
mark recognition rozpoznawanie znaczników
mask maska
maskable interupt przerwania maskowane
masking maskowanie
masking frame maskownica
mask matching porównanie z maską, zestawienie z maską (w rozpoznawaniu obrazów)
mask programmable read-only memory pamięć stała programowana maską
mask register rejestr maski
mass data dane masowe
massive paralelle processing masowe przetwarzanie równoległe (w systemach wieloprocesorowych)
mass memory pamięć masowa
mass processing przetwarzanie masowe
mass storage pamięć masowa
master urządzenie główne (w stosunku doi urządzeń podporządkowanych -slave), wiodący, główny, nadrzędny (program, urządzeń)
master boot record główny zapis wprowadzający, główny rekord wprowadzający (na początku dysku)
master card karta przewodnia, karta wzorcowa (podstawowa), karta sterująca
master clock 1.zegar główny, zegar centralny, 2. zegar układu cyfrowego
master computer komputer nadrzędny
master control sterowanie główne, układ sterowania, nastawnik główny
master-control interrupt przerwanie głównego układu sterowania
master data dane podstawowe, dane stałe (nie zmieniające się)
master disk dysk oryginalny
master file plik główny, plik danych stałych
master group mastergrupa, grupa trójna
master index indeks główny, indeks pierwotny
master instruction tape taśma z procedurami podstawowymi
master mask maska wzorcowa
master node węzeł główny, węzeł zarządzający
master processor procesor główny
master program program główny
master program file plik programu głównego
master record zapis główny, rekord główny
master relay przekaźnik główny
master scheduler główny program szeregujący
master-slave nadrzędny -podległy
master-slave computer komputer nadrzędny - komputer podległy
master-slave flip-flop przerzutnik typu nadrzędny - podległy
master-slave mode tryb nadrzędny-podległy
master-slave system system w konfiguracji nadrzędny-podrzędny
master station stacja nadrzędna
master tape 1.taśma główna, taśma magnetyczna z zapisanym plikiem podstawowym lub jego częścią, 2.taśma wzorcowa, taśma magnetyczna z zapisanym wzorcem programu lub danych, z które wykonuje się kopie
master terminal terminal główny, terminal nadrzędny (w sieci terminali)
match 1.dopasowanie, zestawienie, uzuepełnienie, 2.pokrycie, 3.porównywać, 4.dopasowywać, zestawiać, uzupełniać, 5.zgadzać się, pokrywać się
matched 1.dopasowywany, 2.powiązany
matching pasujący
math cooprocesor koprocesor arytemtyczny
mathematical analysis analiza matematyczna
mathematical check kontrola matematyczna
mathematical model model matematyczny
mathematica programming programowanie matematyczne
mathematical subroutine procedura matematyczna
matrix, matrices, matrixes macierz, macierze, matryca, matryce
matrix printer drukarka mozaikowa, drukarka matrycowa, drukarka igłowa
matrix printing drukowanie mozaikowe
matrix storage pamięć matrycowa
maximum segment lifetime maksymalny czas życia segmentu
maximum segment size maksymalny rozmiar segmentu
maximum transfer rate maksymalna szybkość przesyłania danych
maximu transmisjin unit maksymalna wielkość jednostki transmisji, największa ilość informacji, jaką można przesłać w danej sieci za pomocą pojedynczego pakietu
maximum value wartość maksymalna
MB, Mega Byte megabajt
Mbps megabity na sekundę
MBR, Master Boot Record rekord początku dysku (obszar 512 bajtów)
MBR, Memory Buffer Register rejestr bufora pamięci
MBS, Master Boot Sector główny sektor startowy
MB, megabyte megabajt, 1 MB = 1024 kilobajt = 1048 576 bajtów
Mb(it), megabit megabit: 1 Mb = 1024 kilobajty = 1048 576 bajtów
MBONE, multicast bakcbone eksperymentalny system stosowany do przesyłania siecią Internet danych rozsyłania grupowego
MBps, megabytes per second megabajty na sekundę
Mbps, megabits per second megabity na sekundę
10 Mbps baseband fiber optic cable światłowód do okablowania sieci Ethernet, o szybkości transmisji 10 Mbps
10 Mbps baseband 2 hubdres metres cable cienki kabel koncentryczny do okablowania sieci Ethernet , o szybkości transmisji 10 Mbps
10 Mbps baseband 5 hubdres metres cable gruby kabel koncentryczny do okablowania sieci Ethernet , o szybkości transmisji 10 Mbps , żółty kabel
10 Mbsps baseband twisted pair cable pojedyncza para skręconych przewodów do najtańszego okablowania sieci Ethernet, o szybkości transmisji 10 Mbps
MBR, memory buffer register rejestr buforowany w pamięci
Mbyte , megabyte megabajt ; ! MB = 1024 kilobajty = 1 048 576 bajtów
MC, Memory Card karta pamięci
MCA, Micro-Channel Architecture architektura mikroukładu
MCB. Microcom Networking Protocol sieciowy protokół Microcomu
MCD, Mini Client Driver sterownik kliencki o minimalnych wymaganiach
MCF, Meta Content File plik meta rozkazów
MCGA, MultiColor Graphics Adapter karta grafiki wielokolorowej
MCI device urządzenie MCI
MCI. media Control Interface interfejs multimedialny
MCM, Multi Carrier Modulation modulacja wieloczęściowa, starsza odmiana DMT
MCNS, Multimedia Cable Network System system multimedialnej sieci kablowej
MCP, Master Control Program główny program sterujący
MCP, Microsoft Certified Professional certyfikat szkoleń informatycznych Microsoftu
MC, motion compensation metoda kompresji obrazu ruchomego, każdą klatkę obrazu ruchomego można uzyskać przez transformację klatki poprzedniej
MCA, micro-channel architecture architektura mikrokanału (32 bitowa magistrala danych(
MCF, message confirmation potwierdzenie przesłania komunikatu
MCI, motion-compensated interpolation metoda kompresji obrazu ruchomego na podstawie dwóch klatek obrazu ruchomego metodą interpolacji oblicza się klatkę pośrednią
MCP, motion-compensated prediction metoda kompresji obrazu ruchomego; pozycje elementu obrazu oblicza się na podstawie wektorów ruchu odniesionych do obrazu wzorcowego
MCTR, milion character to repair milion znaków do naprawy, miara niezawodności drukarek komputerowych
MCU, microprocessor control unit układ sterowania mikroporocesora
MDI cascading połączenie kaskadowe MDI : MDI-Kaskadierung
MD, Make Directory utwórz załóż katalog
MD, Mini DIsk mały dysk CD, o małej pojemności
MDI cascading połączenie kaskadowe MDI
MDI, Medium-Dependent Interface złącze mechaniczne i elektryczne dostępu do medium
MDK, Multimedia Developer′s Kit zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji multimedialnych
MDR, Memory Data Register rejestr danych pamięci
MDRAM, Multibank Dynamic RAM wielobankowa dynamiczna pamięć RAM
MDA, monochrome display adapter adapter monitora monochromatycznego, karta MDA
MDR, memory data register rejestr danych pamięci
MDS, microcomputer developmnent system mikrokomputerowy system wspomagania projektowania
mean life średnia żywotność : mittlere Lebensdauer
maean time between failure średni czas przestoju : mittelere Ausfallzeit
mean time to repair średni czas napraw : mittlere Reparaturzeit
mean value średnia : Mittelwert
measurable wymierny : messbar
measure , rate mierzyć ,miara: messen,Maß
measurement setup układ pomiarowy : Messanordnung
measuring bridge mostek pomiarowy : Messbrücke
measuring equipment urządzenie pomiarowe : Messgerät
measuring instrument urządzenie pomiarowe
measuring point punkt pomiarowy : Messpunkt
measuring range zakres pomiarowy : Messbereich
measuring value wartość pomiarowa : Messwert
mechanic ,robot mechanik ,mechaniczny: Mechaniker, mechanisch
maechanical engineering maszynoznawstwo : Maschinenbaukunde
mechanical linkage połączenie mechaniczne : mechanische Verbindung
mechanical register licznik mechaniczny : mechanischs Zählwerk
mechanical strength wytrzymałość mechaniczna : machanische Festigkeit
mechanical translation przekład mechaniczny: maschinelle Übersetzung
mechanicalness mechaniczność : Mechanische
mechanics mechanik : Mechanik
mechanism mechanizm : Mechanismus
mechanized data dane maszynowe : maschinenlesbare Daten
media nośnik : Medium
media access dostęp do nośnika : Medienzugriff
media access control sterowanie dostępem do nośnika : Medienzugriffssteuerung
media access scheme schemat dostępu do nośnika : Medienzugriffsschema
media access unit jednostka dostępu do nośnika : Medienzugriffseinheit
media control interface interfejs sterowania mediami : Multimedia-Schnittstelle
media descriptor byte bajt opisowy nośnika : Softwarekennung einer Diskette
media module moduł nośników : Trägermodul
media player odtwarzacz multimediów : Medien-Wiedergabe
media versatility różnorodność nośników : Trägervielseitigkeit
median wartość centralna, medialna : Zentralwert
medium medium, środkowy : Medium, mittel
medium scale integration średnia integracja : mittlere Integration
melting point temperatura topnienia : Schmelzpunkt
MEM, memory pamięć : Speicher
membership przynależność : Zugehörigkeit
memorandum skład, notatka : Schriftsatz
memorize zapamiętać : merken
memory (RAM) pamięć operacyjna (RAM): RAM-Speicher
memory address adres pamięci : Speicheradresse
memory bank bank pamięci: Speicherbank
memory block blok pamięci : Speicherblock
memory board karta pamięciowa, płyta pamięci : Speichererweiterungskarte, Speicherplatte
memory bus magistrala pamięci : Speicherbus
memory capacity pojemność pamięci : Speicherkapazität
memory chip układ pamięciowy, kość pamięci : Speicherchip
memory control sterowanie pamięcią : Speichersteuerung
memory cycle cykl pamięciowy : Speicherzyklus
memory data register rejestr danych pamięci : Speicherregister
memory dump wyciąg z pamięci : Speicherauszug
memory effect efekt pamięci : Memory-Effekt, Memoryeffekt
memory function funkcja pamiętania: Gedächtnisfunktion,SpeicherplatzMemory-Effekt, Memoryeffekt
memory location register rejestr pamięci : Speicherregister
memory management zarządzanie pamięcią : Speicherverwaltung
memory management unit jednostka (blok)zarządzania pamięcią : Speicherverwaltungseinheit
memory module wyciąg z pamięci : Speichermodule
memory protection ochrona pamięci : Speicherscutz
memory requirements wymogi pamięci : Speicherbedarf
memory resident rezydentny w pamięci : speicherresident
memory size rozmiar pamięci : Speichergröße
memory stack blok pamięci, stos pamięci: Speicherblock
memory word słowo pamięci : Speicherwort
memos notatki : Merkzettel
mental computation liczenie w pamięci : Kopfrechnen
menu menu : Menü
menu bar pasek menu : Menüleiste, Menübalken
menu command polecenie menu: Menübefehl
menu item pozycja menu : Menüpunkt
menu name pozycja menu : Menüname
menu-driven sterowany przez menu : gesteuert durch das Menü
mercantile kupiecki, handlowy : kaufmännisch
merchandise towar
merchandise processing system system gospodarki materiałowej : Warenwirtschaftssystem
mercury rtęć
merge scalić, scal, mieszanie,stopić, połączyć : zussammenfassen, mischen
merge cells scalić komórki : Zellen verbinden
merging mieszanie, scalanie : Mischen, Zusannebführen
merging bits bity mieszane (do rozpoznawania błędów na płycie CD) : eingemischte Bits
mesh oczko siatki, zazębienie : Masche,Verlaufsgitter
mesh network sieć oczkowa : Maschennetz
mesh tool narzędzia siatki : Verlauf-Werkzeug
mesh wrap zniekształcenie obrazu za pomocą siatki : Verzerrungsgitter
meshed met sieć oczkowa
message przesłanie, wiadomości : Nachricht, Mitteilung
message box pole komunikatu: Meldungsfeld
message handling system (MHS)) system obsługi komunikatów: Nachrichtenübermittlungssystem
message heading nagłówek wiadomości : Nachrichtenkopf
message line wiersz komunikatu : Meldungszeile
message lines wiersze komunikatu : Meldungszeilen
message preamble nagłówek wiadomości : Nachrichtenvorsatz
message validity ważność wiadomości: Geltungsdauer Mitteilung
meta language metajęzyk (język opisu jezyka programowania) : Metasprache
metacompiler metakompiler (kompilator metajęzyka, kompilator do tworzenia kompilatorów) : Metacompiler
metal oxide semioconductor półprzewodnik polowy (tranzystor polowy) : Metalloxid-Halbleiter
metaphor metafora
meter miernik : Messgerät, Messer
method metoda : Methode
method of analysis metoda obliczeniowa, metoda analizy : Berechnungsmethode
method of approach metoda przybliżania : Annäherungsmethode
metric system system metryczny,dziesiątkowy : Dezimalsystem
Mealy automation automat Mealy′ego
mean 1.środek ,2wartość średnia, przeciętna, 3.zanaczyć , oznaczać
mean cycle between failures średni cykl pomiędzy uszkodzeniami
mean deviation odchylenie średnie
mean error błąd średni
mean flowtime średni czas przepływu
mean lateness opóźnienie średnie
mean lifetime przeciętny okres życia
mean probable error prawdopodobny błąd średni
mean repair time średni czas naprawy
mean square error średni błąd kwadratowy
Mean Time Between Failures , MTBF średni czas międzyawaryjny
Mean Time Between Maintenance, MTBM średni czas między konserwacjami
Mean Time Between Repair, MTBR średni czas między naprawami
mean time between replacement (replaces) średni czas między wymianami
mean time to (first) failure średni czas przedawaryjny, do uszkodzenia
Mean Time To Failure (MTF) średni czas do awarii
Mean Time To Repair (MTTR) średni czas do naprawy
mean value wartość średnia, przeciętna
meaning znaczenie ,sens
meaningless bez znaczenia, bez sensu
means ends analysis analiza celów i środków
means of communicaton środki łączności
measurable wymierny
measure 1.miara, 2.przymiar, 3.mierzyć
measured quantity wielkość mierzona
measurement file plik z pomiarami
measurement setup układ pomiarowy
measuring data acquistion (value collection) zbieranie danych pomiarowych
mechanical assistance for undocking wspomaganie mechaniczne odłączania stacji bazowej
mechanical language język sztuczny
mechanical locking mechanism mechanizm blokady mechanicznej
mechanical mouse mysz mechaniczna
mechanical shock udar mechaniczny
mechanized file plik generujący
medallion microchip w małej karcie
media 1.nośnik medium, 2.materiał drukarki, 3.media ,multimedia
Media Access Control, (MAC) sterowanie dostępem do medium
media behavior zachowanie mediów
media clip klip medialny
Media Control Interface , MCI interfejs multimedialny
media conversion przeniesienie danych na inny nośnik
media error błąd nośnika
media file plik multimedialny
media flexibility elastyczność, uniwersalność nośnika
media modul moduł nośników
media object obiekt mediów
MediaPlayer odtwarzacz
media sequence sekwencja multimedialna
media type nośnik
media versatility różnorodność nośników
median mediana
MediaServer serwer obsługi mediów
mediator mediator ,pośredni
medium 1.nośnik danych, 2.ośrodek,środowisko,3.środek ,czynnik
medium access control sterowaniem dostępem do ośrodka
medium attachement unit jednostka sprzężenia z ośrodkiem
medium computer komputer średniej wielkości
medium scale hybrid integration średnia skala integracji układu hybrydowego
Medium Scale Integration, (MSI) średnia skala integracji
medium speed version wersja o średniej szybkość, prędkości
medium grained multiprocessing wieloprzetwarzanie średnio-precyzyjne
medium-scale integration level poziom średniej skali integracji
meet in the middle attack atak ze spotkaniem w środku
meet the requirements odpowiadać wymaganiom
mega mega-
megabit ,Mb megabit
Megabits Per Second, (Mbps) megabitów na sekundę
Megabyte, (MB) Mbyte megabajt
megabytes per second megabajty na sekundę
megaflop (MFLOOPS) megaflop
megahertz ,(MHz) megaherc
megapixel display wyświetlacz megapikselowy
memeber 1.członek, uczestnik, 2.element , składnik, człon, 3.podzbiór, 4.członkowki, 5.składowy
member function funkcja członkowska, składowa
member type typ członu
member variable zmienna składowa
membership operation operacja przynależności
membranę keyboard, plastic buble keyboard klawiatura membranowa
memo notatka
memo field pole memo
memorize zapamiętywać, wprowadzać do pamięci
memory (storage)allocaion przydział, alokacja pamięci
memory (storage) capacity pojemność pamięci
memory access conflict konflikt dostępu do pamięci
memory access time czas dostępu do pamięci
memory address counter licznik adresów pamięci
memory adres gate bramka adresowania pamięci
Memory Address Register (MAR) rejestr adresu pamięci
memory array obszar pamięci
memory backup capacitor kondensator podtrzymujący pamięć
memory bank bank pamięci
memory block blok pamięci
memory board płyta pamięci
Memory Buffer Register, (MBR) rejestr buforowy pamięci
memory bus magistrala, szyna pamięci
memory cache wielkość obszaru pamięci podręcznej
memory card karta pamięci
memory cell, store ,locaio komórka pamięci
memory chip układ, kostka pamięci, pamięć
memory compaction zagęszczanie pamięci
memory control circuit układ sterujący pamięcią
memory controlled computer komputer sterowany programem umieszczonym w pamięci
memory core pamięć rdzeniowa
memeory cycle stealing zajmowanie cyklu pamięci
memory cycel time czas cyklu pamięci operacyjnej
Memory Data Register, MDR rejestr danych pamięci
memory diagnostic diagnostyka pamięci
memory dump zrzut zawartości, składowanie pamięci
memory edit edycja pamięci
memory exchange wymiana danych pomiędzy komórki pamięci
memory expansion card karta rozszerzenia pamięci
memory fill zapełnienie pamięci
memory guard ochrona pamięci
memory hierarchy hierarchia pamięci
memory interleaving 1.przeplatanie pamięci, dostępu do pamięci, 2.schemat rozmieszczania komórek pamięci
memory leak wyciekanie pamięci
memory limitation ograniczenie pamięciowe
memory loading unit blok ładowania pamięci
memory location komórka, lokacja pamięci
memory lock ochrona pamięci
memory lockout blokada dostępu do pamięci
memory management language język zarządzania pamięcią
Memory Management Unit (MMU) jednostka, układ zarządzania pamięcią
memory map mapa, odwzorowanie pamięci
memory map list wypis mapy pamięci
memory model model pamięci
memory module moduł pamięci
memory multiplexer multiplekser pamięci
memory operation działanie pamięci
memory page stronica pamięci
memory parapgraph paragraf pamięci (jednostka adresacji i zarządzania)
memory partition przydział , podział pamięci
memory protect (protection), boundary protection ochrona pamięci
memory protection interrupt przerwanie związane z ochroną pamięci
memory protection violation załamanie, naruszenie ochrony pamięci
memroy queueing kolejkowanie dostępu do pamięci
memory read odczyt pamięci
memory reference instruction rozkaz z odwołaniem do pamięci
memory register rejestr pamięci
memory request odwołanie do pamięci
memory sharing podział pamięci
memory size rozmiar pamięci
memory space przestrzeń pamięci
memory speed szybkość działania
memory switching system system z komutacją pamięci
memory track ścieżka pamięciowa
memory unit jednostka, moduł pamięci
memory upgrade rozszerzenie pamięci
memory variable zmienna pamięciowa
memory window ramka pamięci
memory workspace obszar pamięci roboczej
memory write zapis do pamięci
memory-intensive software oprogramowanie intensywnie wykorzystujące pamięć
memoryless channel kanał bez pamięci
memory-mapped I/O we/wy odwzorowane w pamięci
memory-mapped I/O address adresowanie jednolite pamięci we/wy
memory-mapping odwzorowanie pamięci
memory-reference instruction rozkaz z odwołaniem do pamięci
memory -resident rezydujący w pamięci
memort-to-memory instruction rozkaz typu pamięć-pamięć
mend naprawiać , reperować
menstruation mierzenie, pomiar
mention wspominać, wzmiankować
menu bar listwa, pasek menu
menu command polecenie menu
menu driver moduł obsługi menu
menu element element menu
menu entry pozycja menu
menu handler program obsługi menu
menu item opcja, element menu
menu name nazwa menu
menu selection wybór z menu
menu shortcuts skrót klawiszowy
menubased information system system informacyjny oparty na menu
menu-driven program (software) program sterowany, obsługiwany przez menu
menu handler program obsługi błędu
mercury delay line rtęciowa linia opóźniająca
mereological mereologiczny
mereology mereologia (teoria części i całości)
merge 1.łączyć, złączyć, 2.scalić, komasować, 3.mieszać
merge command zlecenie łączenia
merge exchange sort sortowanie z łączeniem i wymianą
merge pass przebieg łączenia
merge program program łączenia
merge sort sortowanie z łączeniem, przez scalenie, łączenie
merged charge memory pamięć o połączonym ładunku
merging scalanie, łączenie
merit wartość, zaleta przymiot
merit function funkcja szacunkowa
mesh 1.obwód, oczko, 2.krata w topologii sieci, 3.siatka
mesh builder modelator zazębiony
mesh network sieć o topologii oczek, kratowa
message 1.waidomość, przesyłka, 2.komunikat wysłany emailem, list , informacja
message authentication uwierzytelnienie wiadomości
Message Authentication Code, MAC kod uwierzytelniający wiadomość
message block blok komunikatu
message box okno komunikatu
message channel kanał informacyjny
Message Commands polecenia dialogowe
message confirmation potwierdzanie przesłania komunikatu
message content integirty integralność zawartości widomości
messge digest skrót wiadomości, wyciąg, odcisk, streszczenie wiadomości
messsage exchange wymiana komunikatów
message format format komunikatu, wiadomości
Message Handling Service (MSH) usługa przekazywania komunikatów , waidomości
message handling system system obsługi komunikatów
message header nagłówek komunikatu, wiadomości
message hub koncentrator komunikatów
message integrity code znacznik integralności wiadomości
message line wiersz komunikatu
Message Of The Day, MOTD wiadomość dnia
message origin authentication uwierzytelnianie nadawcy wiadomości
message passing controller kontroler przekazywania, przesyłania wiadomości
message processing przetwarzanie komunikatu
message queueing kolejkowanie komunikatów
message retrieval wyszukiwanie wiadomości
message routing trasowanie ,kierowanie wiadomości, wyznaczanie tras komunikatów
message sequence integrity integralność sekwencji komunikatów
message services usługi komunikacyjne
message slot slot komunikatu
message standard standard komunikatu
message store magazyn wiadomości
message stream strumień, ciąg wiadomości
message switching komutacja wiadomości
message test test komunikatu, wiadomości
message trailer zakończenie komunikatu
Message Transfer Agent (MTA) agent przesyłania komunikatów
message-beginning character znak rozpoczynający komunikat
message-ending character znak kończący komunikat
messaging system system rozpowszechniania wiadomości
meta ads przerywyniki reklamowe
metabit metabit
metacharacter metazank
metaclass meta klasa
metacompilation metakompilacja
metacompiler kompilator metajęzyka, metakompilator
metadata dana opisowa, zbiór danych
metafile meta plik
metal oxide semiconductor read only memory pamięć stała na tranzystorach polowych
Metal Oxide Semiconductor (MOS) półprzewodnik polowy
metalanguage metajęzyk
metalinguistic varaible zmienna metajęzyka
metal-oxide -semiconductor field effect transistor tranzystor polowy typu ,metal - tlenek półprzewodnik, tranzystor polowy MOS
metal-oxide-semiconductor integrated circuit układ scalony MOS
meta-message wiadomość, wpis struktury innych wiadomości
metametric match dopasowanie metametryczne
metarule metareguła
Metcalfe′s law prawo Metaclfa o rozwoju użytkowników sieci
meter 1.mierzyć, 2.miernik, 3.metr
meter coordinates współrzędne metryczne
meter-power supply miernik zasilania
method body ciało metody
method of succesive approximations metoda kolejnych przybliżeń
method of trial and error metoda prób i błędów
method parameter parametr metody
method polymorphism polimorfizm metod
method resolution wybór, określenie metody
metric miernik, metryczny
metrical miarowy
metric transformation transformacja metryki, miernika
Metropolitan Area Network (MAN) sieć miejscka, metropolitalna
mean 1.środek, 2. (wielkość) średnia, przeciętna
mean repair time średni czas naprawy
mean time between data lost średni czas pomiędzy utratą danych
mean time between failures średni czas międzyawaryjny
mean time data access średni czas dostępu do danych
mean time to failure średni czas przedawaryjny
mean time to repair średni czas do naprawy
mean value wartość średnia
measurement pomiar
measuring unit człon pomiarowy
machanical counter licznik mechaniczny
machanical language język sztuczny
machanical shock udar mechaniczny
machanical vibration wstrząs mechaniczny
media access dostęp do nośnika , przez stację lub urządzenie
media conversion przeniesienia danych na inny nośnik (np. z kart dziurkowanych na taśmę mechaniczną)
medium (media) 1.nośnik, 2.ośrodek, środowisko, 3.środek , czynnik
medium średni
medium computer komputer średniej wielkości
medium-scale integration średni stopień scalenia, scalenie średniego stopnia, średnia skala integracji
megabit megabit, 1 Mb = 1024 kilobity = 1 048 576 bitów
megabits per second megabity na sekundę
megabyte megabajt, 1 MB = 1024 kilobitów = 1 048 576 bajtów
megabytes per second megabajty na sekundę
mega-floating-point instructions per second jednostka szybkości pracy komputera, charakteryzująca wydajność obliczeń zmiennoprzecinkowych
megaflops milion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę
membership operation operacja przynależności
membranę keyboard klawiatura membranowa
memorize zapamiętywać, wprowadzać do pamięci
memory pamięć
memory access dostęp do pamięci
memory access conflict konflikt dostępu do pamięci
memory address adres pamięci
memory address counter licznik adresów pamięci
memory addressing adresowanie pamięci
memory address register rejestr adresowy pamięci
memory allocation przydział pamięci
memory buffer register rejestr buforowy pamięci
memory bus szyna pamięci
memory cache bufor pamięci ,szybka pamięć podręczna
memory capacity pojemność pamięci
memory card karta pamięciowa
memory cell komórka pamięci
memory chip kość pamięci, układ pamięciowy
memory cycle cykl pamięci
memory data register rejestr danych pamięci
memory dump zrzut (zawartości) pamięci
memory element 1 .element pamięciowy , 2.komórka pamięci
memory enhancement technology technika rozszerzania pamięci, metoda kompresji obrazu graficznego bez udziału użytkownika w czasie rzeczywistym
memory expansion rozszerzenie pamięci
memory expansion card karta rozszerzenia pamięci
memory fragmentation fragmentacja pamięci, podział pamięci
memory guard ochrona pamięci
memory hierarchy hierarchia pamięci
memoryless channel kanał bez pamięci
memory location 1.komórka pamięci, 2.przydział pamięci
memory lockout blokada dostępu do pamięci
memory management zarządzanie pamięcią
memory management unit jednostka zarządzania pamięcią
memory map mapa pamięci
memory map list wypis mapy pamięci
memory mapped IO wejście wyjście odwzorowane w pamięci
memory mapping odwzorowanie pamięci
memopry overlay nakładka pamięci
memory page stronica pamięci
memory parity bit bit parzystości pamięci
memory power wydajność pamięci, moc pamięci
memory printout wydruk zawartości pamięci
memory protection ochrona pamięci
memory protection violation złamanie ochrony pamięci
memory-reference instruction rozkaz z odwołaniem do pamięci
memory register rejestr pamięciowy
memory sharing podział pamięci
memory size rozmiar pamięci
memory unit jednostka pamięci, moduł pamięci
memory upgrade uzupełnienie pamięci
menu menu, spis możliwości programu
menu bar pasek menu
menu-driven sterowany przez menu
menu-driven program program sterowany przez menu
menu element pozycja menu
menu handler program obsługi menu
menu selection wybór z menu
merge łączyć , dołączać , scalać
merged transistor logic scalony układ logiczny ze wstrzykiwaniem (nośników), układ logiczny MTL, układ IL
merge instruction rozkaz łączenia, rozkaz scalania
merge sort sortowanie przez łączenie
MESFET, metal-semiconductor field-effect transistor tranzystor polowy metal-półprzewodnik, tranzystor MESFET
meshed network sieć kratowa, sieć oczkowa
message komunikat, wiadomość, informacja , przekaz
message authentication uwierzytelnianie wiadomości, sprawdzenie autentyczności wiadomości
message authentication code kod uwierzytelniania wiadomości
message buffering buforowanie komunikatów
message confimration potwierdzenie przesłania komunikatu
message display console konsola (do wyświetlania) komunikatów
message exchange 1.wyminana komunikatów, 2.urządzenie do obsługi komunikatów
message handling system system obsługi komunikatów
message identifier identyfikacja wiadomości
message manufacturing specification zorientowany obiektowo język programowania sieci przemysłowych
message passing przekazywanie komunikatów
message passing multitasking wielozadaniowość z przekazywaniem komunikatów
message polling nawiązywanie łączności przez odpytywanie
message printout wydruk komunikatów
message processing przetwarzanie komunikatu
message gueuing kolejkowanie komunikatów
message-response time czas reakcji na komunikat
message retrieval wyszukiwanie komunikatów
message routing trasowanie komunikatu
message switching komutacja komunikatów, komutacja wiadomości
message transfer przesyłanie komunikatu
messaging poczta elektroniczna
messaging system system korespondencji elektronicznej
MET, memory enhancement technology technika rozszerzania pamięci , metoda kompresji obrazu graficznego bez udziału użytkownika w czasie rzeczywistym
metacharacter meta znak
metacompiler kompilator metajęzyka, metakompilator
metadata metadane
metafile metaplik
Metafont dostępny na zasadach public domain program do tworzenia fontów dla programu TeX
metalanguage meta język
metal-insulator-metal-semiconductor (structure) (struktura) metal-izolator-metal-półprzewodnik, struktura MIMS
metal-insulator-semiconductor transistor tranzystor polowy MIS
metal-nitride-oxide - semiconductor (structure) (struktura) metal-azotek-tlenek-półprzewodnik, (struktura) MNOS
metal-oxide-semiconductor (struktura) metal-tlenek-półprzewodnik, (struktura) MOS
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor tranzystor polowy metal - tlenek - półprzewodnik, tranzystor polowy MOS
metal-oxide-semiconductor integratedd circuit układ scalony metal-tlenek-półprzewodnik, układ scalony MOS
metal-oxide-semiconductor (structure) (struktura) metal-tlenek-półprzewodnik , (struktura) MOS
metal-semiconductor field-effect transistor tranzystor polowy metal-półprzewodnik , tranzystor MESFET
metaprogram metaprogram
metering zliczanie rozmów
method metoda
metric transformation transformacja metryki
metropolitan area network miejska sieć komputerowa, pośrednia między rozległą a lokalną siecią komputerową
MFCC, Magnetic Field Cancel Coil zintegrowany czujnik magnetyczny
MFM, Modified Frequency Modulation modulacja o zmiennej częstotliwości
MFP, Multi Function Printer drukarka wielofunkcyjna
Mgflops, milllion floating-point operations per second milion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę
MHS, Message Handling Service serwis obsługi wiadomości, usługa przekazywania komunikatów
MHz, Mega Hertz jednostka częstotliwości rzędu 106
micro cell mikrokomórka : Mikro(funk)zelle
micro chip mikroukład scalony : Mirkochip
micro computer mikrokomputer : Kleincomputer
micro disk mikrodyskietka : Mikrodiskette
micro instruction mikropolecenie : Mikrobefehl
micro program mikroprogram : Mikroprogramm
microchannel mikrokanał (architektura 32-bitowej szyny firmy IBM)
microcircuit mikroukład : Mikroschaltung
microcode mikrokod : Mikrocode
microcomputer mikrokomputer : Mikrocomputer
microfine microfine, znak jakości tonera
micrograded znak jakości tonera
Micrografix producent oprogramowania
micrographics technologia mikrofilmowa : Mikrofilmtechnologie
micrologic logika z układem
microminiature cicruit mikropodzespół
micromodule mikropodzespół : Kleinstbaugruppe
micron mikrometr: Mikrometer
microprocessor mikroprocesor : Mikroprozessor
microprocessor cooling chłodzenie mikroprocesora : Kühlung des Mikroprozessors
microprocessor instruction set zespół instrukcji mikroprocesora : Mikroprozessor-Befehlssatz
Microsoft producent oprogramowania
microprocessors supported obsługiwane mikroprocesory : unterstützte Mikroprozessoren
microwave mikrofala : Mikrowelle
mid frequency średnia częstotliwość : Mittenfrequenz
middleware warstwa pośrednia : Middleware
midget relay przekaźnik miniaturowy : Kleinstrelais
MIDI port port syntetyzera muzycznego : digitale Schnittstelle für Musikinstrumente
MIDI Sequencer program di zapisu i odtwarzania dźwięku w plikach MIDI : MIDI-Sequenzer
mid-level pośredni : mittler
mid-range user uzytkownik o średnich wymaganiach : Midrange-Benutzer
migration migracja : Wanderung
migration path ścieżka migracji : Migrationspfad
mile mila (1069,33 m) : Meile
miniaturization miniaturyzacja : Miniaturisierung
minicartridge minikaseta (pamięć masowa) : Minikassette
minicomputer minikomputer : Minicomputer
minial password length minimalna długość hasła : minimale Passwortlänge
minimize minimalizować, zmniejszać : minimalisieren
minimize button przycisk minimalizowania : Schaltfläche für Minimieren
minimum burst transfer minimalna prędkość przesyłania pakietów: minimale BurstTransferrate
minimum inventory stan minimalny : Mindestbestand
minitower miniwieża : Miniturm
minitower model model typu miniwieża : Miniturmmodel
minus coefficient współczynnik ujemny : negativer Koeffizient
mirror odbicie, odbijać: Spiegel, spiegeln
mirror site kopia strony na innym serwerze : Speigelung, Mirror-Site
mirored server links (MSL) łącza serwera lustrzanego (MSL) : Mirrored Server Links (MSL)
mirroring odzwierciedlenie, dodatkowe odbicie danych na innym dysku twardym, odbicie lustrzane, tworzenie kopii lustrzanej : Spiegelung, Plattenspiegelung
MIS efficiency wydajność systemu (informatycznego) wspomagającego zarządzanie, controllingu: MIS-Leistung
MIS staff personel wspomagający zarządzanie: MIS-Personal
misalignment błędne rozmieszczenie : Dejustierung
miscalculate obliczyć błędnie : verrechnen
miscalculation błąd rachunkowy : Rechenfehler
miscallaneous rozmaity, mieszany : vielseitig
miscount obliczyć błędnie, błędne obliczenie : falsche Rechnung
misdate wprowadzić błędną datę, błędna data : falsches Datum
mismatch niedopaowanie : Fehlanpassung
misnumbered błędnie ponumerowany : falsch nummeriert
misplacement przestawienie : Vwerstellung
misprint błąd druku: Druckfehler
misrouted błędnie trasowany : fehlgeleitet
missed call połączenie nieodebrane : entgangener Anruf
missing brakujący : fehlend
missing critical enviroment środowisko krytyczne : aufgabenkritisch Umgebung
mission-critical krytyczny : aufgabenkritisch
misspell przeliterować błędnie,napisać błędnie : falsch buchstabieren
mistake pomyłka, pomylić : Fehler
mistranslate przetłumaczyć błędnie : falsch übersetzen
mistranslation błędne tłumaczenie : falsch Übersetzung
mitre-wheel koło zębate stożkowe : Kegelrad
mix mieszać : mischen
mix with file wmieszać plik, wmieszaj plik: Datei einmischen
mix-up mieszanka,pomieszanie : Durcheinander
mixed base notation zapis ze zmieniającą się podstawą
mixed mathematics matematyka stosowana : angewandte Mathematik
mixture mieszanka
MIB simple variable zmienna prosta MIB
MIB table tabela MIB
MIB, Management Indformation Base baza informacji zarządzania (rezydująca w obiekcie)
mickey-mouse slangowe oswajanie się z nowym sprzętem, przeprowadzanie prób z nowymi programami
MICR, Magentic Ink Character Recognition rozpoznawanie znaków zapisanych atramentem magnetycznym
micro mikro-
Micro Channel Architecture chipset, MCA chipset zestaw układów scalonych MCA
Micro Channel Architecture ,(MCA) architektura mikrokanałowa
micro channel bus magistrala mikrokanałowa
microaggregation mikroagregaca
microassembler mikroasembler
microcard mikrokarta
microkcassette mikrokaseta
microchip , microcircuit mikroukład, mikroobwód
microcode 1.mikroprogram, 2.mikrorozkaz, 3.mikrokod
Microcom Networking Protocol (MNP) sieciowy protokół Microcomu
microcommand mirkorozkaz
microcomputer architecture architektura mikrokomputera
microcomputer back-plane płyta montażowa mikrokomputera
microcomputer bus magistrala , szyna mikrokomputera
microcomputer development system mikrokomputerowy system wspomagania projektowania
microcomputer system
microcontrol store pamięć mikroprogramu
microcontroller mikrokontroler, mikrosterownik
microdevice mikrourządzenie
microelectronics mikroelektronika
microfacet mikropowierzchnia
microfiche, microfilm card mikrofiszka, mikrokarta
microfilm aperturę card karta okienkowa, aperturowa
microfilm jacket, microjacket karta kieszeniowa
microfilm output wyprowadzenie danych na mikrofilm
microfilm recorder rejestrator mikrofilmowy
microfilm viewer copier czytnik , kopiarka mikrofilmów
microfloppy disk mikrodyskietka, mikrodysk elastyczny
microinstruction mikrorozkaz
micromainframe super mikrokomputer
micromanage zarządzać w skali mikro
micrometre mikrometr
micromodule mikromoduł, mikrozespół
micron mikrometr, mikron
microoperation mikropoeracja
microparallelism mikrorównoległość , mikroparalelizm
microphone mikrofon
microprocessor addressing capabilities możliwości adresowe mikroprocesora
microprocessor architecture architektura mikroprocesora
microprocessor chip układ mikroprocesora, mikroprocesor, kość mikroprocesora
microprocessor control unit jednostka sterowania mikroprocesora
microprocessor cooling chłodzenie mikroprocesora
microprocessor debugging procedure procedura uruchomieniowa mikroprocesora
microprocesor development system mikroprocesorowy system wspomagania projektowania
microprocessor engineering technika mikroprocesorowa
microprocessor timing taktowanie mikroprocesora
MicroProcessor Unit, MPU jednostka mikroprocesora
microprogram assembly language język tworzenia mikroprogramów
microprogram control unit jednostka sterująca mikroprogramem
microprogram counter licznik mikroprogramu
microprogram instruction set zbiór rozkazów, instrukcji
microprogram store (storage) pamięć mikroprogramu
microprogrammable ariithmetic processor mikroprogramowany procesor arytmetyczny
microsequence mikrosekwencja
microsite mikroośrodek
microswitch mikroprzełącznik, przełącznik miniaturowy
microware mikrooprogramowanie
microwave integreted circuit mikrofalowy układ scalony
microwriter notatnik elektroniczny
MID, Message IDentifier identyfikator wiadomości
middle conductor przewód zerowy
middleware 1.orpogramowanie pośredniczące, pośrednie, 2.środki programowo-sprzętowe, 3.warstwa pośrednia
MIDI file plik MIDI
MIDI interface card karta MIDI
MIDI Mapper mapowanie w MIDI
MIDI sequencer sekwencer MIDI
MIDI setup map mapa nastaw MIDI
MIDI , Musical Instruments Digital Interface cyfrowy interfejs instrumentów musycznych
mid-level pośredni
midpoint środek
mid-range user użytkownik o średnich wymaganiach
mid-user operator, użytkownik średnio-zaawansowany
migrate przejść, przenieść się
migration przeniesienie, przeprowadzka, migracja
migration path ścieżka migracji (przejścia na inną platformę)
migration policy strategia migracji
MII, Medium-Independent Interface złącze niezależne od medium
milestone etap produkcji orpogramowania
millenium compliance, Y2K zgodność z rokiem 2000
mili mili-
miliampere, (mA) miliamper
Million Instructions Per Second .(MIPS) milion rozkazów na sekundę
Millipede technologia cyfrowego zapisu danych
millisecond, (ms) milisekunda
MILNET, Military Network sieć wojskowa
MIMD, Multiple Instruction stream - Multiple Data wielokrotny strumień rozkazów, danych
MIME, Multipurpose Internet Mail Extension uniwersalne rozszerzenie internetowej poczty elektronicznej
mimicking mimikra, spoofing (celowe fałszowanie informacji), deinformacja
min cut placement alogirthm algorytm minimalizacji liczby przecięć ścieżek drukowanych
minicomputer ,mini minikomputer
minidisk minidysk
minimal Basic minimalna norma języka Basic (zaakceptowana przez ISO)
minimal tree drzewo minimalne
minimax technique metoda aproksymacji minimaks
minimise, minimize minimalizować
Minimize button przycisk Minimalizuj
minimum access (latency) programming programowanie z uwzględnieniem kryterium najkrótszego czasu dostępu
minimum access code, minimum delay code kod z minimalnym czasem dostępu
minimum burst transfer rate minimalna prędkość przesyłania pakietów
minimum configuration konfiguracja minimalna
minimum cost flow problem problem przepływu minimalnym koszcie
minium latency minimalny czas oczekiwania
minimum path length algorithm algorytm wyznaczania ścieżki o minimalnej długości
minimum processing time minimalny czas przetwarzania
minimum redundance code kod minimalnie redundancyjny, nadmiarowy
minimum trainig szkolenie minimalne
minimum value wartość minimalna
minimum-distance code kod minimalno-odległościowy
minimum-weight routing trasowanie minimalno-wagowe
minitower model model typu miniwieża
miniwinny mały dysk Winchester
minimax metoda minimaksowa
minor 1.podwyznacznik, minor, 2.liczba poboczna, 3.mniejsza, 4.podrzędny
minor cycle cykl podrzędny
minor component składnik drugorzędny
minor defect nieznaczna wada
minor device number drugorzędny numer urządzenia
minor failure nieistotny błąd, niesprawność
minor inspection mały przegląd okresowy
minor repair drobna naprawa
minor revision mniej istotna korekta
minuend odejmna
minus, minus sign minus
mip map mipmapa
MIP mapping odwzorowanie MIP
MIPS, Milion Instructions Per Second milion rozkazów na sekundę
mirrror 1.odbijać, 2.tworzyć kopię lustrzaną, odzwierciedlać, kopiować , 3.kopia, 4.odbicie
mirror image odbicie lustrzane
mirror site 1.siedziba zwierciadlana, regionalna, 2.węzeł lustrzany, 3.kopia strony na innym serwerze
mirroring odbicie lustrzane, zwierciadlane w grafice
MIS efficiency wydajność systemu informatycznego, działu informatycznego
MIS staff personel informatyczny
MIS, Management Information System system informowania kierownictwa
misaligned źle rozmieszczony
misapplication niewłaściwe zastosowanie
miscalculation złe obliczenie , błąd rachunkowy
miscellaneous functions funkcje różnorodne
miscomapre nie zgodzić się (przy porównaniu)
miscount błędnie obliczać, błąd liczenia
MISD, Multiple Instruction Single Data stream zwielokrotniony strumień rozkazów, danych
misfit niedopasowanie
misinform błędnie informować
misinterpret błędnie, niewłaściwie interpretować
misjudge błędnie, fałszywie oceniać
misleading data dane wprowadzające błąd , dezorientujące
mismatch 1.niedopasowanie, 2.niezgodność, nieodpowiedniość
misnomer niewłaściwa nazwa
misplace niewłaściwie umieszczać
mispresent błędnie przedstawiać
misprint błąd drukarki
misread błąd odczytu
miss 1.chybienie, chybiona odpowiedź , 2.niezgodność
missile pocisk, nazwa znaku poruszającego się swobodnie po ekranie
missing 1.nieobecny, brakujący, 2.zagubiony
missing data brakujące dane
mission critical environment środowisko o kluczowym znaczeniu , podstawowe
mission-critical najważniejszy, o kluczowym znaczeniu, do zastosowań krytycznych
mission-critical application program do zastosowań krytycznych
mispell popełnić błąd ortograficzny, błędnie napisać
mistake omyłka, pomyłka
mistiming rozbieżność w czasie
mistranslation błąd w tłumaczeniu
mistype 1.błędnie wpisać z klawiatury, 2.pomylić się
misuse niewłaściwe zastosowanie, złe użycie, nadużycie
misuse error błąd spowodowany niewłaściwym użyciem
mitigate łagodzić, osłabić
mix gate bramka LUB
mixed base podstawa mieszanego systemu liczenia
mixed contacts connector łącze różnostykowe
mixed discipline mieszany sposób obsługi
mixed display wyświetlanie, obrazowanie mieszane
mixed hardware mieszany sprzęt komputerowy
mixed list lista mieszana
mixed number liczba mieszana
mixed periodic fraction mieszany ułamek okresowy
mixed radix notation zapis ze zmienną podstawą
mixed radix numeration system system liczbowy o zmiennej podstawie
mixed subtype podtyp, mieszanka w MIME
mixed vendor network environment środowisko sieciowe ze sprzętem różnych producentów
mixed-base notation notacja o mieszanej podstawie
mixed-character string łańcuch znaków mieszanych, ciąg znakowy, mieszany
mixed-radix notation notacja o mieszanej podstawie
mixing class klasa mieszana
MIB, management information base baza informacji zarządzania (w sieci komputerowej)
MIB table tabela MIB
mickey-mouse oswajanie się z nowym sprzętem, przeprowadzanie prób z nowymi programami
MICR, magnetic ink character reader czytnik znaków zapisanych atramentem magnetycznym
MICR magnetic ink character recognition rozpoznawanie znaków zapisanych atramentem magnetycznym
microcard mikrokarta
micro-channel architecture architektura mikroukładu (32 bitowa magistrala danych)
microcircuit mikroukład
microcode mikrokod
microcoding mikroprogramowanie
microcomand mikrorozkaz
microcomputer mikrokomputer
microcomputer chip chip mikrokomputerowy
microcomputer development system mikrokomputerowy system wspomagania projektowania
microcontroller mikrosterownik
microcontrol store pamięć mikroporgramu
microelectronics mikroelektornika
microelement miniaturowy element układu elektronicznego
microfiche mikrofisza
microfilm mikrofilm
microfilm aperturę card karta okienkowa, karta aperturowa
microfilm card mikrokarta
microfilm output wyprowadzanie (danych) na mikrofilm, wyjście mikrofilmowe
microfilm punched card karta okienkowa , karta aperturowa
microfilm viewer-copier czytnik - kopiarka mikrofilmów
microfloppy (disk) mikrodyskietka, mikrodysk elastyczny
micrographics mikrografika
microinstruction mikrorozkaz
micromainframe superminikomputer
microminiaturization mikrominiaturyzacja
micromodule mikromoduł, mikrozespół
microoperation mikrooperacja
microprocessor mikroprocesor
microprocessor cache memory pamięć podręczna mikroprocesora
microprocessor chip chip mikroprocesora, układ scalony mikroprocesora
microprocessor control unit układ sterowania mikroprocesora
microprocessor development system mikroprocesorowy system wspomagania projektowania
microprocessor unit jednostka mikroprocesorowa
microprogram mikrprogram
microprogrammable arithmetic processor system mikroprogramowany procesor arytmetyczny
microprogrammed circuit , unit układ mikroprogramowalny
microprogramming mikroprogramowanie
Microsoft disk operating system dyskowy system operacyjny firmy Microsoft
microwave integrated circuit mikrofalowy układ scalony
microwave waveguide falowód mikrofalowy
middlweware środki programów-sprzętowe
MIDI, musical instrumental digit interface MIDI, interfejs cyfrowy do instrumentów muzycznych
MIDI port port syntezatora muzycznego
MIDI sequencer program rejestrujący i odtwarzający dźwięki zapisane w plikach MIDI
midrange computer komputer średniej mocy
migration migracja
milion character to repair milin znaków do naprawy ,miara niezawodności drukarek komputerowych
milion floating-point operations per second milion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę
million instructions per second milion operacji na sekundę
MIMD, multiple instructions - multiple data wiele rozkazów działających na wielu danych, typ architektury kompterowej
MIME, multipurpose Internet mail extension standard Internetu umożliwiający dołączenie plików binarnych do przesyłek poczty elektornicznej
MIMS, metal-insulator-metal-semiconductor (structure) (struktura) metal-izolatro-metal-półprzewodnik , (struktura) MIMS
mind uważać
miniaturization miniaturyzacja
minicimputer minikomputer
minidiskette , mini-floppy disk minidyskietka , minidysk elastyczny
minimax minimaks
minium-access programming programowanie z uwzględnieniem kryterium najkrótszego czasu dostępu
minimum configuration konfiguracja minimalna
minimum-distance code kod minimalno-odległościowy
minimum-latency programming programowani z uwzględnieniem najkrótszego czasu dostępu
minimum redundancy code kod minimalnie nadmiarowy
minimum-weight routning trasowanie minimalnowagowy
minor drugoplanowy , drugorzędny
minor control change zmiana danych kontrolnych w małym cyklu (maszyny liczące)
minor cycle cykl mały, okres mały (maszyny liczącej)
MIPS, milion intsructions per second milion rozkazów na sekundę (wskaźnik szybkości pracy procesora)
mirrored disk array tablica dysków lustrzanych
mirroring 1.lustrzane odbijanie (w grafice komputerowej), 2.metoda zabezpieczenia danych przez kopiowanie na poziomie aplikacji
MIS, management information service usługi informacyjne zarządzania
MIS, management information system system informacyjny zarządzania
MIS, metal-insulator - semiconductor (structure) (struktura) metal-izolator-półprzewodnik, (struktura) MIS
MIS, microwave integrated circuit mikrofalowy układ scalony
misalignment rozmieszczanie
miscellaneous mieszany, rozmaity
miscellaneous functions funkcje różnorodne
MISD, multiple instructions - single data wiele rozkazów działających na pojedynczych danych ,typ architektury komputerowej
misdialing złe wykręcenie numeru, złe wybranie numeru
misentry błędne wprowadzenie (np. danych)
misfeed złe podanie (np. karty w czytniku)
MISFET, metal-insulatro-semiconductor FET tranzystor polowy MIS
mismatch niedopasowanie, złe dopasowanie
mismatch factor współczynnik niedopasowania
mismatch loss strata wskutek niedopasowania
misplaced źle umieszczony, nie w porę
mispositioning błędne umieszczenie
misprint błąd drukarki, omyłka w druku
misread błąd odczytu
missing 1.brakujący, 2.zgubiony
missing error błąd braku (np. pliku)
mission-critical software oprogramowanie o znaczeniu startegicznym
missort błąd sortowania
mistiming zły wybór chwili
mistype błąd maszynopisania
mixed mieszany, wymieszany
mixed-base notation, mixed-radix notation notacja o mieszanej podstawie
mixed subtype podtyp mieszany
MLB, multilayer board płytka wielowarstowa
MM D, Mixed-Mode CD mieszany format zapisu CD
MM, Media Manager Menedżer Mediów
MM, MultiMedia narzędzia informacji, multimedia
MMC, MultiMedia Card karta multimedialna
MMI, Man Machine Interface interfejs człowiek - maszyna
MMU, Memory Management Unit moduł, jednostka zarządzania pamięcią
MMVF, MultiMedia Video File wieloformatowy plik filmowy
MMX, MultiMedia eXtension zestaw multimedialnych instrukcji dodatkowych procesora
MMFS, manufacturing message format standard przemysłowy standard formatu przekazu
MMI, man machine interface współpraca człowiek-komputer
MMS, message manufacturing specification zorientowany obiektowo język programowania sieci przemysłowych
MMTA, mail multitasking message transfer agent program firmy Microsoft, umożliwia wielozadaniową obsługę poczty elektronicznej
MMU, memory management unit jednostka zarządzania pamięcią
MMX, multimedia exension multimedialne rozszerzenie listy rozkazów, modyfikacja procesora
mnemonic mnemonik
mnemonic address adres mnemoniczny
mnemonic operation code mnemoniczny kod operacji
mnemonic programming language mnemoniczny język programowania
mneomonics mnemoniki
MNOS, metal-nitride-oxide-semiconductor (struktura) metal-zaotek0tlenek-półprzewodnik, (struktura) MNOS
mnenmonic assembler asembler języka mnemonicznego , symboicznego
mnemonic device name mnemoniczna nazwa urządzenia
mnemonic language język mnemoniczny, symboliczny
mnemonic programming language mnemoniczny język programowania
MNPS, Microcom Networking Protocol 5 sieciowy protokół Microcomu wersja 5
mnemonic mnemoniczny, mnemotechniczny : mnemotechnisch
mnemonic code kod mnemoniczny ,symboliczny kod rozkazu: mnemonischer Code
MNP(Mobile Number Portability) przenośność numeru : Rufnummermitnhame, Rufnummerportierung
mobile ruchomy, przenośny, mobilny : mobil
mobile business center mobilne centrum biznesu : mobiles Geschäftszentrum
mobile equipment urządzenie przenośne : mobiles Gerät
mobile processor procesor zaprojektowany do zastosowań w urządzeniach przenośnych : Mobile Processor
mobile user need potrzeby użytkownika mobilnego : Bedürfnisse der mobilen Nutzer
mobility ruchomość,prznośność : Beweglichkeit
modal dialog box modalne okno dialogowe : mobiles Dialogfeld
mode , oscillation tryb, tryb pracy, wartość najczęstsza, drganie, sposób: Modus, Schwingung
mode of operation tryb pracy : Betriebsart
mode of transmission tryb tansmisji : Übertragungsart
model model : Model
model availability dostępność modeli : Verfügbarkeit der Modelle
modeless dialog box niemodalne okno dialogowe : nichtmodale Dialogbox
modem modem (modulator/demodulator) : Modem
modicum mała ilość : Wenige
modification modyfikacja : Modifizierung
modification routine program modyfikacyjny Änderungsroutine
modified zmodyfikowany : modifiziert
modify zmieniać ,modyfkiować : modifizieren
modify firmware enviroment variables modyfikowanie zmiennych oprogramowania układowego : Ändern von System-Umgebungsvariablen
modul moduł,jednostka funkcjonalna
Modula język programowania
modular modularny : aus Baustein aufgebaut
modular concept koncepcja modularna : modulares Konzept
modular design budowa modułowa : Modulbauweise
modular hub koncentrator modułowy : modularer Hub
modulation moulacja,impulsowanie : Modulation
modulation rate szybkość modulacji : Schrittgeschwindigkeit
modulator regulator,modulator : Modulator
module moduł, element konstrukcyjny : Modul
modulus wartość bezwzględna liczby zespolonej : Absolutwert einer komplexen Zahl
moire reduction redukcja mory, redukcja efektu mory : Moiréreduzierung
moistness,moisture wilgotoność : Feuchtigkeit
molecular electronics elektronika molekularna : Molekularelektronik
molten stopiony: geschmolzen
moment of inertia moment bezwładności : Trägheitsmoment
monadic operation operacja z jednym argumentem : Operation mit einem Operanden
money transfer ruch płatniczy : Zahlungsverkher
monitor monitor ekranowy,program zarządzający,monitor : Bildschrim, Monitor
monitor display monitor ekranowy : Bildschrimmonitor
monitor printer drukarka kontrolna
monitor stand podstawka monitora : Bildschrimständer
monitoring nadzorowanie, monitorowanie : Überwahung
monitoring tool narzędzie monitorowania : Überwahungstool
monkey-wrench klucz nastawny pojedynczy : Schraubenschlüssel
monochrome jednobarwny, monochromatyczny : monochrom
monochrome display moitor monochromatyczny : monochrom Bildschrim
monocular jednooczny : einäugig
monostable circuit obwód jednostabilny : monostabile Schaltung
monstable flip-flop układ relaksacyjny jednostabilny : monostabile Kippschaltung
monosyllabe słowo jenosylabowe : einsilbigen Wort
monthly fee opłata miesięczna : monatliche Gebühr
More więcej opcji : weitere Option
mordant wytrawa, zaprawa
morgue archiwum : Archiv
morphing morfing: Morphing
MOS półprzewodnik oparty o tlenek metalu : Metalloxid-Halbleiter
mosaic printer drukarka matrycowa : Matrixdrucker
MOSFET tranzystor polowy typu metal-tlenek-półprzewodnik
most significant bit bit o największym znaczeniu : höchstwertiges Bit
motherboard płyta główna, płyta przednia : Mainboard, Hauptplatine
motif motyw, nazwa podstawowego oprogramowania standardowego dla graficznych powłok użytkownika
motion ruch : Bewegung
motion pictures film : Film
Motorola producent elementów elektronicznych
mounting montaż ,okucie, nalot : Beschlag
mounting bracket wspornik montażowy : Montageklammer
mounting hardware osprzęt montażowy: Montagehardware
mounting rail szyna montażowa : Montageschiene
mounting rail kit szyna montażowa : Montageschienesatz
mounting template szablon montażowy : Montageschablone
mouse mysz : Maus
mouse keys klawisze myszy : Maustasten
mouse-pad podkład pod mysz : Mauspad, Mausuterlange
mouse pointer wskaźnik myszy : Mauszeiger
mouse release button przycisk zwlaniania myszy : Mausfreigabeknopf
move przenieść : verschieben
move tool narzędzie przesunięcia : Werkzeug zum Verschieben des Textes
moveable ruchomy : beweglich
MO disk dysk magnetyczno-optyczny
mobile mobilny, ruchomy, przenośny
mobile application aplikacja podróżna, dla użytkowników komputerów przenośnych
mobile business centre mobilne centrum biznesu
mobile code mobilny kod
mobile device urządzenie przenośne
mobile processor procesor do notebooków, przenośny
mobile programming programowanie z mobilnym kodem
mobile user użytkownik komputera przenośnego
mobile user need potrzeby użytkownika mobilnego
mobility gap luka ruchliwości nośników ładunku
mock up makieta, model, imitacja
mockingbird podkładka, (program hakerski symulujący działanie systemu w celu otrzymania hasła)
mod modulo (operacja obliczania reszty)
modal modalny
modal dialog box modalne okno dialogowe
modal logic logika modalna
mode 1.tryb pracy, 2.rodzaj , 3.uprawnienie, prawa, tryb dostępu
mode name nazwa trybu
mode of operation tryb działania
model avaliability dostępność modeli
model checker tester modeli
model checking sprawdzanie modelu
model number liczba modelowa
model space przestrzeń modelu
model statement instrukcja modelowa
model system system modelowy
model test badanie modelowe
model theory teoria modeli
modeless command zlecenie niezależne od trybu pracy
modeless dialog box niemodalne okno dialogowe
modeless system system z jednolitym trybem
modeling aids środki modelowania
modeling language język modelowania
modeling tool narzędzie do modelowania
Model-View-Controller, MVC model-widok-kontroler, instrukcja Javy
modem connector gniazdo modemu
modem initialization string ciąg inicjujący modem
modem rate prędkość transmisji modemu
modem settings ustawienia modemu
modem speed prędkość transmisji modemu
modem standards standardy modemowe
MODEM. ModualtorDEModulator (etymolgia modemu), modem
moderated list lista moderowana, cenzurowana lista dyskusyjna
moderated mailing list moderowana lista korespondencyjna , lista wysyłkowa
moderator moderator
modern nowoczesny
modernization unowocześnienie , modernizacja
modification modyfikacja, zmiana
modification detection code znaczniki integralności, kod sygnalizujący modyfikację
modification list
modification tape taśma aktualizująca plik
Modified Frequency Modulation (MFM) modulacja o zmiennej częstotliwości
modifier 1.modyfikator, parametr modyfikacji, 2.słowo indeksowe, rejestr indeksowy
modifier block blok modyfikujący
modifier register rejestr modyfikacji, indeksowy, rejestr B
modify address adres modyfikujący
Modula2 język programowania współbieżnego (rozwinięcie języka Modula)
modular architecture architektura modułowa, modularna
modular arithmetic arytmetyka modularna, modulo
modular computer system modułowy system komputerowy
modular concept projekt modularny
modular design budowa modułowa
modular design of electronics modułowe projektowanie urządzeń elektronicznych
modular hub koncentrator modułowy
modular programming programowanie modułowe
modular system system modułowy, modularny
modulated signal sygnał modulowany
modulation rate szybkość modulacji
module bay wnęka na moduły
module binding zestawienie, łączenie, wiązanie modułów
module invariant niezmiennik, inwariant modułu
module library biblioteka modułów
module strength trwałość, odporność modułu
modulo addressing adresowanie modulo
modulo arithemtic artymetyka modulo
modulo counter licznik modulo
modulo-N check test modulo-N
modulus 1.moduł, 2.współczynnik modyfikacji, 3.słowo, rejestr indeksowy
moire pattern mora (zniekształcenie powielające)
moire reduction redukcja mory
molecular modeling modelowanie molekularne
monadic Boolean operation jednoargumentowa operacja boole′owska
monadic opertion, unary operation operacja jednoargumentowa
moniker 1.przydomek, 2.indywiduator klasy obiektów
monitor 1.moitorować, śledzić, nadzorować, 2.monitor, terminal, 3.program zarządzający, monitor programowy
monitor display monitor ekranowy
monitor counter licznik kontrolny
monitor places miejsca odwiedzone
monitor printer drukarka kontrolna
monitor program program monitorujący, nadzorujący, monitor
monitor stand podstawka monitora
monitor white point punkt bieli monitora
monitored control system zamknięty układ regulacji, ze sprzężeniem zzwrotnym
monitoring 1.nadorowanie, kontrola, monitorowanie, 2.sygnalizacja ostrzegawcza
monitoring file zbiór monitorowania
monitoring receiver odbiornik kontrolny
monitoring system 1.system kontroli, 2.monitor
monitoring tool narzędzie do monitorowania
mono mono-, jedno-, pojedynczy
monoalphabetic cipher szyfr monoalfabetyczny
monochromatic light światło monochromatyczne
monochrome jednobarwny, monochrmatyczny
monochrome composite monitor monitor monochromatyczny zespolony
monochrome display monitor ekranowy
Monochrome Display Adapter (MDA) adapter monitora monochromatycznego trybu znakowego
monochrome display/printer adapter adapter monitora monochromatycznego i druarki
monochrome monitor monitor monochromatyczny
monohybrid circuit hybrydowy układ scalony
monoid podgrupa jednoelementowa, monoid
monolith technique technika monolityczna
monolithic driver sterownik monolityczny
monolithic integrated circuit monolityczny układ scalony
monomorphism monomorfizm
monoprogramming system system jednozadaniowy
monospaced font czcionka nieproporcjonalna
monostable monostabilny
monotonic reasoning wnioskowanie jednostajne
monotonicity monotoniczność
Monter Carlo method metoda Monte Carlo do symulacji systemów
morphing morfing (w grafice komputerowej przejście jednego obrazu w drugi)
MOS memory pamięć MOS
mosaic printer drukarka mozaikowa, matrycowa, igłowa
mosaic, phosphor dots mozaika
most likely estimation ocena najbardziej wiarygodna
Most Significant Bit, msb , Most Significant Digit (MSD) najbardziej znaczący znak, cyfra
mother daughter board connector złącze do równoległego łączenia płytek
mother node wierzchołek główny
mother board płyta główna
motion blur rozmycie ruchem, ruchu
motion path tor ruchu
motion vector wektor ruchu
motionless nieruchomy
mottle plamki w obrazie
mount 1.zamontować dysk w systemie, 2.przyłączyć, osadzić, zainstalować, 3.podstawa, 4.oprawa, 5.umiejscowienie
mounting bracket wspornik montażowy
mounting hardware sprzęt montażowy
mountig rail szyna montażowa
mounting rail kit zestaw szyn montażowych
mounting template szablon montażowy
mountpoint miejsce, punkt montowania
mouse myszka, mysz komputerowa
mouse acceleration ustawienie szybkości wskaźnika
mouse arrow strzałka, kursor, wskaźnik myszy
mouse button klawisz, przycisk myszy
mouse click kliknięcie myszą
mouse connector 1.wtyk myszy, 2.złącze myszy
mouse cursor kursor myszy
mouse driver sterownik myszy
mosue pad podkładka pod myszkę
mouse pointer wskaźnik noszy
mouse release button przycisk zwalniania myszki
mouse sensitivity szybkość wskaźnika myszy
mouse tracking śledzenie myszy
mouse wheel kółko myszki
mouse-driven sterowany za pomocą myszy
mousedriven commands polecenia wydawane myszą
movable (moving) head disk dysk z ruchomą głowicą
movable head głowica ruchoma
movable random access dostęp swobodny do urządzenia o wymiennym nośniku
move 1.poruszać się, 2.przenosić , przemieszczać, przesuwać
move block przeniesienie bloku
move instruction rozkaz przesłania
move mode tryb przesyłania
movement przesunięcie, przemieszczenie , ruch
movie file plik obrazów, wideo
Moving Domain Memory, MOD pamięć domenowa
MO-CD, magnetoptic(al) compact disk magnetooptyczna płyta kompaktowa, pozwalająca na wielokrotny zapis i odczyt danych
MOD, moving-domain memory pamięć domenowa
mode tryb (pracy)
model model
model error błąd modelu
modelling modelowanie
model number liczba modelowa
model statememnt instrukcja modelowa
model symbol symbol modelowy
modem, modulator-demodulator modem
modification modyfikacja
modifiier 1.modyfikator, parametr modyfikacji, 2.słowo indeksowe, rejestr indeksowy
modifier register rejestr modyfikacji, rejestr inkesowy
modify modyfikować
Modula 2 język Modula, 2. język programowania wysokiego poziomu, przeznaczony do nauczania zasad programowania - rozwinięcie języka Pascal
modular modułowy modularny
modularity modułowość, modularność
modulate modulować
modulating signal sygnał modulujący
modulation modulacja
modulation code kod modulacji
modulation factor głębokość modulacji
modulation frequency częstotliwość modulująca
modulation index wskaźnik modulacji częstotliwości
modulation noise szumy modulacyjne
modulator modulator
modulator-demodulator modem
module moduł, znormalizowany element zamienny
module library biblioteka modułów
modulo modulo
modulo N counter licznik modułów N
modulo 2 sum sumo modulo 2
modulus 1.moduł, 2.współczynnik
moiré mora
monadic operation operacja jednoargumentowa
monitor 1.monitor (ekranowy) , 2.monitor, program zarządzający
monitored control system zamknięty układ regulacyjny, układ regulacji ze sprzężeniem zwrotnym
monitoring kontrola, monitorowanie , ostrzeganie
monitor operating system kontrolny system operacyjny
monitor printer drukarka kontrolna
monitor program program zarządzający
monitor routine 1.procedura śledząca, np. postęp przetwarzania, 2.program zarządzający, 3.procedura diagnostyczna
monochrome jednobarwny, monochromatyczny
monochrome display adapter adapter monitora monochromatycznego, karta MDA
monolithic monolityczny
monospaced font font nieproporcjonalny, w którym wszystkie znaki mają taką samą szerokość
monostable monostabilny
monostable circuit układ monostabilny
monostable multivibrator przerzutnik monostabilny, uniwibrator
moot poruszać sprawę, poddawać dyskusji
Mops, milion operations per second milion operacji na sekundę
MOS, metal-oxide-semiconductor (structure) (struktura) metal - tlenek- półprzewodnik , (struktura) MOS
MOSFET, metal-oxide-semiconductor field-effect transistor tranzystor polowy metal-tlenek-półprzewodnik, tranzystor polowy MOS
most significant bit bit najbardziej znaczący
most significant bit character znak najbardziej znaczący
motherboard płyta główna, płyta podstawowa (komputera)
mother node wierzchołek główny
motion-compensated interpolation metoda kompresji obrazu ruchomego, na podstawie dwóch klatek obrazu ruchomego metod a interpolacji oblicza się klatkę pośrednią
motion-compensated prediction metoda kompresji obrazu ruchomego, pozycję elementu obrazu oblicza się na podstawie wektorów ruchu odniesionych do obrazu wzorcowego
motion compensation metoda kompresji obrazu ruchomego, każdą klatkę obrazu ruchomego można uyskać przez transformację poprzedniej
Motion Picture Expert Group grupa ekspertów filmowych (opracowała metodę MPEG kompresji sekwencji obrazów wykorzystująca m.in. trnasformatę DCT
Motorola 680x0 rodzina 16 i 32- bitowych mikroprocesorów firmy Motorola
mount 1.podtsawa, 2.oprawa, 3.umiejscowienie , 4.osadzać, montować, instalować
mouse mysz (manipulacyjna)
mousepad podkładka pod mysz
mouse pointer wskaźnik myszy (kursor)
movable head głowica ruchoma
move poruszać się, przenosić
move instruction rozkaz przeniesienia
move mode tryb przesyłania
moving-domain memory pamięć domenowa
moving-head disk dysk z ruchomymi głowicami
MPRII compliance zgodność ze standardem MPRII : MPSII-Übereinstimmung
MP, Media Player odtwarzacz mediów, multimedialny
MP3, MP4. MediaPlayer3 audio odtwarzacz formacie MP3 lub MP4, format kompresji dźwięku cyfrowego
MPEG, Moving Pictures Experts Group grupa ekspertów filmowych, format kompresji filmów
MPLS, Multiprotocol Label Switching grupa robocza w ramach IETF
MPOA, MultiProtocol Over ATM protokół routingu rozproszonego przez ATM
MPP, Multimedia Protection Protocol protokół ochrony multimediów
MPPP, Multi-link Point to Point Protocol wielopołączeniowy protokół punt-punkt
MPS, Microsoft Proxy Server serwer pośredniczący firmy Microsoft
MPSS, Maximum Performance Spinning System technologia przyspieszenia pracy napędów DVD
MPU, MicroProcessor Unit jednostka mikroprocesorowa
MPE, multiprogramming executive wielozadaniowy system operacyjny firmy Hewlett Packard
MPEG, Motion Picture Expert Group 1.grupa ekspertów filmowych, 2. metoda kompresji sekwencji obrazów, opracowana przez grupę MPEG, wykorzystująca m.in. transformatę DCT
MPP, massive parallel processing masowe przetwarzanie równoległe (w systemach wieloprocesorowych)
MPR, multiprotocol router wieloprotokołowe urządzenie trasujące, ruter wieloprotokołowy
MPS, multiprogramming system system wieloprogramowy
MPU, multiprocessor unit jednostka mikroporocesorowa
MPX, multiprocessor extension rozszerzenie wieloprocesorowe (typ programu)
M-Q register multiplikator , rejestr służący w połączeniu z akumulatorem, do wykonywania operacji mnożenia i dzielenia
M-R ,Magento-Resistive magnetyczno-opornościowy
MSAA, Microsoft Active Accessibility przystosowanie systemu dla niepełnosprawnych MS
MSB, Most Significant Bit bit najbardziej znaczący
MSD, Most Significant Digit najbardziej znacząca cyfra
MSDE, Microsoft Data Engine sieciowa baza danych MS
MSIE, Microsoft Internet Explorer przeglądarka internetowa Microsoft
MSN, Microsoft Network platforma sieciowa Microsoft
MSN, Multiple Subscriber Number wielokrotny numer abonenta
MSR, Magnetic-inducted Super Resolution wysoka rozdzielczość magnetyczno-indukcyjna dysków MO
MSS, Man Switching System sieciowy system komutacyjny
MS-Office nazwa pakietu oprogramowania
MSB bit o największym znaczeniu : höchstwertiges Bit
MS-DOS Prompt zgłoszenie konwersacyjne MS-DOS : MS-DOS- Eingabeaufforderung
MSI (medium scale integration) scalenie, do średniego stopnia : mittlere Integration
MSB, most significant bit bit najbardziej znaczący
MS-DOS, Micrsofft disk operating system dyskowy system operacyjny firmy Microsoft
MSI , medium-scale integration średni stopień scalenia, scalenie średniego stopnia, średnia skala integracji
MS Windows, Microsoft Windows wielozadaniowy system operacyjny firmy Microsoft z graficznym interfejsem użytkownika
MTBF (mean time between failures) średni czs między dwoma awariami : mittlere Zeitspanne zwischen zwei Ausfällen
MTTR (mean time to repair) średni czas naprawy : mittlere Reparaturzeit
MTA, Mail (Message) Transfer Agent agent przesyłania poczty, wiadomości
MTBF, Mean Time Between Failures średni czas bezawaryjnej pracy
MTF, Mean Time To Failure średni czas przedawaryjny
MTH, Memory Translator Hub element procesora do obsługi SDRAM
MTS, MetaStream format grafiki 3D dla internetu
MTS, Multi-channel TV Sound wielokanałowy telewizyjny system dźwiękowy
MTBDL, mean time beetween data lost średni czas pomiędzy utratą danych
MTBF, mean time between failures średni czas międzyawaryjny
MTBR , mean time between repair średni czas między naprawami
MTDA, mean time data access średni czas dostępu do danych
MTL, merged transistor logic scalony układ logiczny, ze wstrzykiwaniem (nośników, układ logiczny MTL, układ I2L
MTTF, mean time to failure średni czas przedawaryjny
MTTR, mean time to repair średni czas do naprawy
MTU, magnetic tape unit jednostka pamięci taśmowej, jednostka taśmowa
MTU, maximum transmission unit maksymalna wielkość jednostki transmisyjnej ,największa ilość informacji jaką można przesłać w danej sieci za pomocą pojedynczego pakietu
mu-SIMP język programowania
muffle mufa, gniazdo, otoczyć, zawinąć : Muffe
multi address instruction polecenie wieloadresowe : Mehradressbefehl
multi address message list seryjny : Rundbrief
multi frequency code wybór wieloczęstotliwościowy : Mehrfrequenz-Wählverfahren
multi process technology technologia wieloprocesorowa : Multiprozessortechnologie
multi tasking tryb wielozadaniowości : Multitasking
multibyte instruction polecenie składające się z wielu słów : Mehrwortbefehl
multicast multiemitować, rozsyłać grupowo, połączenie wielopunktowe : mehrfach übertragen, mehrfach versenden, Mehrpunktverbindung
multicast per second multiemisje na sekundę : mehrfache Übertragung pro Sekunde
multicast support obsługa multiemisji : Multicast-Unterstützung
multiacsting multiemisja : Multicating
multicasts sent zrealizowane multiemisje : versendete Gruppenpakete
multifunction modem modem wielofunkcyjny : Mehrfunktionsmodem
multilevel address adres pośredni : die indirekte Adresse
multimedia multimedia, połączenie audio, wideo , pisma i języka mówionego : Multimedia
multimedia application aplikacja multimedialna : multimediales Anwendungsprogramm
multimedia keyboard klawiatura multimedialna : Multimediatastatur
multipack opakowanie zbiorcze, wielopak : Mehrfachverpackung
multipath transmission przekaz wielościeżkowy : Mehrwegübertragung
multiplatform manageability administrowanie wieloma platformami : Verwaltung von multiplen Plattformen
Multiplan arkusz klakulacyjny
multiple wielokrotność, wielokrotny : vielfach
multiple address code kod wieloadresowy : Mehradressencode
multiple choice wybór spośród różnych możliwości : Mehrfachauswahl
multiple choice query zapytanie z wyborem spośród wielu możliwości : Multiple-Choice - Abfrage
multiple choice question pytanie z wyborem spośród wielu możliwości : Multiple-Choice-Frage
multiple connector łącznik wielokrotny (zbiorczy) : Mehrfachsteckverbinder
multiple digit number liczba wielocyfrowa, wielopozycyjna : mehrstellige Zahl
multiple inheritance wielodziedziczenie : Mehrfachverbung
multiple monitor support obsługa więcej niż jednego monitora : Unterstützung mehrerer Bildschrime
multiple firm firma posiadająca filie
multiplex wiązać, wiązkować, wielokrotny : vielfach, bündlen
multiplex channel kanał multipleksowy : Multiplexkanal
multiplex mode tryb multipleksowy : Multiplexbetrieb
multiplex operation tryb wielokrotny : Mehrfachbetrieb
multiplexed information zwielokrotnienie, tryb wielokrotny : gebündelte Nachricht
multiplexer multiplekser : Multiplexer (Kanalaufteiler)
multiplexing wiązkowanie, multipleksowanie : Bündeln, Multiplexing
multiplexor channel kanał multiplekserowy : Multiplexkanal
multiplicand mnożna : Multiplikand
multiplication mnożenie,powielanie : Multiplikation,Vervielfältigung
multiplication table tabliczka mnożenia : Multiplikationstafel
multiplier mnożnik : Multiplikator
multiplier register rejestr mnożnika : Multiplikationsregister
multiply mnożyć : multiplizieren
multiply instruction polecenie mnożenia : Multiplizierbefehl
multipoint connector złącze wielopunktowe
multipole connector złącze wielobiegunowe : Mehrfachsteckverbinder
multiport repeater wtórnik wieloporotwy : Mehrtorwwiederholer
multiprocessing wieloprocesowość,wieloprzetwarzanie : Multiprozessing, Simultanverarbeitung
multiprocessor hardware sprzęt wieloprocesorowy : Muultiprozessorgerät
multiprogramming tryb wieloprogramowy : Programmverzahnung
multiprotocol dial-in connectivity wieloprotokołowa łącznąść komutowana : Multiprotokoll-Einwahlverbindung
multi-protocol routing routing wieloprotokołowy : Multiprotokollrouting, Multiprotokoll-ROuting
multi-protocol support obsługa różnych protokołów : Multiprotokollunterstützung
multi-purpose module bay uniwersalna kieszeń na moduły : modularer Universal-Einbauschacht
multiscan monitor monitor wieloczęstotliwościowy : Mehrfrequenzmonitor
MultiSpin technika podnoszenia prędkości transferu danych z CD-ROM (przez większą prędkość obrotową)
MultiSync nazwa modelu monitora firmy Sync
multiscanning wieloczęstotliwościowy : Multiscanning
multisegment architecture architektura wielosegmentowa : Multisegment-Architektur
multisite management zarządzanie wieloma ośrodkami : Multisite-Management, Multi-Site-Management
multiswitch port trunking wieloprzełącznikowy trunking portów : Multischalter-Porttrunking
multi-sync color kolorowy wieloczęstotliwościowy : MultiSync Farb-
multitasking wielozadaniowość, pozornie jednoczesny przebieg pracy programów: Multitasking, Mehrprogrammverarbeitung
multitasking enviroment środowisko wielozadaniowe : Multitasking-Umgebung
multithreading jednoczesny przebieg procesów, wielowątkowość : das gleichzeitiges Ablaufen von Prozessen, Multithreading
multi-user wielodostępowy : Mehrbenutzer-
multiuser operating system system operacyjny współdzielony : Mehrbenutzerbetriebssystem
multiuser system system współdzielony : Mehrbenutzersystem
multivendor management koordynowanie różnych dostawców : Multivendor-Management
multivibrator multiwibrator : Multivibrator
music-paper papier do nut : Notenpapier
mutability zmienność : Veränderlichkeit
mutation zmiana,mutacja,przegłos : Mutation
mute wyciszanie : Stummschaltung
mute and volume control klawisze wyciszania i regulacji głośności : Stummschaltungs- und Lautstärkesteuerungstasten
mute button przycisk wyciszania: Stummschaltungstaste
mutilated character znak uszkodzony : verstümmeltes Zeichen
mutilation uszkodzenie : Verstümmelung
mutual wzajemny, zmienny, wspólny
mutual inductance coupling złącze indukcyjne wzajemne : induktive Kopplung
mutually exclusive wykluczając się wzajemnie : sich gegenseitig ausschließend
MUA, Mail User Agent agent poczty
MUA, Multistation Access Unit moduł jednostka wielowejściowa
MUD, Multi-User Dungeon przygodowa gra internetowa
multi- wielo-
multi statement line linia z instrukcjami
multiaccess computer komputer wielodostępny
multiaccess computing obliczanie w trybie wielodostępności
multiaccess network sieć wielodostępna
multiaccess protocol protokół wielodostępny
multiaccess system control terminal terminal sterowania systemem wielodostępnym
multi-access system, multiuser system system wielodostepny
multiaddress computer komputer wieloadresowy
multiaccess computing obliczanie w trybie wielodostępności
multiaccess network sieć wielodostępna
multiaccess protocol protokół wielodostępny
multiaccess system control terminal terminal sterowania systemem wielodostępnym
multi-access system, multiuser system system wielodostępny
multiaddress computer komputer wieloadresowy
multiaddress system system wiueloadresowy
multi-address instruction rozkaz wieloadresowy
multiapplication computer komputer uniwersalny
multiaspect search poszukiwanie wieloaspektowe
Multibank Dynamic Random Access Memory, (MDRAM) wielobankowa dynamiczna pamięć o dostępie swobodnym
multi-board computer komputer wielopłytowy
multibus wielomagistralowy (organizacja szyny adresowej mikrikomputera)
multi-bus system system wielomagistralowy
multibyte wielobajtowy
multicast 1.transmisja, rozsyłanie zbiorowe, multiemisja, przesyłanie na adresy grup,2.multiemitować, rozsyłać grupowo
multicast address adres multiemisji, grupowy
multicast group grupa multiemisji , rozsyłania grupowego
multicast packet pakiet grupowy
multicast router ruter multiemisyjny, z rozsyłaniem grupowym
multicast tunneling tunelowanie multiemisji, rozsyłania grupowego
multicast-enabled network sieć z obsługą multiemisji
multicasting transmisja zbiorowa, przesyłanie pod adres grupowy ,rozsyłanie grupowe , multiemisja
multichannel adapter adapter wielokanałowy
multichannel analog to digital data decoder wielokanałowy analogowo-cyfrowy dekoder danych
multichannel switch przełącznik wielokanałowy
multichannel tape taśma wielościeżkowa
multichip wieloukład
multichip integrated circuit wielokostkowy układ scalony
multicolour (color) wielobarwny
multicolour Cathode Ray Tube, multicolor CRT kineskop kolorowy
MultiColour Graphics Adapter (MCGA) wielokolorowa karta graficzna
multicomputer system system wielokomputerowy, wielomaszynowy
multicopy form formularz wielowarstwowy , wieloegzemplarzowy
multidestination addressing adresacja wielopunktowa
multidestination routing trasowanie wieloadresowe, wieloadresowy wybór drogi
multidimensional array tablica wielowymiarowa
multidimensional language język wielowymiarowy
multidirectory device zewnętrzne urządzenie pamięciowe z wieloma katalogami
multidisciplinary access dostęp wieloprotokołowy. w oparciu o różne protokoły
multi-disk wielodyskowy
multi-disk option opcja wielodyskowa
multi-disk reader czytnik wielodyskowy
multidrop circuit układ , sieć wielopunktowa
multidrop line linia wielopunktowa (łączący węzły sieci)
multidrop network sieć wielopunktowa, wielogłęziowa
multiextent file plik wielosekcyjny
multifile wieloplik
multifont (optical) reader czytnik optyczny do różnych krojów pisma
multifunction board płyta wielofunkcyjna
multifunction card, multifunction card unit karta wielofunkcyjna, wielozadaniowa
multifunction processor procesor uniwersalny
multifunction unit jednostka wielofunkcyjna
multifunction workstation stacja robocza wielofunkcyjna, wielozdaniowa
multihomed host stacja bazowa z wieloma fizycznymi połączeniami z siecią, węzeł o wielu połączeniach
multi-instance activation kilkukrotne uruchomienie tej samej aplikacji
multilanguage system system wielojęzyczny
multilayer antiglare and antistatic coating wielowarstwowe pokrycie antyodblaskowe i antyelektrostatyczne
multilayer board płyta, tablica wielowarstwowa
multilayer integrated circuit wielowarstwowy układ strony
multilayer printed circuit board wielowarstwowa płyta obwodu drukowanego
multileaving działanie równoczesne, współdziałanie dwukierunkowo-transmisyjne
multilength arithmetic arytmetyka o zwiększonej dokładności
multilength word słowo wielokrotne
multilevel addressing adresowanie pośrednie, wielopoziomowe
multilevel interrupt przerwanie wielopoziomowe
multilevel memory pamięć wielopoziomowa
multilevel memory protection hierarchy wysokopoziomowa hierarchia zabezpieczenia pamięci
multilevel priority interrupt przerwanie w wielopoziomowym systemie priorytetów
multilevel programming programowanie wielopoziomowe, hierarchiczne
multilevel security bezpieczeństwo, zabezpieczenie wielopoziomowe
multilingual support obsługa wielu języków
multilink system system wielołączowy
multilinked list lista wielokierunkowa
multilist multilista
multimaster replication replikacja wielonadrzędna
multimedia środki przekazu obrazu i dźwięku, mulitmedia
multimedia application aplikacja multimedialna
multimedia attribute atrybut multimedialny
MultiMedia eXtension (MMX) rozszerzenia multimedialne
multimedia keyboard klawiatura multimedialna
Multimedia PC (MPC) multimedialny PC
multimedia self-trainer tool multimedialny samouczek
multimedia-ready gotowy od obsługi multimediów
multimicroprocessor system system wielomikroprocesorowy
multimode fibre światłowód wielomodowy
multimode latch buffer wielofunkcyjny bufor zatrzaskowy
multiobjective problem zadanie z wieloma warunkami
multipack opakowanie zbiorcze, wielopak
multipage document dokument wielostronicowy
multipage edit window wielostronicowe okno edycji
multipart archive archiwum wieloczęściowe
multipart stationery wielowarstwowa składanka komputerowa
multipart type typ komunikatu wieloczęściowego
multipass 1.wieloprzebiegowy, wieloprzejściowy 2.wielostopniowy
multipass overlap nakładanie wielorzebiegowe
multipass printer drukarka wieloprzebiegowa
multiphase clock 1.generator taktów wielofazowych , 2.synchronizacja, taktowanie wielofazowe, 3.wielofazowe impulsy taktujące
multiphase program program wielofazowy
multiphase pulse logic układy logiczne z synchronizacją wielofazową
multi-platoform na wiele platform, wieloplatformowy
multiplatform manageability administrowanie wieloma platformami
multiple wielokrotny
multiple access dostęp wielokrotny, wielodostęp, wielodostępność
multiple access computer komputer wielodostępny
multiple access device urządzenie wielodostępne
multiple access digital system cyfrowy system o wielokrotnym dostępie
multiple access system system wielodostępny
multiple access to memory wielokrotny dostęp do pamięci
multiple address wielokrotne adresowanie
multiple address code (instruction) kod rozkaz wielodadresowy
multiple address machine komputer wieloadresowy
multiple assignment przypisanie wielokrotne
multiple base page wielokrotna strona bazowa
Multiple Bit rate Support, MBS obsługa wielu szybkości transmisji
multiple bit rate video wideo z wieloma szybkościami transmisji
multiple bus architecture architektura wielomagistralowa, wieloszynowa
multiple choice wybór z wielu możliwości
multiple classification klasyfikacja wielokrotna
multiple declaration zadeklarowanie wielokrotne
multiple definition zdefiniowanie wielokrotne
multiple dispatching wielokrotna dyspozycja
muliple edges krawędzie wielokrotne
multiple encipherement wielokrotne szyfrowanie
multiple inheritance dziedziczenie wielokrotne
multiple inspection kontrola wielokrotna
Multiple Instructin stream Single Data (MISD) zwielokrotniony strumień rozkazów pojedynczych danych
Multiple Instruction Multiple Data architecture, MIMD architecture architektura z wieloma strumieniami rozkazów i danych
Multiple Instruction Single Data architecture ,MISD architecture architektura z wieloma strumieniami rozkazów i jednym strumieniem danych
multiple key klucz wielokrotny
multiple key retrieval wyszukiwanie wielokluczowe, z wieloma kluczami
multiple length
multiple level interrupt przerwanie wielopoziomowe
multiple meaning wiele znaczeń
multiple mode tryb wielokrotny
multiple module access wielokrotny dostęp do modułu
multiple monitor support obsług więcej niż jednego monitora
multiple on line programming wielodostęp konwersacyjny
multiple precision precyzja, dokładność wielokrotna
multiple processing wieloprzetwarzanie, tryb pracy wieloprogramowej
multiple programming 1.wieloprogramowanie, 2.przetwarzanie wieloprgoramowe
multiple record block blok z wieloma zapisami, blok z wieloma rekordami
multiple regression regresja wielokrotna
multiple requester terminal terminal wielozadaniowy
multiple tape handler program obsługi wielonapędowej jednostki taśmowej
multiple terminal access dostęp wieloterminalowy
multiple unit jednostka wielokrotna
multiple valued logic logika wielowartościowa, wieloznaczna
multiple workstation network sieć wielostacyjna, wielokońcówkowa
multiplex multipleksować, rozdzielać, zwielokrotniać
mutliplex channel kanał multipleksowy
multiplex method metoda multipleksowa z podziałem czasu
multiplex mode tryb multipleksowy
multiplexed address bus dynamic RAM dynamiczna pamięć o dostępie bezpośrednim z multipleksową magistralą danych
multiplexed bus magistrala multipleksowa
multiplexer channel kanał multipleksowy
multiplexer, MUltipeXer, (MUX) multiplekser, selektor
multiplexing multipleksowanie (transmisja danych do wielu urządzeń w jednym fizycznym kanale)
multiplicant mnożna
multiplicand gate ramka iloczynu
multiplication sign symbol mnożenia
multiplication table tabliczka mnożenia
multiplication time czas mnożenia
multiplicative decrease wielokrotne zmniejszanie
multiplicity liczność , krotność, liczebność
multiplier 1.mnożnik, 2.automat mnożenia
multiplier factor współczynnik mnożący w przetaktowaniu procesora
multiplier register rejestr mnożnika
multiply mnożyć
multiply defined identifier wielokrotnie opisany identyfikator
multiply paper papier wielowarstwowy
multiply together pomnożyć przez siebie
multipoint connection, linkage połączenie wielopunktowe
multipoint line linia wielopunktowa
multipoint network sieć wielopunktowa
multiport memory pamięć wieloportowa, wielobramowa, wielowejściowa
multiport repeater wtórnik wieloportowy
multiprecision zwielokrotniona, duża dokładność
multi-precision arithmetic arytmetyka wielokrotnej precyzji
multiprocessing wieloprzetwarzanie, wieloprocesowość
multiprocessing system system wieloprocesorowy
multiprocessor computer komputer wieloprocesorowy
multiprocessor controller sterownik wieloprocesorowy
multiprocessor hardware sprzęt wieloprocesorowy
multiprocessor interleaving przeplot multiprocesorowy
MultiProcessor Kernel, MPK jądro wieloprocesorowe
multiprocessor system system wieloprocesorowy
multiprocessor technology technologia wieloprocesorowa
multirprocessor traversal przeglądanie wieloprocesorowe
multiprogram control sterowanie wieloprogramowe
multiprogram processing, multiprogramming wieloprogramowanie, wieloprogramowość
multiprogramming interrupt przerwanie w trybie wieloprogramowym
MultiProgramming System, mPS system wieloprogramowy
mutliprotocol dial-in connectivity wieloprotokołowa łączność komutowana, telefoniczna
multi[protocol routing trasowanie wieloprotokołowe, wyznaczanie tras w wielu protokołach
multi-protocol support obsługa różnych protokołów
multipurpose computer komputer wielozdaniowy, uniwerslny
multipurpose module bay uniwersalna wnęk na moduły
multipurpose register rejestr uniwersalny
multirange wielozakresowy
multirecord block blok z wieloma zapisami, rekordami
multireel file plik wielokrążkowy
multirole wielocelowy, wielozadaniowy
multiscan, multisync monitor monitor o zmiennej synchronizacji
multiscanning wieloczęstotliwościowy, wieloskanowy
multisegment architecture architektura wielosegmentowa
multisession comptible multisesyjne
multiset wielozbiór
multisite management zarządzanie wieloma ośrodkami, witrynami
multistage wielokaskładowy
multistage network sieć wielostopniowa
multistage sample próbka wielostopniowa
multi-statement line wiersz zawierający kilka instrukcji
Multistation Access Unit (MAU) moduł , jednostka wielowejściowa
multistep action działanie wielostopniowe
multistep control sterowanie regulacja wielostopniowa
multistrike printer ribbon taśma barwiąca wielokrotnego użytku
multisync color kolorowy, wieloczęstotliwościowy
multisystem system wielokomputerowy
multitask operation praca wielozadaniowa
multitasking (pre-emptive, non pre-emptive) wielozadaniowość z wywłaszczaniem, bez wywłaszczania
multitasking environment środowisko wielozadaniowe
multitasking operation system wielozadaniowy system operacyjny
multitasking support środki wielozadaniowości
multitasking system system wielozdaniowy
multiterminal network sieć wieloterminalowa, wielokońcówkowa
multi-terminal system system wieloterminalowy
multithread wielowątkowość, wielotorowość
multithread processing przetwarzanie wielotorowe
multithreaded list multilista
multithreading 1.przetwarzanie, tryb wielotorowy , 2.organizacja przetwarzania wielotorowego
multitier wielopoziomowy, wielowarstwowy
multitimbered voices dźwięki wielobrzmieniowe
multitrack head głowica wielościeżkowa
multiuser computer komputer wielodostępny
multiuser environment środowisko wielodostępne
multiuser system system wielodostępny, wieloużytkowy
multivalued logic logika wielowartościowa
multivendor wielotyp
multivendor management organizowanie różnych dostawców
multivibrator przerzutnik astabilny. multiwibrator
multivolume file plik wielotomowy
multi-window editor edytor wielookienkowy
mung przekształcić błędnie
Murphy′s law prawa Murphy′ego
Murray′s code kod Murraya
music chip układ muzyczny
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych
mutability zmienność
mutation mutacja, odmiana
mute wyciszenie
mute and volume control keys klawisze wyciszenia i regulacji głośności
mute button przycisk wyciszenia
mutex muteks (obiekt wykluczający wykonanie dwóch działań)
mutex sleep lock uśpiona blokada typu muteks
mutilate uszkadzać, zniekształcać
muting wyciszanie
mutual authentication uwierzytelnianie wzajemne
mutual exclusion wzajemne wyłączanie, wykluczenie
mutual trust wzajemne zaufanie
multiaccess dostęp wielokrotny, wielodostęp, wielodostępność, wielodostępny
multiaccess computer komputer wielodostępny
multiaccess network sieć wielodostępna
multiaccess system system wielodostępny
multiaddress instruction rozkaz wieloadresowy
multiaspect search przeszukiwanie wieloaspektowe
multibus opracowana przez firmę Intel organizacja szyny adresowej mikrokomputera gwarantująca podłączenie 8- lub 16 bitowego mikroprocesora i umożliwiająca adresowanie do 1 MB pamięci
multicast rozsyłanie grupowe , rozsyłać grupowo
multicast address adres grupowy
multicast backbone eksperymentalny system stosowany do przesyłania sieci Internet danych rozsyłania grupowego
multicast group grupa rozsyłania grupowego
multicasting rozsyłanie grupowe, przesyłanie pod adres grupowy, rozpowszechnianie (komunikatu lub pakietu danych)
mulitcast routers rutery z rozsyłaniem grupowym
multicasting tunnelling tunelowanie rozsyłania grupowego
multichannel kanał multiplekserowy , wielokanałowy
multichannel audio digital interface wielokanałowy dźwiękowy interfejs cyfrowy
multichip wieloukładowy
multichip integrated circuit wielokostkowy układ scalony
multicomputer system system wielokomputerowy
multicycle feeding wprowadzanie wielocykliczne
multidestination routing trasowanie wieloadresowe, wieloadresowy wybór trasy
multidimensional wielowymiarowy
multidomain network sieć z wieloma węzłami głównymi
multidrop line linia wielopunktowa
multidrop network sieć wielopunktowa
multifile wieloplik
multifunction(al) wielofunkcyjny
multifunction board płyta wielofunkcyjna
multifunction processor procesor uniwersalny
multihomed wieloprzyłączowy
multi-homed host węzeł o wielu przyłączeniach
multilayer wielowarstwowy
multilayer board płytka wielowarstwowa
multilayer technology technika wielowarstwowa (elementów półprzewodnikowych)
multilength word słowo wielokrotne
multilevel wielopoziomowy
multilevel address adres pośredni
multilevel addressing adresowanie pośrednie , adresowanie wielopoziomowe
multilevel circuit układ wielopoziomowy
multilevel interrupt przerwanie wielopoziomowe
multilevel programming programowanie wielopoziomowe, programowanie hierarchiczne
multilinked list lista wielokierunkowa
multilist multilista
multiloop system układ wieloobwodowy, układ o kilku pętlach
multimedia multimedia, przedstawienie danych komputerowych za pomocą grafiki, tekstu, animacji i dźwięku; multimedialny
multimedia compact disk multimedialna płyta kompaktowa
multimedia extension multimedialne rozszerzenie listy rozkazów (modyfikacja procesora)
multimedia package pakiet multimedialny
multimicroprocessor system system wielomikroprocesorowy
multimode latch buffer wielofunkcyjny bufor pamiętający
multipart type typ "komunikat wieloczęściowy"
multipartyline łącze towarzyskie wielonumerowe
multipass wieloprzebiegowy
multipass printer drukarka wielobiegowa
multipath transmission propagacja wielodrożna
multiple wielokrotny, wieloraki
multiple access dostęp wielokrotny, wielodostęp, wielodostępność
multiple access computer komputer wielodostępny
multiple access network sieć wielodostępna
multiple access system system wielodostępny
multiple address instruction rozkaz wieloadresowy
multiple addres message komunikat wieloadresowy, komunikat grupowy (przesyłany do wielu odbiorców)
multiple copy printing drukowanie w kilku egzemplarzach
multiple instructions - multiple data wiele rozkazów działających na wielu danych (typ architektury komputerowej)
multiple instructions -single data wiele rozkazów działających na danych (typ architektury komputerowej)
multiple key retrieval wyszukiwanie wielokluczowe
multiple-length working praca w trybie wielosłowowym
multiple module access wielokrotny dostęp do modułu
multiple precision precyzja wielokrotna
multiple programming 1.wieloprogramowanie, 2.przetwarzanie wieloprogramowe
multiple punching perforacja wielokrotna
multiple reception odbiór wielokrotny
multiple regression regresja wielokrotna
multiple virtual storage system operacyjny IBM dla komputerów typu mainframe
multiplex multipleks
multiplex channel kanał multipleksowy
multiplexing multipleksowanie, zwielokrotnianie (transmisja danych do wielu urządzeń w jednym kanale
multiplex link łącze multipleksowe
multiplex mode tryb multipleksowy
multiplexor multiplekser
multiple zone recording technika nierównomiernego zapisu danych na twardym dysku
multiplication 1.mnożenie, 2.powielanie
multiplication time czas mnożenia
multiplicative decrease wielokrotne zmniejszanie
multiplier 1.mechanizm mnożący, 2.krotnik, powielacz
multipoint connection połączenie wielopunktowe
multipoint network sieć wielopunktowa
multiport bridge most wieloportowy
multiposition controller regulator wielopozycyjny
multi-precision arithmetic arytmetyka wielokrotnej precyzji
multiprocessing wieloprzetwarzanie
multiprocessing system system wieloprocesorowy
multiprocessor wieloprocesor, multiprocesor
multiprocessor computer komputer wieloprocesorowy
multiprocessor extension rozszerzenie wieloprocesorowe (typ programu)
multiprocessor system system wieloprocesorowy
multiprogramming 1.wieloprogramowanie, 2.przetwarzanie wieloprogramowe
multiprogramming executive wielozadaniowy system operacyjny firmy Hewlett-Packard
multiprogramming interrupt przerwanie w trybie wieloprogramowym
multiprogramming system system wieloprogramowy
multiprotocol network sieć wieloprotokołowa
multiprotocol router wieloprotokołowe urządzenie trasujące, ruter wieloprotokołowy
multipurpose uniwersalny, wielocelowy
multipurpose computers komputer wielozadaniowy
multipurpose Internet mail extensions standard Internetu umożliwiający dołączenie plików binarnych do przesyłania poczty elektronicznej
multipurpose register rejestr uniwersalny
multiscan monitor monitor o zmiennej synchronizacji
multisession recording nagrywanie wieloseryjne, zapis wieloseryjny
multi-step action działanie wielostanowe, praca wielostanowa
multi-step control sterowanie wielostanowe, regulacja wielostanowa
multistroke character entry wieloklawiszowe wprowadzanie znaku
multisystem system wielokomputerowy
multitasking wielozadaniowość, praca wielozadaniowa
multitasking mode tryb wielozadaniowy
multitasking operating system wielozadaniowy system operacyjny
multitask oepration praca wielozadaniowa
multiterminal network sieć wieloterminalowa, sieć wielokońcówkowa
multithreaded wielotorowy, wielowątkowy
multithreaded operating system wielotorowy system operacyjny, wielowątkowy system operacyjny
multithreading wielotorowość, wielowątkowość
multithread processing przetwarzanie wielotorowe
multi-track wielośladowy
multiuser wieloużytkowy, wielodostępny
multiuser computer komputer wielodostępny
multiuser database wielodostępna baza danych
multiuser system system wielodostępny
multivalued logic logika wielowartościowa
multivolume file plik wielotomowy, plik wielowolumenowy, rozmieszczony na oddzielnych nośnikach danych
multiword instruction rozkaz wielosłowny
musical interfce digital instrument cyfrowy interfejs muzyczny
multiword exclusion wykluczanie wzajemne
mutual trust zaufanie wzajemne
mux, multiplex multipleks
MVS, multiple virtual storage system operacyjny IBM dla komputerów typu mainframe
MVB, Microsoft Visual Basic język programowania wizualnego Microsoft
MVS system operacyjny dla komputerów dużych (Multiple Virtual Storage)
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) MVNO (operator wirtualny) : MVNO (virtueller Mobilfunknetzbetrieb)
mylar-bsed translucent sheets arkusz półprzeźroczyste na podłożu z mylaru