|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |saddle point punkt siodłowy : Sattelpunkt
safe bezpieczny : gefahrlos
safe mode tryb awaryjny : abegesichter Modus,Save Mode
safguarding program programa zabezpieczający : Sicherungsprogramm
safety bezpieczeństwo : Sicherheit
safety instruction przpeisy bezpieczeństwa : Sicherheitsvorschriften
safety-lock zamek bezpieczeństwa : Sicherheitsschloss
salable handlowy
sale sprzedaż : Verkauf
sale-note potwierdzenie
sales accounting rachunek sprzedaży
sales analysis statystyka sprzedaży
salesman sprzedawca , handlowiec
sample przykład, próba ,wzorzec : Muster,Beispiel
sampled data dane sprawdzone (próbkowane) : abgetastete Werte
sampling,pooling próbkowanie ,zbieranie: Abtastung,Sammeln
sampling control kontrola próbkowania : Abtastregelung
sampling rate prędkość próbkowania, częstotliwość próbkowania : Abtastfrequenz
sampling test próba losowa : Stichprobenprüfung
SAN,Storage Area Network sieć pamięci dyskowych: Speicherbereichsnetz,Speicherbereichnetzwerk
sandglas klepsydra : Sanduhr
sanserif czcionka bezszeryfowa : serifenlos, serifenlose Schriftart
SAL (single altached station) stacje o pojedynczym połączeniu : SAS,Station mit Einfach-Anschkuss
satellite satelita : Satellit
satellite computer komputer zewnętrzny : Außenstellenrechner
satiate nasycić
satiation nasycenie
saturate zmienić nasycenie, zmień nasycenie,nasycić : Sättigung verändern, sättigen
saturation nasycenie : Sättigung
saturation flux przepływ nasycenia : Sättigungsfluss
saturation magnetization magnetyzacja nasycenia : Sättigungsmagnetisierung
save zachować,zapisać ,zabezpieczyć : retten,erhlaten,speichern
save a Copy zapisz/zapisać kopię jako : Kopie speichern untern
save a version zapisać/zapisz wersję : Version speichern
save all zapisać wszystko : alles speichern
save as zapisać jako: speichern unter
save as Template zapisz/zapisać jako szablon : als Vorlage speichern
save as Unix zapisać w formacie UNIX : im UNIX-Format speichern
save File as Type zapisać/zapisz jako typ : unter /in einem Dateiformat speichern
save File as Web Page zapisz/zapisać jako stronę sieci Web : als Web-Site speichern
save for Microsoft Office zapisz/zapisać do Microsoft Office : für Microsoft Office speichern
save for Web zapisać dla sieci : für Web speichern
save open document as PDF zapisać/zapisz dokument jako PDF: Dokument als PDF speicher
save page zapisz/zapisać : Seite speichern
save page as zapisać/zapisz stronę jako : Seite speichern unter
save selection zapisać/zapis wybór,zapisz/zapisać zaznaczenie : Auswahl speichern
save settings zachować/zachowaj ustawienia, zapisać/zapisz ustawienia : retten,erhlaten,speichern
saving oszczędny, zachowanie,zapianie,zabezpieczenie : Rettung
sawdust trociny
S.A. , Security Association Organizacja Ochrony, połączenie polisy z kluczem bezpieczeństwa między hostami
S.A. ,Structured Audio element kodowania symetrycznego dźwięku
S.C., System Commande 1.nakładka systemowa, 2.System Dowodzenia
S.E.C., Security and Echange Commision komisja bezpieczeństwa i wymiany
S.M.A.R.T, Self-Monitoring ,Analysis and Reporting Technology technologia automonitoringu, analiz i raportów
S/H, Sample and Hold próbkowanie z pamięcią
S/KEY, Secure/Key system zabezpieczenia kluczem, jednorazowym hasłem, opracowany przez Bellcore
S/MIME , Secure/Multipurpose Internet Mail Extension specyfikacja kodowania wiadomości e-mail
S/WAN, Secure/WAN standard bezpieczeństwa sieci rozległych np. firewall
SA, Source Address adres źródłowy
SAA, System Application Architecture architektura aplikacji systemowych
safe mode tryb awaryjny, bezpieczny
safeguard 1.zabepieczać ,chronić, 2.zabezpiecznie, ochrona
safeguarding character znak zabezpieczający
safekeeping period okres przechowywania
safety cut-out wyłącznik bezpieczeństwa
safety factor współczynnik bezpieczeństwa
safety margin margines bezpieczeństwa
safety net sieć bezpieczeństwa
salami technique technika salami
salt value domieszka
salvager program rekonstrukcji zniszczonej bazy danych utraconych plików
SAM ,Serial Access Memory pamięć o dostępie szeregowym
sample 1.próbka, 2.przykład, 3.próbkować
sample and hold próbkowanie z pamięcią
sample and hold circuit (unit) układ próbkująco-pamiętający
sample input mode tryb wejścia próbkowanego
sample point punkt próbkowania
sample program program przykładowy
sample round trip time próbka czasu w obie strony
sample size wielkość próbki
sample space przestrzeń wycinkowa, obszar wyrywkowy
sampler 1.próbnik, 2.urządzenie próbkujące
sampling error błąd próbkowania
sampling interval okres, przedział próbkowania
sampling rate częstotliwość próbkowania
sampling variance wariancja próbkowania
samplin without replacement pobieranie próbki bez zwracania
sand-boxing utajnianie funkcji przed użytkownikiem
sanserif bezszeryfowy, czcionka bezszeryfowa
SAP, Second Audio Program dwujęzyczny system transmisji dźwięku
SAP, Service Access Point punkt obsługi dostępu
SAPI ,Service Access Point Identifier identyfikator punktu obsługi dostępu
SAR ,Store Adress Register rejestr adresu pamięci
SARC, Symatec Antivirus research Cenenter centrum badań antywirusowych Symantec
SAS, SingleAttachment Station stacja o pojedynczym przyłączeniu, podłączona do pojedynczego pierścienia (FDDI)
satellite comuter komputer satelicki, pomocniczy
satellite system system satelitarny
satellite terminal terminal satelicki, pomocniczy
satisfability problem problem specjalności wyrażenia logicznego
satisfy an eqution spełniać równanie
satisfy condition spełniać warunek
saturated colur barwa nasycona
saturated set zbiór nasycony
saturation testing testowanie przepełnienia
saturation, chroma nasycenie barw, przesycenie, przepełnienie sieci
save area obszar zapisu, przechowywania ,zachowania
save as zapisać jako, ,zachować jako
save ,write zachować, zapisać, przechować
saved job praca przechowana
SAW, Shape Action Wizard kreator kształtu procesu
sawtooth pulse impuls piłokształtny
safe bezpieczny, pewny
safeguard zabezpieczenie ,ochrona
safekeeping character znak zabezpieczający, znak protekcji
safety bezpieczeństwo
safety cut-out wyłącznik bezpieczeństwa
safety factor współczynnik bezpieczeństwa
sample próbka, próbkować
sample and hold próbkowanie z pamięcią
sample-and-hold circuit układ próbkująco-pamiętający
sampler próbnik, 2.urządzenie próbkujące
sampling próbkowanie (pomiar chwilowych wartości wielkości zmiennych)
sampling circuit układ próbkujący
sampling clock zegar próbkujący
sampling delay opóźnienie pobierania próbek
sampling pulse impuls próbkowania
satcom, satellite communication łączność satelitarna
satellite communication system system (telekomunikacyjny) satelitarny
satellite computer komputer staelitarny
satellite exchange centrala satelitarna
satellite network sieć (telekomunikacyjna) satelitarna
satisfiability problem problem spełnialności
SATO, self-aligned thick oxide (technology) technologia układów MOS z samocentrującą bramką
save zachować (np.pliki)
sawtooth pulse impuls półkształtny
SBC, single-board computer komputer jednopłytkowy, komputer na jednej płycie
SBFET, Schottky barier (gate) FET tranzystor polowy z barierą Schottky′ego
SBL, Sound Blaster Live standardowa karta muzyczna
S-bus skrzynka S
SCA, Single Connector Attachment architektura przyłączenia pojedynczym złączem
SCADA, Supervisory Control and Data Acquistion sterowanie nadrzędne i aktywacja danych
scalability skalowalność
scalable skalowany, do rozbudowy w skali
scalable font czcionka skalowalna
scalable software oprogramowanie skalowalne
scalar data dane skalarne
scalar processor procesor skalarny
Scalar Processor ARCitecture (SPARC) skalarna architektura procesora
scalar quantity wielkość skalarna
scalar type typ skalarny
scalar value wartość skalarna
scalar variable zmienna skalarna, prosta
scale 1.skala, podziałka, 2.skalować, skalować się, zmieniać skalę
scale (scaling) factor współczynnik skali
scale up powiększać
scale-of-two circuit przelicznik dwójkowy
scaler przelicznik
scaling factor współczynnik skalowania
SCAM, SCSII Configures Auto Magically kontroler z automatycznym przydzielaniem ID
scan 1.skanować, 2.wyszukiwać, przeszukiwać, 3.przeglądać, badać , 4.sprawdzać
scan area obszar skanowania
scan code 1.kod konturu, 2.odpowiednik kodowy, 3.kod klawisza
scan compression konwersja obrazu
scan converter konwerter skanujący
scan disk, scandisk urządzenie wyszukiwania danych
scan head głowica skanująca
scan length długość skanu
scan line, scanline linia wyboru, rozwinięcia rastrowego, pozioma linia punktowa
ScanDisk program wyszukujący błędy na dysku
scanner memory pamięć skanowania
scanner port port skanera
Scannerm image scanner czytnik obrazu, tekstu, skaner
scanning error błąd skanowania
scanning keyboard klawiatura skaningowa
scanning line linia skanu
scanning rate, scan rate częstotliwość odświeżania
scanning resolution rozdzielczość skanowania
scanning sensor czujnik przeszukujący
scanning software oprogramowanie do skanowania
scanning speed szybkość skanowania
scanning system tor synchronizacji i odchylania monitora
scanning tool narzędzie sprawdzające, twtujące
scanpoint matrix matryca wybierania punktowego
scatter coefficient współczynnik rozrzutu, rozpraszania
scatter load (loading) ładowanie rozproszone
scatter of results rozrzut wyników
scatter read (reading) czytanie, odczyt rozproszony
scatter storage table tablica rozproszona
scattered set zbiór rozproszony
scattered storage zapamiętywanie, pamięć rozproszona
scavenge wymiatać, oczyszczać usuwać zanieczyszczenia
SCC, Solstice Cooperative Console konsola zespołu administratorów dużych sieci firmy Sun
S-CDMA,Synchronous Code Division Multiple Access rozszerzenie CDMA wydajniejsze dzięki synchronizacji
screen refresh odświeżanie ekranu
scenario manager scenarzysta
scene analysus analiza obrazów , rozpoznawanie obrazów 3D
scene builder modelator scene
schedule 1.harmonogram, rozkład, plan, 2.planować, ustalać harmonogram, termin. 3.rozkład grafik
schedule off wstrzymywać proces
schedule down time planowany okres przestoju
scheduled operation czynność zaplanowana
scheduled time czas zaplanowany, przewidziany rozkładem
scheduler program do tworzenia harmonogramów, szeregujący, planujący , zarządca procesów, planista
scheduling algorithm algorytm szeregowania, planowania
scheduling class klasa szeregowania zadań, planowania czasu procesora
scheduling of nonpreemptible tasks szeregowanie zadań zawłaszczających
scheduling evolution ewolucja schematu
schematic diagram schemat układu
science nauka
scientific and technical information informacja naukowo-trchniczna
scientific computer komputer do zastosowań naukowych, do obliczeń naukowo-technicznych
scientific language 1.język do zastosowań naukowych, 2.język naukowy
scientific notation notacja matematyczna, zapis wykładniczy
scientific subroutine package pakiet podprogramów naukowych
scientific visualization wizualizacja naukowa , zobrazowanie do celów naukowych
scientifically-oriented computer system system komputerowy dla potrzeb naukowych
scissoring wycinanie, okrawanie obrazu
SCMS, Serial Copy Management System system zabezpieczeń przed kopiowaniem CD
scope zakres, zasięg
scope mode tryb ekranowy
scope pane okienko zakresu
scope rules reguły zakresu, zasady widzialności, zakres działania zmiennych
score ocena, nota , wynik
scoreboard specjalny układ nadzorujący
SCP, Speaeker Control Panel panel, konsola programowa sterowania głośnikami
SCR, Sequence Control Register rejestr kontroli kolejności
scramble szyfrować przez mieszanie sygnałów, zaszyfrować
scrambler szyfrator
scrap wycinek
scrapbook 1.plik wycinka, wycinek, 2.teczka podręczna
scratch 1.wymazywać, skreślać, 2.zadrapanie ,rysa, 3. tymczasowy, roboczy
scratch file plik roboczy
scratch pad store pamięć notatnikowa
scratch tape taśma robocza
scratchpad entry wprowadzanie wymazywalnej informacji
scratchpad memory (store) pamięć notatnikowa, podręczna
scratchpad register rejestr roboczy
scratchy pattern deseń nierówny
sceen 1.ekran, 2.plansza, 3.wyświetlić, 4.przesiewać
screen attribute atrybut ekranu
screen blanking wygaszanie ekranu
screen border ramka ekranu
screen brightness luminancja ekranu
screen buffer bufor ekranu
screen burn wypalanie ekranu
screen captue ,screen grab przechwytywanie, zrzut ekranu
screen cleaning kit zestaw do czyszczenia ekranu monitora
screen door trnasparency przeźroczystość ekranowa
screen dump zrzut, kopia ekranu
screen editor, text editor edytor ekranowy
screen extent prostokąt zakresu
screen font czcionka ekranowa
screen format format ekranowy
screen geneator program generujący format ekranowy
sceen grid 1.siatka ekranująca, ekranowa, 2.siatka na ekranie
screen group grupa ekranowa
screen image obraz ekranu
screen manager program zarządzający ekranem
screen memory pamięć ekranu
screen mode tryb pracy ekranu, ekranowy
sceen notepad notatnik ekranowy
screen overlay nakładka ekranu
screen persistence poświata ekranu
screen plate płyta osłaniająca
screen printing druk sitowy, sitodruk
screen refresh regeneracja, rekonstrukcja obrazu
screen saver wygaszacz ekranu
screen size rozmiar, wielkość ekranu
screen split podzielność, podział ekranu
screened cable kabel ekranowany
screened host host zatajony, zamaskowany
screened network sieć zamaskowana, zatajona
screened out niemożliwe do wyświetlenia na ekranie
screenfull wypełniający ekran, wyświetlanie pełnoekranowe
sceeen-independent LCD display wyświetlacz LCD niezależny od monitora
screening 1.ekranowanie, osłanianie, 2.pzesiewanie, klasyfikowanie , sortowanie
screening effect efekt ekranowania
screenshot zdjęcie, zrzut ekranu
scribe linia łamana
scrip wykaz dołączany podczas transakcji, biling
scrip terminal terminal przyłączeniowy do sieci
script opis struktury działań, skrypt, zbiór rozkazów
script (scripting) language język skryptów, skryptowy
scripting wykonywanie skryptów, praca przy użyciu skryptów
scripting control formant skryptowy
scripting tool narzędzie skryptowe, do wykonywania skryptów
scriptlet skryptlet, skrypcik, prosty skrypt
scroll (scrolling) bar, highlight bar pasek przewijania, suwak
scroll arrow strzałka przewijania
scroll box pole ,suwak przewijania, pole przewijane
Scroll lock key klawisz Scroll lock, zatrzask przewijania
scroll mode tryb przewijania
scroll mode terminal terminal znakowy prosty
scroll mode virtual terminal terminal wirtualny z przesuwaniem, z przewijaniem
scroll rate szybkość przewijania
scroll, rewind, pass, roll scroll przewijać, przesuwać na ekranie monitora
scrunch spłaszczenie
SCSI terminal zakończenie łańcucha SCSI
SCSI, Small Computer System Interface szybkie złącze systemowe
SCU, System Configuration Utility narzędzie konfiguracji systemu
sculptured keyboard klawiatura reliefowa, z wypukłymi znakami na klawiaturze
sculptured surface powierzchnia rzeźbiona
scalable skalowalny : skalierbar
scalar skalar : Skalar
scalar product iloczyn skalarny : Skalarprodukt
scale skalować,skala : skalieren, Maßstab,Skala
scale factor współczynnik skalowania : Skalierfaktor
scale setting ustawienie skali : Skaleneinstellung
scale switch przełącznik zakresów: Messbereichsumschalter
scale tool narzędzie skalowania: Skalieren-Werkzeug
scale up powiększyć skalę: Skala vengrößern
scaling skalowanie,zmiana skali : Maßstabsänderung
scaling down proporcjonalne zmniejszanie wymiarów : Maßstabsänderung
scaling factor współczynnik skalowania : Skalierungsfaktor
scan ,sense sprawdzać,skanować : abtasten
scan code kod klawiaturowy : Tastaturcode
scan matrix matryca odczytu : Abtastmatrix
scan rate czas skanowania : Abtaszeit
scanner skaner : Scanner
scarp komisja, skarpa, stok
scarpe drapanie, drapać
scart nazwa znormalizowanego łącza dla danych audio i wideo : SCART-Anscluss
scatter rozproszenie, rozproszyć : streuen
scattering rozproszenie : Streuung
scenario manager manager scenariusz, scenarzysta : Szenario-Manager
scene scena , występ : Szene
schedule zaplanować, plan , harmonogram,przydzielić, planować, plan czasowy,zarządzac procesów : einplanen,Verzeichnis,Scheudler
scheduling planowanie : Planung
schematic diagrma, schematyczny
schematic diagram diagram schematyczny : schematische Darstellung
scheme diagrma schematyczny,projekt,planować,nazwa języka programowania : Schema
school szkoła ,szkolić: Schule,schulen
schoolware oprogramowanie szkolne: Schulungssoftware
science nauka
scientific naukowy
scietific analysis analiza naukowa : wissenschaftliche Berechnung
scietific man naukowiec
scope zakres ważności : Gültigkeitsbereich
scope presentation widok ekranowy : Darstellung auf einem Bildschrim
scrambling of data kodowanie kryptograficzne danych : kryptographisches Verschlüsseln von Daten
scrape drapanie : Kratzen
scraper zarysowanie : Kratzer
scratch rysa : Schramme
scratch area zakres pracy (pamięci) : Arbeitsbereich
scratch file plik tymczasowy : temporäre Datei
scratchpad notes : Notizblock
screen osłaniać,ekranować,osłona ,ekran : abschirmen,Abschirmung
screen attribute atrybut ekranu : Bildschrimattribut
screen blanking notes : Bildschirmabschaltung
screen design obraz ekranu : Bildschirmaufbau
screen dump wydruk obrazu monitora (z drukarki) : Bildschirmauszug
screen editor edytor obrazu : Bildschirmeditor
screen mask maska ekranu : Bildschirmschoner
screen pattern wzorzec ekranu : Schirmbild
screen shot migawka (skopiowanie) obrazu ekranu do pliku : Screenshot
screen-independent LCD display wyświetlacz LCD niezależny od monitora : bildschirmunabhängiges LCD-Display
screening badanie wstępne, ekranowanie : Vorrecherche
screenshot zdjęcie ekranu : : Bildschirmschnappschuss
script,font,longhand skrypt,czcionka : Skript,Schreibschrift, Schriftart
scroll przewinąć,przewijać,przewijanie ekranu,zawijanie tekstu,suwak ekranowy : Bildlauf durchführen, Rollen des Bildschriminhaltes, Schriftrolle
screw śruba,śrubować
screwdriver śrubokręt
scroll arrow strzałka przewijania : Bildlaufpfeil
scroll bar pasek przewijania ,pasek przewijania obrazu (Windows),suwak : Bildlaufleiste, Rollbalken, Scrollbalken
scroll box pole przewijania : Bildauffeld
scroll lock przewijanie : Rollen
scroll lock key klawisz Scroll Lock : Rollentaste
scrolling przewijanie : scrollen
scalar skalarny
scale skala, skalować (obraz wyświetlany na ekranie)
scale down zmniejszać skalę (np. rysunku)
scale factor współczynnik skali
scale of integration stopień scalenia, skala integracji
scale-of-ten circuit przelicznik dziesiętny
scale-of-two circuit przelicznik dwójkowy
scaler przelicznik
scaling skalowanie
scaling circuit układ zliczający
scan skanować
scan disk urządzenie do wyszukiwania danych
scanned image obraz zeskanowany
scanner skaner
scanning skanowanie
scanning keyboard klawiatura skaningowa
scanpoint matrix matryca wybierania punktowego
scatter rozrzucenie, rozproszenie, rozrzut
scattered storage pamięć rozproszona
scattered (storage) table tablica rozproszona
scatter reading czytanie rozproszone, odczyt rozproszony
scatter (storage) table tablica rozproszona
scene analysis analiza obrazów
schedule plan, rozkład , harmonogram
scheduler program planujący , program szeregujący
scheduling szeregowanie, wybieranie (zasobów w systemach wieloprocesorowych)
science nauka
scientific language język do zastosowań naukowych
scientific notation notacja naukowa
scissoring okrawanie (obrazu)
SCM, system control manager sposób sprzętowego zabezpieczenia komputerów z możliwością zabezpieczenia hasłem włączania i wyłączania zasilania
SC modulation, suppresed carrier modulation modulacja z tłumiona falą nośną
scope zasięg (deklaracji)
scored card karta dziurkowana krótka
SCP, system configuration protection sprzętowy system zabezpieczenia danych (przeznaczonych dla administratora sieci
scramble szyfrować (przez zmniejszanie sygnałów)
scrambler mieszacz (w transmisji cyfrowej)
scrambling szyfrowanie
scratch skreślać, roboczy, tymczasowy
scratch file plik roboczy
scratch pad obszar roboczy
scratch pad memory pamięć notatnikowa, pamięć podręczna
screen ekran, monitor
screen conents zawartość ekranu
screen display wyświetlanie na ekranie
screen dump wydruk (treści) ekranu
screen editor edytor ekranowy
screen memory pamięć ekranu
screen persistence poświata ekranu (luminescencyjnego)
screen refresh regeneracja obrazu, rekonstrukcja obrazu (na ekranie monitora)
screen saver wygaszacz ekranu monitora, program wygaszania ekranu monitora
screen split podzielność ekranu
screen splitting dzielenie obrazu
script 1.skrypt ,mały program napisany przy użyciu rozkazów tekstowych,2.font pisma ręcznego
scroll przewijać , przesuwać
scrrollable cursor kursor przewijalny
scroll arrow strzałka przewijania
scroll bar pole przewijania )obrazu w oknie programu)
scroll box pole przewijania
scrolling przesuwanie, przewijanie(pionowe lub poziome obrazu na ekranie monitora)
scroll mode tryb przewijania
scrunch spłaszczenie
SCSI, small computer system(s) interface interfejs małych systemów komputerowych, złącze małych systemów (standard połączeń do transmisji danych między komputerami a urządzeniami zewnętrznymi)
SCSI bus szyna SCSI
SCSI disk drive napęd dysku SCSI
SD, Single Density gęstość pojedyncza, zwykła
SDA, Single Data Automation zautomatyzowany system udostępniający dane źródłowe
SDH, Synchronous Digital Hierarchy technika synchronizacji przesyłania danych
SDI, Selective Dissemination of Information selektywna dystrybucja informacji
SDK, Software Development Kit zestaw do konstrukcji oprogramowania do tworzenia i rozwoju aplikacji
SDLC, Synchronous Data Link Control sterowanie synchronicznym łączem danych
SDMC, Secure Digital Memory Card karta pamięci firmy Matsushita
SDMI, Secure Digital Music Initiative technologia zapisu dźwięku na CD z podwójnym zabezpieczeniem antypirackim
SDR SDRAM SDR Synchronous Dynamic RAM synchroniczna pamięć dynamiczna z pojedynczym transferem danych
SDR SGRAM , SDR Synchronous Graphic RAM synchroniczna pamięć graficzna z pojedynczym transferem danych
SDR, Single Data Rate pojedynczy transfer danych
SDR, Store Data Register rejestr danych pamięci
SDRAM, Synchronized output DRAM synchroniczna pamięć dynamiczna RAM
SDSI, Simple Distributed Security Infrastructure standard prostych cyfrowych zabezpieczeń alternatywny do X.509 Microsoft
SDSL, Symmetric DSL symetryczny DSL
SDV , Switched Digital Video cyfrowe wideo przesyłane światłowodem
SDX, Storage Data Acceleration przyspieszone przechowywanie danych na dyskach CD_RW porównywalne z HDD
SD, single density pojedyncza gęstość (zapisu na dyskietce)
SDA, source data automation zautomatyzowany system udostępniający dane źródłowe
SDH, synchronous dogotal hierarchy synchroniczna hierarchia cufrowa
SDI, selective dissemination of information selektywna dystrybucja informacji (naukowej, techniczne i ekonomicznej)
SDIF, Sony digital interface format format interfejsu cyfrowego Sony
SDLC, synchronous data link conrol sterowanie synchronicznym łączem (transmisji) danych
SDRAM , synchronous DRAM synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim, pamięć synchroniczna DRAM
Seagate poducent dysków twardych
seamless bezspoinowy
search wyszukaj,szukaj,znajdź,szukanie,przeszukiwać,badać: suchen,Suchen,Suche,absuchen,recherchieren
search and replace szukaj i zastąp : suchen und ersetzen
search engine wyszukiwarka : Suchmaschine
search file plik przszukiwania : Suchdatei
search process proces przeszukiwania : Suchprozess
search time czas poszukiwań: Suchtime
secant tnący, sieczna : schneidend , Sekante
second derivative pochodna wtórna : zweite Ableitung
secondary storage pamięć zapasowa : Sekundärspeicher
secrete ukryć : verbergen
section sekcja , przekrój : Abschnitt
sector sektor : Sektor
secure pewny , zabezpieczyć : sichern
secure mode tryb zabezpieczony : Sicherheitsmodus
secure remote password, SRP bezpieczne hasło zdalne : sicheres externes Passwort
security bezpieczeństwo, ochrona : Sicherheit
security association kojarzenie zabezpieczeń : Sicherheitsassoziation
security breach naruszenie bezpieczeństwa : Sicherheitsbruch
security bug luka w zabezpieczeniach : Sicherheitslücke
security category kategoria bezpieczeństwa : Sicherheitskategorie
security code bezpieczeństwo, ochrona : Sicherheitscode
security feature bezpieczeństwo, ochrona : Sicherheitsfeature, Sicherheitsfunktion
security key lock klucz zabezpieczający : Sicherheitsschlss
security reference monitor,SRM monitor systemu bezpieczeństwa : Sicherheitskontrollmonitor
security settings ustawienia bezpieczeństwa : Sicherheitseinstellungen
sedecimal number liczba szesnastkowa : hexadecimal Zahl
seek szukać : suchen
seektime czas poszukiwania : Suchzeit
segment odcinek, segment,odcinek sieci : Segment, Netzwerkabschnitt
segment switching połączenie segmentów : Segmentswitching
segmentation segmentacja : Segmentierung
seizing obłożenie,wyłożenie
select wybrać ,wyróżnij, zaznacz: wählen, auswahälen,markieren
select (check box, option button) aktywowanie, wybieranie: Aktivieren,Auswählen
select all wybrać wszystko, wybrać wszystkie obiekty,zaznaczyć wszystko, wybierz wszystko,zaznacz wszystko,wybrać wszystko: alle Objekte auswählen, alles markieren
select copies wybierz/wybrać kopię : Kopie auswählen
select copy wybrać kopię : Kopie auswählen
selected command polecenie wybrane : horvorgehobener Befehl
selection wybór,wyróżnianie,zaznaczanie,zanaczenie,wyróżnianie,zaznaczenie,selekcja : Auswahl,Markierung
selection check kontrola wybiórcza : Auswahlkontrolle
selection circuit obwód selekcji : Ansteuerungsschaltung
selection cursor kursor wyboru : Auswahl-Cursor
selection cycle cykl wyboru : Auswahlzyklus
selection line przewód sterujący : Ansteuerungsleitung
selection sort sortowanie wybiórcze : Auswahlsortierung
selection tool narzędzie zaznaczania,narzędzie wyboru : Auswahl-Werkzeug
selective selektywny : selektive
selective access dostęp indeksowany (do danych),dostęp wybiórczy : indizierte Zugriff
selectivity selektywność : Trennschärfe
selector channel kanał selekcyjny : Selektorkanal
selector pen , lightpen pióro świetlne : Lichtstift
selector switch przełącznik krokowy : Schrittschalter
self adapting samoregulujący : selbstanpassend
self chcecking code kod samokontrolujący się : selbsprüfender Code
self contained equipment urządzenie niezależne: unabhängiges Gerät
self correcting code kod samokorygujący : selbstkorrigierender Code
self healing samouzdrawienie : Selbstheilung
self instructed carry automatyczne przenoszenie : automatischer Übertrag
self reseting automatyczne przywracanie ustawień, reset : automatische Rückstellung
self resonant frequency rezonans własny : Eigenresonanz
self test autotest : Selbsttest, Eigentest
self-help support tool narzędzie samopomocy : Selbsthilfetool
selfmade własnej roboty : selbstgemacht
self-support samopomoc : Eigensupport,Selbsthilfe
selsyn selsyn
semantic coding kodowanie semantyczne : sematische Codierung
semantics semantyka : Sematik
semi-automatic półautomatyczny : halbautomatisch
semiconductor półprzewodnik : Halbleiter
semiconductor diode dioda półrpzewodnikowa : Halbleiterdiode
semifinished półobrobiony,półprzetworzony : halbfertig
send wysłać, nadawać,wyślij,nadaj : senden,schicken
send and wait wyślij i czekaj, wysłać i czekać : senden und warten
send answer przesłać odpowiedź do, prześlij odpowiedź do : Antwort senden
send as wyślij jako : senden als
send backward cofnąć,przesunąć do tyłu : schrittweise rückwärts
send channel kanał nadawczy : Sendekanal
send to wysyłać do,wysłać do: senden an
send to back przestawić do tyłu,wysłać do tyłu, przestaw do tyłu,wyślij do tyłu : nach hinten stellen
send to current layer przesunąć/przesuń do bieżącej warstwy : in aktuelle Ebene verschieben
sender nadawca, nadajnik: Absender, Sender
sending window okno nadawcze : Sendefenster
senior fitter starszy monter
sense odczytać : abfühlen
sense amplifier wzmacniacz odczytu : Leseverstärker
sensing coil cewka czujnika : Lesewicklung
sensing contact kontakt czujnika : Abtastkontakt
sensing current prąd czujnika : Abfragestrom
sensing head głowica czujnika : Tastkopf
sensing pin igła odczytu : Abtaststif
sensitive wrażliwy : empfindlichr
sensitivity wrażliwość : Empfindlichkeit
sensitize uczulić na światło : lichtempfindlich machen
sensor sensor,czujnik pomiarowy, przetwornik powmiarowy : Sensor
sensor screen ekran sensorowy : Sensorbildschirm
sentence case Jak w zdaniu : erster Buchstabe im Satz groß
sentinel wartownik : Trennsymbol
separability wydzielony : Trennbarkeit
separate oddzielony : gesondert
separation odstęp, oddzielenie
separator separator : Trennzeichen
sequence sekwencja : Sequenz,Befehlsfolge
sequence chart diagram sekwencji : Ablaufdiagramm
sequence-controlled sterowany krokowo,sterowany programowo : ablaufgesteuert, programmsteuert
sequence counter licznik sekwencyjny : Programmzähler
sequence number numer bieżący : Laufnummer
sequence number chceck kontrola numerowania wierszy : Zeilennumernkontrolle
sequence of instruction sekwnecja instrukcji : Befehlsfolge
sequence of operations kolejność operacji : Operationsfolge
sequnece-controlled sterowany procesowo, programowo
sequencing key klucz porządkowania : Suchschlüssel
sequential kolejny, sekwencyjny : sequentiell,aufeinanderfolgend
sequential access dostęp sekwencyjny : sequentieller Zugriff
sequnetial access method metoda dostępu sekwenycjnego : sequentielle Zugriffsmethode
sequential control sterowanie sekwencyjne : Folgesteuerung
sequential file plik sekwencyjny : sequentielle Datei
serial szeregowe : seriell
serial access dostęp szeregowy : seriell Zugriff
serial adder sumator szeregowy : Serienaddierer
serial interface port szeregowy, złącze szergowe : seriell Schnittstelle
serial number sumator szeregowy : Serienumer
serial operation operacja szeregowa : Serienbetrieb
serial port port szeregowy
serial port access dostęp do portu szeregowego : Zugang zur seriellen Schnittstelle
serial storage zapis szeregowy : serielle Speicherung
serial transfer przekaz szeregowy : serielle Übertragung
serial trnasmission przekaz szeregowy : serielle Übertragung
serial-parallel converter konwerter szeregowo-równoległy
seialized bitowo seryjny : bitseriell
seial-parallel converter konwerter szeregowo-równoległy: Seriell-parallel Umsetzer
series szereg ,zespół : Serie
series connexion połączenie szeregowe
series expansion rozwinięcię w szereg : Reihenentwicklung
series register urządzenie rejestrujące szeregowe : Reihenwiderstand
serried skupiony,ściśnięty : dichtgedrängt
server serwer : Server
server application aplikacja serwerowa : Serveranwendung
server diagnosis diagnostyka serwera : Serverdiagnose, Serverdiagnostik
server farm tzw. farma serwerów, zespół serwerów : Server-Farm
server management card karta do administrowania serwerem : Server-Management-Karte
server management tool narzędzia do administrowania serwerem : Server
server operator operator serwera : Server-Operator
server software oprogramowania serwera : Server-Software, Serversoftware
service serwis , usługa : Service, Dienst
service center centrum usługowe : Dienstleistungszentrum
service checking routine program kontrolujący : Prüfprogramm
service contract umowa konserwacji (nadzoru) : Wartungsvertrag
serivce program, utility programm program użytkowy : Dienstprogramm
service provider (GSM) usługodawca,dostawca internetu : Internet-Diensteantrieb,(Serviceprovider)
servo amplifier wzmacniacz serwo mechanizmu: Servoverstärker
servo cotrolled system system ze sterowaniem serwo : Nachlaufregelsystem
servo controller regulator nadążny (serwomechnizm) : Nachlaufregler
servo motor serwomotor
session,sitting posiedzenie : Sitzung
sesion layer warstwa sesji (model warstwowy OSI) : Kommunikationssteuerschicht
set nastawić, składać, skład,komplet : festlegen
set as wallpaper ustawić/ustaw jako tapetę : als Hintergrundbild einstellen
set point wartość wymagana : Sollwert
setting ustawianie : Einstellung, Einstellen
setting accuracy dokładność nastawienia : Einstellgenauigkeit
setting instruction polecenie podstawienia : Substitutionsbefehl
setting potentiometr potencjometr nastawny : Einstellpotentiometr
settings ustawienia : Einstellungen
setup ustawienie ,setup,ustwienie,konfiguracja,instalacja,program instalacyjny, układ , urządzenie,układ parametrów,setup ,ustaiwanie: Einstellungen,Einrichten,Instalation,Instalationsprogramm,Konfiguration,Setup-Programm,Einstellung,Aufbau, Anordnung
setup engine jednostka przygotowawcza,jednostka ustawiania, układ ustawiania, silnik: Vorbereitungsmachine
setup string łańcuch regulacyjny : Einstellungszeichenkette
setup utitlity program konfiguracyjny, program instalacyjny : Setup-Programm
seal plombować
seamless bezszwowy, jednolity, płynny , normalny
seamless integration integracja bezproblemowa
search 1.przeszukiwać, wyszukiwać, szukać, 2.przeszukiwanie, wyszukiwanie
search area obszar przeszukiwania
search argument argument, kryterium wyszukiwania
search condition warunek wyszukiwania
search criteria kryterium poszukiwań
search domain dziedzina przeszukiwania
search engine wyszukiwarka, serwis, serwer wyszukiwaczy, urządzenie, program wyszukujący
search image wzorzec przeszukiwania
search index entry pozycja indeksu wyszukiwania
search inquiry zapytanie wyszukiwawcze
search key klucz wyszukiwania
search method metoda wyszukiwania
search path ścieżka wyszukiwania
search process proces wyszukiwania
search query zapytanie, kwerenda informacji
search request formualtion zapytanie inicjujące wyszukiwanie
search space obszar przeszukiwania
search term określenie poszukiwań, wyrażenie do wyszukiwania
search time czas wyszukiwania
search tool narzędzie wyszukujące
search tree drzewo wyszukiwania
search word podstawowe, wejściowe, słowo kluczowe wyszukiwania
searchable index spis przeszukiwań
seachable information informacje przeszukiwań
SEC, Single Edge Connector pojedyncze złącze krawędziowe, złącze minikasety z procesorem w komputerach przenośnych
SECAM, SEquential Couleur A Memoire standard transmisji telewizyjnej
secant method metoda siecznych
second generation computer komputer drugiej generacji
second level address adres drugiego rzędu
second level index table tablica indeksów drugiego stopnia
second level overflow przepełnienie drugiego poziomu
second normal form druga postać normalna
second sourcing udzielanie licencji innemu producentowi
second user z drugiej ręki
seconadary drugorzędny, pomocniczy, dodatkowy, wtórny
secondary access method wtórna metoda dostępu
secondary attribute atrybut drugorzędny
secondary bisynchronous communications wtórna komunikacja bisynchroniczna
secondary channel kanał drugorzędny, pomocniczy, dodatkowy
secondary entry point dodatkowy punkt wejścia
secondary index 1.indeks uzupełniający, 2.indeks szczegółów, pomocniczy
secondary job zadanie alternatywne
secondary key klucz wtórny, pomocniczy
secondary log dziennik, kronika alternatywna
secondary memory pamięć pomocnicza
secondary service provider
secondary station stacja podrzędna, podległa
secondary word słowo pomocnicze, podprogram
seconda-class 1.drugorzędny, 2.średniej klasy
second-class citizen obywatel drugiej kategorii
secon-hand używany
second-level addressing adresowanie drugiego stopnia
second-level cache memory support obsługa pamięci podręcznej poziomu 2
secrecy tajność
secret defect wada ukryta
secret key klucz tajny
secert name nazwa tajna, niepubliczna
secret sharing dzielenie sekretu
secert trapdoor information tajna informacja dodatkowa
section 1.sekcja , segment, część, 2.wycinek, prekrój
section label etykieta sekcji
section mark znacznik sekcji
section of tape odcinek taśmy
section plane płaszczyzna cięcia
section space objętość obcinania
sector buffer bufor sektorów
sector format format sektorowy
sector formating disk formatowanie sektorów dysku
sector interleave przeplot sektorów
sector map mapa sektorów
sectoring rozbicie na sektory, zaznaczanie sektorów
secure chroniony , bezpieczny
secure access list chroniona lista dostępu
secure container kontener bezpieczeństwa
Secure Courier Kurier Bezpieczeństwa, protokół bezpieczeństwa Netscape algorytmem SSL
secure envelope koperta zabezpieczajaca
secure mode tryb zabezpieczony, bezpieczny
secure sockets layer warstwa bezpiecznych gniazdek
secure system system bezpieczny, zabezpieczony
secure tape taśma zabezpieczona
Secure Transaction Technology (STT) technologia bezpiecznych transakcji
secured credit card bezpieczna karta kredytowa (o wysokim poziomie zabezpieczeń)
security 1.zabezpieczenie, ochrona, 2.poufność, bezpieczeństwo
security administrator administrator bezpieczeństwa, ochrony
security administrator authority uprawnienie administratora ochrony, bezpieczeństwa
security attribute atrybut zabezpieczenia, ochrony
security authorities uprawnienia do ochrony, bezpieczeństwa
security backup kopia bezpieczeństwa
security bit bit ochrony
security bracket wspornik zabezpieczający
security capability user użytkownik o uprawnieniach do ochrony, uprawniony do zabezpieczenia
security certificate certyfikat bezpieczeństwa
security check sprawdzenie bezpieczeństwa
security context kontekst bezpieczeństwa
security data dane ochrony , dane o bezpieczeństwie
security effect wpływ na bezpieczeństwo, skutek z punktu widzenia bezpieczeństwa
security envelope koperta bezpieczeństwa, zabezpieczająca
security environment środowisko ochrony, zabezpieczeń
security equivalnece równoważność zabezpieczeń, uprawnień
security features funkcje bezpieczeństwa
securoty flaw wada w zabezpieczeniach, wadliwe zabezpieczenie
security gateway komunikacyjna bramka bezpieczeństwa
security hole dziura w zabezpieczeniach
security incident incydent naruszenia bezpieczeństwa
security kernel jądro bezpieczeństwa (sprzętowe lub programowe zabezpieczenie systemu)
security key klucz blokady
security label etykieta bezpieczeństwa
security layer warstwa zabezpieczeń
security level poziom bezpieczeństwa, ochrony
security mechanism mechanizm zabezpieczeń
security memo wytyczne ochrony, zabezpieczeń
Security Module, SM moduł bezpieczeństwa
security officer inspektor zabezpieczeń, szef ochrony
security perimeter granica zabezpieczeń, strefa bezpieczeństwa
security policy 1..polityka zabezpieczenia, bezpieczeństwa, 2.założenie , zasady bezpieczeństwa, 3.strategia bezpieczeństwa , ochrony
security problem problem z bezpieczeństwem
security protection ochrona , zabezpieczenie
security restriction ograniczenie zabezpieczające
security risk ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, utraty zabezpieczeń
securoty scanning badanie zabezpieczeń
security service usługa zabezpieczeń, ochrony
security threat zagrożenie bezpieczeństwa
security tools narzędzia ochrony, zabezpieczające
security type typ zabezpieczeń
security watch officer inspektor ochrony
security zone strefa bezpieczeństwa
sedecimal number system ,hexadecimal system liczbowy szesnastkowy
seed fill wypełnienie metodą ziarna
seek 1.poszukiwać, przeszukiwać, 2.pozycjonować
seek aera obszar poszukiwań, przeszukiwania
seek area packing density gęstość upakowania obszaru przeszukiwania
seek error błąd przeszukiwania, ustawienia głowic dysku
seek operation operacja przeszukiwania
seek time czas odszukania, przeszukiwania
segment and offset segment przesunięcie
segment base początek segmentu
segment description cache register rejestr opisu segmentu w pamięci podręcznej
segment descriptor deskryptor segmentu
segment directory katalog segmentów
segment dislplay file monitorowy plik segmentów
segment file plik segmentowany
segment monitor monitor segmentu
segment register rejestr segmentowy
segment switching przełączanie segmentów
segment table tablica segmentów
segmentation dzielenie programu na segmenty
segmented address adres segmentowy
segmented address space segmentowa przestrzeń adresowa
segmented system system z segmentową organizacją pamięci
segment-override prefix przedrostek zastąpienia segmentu
segment-realtive address adres odniesiony do początku segmentu
seigniorage zysk z produkcji banknotów spowodowany bezgotówkowymi transakcjami
seizure konfiskata, aresztowanie
select 1.wybierać, 2.wydzielać, 3.wyróżnić, zaznaczyć
select error błąd wybierania
select instruction rozkaz wyboru
select operation operacja wybierania
select , (selection) line linia wyboru
selectable attributes atrybuty wybieralne
selectable element element wybieralny, wykrywalny
selectavision rejestracja holograficzna obrazów
selected command polecenie wybrane
selection 1.wybór, operacja wyboru, 2.selekcja, wydzielanie, 3.wydzielony fragment tesktu, obrazu
selection cursor kursor wyboru
selection handle uchwyt zaznaczenia
selection rectangle ramka zaznaczania
selection tool narzędzie do zaznaczania
selective acknowledgement potwierdzenie wybiórcze
selective calling wywołanie selektywne, transmisja adresowana
selective confinement zamknięcie selektywne
selective dissemination of information selektywna dystrybucja informacji
selective dump zrzut selektywny, składowanie wybiórcze
selective erase wygaszanie , wymazywanie wybiórcze
selective listing wydruk wybiórczy
selective listing conbination selektywne zestawienie kombinacji
selective sort sortowanie selektywne
selective trace śledzeniee wybiórcze, , warunkowe
selector wybierak, selektor, demultiplekser
selector channel kanał selektorowy
selector pen pióro świetlne
self extracting archive archiwum samorozpakowujące
self referential odwołujący się do samego siebie
self test samotest, autotest
self-acting samoczynny, automatyczny
self-adapting system system samoadaptacyjny, samodostosowujący się
self-checking code kod detekcyjny, autodetekcyjny, samokorekcyjny, wykrywający błędy
self-checking number liczba samosprawdzająca się
self-checking system system samokontrolujący się
self-compiling compiler kompilator samokompilujący, translator kompilujący własny kod
self-complementaring code kod samokomplementarny
self-complemeting samodopełniający
self - contained system 1.system zamknięty, 2.system zupełny
self-correcting code kod samokorekcyjny
self-corecting memory pamięć samokorygująca
self-descriptive 1.samokomunetujący, 2.opisujący się
self-diagnostic samodiagnozujący
self-documenting program program samodokumentujący się
self-dual dwoisty z natury
self-explantory label etykieta informacyjna
self-extraction samoodtwarzanie, samorozpakowywanie się
self-healing application aplikacja samonaprawiająca się
self-help suport tool narzędzie samopomocy
self-identifying frame ramka samoopisująca się
selfish scheduling algorithm egoistyczny algorytm planowania
self-learning samouczący się
self-loading program program samoładujący
self-locking relay przekaźnik samopodtrzymujący
self-modifying samomodyfikujący się
self-multimedia trainer tool samouczek multimedialny
self-organizing samoorganizujący
self-programming computer komputer samoprogramujący się
self-reference autoreferencjalność, samoodnoszenie się , samorefernecja
self-referencing row wiesz odwołujący się do siebie, autoreferencyjny, samoodniesieniowy
self-referencing table tablica odwołująca się do siebie, autoreferencyjna
self-refreshed DRAM samoodnawialna pamięć DRAM
self-relative addressing adresacja względna
self-relocating program program samoprzemieszczalny, samorelokowalny
self-resetting ,self-restoring loop pętla samoinicjująca
self-running wykonujący się automatycznie
self-support samopomoc
self-test, auto-test, self-triggering program program samostartujący
sell sprzedawać
seller sprzedawca
SEM, Solstice Enterprise Manager pakiet zarządzania krytycznych środowisk Intranetu i Internetu
semanteme leksem, najmniejsza jednostka znaczeniowa
semantic code kod semantyczny
semantic error błąd semantyczny
semantic grammar gramatyka semantyczna
semantic implication implikacja semantyczna
semantic language język semantyczny
semantic model model semantyczny
semantic network sieć semantyczna
semantic security bezpieczeństwo semantyczne
semantic-formal language język formalno-semantyczny
semantics semantyka
semaphore semafor, wyłączny dostęp
semi-automatic półautomatyczny
semi-axis półoś
semicircle półkole, półokrąg
semicolon średnik
semicompiled skompilowany częściowo, wstępnie
semiconduction półprzewodnictwo
semiconductor device urządzenie półprzewodnikowe
semoconductor doping domieszkowanie półrzewodnika
semiconductor impurity domieszka półprzewodnika
semiconductor junction złącze półprzewodnikowe
semiconductor laser laser półprzewodnikowy
semiconductor memory (storage) pamięć półprzewodnikowa
semiconductor recitfier prostownik półprzewodnikowy
semiconductor trap poziom pułapkowy, pułapka półprzewodnika
semi-connection pseudopołączenie
semicustom projektowany z udziałem użytkownika
semi-fixed record zapis o częściowo zmiennej długości
semiformal language język ólformalny
semigroup półgrupa
semi-major axis wielka półoś elipsy
semi-minor axis mała półoś elipsy
semiotics semiotyka
semipermanent storage pamięć półtrwała
semi-processed data dane częściowo, wstępnie przetworzone
semi-realtime czas półrzeczywisty
semi-rigid cable kabel ółsztywny
semiring półpierścień
semistatic memory pamięć półstatyczna
SENA, Smart Energy Network Alliance Zrzeszenie Oszczędnych Sieci Energetycznych
send wysłać , nadawać
Send To command polecenie Wyślij do
send-and-wait wyślij i czekaj
sender 1,nadajnik, 2.nadawca
sender copy kopia dla nadawcy
sending window okno nadawcze
sending-receiving nadawczo-odbiorczy
send-only device urządzenie nadające
sense 1.czytać, odczytywać , 2.rozpoznawać , wykrywać
sense amplifier wzmacniacz odczytu
sense byte bajt wartości odczytanej
sense instruction rozkaz odczytu fizycznego
sense light wskaźnik świetlny programu
sense line linia odczytu, zgloszeń
sense recovery time czas odtwarzania odczytu
sense switch przełącznik pulpitowy
sense winding uzwojenie odczytu
sensibility, sensitivity czułość, wrażliwość
sensing odczyt fizyczny
sensing brush szczotka odczytu
sensing device czujnik
sensing pin igła odczytu
sensitive station zespół odczytu
sensitive information informacje tajne, niejawne
sensitivity analysis analiza wrażliwości
sensitivity label oznaczenie niejawne
sensitivity of control system wrażliwość układu sterowania
sensor czujnik, sensor, przełącznik dotykowy
sensor-based computer komputer sterujący z cujnikiem
sent mail poczta wysłana
sentence symbol symbol zdaniowy
sentential calculus rachunek zdań
sentential form forma zdaniowa
sentential language język wyrażeń, wypowiedzi, deklaratywny
sentinel znacznik początku lub końca, pomocniczy
separability oddzielność, rozdzielność
separate 1.dzielić, rozdzielać, 2.separować oddzielać, 3.rozdzielny, rozłączny
separate channel signalling oddzielna sygnalizacja kanałów
sepaate compilation kompilacja oddzielna, rozłączna
separating character, separator znak rozdzielający , separator
separating line linia separująca
separating plane tree drzewo płaszczyzn separujących
separation 1.rozbarwienie, 2.oddzielenie, rozdzielenie, 3.separacja
separation sheet peekładka
separator page storna separująca
sepatrix przecinek w zapisie liczby
separate compilation kompilacja rozłączna
SEPP, Secure Encryption Payment Protocol bezpieczny, szyfrowany protokół płatności kartą elektroniczną MasterCard
septet słowo siedmiobitowe
sequence 1.kolejność, następstwo, sekwencja, 2.ciąg matematyczny
sequence address adres sekwencyjnym kolejny
sequence check (control) kontrola kolejności
Sequence Control Register (S.C.), sequence counter (register), instruction address register rejestr kontroli kolejności
sequence error błąd porządku kolejności
sequence monitor program planujący , szeregujący , wybierający
sequence number numer sekwencyjny, kolejny, porządkowy, ramki przesyłanej w protokole TCP
sequence of edges ciąg krawędzi grafu
seqquence of numbers ciąg liczbowy
sequence registe rejestr sekwencji, licznik operacji
sequence source value wartość źródłowa porządku
sequenced packet socket gniazdo ciągu pakietów
sequencer układ sekwencyjny, adresujący , sekwenser
sequencinh key klucz porządkowania
sequential access storage (store) pamięć o dostępie sekwencyjnym, sekwencyjny
sequential batch processing sekwencyjne przetwarzanie wsadowe
sequential computer komputer sekwencyjny
sequential control sterowanie sekwencyjne
sequential data processing sekwencyjne przetwarzanie danych
sequential file, serial file plik sekwencyjny, seregowy
sequential logic logika sekwencyjna
sequential mode tryb sekwencyjny
sequential network sieć sekwencyjna
sequential operation praca sekwencyjna
Sequential Packet Exchange (SPX) sekwencyjna wymiana pakietów
sequential processing przetwarzanie sekwencyjne
sequential queue kolejka
sequential search wyszukiwanie sekwencyjne
serial .1seryjny, 2.szeregowy
serial access memory pamięć o dostępie szeegowym
serial adder sumator szeregowy
serial addressable multiplexer szeregowy multiplekser adresowalnyy
serial by bit bitowy
serial by byte (character) bajtowy, znakowy
serial by word wyrazowy
serial cable kabel szeregowy
serial carry counter licznik synchroniczny z przeniesieniami szeregowymi
serial communication port szeregowy pot komunikacyjny
serial communication komunikacja szeregowa
serial computer komputer szeregowy
serial data transmision, communications, transfer szeregowe przesyłanie danych
serial device urządzenie szeregowe
serial file plik szeregowy, seryjny
serial I/O controller szeregowy sterownik we-wy
Serial Impact Dot Matrix, SIDM drukarka igłowa
Serial Input Parallel Outpur (SIPO), serial to parallel converter szeregowe wejście równoległe wyjście
Serial Input/Output interface, SIO inteface złącze szeregowe we-wy
serial interface, port interfejs (port) szeregowy
Serial Line Internet Protocol (SLIP) internetowy protokół linii seregowej
serial memory pamięć szeregowa
serial mouse mysz szeregowa
serial network interface szeregowy sprzęg z siecią
serial number 1.numer seryjny, serii, 2.liczba porządkowa
serial operation operacja szeregowa
serial port access dostęp do portu szeregowego
serial printer drukarka z łączem szeregowym, szeregowa
serial processing przetwarzanie szeregowe
serial recording rejestracja ,zapis szeregowy
serial search wyszukiwanie szeregowe
serial transfer (transmission) przesyłanie szeregowe
Serial-Access Memory ,(SAM), serial storage (store) pamięć o dostępie szeregowym, sekwencyjnym
serial-in parallel-out wejście szeregowe wyjście równoległe
serial-in parallel-out register rejestr szeregowo-równoległy
serialize przekształcać na postać szeregową ,serializować
serialized object obiekt uszeregowany
serial-parallel converter przetwornik, konwerter szeregowo-równoległy
series 1. szereg, ciąg liczbowy 2.seria
series circuit układ szeregowy
series connection połączenie szeregowe
series limiter ogranicznik szeregowy
series-parallel connection połączenie szeregowo równoległe
serif szeryfowy, ostry
serpnetine memory pamięć serpentynowa
server 1.procesor specjalizowany, węzeł sieci lokalnej, 2.urządzenie obsługi , serwer
server application aplikacja serwerowa
server capacity wydajność, przepustowość serwera
server component komponent, składnik serwerowy
server console konsola serwerowa
server consolidation scalanie, konsolidacja serwerów
server dignosis diagnostyka serwer
server farm zespół serwerów
server include, Server Side Includes (SSI) pliki dołączane serwera
server management card karta do administrowania serwerem
server management tools narzędzia do administrowania serwerem
Server Message Block (SMB) blok komunikatów serwera >
server mirroring dublowanie serwera
server overload przeładowanie serwera
server push serwer cykliczny, wysyłanie informacji z serwera do przeszukiwarki
server software oprogramowanie serwera
server-based application aplikacja serwerowa
service 1.usługa, 2.obsługa , 3.serwis
service (maintenance) contract umowa serwisowa
service bit bit pomocniczy
service bureau biuro usług np. poligraficznych
service computing center usługowy ośrodek obliczeniowy
service conditions warunki pracy urządzenia, eksploatacji
service duty praca urządzenia w warunkach eksploatacyjnych
service life okres użytkowania, trwałość użytkowa
service manual instrukcja obsługi
service mark znak zastrzeżony usługi, usługowy, logo serwisu, urządzenie rozpoznawania serwisów
service monitor monitor usług
service name nazwa usługi
service processor procesor serwisowy
service program (routine) program usługowy, użytkowy
service provider usługodawca, operator usług
service regime reżim pracy
service request żądanie usługi, zgłoszenie do obsługi
service requirement zapotrzebowanie na obsługę
service routine program obsługi
service time czas obsługi
serviceability użyteczność, przydatność
serviceable zdolny do użytku, przydatny
serviceable time czas pracy komputera poświęcony obsłudze użytkowników
services , servicing obsługa techniczna
servlet aplet wykonywany na serwerze
session direction kierunek sesji
session key klucz sesyjny, sesji komunikacji
session layer protocol protokół warstwy sesji
session limit ograniczenie liczby sesji
session manager menadżer sesji
session partner partner sesji
session security bezpieczeństwo, ochrona sesji
session services usługi sesji
set 1.usytalać, zakładać, 2.wstawiać, 3.zbiór, mnogość, 4.komplet, zestaw, 5.programować parametry, 6.nadal ustalać wartość
set aside zarezerwować miejsce w pamięci
set breakpoint ustawić punkt zatrzymania
set diffence dopełnienie zbioru
set function funkcja zbioru
set line szyna włączenia, uaktywniająca
set of elementary events zbiór zdarzeń elementarnych
set of measure zero zbiór miary zero
set theory teoria mnogości zbiorów
set type 1.typ, opis zestawu, 2.wynikowy typ zbioru, 3.typ zbiorowy
set up ustawiać, konfigurować, nastawiać, instalować, przygotowywać
SET, Secure Electronic Transaction transmisja bezpieczna elektroniczna (standard MasterCard i Visa)
setpoint wartość nastawcza, ustawienia
setting time czas regulacji, ustalania się
setting up konfigurowanie
settings ustawienia , nastawy
setup 1.ustawienie, konfiguracja, układ parametrów, 2.instalacja
setup form formularz ustawiający
setup option opcja konfiguracyjna, konfiguracji
setup procedures procedury konfiguracji
setup program program konfiguracyjny, inicjujący
setup script skrypt instalacyjny
setup time 1.czas przygotowawczy ., 2.czas wyprzedzenia informacji .
setup utility program konfiguracyjny, instalacyjny
seven-channel tape, seven-track tape taśma siedniościeżkowa
severable odłączalny
severe error błąd istotny, poważny
severity waga, istotność, poziom ważności
severity code kod istotności błędu
sextet słowo sześciobitowe
sextic szóstego stopnia, np. pierwiastek
search przeszukiwanie, przeszukiwać, rewidować
search engine aparat wyszukujący, wyszukiwarka (w sieci Internet)
search inquiry zapytanie inicjujące wyszukiwanie
search key klucz wyszukiwania
search query kwerenda informacyjna, pytanie informacyjne
search request zgłoszenie wyszukiwacze
search strategy strategia poszukiwania
search time czas szukania, czas wyszukiwania
search word podstawowe słowo kluczowe , wejściowe słowo kluczowe
secondary wtórny
secondary memory pamięć pomocnicza
secondary publication dokument wtórny
secondary station stacja podległą, stacja podrzędna (pracująca pod kontrolą innej stacji)
secondary store pamięć pomocnicza
second-class 1.drugorzędny , 2. średniej klasy
second -generation computer komputer drugiej generacji
secret defect wada ukryta
section sekcja
sector sektor (dysku)
sector exchange centrala rejonowa
secure zabezpieczać
secure hash algorithm zabezpieczony algorytm z mieszaniem (m.in. do tworzenia podpisów elektronicznych)
secure - hyertext transport protocol zabezpieczony protokół HTTP (w sieci Internet)
security 1.zabezpieczenie (danych, systemu komputerowego), 2.poufność (danych, systemu komputerowego)
security audit przegląd kontrolny pod kątem zabezpieczeń
security bit bit ochrony
security label etykieta zabezpieczenia
security perimeter strefa bezpieczeństwa
security policy organizacja zabezpieczeń
security privilege przywilej ochrony, przywilej zabezpieczenia (np.baz danych)
seek przeszukiwanie (obszaru) , odszukiwać (informacje)
seek time czas odszukiwania (informacji)
segment segment
segmentation segmentacja (prgoramu)
segmented cache segmentowa pamięć podręczna, segmentowa pamięć notatnikowa
segmented network sieć segmentowana
segment register rejestr segmentowy
seize przywłaszczać
select wybierać
select and execute command rozkaz zaproszeniowy i wykonawczy
select by clicking zaznaczać przez klikanie (na ekranie monitora)
select by dragging
selection command rozkaz zaproszeniowy indywidualny
selection marquee ramka wyboru (na ekranie monitora)
selective acknowledgement potwierdzenie wybiórcze
selective dissemination of information selektywna dystrybucja informacji (naukowej, technicznej i ekonomicznej)
selective dump zrzut selektywny
selective field protection ochrona wybranego pola
selective listing in combination metoda selektywnego zestawiania kombinacji (słów z tytułów dokumentów) ,metoda indeksowania SLIC
selector selektor
selector channel kanał selektorowy , kanał wybiórczy
self-acting samoczynny, automatyczny
self-adapting control system adaptacyjny układ sterowania
self-aligned thick oxide technology technologia układów MOS z samocentrującą bramką
self-correcting code kod (samo)korekcyjny
self-extracting aarchive archiwum samoodtwarzające
self-extraction samoodtwarzanie
self-healing samonaprawiający
self-identifying frame ramka samo identyfikująca
selfish scheduling algorithm algorytm egoistyczny
self-loading program program samoładujący
self-programming computer komputer samoprogramujący
self-regulation samoregulacja
self test samotest
self-triggering program program samostartujący
semantic semantyka
semantic code kod semantyczny
semantics semantyka
semaphore semafor
semicompiled półskompilowany
semiconductor półprzewodnik
semiconductor integrated circuit półprzewodnikowy układ scalny
semiconductor memory pamięć półprzewodnikowa
semicustom circuit układ scalony projektowany z udziałem użytkownika
semigraphic semigrafika
semiotics semiotyka
semi-permanent storage pamięć półtrwała
semistatic memory pamięć półstatyczna
send wysyłać
sender 1.nadawca (wiadomości), 2.nadajnik
sending window okno nadawcze
sense odczytywać elektrycznie
sense byte bajt wartości odczytanej
sense instruction rozkaz odczytu fizycznego
sense switch przełącznik pulpitowy(dostępny programowo)
sense winding uzwojenie odczytu (w pamięci ferrytowej)
sensing odczyt fizyczny
sensing brush szczotka odczytu
sensing device czujnik
sensing pin igła odczytu
sensing station zespół odczytu
sensitivity czułość, wrażliwość
sensitivity analysis analiza wrażliwości, analiza czułości (układu sterowania)
sensor 1.czujnik (pomiarowy), 2.sensor, przełącznik dotykowy
sentence zdanie
sentential language język wyrażeń , język wypowiedzi
sentinel symbol początku lub końca pewnego elementu informacji
separate compilation kompilacja rozłączania
separating character , separator znak rozdzielający , separator
sequence 1.sekwencja, 2.następstwo
sequence address adres sekwencyjny, adres kolejny
sequence error błąd początku, błąd kolejności
sequence of edges ciąg krawędzi grafu
sequencer sekwencer , układ sekwencyjny adresujący
sequence register rejestr sekwencji, licznik operacji
sequencing sekwencjonowanie
sequencing key klucz porządkowania
sequential access dostęp sekwencyjny
sequential-access storage pamięć o dostępie sekwencyjnym
sequential circuit układ sekwencyjny
sequential computer komputer sekwencyjny
sequential control sterowanie sekwencyjne
sequential file plik sekwencyjny
sequential logic logika sekwencyjna
sequential packet exchange sekwencyjna wymiana pakietów (rozszerzenie pakietu programów Novell o możliwości programowania transmisji w sieciach
sequential processing przetwarzanie (danych) sekwencyjne
sequential store pamięć o dostępie sekwencyjnym, pamięć sekwencyjna
serial szeregowy
serial access dostęp szeregowy
serial access memory pamięć o dostępie szeregowym
serial adder sumator szeregowy
serial bit transmission szeregowa transmisja bitów
serial-by-bit bitowy
serial-by-byte bajtowy, zbakowy
serial carry counter licznik (synchroniczny) z przeniesieniami szeregowymi
serial communication komunikacja szeregowa
serial computer komputer szeregowy
serial(-data) transmission transmisja szeregowa danych
serial impact dot matrix drukarka igłowa
serial-in parallel-out register rejestr szeregowo-równoległy
serial input - output wejście-wyjście szeregowe ,szeregowy układ wejścia-wyjścia
serial input-output interface szeregowe złącze wejścia-wyjścia
serial-in, serial - out register rejestr szeregowo- szeregowy
serial interface złącze szeregowe, interfejs szeregowy
serial I/O. serial input-output wejście- wyjście szeregowe. szeregowy układ wejścia-wyjścia
serial I/O interface szeregowe złącze wejścia-wyjścia
serialize serializować
serial line Internet protocol protokół komunikacji szeregowej w sieci Internet (odmiana protokołu TCP/IP używana do transmisji po łączach szeregowych
serial number 1.liczba porządkowa, 2.numer serii
serial operation operacja szeregowa
serial-parallel szeregowo- równoległy
serial-parallel converter przetwornik szeregowo-równoległy, konwerter szeregowo-równoległy
serial-parallel operation praca szeregowo-równoległa
serial port port szeregowy
serial processing przetwarzanie szeregowe
serial store pamięć szeregowa
serial transfer przesyłanie szeregowe
serial transmision transmisja szeregowa (danych)
series szereg
series-to-parallel converter przetwornik szeregowo równoległy, konwerter szeregowo-równoległy
server server ,komputer lub program udostępniający usługi lub -pliki
server - based application sieciowa wersja oprogramowania użytkowego (wielodostępna)
server mirroring dublowanie serwera , technika zabezpieczenia przetwarzania danych w sieci kompiuterowej
service 1.obsługa 2.usluga
service bit bit pomocniczy
service circuit łącze służbowe
service computing centre usługowy ośrodek obliczeniowy
service instruction instrukcja obsługi
service request żądanie usługi
service routine program usługowy
session sesja
session layer warstwa sesji (modelu referencyjnego OSI)
set 1.zbiór, 2.komplet zestaw, 3.ustawiać, 4.ustalać, 5. wstawiać
set point wartość zadana, wartość żądana (parametru)
set theory teoria mnogości, teoria zbiorów
setting nastawianie, ustawianie
setting time czas regulacji, czas ustalania się
set type typ mnogościowy, typ zbiorowy
setup 1.układ , struktura, 2.usatwianie, nastawianie
set up ustawiać, nastawiać
setup program 1.program instalacyjny, 2.program inicjujący
setup time 1.czas przygotowawczo-zakończeniowy, 2.czas ustawienia, czas wyprzedzenia informacji
set value wartość zadana, wartość nastawiona
seven-segment display wyświetlacz siedmiosegmentowy
severable odłączalny
severe error błąd istotny, błąd który uniemożliwia dalszą realizację zadania
SFC, System File Checker kontroler plików systemowych, mechanizm zabezpieczenia antywirusowego w Win2000
SFX, Special Effects efekty specjalne w 3D
SFS, symbolic file system symboliczny system plików
SFT, system fault tolerant system odporny na błędy
SGML, standard geeralized markup language standardowy uogólniony język oznaczeń (zdefiniowany w standardzie ISO 8879 metajęzyk służący do tworzenia języków do opisu logicznej struktury dokumentów
SGC, Server Gated Cryptography alternatywny do SSL, protokół bezpiecznej transmisji danych
SGI, Silicon Grpahics Interface interfejs graficzny produktów firmy Silicon Graphics
SGML,Standard Generalized Markup Langugae standardowy język definiowania znaczników opisu dokumentu
shade cieniowanie,cień : Schattierung, Schatten
shadow store pamięć lustrzana : Schattenspeicher
shaft trzpień : Schaft
shaft position encoder nastawnik cyfrowy kąta : winkelstellungsgeber
share and stop sharing directories udostępniać katalogi i anulować ich udostępnianie : Verzeichnisse freigeben und Freigabe aufheben
share and stop sharing printers udostępnianie drukarek i anulowanie w ich udostępnianiu : Drucker freigeben und Freigaben aufheben
shakesort "sortowanie wstrząsowe" (metoda sortowania)
share część, udział, dzielić
shared (...) dzielony, współdzielony , udostępniony, (wspólny...): geteilt, (gemeinsam)
shareware oprogramowanie shareware : Shareware
sheet płyta : Platte
sheet feeder podajnik papieru w drukarce, podajnik papieru w drukarce : Papiereinzug, Einzelblatteinzug
shell powłoka, interpretator poleceń : Shell
shielded cable kabel ekranowany : geschirmtes Kabel
shift klawisz zmiany rejestur , przełączać/font>: Umschalttaste, umschalten
shift key klawisz przełączania : Umschalttaste
shift operation polecenie przeniesienia : Verschiebebefehl
shift register rejestr przesunięć : Verschieberegistr
Shift Taste klawisz przełączania, "shift"
shifting indsruction polecenie, przeniesienia
shock absorber, vibration absorber amrotyzator drgań : Stoßdampfer, Schwingungsdämpfer
shock test próba udarowa : Stoßprüfung
shock-tolerance odporność na uderzenia : Toleranz gegene Erschütterungen
short króki, kruchy, łamliwy : kurz, brüchig
short circuit zwarcie ,spięcie : Kurzschluss
short circuit voltage napięcie zawarcia : Kurzschlussspannung
short Menus krótkie menu : kurze Menüs
short term krótkotrwały : kurzzeitig
shortage suma błędna :Fehlbetrag
shortcut ,link skrót, kombinacja klawiszy, klawisz skrótu,łącze powiązane, link : Verknüpfung, Kurztaste,Tastaurkürzel, Kurztaste,Tastenkombination
short key klawisz szybkiego dostępu, klawisz skrótu : Tastaturbefehl
shorten skrócić :verkürzen
shortfall zanik :Ausfall
shorthand stenografia :Stenografie
shortness krótkość, wadliwość :Mangelhaftigkeit
show pokazać, pokaż, wystawa :zeigen, anzeigen,Ausstellung
show all pokazać/pokaż wszystko:alles einblenden
show copy pokazać/pokaż kopię :Kopie einblenden
show printer trails pokazać/pokaż ślad wskaźnika :Zeigerspur aktivieren
shred zamazać :verwischen
shrink skurczyć się :schrumpfen
shrinkage skurcz
shrunken skurczony
Shugart producent napędów
shunt bocznik :Nebenschluss
shunt resistor rezystor bocznikujący
shut down zamknij, zamknąć:herunterfahren
shut down the system zamknąć system :System herunterfahren
shutdown zamknięcie :Abschaltung
shutdown capability możliwość wyłaczenia,możliwość zamknięcia :Abschaltfähigkeit
shade 1.cień, cieniowanie, 2.odcień, 3.zasłona od światła
shade line pogrubiona linia krawędzi przedmiotu zastępująca zacieniowanie, linia cienia
shaded area pole zacieniowane
shaded memory nieadresowalny obszar pamięci
shader oprogramowanie cieniowania
shading 1.cieniowanie, 2.ekranowanie, tłumienie
shading model model cieniowania
shadow 1.cień, 2.przesłaniać, 3cieniowany
shadow effect efekt cienia, zacienienie
shadow map mapa cieni
shadow mask maska , maskownica
shadow memory, page pamięć rzutowana, lustrzana
shadow page table tablica rzutowania
shadow RAM obszar rzutowania RAM
shadow register rejestr testowania
shadow ROM rzutowanie pamięci ROM
shadowing tworzenie cienia
shadowmask maskownica
shafdow-maskpicturetube kineskop maskowy
shallow binding powiązanie płytkie, powierzchniowe
shannon jednostka informacji do ustawienia odbioru w jednym z dwóch stanów
Shannon′s Law Prawo Shannona, prawo wyboru stanu
shape 1.kształt , forma, postać, 2.symbol a Zuto CAD
shape factor współczynnik kształtu
shape conductor przewód profilowy
shape-character printer drukarka z matrycą czcionkową, czcionkowa
shapeless bekształtny
shaping circuit układ kształtowania impulsów, korkecyjny
share 1.dzielić z … mieć wspólne, wspólnie kształtować, współdzielić, współużytkować, 2.udział
share costs partycypować w kosztach
share in profits udział w zyskach
share lock blokada ze współuzytkowaniem
shareable area obszar wspólny
shareable data dane wspólne, dzielone
shareable data base 1.wspolna baza danych, 2.wielodostępna baza danych
shareable file plik wspólny wielodostępny
shareable image file wielodostępny moduł ładowalny
shareable resource zasób wspólny, dzielony
shared access dostęp dzielony
shared architecture architektura ze współużytkowaniem
shared attibutr atrybut dzielony
shared bus magistrala dzielona , wspólna
shared cache for dual processor wspólna pamięć podręczna dla dwóch procesorów
shared control unit wspólna jednostka sterująca
shared directory katalog dzielony, wspólny
shared docking wspólne dokowanie
shared file plik dzielony, wspólny, współużytkowany
shared folder folder dzielony, wspólny, współużytkowany, udostępniany folder
shared key klucz wspólny
shared library biblioteka wspólna
shared locking blokowanie dzielone dla odczytu
shared logic system system współdzielony
shared logic text processor współdzielony procesor tekstów
shared memory (storage) pamięć dzielona, wspólna , współdzielona
shared network directory dzielony, wspólny katalog sieciowy
shared print wydruk współużytkowany
shared printer drukarka współużytkowana, udostępniana
shared resource system system ze współdzielonymi zasobami
shared vanishing point wspólny punkt zbiegu
shared variable wspólna zmienna , dzielona
shared-logics systems systemy współdzielone
shared-weight sort table tablica sortowania ze wspólnymi wagami
shareware oprogramowanie do testowania za niewielką opłatą
sharing współdzielenie, współużytkowanie
sharp ostry , wyraźny
sharpening wyostrzanie, poprawianie ostrości
sharpness of picture ostrość, wyrazistość obrazu
shear odcinanie, pochylanie, obcinanie z przesunięciem
sheet 1.kartka, arkusz papieru, 2.formularz, 3.tablica informacyjna
sheet feed, single sheet feed podajnik kartek
sheet feeder podajnik papieru, arkuszy
Sheffer stroke dysjunkcja Sheffera, operator NIE-I
shelf connector złącze szufladowe
shelf storage pamięć zewnętrzna
shell interpreter poleceń, otoczka, powłoka systemowa
shell account konto powłokowe serwera systemu Unix
shell account connectivity połączenie interpretera poleceń
shell prompt zachęta powłoki, interpretera, znak zachęty, zgłoszenie powłoki
shell script skrypt powłoki , powłokowy
shell sort sortowanie metodą Shella, za pomocą malejących przyrostów
SHE, Super-High Frequency super wysoka częstotliwość (3-30 GHz)
shield 1.ekran , osłona przewodu, 2.ekranować ,osłaniać
shield grid siatka osłaniająca
shielded cable kabel ekranowany
Shielded Twisted Pair (STP) cable skrętka ekranowana
shielding 1.oasłanianie, ekranowanie, 2.przesłanianie elementów obrazu
shift 1.przesuwać ,2.zmiana rejestru , 3.przesunięcie, przemieszczenie
shift character znak górnego rejestru klawiatury, przełączania , zmiany rejestru
shift code kod przesunięcia, zmiany
shift error błąd w przesunięciu
shift instruction rozkaz przesunięcia
Shift key klawisz Podmień, , zmiany rejestru
shift left przesunięcie w lewo
shift lock key zamek zmiany rejestru
shift register rejestr przesuwny
shift right przesunięcie w prawo
shift vector wektor przesunięcia , przemieszczenia
shift-in character znak przełączenia na rejestr standardowy klawiatury
Shift-In, SI powrotna zmiana kodu
shift-out character znak przełączenia na rejestr dodatkowym uzupełnianiący
Shift-Out, SO zmiana kodu
shim podkładka programowa
ship oferować, dostarczać ,wysyłać
shipment notification awizo wysyłki
shipping wysyłka
shopping basket koszyk zakupowy, np. w Internecie
shopping cart koszyk na zakupy
short card krótka, mała karta
short circuit evaluation obliczenie krótkie, częściowe
short circuit, shoting zwarcie
short division dzielenie przez liczbę jednocyfrową
short edge krótsza krawędź kartki
short integer krótka 16 bitowa liczba całkowita
short-circuit form warunkowy operator logiczny
shortcut skrót, klawisz skrótu
shotcut file plik skrótów
shortcut key klawisz skrótu
shortcut menu menu skrótów
shorten, truncate skracać
shortest job next, shotrtest processing time najkrótszy czas przetwarzania
shortest path algorithm algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki
shortest processing time shceduling algorithm algorytm szeregowania według najkrótszych czasów wykonywania, SJN
short-haul krótkosiężny
shovelware informacje rynkowe na stronach Webu
shred zamazać , np. dane
shredder niszczarka
shrink zmniejszać, ścieśniać, zsuwać
SHTTP, Secure HTTP bezpieczny protokół transmisji hipertekstu
shut down (off, up) 1.zamknięcie systemu, programu, 2.zakończyć sesję
shutdown capability możliwość wyłączenia, zamknięcia
ShutDown, close menu option opcja Zamknij
shut-off mechanism mechanizm zamykający, wyłączający
shutter glasses okulary 3D, trójwymiarowe
S/H sample and hold próbkowanie z pamięcią
SHA ,secure hash algoriuthm zabezpieczony algorytm z mieszaniem (m.in. do tworzenia podpisów elektronicznych)
shade 1.odcień, 2.zasłona (od światła)
shaded memory nieadresowalny obszar pamięci
shadow cień
shadow effect efekt cienia, zacienienia
shadowing metoda zabezpieczenia danych na poziomie systemu operacyjnego
shadow - mask picture tube kineskop maskowy
shadow RAM pamięć lustrzana RAM
shadow signal sygnał pasożytniczy
Shannon′s law prawo Shannona
shape kształt
shape conductor < przewód profilowy
shape factor współczynnik kształtu
shaping circuit układ kształtowania impulsów, układ korekcyjny
share współdzielić
shareable data dane wspólne, dane dzielone
shared wspólny , dzielony
shared control unit wspólna jednostka sterująca
shared database dzielona baza danych, wspólna baza danych
shared file plik wspólny
shared memory pamięć wspólna
shareware oprogramowanie kupowane przez użytkownika za symboliczną sumę po okresie eksploatacji wstępnej
sharing współdzielenie
sharpness of picture ostrość obrazu
S.H circuit, sample -and-hols circuit układ próbkująco-pamiętający
sheet 1.arkusz, kartka (papieru), 2 .formularz
sheed feed podajnik papieru
Sheffer stroke dysjunkcja Sheffera, operacja NAND
shelf storage pamięć (zewnętrzna)
shell 1.powłoka, 2.powłoka systemowa (interpretator poleceń systemu operacyjnego
SHF, super-high frequency super wielka częstotliwość (3 - 30 GHZ)
shield ekran (elektryczny)
shielded ekranowany
shielded twisted pair wire skrętka elranowana (para skręconych przewodów ekranowanych)
shift 1.przesunięcie, 2.zmiana rejestru , 3.przesuwać
shift character znak górnego rejestru klawiatury
shift-in powrotna zmiana kodu
shift instruction rozkaz przesunięcia
shift left przesunięcie w lewo
shift - out zmiana kodu
shift register rejestr przesuwny
shift right przesunięcie w prawo
short circuit zwarcie
short-circuit form warunkowy operator logiczny
shortest job next algorytm szeregowania SJN (następna praca najkrótsza)
shortest path algorithm algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki
shortest path first algorytm obliczania tras SPF (najkrótsza trasa pierwsza)
short-haul krótkosiężny
short-term memory cells komórki pamięci ulotnej
show pokazywać
S-HTT_,secure-hypertext transport protocol zabezpieczony protokół
shut-down zamykać (program, system)
shutup zakończenie (np. sesji)
side-face widok boczny :Seitenansicht
sidelong ,lateral bokiemm, wzdłuź,boczny :seitwärts, seitlich
sideways sum suma cyfr liczby naturalnej :Quersumme
sigma notation wyrażenie ze znakiem sumy :Darstellung mit Summenzeichen
sign znak,znak liczby, podpis, podpisać :Zeichen,unterzeichnen
sign control sterowanie znakami liczby :Vorzeichensteuerung
sign position pozycja znaku liczby :Vorzeichenstelle
sign register rejstr znaków liczby :Vorzeichenregister
signal sygnał :Signal
signal amplifier wzmaczniacz sygnału :Signalverstärker
signal generator generator sygnału :Signalgeber
signal light światło sygnalizacyjne :Signallicht
signal oscillator generator sygnałowy :Messsender
signal source źródło sygnału :Signalquelle
signal strength amplituda sygnału,siła sygnału :Signalamplitude
signal tracer urządzenie do poszukiwania uszkodzenia :Signalverfolger
signaling function funkcja sygnalizacyjna :Übertragungsfunktion
signaling speed prędkość transmisji :Übertagungsgeschwindigkeit
signatory sygnatariusz, podpisujący:Unterzeichner
signature podpis :Unterschrift
signed binary liczba dwójkowa ze znakiem :Binärzahl mit Vorzeichen
significance, gravity ważność :Wichtigkeit
significant bit cyfra znacząca :bedeutsame Ziffer
signify oznaczać :bezeichnen
silencer tłumik dźwięku :Scalldämpfer
silent mode wyciszenie :Stummschaltung
SIM,Subscriber Identity Module SIM :SIM
SIM card karta SIM :SIM-Karte
SIM card lock blokada SIM :SIM-Sperre
SIM service usługa SIM :SIM-Dienst
SIM-Lock blokada operatora :SIM-Lock, Betreibersperre
similar podobny :ähnlich,gleich
simplex communication komunikacja jednokierunkowa (simpleksowa), ruch jednokierunkowy:Simplexverkehr
simplification uproszczenie :Vereinfachung
simplify uprościć, uprość:vereinfachen
Simula język programowania
simulate symulować :simulieren
simulation symulacja :Simulation
simultaneity równoczesność, synchroniczność :Gleichzeitigkeit
simultaneous symultaniczny :simultan
simultaneous linera equation równanie linearne równoważne :simultane lineare Gleichung
simultaneous operation praca synchroniczna :Simultanbetrieb
simultaneous transmission transmisja symultaniczna :Simultanübertragung
sine sinus :sinus
sine function funkcja sinusowa :Sinusfunktion
sine wave fala sinusoidalna :Sinuswelle
single pojedynczy prosty :einzeln
single address code kod o jednym adresie :Ein-Adress-Code
single board computer komputer jednopłytowy
single chip computer komputer jednomodułowy
single density (SD) gęstość pojedyncza (SD) :einfach Dichte
single extension (SX) rozszerzenie pojedyncze (SX)(np. rozszerzenia danych) :einfache Auslegung
single handed samodzielny :selbständig
single inline package obudowa pamięci jednorzędowa, szpilkowa :Speicherbausteine mit nur einer Anschlusspinreihe
single ply paper papier używany jednowarstwowo :Einfach-Papier
single precision dokładność pojedyncza :einfache Genauigkeit
single sheet feeder podajnik arkuszy papieru w drukarce :Einzelblattzuführung
single sided jednostronny :einseitig
single step mode tryb pracy krokowej :Einzelschritt-Betrieb
single step operation praca krokowa
sinle user operation tryb pracy jednego użytkownika :Einbenutzerbetireb
single user system system jednostanowiskowy :Einplatzsystem
single-click to open an item pojedyncze kliknięcie otwiera obiekt :einfacher Klick
single-cycle processing przetwarzanie pojednyczy : Einzelverarbeitung
single-edge guiding jdnostronne prowadzenie taśmy : einseitige Bandführung
single-ended pojedynczy, z zakończeniem niesymetrycznym :single-ended, Single-Ended-
singlespeed prędkość (obrotowa) pojedyncza :einfache Geschwindigkeit
singletasking prowdzący jedną operację :nur eine Aufgabe übernehmend
singular liczba pojedyncza, osobliwy, niezwykły :Einzahl
singularity wyjątkowość:Sonderbarkeit
Sinix nazwa systemu operacyjnego
sink urządzenie peryferyjne, płyta chłodnicza, ujście informacji (u odbiorcy) :Kühlblech, Senke
sinousity zwój :Windung
site miejsce instalacji :Aufstellungsort
site backbone miejscowa sieć szkieletowa :Site Backbone
sitting posiedzenie, sesja :Sitzung
situation sytuacja , położenie:Situation, Lage
size rozmiar, zmień rozmiar, rozmiar czcionki,wymiar,zmieniać rozmiar:Größe, Größe ändern, Schriftgröße,Format
size up ocenić
sizing handle(s) punkt(y) zaczepienia,uchwyt(y)zmiany:Ziehpunkt(e)
sibling nodes > wierzchołki siostrzane
side 1.strona , 2.bok
side effect skutek, efekt uboczny
sideways feed podawanie wierszowe, bokiem
sideways printing drukowanie boczne
SIG, Special Interest Group grupa użytkowników o podobnych zainteresowaniach
sight oglądać , obserwować
sight check kontrola wizualna
sign 1.zank , symbol, 2.podpisać
sign and magnitude , signed magnitude reprezentacja znak i wartość, kod dopełnieniowy
sign and modulus reprezentacja znak i moduł
sign bit bit znaku
sign digit cyfra znaku
sign off wyrejestrowanie się z systemu, wypisanie się
sign on zarejestrowanie się w systemie, wpisanie się
sign position pozycja znaku
sign representation reprezentacja znaku
sign test sprawdzenie, test znaku
signal 1.sygnał, 2.sygnalizować, 3.urządzenie sygnalizacyjne, sygnalizator
signal common (ground) masa sygnałowa
signal conditioning dopasowanie sygnału
signal conversion konwersja sygnału
signal distance odstęp sygnałowy
signal element timing taktowanie elementu sygnału
signal level poziom sygnału
signal line linia przewód sygnałowy, sterujący
signal operation operacja sygnalizacyjna
signal processing przetwarzanie sygnałów, sygnału
signal quality jakość sygnału
Signal To Noise (SIN) stosunek sygnału do szumu
signalling character znak sygnalizacyjny
signalling unit jednostka sygnalizacyjna
signal-to-noise ratio współczynnik sygnału do szumu
signature 1.sygnatura, podpis, 2.arkusz drukarski
signature analysis analiza sygnatur
signature file plik podpisów
siganture limit układ składki
signature log dziennik sygnatur
signature scheme schemat podpisu
signature verification weryfikacja podpisu
signed control podpisany format
signed field pole ze znakiem
signed integer liczba całkowita ze znakiem
signed number liczba ze znakiem
significant digit codes, faceted codes kody cyfr znaczących
significance level poziom ważności,znaczenia
significand mantysa
significant istotny, znaczący, ważny
significant digit (figure) cyfra znacząca
significan event zdarzenie istotne
signify otaczać
signing podpisywanie , składanie, złożenie podpisu
sign-magnitude code kod typu znak-moduł, symetryczny, binarny kod liczbowy
sign-magnitude notation zapis typu znak-moduł
signon server serwer wpisywania się do systemu
SIL, Solid Immersion Lens stałe soczewki immersyjne czytnika MO
silent instalation instalacja dyskretna
silicon chip krzemowy układ scalony
silicon compiler kompilator krzemowy
silicon disk, RAM disk RAM dysk
silicon foundry wytwórnia płytek krzemowych
Silicon Valley Dolina Krzemowa
silicon wafer płytka krzemowa
Silicon-On-Sapphire, SOS krzem na szafirze
sillouette edge krawędź szkieletowa
silly windows syndrom syndrom "głupiego okna"
SIMC ,Solstice Internet Mail Client klient integracji poczty elektronicznej, z różnymi platformami sieciwoymi
SIMD, Single Instruction Multiple Data stream pojedynczy strumień rozkazów ze zwielokrotnionym strumieniem danych
similar podobny
similarity, similitude 1.podobieństwo, 2.jednokładność
SIMM, Single In-line Memory Module jednorzędowy moduł pamięci
simple prosty, zwykły nieskomplikowany
simple algebraic language for engineers prosty język algebraiczny dla inżynierów
simply boolean expresion proste wyrażenie boolowskie
simple device urządzenie proste
simple event zdarzenie elementarne
Simpel Gateway Monitoring Protocol, SGMP prosty protokół monitorowania bramek
Simple IP proste ,zwykłe IP
simple list lista prosta
Simpel Mail Transfer Protocol (SMTP) protokół przesyłania poczty elektronicznej
simple name nazwa prosta
Simple Network Management Protocol (SNMP) protokół zarządzania siecią
simple statement instrukcja prosta
simple to use prosty , łatwy w użyciu
simple variable zmienna prosta
simplex channel kanał jednokierunkowy simpleksowy
simplex circuit obwód jednokierunkowy, simpleksowy
simplex method metoda programowania liniowego
simplex mode tryb jednokierunkowy
simplex operation działanie jednokierunkowe
SimPleX , (SPX) transmisja jednokierunkowa , pojedyncza
simplification uproszczenie
simplify upraszczać
Simscript, simulation script język symulacyjny do modelowania układów dyskretnych
Simula-67 języka programowania, algolopodobny do symulacji zdarzeń
simulate 1.naśladować, imitować, 2.symulować
simulated emergency test symulowany test zagrożenia
simulated program program symulowany
simulation program program symulowany
simulation language język symulacyjny, modelowania
symulator program program symulujący, symulator
ssimultaneity, simultaneous jednoczesność, równoczesność
simultaneous computer komputer równoległy
simultaneous operation działanie jednoczesne, wieloprogramowe
simultaneous peripheral operations off-line użytkownie urządzeń zewnętrznych bez łączności z maszyną
simultaneous peripheral operations on-line buforowanie strumieni wejściowych i wyjściowych
simultaneous processing przetwarzanie równoległe, równoczesne
simultaneous shipment, simship jednoczesne, równoczesne dostarczanie
simultaneous transmission transmisja równoczesna, dwukierunkowa
sine reverser inwentor, zamiennik
sine wave carrier nośnik fali sinusoidalnej
single address code (instruction) kod jednoadresowy
single addres message wiadomość jednoadresowa
single assignment rule regułą pojedynczego przypisania
Single Attachement Station (SAS) stacja o pojedynczym przyłączeniu
single board 1.pakiet pojedynczy, płytka , karta
single board computer, (sbc) komputer jednopłytowy, zintegrowany
single chip computer komputer jednoukładowy
single current prąd jednokierunkowy
Single Density disk, SD disk dysk o pojedynczej gęstości
Single Density, SD pojedyncza gęstość
single dispatching pojedyncza dyspozycja
single frequency signalling, of signalling transmisja jednoczęstotliwościowa
single funcktin software oprogramowanie jednofunkcyjne
single inheritance dziedziczenie jednokrotne
Single In-Memory Module (SIMM) jednorzędowy moduł pamięci
Single In- Line Package (SIP) obudowa ze złączem jednorzędowym
single input wprowadzenie pojedyncze
single instruction - multiple data architecture architektura pojedynczym strumieniem rozkazów i wieloma danymi
Single Instruction - Multiple Data stream, (SIMD) pojedynczy strumień rozkazów i zwielokrotniony strumień danych
single instruction - single data architecture architektura z pojedynczym strumieniem instrukcji i danych von Neumann′a
Single Instruction-Single Data stream (SISD) pojedynczy strumień rozkazów i danych
single key response reakcja na wciśnięcie klawisza
single length working praca na liczbach pojedynczej precyzji
single line display wyświetlacz wierszowy
single mode fibre, monomode fibre fibre światłowód jednomodowy
single operation operacja jednokierunkowa
single pass operation operacja jednoprzebiegowa
single point of administration jeden ośrodek administracji
single precision, single length precision pojedyncza precyzja , dokładność
single quotes pojedyncze cudzysłowy
single side jedna strona
single sign-on jednokrotne zarejestrowanie się w systemie
single speed prędkość pojedyncza
single step krok pojedynczy
single stepping realizacja w trybie krokowym
single-address code kod jednoadresowy
single-address instruction rozkaz jednoadresowy
single-assignment language język z jednorazowym przypisaniem znaczenia
single-attribute query zapytanie jednoatrybutowe, jednoparametrowe
single-beam contact styk jednoramienny
single-board computer komputer jednopłytowy
single board microcomputer mikrokomputer jednopłytowy, zintegrowany
single-channel busmaster jednokanałowy moduł zarządzania dostępem do magistrali
single-chip microcomputer mikrokomputer jednoukładowy
single-chip microcontroller kontroler, sterownik, proces jednoukładowy
single-density disk dysk pojedynczej gęstości
single directory device urządzenie z pojedynczym katalogiem
single-ended obwód pojedynczy, jendokońcówkowy
Single-Ended Interface interfejs sygnałowy jednokońcówkowy
single-error correction poprawianie pojedynczego błędu
single keystroke command zlecenie jednoklawiszowe
single-level address adres prosty, bezpośredni, jednopoziomowy
single-linked list lista jednokierunkowa
single-master replication replikacja jednonadrzędna
single-operand instruction rozkaz jednoargumentowy
single-pass assembler asembler jednoprzebiegowy
single-pass compiler kompilator jednoprzebiegowy
single-path channel kanał jednościeżkowy
single-purpose register rejestr specjalizowany, jednozadaniowy
single-sideband modulation modulacja jednowstęgowa
Single-Sided Disk (SDD) dysk, dyskietka jednostronna
single-site network sieć miejscowa, lokalna
single-step operation praca krokowa
single strike ribbon jednorazowa taśma barwiąca
single-task system system jednozadaniowy
single-user system system jednodostępowy
single-valued jednowartościowy
single-wire line linia jednoprzewodowa
singular matrix macierz zdegenerowana, osobliwa
singular solution rozwiązanie osobliwe
sink 1.ujście, wyjście danych ,2.margines tytułowy
sink tree drzewo ujścia, zbiorcze
SIO ,Serial Input/Output szeregowe we/wy
SIP, Single In-line Package obudowa ze złączem jednorządowym
SIP, SMDS Interface Protocol protokół komunikacyjny między CPE a przełącznikami SMDS
SIPO, Serial Input/Parallel Output szeregowe wejście - równoległe wyjście
SiS , Silicon integrated Systems ty układu krzemowej integracji procesora
SISD, Single Instructin- Single Data pojedyncze rozkazy - pojedyncze dane
SISO, Serial Input/Serial Output szeregowe wejście- szeregowe wyjście
site 1.witryna, strona WWW, portal, 2.siedziba ,miejsce, ośrodek, 3.węzeł, komputer
site backbone miejscowa sieć szkieletowa
site licence licencja indywidualna
site map mapa witryny, ośrodka
site staging publiczne udostępnianie witryn
sixteen bit szesnastkowy
sizable znaczny
size 1.wymair, wielkość, rozmiar, 2.liczność, liczebność
size error błąd przekroczenia wielkości
size of letters wielkość iter
size of paper sheet format papieru
sizing ocenianie, rozmiar obrazu
sizing handle uchwyt zmiany rozmiaru
SI, shift-in powrotna zmiana kodu
sibling siostrzany
sibling nodes wierzchołki drzewa mające wspólny wierzchołek nieparzysty)
SIC, semiconductor integrated circuit półprzewodnikowy układ scalony
side strona, bok
side effect efekt uboczny
sideways feed podawanie bokiem
SIDM, serial input dot matrix drukarka igłowa
SIG, special interest group grupa użytkowników sieci o zbieżnych zainteresowaniach
sight check kontrola przezierna (kart dziurkowanych)
sign znak
signal sygnał, sygnalizować
signal compression kompresja sygnału
signal conditioning przetwarzanie sygnałów celu dostosowania ich do specjalnych potrzeb
signal conversion konwersja sygnału
signalling sygnalizacja
signal peak wartość szczytowa sygnału
signal processing przetwarzanie sygnałów
signal processor procesor sygnałów
signal routing wybór trasy sygnału
signal-to-noise ratio stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów, względny wskaźnik poziomu szumów
signature 1.podpis, sygnatura, 2.arkusz drukarski
signature byte bajt podpisu
sign bit bit znaku
sign digit cyfra znaku
signed oznaczony, oznakowany
significand mantysa
significant istotny, znaczący ,ważny
significant bit bit znaczący
significant character znak znaczący
significant digit cyfra znacząca
sign magnitude notation zapis znak-moduł
sign off wyrejestrowanie się (z systemu)
sign on zarejestrowanie się (w systemie)
sign position pozycja znaku
sign reverser inwertor , układ zmieniający znak funkcji
silicon krzem
silicon compiler kompilator krzemowy
silicon-on-insulator system struktura warstwowa krzem na izolatorze
silicon-on-insulator technology technologia SOI (krzem na izolatorze)
silicon-on-saphire system struktura warstwowa krzem na szafirze
silicon-on-saphire technology technologia SOS (krzem na szafirze)
silly window syndrome syndrom "głupiego okna"
SIMD, single instruction- multiple data pojedyncze rozkazy działające na wielu danych (typ architektury komputerowej)
SIMM, single in-line memory module moduł pamięci w podłużnej obudowie jednorzędowej
simple, prosty, nieskomplikowany ,zwykły
simple algebraic language for engineers prosty język algebraiczny dla inżynierów
simple device urządzenie proste
simole event zdarzenie elementarne
simple gateway monitoring protocol prosty protokół monitorowania bramek
simple mail transfer protocol prosty protokół przesyłania poczty; protokół służący do przesyłania poczty elektronicznej w sieci Internet
simple name nazwa prosta
simple network management protocol prosty protokół zarządzania siecią
simplex (simplices) simpleks, układ jednokierunkowy
simplex channel kanał simpleksowy
simplexing praca jednokierunkowa
Simula język Simula, język programowania wysokiego poziomu opracowany do zagadnień związanych z symulacją
Simula - 67 język programowania Simula-67
simulate symulować
simulated program program symulowany
simulation symulacja
simulation game gra symulacyjna
simulation-oriented language język symulacyjny, język modelowania
simulator program program symulujący, symulator
simultaneity równoczesność
simultaneous równoczesny
simultaneous computer komputer równoległy
simultaneous peripheral operations on-line współbieżne bezpośrednie operacje peryferyjne, jednoczesna bezpośrednia praca urządzeń (automatyczne buforowanie danych przeznaczonych do przetwarzania przez stosunkowo wolne urządzenie zewnętrze ,np. drukarkę)
simultaneous processing przetwarzanie równoczesne
simultaneous transmission transmisja równoczesna
sine reverser inwertor
single pojedynczy
single -address instruction rozkaz jednoadresowy
single bit error błąd przekłamania (pojedynczego) bitu
single board pakiet (pojedynczy) , płytka
single-board computer komputer jednopłytkowy, komputer na jednej płycie
single- chip microcomputer mikrokomputer jednostrukturowy, mikrokomputer jednoukładowy
single density pojedyncza gęstość (np. zapisu na dyskietce)
single-ended input wejście niesymetryczne, wejście jednoprzewodowe
single in-line memory module moduł pamięci w podłużnej obudowie jednorzędowej
single in-line package podłużna obudowa jednorzędowa
single instruction - multiple data pojedyncze rozkazy działające na wielu danych (typ architektury komputerowej)
single instruction - single data pojedyncze rozkazy działające na pojedynczym źródle danych (typ architektury komputerowej)
single mode fiber standard opracowany dla FDDI , wykorzystujący światłowód z pojedynczym pasmem transmisji danych i diody LED jako źródła światła; odległość transmisji do 20 km
single-operand instruction rozkaz jednoargumentowy
single-pass compiler kompilator jednoprzebiegowy
single-point information informacja jednobitowa
single-precision pojedyncza precyzja
single-purpose specjalizowany
single-purpose register rejestr specjalizowany
single shot przerzutnik monostabilny
single-sideband communications system komunikacji jednowstęgowej
single-sided jednostronny
single-sided disk dyskietka jednostronna
single-step operation praca potokowa
single-user system system jednoużytkowy
single- valued jednowartościowy, jednoznaczny
single-wire line linia jednoprzewodowa
singular solution rozwiązanie osobliwe
sink ujście (danych)
sink tree drzewo ujścia
SIO, serial input-output wejście-wyjście szeregowe, szeregowy układ wejścia-wyjścia
SIP, single in-line package podłużna obudowa jednorzędowa
SISD, simple instruction - single data pojedyncze rozkazy, działające na pojedynczym źródle danych (typ architektury komputerowej)
site miejsce , witryna
site license licencja indywidualna
size rozmiar
SJN, shortest job next następna praca najkrótsza - algorytm szeregowania w systemach operacyjnych
skeleton szkielet,konstrukcja, szkic :Skelett
sketch projekt, szkic,projektować, szkicować :Skizze
sketchy szkicowy :skizzenhaft
skew ustawienie pochyłe,przebieg ukośny taśmy, skośny, pochyły, zdeformować, wykrzywić, zniekształcić, deformowanie, wykrzywianie,zniekształcanie :Schrägstellung, Bandschräglauf, schräg, verzerren, Verzzeren
skin skóra :Haut
skin-deep powierzchniowy :oberflächlich
skip pomijać, przeskakiwać, pominięcie, przeskok :überspringen, Überspringen
skipping device podajnik papieru :Papiervorschubeinrichtung
skirting board listwa przypodłogowa :Scheuerleiste
skyline horyzont,sylwetka ,zarys :Horizont
skeletal code program szkieletowy, plan programu
skeleton szkic ,zarys, szkielet
sketch szkicować
skew 1.skos, prekos, 2.pochylenie graficzne, 3.skośny, ukośny
skew error błąd spowodowany skosem zapisu bitów
skew transform przekształcanie pochylające
skewed feeds ukośne, boczne, podawanie arkuszy
skewnesss skośność, asymetria
skill umiejętność, zręczność ,wprawa
skip 1.pomijać, opuszczać, przeskakiwać, 2.przeskok, przesuw, pominięcie
skip capability możliwość przeskoku
skip code kod pominięcia
skip flag znacznik opuszczania
skip instruction rozkaz pominięcia, przeskoku instrukcji
skip list lista pomijania
skip variables zmienne pomijania
SKIP, Simple Key management for Internet Protocols internetowy protokół zarządzania kluczem
skulk ukrywać się
skulking ukrywanie się, synchronizacja zmian w różnych punktach sieci
skeleton szkic , zarys ,szkielet
sketch szkicować
skew przekos
skew error błąd spowodowany skośnym zapisem bitów na taśmie
skip przeskok
skip instruction rozkaz przeskoku
skipping 1.przeskaiwanie, 2.łączenie z przeskokiem
SL , source language język źródłowy (którym posługuje się programista
slash ukośnik, prawy znak /
slave urządzenie podporządkowane, urządzenie podległe (w stosunku do urządzenia głównego - master)l; podległy, podporządkowany, podrzędny (program, urządzenie)
slave computer komputer podległy
slave display monitor pomocniczy
slave mode tryb nieuprzywilejowany
slave node węzeł podległy, węzeł podrzędny
slave operation praca zależna
slave processor procesor podrzędny
slave station stacja podległa
slew przesuw papieru (w drukarce)
slew rate szybkość przesuwu papieru w drukarce
SLIC, selective listing in combination metoda indeksowania SLIC, metoda selektywnego zestawiania kombinacji (słów z tytułów dokumentów)
slice 1.wycine (tablicy , napisu), 2.segment (mikroprocesora) , 3.przedział (czasu)
slice architekture architektura segmentowa
slice processor procesor segmentowy
sliding window okno przesuwające się
slip pasek (papier)
SLIP, serial line Internet protocol protokół komunikacji szeregowej w sieci Internet ; odmiana protokołu TCP/IP używana do transmisji na łączach szeregowych
slope nachylenie (np. charakterystyki)
slot 1.szczelina, gniazdo (służące do rozbudowy funkcjonalnej, np. na płycie głównej komputera), 2.szczelina (w sieci transmisji danych - odstęp czasowy przydzielany urządzeniom do przesyłania informacji
slotted card karta szczelinowa
slotted ring pierścień szczelinowy
slow - access storage pamięć o długim czasie dostępu
slow convergence zbieżność powolna
slow-start start powolny
slow sotrage pamięć powolna, pamięć o długim dostępie
slow wave fala opóźniona
SLSI, super large-cale integration super duży stopień scalenia, ultrawielka skala integracji
SLT, solid logic trchnology technologia monolitycznych układów logicznych
sług kod generujący numer strony podczas wydruku
slur zamazanie (obrazu)
slack luźny :lose
slant powierzchnia skośna,leżeć krzywo
slanted mark oznaczenie ukośne :Schrägstrichmarkierung
slanting krzywy, skośny
slash , solidus ukośnik :Slash, Schrägstrich
slave key klucz pochodny :abgeleiter Schlüssel
slave relay przekaźnik pomocniczy :Hilfrelais
slave system system podległy :nachgeregeltes System
sledge , sleigh sanie, prowadnice :Schlitten
sleek gładki :glatt
sleekness gładkość :Glätte
sleep function funkcja usypiania,funkcja oszczędzania energii :Stromsparfunktion
sleep mode trub uśpienia:Sleep Mode, Schlafmodus, Energiesparmodus
slew obracać się :sich drehen
slice wycinek, segement , przedział :Slice
slice image cięcie obrazków na kawałki :Slice-Bild
slice options opcje wycinków, opcje segmentów :Slice-Optionen
slice select wybór segmentu, zaznaczanie wycinka :Slice-Auswahl
slice tool narzędzie odcięcia, cięcie obrazów na kawałki :Slice-Werkzeug
slide ,slip ślizgać się, slajd :gleiten rutschen, Dia
slide rule suwak logarytmiczny :Rechennschieber
slide show pokaz slajdów :Diashow
slide show view przeglądanie slajdów :Diashow-Ansicht
slide-in chasiss zespół wsuwany, slot :Geräteeinschub
slider kontorlka slider, okno z suwakiem,suwak :Bildlauffeld,Slider, Schieberegler
slider indicator, slader indicators wskaźnik suwaka, wskaźniki suwaka :Bildlaufanzeige, Bildlaufanzeigen
slim szczupły :schlank
slimline case nazwa szczególnie płaskiej obudowy :Uitungen flaches Gehäse
slimline drive napęd cienki, płaski :halbhohes Laufwerk
SLIP (Serial Line Internet Protocol) protokół komunikacji szeregowej w sieci Internet, SLIP :SLIP, Internetprotokoll für serialle Leitungen
slippage poślizg
slope ukos :Abschrägung
slope angle kąt nachylenia :Neigungswinkel
slot gniazdo, złącze, slot :Steckplatz, Schlitz
slotted rozcięty , szczeinowy :geschlitzt
slotted card karta szczelinowa :Schlitzlochkarte
slow wolno, powoli:langsam
slow access storage pamięć o powolnym czasie dostępu :langsame Speicher
slow acting powolny :langsam regierend
slow motion ruch powolny (podglądw zwolnionym tempie) :langsame Bewegung, Zeitlupe
slow-down zwolnić :verlagsamen
slack path ścieżka z rezerwą w PERT
slcak time luz, tolerancja czasowa
slackless path ścieżka która krytyczna w PERT
slant 1.pochylenie, nachylenie, 2.pochyłym nachylony, ukośny, skośny
slash ukośnik w prawo, kreska ukośna ,"/"
slave 1.podelgły, podporządkowany, podrzędny, 2.urządzenie podległe, 3.procesor podległy
slave cache, store pamięć podległa, pomocnicza
slave computer 1.komputer podrzędny, podległy, satelitarny , 2.komputer dublujący, lustrzany
slave display (screen) monitor pomocniczy
slave line linia podległa
slave mode tryb nieuprzywilejowany<, zadania/font>
slave node węzeł podległy, podrzędny
slave processor procesor podległy
slave station stacja podległa
slave system system podległy
slave terminal terminal podległy, podrzędny
slave tube monitor dodatkowy
sleep 1.uśpienie, 2.wstrzymywać wykonanie, 3.czuwania
sleeping semaphore semafor uśpiony
sleeve opakowanie dyskietki
sleuth tropić , śledzić
slew przełożenie papieru w drukarce
SLIC ,Selective Listing In Combiantion metoda indeksowania ,selektywnego zestawiania kombinacji
slice 1.wycinek tablicy, napisu, 2.segment procesora, 3.przedział czasu, 4. płat, 5.przecinanie modelu
slice architecture architektura sementowa
slice processor procesor segmentowy
slide 1.przeźrocze, slajd, 2.ślizgać ześlizgiwać się
slide master wzorzec slajdów
slide-in module wsuwany moduł
slider suwak
slideshow pokaz slajdów
sliding window ono przesuwne, przesuwające się
sliding window protocol protokół okna przesuwnego
slip pasek papieru
SLIP, Serial Line Internet Protocol internetowy protokół linii szeregowej
slope nachylenie charakterystyki
slot 1.szczelina, gniazdo, złącze, 2.wkładać w złącze
slotted card karta szczelinowa
slotted ring pierścień szczelinowy
slotted system system szczelinowy
slow convergence powolna zbieżność
slow perihperal wolne urządzenie peryferyjne
slow storage pamięć powolna o długim dostępie
slow-access storage pamięć o długim czasie dostępu
slow-start powolny start, mechanizm inicjacji kanału transmisji
SLSI, Super-Large Scale Integration super wielki stopień scalenia, skala integracji
slug kod numeru strony w czasie wydruku
slugline wiesz linotypowy
small mały :klein
small capital kapitalik :Kapitälchen
small icons małe ikony :kleine Icons
smallish nieduży :ziemlich klein
Smalltalk język programowania
smart terminal terminal inteligentny :intelligentes Terminal
Smartmodem nazwa serii modemów sirmy Hayes
SmartSuite nazwa pakietu oprogramowania firmy Lotus
smash-up zderzenie :Zusammenstoß
smelt roztopić :schmelzen
smithereens drobne odpryski
smoke dym,palić ,dymić
smooth wygładzać, równań, gładki :glätten, ebnen, glatt
smooth tool narzędzie wygładzania:Übergang-Werkzeug
smoothness gładkość:Glätte
smoothness check kontrola gładkości :Steitigkeitskontrolle
smoother dym (ciemny) :Qualm
SMP, symmetric multiprocessing wieloprocesowość symetryczna, SMP :SMP, Symmetriches Multiprozessorsystem
SMS, Short Message Service SMS, krótka wiadomość tekstowa :SMS, kurznachricht
SMSC ,SMS Center SMSC, centrum wiadomości :SMSC, Kurzmitteilungszentrale
SMTP , Simple Mail Transfer Protocol protkół SMTP :SMTP
smudged zamazany :verschmiert
SMA, System Application Architecture architektura zastosowań systemowych
small business computer komputer do potrzeb małego biznesu
small capacity memory pamięć o małej pamięci
small capitals, caps kapitaliki
Small Computer System Interface (SCSI) interfejs małych systemów komputerowych, przyłącze np. laptopów
small core memory małą pamięć rdzeniowa, o szybkim dostępie
small foorprint zajmujący mało miejsca
small inifinity mała "nieskończoność"
small scale integration level mały poziom integracji
Small Scale Integration (SSI) mała skala integracji
smallest common multiple najmniejsza wspólna wielokrotność
small-sized mały, o małych rozmiarach
smalltalk interakcyjne środowisko programowania firmy Xerox
smart card informacyjna karta inteligentna, elektroniczna , mikroprocesorowa
smart linking łączenie inteligentne
Smart Media wymienna karta, nośnik pamięci, chip SM
smart pop-up window inteligentne okienko wyskakujące
smart refferal inteligentne odesłanie
smart terminal, inteligent terminal terminal inteligentne
SMB, Server Message Block blok serwera wiadomości
SMBus, System Management Bus magistrala zarządzająca systemem
SMC, Secure Multimedia Card karta, moduł ochrony multimediów
SMD ,Secure Module Disk dysk z modułami pamięci
SMDS, Switched Multimegabit Data Service rodzina technologii szybkich sieci pakietowych
SMF, Standard Midi File pliki standardu midi
SMIL, Synchrionized Multimedia Integration Language zintegrowany język synchronizacji multimediów w WWW
smiley 1.grymas, 2.uśmiech-minka
smooth wygładzać
smooth horizontal scrolling płynne przesuwanie poziome obrazu
smooth scroll płynne przewijanie
smooth shading cieniowanie gładkie
smoothing algorithm algorytm wygładzania
SMS, Short Message Services serwisy krótkich wiadomości w telefonach komórkowych
SMSC, Short Message Services Center centrum sterowania SMS
SMT, Station ManagemenT specyfikacja FDDI określając konfigurację sieci, zarządzanie stacjami
SMT, Surface-Mount Technology technologia montażu powierzchniowego
SMTP,Simple Mail Transfer Protocol protokół przesyłania poczty e-mail
smudge plama ,smuga
small capacity memory pamięć o małej pojemności
small computer system(s) interface interfejs małych systemów komputerowych, złącze małych systemów komputerowych (standard połączeń do transmisji danych między komputerami a urządzeniami zewnętrznymi
small footprint typ małej obudowy dla komputerów PC
small infinity mała "nieskończoność"
small-scale integration mały stopień scalenia, scalenie małego stopnia, małą skala integracji
smalltalk język programowania wysokiego poziomu przeznaczony do programowania obiektowego
smart inteligentny, rozumny
smart card karta inteligentna, karta procesorowa,
smart terminal terminal inteligentny
SMD, storage module disk dysk modułów pamięciowych
SMDS ,switched multimegabit data service obsługa wielomegabitowych danych komutowanych (szybka wymiana danych między sieciami LAN)
SMF ,single mode fiber standard opracowany dla FDDI ; wykorzystujący światłowód z pojedynczym pasmem transmisji danych i diody LD jako źródła światła ; odległość transmisji do 20 km)
smileys śmieszki ; grupy znaków ASCI) , służące do wyrażania emocji np. w poczcie elektronicznej
smooth wygładzać
smoothing wygładzanie
SMP, symmetric multiprocessing symetryczne przetwarzanie wieloprovcesorowe
SMTP. simple mail transfer protocol prosty protokół przesyłania poczty ; protokół służący do przesyłania poczty elektronicznej w sieci Internet
S/N, signal - to - noise ratio stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów , względny wskaźnik poziomu szumów
SNA, system network architekcture architektura sieci systemów (warstwowy model sieci komputerowej)
snaking columns format format szpaltowy (strony)
snapshot migawka ; drukowanie wybranych danych z pamięci komputera
snapshot dump zrzut migawkowy
SNOBOL, string - oriented symbolic language język SNOBOL (język programowania wysokiego poziomu)
snow śnieg (zakłócenie)
SNR, signal-to-noise ratio stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów, względny wskaźnik poziomu szumów
SNA, System Network Architecture architektura systemu sieciowego
snail mail poczta konwencjonalna , zwykła, tradycyjna
snaking columns format format szpaltowy strony
snap przeciąganie kursora
snap location mark punkt przyciągania
SNAP, SubNetwork Access Protocol protokół mostowania miedy Ethernet II i TokenRing
snap-in wtyczka, moduł dodatkowy
snap-in contact styk zatrzaskowy
snapshot dump zrzut migawkowy
snapshot function funkcja mogawkowa
snapshot , dump migawka, zdjęcie, obraz ,zrzut
snap -to grid siatka dopasowująca
SNC, Solstice Network Client klient integracji TCP/IP z różnymi środowiskami sieciowymi
snd, sound skrót : dźwięk, instrukcja : snd
SNI, Subscriber Network Interface złącze między MSS i CPE
sniffer szperacz
sniffing przechwytywanie pakietów, szperanie, węszenie
SNM, Solstice SunNet Manager sieciowy menadżer stanów krytycznych
SNMP, Simple Netwrok Management Protocol protokół zarządzania siecią
SNOBOL, StriNg-Oriented symBOLic language język programowania SNOBOL
snooping podsłuch w sieci
snooze odłożyć w czasie
SNR, Signal to Noise Ratio stosunek sygnału do szumu
snail mail poczta ślimacza (ironiczne nazwanie zwczajnej poczty) :Schneckenpost
snapshot zdjęcie migawkowe :Momentaufnahme
society towrzystwo, związek :Gesellschaft
socket cokół, gniazdo,gniazdko (ścienne) :Sockel
soft miękki , cichy :weich
soft copy zapis na ekranie (nietrwały) :Bildschirmdarstellung
soft error błąd miękki (nie pojawiający się na stałe)
soft hyphen miękki łącznik miękki myślnik, łącznik krótki :wiecher Trennstricht, weiches Trennzeichen, Trennfuge, weiche Bindestrich, kurze Mittestrich
soft sectored podzielony programowo na sektory :softsektoriet
Softmaker nazwa niemieckiego domu programowania
software oprogramowanie, software
software compatibility zgodność (kompatybilność) programowa :Softwarekompatibilität
software engineering profesjonalnie tworzone oprogramowanie :professionales Entwickeln von Software
software house sklep z oprogramowaniem :Softwarehaus
software package pakiet programu :Programmpaket
software 'patch' oprogramowanie korygujące :Software-Patch, Software
software tool narzędzie programowe :Programmierhilfe
Solaris nazwa systemu operacyjnego firmy Sun
solder lut miękki,stop lutowniczy,lutować :Weichlot
solder lug końcówka lutownicza płaska
solder strap cyna lutownicza
soldering-iron lutownica
solderless connection połączenie bezlutowe :lötfreie Verbindung
solenoid elektromagnes :Elektromagnet
solenoid controlled sterowny elektromagnetycznie :elektomagnetisch gesteuert
solid masywny :massiv
solid angle kąt bryłowy,przestrzenny :Raumwinkel
solid geometry stereometria :Raumgeometrie
solid state circuit układ scalony :Festköperschaltkreis
solid state device urządzenie jednolite,monolityczne :Festköperbauteil
solid state physics fizyka ciała stałego :Festköperphysik
solid-logic stranzystorowany :volltransistoriert
solidus ukośnik :Schrägstrich
solubility rozwiązywalność, rozpuszczalność :Lösbarkeit
soluble rozpuszczalny
solution rozwiązanie :Lösung
solve rozwiązać, zwolnić, puścić :lösen, auflösen
solver solver, mechanizm rozwiązywania :Solver
solve a problem rozwiązać problem
solve an equation for x rozwiązać równanie dla x
sort sortować,rozmieścić, sortuj, rodzaj , gatunek :sortieren, Art, Sorte
sort by name, type, size, date rozmieścić obiekty wg naz, typów, rozmiarów, dat :Obiekte nach Namen, Tyo, Größe, Datum sortieren
sort order porządek sortowania :Sortierreihenfolge
sort program program sortujący :Sortierprogramm
sorting method metoda sortowania :Sortiermethodee
sound brzmienie, dźwięk,ton, brzmieć :Klang, Ton, tönen
sound generator generator dźwięku :Sound-Generator
sound record zapis dźwięku :Schallaufzeichnung
sound recorder rejestrator dźwięku, nagrywarka dźwięku, urządzenie zapisu dźwięku :Klangrecorder
sound synthesis generowanie dźwięków :Klanggerzeugung
sound-absorbing dźwiękochłonny :schallgedämmt
sound-proof, sound-tight dźwiękoszczelny :schalldicht
Soundblaster nazwa karty muzycznej
soundcard karta muzyczna :Audio-Erweiterungskarte
soundless bezdźwięczny :lautlos
source źródło :Quelle, Ursprung
source (paper) źródło papieru: Zufuhr, Papierzufuhr
source address adres źródłowy :Quellenadressecode
source application aplikacja źródłowa :Quellanwendung
source code kod źródłowy :Quellcode
source data dane źródłowe : Ausgangsdaten
source document dokument oryginalny :Quelldokument
source file plik źródłowy:Quelldatei
source language język żródłowy programowania :Quellsprache, Ausgangssprache
source of information źródło informacji (ndajnik) :Informationsruelle
source program program źródłowy :Quellprogramm
SO, Security Officer osoba w roli kontrolera zabezpieczeń
SOAP, Simple Object Access Protocol internetowy standard komunikacyjny w aplikacjach rozproszonych, protokół przyłączania obiektów
social engineering 1.inżynieria społeczna, 2.zespół , osoba autoryzująca hasła
socket port, gniazdo
socket services usługi gniazd
SOF, Start of Frame początek ramki
soft 1.programowalnym , sterowany programowo, 2.zmienny, tymczasowy, 3.nietrwału
soft affinity miękkie pokrewieństwo
soft boot inicjacja programowa
soft copy kopia nietrwała, kodowa
soft error błąd nieregularny, przypadkowy
soft font czcionka ładowalna
soft hyphen,discretionary hyphen łącznik opcjonalny, miękki myślnik
soft key display obraz klawiszy programowalnych definiowanych
soft keyboard klawiatura programowalna
soft limiter ogranicznik nieidealny
soft lock miękka blokada
soft page break miękkie zakończenie strony
soft reset reset miękki , programowy
soft return miękki powrót karetki , koniec wiersza
soft sectoring sektorowanie programowe
soft zone strefa łamania wiersza
softcopy library biblioteka elektroniczna
soft-fail częściowo uszkodzony
softfont czcionka ładowalna
soft-sectored nietrwale podzielony na sektory ,z programowym oznaczeniem sektorów
software cartridge wymienialny moduł oprgoramowania
software change wymiana oprgoramowania
software compatibility wymienność ,kompatybilność, oprogramowanie, zgodność programowa
software comaptible zgodny, kompatybilny programowo
software component komponent oprogramowania
software delivery dostawa oprgoramowania
software designer projektant oprogramowania
software developer firma, osoba pisząca oprogramowanie
software development konstruowanie, rozwój oprogramowania
software development cycle cykl produkcyjny oprogramowania
software development enviroment środowisko prgoramowania
software development suport system system wspomagania projektowanie oprogramowania
software distribution system system dystrybucji orpgoramowania
software documentation dokumentacja oprogramowania
software engineering inżynieria oprogramowania, technika programowania
software environment środowisko programowe
software errro, failure błąd programowy, w oprogramowaniu
software fault defekt oprogramowania
software house dom wydawniczy, producent oprogramowania
software interface sprzężenie, interfejs programowy
software interrupt przerwanie programowe
software inventory zasoby oprogramowania
software library biblioteka oprogramowania
software licence licencja na oprogramowanie
software life cycle cykl istnienia oprogramowania życia programu
software maintenance pielęgnacja oprogramowania
software metering pomiar ,zliczanie oprgoramowaniwa
software metric tools narzędzia pomiaru oprogramowania
software model model programowy
software module (package, packet) pakiet programowy
software piracy piractwo programowe
software prduct line seria wyrobów programowych
software program counter programowany licznik rozkazów
software protection ochrona ,zabezpieczenie programowe
software prototyping 1.modelowanie programowe obiektu, 2.modelowanie opracowywanych programów
Software Quality Assurance (SOA) gwarancja, kontrola jakości oprogramowania, test jakości oprogramowania
software reliabilty niezawodność oprogramowania
software resource zasoby programowe
software simulation symulacja programowa
software specifiation specyfikacja oprogramowania
software support realizacja, wsparcie obsługa programowa
software system system, pakiet oprogramowania
software tool narzędzie programowe , program narzędziowy, serwisowy
software trace śledzenie oprogramowania
software traversal przeglądanie programowe
software-compatible zgodny programowa
software-only video playback programowanie odświeżanie wideo
SOH, start of header początek nagłówka
SOHO, Small Office Home Office do małego biura i domu, narzędzie do użytku domowego
solder 1.lutować, 2.lut, stop lutowniczy
soldreless nielutowany
soicited zapowiedziany
solid stały jednolity, ciągły
solid (solids) modelling modelowanie pełne, brył 3D
solid circuit, solid state circuit monolityczny układ scalony
solid color kolor jednolity, pełny
solid error błąd stały
solid fill wypełnienie jednolite
solid line linia ciągła
solid logic technology technika monoukładów logicznych
solid textue tekstura objętościowa
solid-state device urządzenie monolityczne
solid-state element element monolityczny
solid-state memory device pamięć monoltiyczna
solution rozwiązanie
solution all-in-one rozwiązanie kompleksowe
solution space przestrzeń rozwiązań
solvalibity rozwiązalność
solve rozwiązać , rozwiązywać problem, równanie
solver mechanizm rozwiązywanie
son file plik dziedziczący
son task zadanie potomne
sonic dźwiękowy, akustyczny
sonic pen pióro ultradźwiękowe
sonic storage pamięć akustyczna
sonic tablet rysownica dźwiękowa
sophisticated wyrafinowany, zaawansowany technicznie
sophisticated euipment sprzęt nowoczesny, zaawansowany, precyzyjny i skomplikowany
sophistication wyrafinowanie , zaawansowanie techniczne
sort 1.sortować, 2.sortowanie, 3.gatunek rodzaj
sort (merge) generator generator sortowania, łączenia danych
sort (sorting) key klucz sortowania, informacyjny, porządkowy
sort and merge sortowanie i łączenie
sort sequence porządek sortowania
sort utility program sortowanie
sorter sortownik, urządzenie sortujące
sorting argument argument sortowania
sorting criterion kryterium sortowania
sorting feature cecha sortownia
sorting item element sortowania
sorting method (technique) metoda sortowania
sorting needle igła sortownicza, wybierak igłowy
sorting pass etap , przebieg sortujący
sorting program program sortowania
sorting scheme sposób sortowania
sorting term symbol sortowania
sortkey, sort filed pole klucz sortowania
SOT, Start Of Text początek tekstu
sound bandwith pasmo dźwiękowe
sound capture utrwalenie dźwięku
sound card karta dźwiękowa
sound chip układ dźwiękowy
sound file , audio file plik dźwiękowy
sound generator generator dźwięku
sound hood osłona dźwiękoszczelna
sound input wejście akustyczne
sound level poziom głośności
sound output wyjście akustyczne
sound player odtwarzacz dźwięku
sound pressure ciśnienie akustyczne
Sound Recorder Rejestrator Dźwięku
sound recording zapisywanie , nagrywanie dźwięku
sound signal sygnał dźwiękowy
sound spectrum widmo akustyczne
sound volume głośność
sound waves fale dźwiękowe
soup nieuporządkowany zbiór dokumentów
source 1.źródło, pochodzenie, 2. nadawca, 3.źródłowy , 4.pobrać ze źródła
source address 1.adres źródła danych, 2.adres argumentu
source address filtering filtrowanie pakietów wg adresu pochodzenia
source alphabet alfabet źródłowy, wejściowy
source code kod źródłowy, główny
source computer (machine) komputer źródłowy, podstawowy
source data automation zautomatyzowany system z danymi źródłowymi
source data item pochodny element danych
source debugger program uruchomieniowy pracujący w trybie programu źródłowego
source desk, pack pakiet źródłowy
source document dokument źródłowy , pierwotny
source editor edytor kodu źródłowego
source field pole źródłowy
source file 1.plik źródłowy , 2.tekst programu, plik z tekstem programu
source index register źródłowy rejestr indeksowy
source language język źródłowy, wyjściowy
source language debugger program uruchomieniowy z programem źródłowym
source library biblioteka źródłowa, programów źródłowych
source listing wydruk kodu źródłowego programu
source module moduł źródłowy
source object obiekt źródłowy
source operand argument źródłowy
source port port źródłowy nadawcy
source program program źródłowy, pierwotny, w języku źródłowym
source quench tłumienie nadawcy
source route option opcja trasowania według nadawcy
source routing trasowanie źródłowe, wybór trasy przez źródło
source server serwer źródłowy
source statement library biblioteka instrukcji źródłowych, kodów źródłowych
source table tablica źródłowa
source type typ źródłowy
source function funkcja potomna
Soutbridge interface złącze mostkowe
SO, shift-out zmiana kodu
socket gniazdo , interfejs programisty do protokołów rodziny TCP/IP
soft programowany, programowalny , tymczasowy
soft copy kopia nietruwialna (np. na ekranie monitora)
soft error błąd przypadkowy, błąd niepowtarzalny
soft key klawisz programowalny, klawisz o zmiennej funkcji
soft keyboard klawiatura programowa
soft line break miękki koniec wiersza (w edytorach tekstu - znak specjalny wyznaczający miejsce podziału tekstu na wiersze, które wypada z obliczeń edytora)
soft page break miękki koniec strony (w edytorach tekstu - znak specjalny wyznaczający miejsce podziału tekstu na strony, które wypada z obliczeń edytora
soft sectored disk dysk programowo sektorowany
soft start start łagodny
software oprogramowanie
software change wymiana oprogramowania
software compatibility wymienność oprogramowania , zgodność programowa
software-compatibility zgodny programowa
software delivery dostawa oprogramowania
software development rozwijanie oprgoramowania
software development cycle cykl produkcyjny oprogramowania
software engineering inżynieria oprogramowania, technika programowania
software environment środowisko programowe
software error błąd oprogramowania
software fault defekt oprogramowania
software house producent oprogramowania
software interface sprzężenie programowe
software library biblioteka oprogramowania
software license licencja na oprogramowanie
software life cycle cykl życia oprogramowania
software maintenance pielęgnacja oprgoramowania
software module, software package pakiet programów
software piracy piractwo programowe
software portability przenośność oprogramowania
software protection zabezpieczenie programowe, ochrona programowa
software prototyping 1.modelowanie programowe (opracowywanego obiektu), 2. modelowanie opracowywanych programów
software quality assurance zapewnienie jakości oprogramowania
software specification specyfikacja oprogramowania
software support wsparcie programowe, realizacja programowa
software simulation symulacja programowa
software tool narzędzie programowe
software tracing śledzenie oprogramowania
SOH, start of header początek nagłówka
SOI, silicon-on-insulator (technology) technologia SOI (krzem na izolatorze)
SOL, simulation(poriented) language język symulacyjny, język modelowania
solderless nielutowany
solicited zapowiedziany
solid stały , lity
solid circuit monolityczny układ scalony
solid color kolor jednolity
solid - ink printing druk tuszem o stałej konsystencji; technika druku polegająca na natrysku woskowanego lustra
solid line linia ciągła
soloid logic technology technologia monolitycznych układów logicznych
solid-state monolityczny
solid-state circuit monolityczny układ scalony
solid-state components elementy półprzewodnikowe lub ferrytowe
solid-state disk dysk nieruchomy
solid-statet logic monolityczne układy scalone
solution rozwiązanie
solve rozwiązywać (np. równanie)
solver pakiet programów do rozwiązywania pewnych problemów numerycznych
SONET, synchronous optical network optyczna sieć synchroniczna (światłowodowa)
son file plik dziedziczący
sonic dźwiękowy
sonic delay line linia opóźniająca ultradźwiękowa
sonic pen pióro ultradźwiękowe
sonic storage pamięć akustyczna
son task zadanie potomne
Sony digitsl interface format format interfejsu cyfrowego Sony
Sony/Philips digital interface format format interfejsu cyfrowego Sony-Philips
sort 1.sortowanie, 2.rodzaj, gatunek , 3.sortować
sorter sorter
sorting sortowanie
sort(ing) key klucz sortowania, klucz informacyjny
sorting needle igłą sortownicza, wybierak igłowy (do kart selekcyjnych)
sorting program program sortowania
sorting term symbol sortowania
sort key klucz sortowania, klucz informacyjny
sort/merge generator generator sortowania - łączenia (danych)
SOS, silicon-on- saphire (system) struktura warstwowa krzem na szafirze
sound 1.dźwięk, 2.brzmienie ,3.dźwięczeć, brzmieć
sound articulation wyrazistość dźwięku
sound card karta dźwiękowa
spound channel kanał akustyczny; kanał dźwiękowy
sound event zdarzenie dźwiękowe
sound file plik dźwiękowy
sound input wejście akustyczne
sound level poziom głośności
sound module moduł dźwiękowy (urządzenia)
sound output wyjście akustyczne
sound processor procesor dźwiękowy
sound recording zapisywanie dźwięku
sound reinforcement system urządzenie rozgłoszeniowe
sound signal sygnał dźwiękowy
sound source źródło dźwięku
sound spectrum widmo akustyczne
sound volume głośność
source źródło
source addres adres nadawczy
source code kod źródłowy
source code compatibility zgodność (na poziomie) kodu źródłowego
source data automation zautomatyzowany system udostępniający dane źródłowe
source disk dysk źródłowy
source document dokument źródłowy, dokument pierwotny
source field pole źródłowe
source file plik źródłowy
source language język źródłowy, którym posługuje się programista
source localization lokalizacja źródeł
source module moduł źródłowy
source of interference źródło zakłóceń
source operand argument źródłowy
source port port źródłowy (nadawcy)
source program program źródłowy, program pierwotny (w języku źródłowym)
source quench tłumienie źródła (nadawcy)
source region obszar źródła
source route option opcja trasowania według źródła (nadawcy)
source routing trasowanie źródłowe, źródłowy wybór trasy
space przestrzeń, spacja, odstęp :Leerstelle, Leerzeichen
space bar klawisz spacji :Leertaste
space character spacja, pusty znak, odstęp między wyrazami :Leerzeichen
space curve krzywa przestrzenna :Raumkurve
space division multiplex multipleksowanie przez modulację częstotliwości :Raummultiplex-Verfahren
space pulse elementt łowy
space requirement wymagania przestrzenne :Platzbedarf
space suppresion usuwanie spacji :Leerstellenunterdrückung
spacer rozpórka :Abstandhalter
spaghetti wąż izolowany :Isolierschlauch
spaghetti code kod niestrukturalny :unstrukturierter Programmcode
spanner klucz płaski :Scharubenschlüssel
spanning tree bridge most drzewa częściowego :Spanning-Tree-Brigade
spanning tree protocol protokół drzewa częściowego :Spanning-Tree-Protokoll
spare skąpy :spärlich
spare channel kanała rezerwowy :Reservekanal
sparing skromny, ubogi :knapp
spark iskra,iskrzyć,elektryzować :elektrisieren
sparkle iskra, iskrzyć , promieniować :Funke, funkeln
spatial przestrzenny :räumlich
speaker głośnik:Lautsprecher
special charackter znak specjalny :Sonderzeichen
special drag przeciąganie specjalne :Special Drag
special purpose computer komputer specjalny :Spezialrechner
specific gravity ciężar właściwy :spezifisches Gewicht
specification specyfikacja, specyfikacja patentowa:Patentschrift
specimen wzór, próba :Muster
specs okulary :Brille
spectacle spojrzenie :Anblick
spectator widz
speculum wziernik :Metallspiegel
speech output wyjście głosu :Sprachausgabe
speech processing przetwarzanie mowy :Sprachverarbeitung
speech recognition rozpoznawanie mowy :Spracherkennung
speed prędkość, prędkość obrotowa :Geschwindigkeit
sped buffering buforowanie prędkości (dostosowanie różnych prędkości do jednego bufora) :Geschwindigkeitspuffer
speed dial, speed dialing szybkie wybieranie:Kurzwahl
speed of operation prędkość przełączania :Schaltgeschwindigkeit
speed up przyspieszać :beschleunigen
speed variation unit regulator prędkości obrotowe :Drehzahlregler
spell checker korektor pisowni :Spell-Checker, Rechtschreibprüfungm Rechtschreibkorrektur-Tool
spelling ortografia :Rechtschreibung
spelling chceck sprawdzanie pisowni :Rechtschreibprüfung
spelter cynk :Zink
spherical kulisty :kugelförmig
spherical coordinates współrzędne kuliste :Kugelkoordinaten
spherical function funkcja kulista :Kugelfunktion
spike szczyt,wierzchołek :Spitze
spill sterowanie :Streuung
spillover zanik ładowania :Ladeschwund
spin wrzeciono :Dorn
spin box przewijalne pole danych, pole przewijania, pole pokrętła :Drehfeld, Spinbox
spine wrzeciono
spinner sterownik bazy danych :Datenbankbetreiber
spiral spirala :Spirale
splice splot :Spleiß
splint szyna :Schiene
split dzielić , dziel, podzielić, podziel :teilen, aufteilen
split bar pasek podziału okna :Fensterteiler
split box ramka podziału :Teilungsfeld
split into grid podzielić na rastry :in Raster teilen
split screen ekran dzielony :geteilter Bildschirm
spontaneous magnetization magnesowanie samoistne :sontane Magnetisierung
spool szpula , zwijać :Spule, spulen
spooler pamięć pośrednia :Zwischenspeicher
spooling przechować w pamięci pośredniej :Zwischenspeichern
spooling (Simultaneous Peripheral Operation On Line) spooling, buforowanie zadań, ustawianie w kolejcem obsługa kolejki :Spooling
spot punkt :Punkt
spot chcek próby losowe :Stichprobe
spot color kolor dodatkowy:Schmuckfarbe, Volltonfarbe
sprayer rozpylacz :Zerstäuber
spreadsheet arkusz kalkulacyjny, arkusz roboczy :Arbeitsblatt, Tabellenblatt, Rechenblatt, Tabellenkalkulation
springy sprężysty, amortyzujący :federn
sprite duszek, nazwa grupy pikseli :Kobold
spume piana
spur ostroga :Sporn
spur gear koło (zębate) czołowe :Stirnrad
SQL query zapytanie SQL :SQL-Abfrage, Abfrage in der strukturierten Abfragesprache
SQL statement instrukcja SQL :SQL-Anweisung
spurious resonance rezonans uboczny
SP, Service Pack pakiet poprawek systemowych, plomb, łat
SP, Service Provider dostawca usług, usługodawca sieciowy
SP, Source Policing sterowanie natłokiem, nadzorowanie źródła
SP, Stack Pointer wskaźnik stosu
space 1.odstęp ,spacja, 2.przestrzeń , obszar, miejsce, 3.interwał, przerwa, 4.rozstawiać , rozmieszczać
space bar klawisz pojedynczego odstępu, spacji
space channel kanał telekomunikacyjny, przestrzenny
space character znak odstępu , spacja
space coordinate współrzędna przestrzenna
space delimited file plik rozdzielony spacjami
space list wykaz wolnych komórek pamięci, wolnego obszaru
space size szerokość odstępu
space suppression usuwanie, eliminacja spacji
spacefill wypełniać spacjami
spacer ochraniacz
spacing wstawienie odstępów ,spacji
spacing chart schemat rozmieszczenia
spaghetti code program niestrukturalny, niezgodny z zasadami programowania strukturalnego
spaghetti model model danych dla map
spam, spamming wysyłać reklamy ,spamowanie, natłok reklam
span 1.zakres ,skala, 2.odlegość, rozpiętość, odstęp, 3.segment
span-dependent optimization optymalizacja przejść lokalnych
spanning spinanie, łączenie dysków, segemntów
spanning subgraph podgraf częściowy
spanning tree drzewo rozpinające
spanning tree algorithm algorytm drzewa częściowego
spanning tree protocol protokół drzewa częściowego
spanning-tree bridge most drzewa częściowego
spare block blok zapasowy, rezerwowy
spare channel kanał rezerwowy , zastępczy
spare part część zapasowa
spark printer drukarka iskrowa
spase array macierz, tablica rzadka, rozrzedzona
spatial measurement pomiar przestrzenny
spawn 1.rozmnażać ,namnażać, utworzyć proces, 2.uruchomić, powołać program
SPD, Serial Presence Detect instrukcja wykrywania portu z pamięci ROM, wykrycie obecności złącza szeregowego
speaker 1.głośnik, 2.mówca , prelegent
speaker-dependent zależny od mówiącego w systemach rozpoznawania mowy
speaker-independent niezależny od mówiącego
special authority uprawnienia specjalne
special build wersja specjalna
special character znak specjalny
special effect efekt specjalny
special environment środowisko specjalne
special file plik specjalny
Special Interest Group (SIG) grupa użytkowników o podobnych zainteresowaniach
special profile profil specjalny
special purpose specjalnego przeznaczenia
special reply value specjalna odpowiedź
speciality specjalność
specialization uszczegółowienie, specjalizacja
specialize specjalizować się
specialized language język specjalizowany
special-purpose computer komputer specjalizowany
special-purpose procesor procesor specjalizowany
specific konkretny, określony, sprecyzowany, specyficzny, szczególny
specific address adres bezwzględny
specific authority uprawnienia szczegółowe swoiste
specific code kod wewnętrzny
specific function name specyficzna, swoista nazwa funkcji
specific object konkretny obiekt
specification check sprawdzenie specyfikacji
specification language język specyfikacyjny, deklaracyjny, formułowanie wymagań
specification limit wartość dopuszczalna
specification maximum ograniczenie górne
specification minimum ograniczenie dolne
specification statement instrukcja specyfikacji
specification, spec 1.wymaganie techniczne, warunek techniczny, 2.specyfikacja, wyszczególnienie, wykaz, 3.charakterystyka, dane techniczne, 4.opis
specificity specyficzność
specifier specyfikator, element opisujący
specify , detail 1.wyszczególniać , podać, 2.określać
specimen próbka
speckle plamka świetlna
spectral boundwidth szerokość pasma widmowego
spectrophotometr spektrofotometr
spectrum widmo ,spektrum
specular reflection odbicie zwierciadlane
specyfying news server określenie serwera nowinek, wiadomości
speech (voice) synthesis synteza mowy
speech (voice) synthesizer syntezator mowy
speech analyzer analizator mowy
speech input wejście głosowe
speech processor chip układ syntezatora mowy
speech recognition rozpoznawanie mowy
speed of loop prędkość pętki
speed, velocity prędkość , szybkość
speedup przyspieszenie
spell 1.lietrować, 2.znaczyć, oznaczać
spell( spelling) checker korektor pisowni, ortograficzny
spelling pisownia, ortografia
spelling correction poprawianie błędów ortograficznych
spelling error błąd ortograficzny
SPF, Shotrest Path First algorytm trasowania według najmniejszej liczby hopów
SPF ,System Protected Files pliki ochrony systemu Win 2000
sphere 1.kula, 2.sfera, powierzchnia kuli
sphere of action obszar zakres dzielenia
sphere of control sfera kontroli, sterowania
spherical kolisty ,sferyczny
spherical product surface powierzchnia iloczynowa
spike krótki impuls, szpilka
spin 1.wirować , 2.zapętlać się , wykonywać pętlę
spin box pole pokrętła, 2.przewijane pole danych, pole przewijane
spindle trzpień obrotowy
spindling obracanie
SPKI ,Simple Public Key Infrastructure usługa, użytkowanie prostych kluczy publicznych, alternatywna odmiana standardu X.509
splash screen ekran powitalny, winieta programu
splice łączyć sklejać
splicing tape taśma rozbiegowa
spline krzywa składana, splajn
spline based modeling modelowanie wielowymiarowe
split 1.dzielić, 2.podział, rozłam, ,rozdział
split bar linia podziału, pasek separujący, podziału
split band rate zmienna prędkość transmisji
split box pole podziału
split horizon update uaktualnienie z podzielonym horyzontem
split screen podział ekranu
split wire sznur rozgałęziony
split-screen ekran podzielony poliekran
splitter rozgałęźnik
splitting rozbicie na zadania jednostkowe
sponsorship płatna część, banner reklamowy
spoof zwieść, fałszować, podrabiać ,podszywać się
spoofing wodzenie, nadawanie oszukujących danych, podszywanie się fałszowanie pakietów, podrabianie adresu nadawcy
spool szpula taśmy magnetycznej
spool director katalog zadań , buforowania
spool file kolejka wydruków, plik kolejki wydruków, buforowy
spool mode tryb buforowania
spooled file 1.wydruk, 2.plik w buforze, 3.poczta w kolejce
spooled output 1.wydruk w kolejce, 2. plik w buforze
spooled print drukowanie z buforowaniem
spooler 1.napęd szpulowy, 2.program , system buforujący ,bufor
spooling buforowanie drukowania, wydruk buforowany, ustawienie w kolejce, obsługa kolejki, metoda buforowania
spooling area obszar buforowany
sporadic fault sporadycznie pojawiające się uszkosdzenia
spot 1.miejsce, 2.punkt, kropka, PLAMKA
spot carbon kalka maszynowa z kopiałem miejscowym
spot color kolory dodatkowe np. .złoty
SPP ,Stadard Parallel Port standardowy dwukierunkowy port równoległy, 300 KB/s
spraying rozpylanie
Spread Spectrum Modulated opcja z hios-u rozprzestrzenianie widma modulowanego
spredsheet 1.formularz, arkusz, 2.arkusz elektroniczny, klakulacyjny
spring lock zatrzask
sprite duszek, narzędzie, kreator pomocy
sprite hardware sprzętowe środki sterowania i obsługi kreatora
sprite-oriented graphics oprogramowanie graficzne współpracujące z kreatorem
sprocket bolec
sprocket channel ścieżka prowadząca
sprocket feed podajnik traktorowy
sprocekt holes dziurki prowadzące
sprocket, sprocket wheel koło zębate, z bolcami
SPS, Shock Protection System system ochrony dysków twardych
spurious fałszywy, symulowany, przekłamany
SPX, Sequential Packed Exchange sekwencyjna wymiana pakietów
SP, space spacja, odstęp
SP, stack pointer wskaźnik stosu
space 1.spaca, odstęp, 2.przestrzeń , obszar
space - bar klawisz (pojedynczego) odstepu
space character znak odstępu, spacja
space division podział przestrzenny
space division switching komutacja z podziałem przestrzennym
space suppresion usuwanie spacji, supresja spacji
spacing spacjowanie, robienie odstępów
spacing interval odstęp międzyimpulsowy
spam niepożądana poczta elektroniczna, np. reklamy, rozsyłane w sieci Internet
spamming rozsyłanie uciążliwych reklam oraz komunikatów w sieci Internet
span 1.zakres ,skala, 2.odległość rozpiętość
spanning łączenie (logiczne kilku dysków w jeden)
SPARC ,scalable processor archiotecture rodzina procesorów typu RISC
spare number numer zapasowy , numer rezerwowy
spare part część zapasowa
sparse array tablica rzadka, macierz rzadka
spawn rozmnażać
SPC, stored-program control sterowanie zaprogramowane w pamięci
SPDIF, Sony/Philips digital interface format format interfejsu cyfrowego Sony - Philips
spee, sepcification specyfikacja
special character znak specjalny
special interest group grupa użytkowników o zbieżnych zainteresowanych
special-purpose computer komputer specjalizowany
special register rejestr specjalny
specification specyfikacja
specification limit wartość dopuszczalna
specific code kod wewnętrzny
specific instant chwila znamienna
specify wyszczególniać, określić
spectral bandwidth szerokość pasma widmowego
spectrum widmo, spektrum
specular reflection odbicie zwierciadlane
speech analyser analizator mowy
speech input wejście głosowe
speech level poziom głośności mowy
speech recognition rozpoznawanie mowy
speech scrambler mieszacz (w transmisji cyfrowej)
speech synthesis synteza mowy
speech synthesizer syntezator mowy
speed szybkość, prędkość
spell 1.lietrować, 2.pisać ortograficznie
spelling pisownia
spelling checker program wyszukiwania błędów ortograficznych
spin-echo sequence sekwencja echa spinowego
spin-locking sequence sekwencja ujarzmiania spinów
split podział, rozłam, rozkład
split bar pasek podziału, dzielący okna na dwie części
split horizon update uaktualnienie podzielonym horyzontem
split screen ekran dzielony, poliekran
splitter rozgałęźnik
split- word operation operacja podziału słowa na części
SPOOL, simultaneous peripheral opertions on-line współbieżne bezpośrednie operacje peryferyjne, jednoczesna bezpośrednia praca urządzeń (automatyczne buforowanie danych przeznaczonych do przetworzenia przez stosunkowo wolne urządzenia zewnętrzne, np. drukarkę)
spool szpula (np. taśmy magnetycznej)
spooler 1.nawijarka, 2.program buforujący (program realizujący buforowanie danych - spooling do późniejszego przetworzenia)
spooling buforowanie (danych wysyłanych do drukarki)
spot 1.miejsce, 2.punkt, kropka, plamka
SPP, system password protection sprzętowy sposób ochrony danych dla komputerów PC i stacji roboczych
spreadsheet arkusz kalkulacyjny
spread spectrum widmo rozproszone
spread spectrum modulation modulacja o widmie rozproszonym
spread spectrum transmission transmisja o widmie rozproszonym
SPX, sequential packet exchange sekwencyjna wymiana pakietów , rozszerzenie pakietu programów Novell o możliwości programowania transmisji w sieciach.
SPX, simplex simpleks, układ jednokierunkowy
SQL, structured query language strukturalny język zapytań
SQL Access Group związek twórców baz danych i narzędzi do obsługi baz danych
square matrix macierz kwadratowa
squeeze ściskać
SQA Software Quality Assurance test , wskaźnik jakości oprogramowania
SQL query zapytanie SQL
SQL statement instrukcja SQL
SQL, Structured Query Language strukturalny język zapytań do baz danych
square border obramowanie prostokątne
square bracket nawias kwadratowy
square file wypełnienie kwadratowe
square matrix macierz kwadratowa
square measure miara kwadratowa
squeeze 1.ścieśniać, zagęszczać, zsuwać, 2.upakowywać
square druga potęga,kwadrat :zwiete Potenz
square law characteristic druga potęga
square pulse impuls kwadratowy :Rechtecimpuls
square root pierwiatek kwadratowy :Quadratwurzel
square wave fala prostokątna :rechteckwelle
square wave generator generator fal prostokątnytch :Rechteckwellengenerator
squarness prostokątność
SRM,security reference monitor monitor systemu bezpieczeństwa :Sicherheistkontrollmonitor
SRP, secure remote password bezpieczne hasło zdalne :sichres externes Passwort
SR, Shared Resources zasoby dzielone
SRAM, Static RAM statyczna pamięć o dostępie bezpośrednim
SRB, Souirce-Route Bridging mostowanie wg. trasy źródłowej, sposób mostowania w TokenRing
SRC, System Recowvery Console dyskietka awaryjna systemu Windows 2000 z partycją NTFS
SRAM, static RAM statyczna pamięć o dostępie bezpośrednim
SS, single shot przerzutnik monostabilny
SS, single sided jednostronny
SSD, solid-state disk dysk nieruchomy
SSI, small-scale integration mały stopień scalenia ,scalenie małego stopnia, mała skala integracji
SS, Secure Shell oprogramowanie zabezpieczające
SS7/CCS7, Signaling System 7 sygnalizacja scentralizowana
SSA, Serial Storage Architcture SCSI technologia szeregowego składowania w SCSI
SSA, Slot to Socket Adapter złącze instalacyjne, gniazdo-wtyk montażowy do Pentium III
SSB, Super South Bridge udoskonalony most południowy
SD, Single -Side Disk dysk jednostronny
SSFDC ,Solid State Floppy Disc Card karta wymienna, dyskietka, nośnik pamięci, typu Smart Media
SSH, Secure Shell Host host powłoki bezpieczeństwa
SSI, Server Side Includes pliki dołączane serwera
SSI, Small Scale Integration integracja standardowa, małą skala integracji
SSL. Sercure Socekt Layer protokół bezpiecznej transmisji danych
SSL, Secure Socket Links przemysłowy standard bezpieczeństwa sieciowego
SSM, Single-Segment Message pojedynczy komunikat (SIP Level2)
SSN, Secure Server Net bezpieczna sieć serwerów
SSL , Secure Sockets Layer SSL :SSL
ST connector złącze ST
stability stabilność, nioewywrotność
stabilization stabilizacja :Stabilisierung
stabilize stabilizować,ustalić, umocować :stabilisieren
stable stabilny :stabil
stable state stan stabilny :stabiler Zustand
stack stos, wieżą,kaskada, układanie w stos :Stack, Kellerspeicher, Stapelspeicher, Stapel, aufstapeln
stack overflow przepełnienie stosu :Stapelüberlauf
stack pointer wskaźnik stosu :Stapelzeiger
stackable wieżony, stakujący :stapelbar
stacker zasobnik kart :Kartenstapel
staff personel :Personal
stage stadium, poziom :Stadium, Stufe
stagnacy zacinanie się :Stockung
stainless bez skazy:fleckenfrei
stair step schodek, stopień:Treppenstufe
staircase voltage napięcie schodkowe :Treppenspannung
stale zużyty :verbraucht
stamp stempel :Stempel
stamp tool stempel :Stempel, Stempel-Werkzeug
stand alone solution rozwiązanie jednostkowe :Insellösung
stand-alone unit stanowisko jednoosobowe :Einzelstation
stand-alone workstation stacja robocza niezależna :unabhängige Arbeitsstation
standard standard :Standard
standard chart rysunek normatywny :Normzeichnung
standard deviation odchylenie od standardu :Standardabweichung
standard feature funkcja standardowa, wyposażenie stadnardowe :Grundausrüstung, Standardeigenschaft
standard form formularz ujednoliczony, formularz stadanrdowy :Einheitsformular, Standardformular
standarization standaryzacja, normalizacja :Standardisierung
standarize standaryzować :standarizieren
standby, stand-by gotowy do pracy, oczekiwanie :betriebsbereit, Bereitschaftszustand
standby storage pamięć rezerwowa :Reservespeicher
standby time czas czuwania, czas oczekiwania:Bereitschaftzeit
standstill stan wyłączenia :Stillstand
star gwiazda :Stern
star connection połączenie gwiazdowe :Sternschaltung
Star Micronics producent drukarek
star network sieć gwiazdowa :Sternnetz
start adress adres początkowy :Startadrezze
start bit bit startu :Startbit
start page strona początkowa:Startseite
start pulse impuls startowy :Startimpuls
start safe mode uruchomić w trybie awaryjnym :im abgesicherten Modus starten
start time, warm-up time czas startu, rozbiegu :Anlaufzeit
started at rozpoczęty o... :begonnen um..., angefangen um...
starting address adres początkowy :Anfangsadresse
starting cell komórka wyjściowa :Ankerzelle
StartUp autostart :Autostart
startup password hasło uruchamiania :Startup-Paßwort
Starwriter nazwa edytora tekstu
statement dyrektyw,instrukcja, polecenie :Anweisung, Steueranwiesung, Statement, Befehlsaufruf
static nieruchomy:feststehend
static program program statyczny :unveränderliches Programm
static RAM pamięć statyczna RAM :statichesz RAM
static random-access memory statyczny dostęp bezpośredni do pamięci :statischer Direktzugriffsspeicher
static register rejestr statyczny
static storage pamięć statyczna :staticher Speicher
station ośrodek,stacja, pozycjonować :Station
station address adres stacji :Stationsadresse
stationary stacjonarny :stationär
stationery artykuły papiernicze
statistical statystyczny
statistical data dane statystyczne :statistische Daten
statistical quality control statystyczna kontrola jakości :statistische Qualitätskontrolle
statistics statystyka :Statistik
status status,ranga, stan :Stand, Zustand, Status
status bar pasek stanu, wiersz stanu :Statusbalken, Statusleiste
status byte bajt stanu:Statusbyte
status field pole statusu:Statusfeld
status panel panel statusu:Statuspanel
status register rejestr stanów :Statusregister
status word słowo stanu :Statuswort
status-bar indicator wskaźnik paska stanu :Statusanzeige
steadiness odporność :Festigkeit
steady stały, pewny,spokojny, równomierny :stetig
steady-state impedance impedancja w stanie ustalonym :statischer Scheinwiderstand
steady -state rating obciążalność w stanie ustalonym :Gleichstrombelastbarkeit
Stealth virus wirus w trybie stealth (niewidzialny, ukryty) :Tarnkappenvirus
steel stal
steering sterowanie :Steuerung, Lenkung
step krok, etap :Schritt
step attenuator linia pomiarowania i wzorcowania urządzeń wysokiej częstotliwości :Eichleitung
step-by-step operation tryb pracy krokowy
stepped transformator transformator stopniowy :Stufentransformator
stepping counter licznik krokowy :Schrittzähler
stepping mechanism mechanizm przełączania krokowego :Schrittschaltmechanismus
stepping rate prędkość modulacji (w transmisji danych) :Schrittgeschwindigkeit
stepping switch przełącznik stopniowy :Schrittschalter
stereo-in port wejście stereo :Stereo-Eingang, Stereo-Eingangsschittstelle
sticker naklejka :Aufkleber
still picture obraz nieruchomy :stehendes Bild
Still Video nazwa procedury przechowywania zdjęć na dyskietce :Still-Video
stir poruszyć :bewegen
stochastic przypadkowy :zufällig
stock łożysko :Lager
stop bit bit stopu :Stopbit
stop button klawisz stopu :Stopptaste
stop distance droga zatrzymywania (hamowania):Anhalteweg
stop polarity pulse impuls rozdzielający :Trennschritt
stop time czas zatrzymania :Haltezeit
stoppage blokada:Sperrung
storage zapisywanie:Speicherung
storage allocation przydział pamięci :Speicherbelegung
storage byte bajt pamięci :Speicherbyte
storage capacity gęstość upakowania pamięci :Speicherkapazität
storage cell kormórka pamięci :Speicherzelle
storage density gęstość upakowania pamięci:Speicherdichte
storage level poziom pamięci :Speicherstufe
storage location miejsce w pamięci :Speicherplatz, Speicheradresse
storage medium nośnik danych :Speichermedium
storage occupancy obłożenie pamięci :Speicherbelegung
storage operation operacja pamięciowa :Speicheroperation
storage overflow przepełnienie pamięci :Speicherüberlauf
storage period okres przechowywania w pamięci :Speicherungszeitraum
storage position miejsce pamięci :Speicherplatz
storage print wydruk pamięci :Speicherauszug
storage register rejestr pamięci :Speicheregister
storage zone strefa pamięci :Speicherzone
storage zone strefa pamięci :Speicherzone
store zapas, magazyn, przechować,zapisać :Vorat, Speicher, lagern, speichern
store and forward zapamiętaj i prześlij :Store-and-Forward, speicher und weiterleiten
STP,Shielded Twisted Pair kabel STP, skrętka ekranowana:STP,STP-Kabel, geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
straight line prosta :Gerade
straight line interpolation interpolacja liniowa :lineare Interpolation
straighten out rozplątać, rozwikłać :in Ordnung bringen, entwirren
straight-through cable kabel bezpośredni :Straight-Through-Kabel
strain, stress, tension ociążenie mechaniczne , napięcie:mechanische Belastung, Spannung
strainer przebijak, sito :Filter
strap mostek, krótkie połączenie elektryczne :kurze elektrische Verbindung
stray capacitance pojemność rozporszeniowa :Streukapazität
stray magnetic field pole magentyczne rozprozone :magnetisches Streufeld
stry points poszczególne punkty zaczepienia :einzelne Ankerpunkte
stream strumień :Stream
streamer streamer,taśmowy nośnik danych :Streamer, Streamerlaufwerk
streaming przesyłanie strumieniowe, transmisja strumieniowa, szybki zapis :Streaming, Übertragung von Datenströmen, kurze Ladezeit
strech naciągnąć :dehnen, strecken
stress, strain obciążenie, naprężenie, obciążać, naprężyć :Beanspruchung, beanspruchen
strict dokładnie :genau
striker iglica :Schlagbolzen
string ciąg danych (znaków) ,łańcuch znaków:Datengruppe,Zeichenkette
string search poszukiwanie ciągu znaków :Suche nach einer Zeichenkette
string variable zmienna łańcuchowa :Alphazeichen-Variable, Zeichenkettevariable
stringy włóknisty, ciągliwy ,lepki :fasering
strp all tags usunąć wszystkie znaczniki :alle Tags entfernen
strip rozebrać
strobe oznaczenie sygnału, status :Bezeichnung eines Statussignals
strobe impuls impuls taktujący :Taktimpuls
stroke color barwa konturu :konturfarbe
stroke weight intensywność konturów :Konturstärke
strong-box kaseta stalowa :Stahlkassette
structure struktura, twór :Struktur
structured programming programowanie strukturalne :strukturierte Programmierung
structured query language, SQL strukturtalny język zapytań (SQL) :strukturierte Abfragesprache , SQL
sty tłok
style styl:Stil
stylus igła :Stift
STA, Spanning Tree Algorithm algorytm usuwania szkodliwych pętli mostowych
stability stabilność
stable budget budżet stały
stable circuit> układ stabilny
stable state stan stabilny
stable trigger przerzutnik stabilny
stack stos, wieża, kaskada
stack address adres stosu
stack algorithm algorytm stosowy
stack architecture architektura stosowa
stack backbone magistrala stosu
stack base podstawa stosu
stack bottom dno stosu, dolna granica stosu
stack file plik stosowy, pamięć stosu
stack frame ramka stosu, rekord aktywacji
stack job processor procesor wsadowy
stack overflow przepełnienie stosu
Stack Pointer (SP) wskaźnik stosu, wierzchołka stosu
stack segment segment stosu
stack storage pamięć stosowa
stack underflow wyjście poza dolną granicę stosu
stackable wieżowy
stackable hub koncentrator wieżowy
stack-based parameter passing przekazywanie parametrów przez stos
stacked job control przetwarzanie prac w kolejności nadchodzenia, wsadowe przetwarzanie prac
stacked multiprocessor system silnie powiązany system wieloprocesorowy
stacking cable kable łączące kaskadowo
stacking of jobs nagromadzenie się prac
stacking of parameters przesyłanie parametrów na stos
staff personel, kadra
stage 1.faza, etap,2.preznetować, udostępniać publicznie
staged chnge-over przejście, wymiana etapami
stagered contact przestawne rozmieszczenie styków
staging 1.przemieszczenie, 2.publiczne udostępnienie
staging przemieszczenie na szybszy poziom pamięci
staging memory pamięć przekształcająca w systemie MPP
staging server serwer publicznie udostępniany, publikujący
staging table tablica etapowa
staircasing efekt schodkowy
stail zatrzymać się, utknąć
stamp color kolor pieczątki
stamp placement położenie pieczątki
stamp test test pieczątki
standalone 1.autonomiczny, niezależny, 2.wolnostojący, poza siecią
stand-alone device urządzenie niezależne, autonomiczne
standalone installation instalacja samodzielna
standalone machine komputer stacjonarny, niezależny
stand-alone system system niezależny, autonomiczny
stand-alone terminal terminal niezależny, autonomiczny
stand-alone text editor samodzielny procesor tekstowy
standalone workgroup samodzielny zespół rooboczy
stand-alone, standalone niezależny, autonomiczny
standard 1.wzorzec ,2.standard , norma, 3.znormalizowany, wzorcowy, standardowy
standard bucket header standardowy nagłówek porcji
standard byte order standardowy porządek bajtów
standard cell komórka standardowa
standard colours kolory standardowe
standard deviation odchylenie standardowe, średniokwadratowe
standard device byte standardowy bajt stanu urządzenia
standard document, form, parapraph ,text dokument standardowy, wzorcowy
standard function funkcja standardowa
standard I/O standardowe we/wy
standard input wejście standardowe
standard interface złącze standardowe, znormalizowane
standard language język standardowy
standard language construction standardowa konstrukcja językowa
standard letter list standardowy
standard memory pamięć konwencjonalna , standardowa
standard mode tryb standardowy
standard output wyjście standardowe
standard procuct of sums zwykła forma koniunkcyjna
standard program program standardowy
standard query languge standardowy język zapytań baz danych
standard routine program standardowy
standard scale integration scalenie małego stopnia, integracja standardowa
standard size standardowy format, rozmiar
standard software oprogramowanie standardowe
standard specification norma przedmiotowa
standard subroutine podprocedura standardowa
standard sum of prodcuts zwykła forma dysjunkcyjna
standard tape taśma wzorcowa
standarization normalizacja, standaryzacja
standarization committe ISO/IEC komitet standaryzacji ISO/IEC
standardized font font znormalizowany
standardized programming programowanie znormalizowane
standardized random variable,0scure zmienna losowa standaryzowana, zmienna standaryzowana
standards converter konwerter standardów
stand-by 1.gotowośc, 2.oczekiwanie, 3.rezerwacja, 4.stan pogotowia
stand-by computer komputer rezerwowy
stand-by condition stan gotowości
standby database rezerwowa baza danych
standby equipment wyposażenie rezerwowe
standby mode tryb oczekiwania, gotowości
standby operation stan gotowości
stand-by power zasilanie rezerwowe
stand-by register rejestr rezerwowy
stand-by storage pamięć rezerwowa
stand-by system system rezerwowy
stand-by time 1.czas przebywania w rezerwie, 2.czas oczekiwania na odpowiedź
standby, backup rezerwowy, rezerwa ,zapasowy
standing-on-nines carry przeniesienie bezpośrednio przez dziewiątki, spowodowane dziewiątką
standing-on-ones carry przeniesienie spowodowane jedynka
star stacja podpięta do huba lub przełącznika w topologii gwiazdy (Ethernet, UTP)
star configuration konfiguracja gwiaździsta
star connection połączenie gwiazdowe
star coupler sprzęgacz gwiazdowy
star network sieć gwiaździsta
star topology topologia gwiazdy
start 1.zapoczątkować, 2.uruchamiać , wystartować, 3.początek, 4.rozruch
start bit bit startowy, startu, rozpoczęcia
Start button przycisk Startu
start distance droga rozruchu
start element element początkowy
Start of Authority , SOA początek strefy wpływów
start of heading character znak początku nagłówka
start of text character znak początku tekstu
start page strona początkowa
start speed szybkość rozruchu
start state stan początkowy
start symbol symbol początkowy, wyjściowy
start time czas startu, rozruchu
starting uruchamianie
starting address adres początkowy, rozpoczęcia
starting point punkt początkowy, wyjściowy
starting step krok początkowy, rozruchowy
start-of-text, (SOT, STX) początek tekstu
startover rozkaz ponownego uruchomienia komputera
start-point server serwer początkowy, startowy
start-stop envelope koperta start-stopowa
start-stop gap przerwa start-stop
start-stop operation praca start-stopowa
start-stop transmission start-stopowe przesyłanie danych, asynchroniczne przesyłanie danych
startup 1.rozpoczęcie sesji, pracy, 2.autostart - program uruchamiany na starcie, 3.rozruch, uruchomienie
startup checklist kontrolna lista uruchomieniowa
startup dialog startowe, początkowe okno dialogowe
startup disk dysk startowy
Startup folder folder Autostart
startup mode tryb uruchomieniowy
startup options opcje uruchomieniowe
startup password hasło uruchomieniowe
startup screen ekran powitalny , startowy
starvation trwałe ,zablokowane lub dostęp z opóźnieniem do zasobów
starve zagłodzić, trwale zablokować z braku zasobów
state diagram diagram stanów
state information
state machine automat, maszyna stanów
state space przestrzeń stanów
state variable zmienna stanu , fazowa
state vector wektor stanu
state, condition stan
statement 1.instrukcja, dyrektywa, 2.oświadczenie
statement connective spójnik zdaniowy
statement function instrukcja pełniąca rolę funkcji
statement handle uchwyt instrukcji
statement label etykieta instrukcji
statement line wiersz instrukcji
statement name nazwa instrukcji
statement number numer, etykieta instrukcji
state-of-the-art. aktualnie najlepsze rozwiązania, najnowocześniejsze
static allocation przydział statyczny, niezmienny w czasie pracy
static binding statyczna wiązanie
static check kontrola, testowanie statyczne
static cling przywieranie elektrostatyczne
static dump zrzut statyczny
static electricity ładunek elektryczny
static expression wyrażenie statyczne, stałe
static field pole statyczne
static graph partitioning algorithm algorytm podziału grafu
static image tło obrazu
static inheritance dziedziczenie statyczne
static invocation wywołanie statyczne
static level poziom statyczny
static linking wiązanie statyczne, tworzenie modułu ładowalnego
static member function statyczna funkcja składowa, członkowska
static memory allocation statyczny przydział pamięci
static memory, static storage pamięć statyczna
static method metoda statyczna
static object obiekt statyczny
static polimorphism statyczny polimorfizm, przeciążenie
static RAM (SRAM) statyczna pamięć o dostępie swobodnym, bezpośrednim
static read/write memory pamięć statyczna o zmiennej zawartości
static relocation rozmieszczenie statyczne
static scope kontekst statyczny, zakres zmiennych statycznych
static shift register statyczny rejestr przesuwający
static skew przekos statyczny
static storage pamięć statyczna
static subroutine procedura statyczna
static type checking, static typing statyczna kontrola typu
static variable zmienna statyczna
station 1.stacja, 2.napęd
station address adres stacji
Station ManagemenT (SMT) zarządzanie stacjami
stationary 1.nieruchomy, 2.niezmienny, ustalony, stacjonarny
stationary contact styk nieruchomy
stationery materiały piśmienne
statistical analysis analiza statystyczna
statistical data bank statystyczny bank danych
statistical disclosure ujawnienie statystyczne
statistical inference wnioskowanie statystyczne
statistics statystyka
status 1.stan, położenie, status, 2.sytuacja
status bar indicator wskaźnika paska stanu
status bit bit stanu
status byte bajt stanu
status field pole stanu
status flag znacznik stanu
status flags register rejestr stanów
status information informacja o stanie
status line linia stanu, statusu, wiersz stanu
status map wykaz stanów
status message komunikat o stanie
status panel panel stanu
status register, condition code register rejestr stanu
status scan badanie stanu
STB, Source-Route Transparent Bridging mostowanie transparenten wg. trasowania źródła
STC, Secure Transaction Channel kanał bezpieczeństwa transmisji, technologia z DES, Rsa
steady ustalony, niezmienny
steady state stan ustalony
steady-state conditions ustalone warunki pracy urządzenia
steady-static optimisation optymalizacja statyczna
stealing DMA, stealing Direct Memory Access dostęp bezpośrednio do pamięci metodą kradziey cykli
stealth virus wirus utajniony
stealthnesss skrytość, utajnienie, niewidoczność
steep learning curve stroma krzywa uczenia
stem 1.pień, łodyga, 2.trzon , rdzeń
stemming tematyzacja
stencil 1.wornik pisma, 2.matryca do powielania, 3.szablon
step 1.krok operacji, 2.etap, faza, 3.wykonywać krok, 4.cykl pracy maszyny
step counter licznik krokowy
step of computer krok maszyny cyfrowej
step speed szybkość modulacji
step-by-step operation praca krokowa
stepped addressing adresacja z powtórzeniem adresu
stepped halftones półtony stopniowe
stepper motor, stepping motor silnik krokowy
stepping circuit obwód, układ krokowy, obwód taktujący
stepping register rejestr przesuwny
stepwise refinement uściślanie etapowe, stopniowe, w kolejnych krokach
stereo, stereophonic stereo, stereofoniczny
stereo-in port wejście stereo
stereotype stereotyp
Stiblitz code kod z nadmiarem trzy, kod Stiblitza
stick przylepiać, zlepiać się
sticky keys klawisze trwałe
sticky window okno przyklejone, przylepione do pulpitu
stimple name nazwa prosta
sting operation prowokacja
stipping rozdzielenie danych
stipple wzór punktowy
STM, Synchronous Transfer Mode tryb transmisji synchronicznej (ustalona szybkość sterowana zegarem)
stochastic language język stochastyczny
stochastic model model stochastyczny, ze zmiennym punktem rastra
stochastic sampling próbkowanie stochastyczne
stock magazyn, zapas, stop , zatrzymanie
stock control program program magazynowy
stop and wait protocol protokół zatrzymaj się i czekaj
stop bit bit stopu, zakończenia transmisji
stop call wywołanie stopu
stop code kod stopu, rozkaz zatrzymania
stop distance droga zatrzymania
stop element element stopu
stop instruction 1.rozkaz zatrzymania, 2.instrukcja zawieszenia programu
stop list lista wyrazów nieuwzględnianych
stop loop cykl oczekiwania
stop pulse impuls zatrzymania, hamowania
stop speed szybkość zatrzymania
stop time czas zatrzymania , stopu
stoppage zatrzymanie się maszyny
stoppage task zadanie wstrzymane, oczekujące
stopper zamykający nawias instrukcyjny
stop-word słowo pomijane
storage 1.pamięć masowa, 2.przechowywanie
storage address adres pamięci, miejsca pamięci
storage allocation przydział alokacja pamięci
storage area obszar pamięci
storage bank bank pamięci
storage block blok pamięci
storage capacity pojemność pamięci, magazynowa
storage cell komórka pamięci
storage class klasa pamięci
storage container pojemniki do przechowywania
storage content zawartość pamięci
storage core rdzeń pamięciowy
storage costing, costs koszty zapamiętywania
storage cycle time czas cyklu pamięciowego
storage density gęstość zapisu pamięci dysku
storage device urządzenie pamięciowe,, pamięci masowej
storage disk dysk, pamięć dyskowa
storage dump wyciąg z pamięci, zrzut zawartości, składowanie pamięci
storage efficiency element jednostka pamięci
storage element element , jednostka pamięci
storage enclosure obudowa pamięci masowej
storage fragmentation fragmentacja pamięci
storage hierarchy hierarchia pamięci
storage instruction rozkaz zapamiętania
storage key klucz pamięci
storage leak wyciek pamięci
storage light wskaźnik urządzenia pamięciowego
storage limitation ograniczenie pamięci
storage location miejsce, komórka ,lokacja pamięci
storage location requirement zapotrzebowanie na miejsce w pamięci
storage logic array matryca pamięci logicznych
storage map mapa podziału, odwzorowanie pamięci
storage medium nośnik danych
storage occupancy table zestawienie obciążenia, zajętości pamięci
storage organization organizacja pamięci
storage period czas przechowywania w pamięci
storage planning rozplanowanie pamięci
storage pool pula, dynamiczny , wspólny obszar pamięci
storage position pozycja pamięci
storage print routine program drukowania zawartości pamięci
storage printout wydruk, wypis zawartości pamięci
storage programming programowanie pamięci
storage protecion ochrona pamięci
storage read-out odczytanie zawartości pamięci
storage register rejestr pamięciowy
storage reuse ponowne użycie pamięci
storage schedule rozplanowanie pamięci
storage size rozmiar pamięci
storage space przestrzeń pamięci
storage speed szybkość działania urządzenia pamięciowego
storage stucture struktura pamięci
storage switching device urządzenie przełączające pamięć
storage time czas zapamiętywania
storage tube monitor pamięciowy
storage unit jednostka pamięci
storage volatility nietrwałość pamięci
storage-to-register instuction rozkaz typu "pamięć-rejestr"
storage-to-storage instuction rozkaz typu "pamięć-pamięć"
store 1.pamięć, 2.skład, magazyn, 3.zapamiętywać ,zapisywać, wprowadzać do pamięci, przechowywać w pamięci
store access cycle cykl dostępu do pamięci
store allocation przydział pamięci
store and forward przechowuj i przekazuj, zapamiętaj i wyślij
store capacity pojemność pamięci
store cell komórka pamięci
store channel kanał z pamięcią
store cycle cykl pamięci
store fragmenttion fragmentacja obszaru pamięci
store in wprowadzać do pamięci ,zapamiętywać
store location komórka, pozycja pamięci
store operation operacja pamięci
store protection ochrona pamięci
store retrieval system system przechowywania i wyszukiwania danych
store-and-forward pamiętająco wysyłający
store-and-forward transmission przesyłanie z pośrednim gromadzeniem danych, przesyłanie z buforowaniem
store-and-forward unit jednostka pamiętająco-wysyłająca
stored carry multiplier urządzenie mnożące z pamiętaniem przeniesień
stored logic algorytm "wszyty","zaszyty"
stored procedure procedura składowana, zachowana, przechowywana, procedura zapisana w bazie
stored program program w pamięci
stored program signalling sygnalizacja prgoramowa
stored-program computer komputer o pamiętanym programie, sterowany programem umieszczonym w pamięci
stored-program control sterowanie zaprogramowane w pamięci
store-to-store operation operacja pamięciowa
storetrievaal system system przechowywania i wyszukiwania danych
STP, Shielded Twisted Pair skrętka ekranowa
STR, Source Transparent Routing rutowanie typu STR
straight binary code zwykły kod dwójkowy
straight dialup bezpośrednie połączenie telefoniczne
straight programming programowanie wyprostowane, bez pętli rozkazowych
straightforward prosty, jasny
straight-line coding kodowanie liniowe
straight-through cable kabel bezpośredni
startegy strategia, zasady postepowania
statified langugae język wielopoziomowy, startyfikowany
strays zakłócenie atmosferyczne
streaking smużenie
stream 1.strumień, ciąg , potok, 2.wykorzystywać strumienie, strumieniować
stream cipher szyfr strumieniowy
stream data object obiekt danych strumieniowych
stream encryption szyfrowanie potokowe, kodowanie strumieniowe
stream format format strumieniowy
stream input wejście potokowe
stream socket gniazdko, gniazdo strumieniowe
streamer archiwizator strumieniowy, streamer
streaming przesyłanie strumieniowe
streaming tape szybka taśma strumieniowa
streaming tape driver napęd archiwizacji strumieniowej, streamer
streaming video przesyłanie strumieniowe obrazu video
streamline ułatwić, uprościć, ulepszyć
stream-oriented device urządzenie potokowe, transmitujące strumieniami
streams module moduł strumieniowy
strength of mechanism siła mechanizmu
stress-test test wytrzymałościowy
stretch rozciągać
stretching rozciąganie
Strict Avalanche Criterion, SAC kryterium silnej lawinowości, ścisłej lawinowości
strict language język ścisły
strict source routing rygorystyczne trasowanie, wybór trasy, wybór trasy przez nadawcę
strict type checking ścisła kontrola typów
strictly-structured control flow strukturalnie ścisła logika sterująca
strikeout, strikethrough , strikethru przekreślenie
string łańcuch, napis, ciąg znaków
string array tablica ciągów
string comparison porównywanie znaków, ciągów znaków
string concatenation łączenie łańcuchów, ciągów znaków
string constant stała napisowa, tekstowa, znakowa, typu łańcuchowego
string descriptor deskryptor łańcucha znaków
string designation określenie łańcucha znaków
string device urządzenie do wprowadzania ciągu znaków, znakowe
string expression wyrażenie argumentów łańcucha znaków
string field pole przeznaczone na łańcuch znaków
string function funkcje operujące na łańcuchach, ciągach znaków
string length długość łańcucha, ciągu znaków
string manipulation przetwarzanie napisów
string matching dopasowywanie napisów
string name nazwa łańcucha, ciągu znaków
StriNgOrientedsymBOLicLanguage (SNOBOL) język programowania ukierunkowany ciągiem znakowym, SNOBOL
string processing przetwarzanie łańcuchowe, napisów
string type typ string, ciągu znaków
string variable zmienna napisowa, łańcuchowa typu string
strip 1.pasmo, 2.wstęga, pasek, 3,taśma, 4.usunąć, zdjąć
strip off usuwać
strip storage paskowa pamięć magnetyczna
strip transmission line paskowa linia przesyłowa
strip window wyświetlacz paskowy
stripe 1.pas, prążek, 2.element systemu przeplatania pamięci dyskowej, 3.przeplatać
striped set zestaw przeplatany
striping 1.przeplot, przeplatanie pamięci masowej, 2.montaż ilustracji, 3.maskowanie
strobe pulse impuls bramkujący, strobujący
strobe release time czas opóźnienia sygnału próbkującego
strobe signal sygnał strobujący , bramkujący
strobe, strobing 1.bramkować, strobować, 2.bramka, impuls bramkujący
stroke grubość kreski, szerokość obwódki, krawędzi
stroke character generator generator symboli kreskowych, generator segmentowy
stroke device znacznik współrzędnych położenia , urządzenie wprowadzania tablicy pozycji, współrzędnych pozycji
stroke display monitor wektorowy
stroke text tekst wektorowy
strong authentication silne uwierzytelnienie
strong color barwa mocna
strong primes silne liczby pierwsze
strong type checking, strong typing ścisła kontrola typów
strongly-typed language język ze ścisłą kontrolą typów
structural coding construction konstrukcja kodowania strukturalnego
structural language język strukturalny
structural operational semantics strukturalna semantyka operacyjna
structural type equivalence strukturalna zgodność typów
structure 1.kształtować, 2.budowa , struktura
structure flow chart strukturalny schemat blokowy
structure name nazwa struktury
structure text tekst zasadniczy
structured cabling, structured wiring okablowanie strukturalne
structured design projekt strukturalny
structured program program strukturalny
structured programming language język programowania strukturalnego
Structued Query Language (SQL) strukturalny język zapytań
STT, Secure Transaction Technology technologia bezpiecznych transakcji
stub namiastka, procedura pośrednicząca
stub network sieć szczątkowa, krótka
stub router ruter pasywny
structural type conformance strukturalna zgodność typów
stunt box dekoder sygnałów sterowania faksem
STW ,Servo Track Writer przenośny napęd dyskietek MD
style sheet arkusz stylu, wzorzec strony, format strony, lista ,zestawienie stylów
stylus printer drukarka igłowa
stylus, stilus pióro , igła , rylec, wskaźnik
stabilizing feedback sprzężenie zwrotne stabilizujące
stabilizing network układ stabilizujący
stable system układ stabilny
stable trigger przerzutnik stabilny
stack stos
stacked job processing
stacker zasobnik odbiorczy (np. kart)
stack frame ramka stosu
staging przemieszczenie (danych na szybsze poziomy pamięci hierarchicznej w celu obsługi żądania
stand-alone computer komputer autonomiczny , komputer wolnostojący
standard 1.wzorzec,2.norma,3.znormalizowany, standardowy, wzorcowy
standard bus magistrala standardowa
standard byte order standardowy porządek bajtów
standard generalized markup language standardowy uogólniony język oznaczeń (zdefiniowany w standardzie ISO 8879 metajęzyk służący do tworzenia języków do opisu logicznej struktury dokumentów
standard interface sprzęg standardowy, interfejs stadandardowy
standard i/o wejście / wyjście standardowy; adresowanie rozdzielne w pamięci i wejścia/wyjścia
standard routine program standardowy
stand-by 1.gotowość, 2.oczekiwanie, 3. rezerwacja, 4. rezerwowy
standby computer komputer rezerwowy
stand-by state stan obniżonego poboru mocy
standby storage pamięć rezerwowa
standby time czas oczekiwania
standing - o - nine carry przeniesienie bezpośrednio przez dziewiątki
star network sieć gwiazdowa
start 1.początek , 2,uruchomienie , start
start bit bit startowy, bit startu, bit rozpoczęcia transmisji
start element 1.element początkowy , 2.element startu
start of header początek nagłówka
start of text początek tekstu
startover rozkaz ponownego uruchomienia komputera
start pulse impuls rozruchowy
start-stop gap przerwa start-stop
start-stop operation praca start-stopowa
start-up 1.rozruch, uruchamianie, 2.rozpoczęcie pracy, 3,rozpocząć (np. sesję)
starvation trwałe zablokowanie
state stan ,położenie
stateful server serwer stanowy
stateless server serwer bezstanowy
statement 1.isntrukcja, 2.zdanie
statemenet of question wyrażenie pytania (o informację)
state space przestrzeń stanu, przestrzeń fazowa
state variable zmienna stanu
state vector wektor stanu
static statyczny, elektrostatyczny
static dump zrzut statyczny
static memory pamięć statyczna
static RAM statyczna pamięć o dostępie bezpośrednim
static routing statyczny wybór trasy
static storage pamięć statyczna
station stacja
statistical statystyczny
status stan
status bar pasek stanu, wiersz stanu (na ekranie monitora)
status bit bit stanu
status byte bajt stanu
status flag znacznik stanu
status map mapa stanu
status word słowo stanu
steady podtrzymywać ,ustalony, niezmienny
steady state stan ustalony
steady state error odchylenie w stanie ustalonym
steering device urządzenie sterujące
step krok (operacji)
step-by-step operation operacja krokowa
step change zmiana skokowa
step counter licznik kroków (programu)
step of computer krok komputera
stepping motor silnik krokowy
step response odpowiedź krokowa
stepwise refinement uściślanie stopniowe
Stibitz code kod z nadmiarem trzy
STM, synchronous transfwr mode tryb przesyłania synchronicznego
STN, switched telecommunication network komutowana sieć telekomunikacyjna
stochastic stochastyczny
stop zatrzymanie ,zatrzymać (się), wstrzymać się
stop bit bit zakończenia transmisji
stop instruction rozkaz zatrzymania
stop pulse impuls zatrzymania
storage pamięć
storage address adres miejsca pamięci
storage allocation przydział pamięci
storage and retrieval system system przechowywania i wyszukiwania danych
storgae area obszar pamięci
storage block blok pamięci
storage capacity pojemność pamięci
storage cell komórka pamięci
storage content zawartość pamięci
storage core rdzeń pamięciowy (ferrytowy)
storage cycle cykl pamięciowy, cykl pracy pamięci
storage device urządzenie pamięciowe
storage dump zrzut (zawartości) pamięci
storage element element pamięci, jednostka pamięci
storage fragmentation fragmentacja pamięci
storage location miejsce pamięci, komórka pamięci
storage management system system zarządzania pamięcią
storage module disk dysków modułów pamięciowych
storage organization organizacja pamięci
storage pool pula pamięci
storage printout wydruk zawartości pamięci
storage protection ochrona pamięci
storage readout odczytanie zawartości pamięci
storage register rejestr pamięciowy
storage size rozmiar pamięci
storage time czas zapamiętywania
storage tube lampa pamięciowa
storage unit jednostka pamięci
storage volatility nietrwałość pamięci
store pamięć, wprowadzać do pamięci, zapisywać w pamięci, zapamiętywać, przechowywać w pamięci, pamiętać
store - and - forward zapamiętaj i wyślij; pamiętająco-wysyłający
store - and - forward transmission przesłanie z pośrednim gromadzeniem danych, przesyłanie z buforowaniem
stored carry multiplier urządzenie mnożące z pamiętaniem przeniesień
stored-program computer komputer o pamiętającym programie
stored-program control sterowanie zaprogramowane w pamięci
store fragmentation fragmentacja pamięci
store location miejsce pamięci, komórka pamięci
store-to-store operation operacja pamięciowa
storetrieval system system przechowywania i wyszukiwania danych
STP, shielded twisted-pair (wire) skrętka ekranowana (para skręconych przewodów ekranowanych)
straight line linia prosta
strapping 1.połączenie (na płytce) za pomocą zwory, 2. połączenie wyrównawcze
stream strumień (danych)
streamer strimer, pamięć taśmowa
streaming transmisja potokowa
stream-oriented zorientowany strumieniowo (protokół)
STRESS, structural engineering system solver język programowania STRESS
strict source routing rygorystyczne trasowanie według nadawcy
strike uderzać ( klawisz)
strikeout wyróżnieni (w druku)
string łańcuch znaków, ciąg znaków ,napis
string constant stała typu łańcuchowego, stała tekstowa
string manipulation przetwarzanie napisów
string-oriented symbolic language język SNOBOL ; język programowania wysokiego poziomu
string processing przetwarzanie napisów
string variable zmienna napisowa, zmienna łańcuchowa
strip 1.pasmo, 2.wstęga, 3.taśma
stripping stripping; metoda zapisu informacji w tablicy dysków , polegająca na jednoznacznym zapisie wielu fragmentów jednego pliku na różnych dyskach tablicy
strip storage pamięć (magnetyczna) paskowa
strobe bramka, strob ; bramkować, strobować
strobe pulse impuls bramkujący
strobe signal sygnał bramkujący, sygnał strobujący
stroke device śladownik (współrzędnych położenia)
strong typing ścisła typizacja
structural engineering system solver język programowania STRESS
structural language język strukturalny
sturcture budowa, struktura
structured language język strukturalny
structured programming programowanie strukturalne
structured programming language język programowania strukturalneg
structured query language strukturalny język zapytań
structure flowchart schemat blokowy struktury
STS, synchronous transport signal zestaw standardów dla szybkich łączy cyfrowych
stub namiastka (programu)
stub card karta dziurkowana krótka
stub network sieć krótka
stub router ruter pasywny
STX, start of text początek tekstu
style styl, wzór
style sheet wzorzec strony, format strony, szablon strony
stylus piórko, końcówka stykowa (np. w przyrządzie do pomiaru chropowalności powierzchni
stylus printer drukarka igłowa , drukarka mozaikowa, drukarka matrycowa
subassembly podzespół :Baugruppe
subchannel kanał podrzędny :Unterkanal
subdirectory podkatalog :Unterverzeichnis
subdivide podzielić :unterteilen
subdivision podział :Unterteilung
subject, subject heading , topic podmiot, temat wiadomości, temat :Subjekt,Betreffzeile, Thema
subject searching badanie przedmiotów :Sachrecherche
submenu podmenu, menu niższego rzędu :Untermenü
subnet sieć częściowa, podsieć,segment sieciowy :Teilnetz, untergeordnetes Neztwerk
subprogram podprogram :Unterprogramm
subroutine podprogram :Unterprogramm
subscribe podpisać, abonować:abonnieren
subscriber abonent, użytkownik:Teilnehmer
subscriber station stacja abonencka:Wählanschluss
subscript w indeksie dolnym, jako indeks dolny,indeks dolny :tief gestellt, tiefer gestelltes Zeichen
subscription abonament :Abonnement
subscription service serwis abonamentowy :Abonnementsservice
subsequence wystąpienie z opóźnieniem :späteres Eintreten
subsequent później, w następstwie
subset terminal, podzbiór :Untermenge
subsidiary filia :Filiale
subsidiary company firma-córka, firma zależna :Tochtergesellschaft
substance subsancja, sprawa najważniejsza :Susztanz
substandard camera kamera małoobrazkowa:Kleinbildkamera
substantial istotny, poważny ,znacznyu, zamożny:wesentlich
substativ rzeczownik, samodzielny :Substantiv
substitute zastępca, zastępnikl
substitution zastępowanie, zastępstwo :Stellverterung
susbtitution part część zamienna :Austauschteil
substrate warstwa nośna
substructure podbudowa
subsystem podsystem :Subsystem
subtract odejmować :subtrahieren
subtract carry przeniesienie odejmowania :Subtraktionsübertrag
subtraction odejmowanie :Subtraktion
subvention wsparcie, dotacja :Beihilfe, Unterstützung
succeed osiągnąć sukces,udawać się :gelingen
success sukces :Erfolg
successive sukcesywny
sucessor następca
suffix być dołączonym,zawieszonym,przyrostek, sufiks :Suffix
suffusion powłoka :Überzug
suggestion sugestia :Anregung
suit dopasować, kolejność
suitcase neseser,walizka :Handkoffer
sulphurize nasiarkować,wulkanizować :schwefeln
sum, amount suma ,kwota,liczyć :Summe, Betrag
sum total suma całkowita :Gesamtsumme
sum up podsumować :zusammenfassen
summarize podsumować :zusammenfassen
summary streszczenie :Inhaltsangabe
summation sumowanie :Summierung
sumation check sumowanie
super user super user:Systemverwaltes des UNIX-Systems
super-conductive material materiał, nadprzepwodnik :supraleitendes Material
superficiality powierzchnia
superheat przegrzać
superiority wyższość
supernumerary nadliczbowy :überzählig
superscribe przepisać, adresować :überschreiben, adressieren
superscription napis
supervise nadzorować :überwachen, beaufsichtigen
supervision nadzór :Überwachung, Beaufsichtigung
supervisor nadzorca, inspektor :Inspektor
supplement suplement :nachtrag
supply dostarczyć, zaopatrzyć, zaopatrzenie,zasilanie, dostawa :Versorgung
supply data dostarczać dane :Daten bereitstellen
support pomoc techniczna,wsparcie, wspomagać , obsługa, rozpoznawanie:Support, technische Unterstützung, unterstützen, Erkennung
support and service pomoc techniczna i serwis:Support und Service
supposition założenie :Voraussetzung
surcharge przeładować, przeładunek :Überladung
surf surfowanie (po Internecie):Surfen
surface powierzchnia :Oberfläche
surface integral całka powierzchniowa :Flächenintegral
surface model model powierzchniowy
surface mount technology technika montażu powierzchniowego :Oberflächenbestückungstechnik
surface mounted device element nanoszony na płytkę przewodnikową :auf die Leiterplatte aufbringbare Komponent
surfen przeskakiwanie od dokumentu do dokumentu, surfowanie po internecie
surge dorywczo, z przerwami, zmiana skokowa :stoßweise, stoßweise Änderung
surname nazwisko :Nachname
surplus nadmiar :Überschuss
surrogate zastępca
surrogate search badanie uboczne :Nebenrecherche
surround otaczać :umgeben
surround sound otaczający dźwięk:umgebender Klang
survey przegląd,opinia,pomierzenie,oglądać, opiniować,zmierzyć :begutachten, Gutachten
surveying data dane pomiarowe :Vermessungsdaten
susceptibility of failure podatność na zakłócenia :Störnafälligkeit
suspend/resume feature funkcja zawiszania i wznawiania:Suspend/Resume Funktionalität
sustained nieprzerwany :ununterbrochen
subaddress podadres
subarray podtablica
subassembly podzespół
subatomic primitive prymityw pośredni
subchannel podkanał
subclass podklasa
subcommand zlecenie podsystemu
subcontext podkontekst
subdirectory podkatalog
subdivision podział
subdomain pododmena, poddziedzina, podzakresm subdomena
subexpression podwyrażenie
subfile podplik
subgraph podgraf
subgroup podgrupa
subject 1.temat, 2.podmiot, 3.podległy, poddany
subject area zakres tematyczny, tematyka
subject field grupa tematyczna
subject index skorowidz rzeczowy, menu niższego poziomu
subkey klucz podrzędny
subliminal channel kanał podprogowy
submenu podmenu
submission 1.przedłożenie, dostarczenie, 2.podporządkowanie się, poddanie się
submit 1.przedłożyć, dostarczyć, 2.podporządkować, poddać się , ulec
submit button przycisk "dostarcz"
submit packet pakiet inicjujący
submodel podmodel
subnet address (number) adres podsieci
subnet addressing adresowanie z uwzględnieniem podsieci
subnet broadcast transmisja, rozgłaszanie do podsieci
subnet mask maska podsieci
subnet prefix prefiks podsieci
subnet routing trasowanie z uwzględnieniem podsieci
subnetting tworzenie podsieci, podział na podsieci
subnetwork podsieć, sieć podrzędna, podsieć do celów transmisji danych
subnotion podpięcie, pojęcie cząstkowe
subobject obiekt podrzędny, podległy, potomny
subodinate 1.podrzędny, 2.podległy
subordinate reference odniesienie podległe
subpixel addressability adresowalność podpikselowa
subprogram podprogram, wtyczka programowa
subquery podzapytanie
subroutine podprocedura, podprogram
subroutine call wywołanie podprocedury, podprogramu
subroutine library biblioteka podprogramów
subroutine linkage łączenie programów standardowych
subroutine return powrót z podprogramu standardowego
subschema podschemat
subscripe subskrybować, zapisywać się
subsrcibe to list zapisać się na listę do dyskusji
subscribe to newsgroup dołączyć do grupy nowinek
subscriber 1.prenumerator, 2. abonent, 3.subskrybent
subscriber in the hard copy dictionary zarejestrowany użytkownik słownika wydruku
subscriber prefix prefiks abonenta
subscriber system system abonencki
subscriber′s cable kabel instalacyjny
subscriber′s line łącze abonenckie
subscript 1.indeks, współrzędna tablicy, 2. indeks, wskaźnik dolny
subscript list lista indeksowa
subscript quantity wielkość indeksowa
subscripted variable zmienna indeksowa
subscription subskrypcja, prenumerata
subscription list lista subskrypcyjna, subskrybencka
subscription service serwis subskrybencki typu online
subsegment podsegment
subsequence podciąg
subset Algol podzbiór języka Algol
subset language podzbiór języka
subsidiary computer komputer pomocniczy
subspace podprzestrzeń
substantial 1.istotny, ważny, 2.konkretny, rzeczywisty, realny
substantial amount większa ilość, liczba
substitutability zastępowalność, zamienialność
substitute .1podstawiac, zastępować, 2.zastąpienie.
substitute character znak zastępczy
substitution character znak zastępowania
substitution error błąd podstawienia
substitution method metoda podstawienia
substitution position pozycja zastępowania
substition table tablica podstawień
substitution value wartość podstawiana
substitution variable zmienna podstawiana
substitutivity podstawialność
substring podlańcuch, podciąg znaków
substring index file indeksowany plik podciągu znaków
subsystem podsystem
subtask podzadanie, zdanie potomne
subtotal suma częściowa, pośrednia
subtract odejmować
subtract with borrow odejmowanie z pożyczką
subtract with carry odejmować z przeniesieniem
subtraction odejmowanie, odjęcie
subtractive color model subtraktywny model barw
subtrahend odjemnik
subtree drzewo podrzędne
subtype podtyp
sub-window okno podrzędne
sub-woofer głośnik niskotonowy
success powodzenie, sukces, poprawność operacji
successful poprawny, pomyślny , zakończony z powodzeniem
succession kolejność, następstwo
successive approximation kolejne przybliżenie
successive approximation converter przetwornik kompesacyjny
successively stopniowo
successor następnik
succularity fraktal bez prześwitów
sufficient dostateczny, wystarczający
suffix przyrostek , sufiks
suffix notation notacja, zapis przyrostkowy
suitability przydatność, odpowiedniość
suitable odpowiedni
suitcase aktówka
suite zestaw, pakiet
suite of programas pakiet programów
sum up, summarize podsumowywać, przedstawiać zbiorczo
summand składnik
summary podsumowaniem konkluzja
summary line wiersz podsumowania
summation check kontrola sumacyjna, sum
summer sumator analogowy
summing network układ sumujący
sunken zapadnięty, wklęsły
Super Large Scale Integration (SLSI) super wielka skala integracji
super nudge szybkie podsunięcie
super speed logic układ logiczny o dużej szybkości działania
superblack superczerń
superblock superblok
supercase znak specjalny
supercede unieważniać, zastępować nowszą wersję
superclass nadklasa
superconducting memory pamięć nadprzewodnikowa
superconducting normal transition przejście ze stanu nadprzewodnictwa do stanu normalnego
superconductivity nadprzewodnictwo
superdconductor nadprzewodnik
superconic curve krzywa superstożkowa
supergroup supergrupa, grupa wtórna
superior 1.przełożony, 2.górny superior, limit, ograniczenie górne
superior number cyfra w indeksie górnym, podniesiona
super-mini komputer super minikomputer, minikomputer o dużej mocy
supernet address adres nadsieci
supernet addressing adresowanie uwzględnieniem nadsieci.
supernetting łączenie w nadsieć
supersampling nadpróbkowanie, próbkowanie dokładne
suoerscalar superskalarny
superscript indeks, wskaźnik górny
super-set nadzbiór
super-thin client super-mały klient
supertype nadtyp
superuser administrator, superużytkownik
supervise nadzorować, doglądać, kontrolować, kierować
supervision nadzór, kontrola
supervisor 1.zarządca, nadzorca systemu, 2.program nadzorczy
supervisor call wywołanie nadzorcy, odwołanie się do programu nadzorczego
supervisor call interrupt przerwanie rozkazem programu do systemu
supervisor mode (state) tryb programu nadzorczego
supervisor resident nieusuwalna z pamięci część systemu operacyjnego
supervisor frame ramka nadzorcza
supervisory instruction instrukcja nadzorcza
supoervisory program 1.nadzorca, program nadzorczy, 2.program systemowy
supervisory sequence sekwencja nadzorcza
supervisory signal sygnał kontrolnym sprawdzający
supervisory system system nadzorczy, kontrolny
superwhite color barwa super-biała , czysta biel
suplement 1.uzupełnienie, dodatek, 2.kąt dopełniający
supplementary pomocniczy ,dodatkowy
supplementary storage pamięć dodatkowa
supplier 1.zasilacz, 2.dostawca
supplier server serwer dostawczy
supply 1.zasilanie, 2.zaopatrzenie, dostawa, 3.zaopatrywać,zasilać, dostarczać
supply line linia zasilająca
support 1.udpstępniać, 2.wspomagać, wspierać, zabezpieczać, 3.obslugiwać, 4.rozpoznawać format pliku, 5.realizowac, 6.pomoc techniczna, obsluga
support chip układ pomocniczy, wspomagający
support engineer inżynier pomocy technicznej
support library biblioteka wspomagająca
support options pomoc techniczna
support processor procesor wspomagający
support program program wspomagający, pomocniczy
support system 1.system wykonawczy, administrujący, wspierający przetwarzanie, 2.system opracowywanie programów
supporting material materiały pomocnicze
suppress 1.likwidować, usuwać, tłumić, 2.wstrzymać
suppression 1.eliminacja, likwidacja, 2.tłumienie, zniesienie
suppressor urządzenie tłumiące
surd liczba niewymierna
surf przeglądać strony WWW
surface chart wykres powierzchniowy
surface doping domieszkowanie powierzchniowe
surface fitting interpolacja dwuwymiarowa
surface grammar gramatyka powierzchniowa
surface mount montaż powierzchniowy
surface normal normalna do powierzchni
surface of revolution powierzchnia obrotowa
surface structure struktura powierzchniowa
surface treatment obróbka powierzchniowa
Surface-Mount Technology (SMT) technologia montażu powierzchniowego
surge przepięcie
surge protector urządzenie przeciwprzepięciowe
surjection odwzorowanie
surname nazwisko
surplus path ścieżka z nadmierną rezerwą w metodzie PERT
surrogate odpowiednik , surogat, identyfikator obiektu
surround otaczać
surrounding otoczenie, środowisko
surveillance 1.kontola wykorzystania, śledzenie stanu zasobów, 2.kontrola, nadzór, inwigilacja
surveillance camera kamera monitoringu
survey 1.przyglądać się, 2.dokonywać przeglądu badać
suspend 1.wstryzmywać, 2.zawieszać
suspended state stan zawieszenia, oczekiwanie
susepnded task zadanie wstrzymane
suspending program wstrzymywanie pracy programu
suspense file plik nadążny
suspension 1.wstrzymanie, 2.zawieszenie
suspension rail prowadnica podtrzymująca
sustained transfer rate średnia szybkość transmisji
SUB, substitute zastąpienie
subaddress podadres
subaddressing subadresowanie
subassembly podzespół
subcarrier multipelxing system zwielokrotnienia częstotliwości podnośnych
subchannel podkanał
subcommand podpolecenie
subdirectory skorowidz podrzędny
submenu podmenu, menu niższego poziomu
submit dostarczać
subnet podsieć
subnet address adres podsieci
subnet addressing adresowanie z uwzględnieniem podsieci , adresowanie z podsieciami
subnet boradcast rozgłaszanie do podsieci
subnet mask maska podsieci
subnet prefix prefiks podsieci
subnet routing trasowanie z uwzględnieniem podsieci
subnetting podział na podsieci
subnotebook komputer podręczny
subprogram podprogram
subroutine podprogram standardowy
subroutine call wywołanie podprogramu standardowego
subroutine library biblioteka podprogramów standardowych
subroutine linkage łączenie podprogramów standardowych
subscriber abonent, subskrybent (usługodawcy sieciowego)
subscriber number numer abonenta
subscriber prefix prefiks abonenta
subscriber′ line łącze abonenckie
subscriber′ meter licznik abonencki
subscriber′ set aparat abonencki
subscriber′s station stacja abonencka, stanowisko abonenckie
subscriber′s system system abonencki
subscript indeks dolny
subscript list lista indeksowa
subset aparat abonencki
susbtitute zastąpienie , podstawiać
substring podłańcuch znaków, podciąg znaków
subsystem podsystem
subtotal suma częściowa
subtracter urządzenie odejmujące
subtrahend odejmnik
subtype subtyp, podtyp
subunit podjednostka
success powodzenie (operacji)
suffix notation notacja przyrostkowa
suite of programs pakiet programów (tworzących zadanie)
sum suma
summary 1.streszczenie, 2.podsumowanie
summary card karta (dziurkowana) sumaryczna
summation dodawanie
summation check kontrola sum
summer sumator analogowy
supercomputer superkomputer
superconductivity nadprzewodnictwo
supergroup supergrupa, grupa wtórna
super high frequency super wielka częstotliwość (3-30 GHz)
syperghybrid podzespół hybrydowy o wielkim stopniu scalenia
super large-scale integration super wielko stopień scalenia, ultrawielka skala integracji
supermastergroup grupa czwórna, grupa czwartego stopnia
supernet nadsieć
supernet address adres nadsieci
supernet addressing adresowanie z uwzględnieniem nadsieci
supernetting łączenie w nadsieć
superscala processor procesor superscalarny
superscript indeks górny
super VGA card karta SVGA
supervisor program nadzorczy
supervisor call wywołanie nadzorcy, odwołanie się do programu nadzorczego
supervisory nadzorczy
supervisory computer komputer zarządzający, komputer nadzorcy
supervisory control sterowanie nadzorcze, nadzór zdalny
supervisory program program nadzorczy
supplier 1.zasilacz, 2.dostawca
supply 1.zasilanie, 2.zaopatrzenie, dostawa
support wsparcie, zabezpieczenie
support chip układ pomocniczy
support processor procesor wspomagający
support software oprogramowanie wspomagające
suppress tłumić, znosić, usuwać
suppressed carrier tłumiona fala nośna, zredukowana fala nośna
suppressed-carrier modulation modulacja z tłumioną falą nośną
suppressed-carrier transmission transmisja tłumioną falą nośną
suppresion zniesienie
suppression of carrier tłumienie prądu nośnego, tłumienie fali nośnej
surface powierzchnia
surface file źródło, plik źródłowy
surface mount montaż powierzchniowy
surface-mount technology technologia montażu powierzchniowego, montaż powierzchniowy
surfing surfowanie (poruszanie się po zasobach sieci Internet)
surveillance kontrola wykorzystania zasobów
suspend zawiesić (program, zadanie)
SVC,Switched Virtual Circuit transmisja medialna kompatybilna zL2PT, przełączany obwód wirtualny, zestawiany na czas połączenia
SVGA, Super VGA, Video Graphic Adapter ulepszona karta grafiki
SVGA, super VGA (card) karat SVGA
swap, switch calls wymienić, przełączanie między połączeniem aktywnym a zawieszonym :vertauschen, Makeln
swap file plik tymczasowy, plik wymiany :Swap-datei, Auslagerungsdatei
swap-in wczytywać:einlagern
swapping wymiana między pamięcią operacyjną a zewnętrzną :Ein-/Auslagerung, Vertauschung
swinging temperature skoki temperatury :Temperaturschwankung
switch przełącznik, centrala, przełącz, przełączyć :Switch, wechseln, umschalten, Schlater, umlenken
switch box przełącznik:Umschalt-Box
switch on/off włączyć/wyłączyc:ein-/ausschaltenlagern
switch to przełącz/przełączyć do:wechseln zu
switchboard panel przełączania:Umschalttafel, Umschaltbrett
switchboard manager menadżer panelu przełączania:Switchboard-Manager
switching przełączanie:Switching
switching algebra algebra przełączeń
switching center centrum rozdzielcze :Vermittlungsstelle
switching circuit układ :Schaltkreis
switching diode dioda przełączająca :Schaltdiode
switching function funkcja przełączająca :Schaltfunktion
switching time czas włączenia :Schaltzeit
switching transistor tranzystor przełącznikowy :Schalttransistor
swop wymienić
swap wymieniać ,zamieniać miejscami
swap area obszar wymiany
swap disk 1.dysk roboczy, 2.dysk wymiany ,z plikiem wymiany
swap file plik wymiany
swap in doładowywać , ładować
swap out usuwać , wymiatać z pamięci
swap partition partycje wymiany
swap time czas wymiany
swapper program wymiany
swapping wymiana, przemieszczania stron, segmentów pamięci
swapping file pik wymiany, zadań usuniętych, odłożonych
sweep circuit układ odchylania
sweep method metoda omiatania
sweeping omiatanie
SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication organizacja zrzeszająca sieci finansowe
swim pływanie
swimming effect brak stabilności obrazu
switch control sterowanie przełącznikiem
switch hook widełki
switch in włączać
switch list tablica przełączeń
switch meshing interferencja przełączników
switch name nazwa przełącznika
switch off wyłączać
switch on włączać
switch over przełączyć
switch port port przełącznika
switch setting ustawienie przełączników
switch status name nazwa stanu przełącznika
switch time czas przełączania
switch word słowo przełącznikowe
switch, toggle 1.przełącznik, zwrotnica, 2. węzeł komunikacyjny, rozgałęzienie, 3.klucz, parametr, 4.przełącznik, wyłącznik, włącznik, 5.centrala telefoniczna, 6.przełączać
switchable dający się przełączać
switchboard 1.łącznica telefoniczna, tablica rozdzielcza, 2.panel przełączania
switchboard manager menadżer panelu przełączania
switchboard page strona panelu przełączania
switched circuit, line linia przełączana, kanał, łącze komutowane
switched data network sieć komutacji danych
switched hub koncentrator przełączany
switched network sieć przełączana, komutowana
switched network backup feature opcja połączenia przez sieć komutowana
switched virtual circuit komutowany obwód wirtualny
switched virtual circuit controller wirtualny kontroler przełącznika komutowanego
switchedmode power supply zasilacz z przetwarzaniem energii
switchette łącznik miniaturowy, mikrowyłącznik
switching przełączanie , komutacja
switching algebra algebra sieci przełączających
switching architecture architektura przełączania
switching center centrum przełączające
switching circuit układ przełączający, komutujący
switching computer komputer komutacyjny
switching decvice urządzenie pośredniczące
switching gate bramka logiczna
switching hub koncentrator przełączający
switching node węzeł komutacji, przełączający
switching rate częstotliwość przełączania
switching technique technika pośrednictwa
switching time czas przełączania
switch-key włącznik
swivel połączenie przegubowe
swizzle zamiana kolejności bitów
swap zamiana miejscami, przemieszczanie (pliku między pamięcią operacyjną a urządzeniami zewnętrznymi); wymieniać, zamieniać, miejscami
swap area obszar wymiany
swap file plik wymiany
swapper program wymiany
swapping wymiana
switch 1.zwrotnica (miejsce w programie określające wiele możliwości działania), 2.przełącznik, 3.przełączać
switched przełączany, komutowany
switched connection łącze komutowane
switched data network sieć komutacji danych
switched line łącze komutowane
switched message network sieć komutacji komunikatów, sieć z przełączeniem komunikatów
switched multimegabit data service obsługa wielomegabitowych danych komutowanych (szybka wymiana danych między sieciami LAN)
switched network sieć komutowana, sieć przełączana, sieć przełącznikowa
switched service network sieć komutacji usług
switched telecommuiation netowork komutowana sieć telekomuniakcyjna
switched virtual circuit komutowany obwód wirtualny
switching komutacja
switching algebra algebra sieci przełączających
switching diode dioda przełącznikowa
switching gate bramka logiczna
switching noise trzaski komutacyjne
switching stage stopień łączenia
switching through przedłużenie połączenia
switch selector wybierak , przełącznik
symbol symbol :Symbol
symbol instance symbol obiektu, symbol egzemplarza:Symbolinstanz
symbolic symboliczny :symbolisch
symbolic address adres symboliczny :symbolische Adresse
symbolic instuction polecnie symboliczne :symbolische Befehl
symbolic language język symboliczny :symbolische Sprache
symbolic operation operacja symboliczna,pseudoperacja :symbolische Operation, Pseudooperation
symbolic program program symboliczny (bez adresów) :symbolisches Programm
symbolic programming programowanie symboliczne :symbolische Programmierung
symbolize przedstawić symbolicznie :sinnbildlich darstellen
Symphony nazwa pakietu programów firmy Lotus
sync character znak synchrnizacji :Synchronisationszeichen
sync pulse impuls synchronizacji :Synchronisationsimpuls
synchronisation synchronizacja :Synchronisierung
synchronism współbieżność, bieg synchroniczny :Gleichlauf
synchronize być synchronicznym:snchronisieren
synchronous synchroniczny :gleichlaufend
synchronous operation praca synchroniczna :Synchronbetrieb
synchronous transmiossion transmisja synchroniczna :Synchronübertragung
syncing synchronizacja
synonym synonim :Synonym, sinnverwandtes Wort
syntactic składniowy, synktatyczny :synktatisch
syntax składnia, nauka o zdaniu :Syntax
syntax error błąd składniowy :Syntaxfehler
synthesize syntetyzować :künstlich herstellen
synthetic syntetyczny :synthetisch
synthetic resin żywica syntetyczna :Kunstharz
SYS RQ, system request SysRq, żądanie systemowe,zgłoszenie systemu :S-ABF, Systemabfrage
system system :System
system analysis analiza systemu :Systemanalyse
system analyst analityk systemów :Systemanalytiker
system attribute atrybut systemowy :Systemattribut
system board płyta systemowa :Systemplatine, Systemboard
system clock zegar systemowy, generator taktów :Systemuhr
system cloning klonowanie systemu:System-Cloning
system crash awaria systemu :Systemabsturz
system disk dyskietka systemowa :Systemdiskette, Systemplatte
system documentation dokumentacja systemu :Systemdocumenattion
system language język systemowy :Systemsprache
system moitor moitor systemu :System-Monitor
system of equations układ równań :Gleichungssystem
system program program systemowy :Systemprogramm
system time czas systemowy :Systemzeit
systematic error błąd systematyczny, systemowy :systematischer Fehler, systembedingter Fehler
systematically konsekwentnie,systematycznie :folgerichtig, systematisch
system testing kontrola systemu :Systemprüfung
syllable computer komputer , maszyna
Symbol font czcionka Symbol
symbol set zestaw symboli
symbol table , name table tablica symboli
symbolic address adres symboliczny
symbolic addressing adresowanie symboliczne
symbolic assembler asembler symboliczny
symbolic assembly language symboliczny język asemblerowy
symbolic code, instruction rozkaz symboliczny
symbolic coding programowanie w adresach symbolicznych
symbolic computation obliczenia symboliczne
symbolic debugger debuggowanie symboliczne
symbolic editor edytor symboliczny
symbolic instruction rozkaz symboliczny
symbolic label etykieta symboliczna
symbolic language język symboliczny. adresów symbolicznych
symbolic layout rozmieszczenie symboliczne, symboliczne przedstawienie topologii
symbolic link dowiązanie, dołączenie, wskazanie symboliczne
symbolic logic logika symboliczna
symbolic name nazwa symboliczna
symbolic program program symboliczny
symbolic programming language język programowania symbolicznego
symbolic-coding format format symbolicznego kodowania
symbol-manipulating language język przetwarzania symboli
symmetric cryptography kryptografia symetryczna
symmetric difference of sets różnica symetryczna zbiorów
symmetric difference, exclusive (EXOR) różnica symetryczna
symmetric dual processing symetryczna dwuprocesowość
symmetric encryption szyfrowanie symetryczne
Symmetric MultiProcessing, SMP symetryczne wieloprzetwarzanie,wieloprocesowość
symmetrical commpression kompresja symetryczna
symmetrical distribution rozkład symetryczny
symmetry axis oś symetrii
symptom objaw, symptom, oznaka
SYN attack negator ataków serwisu
SYN flood attack atak przez przepełnienie bufora pakietów typu SYN
sync, synchronization character znak synchroniczny ,synchronizujący
sync point moment synchronizacji
sync pulse impuls synchronizujący
synchronization 1.synchronizacja procesów, transmisji, 2.wyrównywanie
synchronization point punkt, moment synchronizacji
Synchronized Dynamic RAM (SDRAM) synchroniczna pamięć dynamiczna RAM
Synchronizer, synchronizer unit układ synchronizacji, synchronizator
synchronizning level poziom synchronizacji
synchronous cache synchroniczna pamięć podręczna
synchronous computer komputer synchroniczny
synchronous counter licznik synchroncizny
Synchronous Data Link Controler (SDLC) sterowanie synchronicznym łączem danych
synchronous data network sieć synchronicznej transmisji danych
synchronous flip-flop przerzutnik synchroniczny
synchronous idle character, sync character znak synchronizacji
synchronous line linia synchronizacji
synchronous method of operation praca synchroniczna, w trybie synchronicznym
synchronous mode tryb synchroniczny
synchronous network sieć synchroniczna, zsynchronizowana
synchronous operation, synchronous method of operation praca synchroniczna
synchronous protocol protokół synchroniczny
synchronous request żądanie, zlecenie synchroniczne
synchronous serial protocol synchroniczny protokół szeregowy
synchronous system system synchroniczny
synchronous system trap przerwanie synchroniczne
synchronous time division multiplexer synchroniczny muliplekser podziału czasu
synchronous timing synchronizacja, regulacja synchroniczna
synchronous transmission transmisja synchroniczna
synoptic ogólny szeroki , synoptyczny
syntactic (syntax) error błąd składniowy, synkratyczny
syntactic (syntax) checker blok , program kontroli syntaktycznej
syntax analyser (anayzer) analizator składni, syntaktyki
syntax analysis analiza syntaktyczna
syntax diagram diagram składniowy
syntax language język syntaktyczny
syntax-directed compiler kompilator sterowany składnią
syntax-oriented editor edytor syntaktyczny, ukierunkowany na składnię
synthetic address adres syntetyczny
synthetic language język źródłowy, syntetyczny , sztuczny
sysop system operatorski, administrator
system (systems) analysis analiza systemowa, systemów
system (systems) analyst analityk systemu, systemów
system (systems) designer problemista, projektant systemów
system accounting rejestracja zasobów systemowych, rozliczanie wykorzystania zasobów systemu
system activity działanie systemowe
system administrator administrator systemu
system application architecture architektura zastosowań systemowych
system architect architekt systemu
system attribute atrybut systemowy
system backup kopia zapasowa, rezerwowa
system board płyta systemowa
system call funkcja systemowa, odwołanie się do systemu operacyjnego
system catalog katalog systemowy, systemu
system check kontrola systemu
system clock zegar systemowy
system colours kolory systemowe
system comparision porównywanie komputerów
system configuration list lista konfiguracji systemu
system console konsola systemowa, systemu
system constant stała systemu operacyjnego
system control panel panel sterowania systemu
system coordiante language język systemowo-koordynatorowy
system crash upadek, padnięcie, załamanie systemu
system deadlock zakleszczenie, blokada systemu, impas systemowy
system debugging monitor monitor uruchomieniowy
system degradation pogorszenie się działania, degradacja systemu
system design projekt systemu
system diagnostics diagnostyka systemu, systemowa
system disk dysk systemowy
system distribution directory entry pozycja kartoteki dystrybucyjnej systemu
system documentation dokumentacja systemu, systemowa
system engineering inżynieria systemów
system evaluation ocena działania systemu
system file plik systemowy
system firmmware oprogramowanie systemowe zaszyte w sprzęcie
system flowchart schemat blokowy systemu
system folder folder systemowy
system generation option opcja generacji systemu
system generation system generator systemów
SYStem GENeration, SYSGEN generowanie systemu operacyjnego
system image obraz pamięci systemu
system input główne wejście systemu
system input language język wejściowy systemu
system integration integrowanie systemu
system integrator integrator systemów
system interrupt przerwanie z odwołaniem do systemu
system language język systemowy
system librarian < bibliotekarz systemu/font>
system library biblioteka systemowa
system life cycle cykl życia systemu
system loader starter systemu , program wprowadzający system
system log log systemu, systemowy, dziennik systemowy
system macro makropolecenie systemowe
system management 1.zarządzanie systemem, koordynacja pracy sytemu, 2.zarządca, administrator systemu
system manager menadżer systemu
system master type taśma źródłowa, dystrybucyjna systemu
system memory pamięć systemu
system mode tryb nadrzędny, systemowy
system monitor monitor systemowy
system name nazwa systemu, systemowa, identyfikator systemowy
system of equtions układ równań
system operator operator systemu
system password hasło systemowe
system policy założenia, polityka strategia systemowa
system power control network sieć sterowania zasilaniem systemu
system process proces systemowy
system program program systemowy
system programmer programista systemowy
system progrmming programowanie systemowe
system prompt zgłoszenie systemowe, znak zachęty
system queue kolejka systemowa
system reference monitor systemowy monitor odwołań
system reliability niezawodność systemu
system request żądanie systemowe
system resource management zarządzanie zasobami systemu
system security bezpieczeństwo, ochrona systemu
system security officer inspektor zabezpieczenia systemu
system services control point punkt sterowania usługami systemowymi
system setup konfiguracja systemu
system software oprogramowanie systemowe, podstawowe
system specifications specyfikacje systemu
system speedup przyspieszenie pracy systemu
system status status, stan systemu
system stored procedure systemowa procedura składowana, przechowana, zachowana
system structure struktura systemu
system subroutine podprogram systemowy
system suppport wsparcie systemu
system table tabela systemowa
system tape taśma systemowa
system task zadanie systemowe
system time czas systemowy
system track ścieżka systemowa
system unit jednostka systemowa
system value wartość systemowa
system variable zmienna systemowa
systematic error błąd systematyczny
systematic rounding zaokrąglenie systematyczne
system-defined definiowane systemowo
systemize systematyzować
systemless numbering numerowanie losowe
system-oriented language język ukierunkowany systemowo
system design projektowanie systemów
systems integration integracja sysemów
systems management zarządzanie systemami
Systems Network Archiotecture (SNA) architektura sieci systemowych, systemów
systolic array macierz systoliczna
symbol symbol
symbolic symboliczny
symbolic address adres symboliczny
symbolic addressing adresowanie symboliczne
symbolic computation obliczenia symboliczne
symbolic debugging uruchamianie symboliczne
symbolic editor edytor symboliczny
symbolic file system symboliczny system plików
symbolic instruction rozkaz symboliczny
symbolic language język symboliczny, język adresów symbolicznych
symbolic link dowiązanie symboliczne
symbolic programming programowanie w języku symbolicznym
symbolic programming language język programowania symbolicznego
symbol-mnaipulating language język przetwarzania symbolicznego
symbol table tablica symboli
symmetrical multiprocessing wieloprzetwarzanie symetryczne
symmetrical pair tor (przewodowy) symetryczny
symmetric difference różnica symetryczna
symmetric flip-flop przerzutnik symetryczny
symmetric multiprocessing , symmeteric multiprocessor processing symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe
sync character znak synchronizacji
synchronization synchronizacja
synchronizer synchronizator
synchronizing driver sterownik układu synchronizacji
synchronous synchroniczny
synchronous computer komputer synchroniczny
synchronous data link control sterowanie synchronicznym łączem (transmisji) danych
synchronous data link control protocol protokół SDLC, protokół sterowania synchronicznym łączem (transmisji) danych
synchronous data transfer synchroniczne przesyłanie danych
synchronous data transmission synchroniczna transmisja danych
synchronous demodulator , synchronous detector demodulator synchroniczny, detektor synchroniczny
synchronous digital hierarchy synchroniczna hierarchia cyfrowa
synchronous DRAM synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim, pamięć synchroniczna DRAM
synchronous flip-flop przerzutnik synchroniczny
synchronous modem modem synchroniczny
synchronous operation praca synchroniczna
synchronous optical network optyczna sieć synchroniczna (światłowodowa)
synchronous protocol protokół synchroniczny
synchronous serial protocol synchroniczny protokół szeregowy
synchronous time division multiplexing synchroniczne multipleksowanie z podziałem czasu
synchronous transfer przesyłanie synchroniczne
synchronous transfer mode tryb przesyłania synchronicznego
synchronous transmission transmisja synchroniczna (danych)
synonim synonim
synchronous transport signal zestaw standardów dla szybkich łączy cyfrowych
syntax składnia, synktatyka
syntax analyser analizator składni, parser
syntax checker kontroler składni, kontroler synktatyki
syntax error błąd składniowy, błąd synktatyczny
syntax-orineted editor edytor synktatyczny
synthesis synteza
synthesis of control system synteza systemu sterowania
synthesisier syntetyzator dźwięku
sysgen, system generation generowanie systemu operacyjnego
system system
system accounting rejestracja zasobów systemowych
system activity działania systemowe
system administrator administrator systemu
systematic systematyczny, uporządkowany
system call odwołanie się do systemu operacyjnego
system command polecenie systemowe
system configuration protection sprzętowy system zabezpieczenia danych (przeznaczony dla administratora sieci)
system control manager sposób sprzętowego zabezpieczenia komputerów z możliwością zabezpieczenia hasłem włączania i wyłączania zasilani
system deadlock zakleszczenie systemu
system deviation uchyb układu
system disk dysk systemowy
system engineering inżynieria systemów
system evaluation ocena działania systemu
system fault tolerannce systemowa odporność na błędy
system file plik systemowy
system generation generowanie systemu operacyjnego
system intregration integrowanie systemu
system integrator integrator systemu
system language język systemowy
system log dziennik systemowy , rejestrujący zdarzenia systemu operacyjnego
system master tape taśma źródłowa systemu
system monitor monitor systemowy
system password protection sprzętowy sposób ochrony danych dla komputerów PC i stacji roboczych
system prompt systemowe zgłoszenie konwersacyjne
system relaibility niezawodność systemu
systems analysis analiza systemowa
system network architecture architektura sieci systemów (warstwowy model sieci komputerowych)
system software oprogramowanie systemowe, oprogramowanie podstawowe
system structure struktura systemu
system subroutine podprogram systemowy
system throughput przepustowość systemu
system unit jednostka systemowe
system variable zmienna systemowa
syllable computer komputer sylabowy