|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |QBASIC język programowania
QC, quick connect QC, szybkie połączenie : QC, schneller Verbindungsaufbau
QIC-Streamer streamer 1/4″ 1/4″ -Streamer
quad inline package nazwa rodzaju budowy chipa z nóżkami po wszystkich czterech stronach
quadrangle czworokąt Viereck
quadrant kwadrant (ćwierć okręgu) Quadrant
quadraspeed prędkość poczwórna CD-ROM vierfache Gechwindigkeit
quadratic kwadratowy qudratisch
quadratic equation równanie kwadratowe quadratische Gleichung
quadrilaterial czworokąt Viereck
quadruple czterokrotny vierfach
qualification uzdolnienie, uprawnienie, przydatność Eignung
qualified uzdolniony, upoważniony befähigt
qualifier znakowanie , oznaczenie, wyróżnik Abfragekriterium
quality jakość Qualität, Güte
quality assurance zabezpieczenie jakości Qualitätssicherung
quality charactreristic zabezpieczenie jakości Qualitätsmerkmal
quality control kontrola jakości Qualitätskontrolle
quality inspection kontrola jakości : Qualitätskontrolle
quality review kontola jakości Qualitätskontrolle
quantity ilość, wielkość Quantität
quantization distortion zniekształcenie kwantyzacyjne Quantisierungsverzerrung
quarter ćwierć, kwartalny Viertel ,vierteljährlich
quartic equation równanie czwartego stopnia , równanie dwukwadratowe Gleichung vierten Grades
quarz cristal kwarc Quarzkristall
Quattro Pro arkusz kalkulacyjny firmy Borland
quench tłumić element wygaszający dämpfen
queries pytania, zapytania : Abfragen
query pytanie, znak zapytania, pytać, zapytywać, przeszukiwać Abfrage
query by example kwerenda oparta o podany przykład Abfrage mittels Beispiel
query by example pytanie na przykładzie Abfrage anhand eines Beispiel
query language język zapytań Abfragesprache
query wizard kreator zapytań Abfrage-Assitent
quest poszukiwanie ,badać, szukać : forschen
question pytanie Frage
questionaire kwestionariusz Fragebogen
queue kolejka Queue, Schlange
queuing problem problem z zadaniami oczekującymi, program kolejkowy Wartenschlangenproblem
quick access memory pamięć szybkiego dostępu : Schnellzugriffsspeicher
quick launch szybkie uruchomienie : Schnellstart, Schnellzugriff
quick launch software key klawisze do szybkiego uruchamiania oprogramowania : Schnellstarttaste, Schnellzugrifftaste
quick reference guide skrócona instrukcja : Kurzbedienungsanleitung
QuickBasic język programowania
Quick C język programowania
quiescent state stan spoczynku Ruhezustand
quiet zone przestrzeń wolna (w kodzie kreskowym) Freiraum Zufalls
quit zakończyć beenden
quitance, voucher powkitowanie, rachunek Quittung ,Zugriffskanal
Qume producent sprzętu
quotation-marks cudzysłów Anführungszeichen
quotient iloraz Quotient
QAM, Quadrature Amplitude Modulation kwadraturowa modulacja amplitudy
QBE, Query By Example zapytanie przez przykład
QCIF, Quick CIF format wideokonferencji, 177x144
QISAM , Queued Indexed Sequential Access Method kolejkowa metoda indeksowanego dostępu sekwencyjnego
QL, Query Language język zapytań
QLLC, Qualified Logical Link Control kontrola logiczna kwalifikacji połączeń, efektywnego transportu danych SNA
QoS, Quality of Service jakość usługi w warstwie pakietowej
Q_register rejestr ilorazu
QSAM, Queued SequentialAccess Method kolejkowa metoda dostępu sekwencyjnego
QTSS, Quick Time Streaming Server serwer strumieniowego przesyłania danych QuickTime
QTVR, Quick Time Virtual Reality narzędzia wirtualnej rzeczywistości QT
quad 1.czwórka, poczwórnie, 2.czworoką, czworokąt wypukły
Quad (quadruple) Density ,QD poczwórna gęstość
quad generalised czworokąt uogólniony
quad tesselation kafelkowanie
quad word słowo poczwórne
quadbit czwórka bitów
quad -density disk dyskietka z zapisem o poczwórnej gęstości
quad-in-line (package) czterorzędowa obudowa układy scalonego
quadr- cztero-
quadratic programming programowanie kwadratowe
quadratic sieve sito kwadratowe
Quadratic Amplitude Modulation (QAM) kwadratowa modulacja amplitudy
quadrature encoding kodowanie kwadraturowe
quadric form forma kwadratowa
quadric surface powierzchnia drugiego stopnia
quadriliteral czworokąt ,czworobok
quadritec memory protection ćwiartkowa ochrona pamięci
quadruple address instruction rozkaz czteroadresowy
quadruplex kwadrupleks
quad-speed drive napęd o poczwórnej prędkości
quadtree drzewo kwadrantów, czwórkowe
qualification test test kwalifikacyjny
qualified compound key kwalifikowany klucz złożony
qualified list lista kwalifikowana
qualified name nazwa złożona , kwalifikowana
qualifier, qualifying label kwantyfikator, kwalifikator
qualify 1.kwalifikować (się), otrzymywać kwalifikacje, 2.zaliczać się, podpadać pod…
qualifying bit bit wskaźnikowy
qualifying data file plik danych kwalifikowanych
qualitative information informacja jakościowa
quality 1.cecha, właściwość, 2.jakość
quality coefficient, rating, rate wskaźnik jakości
quality control kontrola jakości
quality factor współczynnik jakości, dobroci
quality level poziom jakości
quality of conformance jakość wykonania
quality of design jakość projektowania
quality od reception jakość odbioru
quality of service jakość usługi
quality standard norma jakościowa
quality symbol znak, cecha jakości
quantic forma jednorodna
quantification kwantyfikacja
quantifier kwantyfikator
quantitative ilościowy
quantity 1.wielkość, 2.ilość
quantity inspection kontrola ilościowa
quantization kwantowanie, kwantyzacja
quantization error błąd kwantyzacji
quantize kwantyzować, kwantować
quantizer urządzenie kwantyzujące, kwantyzator
quantizing level poziom kwantowania
quantizing noise szum kwantyzacji
quantum computer komputer kwantowy
quantum cryptography kryptografia kwantowa
quartic surface powierzchnia trzeciego stopnia
quartz crystal kryształ kwarcu
quartz crystal clock zegar kwarcowy
quartz delay line kwarcowa linia opóżniająca
quartz frequency kwarcowy wzorzec częstoliwości
quartz-crystal oscillator generator kwarcowy
quasi-instruction, quasi-command pseudoinstrukcja, pseudo rozkaz
quasi-random pseudolosowy
quaternary level quantization czterobitowy poziom kwantyzacji
quench element wygaszający
quering list wykaz zapytań
querry message komunikat zapytaniem
query 1.zapytanie, kwerenda, 2.zapytywać, 3.sprawdzać, pytać
Query By Eample (QBE) zapytanie przez przykład, pytanie według wzorca
query data output dane wynikowe zapytania
query definitione object obiekt zawierający definicję zapytania
query facilities środki wyszukiwania
query field pole zapytań
query interrupt przerwanie po zapytaniu
Query Language (QL) język zapytań
query management zarządzanie zapytaniami
query optimization optymalizacja zapytań
query optimizer optymalizator zapytań
query processing przetwarzanie zapytań
query program program zapytania
query tape taśma zakwestionowana
query window okno zapytania , kwerendy
question mark znak zapytania "?"
question-answering system system odpowiadający na pytania
questionnaire kwestionariusz
queue 1.ustawiać w kolejce, kolejkować, 2.kolejka
queue discipline organizacja kolejki
queue management, queue manager zarządzanie kolejkami
queued access method kolejkowa metoda dostępu, metoda dostępu kolejkowego
queued data dana kolejkowa
Queued Indexed Sequential Access Method, (QISAM) kolejkowa metoda indeksowanego dostępu sekwencyjnego
Queued Seqential Access Method (QSAM) kolejkowa metoda dostępu skewencyjnego
Queued Telecommunication Access Method (QTAM) telekomunikacyjna metoda dostępu kolejkowego
queueing network sieć masowej obsługi, z kolejkowaniem
queueing theory teoria kolejek
queueing time czas oczekiwania w kolejce kolejkowania
quibinary code kod pięciodqójkowy, kwibinarny
quick access szybki dostęp
quick and dirty operating system szybki i uproszczony system operacyjny
quick break przerwanie bezzwłoczne
quick break fuse bezpiecznik bezzwłoczny
quick break switch wyłącznik migowy
quick disconnect coupling połączenie szybkorozłączalne
quick format szybki format
quick launch szybkie uruchamianie
quick launch software keys klawisze do szybkiego uruchamiania oprogramowania
Quick Power on Self Test autotest urządzenia po włączeniu
quick reference podręczny informator
quick reference guide skrócona instrukcja
quick sort szybkie sortowanie
quick start recording zapis z natychmiastowym startem
quick-acting, quick-operating szybko działający
quiescent spoczynkowy
quiet installation instalacja cicha
quiet mode tryb cichy
quinary notation notacja ,zapis piątkowy
quit 1.wyjść ,zakończyć, zwalniać, wychodzić z programu, 2.zaprzestanie
quota udział dyskowy, kontyngent , limit
quotation mark cudzysłów
quotation, quote cytat
quote 1.cytować, przyłączać, powoływać się , ujmować w cudzysłów, przytaczać, 2.apostrof, cudzysłów
quoted identifier identyfikator przytaczany, cytowany
quoted string ciąg znaków ujętych w cudzysłów, stała łańcuchowa
quotient register rejestr iloczynu
quoting cytowanie
QWRERTY klawiatura klawiatura typu QWERTY, klawiatura w układzie amerykańskim
QAM, quadrature amplitude modulation modulacja kwadraturowo-amplitudowa, kwadraturowa modulacja faz (technika kodowania)
QBE, query by example pytanie przez przykład, pytanie według wzorca
QC, quality control kontrola jakości
QCIF, quarter common intermediate format ćwiartkowy wspólny format pośredni (format okna w systemach wideokonferencji)
QD, quadruple density poczwórna gęstość (zapisu)
QISAM, queued indexed-sequential access method metoda kolejkowego indeksowego dostępu sekwencyjnego
QL , query language język zapytań
Q -register rejestr ilorazu
QSAM, queued sequential access method metoda kolejkowego dostępu sekwencyjnego
quad poczwórny
quad density gęstość poczwórna
quad-density disk dyskietka z zapisem o poczwórnej gęstości
quad-in-line (package) obudowa czterorzędowa (układu scalonego)
quadratic programming programowanie kwadratowe
quadrature amplitude modulation kwadraturowo-amplitudowa, kwadraturowa modulacja faz (technika kodowania)
quadripuntal czterodziurkowy
quadritect memory protection kwadrytektowa ochrona pamięci , ćwiartkowa ochrona pamięci
quadruple address instruction rozkaz c czteroadresowy
quadruple density poczwórna gęstość (zapisu)
quadruplex układ kwadrupleksowy, kwadrupleks
quad word słowo o długości 16 bajtów, słowo poczwórne
qualified name nazwa złożona, nazwa określająca
qualifier kwalifikator
qualifying bit bit wskaźnikowy
quality coefficient wskaźnik jakości
quality control kontrola jakości
quality factor współczynnik jakości
quality level poziom jakości
quality of speech zrozumiałość, jakość odbioru mowy
quality strandard norma jakościowa
quantification kwantyfikacja
quantifier kwantyfikator
quantising kwantowanie, kwantyzajcja
quantising error błąd kwantowania
quantity 1.ilość , 2.wielkość
quantization kwantowanie, kwantyzacja
quantization distortion szum kwantowania
quantization step krok kwantowania
quantization noise szum kwantowania
quater common intermediate format ćwiartkowy, wspólny format pośredni (format okna w systemach wideokonferencyjnych)
quartz crystal kryształ kwarcu
quarz frequency standard kwarcowy wzorzec częstotliwości
qusi-dynamic memory pamięć pseudodynamiczna
quasi -insturction pseudorozkaz
query zapytane, kwerenda
query by example pytanie przez przykład, pytanie według wzorca
query language język zapytań
query wizard kreator zapytań
queue kolejka
queue-access memory pamięć o dostępie kojlejkowym
question-answering system system odpowiadający na pytania
queued access method metoda dostępu kolejkowego
queued indexed-sequential access method metoda kolejkowego indeksowego dostępu sekwencyjnego
queued sequential access method metoda kolejkowego dostępu sekwencyjnego
queuing kolejkowanie
queuing delay opóźnienie kolejkowania
queuing theory teoria kolejek
quibinary code kod pięciodwójkowy, kod kwibinarny
quick access szybki dostęp (do pamięci)
quick break przerwanie bezzwłoczne
quick formatting szybkie formatowanie (np. dyskietek)
QUIL ,quad-in-line (package) obudowa czterorzędowa (układu scalonego)
quinary code kod piątkowy
quinary notation notacja piątkowa, zapis piątkowy
quit zaprzestanie , kończyć, wychodzić (z programu)
quota kontyngent, limit
quote 1.apostrof, 2.cudzysłów,3.ujmować w cudzysłów , cytować
quotient iloraz
quotient register rejestr ilorazu
QWERTY keyboard klawiatura typu QWERTY (klawisz literowe zaczynają się od tych liter)