|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Y-axis oś y y-Achse
year rok Jahre
yearly rocznie jährlich
yearn wymagać verlagen
yellow żółty (żółcień) gelb
yellow book żółta książka (opis standardów ISO dla CD-ROM)
Yellow Cable żółty kabel, rodzaj kabla koncentrycznego gelbes Kabel
yellow pages żółte strony (w książce telefonicznej)
yield dostarczyć, zaopatrzyć, wykorzystanie, uzysk beliefern
Y2K, year 2000 problem problem roku 2000
YAST, Yet Another Setup Tool program konfiguracji LILO w Linux
Y-axis oś Y, oś rzędnych, oś pionowa Y
Y-coordinate współrzędna pionowa
Y-dimension w kierunku osi Y, według rzędnej
Y-direction przesunięcie pionowe
Y-distance odległość w pionie
Yellow Book Żółta Księga
yellow indicating light żółte światło sygnalizacyjne
yellow pages żółte strony
yes-no question pytanie wymagające odpowiedzi "tak-nie"
yet another compiler-compiler kompilator kompilatorów systemu operacyjnego UNIX
yield benefits przynosić korzyści
yield good results dawać dobre wyniki
yield point granica plastyczności
YMCK, Yellow, Magenta, Cyan blacK separacja kolorów YMCK
yoke 1.zworka, zespół odchylający
yon dalsza płaszczyzna obcinająca
Y-type address constant stała adresowa typu Y
YUV standard koloru Y-luminancja, U,V-chrominancja
Y-edge leading podanie (karty dziurkowanej) górną stroną
Y-position pozycja Y (rządek 10 na karcie dziurkowanej)
Y-punch dziurkowanie na pozycji Y