|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) UART,uniwersalny asynchronicznyodbiornik-nadajnik : UART,universeller asynchroner Sender undEmpfänger
UA, User Agent agent użytkownika
UART controller sterownik UART
UART , Universal Asynchronous Receiver-Transmitter uniwersalny asynchroniczny odbiornik-nadajnik
UBC, Universal Block Channel uniwersalny kanał blokowy
ubiquitous wszędzie obecny, rozpowszechniony
UBR, Unspecified Bit Rate bitowy wskaźnik klasy ruchu
UCE, Unsolicited Commercial E-mail listy z niezamawianymi usługami
UCR, Utility Correction Rastery korekcja obrazu z usunięciem podkoloru
UCS User Coordinate System system współrzędnych użytkownika
UDF, Universal Disc Format dyskowy format uniwersalny, przemysłowy standard zapisu CD-R
UDP, User Datagram Protocol protokół datagramów użytkowników
UGA (Utility Graphics Adapter) feature connector złącze UGA (karty graficznej urządzenia)
UHF, Ultra High Fequency bardzo wysoka częstotliwość (300 MHz - 3 GHz)
UIN , User Identification Number numer identyfikacji użytkownika (NIP, PIN, IP itp.)
UL , User List lista, wykaz użytkowników, użytkownika
ULA, Uncommitted Logic Array macierz logiczna z nieokreślonymi połączeniami
UDP, user datagram protocol protokół datagramów użytkownika
UHF, ultra high frequency bardzo wielka częstotliwość (300 MHz - 3 GHz)
UAM, user authentication method metoda identyfikacji użytkownika
ULL(Unbundling of the Local Loop) uwolnienie pętli lokalnej (abonenckiej): Entbündelung Teilnehmeranschlussleitung
Ultrix system operacyjny
ultimate ostateczny, krańcowy, maksymalny
ultimate user użytkownik docelowy, pracujący bezpośrednio
Ultra High Frequency (UHF) superwysoka częstotliwość
ultra-large scale integration bardzo wysoka skala integracji
ultrasonic communication łączność ultradźwiękowa
ultrastrip pasek mikrofilmu
UltraViolet (UV) light światło ultrafioletowe, nadfiolet
ultraviolet erasable prgorammable ROM programowalna pamięć stała kasowana nadfioletem
ultraviolet erasable PROM programowalna pamięć ROM kasowalna promieniami ultrafioletowymi
ultraviolet lamp promiennik nadfioletu
ULA, uncommitted logic array układ scalony z niezdefiniowanymi połączeniami wewnętrznymi
ULSI, ultralarge scale integration ultraduży stopień scalenia, ultrawielka skala integracji
ultrafiche pasek mikrofilmu zawierający kopie dokumentów zmniejszone 150 razy
ultraviolet -erasable programmable read-only memory programowalna pamięć stała kasowalna promieniami ultrafioletowymi
UMA, upper memory area obszar pamięci górnej (między 640 KB a 1 MB pamięci operacyjnej komputera PC)
UMB, upper memory block blok pamięci górnej
UML, Unified Modelling Language język modelowego programowania baz danych
UMTS, Universal Mobile Telecommunication System uniwersalny system komunikacji mobilnej, III generacja telefonów komórkowych
umbrella parasol, sieć gwiazdowa : Sternnetz
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) UMTS,uniwersalny system telefonii mobilnej : UMTS
unable niezdolny : unfähig,außerstande
unabridged nieskrócony : ungekürzt
unaccountable nie dający się wyjaśnić. dziwny : unerklärlich, seltsam
unaccustomed niezwyczajny : ungewohnt
unacknowledged nieuznany : nicghtanerkannt
unaquainted niezorientowany : unkundig
unadvisable niewskazany : unratsam
unaided bez wsparcia, niewspomagany : ohne Unterstützung
unalterable niezmienny : unveränderlich
unapproachable niedostępny : unzugänglich
unapt bezużyteczny : untauglich,ungeeignet
unasked niepytany : ungefragt
unassisted bez pomocy, niewspomagany : ohne Hilfe
unattended backup bezobsługowe tworzenie kopii zapasowej : unbeaufsichtigte Sicherung
unattended operation tryb niekontrolowany : unüberwachter Betrieb
unauthorized,unlicensed nieupoważniony : unberechtigt
unavailable niedostępny : nicht verfügbar, unbrauchbar
unavailable command polecenie niedostępne : nicht verfügbarer Befehl
unavailing daremny : nutzlos,vergeblich
unavoidable nieuniknione : unvermeidlich
unbeknown nieznany
unbend wyprostować , odprężyć : entspannen
unbolted niezaryglowany : unverriegelt
unbreakable nie tłukący, nie złamany : unzerbrechlich
unbroken nie rozpoczęty : ingebrochen
unbundle rozpakować, dekompresować : entpacken
unbundling rozdzielenie pakietu (oddzielenie sprzętu i oprogramowania podczas sprzedaży) : Entbündelung
unburden odprężyć : entlasten
uncalled niewzywany : unaufgefordert, unverlangt
uncared pominięty
unceremonious bezceremonialny
unchangeable niezmienny
unchecked swopbodny, niewstrzymywany
unclose otworzyć
uncoil rozwinąć : aufrollen
uncoditional bezwarunkowy : unbedingt,bedingunglos
uncoditional jump skok kategoryczny : unbedingter Sprung
unconnected niezwiązany : unverbunden
uncosidered nieuwzględniony
uncontrollable nie dający się konotrolować : unkontrollierbar
uncountable niepoliczalny
uncouple rozsprzęgać, odłączać : auskoppeln
undamaged nieuszkodzony : unbeschädigt
undated bez daty : undatiert
undecipherable niedający się odszyfrować : unentzifferbar
undefined nieokreślony : unbestimmt,unbegrenzt
undelete odzyskać skasowane dane (polecenie DOS) : Widerrufen eines Löschvorganges
underestimate nie doceniać : unterschätzen
underflow niedomiar : Unterlauf
underground podziemie, dolna granica
underlay podłożyć: unterlegen
underline podkreślić, podkreśl : unterstrichen
underscore character symbol podkreślenia: Unterstreichungszeichen
understandable zrozumiały : verständlich
undo cofnąć operację,cofnij, anulować , cofnąć : rückgängig, aufheben,ungeschehenmachen
undo command polecenie anulowania : Undo
undo cascade cofnij kaskadę : rückgängig:überlappende üsMen
unequal nierówny : ungleich
unexposed nieprześwietlony : unbelichtet
unfamilar nieznany : unbekannt
unfinished niedokończony : unfertig
unfit nieodpowiedni, bezużyteczny
unfixed nieumocowany : unbefestig
unformat polecenie odwołujące proces formatowania (DOS): WiderrufeneinesFormattierungsvorganges
unformatted niesformatowany : unformatiert
unfreeze anulwać/anuluj zablokowanie : Fixierung aufheben
unffreeze panes anulować/anuluj zablokowanie okna : Fensterfixierungaufheben
ungear rozłączyć : auskuppeln
ungrounded nieuzasadniony : unbegründet
ungroup rozgrupowywać,anulować,pogrupowanie obiektów : Gruppierungaufheben
unguarded ,unprotected niechroniony : ungeschütz
unheeded niezauważony
unhide odkryć : sichtbar,machen,einblenden
unhide column pokazać/pokaż kolumnę : Spalteeinblenden
unhurt ,uninjured nienaruszony : unverletz
unicast transmisja jednostkowa, transmisja pojedyncza,uniemisja: einfache Übertragung
Unicode nazwa kodu 16 bitowego
unidirectional pulse impuls prądu stałego : Gleichstromimpuls
unification ujednolicenie : Vereinheitlichung
uniform,steady równomierny : gleichmäßig, gleichartig
uniform convergence konwergencja równomierna : gleichmäßigeKonvergenz
uniformity równomierność : Gleichmäßigkeit
unify ujednolicić : vereinheitlichen
unilateral jednostronny : einseitig
unimpared nieograniczony
unimpeded niehamowany : ungehindert
unimportant nieważny : unwichtig
unimproved niepoprawiony : unverbessert
unindent zredukować/zredukuj wcięcie : Einrückung reduzieren
uninfluenced niezawisły
uninformed niepoinformowany, niepouczony
uninjured nieuszkodzony
uninstructed nienakazowy, bez przepisów zachowania
union zrzeszenie , zjdenoczenie
unit urządzenie, jednostka : Einheit,Anlage
unit area jednostka powierzchni : Flächeneinheit
unit counter licznik jednostek : Einheitenzähler
unit element krok jednostkowy : Einheitsschritt
unit of information jednostka informacji : Informationseinheit
unity gain czynnik wzmacniający : Verstärkungsfaktor
universal, common uniwersalny,ogólny : allgemein,allumfassend
universal language język uniwersalny : Weltsprache
universal serial bus(USB) uniwersalna magistrala szeregowa,USB : universeller serieller Bus, USB
Unix system operacyjny
unjustified text tekst wyrównany z jednej strony : Flattersatz
unknown nieznany,niewiadoma : unbekannt,Unbekannte
unlawful nieprawny , sprzeczny z prawem: ungesetzlich,rechtswidrig
unlicensed nieuprawniony ,bez licencji : unberechtig,ohneLizenz
unlike , unequal inaczej (niż),nierówny : ungleich,anders als
unlikehood nieprawdopodobieństwo : Unwahrscheinlichkeit
unlikely nieprawdopodobny : unwahrscheinlich
unlimited nieograniczony : unbegrenzt,unbeschränkt, grenzlos
unload device drivers usuwanie sterowników urządzeń : Entfernen von Gerätetreibern
unlock otwierać, odblokować : aufschließen
unlock all odblokowywać wszystko,odbezpieczać wszystko : allesentsperren, alles lösen
unlocked niezablokowany : unverschlosen
unloose zwolnić, odłączyć : lösen,losmachen
unmake cofnąć, zniszczyć: rückgängigmachen,vernichten
unmanned operation praca bezzałogowa : unbemannter Betrieb
unmark usunąć zaznaczenie : eine Markierung löschen
unmarked nieoznaczony : unbezeichnet
unmask wygasić zamaskowanie: Maske löschen
unmeet nieodpowiedni : unpassend,ungeeignet
unmistakeable nieomylny, jednoznaczny : unmissverständlich, eindeutig
unmodified niezmieniony
unmounted niezamontowany : nichtmontiert
unmoved nieruchomy : unbewegt
unnecessary niepotrzebny : unnötig
unnoted nieoznaczony
unnoticed niezauważony
unnumbered nienumerowany niepoliczony
unobjectionable bez wad: einwandfrei
unoccupied ,vacant wolny : unbesetz
unopposed bez oporu: widerstandlos
unpack rozpakować (np. plik) : entpacken
unpaid niezapłacony, nieofrankowany
unperceived niezauważony : unbemerkt
unpicked nieposortowany : unsortied
unprepared nieprzygotowany : unvorarbeitet
unproductive niewydajny, nieproduktywny : unergiebig
unpronounceable niewymowny : unaussprechlich
unpropitious niekorzystny
unprotected niechroniony : ungeschützt
unprovoked bezpodstawny : ohneGrund,grundlos
unpublished nieopublikowany : unveröffentlicht
unqualified nieodpowiedni : ungeeignet
unreadable nieczytelny : unleserlich,unlesbar
unready niegotowy: nicht bereit
unrecognized nierozpoznany : nicht erkannt
unrecorded niezapisany
unregarded nieuzwględniony : unbeachtet
unrelated nie związany z ... : ohne Beziehung zu
unreliable niepweny : unzuverlässig
unrelieved nieprzerwany : ununterbrochen,ohne Hilfe
unremitting nieodzowny,niezmożny : unermüdlich
unreserved nieograniczony, bez zastrzeżeń : unbeschränkt,ohne Vorbehalt
unrestricted nieograniczony : uneingeschränkt
unruled nieliniowany : nicht liniert, unliniert
unsafe niepewny : unsicher
unsanctioned niepotwierdzony, niedozwolony : unbestätigt,unerlaubt
unsatisfactory niezadowalający : unbefriedigend
unscaled niewyskalowany : nicht skaliert
unscathed nieuszkodzony : unbeschädigt,unversehrt
unscrew odkręcić : aufschrauben
unserviceable bezużyteczny : unbrauchbar
unsettled nieustalony, nieokreślony
unshielded cable kabel nie osłonięty, nieekranowany : ungeschirmtes Kabel
unsigned niepodpisany : nicht unterzeichnet
unsized nieposortowany : unsortiert, nicht geordent
unsold niesprzedany
unsolder odlutować : loslöten,ablöten
unsolicited nieżądany , niewywołany : unverlangt,unaufgeofordnet
unsolvable nierozwiązywlny : unlösbar
unsolved nierozwiązany : ungelöst
unspent niezużyty : unverbraucht
unstable niestabilny : instabil,unbeständig
unstinted pełny, nieskrócony : unverkürzt,unbeschränkt
unsuccessful bez skuteczny: erfolgos
unsuitable nieodpowiedni, niewłaściwy
unsure niepewny
untack odłączyć losmachen
untaxed nieopodatkowany
untransferable nie dający się przenieść : nicht übertragbar
untranslatable nieprzetłumaczalny
unused nieużywany : ungebraucht
unvaried niezmieniony unverändert
unvarying niezmienny : unveräderlich
unweighted nieoceniony : unbewertet
unwind odwinięty, rozwijać (np. taśmę magnetyczną) : abgespult
unworkable niezdolny do działania, nieczynny : betriebsunfähig
unwritten niepisany, nieopisany
unwrough nieopracowany : unbearbeitet
unnacceptable nie do przyjęcia
unacknowledged packet pakiet niepotwierdzony
unallowable zabroniony, zakazany, niedopuszczalny
unallowable digit cyfra zakazana
unambiguous sentence zdanie jednoznaczne
unanticipated command issuer nieprzydzielony wydawca zleceń
unary minus minus jednoargumentowy
unary operation operacja jednoargumentowa
unary operator operator jednoargumentowy
unassemble rozkodować kod maszynowy, disasemblować
unattended pracujący bez operatora,, automatyzowany, bez nadzoru, bezobsługowy
unattended backup bezobsługowe tworzenie kopii zapasowej
unattended installation instalacja niestandadowa
unattended operation operacja bez nadzoru, działanie nieobsługiwane
unattended terminal terminal nieobsługiwany
unattended time czas całkowitego wyłączenia komputera
unauthorized access dostęp nieautoryzowany, nieupoważniony
unauthorized security threat zagrożenie bezpieczeństwa dostępem nieautoryzowanym
unauthorized use nieuprawnione użycie
unavailable command polecenie niedostępne
unavaoidable nieunikniony
unbalanced brackets (parentheses) nawiasy niezrównoważone , brak nawiasów dopełniających
unbalanced line tor niesymetryczny
unbiased error błąd nieobciążony
unboased test test nieobciążony
unblanked element element widziany, niezasłonięty
unblind odszyfrować, odtajnić
unbound variable zmienna swobodna, niezwiązana, nie posiadająca wartości
unbuffered niebuforowany
unbundled attribute atrybut dostępny
unbundled softrware oprogramowanie płatne osobno
uncheck anulować rezerwację
unchecked language 1.język bez kontroli typów, 2.język programowania be automatycznej kontroli zapisu
unclocked nietaktowany, niesynchroniczny, asynchroniczny
uncommited nieprzydzielony
Uncommited Logic Array, ULA programowalna matryca logiczna
unconditional branch jump, transfer skok bezwarunkowy
unconditional jump instruction rozkaz skoku bezwarunkowego
unconditional security bezwarunkowe bezpieczeństwo
unconditional statement instrukcja bezwarunkowa
unconditionally secure bezwarunkowo bezpieczny
unconnected socket gniazdko, gniazdo niepodłączone
uncooked model model początkowy, niezmodyfikowany, surowy
uncorrectable error błąd nienaprawialny
uncountable nieprzeliczalny
uncovered nieosłonięty
undeclared identifier identyfikator niezadeklarowany
undeclared symbol symbol niezadeklarowany
undefected error błąd niewykryty
undefined niezdefiniowany, nieokreślony
undefined record zapis nieokreślonej długości, nieistniejący
undefined state stan niezdefiniowany, nieokreślony
undefined symbol symbol niezdefiniowany
undefined term element niezdefiniowany
undefined variable zmienna niezdefiniowana
undelete cofnąć , usunięcie, odtwarzać, rekonstruować, usunięte dane, odzyskać
undeniable signature niezaprzeczalny podpis cyfrowy
undent występ , przesunięcie, przemieszczenie w lewo
under operating conditions w warunkach eksploatacji
underflow 1.niedmiar, wartość resztkowa, 2.przekroczenie pojemności, 3.wyjście poza dolną granicę stosu
underline, underscore podkreślać, podkreślnik
underlining podkreślenie
underlying stosowany ,dany, odnośny , odpowiedni
underlying hardware wykorzystywany ,bazowy sprzęt komputerowy
underlying structure struktura głęboka ,wewnętrzna
underscore podkreślać
undertake podejmować się
underware oprogramowanie techniczne
underwater programming programowanie wyrafinowane
undesirable niepożądany
undesired output niepożądana wielkość wyjściowa
undetectable niewykrywalny
undetected niezauważony
undeterminable nieokreślony, nie dający się oznaczyć
undirected graph graf niezorientowany
undo cofnąć, odwołać, cofać , znosić, odwołać zlecenie
undo/redo cofnij/powtórz , cofanie/ponawianie
undocumented feature cecha nieopisana, nieudokumentowana
unedited information informacja niezredagowana
unedited record zapis niezredagowany
unencapsulated nieobudowany, bez obudowy
unequal nierówny
unessential state stan nieistotny
uneven nieparzysty
unfavourable effect skutek ujemny
unformatted capacity pojemność przed sformatowaniem, pełna pojemność nośnika
unformatted disk dysk niesformatowany
unformatted input-output bezformatowa wymiana, bezformatowe wprowadzanie-wyprowadzenie (danych)
unformatted record zapis niesformatowany
unformatted statement instrukcja niesformatowana
unfreez odblokować, odmrozić
ungraceful close zamknięcie wymuszone
unhide odkryć, odtajnić
UNI, User Network Interface protokół transmisji ISDN przez BRI i PRI
uniblock record zapis jednoblokowy
unibus wspólna szyna, organizacja wspólnej szyny
unicast transmisja pojedyncza, wysyłanie jednostkowe, emisja pojedyncza host-host
unicast address adres jednostkowy, transmisji pojedynczej
unicast rollover przerzucanie emisji pojedynczje
unicasting transmisja pojedyncza, uniemisja, wysyłanie jednostkowe
unicity distance długość krytyczna
unidirectional bus magistrala jednokierunkowa
undirectional flow jednokierunkowy strumień danych
undirectional printing drukowanie jednokierunkowe
unification ujednolicenie
uniform jednorodny, jednolity, równomierny
Uniform (Universal) Resource Locator (URL) jednolity wskaźnik , lokalizator zasobów
uniform fill wypełnienie jednorodne
uniforma halftone pattern jednolity odcień półcieni , wzorzec półtonowy
uniform impedance transmission line jednorodna linia transmisji
uniform scaling skalowanie jednolite, proporcjonalne
uniform spread jednolity rozkład
uniform transparency przezroczystość jednolita
unify ujednolicać, unifikować
unijunction transistor tranzystor jednozłączowy
unilateral jednostronny
uninitialized variable zmienna nieinicjowana
uninstall deinstalować, odinstalować
uninterrupt nieprzerwany
Uninterruptable Power Supply (UPS) zasilacz awaryjny, bezprzerwowy
uninterruptable state stan nieprzerywalny , niedopuszczający przerwania
union 1.unia ,2.złącze, 3.suma brył
union of set suma zbiorów
union tracker szperacz łączny
unipolar signal sygnał jednobiegunowy, unipolarny
unipolar transistor tranzystor unipolarny
uniprocessor ststem system jednoprocesorowy
unique niepowtarzalny, unikatowy, unikalny
unique identifier identyfikator niepowtarzalny , unikatowy
unique name nazwa , klucz unikalny, jednoznacznie identyfikujący obiekt
uniqueness jednoznaczność, unikalność
unit 1.jednostka, element, 2.urządzenie (funkcjonalne) , 3. moduł , zespół
unit address adres urządzenia
unit control word słowo sterujące urządzenia
unit interval przedział jednostkowy
unit matrix macierz jednostkowa
unit number numer urządzenia
unit record pojedynczy rekord, zapis jednostkowy, elementarny
unit separator 1.separator elementów, 2.blok separatora
unit testing testowanie blokowe, modułów programu
unit under test przyrząd, urządzenie kontrolowane
unitary 1.jednolity, jednostkowy, 2.unitarny
unite łączyć w całość, scalać , jednoczyć
uniterm deskryptor, znacznik indeksu
unitize 1.łączyć w całość scalać, 2.wydzielać jednostki z całości
unit′s order (position) pozycja, miejsce jednostek w liczbie
unity element element jednostkowy
universal adapter zasilacz uniwersalny
universal algorithm algorytm uniwersalny
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter ,(UART) uniwersalny asynchroniczny odbiornik/nadajnik
Universal Block Channel (UBC) uniwersalny kanał blokowy
universal compiler kompilator uniwersalny
universal computer komputer uniwersalny, wielozadaniowy
universal computer - oriented language uniwersalny język komputerowy
universal data access uniwersalny dostęp do danych
universal data link control sterowanie uniwersalnym kanałem przesyłania danych
universal decimal classification uniwersalna klasyfikacja dziesiętna
universal decimal code ogólny kod dziesiętny
universal delimiter ogranicznik uniwersalny
universal device, common hardware urządzenie uniwersalne
universal language język uniwersalny
universal logic block uniwersalny blok logiczny
universal power supply zasilacz uniwersalny
Universal Product Code, UPC uniwersalny kod kreskowy, wyrobu
universal programming programowanie uniwersalne
universal quantifier kwantyfikator uniwersalny
Universal Serial Bus, USB uniwersalna magistrala szeregowa
universal set zbiór uniwersalny
Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter (USART) uniwersalny synchroniczno-asynchroniczny odbiornik-nadajnik
Universal Synchronous Receiver/Transmitter (USRT) uniwersalny synchroniczny odbironik/nadajnik
universal tape-to-tape converter uniwersalny konwerter taśmowy
universal time czas uniwersalny
universal time sharing uniwersalny podział czasu
univibrator multiwibrator, przerzutni monostabilny
UNIX sieciowy system operacyjny
UNIX driven shell account unixowe konto interakcyjne
unjustified niewyrównany, niejustowany
unknown 1.nieznany, 2.niewiadoma
unlabeled block blok nieoznakowany, nieoznaczony, bez nazwy
unlabeled statement instrukcja bez etykiety
unlatch odblokowanie przerzutnika układu przełączającego
unleash wyzwolić
unlimited access dostęp nieograniczony, bez ograniczeń
unliked file plik bez powiązań, 2.plik niepołączony
unlisted number numer zastrzeżony
unload 1.rozładować,zwolnić, usunąć z pamięci, 2.rozładowany, rozładowanie, 3. zdejmować
unload address adres rozładowania
unlock odblokować, odbezpieczyć, odryglować
unmake demontować
unmapped system system bez zarządzania pamięcią
unmark usunięcie zaznaczenia, odznaczanie
unmarshalling rozszeregowanie
unmasked intereupt przerwanie niemaskowane, dozwolone
unmoderate list lista niedmoderowana
unmodified instruction rozkaz niemodyfikowany
unmount wymontować, odmontować
unnesting rozgnieżdżanie
unnumbered acknowledgement potwierdzenie nienumerowane
unnumbered frame ramka nienumerowana
unobtainable number liczba nieuzyskiwalna
unpack rozpakować
unpacked decimal representation nieupakowana reprezentacja liczb dziesiętnych
unpacking data rozpakowywanie danych
unplug rozłączać, dołączać
unpopulated bez zamontowanych elementów
unpredictable nierpzewidywalny
unprintable character 1.znak niedrukowaly, 2.symbol sterujący
unprotected field pole niezabezpieczone
unreacheable destination cel nieosiągalny
unreacheable port port niedostępny
unreadable nieczytelny
unrecovery error błąd nieodwracalny, nie do naprawienia
unreliable zawodny ,niepewny
unrelaible packet delivery zawodne przenoszenie pakietów
unremovable nieusuwalny
unremovable failure uszkodzenie nieodwracalne, trwałe
unreparable nienaprawialny
unroll rozwijać , odwijać
unsatisfactory niezadawalający
unscaled niewyskalowany
unscramble rozszyfrować, odszyfrować
unsegmented address adres pełny, niesegmentowany
unsequenced file plik nieuporządkowany
unserviceable niezdatny do użytku
unset przywracać do stanu poprzedniego , wyjściowego
unshield cable kable nieekranowy
Unshielded Twisted Pair (UTP) cable skrętka nieekranowna
Unshielded Twisted-Pair (UTP) connection połączenie nieekranową skrętką
unsigned nieoznaczony, bez znaku plus lub minus
unsigned integer liczba całkowita bez znaku
unsigned number liczba bez znaku
unsolicited niezapowiedziany
unsolicited input wprowadzenie nieprzewidziane
unsorted nieuporządkowany, nieposortowany
unspanned nierozrzucony
unspecified 1.nieokreślony , 2.niewyszczególniony w spisie
unsqueeze rozpakować
unstable state stan niestabilny, zmienny
unstructured exit wyjście niestrukturalne
unstructured programming language niestrukturalny język programowania
unsuccessful attempt nieudana próba
unsupported niedostępny, nieobsługiwany
unsupported feature cecha nie wymagająca wsparcia
unsupported program program samodzielnie działający
untitled bez tytułu
untyped file plik niestrukturalny , beztypowy
untyped language język bez kontroli typów
unusable nie do użycia, nie do użytku, nieużyteczny, nieprzydatny
unwanted niepotrzebny , zbyteczny, niepożądany
unwind 1.otwierać, rozwijać, 2.odwijać taśmę, 3.powrót do stanu wyjściowego
unwind progamming programowanie wyprostowane, bez pętli
unwinding rozplątywanie programu
unable niezdatny, niezdolny (do działania)
unacknowledge packet pakiet niepotwierdzony
unary oepration operacja jednoargumentowa
unattended pracujący bez operatora (np. system komputerowy)
unattended time czas całkowitego wyłączenia (np. komputera)
unauthorized 1.niezatwierdzony, 2,nieuprzywilejowany
unauthorized access dostęp nieupoważniony
unbalanced niezrównoważony
unbalanced line tor niesymetryczny
unbiased nieobciążony
unbiased error błąd nieobciążony
uncommitted logic array układ scalony z niezidentyfikowanymi połączeniami wewnątrznymi
unconditional branch rozgałęzienie bezwarunkowe
unconditional jump skok bezwarunkowy
unconditional junp instruction rozkaz skoku bezwarunkowego
unconditional statement instrukcja bezwarunkowa
unconnected socket gniazdko niepodłączone
uncorrected system układ niekorygowany , układ bez korekcji
undeclared symbol symbol niezadeklarowany
undefined symbol symbol niezdefiniowany
undelete unieważnić usunięcie, odtwarzać, rekonsturować
undent występ, przesunięcie w lewo
underflow 1.niedomiar, 2.przepełnienie (np. pamięci
underline podkreślnik, podkreślać (linią)
under service conditions w warunkach eksploatacji
udnerware oprogramowanie techniczne
udesirable niepożądane
udnesired output niepożądana wielkość wyjściowa
undetectable niewykrywalny
undected errror błąd wykryty
undirected niezorientowany
undirected graph graf niezorientowany
undo znosić, odwoływać (operację, rozkaz)
unedited record rekord niezredagowany, zapis niezredagowany
unencapsulated bez obudowy
unformatted nieformatowany
unformatted diskette dyskietka niesformatowana
unibus wspólna szyna
unicast wysłanie jednostkowe
unicast address adres jednostkowy
unicode, unique universal and uniform character encoding unikod, kod ujednolicony (uniwersalny 16 bitowy kod znaków zawierający znaki wszystkich alfabetów świata - określa standard przedstawiania danych)
unidirectional bus magistrala jednokierunkowa
uniform jednorodny, jednolity , równomierny
uniform resource identifier jednolity identyfikator zasobów
uniform resource locator jednolity lokalizator zasobów (do identyfikacji pliku w sieci Internet)
uniform resource name jednolita nazwa zasobów
unijunction transistor tranzystor jednozłączowy
unilateral element element unilateralny, element dwójkowy orientowany
uninstaller oprogramowanie do odinstalowania (oprogramowania)
uninterruptible power supply zasilanie bezprzerwowe , UPS
union 1.suma , 2.złącze
union catalogue katalog połączony
union of sets suma zbiorów
unipath jednostka sterująca tylko jednym urządzeniem
unipolar transistor tranzystor unipolarny
uniprocessing przetwarzanie jednoprocesorowe
uniprocessor system system jednoprocesorowy
unique niepowtarzalny
unique password hasło unikalne
unique universal and uniform character encoding unikod, kod ujednolicony (uniwersalny 16 bitowy kod znaków zawierający znaki wszystkich alfabetów świata - określa standard przedstawiania danych )
unireel file plik jednokrążkowy, plik jednoszpulowy
unit 1.jednostka, 2.urządzenie, 3.układ
uniterm uniterm (rodzaj deskryptora w systemach indeksowania i wyszukiwania dokumentów)
uniterm system system unitermowy
unit pulse bod : 1 bd = 1 bit/s
unit record dane jednsotkowe
unit separator 1.spearator elementów, 2.blok separatora
unit string jednoczłonowy łańcuch znaków
unit testing testowanie blokowe, testowanie modułów (programu)
uniwersal uniwersalny
universal asynchronous receiver-transmitter uniwersalny asynchroniczny odbiornik-nadajnik, UART
universal character set uniwersalny zestaw znaków
universal decimal classificaion uniwersalna klasyfikacja dziesiętna
universal lnguage język uniwersalny
universla product code uniwersalny kod (kreskowy) wyrobu
universal serial bus uniwersalna magistrala szeregowa, USB
universal synchronous/ asynchronous receive - transmitter uniwersalny synchroniczny odbiornik - nadajnik, USRT
univibrator przerzutnik monostabilny, uniwibrato
Unix System Laboratories nazwa firmy, która opracował system operacyjny Unix
Unix - to -Unix copy protokół umożliwiający kopiowanie plików między różnymi systemami Unix
unknown niewiadomy, nieznany
unknown host komputer nieznany
unknown user użytkownik nieznany
unlabeled nieoznaczony, bez nazwy
unlisted number numer zastrzeżony
unload rozładować
unlock odblokować (dostęp)
unmonitored control system układ sterowania bez sprzężenia zwrotnego
unnmaed nienazwany , bez nazwy
unobtainable number numer nieosiągalny
unreachable port port niedostępny
unrecognized nierozpoznawalny
unreliable zawodny, niepewny
unscramble rozszyfrować
unselect odwołać wybór
unshielded twisted pair para nieekranowych przewodów, nieekranowa skrętka
unsolicited niezapowiedziany
unsolicited input wprowadzenie nieprzewidziane (np. danych z klawiatury bez żądania)
unsorted nieuporządkowany
unstable state stan niestabilny
unsuitable niedopasowany
unsupported nie wymagający wsparcia, samodzielny
untag usunąć znacznik
unterminated niezakończony
unusable niezdatny do użytku
unwind otwierać, rozwijać (pętlę programową w liniowy ciąg operacji)
unwinding rozplątywanie programu
unwrap zlikwidować przenoszenie wyrazów (do nowego wiersza)
UPC, universal product code uniwersalny kod (kreskowy) wyrobu
update aktualizować, uwspółcześniać , modyfikować
update program program aktualizujący
update version wersja zaktualizowana
updating aktualizacja
updating data dane aktualizujące
updating program program aktualizujący
updating time czas odnowy
up-down z góry na dół
up-down counter licznik dwukierunkowy
upgrade unowocześnianie , (ulepszanie wersji istniejącego programu), unowocześniać (ulepszać wersję istniejącego programu)
uplink połączenie między stacją naziemną a satelitą
upload załadować
upper case duże litery
upper curtate górne skrócenie (na karcie dziurkowanej)
upper memory area obszar pamięci górnej (między 640 KB a 1 MB pamięci operacyjnej komputera PC)
upper memory block blok pamięci górnej
UPS, uniterruptible power supply zasilanie bezprzerwowe
upset zakłócenie
upsizing zwiększenie konfiguracji sprzętu lub oprogramowania
up time czas sprawności
upward compatibility zgodność wstępująca, zgodność oddolna
upward multiplexing zwielokrotnienie wstępujące
up w górę : aufwärts
up arrow klawisz strzałki w górę : nach-oben Taste
up-and-coming wiele obiecujący
up-to-date aktualny : aktuell
update aktualizować ,update,uaktualnienie oprogramowania w ramach aktualnej wersji, aktualizowanie, zapytanie o aktualizację, zmodyfikowana wersja programu: Update, auf den nuesten Stand bringen,aktualisieren, Aktualisieren, Aktualisierungsabrage
update all legacy test aktualziować / aktualizuj starytekst : ganzen alten Text aktualisieren
update selected legacy aktualizować/aktualizuj wybrany stary tekst : ausgewähltenalten Text aktualisieren
updating file plik modyfikowany : Änderungsdatei
upgradable dającysięrozbudowywać,modernizować,uaktualniać : upgradefähig
upgrade rozbudować, unowocześnić : Upgrade
upgraded contacts kontakty ulepszone
uphold utrzymać ,podpierać : stützen
upkeep koszty utrzymania (zapewnienie funkcjonowania) : Instandhaltungskosten
uplink uplink : Uplink
upload upload,wysyłać dane : Hochladen,hochladen
upper bound górna granica : obereGrenze
upper case ,capital letter pisowania wielkimiliterami,wielka litera : Großschreibung,Großbuchstabe
upper memory(area) pamięć górna : hoherSpeicherbereich,obereSpeicherbereich,hoher Speicherbereich
UPS (Uniterruptible Power Supply) UPS,zasilaczawaryjny : UPS,unterbrechungsfreieStromversorgung
uptime czas sprawności,czas dostępności : Uptime, Verfügbarkeit
upward compatible kompatybilny w górę: aufwärtskompatibel
up operation operacja podniesienia
up scroll arrow strzałka przewijania w górę
up sizing maksymalizowanie, zwiększenie możliwości systemu
up time , uptime czas sprawności urządzenia ,zdatności do prawidłowego działania
up to date nowoczesny, aktualny
up to parent directory w górę do nadrzędnego katalogu
up to standard na wymaganym poziomie
up, workin, operational działający
UPC, Universal Product Code uniwersalny kod wyrobu
update 1.uaktualnianie, aktualizacja, 2.aktualizować. modyfikować, uaktualnić, 3.modernizacja sprzętu
update (transaction) file plik uaktualniający, transakcyjny
update (updating) program program aktualizujący
update by copy aktualizacja z powstaniem nowej kopii
update period cykl aktualizacji
update rate szybkość aktualizacji
update trigger wyzwalacz aktualizacji
update version wersja zaktualizowana
update-in-progress flag znacznik niezakończonej aktualizacji
updating data dane aktualizujące
updating period okres, czas wykonywania aktualizacji
updating run 1.przebieg aktualizujący, 2.uruchomienie aktualizacji
updating service usługa aktualizująca, wykonanie aktualizacji
up-down z góry na dół
up-down counter licznik jednokierunkowy
upgradable dający się rozbudować, modernizować, rozszerzać, uaktualniać , usprawniać, ulepszać
upgrade 1.dostarczać nowszą wersję, 2.uaktualniać, aktualizować, 3.unowocześniać, 4.roszerzać, rozbudowywać, 5.modernizować
upgrade kit zestaw modyfikujący
upgrade path możliwości uaktualniania, rozbudowy
upgrade policy zasady uaktualnień, aktualizacji
upgardeability możliwość rozbudowy, uaktualnienia
uplinnk połączenie w górę hierarchii do sieci, łącze nadrzędne
uplink port port łącza nadrzędnego
upload ładować, przekazać, załadować
upload/download ładowanie skrośne
upon entry na wejściu, przed uruchomieniem
upper bits bity starsze
upper bound górna granica
upper case alphabet alfabet dużych liter, górnego rejestru klawiatury
upper case, block , capitals, letters ,caps wielkie litery
upper control limit górny przedział kontrolny, granica sterowania
upper memory pamięć górna
upper store obszar pamięci o starszych adresach
UPS, Uninterruptable Power Supply awaryjny zasilacz bezprzerwowy
upsize rozszerzyć, zwiększyć możliwości , rozbudować
uptime czas sprawności urządzenia , czas zdatności do prawidłowego działania
up-to-date aktualny , bieżący, według najnowszych wymagań
upward arrrow head grot strzałki do góry
upward compatibility zgodność wstępująca, oddolna
upward multiplexing zwielokrotnienie wstepujące
upward reference odwołanie do góry
urgency of data pilność danych
urgent pilny, nie cierpiący zwłoki
urgent data dane pilne
urgent pointer pilny wskaźnik
URI, Uniorm (Universal) Resource Identifier jednolity, uniwersalny wskaźnik zasobów
URL rollover przerzucanie adresu URL
URL, Uniform (Universal) Resource Locator jednolity lokalizator zasobów, adres internetowy, adres URL
urgency pilność
urgent pilny : dringend
URL(Uniform Resource Locator) adres internetowy, adres URL : URL-Adresse,Internetadresse
usage , use użycie , użytek : Gebrauch
USB port port USB : USB-Schnittstelle
Use Windowsclassic desktop użyj klasycznego pulpitu systemu Windows : klassische Schreibtisch-Oberflächebenutzen
useful pożyteczny, użyteczny
useful life praktyczny okres żywotności, trwałości
useful signal sygnał użytkowy
useful surface powierzchnia użytkowa
useless bezużyteczny
Usenet nazwa światowego konsorcjum sieciowego
user użytkownik : Benutzer,Anwender
user address adres użytkownika : Benutzeradresse
user friendly przyjazny w użytkowaniu : benutzerfreundlich
user greeting powitanie : Begrüßung
user identification identyfikacja użytkownika (np. hasło) : Nutzerkennung
user interface interfejs użytkownika : Benutzerschittstelle,Benutzeroberfläche
user label identyfikator użytkownika : Benutzerkennsatz
user manager menadżer użytkowników : Benutzer-Manager
user manual instrukcja użytkownika : Anwenderhandbuch
user name nazwa użytkownika : Benutzername
user program program użytkowy : Anwenderprogramm
user-defined zdefiniowany przez użytkownika : benutzerdefiniert
user′s guide instrukcja obsługi : Anwenderprogramm
users profile profil użytkownika: Benutzerprofil
USSD(Unstructured Supplementary Services Data) USSD: USSD
usual zwykły, dostępny w handlu : handelsüblich,gewöhnlich
usability 1.łatwość, prostota, 2.wygoda, prostota wykorzystania, 3.przydatność, możliwość zastosowania, użyteczność
usability table tablica możliwości zastosowania
usable użytkowy , nadający się do użycia, używalny
usage 1.zużycie, użycie, wykorzystanie, eksploatacja, stosowanie, praktyka, 2.składnia, 3.sposób użycia. 4.wywołanie programu
usage instruction instrukcja użytkowa, stosowania, użycia
USART, Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter uniwersalny synchroniczny asynchroniczny odbiornik-nadajnik
USB, Universal Serial Bus uniwersalna magistrala szeregowa
use 1.użycie , 2.użyteczność, 3.używać, zużywać, 4.wyorzystywać , posługiwać się , stosować korzystać
use bit bit wykorzystania
use case model model przypadków użycia
useful life trwałość użyteczna
useful signal sygnał użyteczny
useful time czas użytkowy
usefullness przydatność, użyteczność
useless bezużyteczny , zbędny
USENET newsgroup grupa nowinek USENET
user (user′s) manual podręcznik użytkownika, użytkowania
user accceptane 1.akceptacja użytkownika, 2.możność przyjęcia użytkownika , 3.akceptacja przez uzytkownika
user account konto użytkownika
User Agent (UA) agent użytkownika
user application aplikacja użytkownika
user area obszar pamięci użytkownika, pamięć użytkownika
user authentication uwierzytelnienie , identyfikacja, sprawdzenie tożsamości użytkownika
user authentication file plik identyfikacji użytkowników
user break przerwanie od użytkownika
user class klasa użytkownika
user coordinates współrzędne użytkownika
user data file plik danych użytkownika
User Datagram Protocol (UDP protokół datagtramów użytkownika
user dependent zależny od użytkownika
user details szczegóły o użytkowniku
user documentation dokumentacja użytkowa
user enrolment wpisanie użytkownika na listę
user environment środowisko użytkowe
user exit zakończenie pracy użytkownika
user friendly program program przyjazny, łatwy w obsłudze
user function funkcja zdefiniowana przez użytkownika
user group 1.organizacja użytkowników, 2.grupa użytkowników
user guide, user′s manual, instruction manual podręcznik użytkownika
user hold wstrzymanie użytkownika
user home workspace główny obszar roboczy użytkownika
user ID, user identifier identyfikator użytkownika
user identification 1.identyfikacja uprawnień uytkownika, 2.kod użytkownika
user identification code kod identyfikacyjny użytkownika
user index indeks użytkowników
user information informacje o użytkowniku
user input dane, informacje podane przez użytkownika
user input port port wejściowy użytkownika
user interface interfejs użytkownika, sprzęg uytkownika
user interface facilities środki współdziałania z użytkownikiem
user label etykieta użytkownika
user lanaguage język użytkownika
user level poziom użytkownika
user library biblioteka programów użytkownika
user mode tryb użytkownika
user name , username nazwa użytkownika, identyfikator użytkownika
user node 1.abonent sieci, 2.stacja użytkownika, robocza w sieci lokalnej
user number kod użytkownika
user of abstraction użytkownik abstrakcji
user output port port wyjściowy użytkownika
user paging pool pula stronicowania użytkownika
user password hasło użytkownika
user port port użytkownika
user procedure procedura użytkownika
user process proces użytkownika, przebieg użytkownika
user profile profile użytkownika, użytkowy
user profie table tablica profili użytkowych w sieci
user program program użytkownika, użytkowy
user prompt zgłoszenie dla użytkownika
user register rejest użytkowy
user securiy matrix tablica ochrony użytkowników
user software oprogramowanie użytkownika, użytkowe
user space obszar użytkowników
user status stan użytkownika
user terminal terminal użytkowy
user time czas użytkowy
user-callable subprogram podprogram wywoływany przez użytkownika
userconfigurable menu menu konfigurowalne przez użytkownika
user-definable definiowane przez użytkownika
user-definer characters znaki zdefinowane przez użytkownika
user-defined key 1.klucz użytkownika, 2.klaiwsz zdefiniowany przez użytkownika
user defined macro makroinstrukcja użytkownika, zdefiniowana przez użtytkownika
user-defined screen obraz, parametry ekranu definiowane przez uzytkownika
user-defined type typ danych zdefiniowany przez użytkownika
user-defined word słowo zdefiniowane przez użytkownika
user-friendly przyjazny dla użytkownika , łatwy w obsłudze
user-friendly software orpgoramowanie łątwe w użyciu
user-oriented language
user-programmable programowalny przez użytkownika
user′s program program napisany przez użytkownika, własny program
user′s set zestaw abonencki
user-selectable określony, definiowany przez użytkownika
user-set tolerance tolerancja ustalona przez użytkownika
user-specified określany, definiowany przez użytkownika
user-supplied subprogram podprogram użytkownika
user-to-user connection połączenie użytkowników
user-to-user protocol protokół użytkownik - użytkownik
user-writen driver program obsługi napisany przez użytkownika
useware oprogramowanie użytkowe
USRT, Universal Synchronous Receiver/Transmitter uniwersalny synchroniczny odbironik-nadajnik
urgency of data pilność danych
urgent data dane pilne
URI, uniform resource identifier jednolity identyfikator zasobów
URL, uniform resourcr ;ocator jednolity lokalizator zasobów (do identyfikacji pliku w sieci Internet)
URN uniform resource name jednolita nazwa zasobów
US, unit separator 1.separator elementów, 2.blok separatora
usability użyteczność
usage 1.używanie , stosowanie, 2.zwyczaj, praktyka
USART, universal synchronous/asynchronous receive-transmitter uniwersalny synchroniczny-asynchroniczny nadajnik-odbiornik, USART
USB, universal serial bus uniwersalna magistrala szeregowa
use użytek ,zastosowanie, używać , stosować
use bit bit wykorzystania
useful użyteczny, pomocny, przydatny
USENET, users network sieć Usenet , sieć użytkowników (ogólnoświatowa sieć grup dyskusyjnych wymieniających informacje i nowości na tysiące tematów)
Usenet postings wiadomości przekazywane w sieci Usenet
user użytkownik
user-access security zabezpieczenie dostępu do użytkownika
user - assignable ustalony przez użytkownika
user authentication sprawdzenie tożsamości użytkownika, identyfikacja użytkownika
user authentication method metoda identyfikacji użytkownika
user authoriztion file plik identyfikacji użytkownika
user data dane użytkownika
user data file plik danych użytkownika
user datagram datagram użytkownika
user datagram protocol protokół datagramów użytkownika
user-definable określony przez użytkownika
user-defined definiowany przez użytkownika
user-defined type ty (danych) definiowany przez użytkownika
user environment środowisko użytkowe
user exit zakończenie pracy użytkownika
user-friendlines przyjazność, łatwość w obsłudze
user-friendly przyjazny, łatwy w obsłudze
user-friendly program program przyjazny , program łatwy w obsłudze
user group 1.organizacja użytkowników, 2.grupa użytkowników
user interface 1.interfejs użytkownika, instrukcja użytkownika, 2.płaszczyzna współpracy (systemu z użytkownikiem)
user manual podręcznik użytkownika
user mode tryb użytkownika
user name nazwa użytkowników
user number kod użytkownika
user portability przenośność użytkownika (przenośność oprogramowania użytkownika między systemami operacyjnymi)
user program program użytkowy
user-programmable programowalny przez użytkownika, zaprogramowany przez użytkownika
user register rejestr użytkowy
users network sieć Usenet , sieć użytkowników (ogólnoświatowa sieć grup dyskusyjnych wymieniających informacje i nowości na tysiące tematów)
user software oprogramowanie użytkowe
user time czas użytkowy
user transaction handling obsługa transakcji użytkownika
useware oprogramowanie użytkowe
USRT, universal synchronous receive-transmitter uniwersalny synchroniczny nadajnik - odbiornik, USRT
utensil urządzenie, pomoc : Utensil
utility program narzędziowy,program usługowy,program wspomagający: Utility,Hilfsprogramm
utility plant przedsiębiorstwo energetyczne
utility program program pomocniczy: Dienstprogramm
utilization wykorzystanie,obciążenie : Auslastung
UTP (Unshielded Twisted Pair) kabelUTP,skrętka nieekranowana : ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel,UTP-Kabel
utilities oprogramowanie usługowe
utility 1.użyteczność 2.program narzędziowy, program serwisowy, 3.narzędzie
utility bus magistrala usługowa
utility function funkcja usługowa
utility model (pattern) wzór usługowy
utility package pakiet programów usługowych, serwisowych, narzędziowych, serwisowy, użytkowy
utility program (routine) program usługowy, narzędziowy, serwisowy, użytkowy
utility register rejestr pomocniczy
utility software oprogramowanie serwisowy, narzędziowe
utilization wykorzystanie, użytkowanie , zużytkowanie
utilize użytkować, eksploatować , wykorzystywać
UTP, Unshielded Twisted Pair dwużyłowa skrętka nieekranowana
utilities oprogramowanie użytkowe
utility użyteczność , pomoc
utility package pakiet programów usługowych , oprogramowanie usługowe
utility program, utility routine program usługowy, program serwisowy, program narzędziowy
utility software oprogramowanie usługowe, oprogramowanie serwisowe, oprogramowanie narzędziowe
utilization ratio współczynnik wykorzystania, współczynnik użytkowania
UTP, unshileded twisted pair para nieekranowych przewodów, nieekranowa skrętka
UUCP, Unix-to-Unix copy protokół umożliwiający kopiowanie plików między różnymi systemami Unix
UUCP, Unix to Unix Copy Program program kopiujący Unix-Unix
UUencoding kodowanie w formacie UU (User To User)
UUS, User-to-User Signaling sygnalizacja abonenta
UV EPROM, ultraviolet-erasable prgorammable read-only memory programowalna pamięć stała kasowalna promieniami ultrafioletowymi