|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |p.m. (post meridiem) po południu : nachtmittags
pace , time krok , tempo : Schritt, Tempo
pack pakunek : Packung
Pack and Go funkcja "pack and go" : Pack-and-Go
pack of 5 opakowanie zawierające 5 sztuk : Fünferpack
pack of data ilość danych : Datenpaket
package pakiet, podzespół,przesyłka, pakunek
packaged circuit obwód zamknięty : gschlossene Schaltung
packet pakiet : Paket
packet radio łączność radiowa pakietowa : paketorientiertes Verfahren zur drahtlosen Datenübertragung
packet buffer bufor pakietów : Paketpuffer
packet buffer memory pamięć buforowa pakietów : Paketpufferspeicher
packet switched data service komutacja pakietowa: Datenpaketvermittlung
packet switching przekaz pakietu (danych) : Paketvermittlung
packing pakowanie : Verdichten
packing density gęstość ułożenia komponentów : Packungdichte
pact układ, umowa
pad podkładka, tapicerka, tapicerować : Unterlage
padding napełnienie : Auffüllen
page strona, stronicować : Seite, paginieren
page break przełamanie strony : Seitennumbruch
page description language język opisu strony : Seitenbeschreibungssprache
page options ustawienie strony : Seitenoptionen
page setup ustawienie strony, układ strony : Seite einrichten, Seiteneinstellungen
page up kartkować (od początku do końca) : vorwärtsblättern
page-at-a-time printer drukarka stronicowa : Ganzseitendrucker
Page Maker program do skłądu publikacji (DTP)
pagination stronicowanie, podział strony w pamięci,zastępowanie stron w pamięci, paging : Arbeiten mit Seiten, Paging, paging
paging stronicowanie, podział na strony w pamięci, zastępowanie stron w pamięci
paint farba ,malowanie,malować : malen
paint program program graficzny do malowania : Malprogramm
paintbrush pędzel malarski, nazwa programu do malowania : Pinsel
paintbrush tool narzędzie pędzel : Pinsel-Werkzeug
paint-type graphic ilustracja rastrowa : Paint-type-Grafik
pair para : Paar
pair of conductors para przewodników : Leitungspaar
pair of goggles okulary ochronne : Szchutzbrille
pair of scissors nożyce : Schere
palette paleta kolorów : Farbpalette, Palette, Farbleiste
pallet tarcza obrotowa : Drehscheibe
palm powierzchnia dłoni : Handfläche
palmated w kształcie dłoni : handförmig
palmtop computer palmtop, komputer naręczny : Palmtop
Panama-Virus wirus komputerowy
Panasonic producent sprzętu
panel panel,półka, tablica : Ausschnitt, Pult, Panel
panning panoramowanie: Schwenken
paper papier,gazeta, banknot : Papier
paper feed posuw papieru : Papiervorschub
paper form formularz : Formular
paper jam zator w podawniu papierów: Papierstau
paper size rozmiar papieru: Papiergröße
paper throw wysów papieru: Papierauswurf
paper transport podawanie papieru w druakrce : Papierfühung
paper tape podajnik papieru : Papierkassette
paperless office biuro bez papieru : papierloses Büro
paperwhite biel papierowa,wizualizacja czarnych znaków na białym : papierweiß
papery papierowy : papierartig
parabola parabola : Parabel
parabolic arc łuk paraboliczny : parabolischer Bogen
parabolic function funkcja paraboliczna : parablische Funktion
Paradox relacyjna baza danych firmy Borland
paragraph akapit : Absatz
paragraph formating, paragraph justification formatowanie akapitu : Absatzformatierung
paragraph indent wcięcie akapitu : Absatzeinzug, Einrückung
paragraph indents wcięcie akapitowe : Absatzeinzüge, Einrückungen
paragraph mark znancznik akapitu : Absatzmarke
paragraph protection ochrona przed wiszącymi wierszami : Absatzschutz, Absatzkontrolle
parallel równoległy, równoległa, : parallel, Parallele
parallel arithmetic unit jednostka obliczeniowa równoległa : Parallel-Rechenwerk
parallel balance kontrola sum : Summenkontrolle
parallel connection połączenie równoległe : Parallelschaltung
parallel interface złącze równoległe : parallele Schnittstelle
parallel operation tryb równoległy: Parallelbetrieb
parallel organization organizacja równoległa : parallele Organisation
parallel port port równoległy: Paralelleschnittstelle
parallel processing przetwarzanie równoległe : Parallelverarbeitung
parallel readout odczyt równoległy : parallele Atastung
parallel register rejestr równoległy : Parallelregister
parallel representation przedstawienie równoległe : Paralleldarstellung
parallel resistor resistor równoległy : Parallelwiderstand
parallel search memory pamięć skojarzeniowa : assoziative Speicher
parallel serial converter konwerter równoległo-szeregowy : Parallel-seriell-Usetzer
parallel storage zapisywanie równoległe : Parallelspeicherung
parallelogram równoległobok : Parallelogramm
parameter parametr : Parameter
parameter substitution instruction polecenie parametryczne zastępcze : Parameter-Susbtitutionsbefehl
parametric amplifier wzmacniacz parametryczny: parametrischer Verstärker
parametric equation równanie parametryczne : Parametergleichung
parenthesis nawiasy okrągłe : runden Klammern
parenthesize wziaść w nawias : einklammern
parasitic oscillation skoki zakłóceń : Störschwingung
parcel pakiet : Paket
parity parzystość,równość : Parität
parity bit bit parzystości : Paritätsbit
parity character znak parzystości : Paritätszeichen
parity check kontrola parzystości : Paritätskontrolle
parity bit check bit kontroli parzystości : Kontrollbit
parity error błąd parzystości : Paritätsfehler
parity memory pamięć z kontrolą parzystości : Paritätsspeicher
parse dokonać analizy gramatycznej, analizować : syntaktisch analysieren
parser analizator składni (programu) : Parser
parsing analiza składniowa: Parsing
part część,sztuka, dzielić : Teil, teilen
partial częściowy, obecny : teilweise
partial carry przeniesienie częściowe
partial derivative pochodna cząstkowa, iloraz różniczkowy cząstkowy
partial fraction ułamek prosty
partial sum suma cząstkowa
participant uczestnik : Teilnehmer
particle cząstka, partykuła : Teilchen
particoloured kolorowy : bunt
partition partyjca dysku,dzielenie, podział : Partition
Pascal język programowania
pass, run tok pracy,przebieg przetwarzania,przepływ, ominąć, przejść : vorbeigehen, Durchlauf
passable możliwy do przejścia : gangbar
passing , temporary przejściowy,przejście : vorübergehendDurchgang
passphrase kombinacja hasłowa : Passwortkombination
password hasło,uprawnienie dostępu : Passwort
password management zarządzanie hasłami : Passwortmanagement, Passwortverwaltung
password policies zasady stoswoania hasła : Passwort-Richtlinie
password-protected chroniony hasłem: passwortgesichert
paste wklej, wklejać : einfügen
paste in back wstawić za, wstaw za : dahinter einfügen
paste in front wstawić przed, wstaw przed : davor einfügen
paste link wklej łącze, wkleić łącze: Verknüpfung einfügen
pasteboard papa : Pastenboard
pasteup złamanie tekstu : Umbruch
patch poprawiać, poprawka : ausbessern, Patch
patch panel krosownica : Schaltfeld
patchboard tablica : Stecktafel
patchwork łatanina
patchy nierównomierny : ungleichmäßig
path , track ścieżka, droga , trasa , ślad: Pfad, Bahn
path type tool narzędzia tekstu ścieżki: Pfadtext-Werkzeug
path name nazwa ścieżki (katalog, folder)
path of integration ścieżka całkowania
patron klient, uczestnik : Teilnehmer
pattern ,template wzór, figura, szablon, formować : Muster, Schablone,Verlage
pattern detection rozpoznawanie wzorów, rozpoznawanie znaków : Mustererkennung
pattern matching dopasowywania wzorca : Mustervergleich
pattern processing przetwarzanie znaków : Zeichenverarbeitung
pattern recognition rozpoznawanie znaków : Mustererkennung
pay-station telefon publiczny do rozmów zamiejscowych : öffentlicher Fernsprecher
payoff rozliczenie : Abrechung
payoff period okres amortyzacji
payroll accounting klakulacja płacowa
15-pin mini D-SUB 15 stykowe złącze typu mini
15-pin VGA connector 15 stykowe złącze VGA
P22 phosphor luminofor P22
PAC, P Access Concentrator koncentrator przyłączeń typu P
PAC, PPTP Access Concentrator koncentrator przyłączeniowy z protokołem kodującym PPTP
pace szybkość, tempo pracy, rozwoju
pack 1.paczka, 2.upakować, pakować, spakować, komprymować
package 1.pakiet, paczka, 2.obudowa
package body treść, opis , realizacja paczki
package deal umowa obejmująca kilka spraw
package definition definicja pakietu
package generator generator pakietów
package specification opis, specyfikacja paczki, opis złącza paczki
packaging list lista zawartości opakowania
packaging transparency przeźroczystość opakpwania
packed array tablica upakowana
packed decimal upakowana liczba dziesiętna
packed decimal format upakowany format dziesiętny danych
packed format format upakowany
packer archiwizator, kompresor, paker
packet pakiet zestaw
Packet Assembler /Dissasembler (PAD) urządzenie zestawiające i rozkładające pakiety
packet assembly zestawienie, formowanie pakietów
packet assembly and dissasembly zestawienie i rozkładanie pakietów
packet authentication pakiet identyfikacyjny, identyfikacja użytkownika + ochrona danych
packet buffor bufor pakietów
packet buffer memory pamięć buforowa pakietów
packet capture przechwytywanie pakietów
packet direction kierunek transmisji, przesyłania pakietu
packet dissasembly rozkładanie pakietów
packet driver interface interfejs sterownika pakietów
packet filter filtr pakietów
packet filtering filtrowanie pakietów
packet forwarding przesyłanie pakietów
packet interleaving przeplatanie pakietów
packet protocol protokół pakietowy
packet routing switch przełącznik trasowania pakietów
packet scheduler jednostka szeregująca pakietu
packet signature sygnatura pakietu
packet sniffing przechwytywanie pakietów, szperanie w pakietach
packet stream ciąg, strumień pakietów
packet sucker szperacz, pobieracz pakietów
packet sucking pobieranie pakietów, przechwytywanie ,zasysanie
packet switch komutator, łącznica, wymiennik pakietów
packet switched data service, Packet Switched Network (PSN) sieć z komutacją pakietów
packet switching komutacja, wymiana pakietów
packet switching interfae złącze komutacji pakietów
packet switching network sieć wymieniająca pakiety
Packet Switching Service (PSS) usługa komutacji pakietów
packet transmission transmisja pakietów
packet-mode terminal terminal współdziałający z komputerem poprzez sieć komutacji pakietów
packing data dane upakowane, zagęszczone
packing density 1.gęstość upakowania, 2.gęstość zapisu
packing routine procedura pakująca, kompresująca
pad 1.wyściełać, 2.podsatwka, podkładka, 3.podstawa rysownicy, tabletu
pad character znak-wypełniacz, znak wypełnienia
PAD, Packet Assembler/Dissasembler urządzenie zestawiające i rozkładające pakiety, multiplekser sieciowy
padding wypełnienie, uzupełnienie, zapełnienie, dopłenienie
paddle manipulator drążkowy , drążek ,joystick
page 1.dzielić na strony, 2.strona stronica, strona, 3.strona pamięci, 4.wezwanie przez pager
page addressing adresowanie stronicowe
page alternating storage pamięć z wymiennymi stronicami
page boundary brzeg strony
page break podział strony, łamanie
page composer 1.twornik strony w pamięci holograficznej, 2.urządzenie do składania stron
page count liczba stron
page counting liczenie stron
page curl zawijanie strony ,zawinięcie narożnika
page decomposition segmentacja strony
Page Description Language (PDL), page description programming language język opisu strony
page display wyświetlenie strony
Page Down key klawisz "o ekran w dół"
page fault 1.brak strony, 2.błąd strony, chybienie strony
page fault interrupt przerwanie z powodu braku strony
page file plik stronicowy
page fixing oznaczanie, ustalanie strony
page footer stopka strony
page frame blok stronicowy, strona pamięci
page header nagłówek strony
page image buffer bufor obrazu strony
page layout układ strony
page length długość strony
page limit granica strony
page locking blokowanie strony
page makeup łamanie, przygotowywanie strony
page mode terminal terminal znakowy, pełnoekranowy
page number numer strony
page online strona dostępem bezpośrednim
page order kolejność stron
page orientation kierunek ustawiania strony
page pool pula stron
page preview podgląd strony
page printer drukarka stronicowa, urządzenie drukujące stronami
page protection zabezpieczenie strony
page reader czytnik stron ,arkuszy
page register rejestr strony
page replacement wymiana stron
page segment segment strony
page segmentation segmentacja stron
page setup ustawienie stronny, ustalanie parametrów strony, układ strony
page swapping wymiana stron
page table tablica strony pamięci wirtualnej
page up key klawisz "o ekran w górę"
page view 1.oglądalność (licznik połączeń ze stroną WWW), 2.podgląd strony
page width szerokość strony
page zero strona zerowa pamięci
pageable region obszar pamięci o organizacji stronicowej
paged address adres stronicowy
paged memory pamięć stronicowana
paged system system stronicowany, o stronicowanej organizacji pamięci
paged-memory management unit jednostka zaradzająca pamięcią stronicowaną
paged-memory scheme schemat pamięci stronicowanej
page-mode RAM pamięć RAM ze stronicowaniem
pager 1.aparat, odbiornik komórkowy, pejdżer, 2.program stronicowania
pages per minute (ppm) stron na minutę
pagination, paginign 1.dzielenie na strony, 2.stronicowanie pamięci
paging contetion wzajemne "wybijanie" stron pamięci
paging hardware sprzętowe środki stronicowania pamięci
paging policy algorytm zastępowania stron,wymiany
paging pool pula stronicowania
paging terminal terminal z zapamiętywaniem i powtórnym wywołaniem stronic, terminal listujący
paint program, paintbrush program graficzny, malarski (bitmapowy)
painters algorithm "algorytm malarza" uporządkowania głębi
paint-type graphic ilustracja rastrowa, malarska
pair 1.para, 2.łączyć parami
pair line łącze dwuprzewodowe
paired cable kabel dwuprzewodowy
paired registers rejestry sparowane
pairing 1.łączenie w pary,2.skręcanie wiązek przewodów parami
PAL, Pedagogic Algorithmic Language język programowania PAL
PAL, Phase Alternation Line linia sygnału fazy różnicowej, standard sygnału telewizji
pale color barwa blada
palette shift przesunięcie palety kolorów
palmtop komputer kieszonkowy, ręczny
pan 1.panoramować, panorama 2.chwyt , chwytak
pancake screen ekran kolimacyjny
pane 1.okno, 2.panel, 3.pole
panel 1.panel, płyta, 2.zespół , stanowisko, 3.szuflada
panel cover osłona panelu
panning, panning technique panoramowanie
Pantone Matching System (PMS) system dopasowania barw firmy Pantone
paper cassette kaseta na papier
paper feed 1.posuw papieru, 2.źródło papieru
paper feed instruction rozkaz przesuwu papieru
paper feed tray, roller, sheet feed attachement podajnik papieru
paper guide prowadnica papieru na drukarce
paper handling postępowanie z papierem
paper input źródło papieru
paper jam zacięcie, zakleszczenie papieru
paper output tray extension przedłużenie, wysunięcie tacy wyjściowej
paper path ścieżka papieru
paper rest tacka na papier, podpórka papieru
paper selection lever dźwignia wyboru papieru
paper setting ustawienia strony
paper size rozmiar , format papieru
paper slew wysuw papieru na drukarce
paper source źródło papieru
paper specification specyfikacje papieru, charakterystyki jakości papieru
paper stack stos papieru
paper tape feed podajnik taśmy papierowej
paper tape punch dziurkarka taśmy papierowej
paper tape reader czytnik taśmy papierowej
paper throw wysuw, podajnik papieru
paper transport przesuw, posuw papieru
paper tray taca , podajnik papieru
paperless bez użycia papieru
paperless office "biuro bez papieru", biuro z dokumentami elektronicznymi
paperware zapis na papierze
papaerwhite screen monitor z czarnym obrazem na białym tle
paperwork praca papierowa
Paperwork Reduction Act of 1995 ustawa ograniczająca zużycie papieru
paradigm paradygmat
paragraph maker znacznik akapitu
paragraph with bullets akapit z wypunktowaniem
parallel 1.równoległy, współbieżny, 2.analoogiczny
parallel access dostęp równoległy
parallel adder sumator równoległy
parallel auto link równoległy przełącznik automatyczny
parallel cable kabel złącza równoległego
paralled carry counter licznik z przeniesieniami równoległymi
parralel circuit obwód równoległy
parallel communications komunikacja równoległa
parallel computer komputer równoległy
parallel connection połączenie równoległego
parallel data transfer (transmission) równoległe przesyłanie, transmisja danych
parallel feed wprowadzanie kart do czytnika dłuższą krawędzią
parallel input wejście równoległe
parallel input wejście równoległe
parallel inpur with serial output wejście równoległe z wyjściem szeregowym
parallel input/output chip układ sterujący równoległym we/wy
Parallel Input/Output (PIO) równoległe we-wy
Parallel Input/Parallel Output (PIPO) równoległe wejście/równoległe wyjście
Parallel Input/Serial Output (PISO) równoległe wejście/ szeregowy wyjście
parallel input-output controller sterownik równoległego we-wy
parallel input-output unit blok równoległego wej-wy
parallel interface cable kabel złącza równoległego
parallel interface connector wtyk złącza rownoległego
parallel IO interface sprzęg port, złącze równoległe we-wy
parallel memory pamięć równoległa
parallel modem modem równoległy
parellel operation operacja równoległa
parallel output wyjście równoległe
parallel port chain szereg urządzeń podłączonych do portu równoległego
parallel port device urządzenie wyposażone w port równoległy
parallel port pass-through connector złącze przelotowe portu równoległego
parallel pass-through feature funkcja , dostęp do portu równoległego
parallel priority system równoległy system priorytetów
parallel processing machine komputer z przetwarzaniem równoległym
parallel processing system równoległy system przetwarzania
parallel programming programowanie równoległe, współbieżne
parallel redundancy rezerwa ciągła
parallel register rejestr równoległy
parallel run, running przebieg równoległy
parallel search file plik z równoległym wyszukiwaniem informacji
parallel task zadanie równoległe, współbieżne
Parallel Tasking przepustowość równoległa
parallel transfer (transmision) przesyłanie, transmisja równoległa
parallel-in parallel-out register rejestr równloegło-równoległy
parallel-in serial-out wejście równoległe wyjście szeregowe
parallel-in serial-out register rejestr równoległo-szeregowy
parallelism paralelizm ,równoległość
parallelogram równoległobok
parallel-parallel operation praca równoległo-równoległa
parallel-serial operation praca równoległo-szeregowa
parallel-series connection połączenie równoległo-szeregowe
parallel-to-series converter przetwornik, konwerter równoległo-szeregowy
parameter card karta sterująca
parameter line wiersz parametrów
parameter marker znacznik parametru
parameter mismatch niezgodność parametrów
parameter passing by name przekazywanie parametrów przez nazwę
parameter passing by reference przekazywanie parametru przez odniesienie
parameter passing by value przekazywanie parametru przez wartość
parameter passing mode tryb przekazywania parametrów
parameter programming programowanie parametryczne
parameter qualifier kwalifikator parametru
parameter specification opis , specyfikacja parametrów
parameter testing testowanie parametrów
parameter word słowo zawierające parametr
parametric (subroutine) podprocedura parametryzowana, parametryczna
parametric equalizer korektor parametryczny
parametric polymorphism polimorfizm parametryczny
parenthesis nawias
parenthesis-free notation notacja beznawiasowa
parasitic signal sygnał pasożytniczy
parasitic virus wirus pasożytniczy, pasożytujący
parent 1.macierzysty, 2.źródłowy ,3.nadrzędny
parent class klasa macierzysta, nadklasa
parent directory katalog nadrzędny
parent domain domena, dziedzina macierzysta
parent folder folder nadrzędny
parent index indeks nadrzędny
parent key klucz nadrzędny
parent mode wierzchołek macierzysty
parent object obiekt macierzysty
parent process proces macierzysty, wywołujący dany proces
parent program program macierzysty
parent task zadanie macierzyste, nadrzędne
parent winodw okno nadrzędne
parenthesses-free notation zapis ,notacja beznawiasowa
parenthesis nawias okrągły, zwykły
parenthetic grouping grupowanie nawiasowe
parenthetical 1.umieszczony w nawisach, 2.nawiasowy
parent-offspring tasking szeregowanie podporządkowanych zadań
parity bit test test bitu parzystości
parity check bit bit kontroli parzystości
parity checker układ kontroli parzystości
parity checking kontrola parzystości
parity checking code kod parytetowy
parity error flag znacznik błędu parzystości
parity failure niezgodność , naruszenie parzystości
parity flag znacznik , wskaźnik parzystości
parity interrupt przerwanie z powodu naruszenia parzystości
parity memory pamięć kontrolą parzystości
parity track ,clock track ścieżka synchronizacyjna, parzystość
park parkować, umieszczać papier , głowicę dysku
parse 1.analizować, przetwarzać, tekst, parsować, poddać analizie, 2.robiór składniowy
parser analizator syntaktyczny składni
parser generator program analizy gramatycznej
parsing 1.analiza składniowa, 2.procedura tworzenia grafów
part page display wyświetlanie, wyświetlacz części strony
partial address adres częściowy
partial carry przeniesienie cząstkowe
partial decomposition rozkład cząstkowy
partial evaluation obliczenia cząstkowe
partial failure uszkodzenie częściowe
partial match retrieval wyszukiwanie według częściowej zgodności
partial matching zgodność, dopasowanie częściowe
partial order relation relacja uporządkowania częściowego
partial pathname względna nazwa złożona, nazwa ścieżki
partial product register rejestr iloczynu cząstkowego
partial replication replikacja częściowa
partial solution rozwiązywanie cząstkowe
partial sum register rejestr sumy cząstkowej
partial URL częściowy uproszczony lokalizator URL
participant uczestnik
participate partycypować, brać udział
particle system system cząstek
particular 1.poszczególny , 2.szczególny, specyficzny, 3.konkretny
particular solution rozwiązanie szczególne
partition 1.partycja, dzielić na partycje, partycjonować, 2.podział , 3.strefa
Partition Access Method, PAM biblioteczna metoda dostępu
partition sort sortowanie przez podział
partitionable podzielny, partycjonowalny
partitioned file plik podzielony na części
partitioning dzielenie na części, partycjonowanie dysku
partitioning od hub przydzielenie koncentratorowi segmentów sieci
parts and labor części i naprawa
parts programming programowanie obróbki części
parts-and-labor-warranty gwarancja na części i serwis
party 1.strona umowy, 2.firma
party-line łącze towarzyskie
party-line-bus linia przesyłowa w transmisji jednoprzewodowej, przez magistralę
party-line technique technika transmisji jednoprzewodowej
Pascal język programowania Pascal wysokiego poziomu
pass 1.przekazywać , 2.przebieg
pass key klucz dostępu
passing by name przekazywanie przez nazwę
passing by referrence przekazywanie przez referencję
passing by value przekazywanie przez wartość
passive acquisition bierne odbieranie
passive attack włamanie bez dokonania zmian
passive failure uszkodzenie bierne, bez wpływu na inne elementy
passive graphics grafika bierna
passive mode tryb bierny
passive monitoring bierne monitorowanie
passive network sieć o elementach biernych, pasywna
passive open pasywne otwarcie
passive redundancy stałe rezerwowanie, stan rezerwy
passive star gwiazda bierna (topologia gwiazdy)
passive state stan bierny, pasywny
passive threat zagrożenie pasywne , podsłuchem pasywnym, przejęcia informacji
passive-two-terminal network dwójnik bierny
passphrase długie hasło
pass-through tranzyt
pass-through query kwerenda ,zapytanie przekazujące
pass-through support obsługa tranzytu
password authentification sprawdzenie hasła, identyfikacja użytkownika według hasła
password cracker osoba łamiąca hasła
password fishing wyławianie, łowienie hasła
password identification identyfikacja hasła, sprawdzenie praw dostępu
password management zarządzanie hasłami
password naming conventions reguły tworzenia haseł
password protection ochrona, zabezpieczenie hasłem, hasła, z wykorzystaniem hasła
password verification weryfikacja hasła
paste wkleić, wkopiować
paste buffer bufor wstawek
Paste Special Wklej Specjalnie
pasteboard stół montażowy
patch 1.korekcyjna wstawka do programu, podprogram, korekcyjny, aktualizujący, 2.prowizoryczne połączenie elektryczne, 3.lata, łatka, wstawka, poprawka
patch card karta aktualizująca, zmian programu
patch cord kabel, sznur połączeniowy
patch cracking błąd w reprezentacji łat
patch loader program ładujący poprawki
patch panel (board) 1.krosownica, tablica połączeń, 2.pulpit operatora
patchborad input wprowadzenie z pola przełączników
patching 1.łatanie, drobna naprawa, 2.wprowadzanie wstawek do programu, uaktualnienie programu
path 1.ścieżka dostępu, 2.przwedrostek nazwy pliku 3.ciag węzłów
path control layer warstwa sterowania ścieżką
path expression wyrażenie ścieżkowe
path index indeks ścieżkowy
pathname nazwa ścieżki dostępu, ścieżka
pattern 1.wzorzec ,wzór, 2.model , 3.deseń
pattern fill wypełnienie deseniem, zapełnienie szablonem
pattern generator generator obrazu wzorcowego
pattern grpah graf obrazu
pattern information informacja w postaci obrazków, obrazkowa
pattern match (matching) dopasowanie do wzorca
pattern matching filter program filtrujący z kontrolą zgodności kodów
pattern palette paleta deseni
pattern recognition system system rozpoznawania obrazów, wzorców
pattern recognition technique technika rozpoznawania obrazów
pattern-matching dopasowywanie do worca
pattern-sensitive error błąd uzależniony od kodu
pause instruction rozkaz przerwy
pause key klawisz pauzy
payload ładunek , treść zasadnicza
payment switch przełącznik płatniczy, finansowy serwis sieciowy tworzenia instrumentów negocjacji
payment URL URL używany w serwisie płatniczym
pay-per- click zapłata przez kliknięcie, możliwość dokonania małej opłaty w internecie
PAC, personal activity center centrum działalności osobistej, komputer osobisty wyposażony w układy multimedialne oraz zintegrowany z faksem i modemem
pack upakować
package 1.pakiet, komplet ,zestaw, 2.obudowa
packaging upakowywanie
packaging density gęstość upakowania (elementów, układów)
packer paker ,program archiwizujący
packet pakiet
packet assembler/disassembler program do składania i rozkładania pakietów danych
packet data network sieć pakietów danych
packed filter filtr pakietów
packet forwarding przesyłanie pakietów
packetisation grupowanie w pakiety
packet mode tryb pakietowy
packet of data pakiet danych
packet of information pakiet informacji
packets per second pakiety na sekundę ,miara szybkości przesyłania danych w sieci transmisji pakietów
packet switch komutator pakietów, wymiennik pakietów
packet switching komutacja pakietów , wymiana pakietów
packet switching data network sieć komutacji pakietów danych
packet-switching network sieć komutacji pakietów, np. ATM, Frame Relay, X25
packet-switching public data network publiczna sieć transmisji danych metodą komutacji pakietów
packet transmission transmisja pakietów
packing upakowanie (danych)
packing data dane upakowane, dane zagęszczone
packing density 1.gęstość zapisu, 2.gęstość upakowania (elementów , układów)
PACX private automatic computer exchange prywatna, automatyczna centrala telefoniczna sterowana komputerem
PAD, packet assembler/disassembler program do składania / rozkładania pakietów danych
padding wypełnianie (bloku danych)
paddle manipulator drążkowy, drążek , joystick
page stronica (pamięci)
page addressing adresowanie stronicowe
page composer twornik strony (pamięci holograficznej)
paged memory pamięć stronicowania
page fault 1.brak strony (w pamięci operacyjnej), 2.błąd strony chybienie strony (odwołanie się do błędnie podanego numeru strony)
page feed wysuw strony
page printer drukarka stronicowa
page reader czytnik arkuszowy
page segmentation segmentacja stron
pages per minute strony na minutę (parametr określający szybkość druku drukarki)
pagination paginacja, numerowanie stron
paging stronicowanie (pamięci)
paging system system przywoławczy
paint malować
paintbrush program program rysujący
pair para
paired cable kabel dwuprzewodowy
pairing skręcanie wiązek parowych (przewodów)
PAL, pedagogic algorythmic language język programowania PAL (język algorytmiczny przystosowany do nauczania)
PAL, phase alternation line standard kodowania sygnału wizyjnego telewizji kolorowej
palette paleta
palmtop palmtop
PAM, partion(ed) access method biblioteczna metoda dostępu
PAM, pulse amplitudę modulation impulsowa modulacja amplitudy
panel pulpit operatora (komputera)
panning panoramowanie ,przeglądanie, omiatanie ekranu
paper papier
paper feeder podajnik papieru
paper jam zacięcie papieru, zakleszczenie papieru (w drukarce)
paper tape taśma papierowa
paper tape reader czytnik taśmy papierowej
PAR, program air routine procedura wspomagania programu
paragraph akapit , paragraf
parallel równoległy
parallel access dostęp równoległy
parallel bit transmission równoległa transmisja bitów
parallel cary przeniesienie równoległe (jednoczesne)
parallel communications komunikacja równoległa
parallel computer komputer o architekturze równoległej
parallel database query metoda zapytań równoległych
parallel data processing równoległe przetwarzanie danych , współbieżne przetwarzanie danych
parallel data transfer równoległe przesyłanie danych
parallel data transmission równoległa transmisja danych
parallel disk array tablica dysków równoległych
parallel-in parallel-out register rejestr równoległo-równoległy
parallel input wejście równoległe
parallel input-output układ równoległego wejścia-wyjścia
parallel-in serial out register rejestr równoległo-seregowy
parallel interface interfejs równoległy
parallel I/O interface sprzęg równoległego wejścia-wyjścia
parallel memory pamięć równoległa
parallel output wyjście równoległe
parallel port port równoległy
parallel processing przetworzenie równoległe
parallel-processing computer komputer do przetwarzania równoległego, komputer do przetwarzania współbieżnego
parallel programing programowanie równoległe, programowanie współbieżne
parallel running przebieg równoległy
parallel-serial równoległo-szeregowy
parallel-serial converter, parallel-to-series converter przetwornik równoległo-szeregowy, konwerter równoległo - szeregowy
parallel-to-series converter przetwornik równoległo-szeregowy, konwerter równoległo-szeregowy
parallel transfer transfer równoległy
parallel transmission transmisja równoległa
parameter parametr
parameter mismatch niezgodność parametrów
parameter passing przekazywanie parametrów
parametron computer komputer parametronowy
parasitic signal sygnał pasożytniczy
parent-child relationship powiązanie nadrzędny - podrzędny, w bazach danych o hierarchicznej strukturze danych
parent directory katalog nadrzędny
parent domain dziedzina macierzysta
parenthesis małe nawiasy pólokrągłe
parenthesis-free notation notacja beznawiasowa
parent process proces macierzysty
parity 1.równość, 2.parzystość
parity bit bit parzystości
parity check kontrola parzystości
parity check bit bit kontroli parzystości
parity error błąd parzystości
parity error flag znacznik błędu parzystości
park parkować, np. głowicę twardego dysku
parking parkowanie ,np. głowicy twardego dysku
parse rozbiór (składniowy)
parser analizator składni, parser
parsing analiza składniowa
partial carry przeniesienie częściowe
partial read-only memory dysk optyczny umożliwiający zapis i odczyt
partial-response, maimum likelihood maksimum prawdopodobieństwa przy odpowiedzi częściowej, technologia odczytu danych pozwalająca na zwiększenie pojemności dysku
partial ROM, partial read-only memory dysk optyczny umożliwiający zapis i odczyt danych
partition partycja, wydzielona część twardego dysku
partition(ed) access method biblioteczna metoda dostępu
partitioning podział twardego dysku na partycje
party line łącze towarzyskie
party-line bus linia przesyłowa w transmisji przez magistralę
Pascal język programowania Pascal
pass przebieg
pass band pasmo przepuszczania
passband signals sygnały środkowopasmowe
passing by name przekazywanie przez nazwę
passing by reference przekazywanie przez odesłanie, przekazywanie przez referencję, przekazanie przez wskaźnik
passing by value przekazywanie przez wartość
passive bierny
passive acquistion odbieranie bierne
passive hub koncentrator pasywny
passive matrix 1.matryca bierna, 2.ekran ciekłokrystaliczny LCD
passive matrix display wyświetlacz z bierną matrycą
passive monitoring monitorowanie bierne
passive open otwarcie pasywne
password hasło, słowo zabezpieczające
password authentication sprawdzanie hasła , identyfikacja użytkownika według hasła
password encrytpion szyfrowanie hasła, utajnianie hasła
password identification identyfikacja hasła, w systemie sprawdzania praw dostępu
password-protected file plik zabezpieczony hasłem
paste wstawiać, wklejać
patch łatka, wstawka (do programu), podprogram korekcyjny, wstawić poprawkę (do programu)
patch board tablica programowania
patch card karta aktualizująca, karta zmian (programu)
patch cord sznur połączeniowy
patching wprowadzanie wstawek (do programu)
patch panel tablica programowania
patch point punkt komutacyjny
path 1.ścieżka dostępu, 2.ścieżka droga, marszruta (sieci transmisji danych)
pathname nazwa ścieżki dostępu
path overhead cost koszt korzystania ze ścieżki
pattern matching dopasowywanie wzorca
pattern recognition 1.rozpoznawanie obrazów, 2.rozpoznawanie wzorca
pause przerwa , pauza
pause instruction rozkaz przerwy
payload zawartość (dane przesyłane w pakiecie)
PB, petabyte petabajt 1 PB = 1024 terabajtóy
PBP, Pixel By Pixel piksel na piksel
PBX ,Private Branch Exchange wymiana w sektorze prywatnym
PC, personal computer komputer osobisty
PC, program counter licznik rozkazów
PC, programmable controller sterownik programowalny
pc, printed circuit obwód drukowany
pcb, printed circuit board płytka drukowana, płytka obwodu drukowanego
PC card karta PC, karta PCMCIA
PC-DOS, personal computer disk operating system dyskowy system operacyjny komputerów osobistych
p channel FET tranzystor polowy z kanałem typu p
p-channel MOS (structure) struktura MOS z kanałem typu p
p-channel MOS transistor p kanałowy tranzystor MOS
PCI, peripheral component interface standard PCI, specyfikacja lokalnej szyny danych do obsługi podzespołów
PCL, printer control language język sterowania drukarką
PCM, pulse-code modulation
PCMCIA, Personal Computer Memory Card International Association Międzynarodowe Stowazyszenie Producentów Kard Pamięci Komputerów Osobistych
PCMCIA slot gniazdo na dołączanie kart PCMCIA, np. kart pamięciowych, faksowo-modemowych, twardych dysków
PC komputer osobisty PC : PC
PC card karta PC : PC-Karte
PC card slot gniazdo na kartę PC : PC-Steckplatz
PCI Bus magsitrala PCI : PCI-Bus
PCI Combo adapter karta PCI Combo : PCI-Combo-Karte
PCI slot gniazdo PCI : PCI-Steckplatz
PCI-based graphic podsystem graficzny PCI : PCI-basiertre Grafik
PCMCIA card karta PCMCIA : PCMCIA-Karte
PCN (Personal Communications Network, DCS 1800, GSM 1800) PCN : PCN
PC card slot gniazdo na kartę PC
PC<, Personal Computer komputer osobisty
PC/AT komputer osobisty AT
PCB, Printed Circuit Board płyta drukowana
PC-comaptible zgodny z PC , kompatybilny z PC
PCE, Private Character Editor edytor znaku indywidualnego, ukrytego
PCI bus magistrala PCI
PCI Combo adapter karta PCI
PCI slot gniazdo PCI
PCI, Peripheral Component Interconnect standard połączeń komponentów zewnętrznych
PCI-based graphic podsystem graficzny PCI
PCL, Peripheral Component Language język sterowania urządzeniami peryfreyjnymi
PCL, Printer Control Language język sterowania drukarką
PCM, Plug-Comaptible Manufacturer producent wytwarzający sprzęt zgodny machanicznie
PCM, Pulse Code Modulation modulacja kodowo-impulsowa
PCMCIA card karta PCMCIA (do przyłączania komputerów przenośnych)
PCMCIA connector złącze PCMCIA
PCMCIA, Personal Computer Memory Card International Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Kart Pamięci Komputerów Osobistych
P-code 1.pseudocode , 2.P-kod (w technologii programowania)
PCR ,Pen Character Recognition rozpoznawanie pisma ręcznego
PCS, Personal Communications Services usługi komunikacji osobistej
PC-standard peripheral ports porty urządzeń peryferyjnych standardu PC
PCT, Private Communication Technology mechanizm bezpiecznych transakcji komercyjnych firmy Microsoft
PCU, Peripheral Control Unit jednostka sterująca urządzenia zewnętrznego, peryferyjnego
PCX file plik PCX
PDA (personal digir assistant) cyfrowy asystent osobisty PDA : PDA
PDF Presets zdefiniowanie ustawienie PDF : PDF-Vorgaben
PD, Public Domain ogólnie dostępny , publiczny
PDA, Personal Digital Assistant osobisty asystent cyfrowy (palmtop + pager)
PDC, Primary Domain Controller cyfrowy sterownik procesu
PDC, Process Digital Controller cyfrowy sterownik procesu
PDE, Personal Digital Entertrainment osobista rozrywka cyfrowa
PDF, Portable Document Format format PDF, przenośny format dokumentów
PDL, Page Description Language język opisu strony
PDL, Physical Layer Device urządzenie warstwy fizycznej
PDL, Procedure Definition Language język programowania PDL, definicji procedur
PDL, Program Design Language język projektowania programów
PDN, Public Data Network publiczna sieć danych, sieć danych publicznych
PDP, Parallel Data Processing proces równoległej transmisji danych
PDP, Plasma Display Panel plazmowy ekran panelowy
PDS, Plant Design System komputerowe projektowanie terenów zieleni
PDU, Protocol Data Unit segment SIP
PD, peripheral device urządzenie zewnętrzne, urządzenie peryferyjny, urządzenie wejścia-wyjścia
PDA, parallel disk array tablica dysków równoległych
PDA, poesronal digital assistant podręczny komputer, którego system operacyjny jest przystosowany do współpracy z elektronicznym pisakiem
PDF, portable document format format dokumentu przenośnego
PDF, printer description file plik opisu drukarki
PDM, pulse-duration mopdulation modulacja czasu trwania impulsu, modulacja szerokości impulsu
PDN, packet data network sieć pakietów danych
PDN, public data network publiczna sieć danych
PD, parallel database query metoda zapytań równoległych
Peacock producent sprzętu
peak wyglądać szpiczasto,wartość szczytowa : Spitzenwert
peak (peak hours) szczyt : Hauptzeit
peak current wartość szczytowa prądu : Scheitelstrom
peak flux density maksymalna gęstość density : maximale Flussdichte
peak load obciążenie szczytowe : Spitzenbelastung
peak performance szczytowa wydajność : Spitzenleistung
peak period czas szczytu : Spitzenzeiten
peaking podnoszenie : Anheben
Pearl język programowania
peep piszczenie, piszczeć : piepen
peer-to-peer network sieć z równouprawnionymi stacjami (sieć "każdy z każdym") : Peer-to-peer Netzwerk
peer-to-peer technology technologia peer-to-peer : Peer-to-peer Technologie
pegboard tablica przełącznikowa
pel piksel
pellet kulka : Kügelchen
pellucit przejrzysty : durchsichtig
pen-feather resor dociskowy
pen pióro : Zeichenstif
pen-name pseudonim autora : Künstlername
pen tool pióro : Zeichenstif-Werkzeug
pen-PC komputer wyposażony w pióro elektroniczne : Stiftcomputer
pencil ołówek : Bleistif
pencil tool narzędzie :ołówek : Bleistif-Werkzeug
pending oczekujący, obecny, rodzimy : anstehend
pendulum wahdło : Pendel
Penpoint system operacyjny dla notebooków
pentade grupa piątkowa : Fünffegruppe
pentagon pięciokąt : Fünfeck
Pentium procesory firmy Intel
per port status stan dla każdego portu : Status je Port
percentage stawka procentowa, prowizja
percentage reliability procentowa pewność działania : prozedurale Betriebssicherheit
perceptibility rozpozanwalność : Erkennbarkeit
perforator dziurkacz : Locher
performance, power , throughput wydajność, przerób ,moc , przepustowość: Lesitung, Durchsatz
performance characteristics charakterystyka pracy, dane techniczne : Leistungsdaten, Kennwerte
performance feature funkcja zwiększająca wydajność: leistungssteigernde Funktion
performance monitor monitor wydajności : Performance-Monitor
performance test test wydajności : Lesitungstest
perimeter obwód : Umfang
period okres,cykl : Zeitraum
periodic function funkcja cykliczna : periodische Funktion
peripheral peryferyjny : Peripherie-, peripher
peripheral device urządzenie zewnętrzne, peryferyjne
peripheral equipment urządzenie peryferyjne : periphere Geräte
peripheral interface adapter adapter złącza peryferyjnego : Peripherie-Schnittstellenadapter
peripheral memory pamięć zewnętrzna : externer Speicher
peripheral unit urządzenie peryferyjne : Peripherie Einheit
peripherals peryferia : peripherie Geräte
periphery peryferia, obwód, obrzeże
permanence trwałość, stałość : Städigkeit
permanent stały, trwały : permanent
permanent data dane stałe : unveränderlichen Daten
permanent memory pamięć stała : Permanentspeicher
permissible dopuszczalny : zulässig
permission zgoda, pozwolenie : Erlaubnis
perpendicular prostopadły : Senkrechte
perpetual bieżący : laufend
persitance poświata : Nachleuchten
personal osobisty : persönlich
personal data transfer przekazywaniedanych osobowych : Übermittlung personenbezogener Daten
perspective perspektywa,perspektywiczny : Perspektive, perspektivisch
PE ,Promotional Edition wydanie promocyjne
peak 1.dochodzić do szczytu, 2.szczyt, wierzchołek, wartość szczytowa, 3.szczytowy, maksyamlny
peak output najwyższa wydajność
peak performance wydajność szczytowa , maskymalna
peak period okres szczytu
peak - to - peak międzyszczytowe
PEARL, Process and Experiment Automation Realtime Language język programowania PEARL, do automatyzacji procesów technologicznych i doświadczeń w czasie rzeczywistym
peak serial number numer seryjny pakietu
peculiar osobliwy, szczególny
peculiarity właściwość, cecha wyróżniająca
pedagogic algorithmic language język programowania PAL, algorytmiczny do nauczania
pedal buffer bufor kaskadowy
pedal keyboard klawiatura buforem kaskadowym
pedestal obudowa wieżowa
pedestal level poziom wygaszania
peek pobranie, instrukcja peek
peekaboo (peephole) card karta przezierna
peep-hole optimization optymalizacja lokalna programu
peer równorzędne, równoprawne
peer backbone networks równorzędne sieci szkieletowe
peer processes procesy równorzędne
peer to peer technology technologia równorzędna
peer-to-peer równorzędny, typu "każdy z każdym"
peer-to-peer local areas network lokalna sieć równorzędna, bezserwerowa, sieć stacji równoważnych
peer-to-peer network sieć typu "każdy z każdym", węzłów równoważnych
peer-to-peer networking sieć równorzędna
pel piksel
pen pióro , pisak, końcówka pisząca
pen computer komputer pisakowy
pen plotter ploter pisakowy
pendant node wierzchołek wiszący sieci
pending interrupt przerwanie oczekujące, odłożone
pending job zadanie oczekujące, praca zawieszona
pending request żądanie oczekujące na spełnieni, zgłoszenie oczekujące, odłożone
pending task zadanie nie załatwione
penetrate przenikać , wnikać
penetration wnikanie, penetracja , przenikanie
penetration CRT kineskop penetracyjny
penrecorder rejestrator piórowy
Pentium nazwa procesora seri 586 firmy Intel
penumbers półcień (grafika komputerowa)
per port status stan dla każdego portu
percent sign znak procesu
percentage point punkt procentowy
percentage value wartość procentowa
percentile percentyl , centyl
perceptron perceptron
PE-recording, Phase Encoding recording zapis dwufazowy, z kodowaniem fazy
perfect 1.doskonalić, udoskonalać, 2.doskonały
perfect information game gra z pełną informacją
perfect non-linear function funkcja doskonale nieliniowa
perfect secrecy poufność doskonała
perfectly doskonale perfekcyjnie
perforated tape taśma dziurkowana, perforowana
perforations perforacja, dziurkowanie
perforator urządzenie do perforacji taśmy papierowej, dziurkarka, perforator
perform wykonywać, czynność, rozkaz ,spełniać
performance 1.wydajność, 2.wykonanie, 3.osiągnięcie
performance coefficient współczynnik wydajności
performance collection zbieranie danych o wydajności
performance comparison porównanie wydajności
performance evaluation ocena działania systemu, oszacowanie wydajności
performance impact ujemny wpływ na wydajność, obniżenie wydajności
performance loss, penalty utrata, spadek wydajności
performance specification wymagania eksploatacyjne
perimeter 1.obwód, 2.granica, krawędź , 3.obwodowy, 4.graniczny
perimeter network sieć graniczna
period 1.okres, cykl, 2.kropka
periodic error błąd okresowy
periodical budget budżet okresowy
peripheral 1.urądzenie peryferyjne, 2.zewnętrzny , peryferyjny
Peripheral Array Processor, PAP peryferyjny procesor macierzowy
peripheral buffer bufor zewnętrzny, peryferyjny
Peripheral Component Interconnect (PCI) połączenie komponentów zewnętrznych
Peripheral Control Unit (PCU) jednostka sterująca urządzenia peryferyjnego, zewnętrznego
peripheral controller sterownik urządzenia zewnętrznego
peripheral device urządzenie zewnętrzne peryferyjne
peripheral drive sterownik urządzenia peryferyjnego
peripheral equipment, facilities wyposażenie, urządzenia peryferyjne, zewnętrzne, sprzęt zewnętrzny, peryferyjny
peripheral interchange program program współpracy z plikami
peripheral interface sprzęg urządzenia zewnętrznego, peryferyjnego
Peripheral Interface Adapter (PIA) karta adapter interfejsu z urządzeniem peryferyjnym
peripheral interface channel kanał łączący z urządzeniem zewnętrznym
peripheral interrupt przerwanie od urządzenia zewnętrznego, peryferyjnego
peripheral limited ograniczony możliwościami urządzeń peryferyjnych, zewnętrznych
Peripheral Processing Unit (PPU) zewnętrzna jednostka przetwarzająca, procesor zewnętrzny
peripheral processor procesor zewnętrzny, peryferyjny
peripheral property cecha urządzenia zewnętrznego
peripheral slot gniazdo urządzenia zewnętrznego
peripheral software driver sterownik urządzenia zewnętrznego, peryferyjnego
peripheral storage pamięć zewnętrzna, zewnętrzne urządzenie pamiętające
peripheral transfer przesyłanie do urządzenia zewnętrznego
peripheral unit jednostka zewnętrzna , peryferyjna
peripheral vision peryferyjny obszar widzenia
peripheral-bound program program zależny od prędkości działania urządzenia zewnętrznych, związany z urządzeniami zewnętrznymi
peripheral - limited ograniczony możliwościami urządzeń zewnętrznych
peripherals control unit, peripherals controller jednostka sterująca urządzenia zewnętrznego, peryferyjnego
perishable psujący się, nietrwały
PERL, Practical Extraction and Reporting Language język praktycznych wykazów i raportów, język skryptowy obsługi aplikacji CGI
permanent connection połączenie stałe
permanent data file plik permanentny (z danymi stałymi)
permanent dynamic memory trwała pamięć dynamiczna
permanent error, hard error błąd trwały, stały
permanent failure uszkodzenie trwałe
permanent fault błąd regularny, niesprawność stała
permanent file plik stały, permanentny
permanent memory storage pamięć trwała , nieulotna
permanent property cecha trwałą
permanent swap file stały plik wymiany
permanent virtual call stałe połączenie wirtualne
permeability przenikalność
permeable przenikalny, przepuszczalny
permissible dopuszczalny, dozwolony, możliwy
permissible error błąd dopuszczalny
permissible limit granica dopuszczalna
permission przyzwolenie, zezwolenie, uprawnienie, upoważnienie
permissible error błąd dopuszczalny
permissible limit granica dopuszczalna
permission przyzwolenie, zezwolenie, uprawnienie, upoważnienie
permission denied brak praw dostępu, upoważnienia, upoważnienia, zezwolenia
permit pozwalać, zezwalać , umożliwiać
permit access możliwość przyłączenia, włączenia
permutational (permuted) index indeks permutacyjny, słów kluczowych
perpendicular pionowy, prostopadły
perpetual nieprzerwany, ciągły, nieustający
persistence through inheritance trwałość poprzez dziedziczenie
persistence through reachability trwałość poprzez osiągalność
persistence, persistency 1.poświata , 2.trwałość
persistent identifier trwały identyfikator
persistent object store skład trwałych obiektów
persistent prorgramming language język programowania z trwałością
persistent root korzeń trwały
persistent state information trwałe informacje o stanie
persistent variable trwała zmienna
personal analog computer analogowy komputer osobisty
personal annotations osobiste adnotacje
Personal Communications Services (PCS) usługi komunikacji osobistej
personal computer disk operation system mikrokomputerowy system operacyjny PC-DOS
personal computer network sieć komputerów osobistych
Personal Computer, PC komputer osobisty
personal data base osobista baza danych
Personal Digital Assistant, (PDA) osobisty asystent cyfrowy
personal disclosure ujawnienie personalne
personal home page witryna osobista
Personal Identification Code, (PIC) osobowy kod identyfikacyjny
Personal Identification Device (PID) urządzenie identyfikacji osobistej, pozwalające na identyfikację osób
Personal Identification Number (PIN) osobisty numer identyfikacyjny
Personal Information Manager (PIM) zarządca informacji osobistych
personal library biblioteka użytkownika, osobista
personalize dostosowywać do potrzeb użytkownika
personalizing ustawienie według osobistych upodobań
perspective correction korekta perspektywy
perspective division dzielenie perspektywiczne
perspective projection rzutowanie perspektywiczne
PERT network harmonogram sieciowy
PERT, Program Evaluation and Review Technique metoda optymalizacji PERT
pertinency odpowiedniość
pertinency factor współczynnik potrzeb do uzyskanych informacji, współczynnik odpowiedniości
perturb zakłócać <>
pessimistic estimation ocena, oszacowanie pesymistyczne
petabyte (PB) petabajt
petal printer drukarka rozetkowa
Petri net sieć Petriego (automat opisu algorytmów w postaci grafu zorientowanego)
peak szczyt, wartość szczytowa
peak clipper ogranicznik szczytów (sygnałów)
peak height 1.wysokość piku, 2.wartość w punkcie maksymalnym
peaking uwydatnianie (pewnych częstotliwości)
peak limiter ogranicznik szczytów (sygnałów)
peak - to - valley ratio stosunek amplitud największej do najmniejszej przebiegu zmodulowanego amplitudowo
PEARL, process and experimental automation realtime language język programowania PEARL, automatyzacji procesów technologicznych i doświadczeń w czasie rzeczywistym
pedagogic algorythmic language język programowania PAL, język algorytmiczny przystosowany do nauczania
peek pobranie, bajtu według adresu maszynowego
peakaboo card karta przezierna
peekaboo system system wyszukiwania informacji zarejestrowanych na kartach dziurkowanych
peep-hole card karta przezierna
peer równoprawny
peer backbone network równorzędne sieci szkieletowe
peer-entity authentication legalizacja stacji partnerskich
peer processes procesy równorzędne
peer-to-peer każdy z każdym
peer-to-peer communication komunikacja typu "każdy z każdym"
peer-to-peer multiprocessing wieloprzetwarzanie typu "każdy z każdym"
peer-to-peer network sieć typu "każdy z każdym"
pel, picture element element obrazu , piskel
PEM , provacy enhanced mail system utajnionej poczty elektronicznej wykorzystujący szyfrowanie z kluczem publicznym i kluczem prywatnym
PEN, public eletronic network publiczna sieć elektroniczna
pen pisak, element piszący w ploterach
pen computer komputer pisakowy
pending interrupt przerwanie oczekujące (na obsługę), przerwanie odłożone
pending reuest zgłoszenie oczekujące, zgłoszenie odłożone
pending task zadanie nie załatwione
pentop przenośny komputer osobisty wyposażony w pióro elektroniczne i możliwość rozpoznawania pisma ręcznego
penultimate stage przedostatni stopień (łączenia)
perceptron perceptron
PE-recording, phase-encoding recording zapis dwufazowy, zapis z kodowaniem fazy (na taśmie magnetycznej)
perforated card machine maszyna (licząco-) analityczna (do systemu kart dziurkowanych)
perforated tape taśma dziurkowana, taśma perforowana
perform wykonywać zadanie
performance 1.wykonanie, spełnienie, 2.osiągnięcie
performance coefficient współczynnik wydajności
performance evaluation ocena działania systemu
period 1.okres (czasu), 2.kropka (znak przestankowy)
periodic error błąd okresowy
period of delay czas oczekiwania
peripheral zewnętrzny, peryferyjny
peripheral buffer bufor zewnętrzny
peripheral component interconnection, peripheral component interface standard PCI, specyfikacja lokalnej szyny danych do obsługi podzespołów w komputerze
peripheral controller sterownik urządzenia zewnętrznego
peripheral control unit jednostka sterująca urządzenia zewnętrznego
peripheral device urządzenie zewnętrzne, urządzenie peryferyjne, urządzenie wejścia-wyjścia
peripheral equipment urządzenie zewnętrzne
peripheral interface interfejs urządzenia zewnętrznego
peripheral interface adapter adapter interfejsu urządzenia zewnętrznego
peripheral interface channel kanał łączący jednostkę centralną z urządzeniem zewnętrznym
peripheral interrupt przerwanie od urządzenia zewnętrznego
peripheral-limited ograniczony możliwościami urządzenia zewnętrznego
peripheral node węzeł końcowy
peripheral processor procesor zewnętrzny
peripheral prompt zgłoszenie konwersacyjne z urządzenia zewnętrznego
peripheral unit jednostka zewnętrzna, jednostka peryferyjna
PERL, practical extraction and report language język programowania PERL, język programowania łączący cechy języków C, BASIC, FORTRAN i in. , używany do tworzenia skryptów wspomagających zarządzanie systemem oraz służących do przetwarzania danych na potrzeby prezentacji w WWW
permanent trwały, stały
permanent error błąd trwały
permanent file plik stały
permanent memory , permanent stroage pamięć trwała
permanent virtual circuit stały obwód wirtualny, połączenie danego komputera z innym za pomocą sieci opartej na połączeniu
permutational index , permuted index indeks permutacyjny
persistence poświata ekranu, luminescencyjnego
personala sctivity center centrum działalności osobistej, komputer osobisty wyposażony w układy mulitmedialnej oraz zintegrowany z faksem i modemem
personal computer komputer osobisty
personal computer disk operating system dyskowy system operacyjny komputerów osobistych
personal digital assistant podręczny komputer, którego system operacyjny jest przystosowany do współpracy z elektronicznym pisakiem
personal identidfication code osobowy kod indentyfikacyjny
personal identidfication device identyfikator osobisty ,np. karta magentyczna
personal identidfication number osobisty numer identyfikacyjny, używany jako hasło
personal information manager zarządca informacji osobistych, pakiet programów o charakterze osobistej bazy danych
personal microphone mikrofon osobisty
PERT, project evaluation and review technique metoda PERT, technika przeglądania i szacowania przedsięwzięcia, metoda optymalizacji planowania i kontroli wykonawstwa projektów
pertinency odpowiedniość
pertinency factor współczynnik odpowiedniości
petabyte petabajt, 1PB = 1024 terabajty
PFM, pule-frequency modulation modulacja częstotliwości impulsów
PFS, physical file system fizyczny system plików
PFR, Portable Font Resource format czcionki dla HTML
PFS, Perfect Forward Secrecy dyskrecja doprowadzona do perfekcji (cecha metod szyfrowania protokołem Oakley)
PGP, pretty good privacy program szyfrujący PGP, wykorzystywany m.in. w sieci Internet do kodowania poczty
PgDn, PageDown "o ekran w dół"
PGML, Precision Graphics Markup Language język opisu grafiki wektorowej
PGP, Pretty Good Privacy algorytm kryptograficzny do e-mail
PgUp, Page Up "o ekran w górę"
phantom view widok przekrojowy : durchsichtige Darstellung
phase faza : Phase
phase alternation line fazowa zmiana linii (system PAL)
phase angle kąt fazowy : phase angle
phase characteristic charakterystyka fazowa : Phasenverhalten
phase detector detektor fazowy : Phasendetektor
phase deviation , phase excursion odchylenie fazowe : Phasenabweichung
phase distortion zniekształcenie fazowe : Phasenverzerrung
phase inverter cicruit układ odwracający fazę : Phasenumkehrschaltung
phase modulation modulacja fazowa : Phasenmodulation
phase opposition przeciwfaza : Gegenphase
phase reversal odwrócenie fazowe : Phasenumkher
phase shift przesunięcie fazowe : Phasenverschiebung
phase velocity prędkość fazowa : Phasengeschwindigkeit
phasing fazowanie : Phasenlage
phone telefon : Telefon
phone book telefon : Telefonbuch
phone line linia telefoniczna : Telefonleitung
phone support telefoniczna pomoc techniczna: telefonische Hilfe
phonetic output wyjście głosowe, audio : Sprachausgabe
phosphate fosforan
phosphorescent fosforoscencyjny
phosphorus fosfor
photo sensing mark znacznik optyczny : optisch abtastbare Marke
photo typing setting fotoskład : Fotosatz
photocell fotokomórka : Fotozelle
photodiode fotodioda : Fotodiode
photoelectric reader czytnik fotooptyczny : optischer Abtaster
photograph fotografować: fotografieren
photographic fotograficzny : fotografisch
photographic print śwaitłokopia (kopia na papierze światłoczułym)
photography zdjęcie, fotografia : Foto, Fotografie
photostatic copy fotokopia : Fotokopie
photographic print, phototype odbitka światłodrukowa : Lichtpause
physical fizyczny : physikalisch
physical characteristics parametry fizyczne : physische Parameter
physical layer warstwa fizyczna przkazu bitowego w modelu OSI : Bitübertragungsschicht
physical quantity wielkość fizyczna : physikalische Größe
phase error błąd fazowy
phase jitter rozsynchronizowanie fazowe
phase library biblioteka faz
Phase Locked Loop, PLL pętla synchronizacji fazowej
phase modulation modulacja fazowa
phase shift przesunięcie fazowe
phased change-over wymiana etapoami
Phase-Encoding recording, PE recording zapis dwufazowy, kodowaniem fazy
PHIGS, Programmer′s Hierarchical Interactive Graphics Standard hierarchiczny, interaktywny standard graficzny dla programistów
phone book spis telefonów, książka telefoniczna
phone connector złącze słuchawkowe
phone number numer telefonu
phone phreaking nielegalne uzyskiwanie połączeń telefonicznych
phone support telefoniczna pomoc techniczna
Phong shading cieniowanie Phonga
phosphor coating pokrycie luminoforem
phosphore efficiency sprawność, wydajność luminoforu
phosphor -dort screen ekran mozaikowy
photo attachment przystawka fotograficzna
PhotoCD nośnik fotograficzny na płycie CD. PhotoCd
photocell fotokomórka
photocopier fotokopiarka
photodiode fotodioda, dioda fotoelektryczna
photoelectric reader czytnik fotoelektryczny
photoelctric sensing odczytywanie fotoelektryczne
photographic images reprodukcje fotografii, obrazy fotograficzne
photographic storage pamięć fotograficzna
photolitography fotolitografia
photomapping odwzorowanie fotografii
photometer fotometr
photopic luminous efficiency function funkcja fotopii
photoplotter fotoploter, fotokreślarka
photoreader fotoczytnik
photo-realistic colour barwy realistyczne , zbliżone do fotografii
photo-realistic rendering rendering fotorealistyczny
phototypsetter fotoskładarka
phototypesetting fotoskład
phrase indexing indeksowanie frazowe, za pomocą grup wyrazowych
phrase structure grammar gramatyka o strukturze frazowej
physical address adres fizyczny
physical block number numer bloku fizycznego
physical characteristics parametry fizyczne
physical communication komunikacja fizyczna
physical data base fizyczna baza danych
physical device urządzenie fizyczne
physical drive dysk fizyczny
physical fault niesprawność fizyczna
physical identifier identyfikator fizyczny
physical layer warstwa fizyczna
Physical Layer Device, PLD urządzenie warstwy fizycznej
physical layer protocol protokół fizyczny
physical layout rozmieszczenie fizyczne
physical level processing przetwarzanie na poziomie fizyczne
physical link kanał fizyczny transmisji danych
physical link control sterowanie łączem na poziomie fizycznym
physical lock blokada twarda
physical locking blokowanie fizyczne
physical media nośnik fizyczny
physical memory pamięć fizyczna
physical parameter parametry fizyczne
physical record zapis fizyczny
physical schema schemat fizyczny
physcial security ochrona fizyczna
physical storage pamięć fizyczna
physical topology topologia fizyczna
physical unit jednostka fizyczna
physical unit number numer urządzenia fizycznego
phantom circuit obwód pochodny, tor pochodny
phase faza
phase alternation line standard kodowania sygnału wizyjnego telewizji kolorowej
phase delay opóźnienie fazowe
phase deviation dewiacja fazy
phase-encoding recording zapis dwufazowy, zapis z kodowaniem fazy (na taśmie magnetycznej)
phase jitter rozsynchronizowanie fazowe
phase lead wyprzedzenie fazowe
phase locked loop pętla synchronizacji fazowej
phase marigin zapas fazy
phase modulation modulacja fazowa
phase shift przesunięcie fazowe
phase-shift keying kluczowanie z przesuwem fazy
phosphor - dot screen ekran mozaikowy
Photo CD 1.dysk do przechowywania zdjęć, 2.odtwarzacz do wyświetlania na ekranie telewizora zdjęć z dysku PhotoCD
photocell komórka fotoelektryczna, fotokomórka
photodiode fotodioda
photoelectric cell komórka fotoelektryczna , fotokomórka
photoelctric reader czytnik fotoelektryczny
photolitography fotolitografia
Photo Motion programowa metoda kompresji obrazów wideo opracowana przez firmę IBM
phototelegraphy telegrafia kopiowa, telegrafia faksymilowa, symilografia, fototelegrafia
phototypesetting skład fotograficzny, fotoskład
Photo YCC technika kompresji obrazów na dyskach Photo CD, stonowana przez firmę Kodak
phrase wyrażenie, zwrot
phrase indexing indeksowanie za pomocą grup wyrazowych, indeksowanie frazowe
physical address adres fizyczny
physical communication komunikacja fizyczna
physical device urządzenie fizyczne
physical file system fizyczny system plików
physical layer warstwa fizyczna (modelu referencyjnego ISO
physical medium dependence fizyczne uzależnienie nośnika, standard opracowany dla sieci FDDI, wykorzystujący do transmisji danych diody świecące i wielopasmowy światłowód
physical model model fizyczny
pick-up voltage napięcie rozruchu : Ansprechspannung
pico cell pikokomórka : Picozelle
picker arm wysięgnik, łapa
picture obraz : Bild
picture message wiadomość graficzna : Bildmitteilung
picture resolution rozdzielczość obrazu : Bildauflösung
picture transmission transmisja obrazu : Bildübertragung
picture tube kineskop : Bildröhre
pie chart wyres kołowy : Tortendiagramm
PIF Editor edytor PIF : PIF-Editor
PIM (personal information manager) oragnizator osobisty : PIM
PIN (personal identification number) kod PIN : PIN
piercer wiertło
Pilot nazwa języka programowania
pin styk : Stecker
pin board tablica przełączeniowa
pin carriage karetka, wózek trzpieniowy plotera : Stiftwagen
pin feed platen device prowadnica z wałkiem kolczastym : Stachelwalzenführung
pinion zębnik : Ritzel
pinion-feather resor zamachowy : Schwungfeder
pinout układ styków : PIN-Belegung
Pinwriter nazwa drukarki igłowej firmy NEC
PIO Mode 4 PIO Tryb 4 : PIO-MOdus-4
pipeline potok : Pipeline
piping potokowanie, strumieniowanie poleceń : Piping
piston tłok : Kolben
piston-rod tłoczysko : Kolbenstange
piston-stroke skok tłoka : Kolbenhub
pitch skok, podziałka : Abstand
pits zagłębienia w nośniku płyty CD : Vertiefungen
pivot czop, uchwyt : Angel
pivot table tabela przestawna : Pivot-Tabelle
pixel punkt obrazu, pixel: Pixel, Bildpunkt
pixel desnity gęstość punktów obrazu (rozdzielczość) : Bildpunktdichte
pixel pitch rozstaw pikseli: Pixelabstand
pixel processor procesor graficzny : Grafikprozessor
pi character ozdobnik, znak ozdobny np. (*)
PIA, Peripheral Interface Adapter karta interfejsu z urządzeniem zewnętrznym
PIC, Personal Intelligent Communication inteligentna komunikacja własna
PIC, Picture Image Compression system kompresji obrazu
pica cycero, pica
pica mode tryb druku o gęstości 10 zn/cal
pi-cell polaryzator
pick 1.wybierać, 2.wybieranie, dorabianie, 3.wskaźnik
pick aperture okno wskazania
pick device czujnik graficznego urządzenia wejściowego
pick file plik wybiórczy
pick identifier identyfikator wybierania
picker program do wybierania, "wybierak"
pick-highlight cycle
pickup reel, take-up reel szpula , rolka nawijająca
PICS, Platform for Internet Content Selection wybór protokołów d0 platformy internetowej
pictorial diagram schemat obrazkowy, obrazowanie poglądowe , zobrazowanie podglądowe
pictorial information 1.informacja graficzna, informacja w postaci graficznej, 2.informacja poglądowa
pictorial outline zarys , kontur graficzny
pictorial representation reprezentacja graficzna
picture 1.obraz ,zobrazowanie, 2.wizja, 3.rysunek, ilusrtracja
picture alignment dostrojenie obrazu
picture beam strumień obrazu
picture description instruction rozkaz opisu obrazu
picture element, pixel, display element element obrazu
picture field pole obrazu
picture generation kształtowanie, formowanie, tworzenie obrazu
Picture Image Compression (PIC) ,image compression kompresja obrazu
picture switch przełącznik postaci
picture transmission transmisja obrazu
picture tube kineskop
PID, Personnal Identification Device urządzenie identyfikacji osobistej
pie chart (plot) wykres kołowy, "tortowy"
pie slice wycinek wykresu kołowego
piece część element , kawałek
Pierce operation operacja Pierc′a, logiczna NOR
PIF, Program Information File plik startowy PIF z informacjami dla programu
piggyback acknowledgement potwierdzenie nakładane
piggyback card karta nakładana
piggyback entry wejście "na nakładkę"
pilot card karta sterująca
pilot project projekt pilotażowy
pilot relay przekaźnik kontrolny
pilot system 1.eksperymentalna wersja systemu, prototyp, 2.okrojona wersja systemu, 3.system pilotażowy
pilot tape taśma sterująca
piloting opracowanie prototypu, modelowanie, pilotaż
PIM, Personal Information Manager zarządca informacji osobistych
pin końcówka, wyprowadzenie , styk, bolec
pin assignment przyporządkowanie wyprowadzenia
pin balance wyrównanie zniekształcenia poduszkowatego
pin compatible zgodność wyprowadzeń, końcówek
pin designation oznaczenie wyprowadzenia
pin edge connector stykowe łącze krawędziowe
pin grid array obudowa z matrycą końcówek
PIN, Personal Identification Number osobisty numer identyfikacyjny
pinboard tablica połączeń
pinch roller wałek prowadzący
pincushion poduszka zniekształceń na monitorze
pincushion distortion zniekształcenie poduszkowane
PING, Packet InterNet Grouper 1.pakietowy poszukiwacz internetowy,2.sprawdzenie istnienie adresu w sieci
pinout układ styków
PIO, Parallel Input/Output równoległe we/wy
PIP , Picture In Picture obraz w obrazie, podgląd obrazu
pipe, pipeline potok, kanał , łącze
pipeline (pipelining) processing 1.przetwarzanie potokowe procesów, 2.przetwarzanie zakładkowe sygnałów
pipeline burst cache potokowa pamięć podręczna z transmisją seryjną
pipeline chaining łańcuchowanie potoków
pipeline computer komputer potokowy
pipeline latency opóźnienie potoku
pipeline processing unit jednostka przetwarzania potokowego
pipeline register rejestr potokowy
pipeline system system przetwarzania potokowego
pipeline-burst-synchronous cache pamięć podręczna z synchronicznym, potokowym przesyłaniem pakietów
piping potokowanie, strumieniowanie, praca potokowa
PIPO, Parallel Input/Parallel Output równoległe wejście/równoległe wyjście
piracy, software piracy piractwo
pirate 1.pirat komputerowy, 2.wytwarzać kopie pirackie
pirate copy kopia piracka
pirate software oprogramowanie pirackie
PISO, Parallel Input/Serial Output równoległe wejście / szeregowe wyjście
pitch 1.przedziałka, skok, 2. kąt przechylenia
pitfall pułapka
pivot sworzeń
pivot table tabela przestawna
pix obrazek
pix tube lama obrazowa, kineskop
pixel coordinates współrzędne piskelowe
pixel operations operacje na pikselach
pixel perfection perfekcja pikselowa
pixel picture element element obrazu, piksel
pixel pitch rozstaw pikseli
pixel, picture element punkt obrazu, piksel
pixmap mapa pikselowa
PITF, Portable Job Ticket Format biletowy przesył portowym, następca formatu PDF
PIA, peripheral interface adapter adapter interfejsu urządzenia zewnętrznego
PIC, personal identification code osobowy kod identyfikacyjny
pick wybieranie , dobieranie
pick device urządzenie wskazujące
pictorial obrazowy, poglądowy
pictorial carrier częstotliwość nośna wizji
pictorial representation reprezentacja graficzna
picture 1.obraz, zobrazowanie, 2.szablon
picture element element obrazu, piksel
picture field pole obrazu
PID, personal information device identyfikator osobisty (np. karta magnetyczna)
pie chart wykres kołowy
PIF, program information file plik opisu programu, zbiór opisu programu (w środowisku Windows)
piggyback nakładany
pilot card karta sterująca
piloting opracowywanie prototypu ,modelowanie
PIM, personal information manager zarządca informacji osobistych, pakiet programów o charakterze osobistej bazy danych
PIM, protocol independent multicast rozsyłanie grupowe nienależne od protokołu
pin 1.końcówka, wyprowadzenie, 2.igła , szpilka, np. odczytująca dziurkę karty
PIN , personal identification number osobisty numer identyfikacyjny (używany jako hasło)
pin-cushion distortion zniekształcanie poduszkowate (obrazu)
p-i-n diode dioda p-i-n
p-i-n photodiode fotodioda p-i-n
pin-to-gate ratio liczba końcówek przypadająca na jedną bramkę
PIO, parallel input-output układ równoległego wejścia-wyjścia
PIO, programmable input-output programowalny układ wejścia-wyjścia
PIO programmable input-output device programowalny układ obsługi wejścia - wyjścia
pipe(line) potok
pipelined potokowy
pipeline processing 1.przetwarzanie potokowe (procesów), 2.pretwrzanie zakładkowe (sygnałów)
pipeline processing unit jednostka przetwarzania potokowego
pipeline processor procesor przetwarzania potokowego
pipeline system system przetwarzania potokowego
pipelining , piping 1.przewarzanie potokowe (procsów), 2.przetwarzanie zakładkowe (sygnałów)
pitch skok,podziałka
pitfall pułapka
pixel, picture element element obrazu, piskel
pixels per inch piksele na cal
PKC, public key cryptosystem (asymetryczny) system kodowania informacji, klucz kodowy jest ogólnie dostępny ,a klucz dekodowy jest kluczem prywatnym
PKI , Public Key Infrastructure klucze publiczne zabezpieczeń komercyjnych aplikacji
PL/1 język programowania
place umieścić, umieść: platzieren
place in operation uruchomić : in Betrieb nehmen
place value wartość pozycji : Stellenwert
placement układ, ułożenie : Anordnung
plain paper zwyczajny papier : gewöhnliches Papier
plain text tekst odkryty : Klartext
plan ,scheme, sketch plan, projekt,projektować, planować : Plan,entwerfen, Ebene
plan view rzut pionowy,widok z góry : Grundriss
plane coordinates płaszczyzna : ebene Koordinaten
plane curve krzywa płaska
plane geometry planimetria : Ebenegeometrie
planish wygładzać : glätten
planning department dział planowania : Planungsabteilung
plasma screen ekran plazmowy : Plasmabildschirm
plastic plastyczny : plastisch
plastic foil folia sztuczna : Kunstoff-Folie
plate anoda, płytka : Anode
plated thin film media płyta z cienkiej folii metalowej : Meetalldünnfilm-Platte
platen wałek maszyny do pisania : Schreibewalze
platform plaftorma : Plattform
plausibility wiarygodność : Glaubwürdigkeit
plausibility check kontrola zrozumiałości,zgodności : Plasibilitätskontrolle
play gra,przestrzeń : Spiel
playback odtwarzanie : Wiedergabe
playback voltage napięcie odczytu : Lesespannung
Please register Proszę się zarejestrować, Prosimy o rejestrację : Bitte lassen Sie sich registrieren, Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten ein
Please stand by or manually go to the new location Za chwię nastapi przekierowanie, jeśli tak się nie stanie, proszę podać nowy adres : Sie werden gleich vebunden, oder, falss nicht funktioniert, geben Sie bitte neue Adresse ein
Please update your bookmarks to this webpage Zaktualizuj swoje linki do tej strony : Bitte ändern Sie Ihre Lesezeichen/Favoriten
Please register as a user Prosimy o rejestrację jako użytkownik: Bitte lassen Sie sich als Benutzer registrieren
pliability giętkość, elastyczność : Biegsamkeit
pliable elastyczny : biegsam, nachgiebig
plonk plonk : Plonk
plot przedstawić graficznie : graphisch darstellen
plotter ploter : Plotter
Plug and Play capability możliwości Plug and Play : Plug and Play-Fähigkeit
Plug and Play expendability możliwości rozbudowy z wykorzystaniem funkcji Plug and Play : Plug and Play-Erweiterungsmöglichkeit
Plug and Play support obsługa funkcji Plug and Play : Plug and Play - Unterstützung
Plug and Play, Plug and Pray podłącz i módl się : Plug and Pray
Plug and Play installation instalowanie typu Plug and Play: Plug and Play-Installation
plug-compatible zgodny sprzętowo : steckerkompatibel
plug-in moduł dodatkowy, plugin, wtyczka : Plug-in
plug-in board płytka wymienna : Steckkarte
plug-in card karta rozszerzająca : Einschubkarte
plug-in module moduł wtykowy : Einsteckmodul
plug-in subassembly podzespół wtykowy : steckbare Einheit
plug-in unit jednostka wtykowa
plumbago grafit : Graphit
PL/M, Programming Langauge for Microprocessors język programowania dla mikroprocesorów
PLA, Programmable Logic Array programowalna matryca logiczna
place umieścić , usytuować
place value wartość pozycji
placeholder znak-wypełniacz, symbol zastępczy, miejsce na
placeholder drive napęd nieużywany
placement położenie, rozmieszczenie np. tekstu na wydruku
plain aper zwykły papier
plain text tekst otwarty
plain writing pismo czytelne/font>
plaintext tekst jawny, otwarty, zwykły
planar 1.płaski, leżący na płaszczyźnie, planarny, 2.metoda planarna
planar graph graf planarny
plane 1.płaszczyzna, warstwa, 2.płat, płyta np. pamięci rdzeniowej
plane frame ramka matrycy ferrytowej
planner organizator
plant 1.pułapka, podkładka, 2.arodek., 3.automodyfikacja programu, 4. wyposażenie komunikacyjne, 5.umieszczać , alokować
plasma display, panel, plasma-panel display wyświetlacz ekranu, monitor plazmowy
plate .1płytka, tabliczka, 2.plasowanie elementu obrazu , 3.półka
plated wire memory drutowa pamięć magnetyczna
platen roller wałek
plater, plater talerz dysku
platform platforma sprzętowa, programowa
platform independence niezależność od platformy
play back odtwarzać wcześniej zapisaną informację, odtwarzanie nagranej wiadomości
playback head, read head, access head głowica odczytu, odtwarzająca
playback rate scale factor współczynnik skalowania szybkości odtwarzania
playback sequence odtwarzana sekwencja
playback speed szybkość odtwarzania
playback string odtwarzany ciąg tekstowy
player odtwarzacz
playlist lista odtwarzania
playware oprogramowanie techniczne
PLC, Power Line Carrier nośna linii zasilającej, energetyczna linia transmisyjna
PLCF, Physical Layer Convergence Function umożliwia warstwie DQDB konwersję na różne media
PLCP, Physical Layer Convergence Protocol protokół konwersji PLCF
PLD, Programmable Device programowalny układ loigiczny
PLGA, Plastic Land-Grid Array elastyczna matryca siatkowa
Programming Language I język programowania PL/I
plot kreślić, wykreślać, 2.wykres
plotter driver sterownik plotera
ploter pen pióro plotera
plotter step, size skok plotera
ploter, graph ploter, X-Y plotter ploter ,kreślak
plotting board deska urządzenia rysującego, wyjściowego
plotting head głowica plotera
plotting mode tryb kreślenia
plotting speed szybkość kreślenia, działania plotera
PLP, Packet Level Protocol protokół zarządzania pakietami
plug 1.moduł, wkładka, 2.wtyczka, wtyk
plug adapter adapter do wtyczki
plug and play, PnP, P&P połącz i pracuj, standard technologii sprzętowej PnP
plugboard tablica programowa, połączeń
plug-compatible zgodny mechanicznie, sprzętowo
plug-compatible hardware sprzęt zgodny, standardowy
plug-compatible manufacturer producent urządzeń zgodnych sprzętowo
plugging chart schemat połączeń, rysunek tablicy połączeń
plug-in wtyczka, dodatek, wstawka, moduł dodatkowy, rozszerzenie
plug-in card karta rozszerzeń, wymienna
plug-in component komponent modularny
plug-in socket gniazdko wtykowe
plug-in unit moduł ,człon wymienny
plug-to-plug compatibility zgodność sprzętu bez specjalnego dodatkowego wyposażenia
plumbing oprzyrządowanie, infrastruktura
plus, plus sign znak plus
plus-one instruction rozkaz n+1 operandowy, rozkaz n+1 słowny
PLV, Production Level Video typ kompresji wideo
PL/I, programing language one język programowania PL/I, język programowania wysokiego poziomu łączący w sobie cechy języka Fortran i języka Cobol
PLA, programmed logic array programowany zespól logiczny, programowana tablica logiczna
place umieścić
plain zwykły, prosty , nieszyfrowany
plain language message wiadomość nieszyfrowana
plain text tekst jawny, w postaci niezaszyfrowanej
Plan, problem language anakyser język programowania Plan
plane płat (pamięci ferrytowej)
plasma display wyświetlacz plazmowy
plate płyta ,płytka
plated (printed) circuit obwód drukowany na płytce izolacyjnej
plated wired memory drutowa pamięć magnetyczna
platforma platforma (sprzętowa lub programowa), sprzęt lub oprogramowanie narzucające normy
platform independence niezależność od platformy (sprzętu komputerowego lub oprogramowania)
platter dysk
playback odtwarzanie nagranej informacji
playback control sterowanie odtwarzające, sterowanie repetycyjne
playback head głowica odczytu
PLD, programmable logic device układ PLD, programowany układ logiczny
PLL, phase locked loop pętla synchronizacji fazowej
PL/M , programming language for microcomputers język programowania PL/M
plot wykres, wykreślać
plotter ploter, pisak x-y
plug 1. wkładka , moduł, 2.wtyk, wtyczka
plug nad go włóż i działaj (przez zastosowanie wymiennych kart)
plug and play włącz i pracuj, włącz i używaj (określenie przyjaznego oprogramowania i sprzętu)
plugboard tablica programowa
plug-compatible zgodny mechanicznie, kompatybilny mechanicznie
pluggable wkładany (element)
plug-in wtyczka, dodatkowy moduł programowy, rozszerzenie
plug-in unit moduł , jednostka wkładalna, człon wymienny
PLV, production level video cyfrowy obraz najwyższej jakości w technologii DVI
PM, phase modulation modulacja fazowa
PMD, physical medium dependence fizyczne uzależnienie nośnika, standard opracowany dla sieci FDDI, wykorzystujący do transmisji danych diody świecące i wielopasmowy światłowód
PMOS, p-channel MOS (structure) (struktura) MOS z kanałem typu p
PM, Physical Medium medium fizyczne np. kabel
P-M, Point-to-Multipoint połączenie z wieloma węzłami (multicast, broadcast, rozsiewcze, np. komórkowe
PMPO, Peak Music Power Output międzyszczytowa wyjściowa moc muzyczna
PMS, Pantone Matching System system dopasowania kolorów firmy Pantone
PNNI, Private NNI prywatne NNI
PnP, Plug&Play "włącz i używaj", "podłącz i pracuj", technologia minimalizacji obsługi sprzętu
PNS, Point-to-point tunneling protocol Network Server serwer sieciowy z punktowym protokołem tunelowym
pneumatic pneumatyczny : pneumatisch
pocket kieszeń : Tasche
pocket computer komputer kieszonkowy : Taschen-Computer
pod zespół elementów konstrukcyjnych : Gruppe von Bauteilen
point ,item punkt, przecinek w liczbie, szczyt, pozycja, wskazywać na : Punkt, zeigen auf
point of impact miejsce docisku : Aufschlagstelle
point of inflection punkt przegięcia : Wendepunkt
point of interection punkt przecięcia : Schnittpunkt
point of sale punkt kasowy
point plotting rysowanie punktowe : punktweises Aufzeichnen
point position miejsce przecinka : Kommastellung
point setting wstawienie przecinka : Kommaeinstellung
point shifting przesunięcie przecinka : Kommaverschiebung
point size stopień pisma : Schriftgröße
pointer wskaźnik : Zeiger
pointing device urządzenie wskazujące : Zeigegerät
point-to-point-protocol, PPP protokół dwupunktowy, protokół PPP : Punklt-zu-Punkt-Protokoll, PPP
polar coordinates współrzędne biegunowe : Polarkoordinaten
polepiece nabiegunnik : Polschuh
policy settings ustawienie zasad podziału zasobu : Policy-Einstellungen
Polish notation notacja polska, zapis Łukasiewicza : Umkehrnotation, polnische Schreibweise
poll sprawdzać cyklicznie : periodisch abfragen
polling technika odpytywania (np. faks) : Polling
polygon wielokąt regularny : Vieleck
polygon tool narzędzie zaznaczenia wielokątem regulranym : Polygon-Werkzeug, Vieleck-Werkzeug
polynomial wielomian: Polynim
polyphase current prąd wielofazowy : Mehrphasenstrom
polyvalent number liczba wieloznaczna : mehrdeutig Zahl
pooling zbieranie : Sammeln
pop napełniać : auffüllen
POP3 (Post Office Protocol Version 3) protkół POP3 : POP3, POP3-Protokoll
popular łatwy, popularny : populär
port złącze,port : Port
port mirroring dublowanie portów : Portspiegelung
port number numer portu : Anschlussnummer
port range zakres portów : Port-Bereich
port replicator replikator portów : Portreplikator
port security zabezpieczenie portów : Port(ab)siecherung
port switching przełączanie portów : Portumschaltung
port trunking trunking portów : Port-Trunking
portability przenośność : Portabilität
portable prznośny : tragbar
portable operating system interface prznośny interfejs systemu operacyjnego: portierbare Betriebssytemschnittschtelle für Unix
Portrait oientacja pionowa: Hochformat
portrait orientation oientacja pionowa: Hochformat
portrait representation format pionowy : Hochformat
position pozycja,miejsce, pozycjonować : Position,positionieren
position encoder nastawnik pozycji,koder położenia : Stellungsgeber
positional notattion zapis pozycyjny : Stellenschreibweise
positioning pozycjonowanie: Positionierung
positioning control sterowanie położenia : Positionierungssteuerung
positive feedback sprzężenie zwrotne dodatnie : positive Rückkoplung
positive integer liczba dodatnie całkowita : positive ganze Zahl
positive logic logika pozytywna : positve Logik
post stanowisko : Posten
post editing redagowanie następcze : Nachbearbeitung
post mortem dump zrzut poawaryjny : Speicherauszug nach einem Programmabbruch
post paid service usługa w systemie post paid : Postpaid-Dienst
Poster użytkownik wysyłające wiadomość do grupy dyskusyjnej : Poster
postmaster postmaster, administrator serwera e-mail : Postmaster, Administrator eines E-Mail-Servers
Postscript nazwa języka opisu strony
potential potencjał : Potential
potentiometer potencjometr : Drehwiderstand
potential distribution rozkład napięć : Spannungsverteilung
powder proszek, pył, sproszkować, kurzyć : stauben, Pulver,pulverisien, Staub
power moc, potęga, siła : Leistung
power availability dostępność zasilania : Verfügbarkeit der Stromversorgung
power consumtiopn zużycie energii, pobór mocy : Stromberbrauch, Leistungsaufnahme
power currrent prąd silny : Starkstrom
power dissipation strata mocy : Verlustleistng
power drain pobór mocy : Leistungsaufnahme
power engineering elektroenergetyka : Starkstromtechnik
power factor współczynnik mocy : Leistungsfaktor
power failure brak prądu : Stromausfall
power formula formuła potęgi : Potenzformel
power function funkcja potęgowa : Potenzfunktion
power key kalwisz zasilania, włącznik : Stromschalter
power level poziom mocy (zasilania) : Leistungspegel
power management zarządzanie zasilaniem,system zarządzania energią : Energieverwaltung, Energieüberwachungssystem
power outage brak napięcia, brak sieci : Netzausfall
power pack akumulator : Akku
power rating moc znamionowa : Belastbarkeit
power requirement wymagane zasilanie : Energiebedarf
power series szereg potęgowy : Potenzreihe
power shutdown wyłączenie zasilania : Stromversorgung abschalten
power stage stopień zasilania : Leistungsstufe
power supply zaopatrzenie w prąd : Stromversorgung
power supply unit urządzenie sieciowe : Netzgerät
power switch włącznik sieciowy : Netzschalter
power transformator transformator sieciowy : Netztransformator
power transistor tranzystor mocy : Leistungstransistor
power up włączanie zasilania : Energie(zufuhr) einschalten
power off wyłączanie zasilania : Energie(zufuhr) ausschalten
power-saving mode tryb oszczędzania energii : Energiesparmodus
pocket code program lokalny
point 1.punkt, 2.ośrodek, miejsce, 3.kropka, 4.znak dziesiętny, 5.chwila, moment, 6.wskazać, zaznaczyć
point and click "wskaż i kliknij"
Point and shoot interface interfejs typu "wskaż i wybierz"
point light source punktowe źródło światła
Point Of Presscence (POP) punkt obecności
point sampling próbkowanie punktowe
point size stopień pisma
Point to Pont Protocol (PPP) protokół punkt - punkt
pointer wskaźnik, wskazanie, zmienna wskaźnikowa, pointer
pointer addressing adresowanie wskaźnikowe
pointer arithmetic operacje arytmetyczne na wskaźnikach
pointer array tablica , zbiór wskaźników
pointer attribute atrybut referencyjny, wskaźnikowy
poinetr file plik wskaźników
pointer link powiązanie wskaźnikowe
pointer moniker indywiduator wskaźnikowy
pointer swizzling przemiana wskaźników
pointer type typ wskaźnikowy
pointer variable zmienna wskaźnikowa
pointing device urządzenie wskazujące, sterujące pozycją
Point - Of -Sale termina, POS terminal kasowy, w miejscu sprzedaży, do obsługi kart płatniczych
point-to-point communication połączenie między dwoma stacjami
point-to-point connection bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń, połączenie dwupunktowe
point-to-point line linia dwupunktowa, łączy dwa urządzenia
poke 1.wkładać, 2.instrukcja
POL, Problem-Orinetated Language język ukierunkowany problemowo
polar coordinates współrzędne biegunowe
polar diagram wykres biegunowy
polarity detection rozpoznawanie biegunowości
polariztion bushing biegunowy przepust izolacyjny
polarization key slot wycięcie pod wkładkę biegunową, kodującą
polarized edge connector polaryzowane złącze krawędziowe
polarized plug wtyczka polaryzowana
policy algorytm algorytm podziału zasobu
policy card sprzętowa karta zabezpieczająca
policy file plik założeń
policy support obsługa strategii, polityki
polish notation notacja polska, zapis polski, notacja Łukasiewicza
poll 1.przepytywać, odpytywać, 2.monitorować, 3.głosować, 4.przeglądać, 5.sprawdzać , próbkować
poll (polling) mode tryb zapytywania, odpytywania
polled network sieć z odpytywaniem
polling character znak odpytywania
polling interrupt przerwanie po wywołaniu
polling interval czas między odpytywaniami
polling list lista odpytywania
polyalphabetic cipher szyfr polialfabetyczny
polycell layout układ, rozmieszczenie wieloelementowe
polyfunctional wielofunkcyjny
poligon backfacing niewidoczna strona wielokąta
polyhedron wielościan
polyline linia łamana
polymarker 1.ciąg kropek, znaczników, 2.prosty obraz powstały z wielu kropek
polymorphic function funkcja polimorficzna, wielopostaciowa
polymorphic operation znak operacji polimorficznej
polymorphic virus wirus polimorficzny, wielopostaciowy
polynomial algorrithm algorytm wielomianowy
polynomial code kod wielomianowy, z wykrywaniem blędów
polynomial reduction redukcja wielomianowa
polynomial regression regresja wielomianowa
polyphase sorting sortowanie wielofazowe
PON, Passive Optical Network pasywne węzły optyczne w FTTI
pool 1.pula, obszar, wspólny, zbiorczy, 2.sumować
pool cathode katoda ciekła
pooled error błąd sumaryczny
pooled variance wariancja sumaryczna
pop 1.pobierać, 2.zdejmować ze stosu
pop down menu rozwinąć roletę menu
pop instruction rozkaz zdjęcia ze stosu
pop off stack usuwać ze stosu
pop out menu wyjść zwinąć menu
POP, Point of Presence punkt obecności
POP3, Post Office Protocol 3 protokół odbioru poczty e-mail
P-operation operacja zajęcia
popping 1.usuwanie elementów stosu, zdejmowanie ze stosu, 2.zakłócenie chwilowe w animacji
populate wypełniać, ładować dane do bazy
populated data base wypełniona baza danych
populating podstawowe ładowanie do bazy danych
pop-up window okno wywoływane, wyskakujące
port 1.złącze, port, 2.przeniesienie programu na inny system
port disabling wyłączanie
port identifier identyfikator portu
port mirroring dublowanie portu
port name nazwa portu
port number numer portu
port page strona , przedział adresów pamięci portu
port replicator replikator portu
port scanner skaner, szperacz portu
port security zabezpieczenie portu
port selector urządzenie do wybierania portu
port settings ustawienie portu
port sharing współdzielenie, współużytkowanie, wspólne korzystanie, udostępnianie portów
port switch card karta przełączania portów
port switching przełączanie portu
port/segment partitioning partycjonowanie portów-segmentów
portability przenośność oprogramowania
portable computer, portable PC komputer przenośny
portal strona główna serwisu wyszukiwawczego, pocztowego lub wiadomości
portion część, fragment, porcja
portrait część, fragment, porcja
portrait, portrait orientation orientacja pionowa
POS Banking, Point Of Sale banking bankowy terminal kasowy
position 1.pozycja, położenie, lokalizacja, 2.umiejscowić, określić położenie
positional addressing adresowanie pozycyjne
positional game gra pozycyjna
positional notation zapis, notacja pozycyjna
positional parameter parametr pozycyjny
positional representation reprezentacja pozycyjna
posotional value wartość pozycyjna
position - independent code kod przesuwny, przesuwalny
positioning pozycjonowanie, umiejscawianie, ustawienie
positioning control sterowanie położenia
positioning device urządzenie lokalizacji pozycji, sterujące kursorem
positioning time czas pozycjonowania, ustawienie urządzenia , elementu programu
positive dodatni , pozytywny
positive acknowledement protocol protokół z potwierdzeniem pozytywnym, zgodności
positive displacement przesunięcie dodatnie
postive display ekran pozytywowy
positive integer < dodatnia liczba całkowita/font>
positive logic logika dodatnia
positive number liczba dodatnia
postive presentation reprezentacja pozytywna
positvie response odpowiedź twiedząca
positive sign znak plusa, dodatni
positive terminal końcówka dodatnia
positive zero zero dodatnie
positive-going spike krótki , szpilkowy impuls dodatni
POSIX, Portable Operating System Interface interfejs portowego systemu operacyjnego z IEEE
possible world semantics semantyka światów możliwych
post 1.zawiadamiać ,nadawać, opublikować, np. artykuł w grupie dyskusyjnej, stronę WWW, 2.zaksięgować
post box skrzynka pocztowa
post office węzeł pocztowy
Post Office Protocol, POP protokół pczotowy
POST, Power-On Self Test wewnętrzny test po włączeniu, test wewnętrzny, autotest po uruchomieniu komputera
postassembly listing wydruk po zakończeniu asemblacji
post-build step etap, faza po zakończeniu kompilacji
postcondition warunek, stań końcowy
postdecrement addressing adresowanie postdekrementacyjne
postediting redagowanie następcze
poster 1.nadawca, 2.plakat
posterization, posterize 1.posteryzacja, 2.algorytm usuwania przejść tonalnych
postfix notation odwrotna notacja polska, notacja przyrostkowa, Łukasiewicza
posting date data publikowania
postmaster zarządca poczty/font>
postmortem dump zrzut poawaryjny
postmortem program (routine) program poawaryjny
postmortem report sprawozdanie poawaryjne
postoffice węzeł pocztowy
postorder tree search przeszukiwanie w głąb
postpone odkładać, odraczać
posprocessing przetwarzanie końcowe
postprocessor procesor końcowy, postprocesor
posture nachylenie znaków w czcionce
potential difference różnica potencjału
powder image obraz proszkowy
power 1.zasilanie, 2.moc , 3.zdolność, 4.potęga
power availability dostępność zasilania
power cables przewody zasilające
power connector wtyk przewodu zasilającego
power connector socket gniazdo przewodu zasilającego
power consumption pobór mocy, zużycie energii
power cord przewód zasilający, zasilania
power down, to switch off, turn off wyłączyć
power dump odciąć zasilanie
power fail interrupt przerwanie spowodowane brakiem zasilania
power fail restart wznowienie po przywróceniu zasilania
power failure awaria zasilanie
power failure backup function funkcja zabezpieczeń po awarii zasilania
power hold switch przełącznik blokady zasilania
power key klawisz zasilania, włącznik
power loss utrata mocy
power management zarządzanie energią ,zasialaniem
power manager menadżer zasilania
power monitor monitor zasilania
power on/off włączenie/wyłączenie zasilania
power outlet gniazdo sieciowe
power pack zasilacz sieciowy
power requirements wymagane zasilanie
power save oszczędność, oszczędzanie energii
power shutdown wyłączenie zasilania
power source źródło zasilania
power supply connector wtyk przewodu
power supply, Power Supply Unit (PSU) 1.zasilacz , 2.zasilanie
power switch wyłącznik sieciowy, zasilania
power terminal gniazdo przewodu zasilającego
power transient nagły ,duży impuls elektryczny
power up, to switch on, turn on włączyć, włączenie zasilania
power user użytkownik zaawansowany
power, supply line szyna , blok , jednostka zasilająca
powerful potężny, rozbudowany, efektywny, o dużych możliwościach
powerline linia modelowana
power-on reset reset przy włączeniu
power-on self test wewnętrzny, po włączeniu zasialnia
power-saving feature funkcja oszczędzania energii, energooszczędność
power-saving mode tryb oszczędzania energii
pocket kieszeń
point punkt , wskazywać
point and click wskaż i kliknij (metoda nawigacji w sieci WWW)
pointer wskaźnik , pointer
pointer type typ wskaźnikowy
point of precsence punkt dostępu do sieci, punkt obecności
point of sale terminal terminal kasowy
point of support punkt podparcia
points per inch punkty na cal
point - to- point communication połączenie między dwiema stacjami, łączność między dwiema stacjami
point - to- point connection połączenie dwupunktowe
point-to-point line łącze dwupunktowe (łączące dwa urządzenia)
point-to-point network sieć o połączeniach punktu z punktem, sieć o połączeniach dwupunktowych
point-to-point protocol protokół komunikacyjny między dwiema stacjami (w sieci Internet), (protokół) PPP
point-to-point protocol connection połączenie za pomocą protokołu PPP
poke wkładać
polar biegunowy
polar diagram wykres biegunowy
polarity polarność, biegunowość
polarization polaryzacja
polarized-return-to-zero spolaryzowany z powrotem do zera (np. sygnał, zapis)
Polish notation notacja polska
poll odpytywać
polled network sieć z odpytywaniem
polling odpytywanie, zapytywanie
polling character znak odpytywania
polling interval czas między odpytywaniami
poll(ing) mode tryb odpytywania
polyfunctional wielofunkcyjny
polyline (linia) łamana
polymarker ciąg kropek
polymorphism polimorfizm , wielopostaciowość
polynomial wielomian
polynomial code kod wielomianowy
pool pula, obszar, wspólny
PoP, point of presence punkt dostępu do sieci, punkt obecności
POP2 (or 3), post office protocol version 2 (or 3) protokół POP typu 2 lub 3 ,protokół wymiany poczty elektronicznej)
pop 1.pojawiać się nagle, wyskakiwać, 2.zdejmować
pop instruction rozkaz zdjęcia ze stosu
pop off stack usuwać ze stosu
popping usuwanie (elementów stosu)
pop the stack zdjąć ze stosu
pop-up menu menu wyskakujące
port port, przyłącze
portability przenośność (np. oprogramowania)
portable przenośny
portable computer komputer przenośny
portable document format format dokumentu przenośnego
portable operating system interface przenośny interfejs systemu operacyjnego
portable operating system interface for computer environment rodzina opracowanych przez stowarzyszenie IEEE standardów definiujących interfejs języka C oraz poleceń systemowych w środowisku systemu operacyjnego Unix
portable software oprogramowanie przenośne
portrait orientation pionowe ukierunkowanie strony, orientacja portretowa
POSI, portable operating system interface przenośny interfejs systemu operacyjnego
position pozycja, położenie, lokalizacja, umiejscowić
positional addressing adresowanie pozycyjne
positional notation notacja pozycyjna
position feedback położeniowe sprzężenie zwrotne
position-independent code kod przesuwny
positioning pozycjonowanie
positioning control sterowanie położenia, sterowanie ustawienia
positive dodatni
positive acknowledgement potwierdzenie pozytywne, potwierdzenie zgodności
positive acknowledgement protocol protokół z potwierdzeniem pozytywnym
positive acknowledgement with retransmission potwierdzenie pozytywne z retransmisją
positive feedback dodatnie sprzężenie zwrotne
positive logic logika dodatania
POSIX, portable operating system interface for computer environment rodzina opracowanych przez stowarzyszenie IEEE standardów definiujących interfejs języka C oraz poleceń systemowych w środowisku systemu operacyjnego Unix
POST, power-on self test wewnętrzny test po włączeniu, procedury sprawdzające komputer tuż po jego włączeniu
postcondition warunek ostateczny
postediting redagowanie następcze (automatycznie przetworzonej informacji)
POS terminal, point of sale terminal terminal kasowy
postfix notation notacja przyrostkowa, odwrotna notacja polska
posting interpreter interpreter przesłań
postmaster osoba odpowiedzialna za konfigurację i administrację systemem poczty elektronicznej w danej domenie
postmortem poawaryjny, postmortem
postmortem dump rzut poawaryjny, zrzut postmortem, wydruk zawartości pamięci
post office protocol version 2 (or 3) protokół POP typu 2 lub 3 , protokół wymiany poczty elektronicznej
postprocessing przetwarzanie końcowe
postprocessor postprocesor, procesor końcowy
PostScript język PostScript
PostScript (laser) printer drukarka (laserowa) zawierająca interpreter poleceń języka PostScript, drukarka (laserowa) pstskriptowa
PostScript printer description file plik opisu drukarki postskriptowej
power 1.potęga, 2.zdolność, 3.moc
power down state stan obniżonego poboru mocy
power failrestart wznowienie po przywróceniu zasilania
power failure awaria zasilania
power on/off włączenie - wyłączenie zasilania
power-on self test wewnętrzny test po włączeniu , procedury sprawdzające komputer po jego włączeniu
power pack zasilacza sieciowy
power supply 1.zasilacz, 2.zasilanie
power switch wyłącznik sieciowy, wyłącznik zasilania
power unit jednostka zasilająca , zasilacz
power-up załączenie zasilania
PPD file, PostScript printer description file plik opisu drukarki postskriptowej
PPI, programmable peripheral interface interfejs programowalny, sprzęg programowalny
ppi, pixels per inch piksele na cal
ppi, points per inch punkty na cal
PPM, pusle-position modulation modulacja położenia impulsu
ppm, pages per minute strony na minutę, parametr określający szybkość druku drukarki
PPP, point-to-point protocol protokół komunikacyjny między dwiema stacjami (w sieci internet), (protokół) PPP
PPP connection połączenie za pomocą protokołu PPP
pps, packets per second pakiety na sekundę, miara szybkości przesyłania danych w sieci transmisji pakietów
P-P, Point to Point punkt - punkt
PPD, PostScript Printer Definition spis rozkazów drukarek postskryptowych
PPI, Pixels Per Inch pikseli na cal, rozdzielczość punktowa, ekranowa
PPI, Precise Pixel Inerpolation przybliżenie z dokładnością punktową, piskela, pikselowa metoda przyblżeń
PPP, Point to Point Protocol protokół punkt-punkt łącza dwupunktowego P-P
PPPoE, PPP over Ethernet protokół PPP z PVC (na linii dzierżawionej)
PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol protokół sprawdzający uprawnienia, punkt=punkt z tunelowaniem
PPU, Peripheral Processing Unit procesory zewnętrzne
PQET, Print Quality Enhancement Technology zaawansowana technologia wysokiej jakości druku
pre paid service usługa przedpłacona, system prepaid : vorausbezahlter dienst
preallocation prealokacja : Vorbelegung
preamble wprowadzenie : Einleitung
precautionary zapobiegawczy : vorbeugend
precedence priorytet : Priorität, Vordringlichkeit
precedence level stopień preferencji : Prioritätsstufe
precedence rating stopień preferencji
preciseness dokładność : Genauigkeit
precision prezycja: Präzision
predate antydatować : vordatieren
prediction prognoza : Vorhersage
preemption multitasking wielozadaniowość z wywłaszczaniem czasu : Zeitscheibenverfahren
preemptive z wywłaszczaniem : entziehend
prefetch unit jednostka wstępnego pobierania rozkazów (w procesorach) : Prefetch-Einheit
prefix prefiks, przedrostek : inernationale Vorwahl, Präfix
preformatting preformatowanie, foramtowanie wstępne dysku : Vorformatierung
pregroove rowek,ślad predefiniowany : Rille, vordefiniert Spur
preheat podgrzać : vorwärmen
pre-installed zainstalowany fabrycznie : vorinstalliert
preliminary tymczasowy : vorläufig
preloaded coftware oprogramowanie zainstalowane fabrycznie : werkseitig installierte Software
premagnetization magnesowanie wstępne : Vormagnetisierung
premium print quality doskonała jakość druku : Premium=Druckqualität
premium rate service usługa o podwyższonej opłacie : Premium-Rate-Dienst
preparation przygotowanie, obróbka : Aufberaitung, Vorbereitung
preprint wydruk wstępny : Vorabdruck
preprinted form formularz drukowany : vorgedrucktes Formular
preprocessor preprocesor : Präprozessor
pre-release wersja zapoznawcza : Vorabversion, Pre-Release -Version
PreScribe nazwa języka opisu strony
prescribe ustanowić przepisem : vorschreiben
prescript przepis
preselection selekcja wstępna : Vorauswhl,Preselektion
presence obecność : Anwesenheit
present przedstawić,pokazywać,obecny : darstellen, anwesend
presentation przedstawienie, prezentacja,wizualizacja : Präsentation
presentation graphics grafika prezentacyjna: Präsentationsgrafik
presentation layer warstwa przezentacyjna (w modelu OSI) : Darstellungschicht
presequenced data dane posortowane wstępnie : vorsortierte Daten
press naciskać : drücken
press and hold down trzymać wciśnięty: gedrückt halten
pressure nacisk,parcie, ciśnienie : Druck
Prestel brytjski dostawca Internetu
presumption prawdopodobieństwo : Wahrscheinlichtkeit
preventive zapobiegawczy : präventiv, vorbeugend
preventive alerting ostrzeganie wyprzedzające : präventiv Warnung
preview podgląd : Preview, Vorschau
preview function funkcja podglądu : Vorschaufunktion
preview release wersja zapoznawcza : Preview Release
previous page poprzednia strona : vorherige Seite
priming gruntownie
price plan, tariff paln taryfowy, taryfa : Tarifplan, Tarif
primary IP address adres podsatwowy IP : primäre IP-Adresse
primary key klucz główny : Primärschlüssel
primary rate B-channel Access (PMxAS. ISDN) złącze multipleksowe pierwotne (PXxAS, ISDN) : Primärmultiplexanschluss
principal value wartość główna : Hauptwert
principle zasada, podstawa : Prinzip
principle of operation zasadniczy sposób pracy : grundsätzlliche Arbeitsweise
print drukuj, drukować : drucken
print (hardcopy) wydruk : Abdruck
print command polecenie drukowania : Druckbefehl
print hammer młotek drukujący : Druckhammer
print head głowica drukująca : Druckkopf
print ink atrament (tusz) do drukarek : Druckerschwärze
print job zadanie wydruku, zadanie drukowania : Druckauftrag
print job status information Information über den Status der Druckaufträge : Druckkopf
print layout układ wydruku: Print-Layout
print line linia drukowania : Druckzeile
print manager menadżer wydruku : Druck-Manager
print mask maska drukowania : Druckmaske
print office drukarnia : Druckerei
print operator operacja drukowania : Druck-Operator
print out drukować : ausdrucken
print presets zdefiniowane ustawienia wydruku : Druckvorgaben
print preview podgląd strony do wydruku : Seitenanschicht
print quality jakość wydruku: Druckqualität
print range zakres wydruku : Druckbereich
print roll rolka dociskowa : Druckwalze
print serwer komputer sterujący pracą drukarki sieciowej,serwer wydruków : Druckerserver, Druck-Server
print setup ustawienie druku : Druckeinstellungen
print speed prędkość drukowania : Druckgeschwindigkeit
print topic drukować temat, drukuj temat : Thema drucken
print unit mechanizm drukujący : Druckwerk
print wheel kółko : Typenrand
printed circuit obwód drukowany : gedruckte Schaltung
printed circuit board płytka drukowana : Leiterplatte
printer drukarka : Drucker
printer buffer bufor drukarki : Druckerpuffer
printer cnfiguration konfiguracja drukarki : Druckereinstellung
printer performance wydajność drukarki : Druckerleistung
printer setup ustawienia drukarki, konfiguracja drukarki : Drucker
printing mechanism mechanizm drukowania : Druckwerk
printing position pozycja w wierszu : Schreibstelle
printig rate,printing speed prędkość drukowania : Druckgeschwindigkeit
printout wydruk: Ausdruck
priority kolejność, priorytet : Priorität, Rangfolge
priority grading stopień uprzywilejowania : Prioritätsstufe
priority scheme schemat preferencyjny : Priritätsschema
private branch exchange prywatna centrala rozdzielcza : Nebenstellenanlage
privacy poufność: Vertraulichkeit
privileged preferowany : bevorzugt
proactive network optimization wyprzedzająca optymalizacja sieci: proaktive Netzwerkoptimierung
proactive notification zawiadomienie wyprzedzające : proaktive Mitteilung
probability prawdopodobieństwo : Wahrscheinlichkeit
probability curve krzywa prawdopodobieństwa : Wahrscheinlichkeitskurve
probability of error prawdopodobieństwo błędu : Fehlerwahrscheinlichkeit
probation okres próbny, próba : Probezeit, Probe
probe sonda, sondować : sondieren
problem problem : Problem
problem analysis analiza problemu : Problemanalyse
problem oriented language język programowania zorientowany problemowo : problemorientierte Programmersprache
problem solving rozwiązanie problemu : Problemlösung
procedure procedura : Prozedure
process process : Prozess
proces automation automatyzacja procesu : Prozess-Automatisierung
process colors kolory rozbarwień : Prozessfarbe
process computer komputer sterujący procesem : Prozessrechner
process control sterowanie procesem : Prozesssteuerung
process in parallel przetwarzać równolegle : parallel verarbeiten
processing of measured data przetwarzanie danych pomiarowych : Messwertverarbeitung
processing power moc przetwarzania : Verarbeitungsleistung
processor procesor,jednostka przetwarzania : Prozessor
processor board płyta procesora : Prozessorkarte
processor, central processing unit (CPU) procesor, centralna jednostka obliczeniowa CPU : Prozessor
processor-internal wewnętrzny element procesora : prozessorintern
Prodigy amerykański dostawca usług on-line
produce produkować : produziern
producer producent : Hersteller
product produkt, wyrób : Produkt, Erzeugnis
product accessory akcesoria do produktu: Produktzubehör
product control sterowanie produkcją : Fertigungssteuerung
product engineering technika produkcji : Fertigungstechnik
product features cechy produktu : Produktmerkmale, Produkteigenschaften
production planning planowanie produkcji : Fertigungsplanung
production rule zasada produkcji, wytwarzania
prduction standards normy produkcyjne : Produktionsnormen
productivity application aplikacja biurowa : Büroanwendung, Büroanwendungssoftware
profile single process tworzenie profilu dla pojedynczego procesu : Erstellen eines Profils für einen Einzelprozess
profile system performance tworzenie profilu wydajności systemu: Erstellen eines Profils für Systemleistungen
profiler program profilujący : Profilersoftware
profiles tworzenie i zmiana profili : Anlegen und Ändern von Profilen
program program, programować : Programm, programmieren
program abort przerwanie działania programu : Programmabbruch
program cartridge wkład programowy (oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie układowe): Programm-Steckmodul
program checking kontrola programu : Programmprüfung
program control strowanie programowe : Ablaufsteuereung
program counter licznik programowy : Programmzähler
program debugging eliminacja błędów w programie, debugowanie : Fehlerbeseitigung in einem Programm
program description opis programu : Programmbeschreibung
program development time okres rozwijania programu : Programmentwicklungszeit
program editor edytor programu : Programmeditor
program generator generator programowy : Programmgenerator
program group grupa programów : Programmgruppe
program isntruction polecenie programowe : Programmbefehl
program interrupt przerwanie programu : Programmunterbrechung
program item element grupy programów, program : Element der Programmgruppe, Programm
program jump skok programowy : Programmrerzwienung
program language język programowania : Programmiersprache
program level poziom programu : Programmstufe
program library biblioteka programowa : Programmbibliothek
program listing wydruk programu : Programmliste
program loop pętla programu : Programmschleife
program maintenance opieka programowa : Programmpflege
program manager menadżer programów : Programm-Manager
program modul moduł programu : Programmmodul
program run praca programu : Programmlauf
program sequence sekwencja programowa : Programmfolge
program skip pominięcie programowe : Programmsprung
program statement polecenie : Anweisung
program step krok programu : Programmschritt
program testing kontrola programu : Programmprüfung
program-sensitive error błąd programistyczny : programmabhängiger
program-author autor programu : Programmautor, Programmverfasser
program-item icon symbol programu : Anwendungssymbol
programmed stop stop programowy : programmierte Stopp
programmer programator, programista : Programmiergerät, Programmierer
programming programowanie : Programmierung
programming error błąd programowania : Programmierfehler
programming flow chart sieć przepływu programu : Flussdiagram
programming language język programowania : Programmiersprache
programming method metoda programowania : Programiiermethode
programming technique technika programowania : Programmiertechnik
progress indicator wskaźnik zaawansowanie, wskaźnik postępu: Stausanzeiger, Frtschrittsanzeige
progression szereg, rząd : Fortschritt
projective geometry geometria wykreślna : darstellende Geometrie
Prolog język programowania
prompt znak gotowości ,znak zachęty: Prompt, Bereitschaftszeichen, Eingabeaufforderung
prompter moduł podpowiadający : Wecker
prone podatny : anfällig
proof figure cyfra kontrolna : Prüfziffer
proof read korekta: Korrektur lesen
propagated error błąd rozpowszechniony : mitgenommener Fehlern
propagation rozprzetrzenienie,propagacja : Fortpflanzung
propagation time czas propagacji : Laufzeit
proper fraction ułamek właściwy : echter Bruch
properties właściwości : Eigenschaften
proportional proporcjonalny : proportional
proportional spacing czcionka proporcjonalna : proportionalschrift
proprietary software oprogramowanie indywidualne : Individualsoftware
propulsion napęd : Antrieb
prospectus prospekt : Pospekt
protected chroniony , niezakłócony : geschützt
protected mode tryb chroniony ,tryb niezakłócony (programy pracują niezależnie nie zakłócają się) : geschützter Modus, "ungestörter" Modus
protected storage area obszar pamięci chroniony : geschützter Speicherbereich
protection ochrona : Schutz
protection for registered designs ochrona wzoru użytkowego : Gebrauchsmusterschutz
protection level poziom zabezpieczenia : Schutzebene
protection of data ochrona danych : Datensicherung
protection of personal data ochrona danych osobowych : persönlicher Datenschutz
protection ring pierścień chroniący przed zapisem : Schreibschutzring
protocol protokół, protokołować : Protokoll, protokollieren
protocol converter konwerter protkołu : Protokollkonverter
protocol filtering filtrowanie protokołów : Protokollfilterung
protocol switching przełączanie protokołów : Protokollumschaltung
prototype prototyp : Prototyp
provider dostawca sieci, dostawca usług on-line, dostawca (internetu) : Internetanbieter
provision zdobycie, przygotowanie : Bereitstellung
provision for padlock miejsce na kłódkę : Vorhängeschlossvorrichtung
provisional prowizoryczny : provisorich
proxy proxy, obiekt pośredni : Proxy, Stellvertreter
proxy server serwer : Stellvertreter-Server
Prt Scrn/SysRq button, Print Screen button klawisz Scrn/SysRq, klawisz Screen : Proxy, Stellvertreter
Practical extraction and Report Language (PERL) język praktycznych wykazów i raportów, język skryptowy obsługi aplikacji
pragma 1.dyrektywa, 2.pseudokomentar w języku Ada
PRAM, Parametric RAM parametryczna pamięć dynamiczna RAM
praxeology prakseologia, teoria działania wg. Tadeusza Kotarbińskiego
pre-agreed wcześniej uzgodniony
preallocation alokacja wstępna
preamble 1.nagłówek komunikatu, 2.ciąg wstępny, 3.preambuła
preamplifier pzredwzmacniacz, wzmacniacz
preanalysis analiza wstępna
preassembly time czas wstępnej fazy asemblacji programu
prebuilt gotowy , fabryczny
precaution ostrożność, środek ostrożności
precautionary error błąd ostrzegawczy
precautions środki ostrzegawcze
precede poprzedzać
precedence priorytet, pierwszeństwo
precedence constraints ograniczenie niebędności
precendece grammar gramatyka precedencyjna
precedence relation relacja pierwszeństwa, poprzedzania
precise dokładny, precyzyjny
precision of number dokładność, precyzja liczby
precompiled code kod przekomilowany, skomilowany
precompiler input record rekord wejściowe prekompilatora
precondition warunek wstępny, konieczny
predecessor poprzednik
predecessor event zdarzenie poprzednie
predecrement addressing adresowanie predekrementacyjne (zmniejszenie adresu przed pobraniem argumentu)
predefined uprzednio, pierwotnie zdefiniowany
predefined function funkcja stadnardowa
predefined identifier 1.identyfikator zarezerwowany, 2.nazwa zarezerwowana
predefined process proces uprzednio zdefiniowany
predefined type typ standardowy
predetermined position miejsce , pozycja z góry ustalona
predicate orzecznik, predykat
predicate register rejestr przewidywań
predicable error błąd przewidywalny, programowany
predicated fault przewidziana, prognozowana niesprawność
predicated frames klatki przewidywalne
prediction przewidywanie
prediction correction method metoda prognoz i korekt
predictive analyssis analiza predykcyjna , progrnostyczna
predictive control sterowanie predykcyjne
preedit redagować, edytować wstępnie
preempt, preemption 1.wywłaszczyć, zawłaszczyć, zająć, nabyć, 2.rezerwować, 3.zapobiegać
premtible program program zawłaszczony
preemptible tasks zadania zawłaszczające
preemption latency zwłoka w wywłaszczaniu
preemptive multitasking wielozadaniowość z wywłaszczaniem
preemptive program program wywłaszczający, o wysokim priorytecie
preemptive schedule szeregowanie z zawłaszczeniem
preemptive scheduling szeregowanie z wywłaszczeniem
preexisting interconnection połączenia istniejące wcześniej
prefactor czynnik lewostronny
preference facility mechanizm uprzywilejowania
preference relation relacja uprzywilejowania
preferences preferencje, opcje ustawienia
preferential right prawo pierwszeństwa , prywilej
preferred number liczba normalna
preferred term termin preferencyjny, zalecany
preferred value wartość zalecana
prefetch 1.poobranie wstępne, 2.wstępnie pobrać, 3. wybór z wyprzedzeniem
prefetch unit jednostka wstępnego pobierania rozkazów
prefix przedrostek, prefiks
prefix code kod przedrostkowy
prefix expression wyrażenie przedrostkowe
prefix label etykieta przedrostkowa
prefix notation notacja przedrostkowa, polska Łukasiewicza
prefix operator operator przedrostkowy
preformatted już sformatowany, przeforamtowany
preimage resistance odporność na wyznaczenie przeciwobrazu
preincrement addressing adresowanie preinkrementacyjne
pre-installed zainstalowany fabrycznie
preliminary design projekt wstępny, szkicowy, szkic projektu
preliminary estimate ocena, oszacowanie wstępne
preliminary review przegląd wstępny
preload 1.ładowanie wstępne, 2.wstępnie ładować
preloaded software oprogramowanie zainstalowane fabrycznie
prelude wstęp, część wstępna programu
premier gap przerwa początkowa
premise przesłanka
premium print quality doskonała jakość druku
prenormalization 1.wstępna standaryzacja, 2.wstępne unormowanie
preorder tree search wyszukiwanie wszerz, wybór poprzeczny
prepacked routine program z góry przygotowany
preparation przygotowanie
preparatory input wejście przygotowujące przerzutnika
prepare przygotować, przygotowywać
prepare the draft opracować wstępny projekt
preparse analiza wstępna
preplanning planowanie wstępne
preprinted wydrukowany wstępnie
preprinted stationery papier wstępnie wydrukowany
preprocess przetwarzać wstępnie
preprocesor program wykonujący wstępne przetwarzanie
preprogrammed wstępnie zaprogramowany
preread head głowica wstępnego odczytu
pre-release wersja zapoznawcza
prerequisite 1.warunek wstępny, zasadniczy, 2.przesłanka
prescan wstępne skanowanie
preselection wybór wstępny
presence bit bit obecności, występowania
presence index file plik indeksowy obecności
present 1.preznetować, przedstawiać, 2.obecny
presentation przedstawienie, obrazowanie, prezentacja
presentation context kontekst prezentacji
presentation graphics grafika prezentacyjna
presentation layer warstwa prezentacji, reprezentacji danych
presentation manager podsystem konwersji z użytkownikiem
presentation service usługa prezentacji
preserve 1.zabezpieczyć, 2.chronić, ochraniać, przechowywać
preset 1.nastawiać, 2.wstępnie ustalać, ustawiać, 3.ustawienie wstępne , 4.wzorzec
preset counter licznik z ustalonym stanem początkowym
preset data base error błąd inicjalizacji bazy danych
preset parameter parametr zadany
press 1.naciskać, przyciskać, 2.prasa
press any key naciśnij dowolny klawisz
press release komunikat prasowy
pressfit contact styk z końcówką do wtłaczania
pressure 1.nacisk, 2.ciśnienie
pressure roll rolka dociskająca
prestart job zadanie uruchamiane z wyprzedzeniem
prestore zapamiętywać wstępnie przed przetworzeniem
presumptive domniemany, przypuszczalny
presumptive address 1.adres wejściowy, 2.adres podstawowy, bazowy , początkowy
pretty print wydruk strukturalny programamu
prevail przeważać, dominować
prevalent rozpowszechniony
prevent zapobiegać
preventative alerting ostrzeganie wyprzedzajace
preventive diagnostics diagnostyka profilaktyczna
preventive maintenance konserwacja prewencyjna, profilaktyczna, profilaktyka
preventive maintenance time czas obsługi profilaktycznej
preview podglądać
preview release wersja zapobiegawcza
previewer podgląd
previous carry przeniesienie z poprzedniej pozycji
prewritten application gotowa aplikacja
PRI, Primary Rate Interface łącze stopnia głównego
PRI/PRA, Primary Rate Interface/Access złącze dostępu do ISDN
price/performance ratio stosunek ceny do wydajności , wskaźnik cena/wydajność
primality test test pierwszości
primarily głównie , przede wszystkim
primary 1.pierwszorzędowy, 2.zasadniczy, pierwotny, 3.główny, podstawowy
primary channel kanał główny, zasadniczy, podstawowy
primary color kolor podstawowy, barwa zadanicza
primary control program program organizacyjna, sterujący
primary data acquistion gromadzeni danych źródłowych, pierwotnych
Primary Domain Controller , PDC podstawowy kontroler domeny
primary event zdarzenie główne, podstawowe
primary failure uszkodzenie początkowe
primary file plik podstawowy
primary group grupa podstawowa
primary input wprowadzenie początkowe
primary key klucz podstawowy, główny , pierwotny
primary language język podstawowy
primary memory, storage, main memory pamięć operacyjny
primary operating system podstawowy, operacyjny, bazowy, pierwotny
primary partition partycja podstawowa
Primary Rate Interface, (PRI) złącze stopnia głównego
primary reader czytnik podstawowy , pierwotny, pierwszy w systemie
primary record zapis pierwotny , początkowy
primary server serwer podstawowy
primary station stacja nadrzędna, początkowa
primary storage pamięć pierwszego stopnia, operacyjna
primary track ścieżka główna
primary, primitive type typ prosty
primary window okno główne
primary word operacja wbudowana w języku Forth
prime attribute atrybut pierwotny, początkowy
prime factor czynnik pierwszy
prime formula formuła elementarna
prime number liczba pierwsza
prime state stan gotowości
primer podręcznik dla początkujących
primitive 1.funckja pierwotna, prymityw, 2. wyrażenie pierwotne, 3.operacja elementarna, 4.element podstawowy
primitive attribute atrybut elementarny
primitive data type prosty typ danych
primitive function funkcja elementarna
primitive process proces elementarny
primordial pierwotny , początkowy
principal główny , zasadniczy
principal element element główny
principle zasada
print 1.druk, 2.odbitka, 3. drukować
print band łańcuch drukujący
print bar 1.dźwignia czcionkowa, 2.segment czcionkowy drukarki segmentowej
priunt chain łańcuch czcionkowy
print command zlecenie wydruku, drukowania
print control character znak sterujący drukarką
print control character znak sterujący drukarką
print control code kod sterujący drukarką
print data dane do wydruku
print datastream strumień drukowania danych
print form formularz wydruku
print format formularz wydruku
print hammer młotek wydruku
print head alignment wyrównanie głowicy drukującej
print head cleaning czyszczenie głowicy drukującej
print head unit zespół głowicy drukującej
print head, printhead głowica drukująca
print interlock time okres blokowania w czasie drukowania
print job zadanie drukarki, praca wydruku, zadanie wydruku, drukowania
print job status information informacja o stanie zadania wydruku
Print Manager Menedżer Wydruku, program zarządzający wydrukiem
print member nośnik czcionek
print merge wydruk seryjny
print needle igłą drukujaća
print pitch skok druku
print preview podgląd wydruku/font>
print provider obsługa wydruku
print quality jakość druku, wydruku
print queue kolejka wydruków
Print Screen key klawisz "zrzutu ekranu"
print server serwer drukarki
print service usługa drukowania
print spool control sterowanie buforem drukarki
print spooler program buforujący drukowanie
print spooling bufowanie wydruków
print statement dyrektywa wydruku, drukowania
print style styl wydruku
print suppresion order rozkaz zaniechania wydruku
print wheel rozetka drukarki
print wire igła drukująca
print, printing barrel bęben drukujący
printable area obszar wydruku
printable characters znaki drukowalne
printable encoding form kodowanie na postać drukowalną
print-a-line instruction rozkaz wydruku wiersza
printed circuit technique technika układów drukowanych
printed circuit, Printed Circuit Board (PCB) płytka, obwód drukowany
printed manual podręcznik w formie drukowanej
printed monitor copy wydruk kontrolny
printed output storage pamięć wyjścia na drukarkę
printed readout wydruk
printed wiring połączenie drukowane
printer drukarka , urządzenie drukujące
printer buffer bufor drukarki
printer cable kabel drukarki
printer configuration konfiguracja drukarki
printer control characters znaki sterowania drukarka
Printer Control Language (PCL) język sterowania drukarką
printer daemon demon drukarki
printer data type typ danych drukarki
printer driver, printer′s controller sterownik drukarki
printer error błąd pracy drukarki
printer grpahics zestaw znaków drukarki
printer keyboard klawiatura drukarki
printer layout format wydruku schemat wydruku
printer maintenance konserwacja druakrki
printer memory pamięć drukarki
printer message komunikat drukarki
printer name nazwa drukarki
printer output wydruk
printer performance wydajność drukarki
printer pool pola drukarek
printer port port drukarki
printer quality jakość drukarki, wydruku z drukarki
printer relay przekaźnik drukarki
printer ribbon taśma do drukarki
printer server serwer drukarki
printer terminal końcówka drukująca
printer-plotter drukarka graficzna, ploter drukujący w trybie graficznym
printers link farba drukarska
printing design form wzorzec do projektowania wydruku
printing instruction rozkaz drukowania
printing mask maska drukowania
printing output area obszar wyjścia na drukarkę, drukowania
printing position pozycja drukowania, znaku w wierszu
printing program program drukowania
printing quality jakość drukowania
printing reperforator reperforator drukujący
printing speed szybkość drukowania
printing unit urządzenie drukujące
printing-out paper papier do wydruków
printout wydruk
printthrough efekt kopiowania , echo magnetyczne
prior wcześniejszy, poprzednio, uprzednio
prior to przed czymś
prioritization , prioritize, prioritizing wyznaczanie priorytetów
priority limit górny, zakres priorytetu, pierwszeństwo
priority class klasa priorytetu
priority control sterowanie priorytetowe
priority facilities środki ustalania priorytetu
priority indicator wskaźnik priorytetu
priority interrupt przerwanie priorytetowe
priority interrupt table tablica priorytetów przerwań
priority level poziom priorytetu
priority processing przetwarzanie priorytetowe
priority resolution rozkład priorytetów programu
priortiy resolver układ priorytetów
priority sheduler system szeregowania priorytetów
priority sequence sekwencja priorytetów
prismatic joint łącznik pryzmatyczny
privacy prywatność, poufność
Privacy Enhanced Mail, PEM bezpieczna poczta elektroniczna
privacy homomorphism homomorfizm prywatności
privcy key klucz poufności
privacy lock kod ograniczenia dostępu do danych
privacy of data prywatność danych
privacy of information prywatność informacji
privacy policy strategia poufności
private address space prywatna przestrzeń adresowa
private authority uprawnienia prywatne
Private Autmatic Branch Exchange, PABX prywatna automatyczna centrala telefoniczna
Private Autoamtic Computer Exchange, PACX prywatna automatyczna centrala telefoniczna sterowana komputerem
Private Branch Exchange (PBX) prywatna centrala rozdzielcza
private circuit kanał prywatny , wydzielony
private data dane prywatne, wydzielone
private data base prywatna, wydzielona baza danych
private file plik własny
private gateway bramka prywatna
private key cryptography szyfrowanie kluczem osobistym, prywatnym
private label card karta kredytowa z prywatną etykietą
private library biblioteka osobista, użytkownika
private local area network prywatna sieć lokalna
private memory pamięć własna
private method metoda prywatna
private type typ własny, danych, danych użytkownika
privileged account konto uprzywilejowane
privileged instruction rozkaz polecenie uprzywilejowane
privileged mode tryb pracy uprzywilejowanej
privileged user użytkownik uprzywilejowany
privileged violation naruszenie przywilejów, próba niedozwolonej operacji użytkownika
PRML, Partial Response Maximum Likehood częściowo skuteczna, maksymalna , rzetelna metoda zagęszczania zapisu na dysku
proactive prewencyjny, proaktywny, z wyprzedzeniem, zapobiegawczy
proactive cryptography kryptografia proaktywna, zapobiegawcza
proactive network optimization wyprzedzająca optymalizacja sieci
proactive notification zawiadomienie wyprzedzające
probabilistic disclouser ujawnienie probabilistyczne
probabilistic encryption szyfrowanie probabilistyczne
probabilistic logic logika probabilsityczna
probability limits granice, zakres prawdopodobieństw
probability mathematics teoria, rachunek prawdopodobieństwa
probability of an event prawdopodobieństwo zdarzenia
probability of failure prawdopodobieństwo uszkodzenia
probability value wartość prawdopodobieństwa
probable error błąd prawdopodobny
probe 2.preszukiwać, sprawdzać, wykrywać, dokonywać detekcji, rozpoznawać, 2.próbnik, sonda, próbka
probe point punkt próbkowania
problem board tablica programowania, połączeń
problem definition definicja problemu
problem description opis problemu
problem diagnosis diagnoza problemu
problem file plik zadania
problem programmer programista problemowy, oprogramowania użytkowego
problem reformulation zmiana organizacja zadania
problem solver system rozwiązywania problemów
problem solving program program wspomagający rozwiązanie problemów
problem space przestrzeń stanów
Problem-Oriented Language (POL) język ukierunkowany problemowo
problem-oriented problemowy, dostosowany do problemu
procedural abstraction abstrakcja proceduralna, metoda programowania zbiorem procedur
procedural features możliwości proceduralne
procedural language interface powiązanie na poziomie języka proceduralnego
procedural language , procedurę-oriented lenaguage język proceduralny
procedural repreentation reprezentacja proceduralna
procerdural security bezpieczeństwo proceduralne
procedural surface powierzchnia proceduralna
procedure 1.procedura, 2.program, 3.instrukcja
procedure body treść, część wykonawcza procedury
procedure call wywołanie procedury
procedure declaration deklaracja procedury
Procedure Definition Language, PDL język definicji procedur, programowanie PDL
procedure division część, sekcja proceduralna
procedure header nagłówek procedury
procedure invocation wywołanie procedury
procedure library biblioteka procedure
procedure name nazwa procedury
procedure parameter parametr procedury
procedure reference odwołanie, odniesienie do procedury
procedure statement instrukcja wywołania procedury
procedure step krok procedury
procedure type typ procedurowy
procedure-oriented programming programowanie proceduralne
proceed postępować
process 1.proces, 2.procedura formalna, metoda postępowania, 3.przetwarzać
Process and Experiment Automation Realtime Language , PEARL język programowania automatów w czasie rzeczywistym, PEARL
process chart schemat blokowy procesu
process colors kolory rozbarwień
process control computer komputer sterujący procesem
process digital controller cyfrowy sterownik procesu
process dispatcher program aktywujący procesy
process engineering technologia
process fork rozwidlanie, namnażanie procesów
process ID identyfikator procesu
process image obraz procesu
proces isolation izolacja, izolowanie procesów
proces manager menadżer procesów
process node węzeł funkcjonalny
process space przestrzeń procesu
process state stan procesu
process status word słowo stanu procesu
processed interpretowane, przetwarzane
processing bandwidth efektywność przetwarzania
processing element element przetwarzania, przetwarzający proces elementarny multiprocesora
processing interrupt przerwanie przetwarzania
processing power 1.zdolności , moc przetwarzania, 2.moc użytkowa procesora
processing program program użytkowy, przetwarzany
processing speed szybkość przetwarzania informacji
processing state stan przetwarzania
processing terminal terminal z możliwością przetwarzania danych
processing time czas przetwarzania
processing type typ przetwarzania
processing unit, processor procesor
processor array matryca procesorowa, procesor tablicowy
procesor board płyta procesroa
processor capacity moc obliczeniowa procesora
processor code kod maszynowy
procesor controlled keying kluczowanie sterowane procesorem
processor cycle time czas cyklu procesora
processor flag znacznik procesora
processor idle time czas przestoju procesora
processor interface 1.złącze procesora, 2.powiązanie z procesorem
processor interrupt przerwanie od procesora, procesorowe, zatrzymanie pracy procesora
processor set zestaw procesorów
processor sharing rozdzielenie pracy procesora
procesor state, status stan procesora
Processor Status Word (PSW) słowo stanu procesora
processor unit jednostka procesorowa, procesora
processor-active task zadanie bieżące
processor-bound task zadanie rachunkowe
processor-defined function funkcja wbudowana uzależniona od procesora
processor-dependent interrupt przerwanie uzależnione od procesora, związane z procesorem
processor-error interrupt przerwanie z powodu błędu procesora
processor-independent inerrupt przerwanie niezależne od procesora
processor-internal dotyczący wewnętrznego elementu procesora, w procesorze
processor-limited ograniczony szybkością procesora
produce produkować
producer producent, wytwórca
product 1.iloczyn, 2.produkt
product accessory akcesoria do produktu
product cipher szyfr kaskadowy, zbliżeniowy
product design projekt produktu
product engineer inżynier produkcji
product feature cecha , funkcja produktu
product guide informator o produktach
product line , product range linia produktów
product name nazwa produktu
product portability przenośność opracowywanych programów
product register 1.rejestr iloczynu, 2.licznik wyników
product version wersja produktu
production 1.produkcja, wytwarzanie, 2.aktywny, czynny, działający , pracujący
production control kontrola produkcji
production database aktywna, czynna baza danych
production library biblioteka użytkowa
production rule reguła, zasada produkcji, wytwarzania
production run obliczenia produkcyjne, eksploatacja
production server serwer pracujący działający
production stnadards standardy produkcji, wytwarzania
production system 1.system działający , pracujący, 2.system biurowy, 3.system produkcji
productive time czas produktywny, użytkowy
productivity 1.wydajność wytwarzania, efektywność, 2.codzienna praca, prace biurowe
productivity application aplikacja biurowa
professional graphic adapter adapter grafiki profesjonalnej
professional graphics controller sterownik grafiki profesjonalnej
profile 1.parametry użytkownika, 2.charakterystyka programu, 3.profil
profile file plik parametrów użytkownika
profiler program profilujący
program address counter licznik adresów programu, rozkazów
program aid routine procedura wspomagania programu
program audit rewizja, nadzór , audyt programu
program background tło programu
program body treść, wykonywalna część programu
program branch gałąź programu, rozgałęzienie w programie
program breakpoint punkt kontrolny programu
program card karta programu
program check sprawdzanie programu
program check interrupt przerwanie z powodu błędu w programie
program chcekout testowanie i uruchamianie programu
program coding kodowanie programu
program coding sheet formularz kodu programu
program compatibility zgodność, kompatybilność programowa
program compialtion kompilacja programu
program control sterowanie, regulacja programowa
program control instruction 1.rozkaz przekazywania sterowania, 2.instrukcja sterująca
program conversion konwersja programu
Program Counter ,PC licznik programów
program description opis programu
program design projektowanie programu
Program Design Language (PDL) język projektowania programów
program development opracowywanie, tworzenie, budowanie programu
program development system środowisko projektowe do tworzenia programów, system opracowywania programów
program device entry
program di rectory katalog programu
program documentation dokumentacja programu
program drum bęben programowy
program editor 1.edytor kodu programu źródłowego
program element element programu (procedura, blok itp.)
program error interrupt przerwanie z powodu błędu w programie
program event zdarzenie programowe
program execution wykonywanie programu
program fetch time czas pobierania, ładowania programu
program fetching wywoływanie, pbieranie, wprowadzanie programu
program file plik z programem, prgoram
program flow control sterowanie przebiegiem programu
program flow diagram, program flow chart schemat, sieć działań programu
program function key programowy klawisz funckyjny
program function keyyboard programowana klawiatura funkcyjna
program generator generator programów , program generujący
program group grupa programów
program halt, halting zatrzymanie, wstrzymanie wykonywania programu
program handling software oprogramowanie wprowadzające program do pamięci
program header nagłówek programu
program header block blok z etykieta początkową programu
program icon ikona programu
program identification identyfikacja programu
Progam Inforamtion File (PIF) plik startowy z informacjami do uruchomienia programu
program input dane wejściowe programu
program instruction rozkaz programowy
program interface interfejs programu, sprzężenie programowe
program interrupt przerwanie programowe
program item icon ikona elementu grupy programu
program jump skok prgoramu
program label etykieta programowa
program language język programowania
program layout rozplanowanie, rozbicie prgoramu
program library biblioteka programów
program line number numer linii, wiersza programu
program linking konsolidowanie programu
program list, record tabulogram programu
program listing wydruk programu
program loader program wprowadzający, łądujący
program location umiejscowienie, pozycja programu w pamięci
program maintenance utrzymanie, pielęgnacja programu
program management zarządzanie programmai
Program Manager program zarządzający zasobami, Menadżer Programów
program mode tryb programu
program modification redagowanie, modyfikowanie programu
program module moduł wynikowy
program name nazwa programu
program origin adres początkowy programu
program profile 1.zarys programu, 2.schemat programu
program reference manuale podręcznik programisty
program register rejestr rozkazów
program relocatibility przemieszczanie programu
program relocation przemieszczanie programu
program request slip blok żądań programu
program resident rezydentna część programu
program run przebieg,, wykonanie programu
program scheduler planista, moduł szeregujący
program segment segment programu
program segmentation, segmnting segmentacja programu
program sensitive error, fault błąd uzależniony od programu
program sharing współwykorzystanie programu
program specification specyfikacja programu
program stack stos programu
program statement instrukcja programu
Program Status Word register (PSW register) rejestr statusowy, statusu programu
Program Status Word (PSW) słowo stanu programu
program step krok programu
program stop light wskaźnik zatrzymania
program storage pamięć programu
program structure struktura programu
program switch przełącznik programowy
program test tape taśma z testami programowymi
program testing testowanie programu
program time measurement pomiar czasu programu
program translation 1,translacja programu, 2.konwersja programu
prgroam trial run próbny przebieg programu
program unit jednostka programowa
program verification weryfikacja programu
program write-up krótki opis, tabulogram programu
program, programming error błąd w programie , błąd programowania
program-controlled computer komputer sterowany programem
program-controlled data transfer przesyłanie danych sterowanych programem
program-controlled interrupt przerwanie sterowane programem
program-dependent error błąd uzależniony od programu
program-driven sterowany prgoramowo
Programmable(Programmed) Logic Array (PLA), Programmable Logic Device (PLD) programowalny układ, matryca logiczna
programmable array matryca programowalna
programmable array logic programowalny układ logiczny
programmable calculator kalkulator programowalny
programmable clock zegar prgoramowalny
Programmable Controller , PC kontroler, sterownik programowalny
programmable CRT controller programowalny układ sterowania monitorem ekranowym
programmable digital logic programowalny cyfrowy układ logiczny
programmably floppy disk controller programowalny układ sterowania dyskami elastycznymi
programmable game gra programowalna
programmable input-output chip programowalny sterownik we-wy
Programmablee Input-Output, PIO programowalny układ we-wy
programmable interconnection programowalne połączenie wewnętrzne
programmable interface złącze programowalne
programmable interface unit programowalny blok sprzęgu
programmable interrupt controller programowalny sterownik przerwań
programmable key klawisz programowalny
programmable logic controller sterownik z pamięcią prgoramowalną
programmable memory pamięć programowalna
programmable multiplexer multiplekser programowalny
programmable option select programowalny wybór opcji, ustalenie priorytetu w systemie
Programmable Peripheral Interface, PPI sprzęg programowalny
Programmable Read Only Memory (PROM) programowalna pamięć stała
programmable synchronous/asynchronous receiver programowalny odbiornik synchroniczno-asynchro
programmable synchronous/asynchronous transmitter programowalny nadajnik synchroniczno-asynchroniczny
programmable terminal terminal, końcówka programowalna
programmed check kontrola programowa, programowana
programmed control sterowanie programowe
programmed dump zaprogramowany zrzut pamięci
programmed halt, halting zatrzymanie programowe
programmed input-output 1.programowane we- wy-, 2.urządzenie programowanego sterowania we-wy
programmed instruction rozkaz realizowany programowo, makrozlecenie
programmed key klawisz programowany
programmed keyboard klawiatura programowana
programmed learning programowanie, uczenie się
programmed numerical control programowanie sterowane numerycznie
programmed tool narzędzie programowe
programmer 1.programista, 2.programator
programmer interface środki współdziałania programisty
programmer language język programisty
programmer portability niezależność programisty przy opracowaniu programów
programming environment 1.środowisko programistyczne, 2.środki programowania, 3.otoczenie oprogramowania
programming experience doświadczenie programowe.
programming flowchart sieć działań, schemat działania programu
programming in logic język programowania Prolog, język rachunku (do rozwiązywania zagadnień sztucznej inteligencji)
programming interface interfejs programowy
programming laboratory laboratorium programowania
programming language for automatic, checkout equipment język programowania urządzeń automatycznego sprawdzania złącza
programming language for microcomputers język programowania PL/M dla mikrokomputerów
programming language for numerically controlled machine język programowania obrabiarek
programming paradigm paradygmat programowania
programming standard standardy programowania
programming system system programowania
programming tool narzędzie programowania
Programs menus menu Programy
programs working environment środowisko robocze programu
progres indicator wskaźnik zaawansowania, postępu, pasek postępu
progres report komunikat bieżący, o postępach bieżącej pracy programu
progrgessive encoding kodowanie postępowe
prohibit zakazywać , zabraniać
prohibition zakaz
project 1.plan, planować, 2.projekt, projektować, 3.rzut , wyświetlać, rzucać na ekran
Project Evaluation and Review Technique metoda PERT, optymalizacji wykonawstwa projektów
project librarian bibliotekarz projektu, odpowiedzialny za moduły
project software oprogramowanie systemu sterującego
project template szablon projektu
projection 1.projekcja, 2.rzutowanie, 3.rzut
projection pipeline potok rzutowania
projection printer drukarka bezkontaktowa
proliferation rozpowszechnianie się ,np. wirusa
PROLOG, PROgramming is LOGic język programowania logicznego, PROLOG
PROM blaster , burner, programmer, blower programator pamięci stałej
PROM, Programmable Read-Only Memeory pamięć stała , programowalna
promiscuous ARP pośrednie, odbiorcze ARP
promiscuous mode tryb odbierania (wszystkich ramek przez adapter sieci)
promising obiecujący, rokujący nadzieję
prompt podpowiedź programowa, zgłoszenie konwersacyjne, znak zgłoszenia ,zachęta, znak zachęty , monit
prompt character znak gotowości, zachęty ,zgłoszenia konwersacyjnego
prompter 1.moduł podpowiadający, 2.podpowiadanie
prompting query zapytanie z podpowiedzią
prong wtyk, bolec wtyczki
proof dowód
proof listing, print wydruk kontrolny, próbny
proof procedure procedura sprawdzająca
proof read korekta
proof tape taśma worcowa
proof total suma kontrolna
propagate rozpraszać, propagować, rozprowadzać, rozprzestrzeniać się, rozchodzić się
propagated error 1.błąd propagowany, powielający się, rozprzestrzeniający się, 2.błąd ukierunkowany
propagating error błąd propagujący
propagation criterion kryterium propagacji
propagation delay opóźnienie propagacji
propagation delay time czas propagacji, rozchodzenia się
propagation time czas propagacji, rozchodzenia się
proper name nawa własna
proper subset podzbiór właściwy
proper value wartość własna
properly we właściwy sposób, należycie, odpowiednio
properties właściwości
property list wykaz ,lista właściwości
property sheet arkusz włąściwości
proportion proporcja , stosunek
proprotional control regulacja proporcjonalna
proportional font czcionka proporcjonalna
proportional spacing odstęp proprocjonalny
proportional function funkcja propozycji
proprietary przypisany, własnym swoisty , niekompatybilny, prawnie zastrzeżony
proprietary cipher szyfr firmowy
proprietary file format własny , firmowym format pliku
proprietary standard standard zastrzeżony
protect chronić ochraniać, zabezpieczać
protect hole otwór zabezpieczający
protect key field pole klucza zabezpieczonego
protect transmission of data ochrona transmisji danych
protected by key ochrona hasłem
protected class klasa zabezpieczona, zabezpieczeń
protected conversation konwersacja chroniona
protected field pole chronione, zabezpieczone, zablokowane
protected file plik chroniony, zabezpieczony
protected image file chroniony plik obrazu
protected ink kolor uprzywilejowany
protected location chroniona komórka pamięci, pozycja chroniona
protected member składowa zabezpieczona
protected mode tryb chroniony
protected storage pamięć zabezpieczona
protected storage area chroniony obszar pamięci
protection frame środek zabezpieczenia
protection key klucz ochrony pamięci, zabezpieczenia pamięci
protection level poziom ochrony
protection lock klucz , mechanizm ochronny
protection master kopia egzemplarza wzorcowego
protection slot otwór zabezpieczenia zapisu dyskietek
protective action działanie ochronne, zabezpieczanie
protective cap nakrywka ochronna
protective case opakowanie ochronne
protective measure ochronny środek zaradczy
protective ring pierścień ochronny
protective soft case miękki futerał ochronny
protocol protokół , zbiór reguł, zasad
protocol address adres protokołowy
protocol analysis analiza protokołów
protocol converter konwerter protokołu
protocol deamon demon protokółujący
protocol data unit jednostka danych protokołu
protocol family rodzina protokołów
protocol filtering filtrowanie protokołów, oparte na protokołach
protocol layering podziała protokołów na warstwy
protocol machine maszyna protokołu
protocol parameter parametr protokołu
protcol port port protokołu
protocol rollover przerzucanie protokołu
protocol stack stos protokołów
protocol standards standardy protokołów
prtocol suite zestaw protokołów
protocol switching przełączanie protokołów
prototile wzór do kafelkowania
prototyping 1.modelowanie, upraszczanie wersji systemu ,2.tworzenie prototypów
prototyping board tablica modelowa
prototyping system system modelowania
provable dający się udowodnić, możliwy do udowodnienia
provably secure udowadanialnie bezpieczny
prove dowodzić, dowieść, udowodnić
provide zapewniać , dostarczać
provide the remainder udostępnianie pozostałych zasobów
provider dostawca, operator
provider prefix prefiks usługodawcy , operatora
proving 1.sprawdzanie , kontrola ,2.udowadnianie
proving time czas sprawdzania, kontroli
provision zastrzeżenie, warunek
provision for padlock miejsce na kłódkę
proxy zastępca, pośrednik, pełnomocnik, przedstawiciel, substytut
proxy agent agent proxy
proxy ARP pośrednie ARP
proxy gateway bramka pośrednicząca, zastępcza, bramka-przedstawiciel, bramka-pełnomocnik
proxy negotiation ustawienie połączenia z serwerem proy
Proxy RADIUS Server serwer proxy w systemie RADIUS
proxy server serwer pośredniczący , zastępczy
pruning przycinanie gałęzi drzewa katalogów
Processor Status Word słowo stanu procesora
practical extraction and report language język programowania PERL, język programowania łączący cechy języków C, BASIC, FORTRAN i in., używany do tworzenia skryptów wspomagających zarządzanie systemem oraz służących do przetwarzania danych na potrzeby prezentacji w WWW
pragma pragma
pragmatics pragmatyka
preallocation alokacja wstępna
preamble 1.nagłówek komunikatu, 2.ciąg wstępny (na taśmie magnetycznej)
precedence pierwszeństwo
precision precyzja
precompiler prekompiler
precondition warunek wstępny
predefined zdefiniowany pierwotnie
predetermined value wartość wcześniej ustalona
predicate predykat
predict przewidywać, prognozować
predictable przewidywalny
predicitive predykcyjny
predicitive coding kodowanie predykcyjne
predicitive encoding kodowanie określające
preedit redagować wstępnie (dane)
preemptive multitasking wielozadaniowość z wywłaszczeniem
preemptive program program wywłaszczający
preemptive scheduling szeregowanie z wywłaszczeniem
preference facility mechanizm uprzywilejowania
prefetch pobranie wstępne
prefix przedrostek
prefix notation notacja przedrostkowa, notacja polska
prefix signal sygnał wstępny
preliminary design projekt wstępny
preliminary review przegląd wstępny
preload ładowanie wstępne
preloading images obrazy wstępnie ładowane
premier gap przerwa początkowa (na taśmie magnetycznej)
pre-operation działanie przygotowawcze, działanie wstępne
preparatory input wejście przygotowujące (przerzutnika)
prepare przygotowywać
preprocessing przetwarzanie wstępne
preprocessor preprocessor
preprogramming programowanie urządzeń automatycznych (np. obrabiarek)
prescaler przelicznik wstępny
preselection wybieranie wstępne, preselekcja
present przedstawiać, prezentować , obecny , aktualny , bieżący
presentation przedstawienie, zaprezentowanie
presentation graphics grafika prezentacyjna
presentation layer warstwa prezentacji (modelu referencyjnego ISO)
presentation services usługi prezentacji
preserve 1.zabezpieczyć, 2.przechowywać
preset 1.nastawiać, 2. wstępnie ustalać
preset data dane wstępnie ustalone
press naciskać, przyciskać (klawisz)
presumptive domniemany, przypuszczalny
presumptive address adres podstawowy, adres początkowy
pretty good privacy program szyfrujący PGP (wykorzystywany m.in. w sieci Internet do kodowania poczty
pretty print wydruk strukturalny programu (w postaci wygodnej do czytania)
prevent zapobiegać
preventive maintenance konserwacja prewencyjna
preview przegląd wstępny (strony)
PRI, primary rate interface złącze stopnia głównego (standard łącza sieci ISDN)
price/performance ratio współczynnik ceny do wydajności
primary podstawowy, pierwotny
primary centre centrala (międzymiastowa) pierwszego stopnia
primary control program program organizacyjny, program sterujący
primary data dane źródłowe, dane pierwotne
primary data acquistion gromadzenie danych źródłowych
primary feedback główne sprzężenie zwrotne
primary key klucz podstawowy, klucz główny
primary rate taryfa minimalna
primary rate access dostęp o taryfie minimalnej
primary rate interface złącze stopnia głównego (standard łącza sieci ISDN)
primary ring pierścień podstawowy ( w sieci światłowodowej typu FDDI)
primary server serwer główny, serwer podstawowy
primary station stacja główna, stacja nadrzędna
primary storage pamięć operacyjna
primary track ścieżka główna
prime attribute atrybut podstawowy
prime state stan gotowości
primitive 1.wyrażenie pierwotne, pierwotnik, 2.operacja elementarna ,3.podstawowy, 4.pierwotny
primitive file plik podstawowy, plik pierwotny
print 1.druk, 2. odbitka, 3.odbijać, 4. drukować
printable character znak który można wydrukować
printed circuit obwód drukowany
printer-circuit board płytka drukowana, płytka obwodu drukowanego
printer readout wydruk
printed wiring połączenie drukowane
printer drukarka
printer control language język sterowania drukarką
printer description file plik opisu drukarki
printer driver sterownik drukarki, program sterujący komunikacją między komputerem a drukarką
printer ribbon taśma do drukarki
print hammer młotek drukujący
printing drukowanie
printing speed szybkość drukowania
printout wydruk
print pitch skok druku
print quality enhancement technology technika podwyższania jakości druku
print request queuing kolejkowanie żądań drukowania
print request routing trasowanie żądań drukowania
print server komputer sterujący pracą drukarki sieciowej
print spooler program buforujący dane do wydruku
printthrough efekt kopiowania, echo magnetyczne (na taśmie magnetycznej)
print wheel rozetka (drukarki)
priority priorytet
priority interrupt przerwanie priorytetowe
priority processing przetwarzanie priorytetowe (danych)
privacy poufność
privacy enhanced mail system utajnionej poczty elektronicznej wykorzystujący szyfrowanie z kluczem publicznym i kluczem prywatnym
private prywatny
private automatic computer exchange prywatna automatyczna centrala telefoniczna sterowana komputerem
private data dane prywatne, dane wydzielone
private key klucz prywatny, klucz poufny
private key encryption szyfrowanie z kluczem prywatnym, szyfrowanie z kluczem poufnym
private memory pamięć własna
private switching network prywatna sieć komutacji pakietów
private wire circuit łącze dzierżawione
privilege przywilej
privileged uprzywilejowany
privileged file plik uprzywilejowany
privileged instruction rozkaz uprzywilejowany
privileged user użytkownik uprzywilejowany
PRML, partial-response, malikelihoofximum maksimum prawdopodobieństwa przy odpowiedzi częściowej; technologia odczytu danych pozwalająca na zwiększenie pojemności dysku
PRN, printer drukarka
probe próbnik, sonda,próbka
problem zadanie, problem
problem board tablica programowania
problem definition definicja problemu
problem description opis problemu
problem language analyser język programowania Plan
problem-oriented language język problemowy
problem solver komputerowy system przeznaczony do rozwiązywania problemów
problem solving rozwiązywanie problemów
procedural language język proceduralny
procedure 1.procedura, 2.instrukcja, 3.program
procedure call wywołanie procedury
procedure declaration deklaracja procedury
procedure-oriented language język procedrualny
procedure statement instrukcja (wywołania) procedury
procedure type typ proceduralny
proceed 1.postępować, przebiegać, 2.kontynuować
process proces , przetwarzać, przerabiać
process and experiment automation realtime language język programowania PERL; automatyzacji procesów technologicznych i doświadczeń w czasie rzeczywistym
process control sterowanie procesami
proces control system układ sterowania procesu
processing przetwarzanie
processing element element przetwarzania
processing mode tryb przetwarzania
processing program program użytkowy
processing speed moc obliczeniowa
processing time czas przetwarzania
processor (unit) procesor (komputera)
processor capacity moc obliczeniowa procesora
processor interrupt przerwanie procesorowe
processor register rejestr procesora
processor sharing podział procesora
processor state stan procesora
processor status word słowo stanu programu procesora
processor unit jednostka procesorowa
product 1.iloczyn, 2.produkt (programowy)
production produkcja
production level video cyfrowy obraz najwyższej jakości w technologii DVI
production run obliczenia produkcyjne, eksploatacja, praca oprogramowania w warunkach przemysłowych
profile 1.parametry użytkownika, 2.charaktersytyka programu, 3.profil
profile profilować (oprogramowanie)
profiler profiler (system tworzenia szkicu tworzenia)
program program komputerowy
program abstract abstrakt programu
program aid routine procedura wspomagania programu
program audit rewizja programu
program card karta programu (dziurkowana)
program check sprawdzanie programu
program compatibility zgodność programowa, kompatybilność programowa
program compilation kompilacja programu
program control sterowanie programowe
program controller sterownik programowy
program conversion konwersja programowa
program counter licznik rozkazów
program debugging 1.uruchamianie programu, 2.usuwanie błędów z programu
program development wytwarzanie prgoramu
program fetching pobieranie i wprowadzanie programu(do pamięci operacyjnej)
program flowchart schemat programu
program-following control sterowanie programowe
program generator generator programów, program generujący
program information file plik opisu programu, zbiór opisu programu (w środowisku Windows)
program interface interfejs programowy, sprzęg programowy
program interrupt przerwanie programowe
program language język programowania
program library biblioteka programów
program listing listowanie programu, wydruk programu
program loader program ładujący
programmable programowany
programmable controller sterownik programowalny
programmable input-output programowalny układ wejścia-wyjścia
programmable input-output device programowalny układ obsługi wejścia-wyjścia
programmable interface interfejs programowalny, sprzęg programowalny
programmable logic array programowalna matryca logiczna, układ PLA
programmable logic controller sterownik programowalny
programmable logic device programowalny układ logiczny, układ PLD
programmable memory pamięć programowalna
programmable peripheral interface interfejs programowalny, sprzęg programowalny
programmable read-only memory programowalna pamięć stała
programmable unijunction transistor tranzystor jednozłączowy programowalny
program maintenance utrzymywanie programu, pielęgnowanie programu
Program Manager menadżer programu, zarządca programów; podstawowy program w środowisku Windows, odpowiadający za pracę innych prgoramów
program(me) program
programmed zaprogramowany
programmed check kontrola programowa, kontrola programowana
programmed control sterowanie programów
programmed learning uczenie się programowe
progammed logic array programowany zespół logiczny , programowana tablica logiczna
program memory pamięć programu
programmer 1.urządzenie programujące, programator, 2.programista (specjalista w zakresie prgoramowania)
programming programowanie
programming aid procedura wspomagania programu
programming flowchart sieć działań programu, schemat działania programu
programming in logic język Prolog, język programowania wysokiego poziomu przeznaczony do rozwiązywania zadań sztucznej inteligencji
programming language język programowania
programming language for microcomputers język programowania PL/M
programming language one język PL/1; język programowania wysokiego poziomu łączący w sobie cechy języka Fortan i język Cobol
programmin logic array programowalna matryca logiczna, układ PLA, układ z programowalnymi tablicami iloczynów i sum
prgroamming logic device programowalny układ logiczny, układ PLD
programming system system programowania
program modification modyfikowanie prgoramu
program module moduł programowy
program monitor monitor programowy
program origin pierwszy adres programu (w kodzie maszynowym lub języku asemblera)
program reference manual podręcznik programisty
program relocatability przemieszczalność programu
program run wykonywanie programu
program specification specyfikacja programu
program statement instrukcja programu
program status word słowo stanu programu
program step krok programu
program stoarge pamięć programu
program testing testowanie programu
program-to-program communication komunikacja międzyprogramowa
program translation 1.translacja programu, 2.konwersja programu
program unit jednostka programowa
program write-up krótki obraz programu
project evaluation and review technique metoda PERT, technika przeglądania i szacowania przedsięwzięcia (metoda optymalizacji planowania i kontroli wykonawstwa projektów)
projection 1.rzut, 2.rzutowanie
projection printer drukarka bezkontaktowa
Prolog, programming in logic język programowania Prolog
PROM, programmable read-only memory programowalna pamięć stała
PROM blower , PROM burner programator pamięci PROM
promiscuous mode tryb przyjmowania wszystkich pakietów
prompt (character) znak zachęty, symbol zachęty, znak zgłoszenia konwersacyjnego
prompting podpowiadanie, zachęcanie
prompting query zapytywanie z podpwoeidzią
proof 1.dowód , 2.korekta, odbitka
proof listing wydruk kontrolny
proof tape taśma wzorcowa
proof total suma kontrolna
propagate rozprzestrzeniać się
propagation delay opóźnienie propagacji sygnału
propagation time czas propagacji
proper name nazwa własna
proper value wartość własna
proprotional control regulacja proporcjonalna
proportional font czcionka proporcjonalna, font proporcjonalny
proprietary program program (prawnie) zastrzeżony
proprietary software oprogramowanie (prawnie) zastrzeżone
protect chronić, ochraniać, zabezpieczać
protected zabezpieczony
protected file plik chroniony, plik zabezpieczony
protected location pozycja chroniona (w pamięci)
protected mode tryb protegowany, tryb chroniony
protection 1.ochrona, zabezpieczenie, 2.urządzenie zabezpieczeniowe
protection key klucz zabezpieczenia pamięci
protection slot otwór zabezpieczenia zapisu
protective relay przekaźnik zabezpieczeniowy
protocol protokół
protocol address adres protokołowy
protocol data unit jednostka danych protokołu
protocol family rodzina protokołów
protocol independent multicast rozsyłanie grupowe niezależne od protokołu
protocol layering podział protokołów na warstwy
protocol machine maszyna protokołu
protocol port port protokołu
protocol port number protokołowi numer portu
protocol suite zestaw protokołów
prototype makieta, model, prototyp
prototyping makietowanie, modelowanie, prototypizacja
prove udowodnić
provide dostarczać
provide access umożliwiać dostęp
provider prefix prefix usługodawcy
proving 1.sprawdzanie, kontrola, 2.udowadnianie
proving time czas sprawdzania
provision zastrzeżenie , warunek
proxy procedury pośredniczące w komunikacji międzysieciowej
proxy mode tryb pełnomocnictwa (na konto kupującego)
pruning przycinanie (gałęzi w trakcie wyszukiwania w drzewie)
pseudo code kod symboliczny : symbolischer Code
pseudo instruction pseudopolecenie : Pseudobefehl
pseudo random number liczba przypadkowa, losowa : Pseudo-Zufallszahl
PSTN(Public Switched Telephone Network) PSTN (publiczna sieć telefonii komutowanej) : Pseudo-Zufallszahl
PS/2, Personal System/2 typ złącza urządzeń peryferyjnych
pseudo header pseudonagłówek
pseudo- , quasi- pseud-
pseudoaddress adres symboliczny, pseudoadres
pseudocode kod zewnętrzny, pseudokod
pseudocoloring pseudokolorowanie
pseudocommand pseudopolecenie, zlecenie symboliczne
pseudodecimal digit cyfra pseudodziesiętna
pseudoinstruction pseudoinstrukcja, pseudorozkaz
pseudolanguage pseudojęzyk
pseudomachine language język maszynowy
pseudonetwork pseudosieć
pseudo-object pseudoobiekt
pseudo-operation pseudo-operacja
pseudopage fault przerwanie po odwołaniu się do pseudostronicy
pseudoprime number liczba pseudopierwsza
pseudoprogram pseudoprogram
pseudorandom pseudolosowy
pseudorandom number generator generator liczb pseudolosowych
pseudo-static pseudostatyczny
pseudoterminal pseudoterminal
pseudouser pseudoużytkownik
pseudo-variable pseudo-zmienna
PSN, Packet Switched Network sieć z komutacją pakietów
PSN, Processor Serial Number numer seryjny procesora
PSNCU, Processor Serial Number Control Utility narzędzia kontroli numeru seryjnego procesora
PSS ,Paked Switching Service usługa komutacji pakietów
PSTN, Public Switched Telephone Network publiczna komutowana linia telefoniczna
PSU, Power Supply Unit blok, jednostka zasilająca
PSDN, packet-switching data network sieć komutacji pakietów danych
pseudocode kod zewnętrzny, pseudokod
pseudoheader pseudonagłówek
pseudoinstruction pseudorozkaz
pseudolanguage pseudojęzyk
pseudonetwork pseudosieć
pseudoprogram pseudoprogram
pseudorandom noise szum pseudolosowy
pseudorandom number liczba pseudolosowa
pseudoterminal pseudoterminal
PSK, phase-shift keying kluczowanie z przesuwem fazy
PSN, private switching network prywatna sieć komutacji pakietów
PSTN, public switched telephone network publiczna sieć tellefoniczna
PSW, processor status word słowo stanu programu procesora
PSW, program status word słowo stanu programu
PTM, pulse time modulation modulacja czasu impulsów
PTAL, Payment Transaction Application Layer programowa warstwa transakcji płatniczych
PTM, Packet Transfer Mode tryb transmisji pakietowej
PTR, Paper Tape Recorder czytnik taśmy papierowej
PTT, Postal Telegraph and Telephone europejska firma telekomunikacyjna
public publiczny,sfera publiczna : öffentlich
public domain obszar publiczny,dostępny dla każdego : Public Domain, öffentlicher Bereich
public domain software oprogramowanie będące dobrem publicznym : Public-Domain-Software
public key klucz publiczny : öffentlicher Schlüssel
public relations public relations (komunikacja firmy z otoczeniem, reklama pośrednia) : Öffentlichkeitsarbeit
public services służby publiczne : öffentliche dienste
public, publicity publiczność : Öffentlichkeit
publication publikacja : Veröffentlichung, Bekanntmachung
publisher wydawca : Herausgeber, Verleger
publishing wydawanie, wydawnictwo : Ausgabe, Verlag
PUK (Personal Unblocking Code) kod PUK : persönlicher Entsperrungscode, PUK
pull ciągnąć : ziehen
pull-down menu menu rozwijane (z paska menu) : Pull-Down-Menü , Menü "zum Herunterziehen"
pulse amplitude amplituda impulsów : Impulsamplitude
pulse code kod impulsu : Impulscode
pulse counter licznik impulsów : Impulszähler
pulse crowding wysoka gęstość impulsów : hohe Impusldichte
pulse duration czas trwania impulsu : Impulsdauer
pulse generator generator impulsów : Impulsgenerator
pulse modulation modulacja impulsu : Impulsmodulation
pulse pike szczyt impulsu : Impulsspitze
pusle rise time czas narastania impulsu : Impulsanstiegszeit
pulse shape forma impulsu : Impulsform
pulse time modulation modulacja pulsacyjna : Pulszeitmodulation
pulse train ciąg impulsów : Impulsfolge
punched card karta perforowana : Lochkarte
punched tape taśma perforowana : Lochstreifen
punctuation interpunkcja, przestankowanie : Interpunktion, Zeichensetzung
punctuation character znak przestankowy, znak interpunkcyjny : Satzzeichen, Interpunktionszeichen
punctuation mark znak interpunkcyjny : Satzzeichen
punctuation marks znaki interpunkcyjne, znaki przestankowe : Interpunktionszeichen, Satzzeichen
punctuation symbol symbol interpunkcyjny : Interpunktionssymbol
purchase zakup,kupno, kupować, nabywać : Anschaffung , (Ein)Kauf, anschaffen
purchaser klient, odbiorca : Käufer
pure binary notation zapis całkowicie binarny : rein binäre Darstellung
purge area obszar zwolniony : freigegebener Bereich
purge date data ważności : Verfallsdatum
purification oczyszczanie : Reinigung
purify czyścić : reinigen
push nacisnąć : drücken
push button klawisz , przycisk : Schaltfläche, Button
Push to talk "naciśnij i mów" : Puch to talk
put in operation uruchomić : in Betrieb nehmen
public 1.ogólny, powszechny, 2.publiczny, ogólnie dostępny
public access terminal terminal ogólnie dostępny
public authority uprawnienie publiczne
public data 1.dane ogólne, 2.informacja powszechnie dostępna
public data base wspólna, publiczna baza danych
Public Data Network (PDN) publiczna sieć transmisji danych
public domain software oprogramowanie ogólnodostępne , za darmo
Public Domain (PD) ogólnie dostępny ,bezpłatny
public file plik ogólnie dostępny
public folder folder publiczny
public key cipher system encryption szyfrowanie kluczem publicznym
publi key cryptography kryptografia z kluczem publicznym, z kluczem publicznym, z kluczem jawnym
public key cryptosystem kryptosystem klucza publicznego, jawnego
Public Key Infrastructure, PKI infrastruktura kryptografii klucza publicznego, z kluczem jawnym
public key sysem system z kluczem wielodostępu
public library biblioteka wspólna, ogólnie dostępna
public method metoda publiczna
public name
public network sieć publiczna
public resource zasób wspólny
public standard norma, standard powszechny
Public Switch PSTN telefoniczny system połączeń modemem, publiczna komutowana linia telefoniczna
public switched network publiczna sieć komutowana
public view widok publiczny
public-key encryption szyfrowanie z kluczem publicznym, jawnym
publish opublikować
publishing point punkt publikacji
puck wskaźnik z celownikiem
pull 1.ciągnąć, 2.ściągnąć, sprowadzić z serwera
pull down menu menu rozwijane
pull feed podajnik ciągnący
pull-down resistor rezystor obniżający
pulling down menu menu z rozwinięciem
pull-up resistor rezystor podwyższający
pulse 1.impuls, 2.wysyłać impuls
pulse amplifier wzmacniacz impulsowy
Pulse Amplitude Modulation, PAM impulsowa modulacja amplitudy
pulse analyzer analizator impulsów
Pulse Code Modulation, PCM modulacja kodowo-impulsowa
pulse cycle częstość impulsów
pulse duration czas trwania impulsów
Pulse Duration Modulation, PDM modulacja czasu trwania impulsu
pulse generator generator impulsów
pulse modulation modulacja impulsowa
Pulse Position Modulatipn, PPM modulacja położenia impulsu
pulse recurence rate, pulse repetition rate częstotliwość impulsów
pulse stream, train , string ciąg impulsów
pulse stretcher wydłużacz impulsów
pulse strobing bramkowanie impulsów
pulse stuffing wypełenienie impulsami
Pulse Width Modulation. PWM modulacja szerokości impulsu
pulse dialing wybieranie impulsowe
punch 1.dziurkarka, perforator, dziurkacz, 2.dziurkować
punch -down block listwa z zaciskami
punched code kod dziurkowany
punched paper tape taśma dziurkowana
punched tag metka dziurkowana
punching pattern formularz, wzorzec dziurkowania
punctuation character, mark znak przestankowy
purchase order zlecenie zakupu
pure 1.czysty, 2.prosty
pure binary code czysty kod dwójkowy
pure binary notation czysty zapis dwójkowy
pure binarynumeration system czysto dwójkowy, liczbowy
pure color barwa czysta
pure data dane stałe, niezmienne
pure function funkcja czysta
pure interpretet interpretator czysty
purely abstract class klasa czysto abstrakcyjna
purge oczyszczać, czyścić usuwać
purge data data upływu terminu ważności
purification of data usuwanie błędów z danych
purpose cel działania
purpose computer komputer wyspecjalizowany
purposeful input wielkość wejściowa celowa, wejście celowe
push 1.naciskać klawisz , przycisk , 2.umieszczać na stosie, 3.pchnąć, przekazać do serwera, 4.wypchnięcie
push button przycisk
push buton dialing wybieranie przyciskowe
push buton switch wyłącznik przyciskowy
push down automation
push down list , stack 1.stos, lista zorganizowana, 2..umieszczać na stosnie
push feed podajnik pchający
push instruction , operation rozkaz położenia na stosie
puch technology technologia push
push up list kolejka
push-pull coupling połączenie zatrzaskowe
put umieścić , wprowadzić
put in order uporządkować
put into commission, operation wprowadzić, oddać do eksploatacji
puzzle układanka , program wspomagający
public address system urządzenie rozgłoszeniowe
public data network publiczna sieć danych
public-domain (software) oprogramowanie do publicznego rozpowszechniania, oprogramowanie bezpłatne
public electronic network publiczna sieć elektroniczna
public exchange line łącze miejskie
public key klucz wielodostępu, klucz publiczny
public key cryptosystem (asymetryczny) system kodowania informacji (klucz kodowy jest ogólnie dostępny ,a klucz dekodowy jest kluczem prywatnym)
public key encryption szyfrowanie mz kluczem wielodostępu, szyfrowanie z kluczem publicznym
public key encryption system system szyfrowania z użyciem klucza publicznego
public network sieć publiczna
public switched data network publiczna sieć komutacji danych
public switched telephone network publiczna sieć telefoniczna
public upload directory ogólnie dostępny katalog w którym można umieszczać własne pliki
public wide area network publiczna rozległa sieć komputerowa
publishing publikowanie
pull-down menu menu rozwijane (w dół)
pull-down resistor rezystor obniżający
pull-up resistor rezystor podwyższający
pulse impulse
pulse amplifier wzmacniacz impulsowy
pulse-amplitude modulation impulsowa modulacja amplitudy
pulse analyzer analizator impulsów
pulse-code modulation modulacja impulsowo-kodowa
pulse-duration modulation modulacja czasu trwania impulsu, modulacja szerokości impulsu
pulse-duty factor współczynnik impulsowania
pulse-frequency modulation modulacja częstotliwości impulsów
pulse generator generator impulsów
pule jitter drżenie impulsu
pulse-length modulation modulacja czas trwania impulsu. modulacja szerokości impulsu
pulse modulation modulacja impulsowa
pulse noise szum wywoływany impulsami
pulse-position modulation modulacja położenia impulsu
pulse rate częstotliwość impulsów
pulse rise time czas narastania impulsu
pulse string ciąg impulsów
pulse-time modulation modulacja czasu impulsu
pulse-time ratio współczynnik impulsowania
pulse train ciąg impulsów
pulse train duty cycle współczynnik wypełnienia ciągu impulsów
pulse unit bod, 1 bd = 1 bit/s
pulse-width modulation modulacja czasu trwania impulsu, modulacja szerokości impulsu
punch dziurkarka , perforator, dziurkować
punched card karta dziurkowana
punched tape taśma dziurkowana
punched-tape control sterowanie za pomocą taśmy dziurkowanej
punching pattern formularz do dziurkowania, wzorzec dziurkowania
punctuation character znak przestankowy
pure binary czysty binarny
pure code czysty kod
purge czyścić
purge cycle cykl usuwania (np. plików z katalogu)
purge data data upływu terminu ważności (danych)
purpose-oriented model model użytkowy
push wypchnięcie (operacja); nacisnąć (przycisk), położyć (na stosie)
push button przycisk
push-button dial(l)ing wybieranie numeru za pomocą przycisków, wybieranie przyciskowe
push-down list stos (w pamięci operacyjnej)
push-down queue kolejka o organizacji stosowej
push down stack umieszczać na stosie
push instruction rozkaz położenia na stosie
put wprowadzać, umieszczać
put into commision , put into operation oddać do eksploatacji
put through połączyć
PVC, permanent virtual circuit stały obwód wirtualny; połączenie danego komputera z innym za pomocą sieci opartej na połączeniu
PVC, Permanent Virtual Channel wielozadaniowy kanał wirtualny
PVC, Permanent Virtual Circuit stały obwód wirtualny, stale dzierżawiony
PWS, Personal Web Server 1.sieciowy serwer komputerów osobistych, 2.własny serwer sieciowy
PWS, Precising Work Station stacja , komputer do zadań specjalnych, precyzyjnych, precyzyjna stacja robocza
PWM, pulse-width modulation modulacja casu trwania impulsu, modulacja szerokości impulsu