|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |T9 text input(TM) metoda wprowadzania T9 : Eingabemethode T9(TM)
T-square przykładnica
tab tabulator, tabulować,pasek : Tabulator, tabelieren, Streifen
tab memory pamięć tabulacyjna : Tabulatorspeicher
Tab,tab key TAB,klawisz tabulacji : TAB,Tab-Taste
table tablica ,przedłożyć: Tafel,vorlegen
table field,table element pole tabeli: Tabellenfeld
Table AutoFormat autoformatowanie tabeli: AutoFormat für Tabelle
table look-up sprawdzenie w tabeli : Nachsehen in einer Tabelle
tabular tabulować : tabellarisch
tabular form forma tabelaryczna : tabellarische Form,Tabellenform
tabular insert tabulator : Tabulator
tabulate tabulować, porządkować tabelarycznie : tabellieren,tabellarisch ordnen
tachometr generator generator tachometru : Drehzahlgeber
tag znacznik,znaczyć,znakować,cecha wyróżnik : Tag, Markierung,Marke,markieren, Merkmal, Eigenschaft
tag field pole cechy , pole wyróżnika : Tag-Feld,Unterscheidungskomponente
tagged image file format (TIFF) format pliku z cechowaną grafiką : Tagged Image File Format
taggen zaznaczanie : Markieren
tagging znacznikowanie : Tagging
tags znaczniki : Marken
take ownership of files or other objects przejmować prawo własności do plików i obiektów : Marken
take-off naśladowanie , start : Start
take-off speed prędkość procesu,prędkość nawijania : Ablaufgeschwindigkeit
take-up wheel szpula nawijająca : Aufwickelspule
talker mówca ,nadawca : Sprecher
talktime czas rozmów : Gesprächzeit,Sprechzeit
tally wykaz : Stückliste
tandem connection połączenie szeregowe : Hintereinanderschaltung, Serienschaltung
tangent styczna : Tangente
tank circuit obwód drgający, równoległy,rezonansowy : Parallelschwingkreis
tape taśma magnetofonowa: Band
tape cartridge taśma kasetowa : Bandkassette
tape deck, tape recorder magnetofown, odtwarzacz taśmowy : Magnetbandgerät
tape drive streamer,napęd taśmy : Bandlaufwerk
tape error błąd na taśmie : Bandfehler
tape feed , tape transport transport taśmowy : Bandtransport
tape jam zakłócenie na taśmie : Bandstörung
tape leader naciąg taśmy : Bandvorspann
tape loop recorder odtwarzacz taśmy ciagłej : Endlosbandrekorder
tape outage koniec taśmy : Bandende
tape reader czytnik taśm : Bandlesegerät
tape reeling device nawijarka taśmy : Bandwickelvorrichtung
tape start taśma rozbiegowa,rozbiegówka : Bandlauf
tape tension napięcie taśmy : Bandspannung
tape threading nawlekanie : Bandeinfädelung
tape transport transport taśmowy : Bandführung
target cel
target cell komórka docelowa : Zielzelle
target data dane docelowe : Zieldaten
target file plik docelowy : Zieldatei
target language język docelowy : Zielsprache
target program program docelowy : Zielprogramm
target value wartość docelowa : Zielwerte
target value determination ustalenie wartości docelowej : Zielwertsuche
target-group-specific zorientowanyna grupę docelową : zielgruppenorientiert
task zadanie : Task,Aufgabe
task bar pasek zadań : Task-Leiste
task dispatcher dyspozytor zadań : Verteilerprogramm
task management sterowanie zadaniami : Aufgabenverwaltung
task switcher przełącznik programu : Programmumschalter
taskboard pasek zadań : Task-Leiste
tax podatek,opodatkować
taylored version wersja na zamówienie : maßgeschneiderte Version
T carrier nośna T
T connector złącze T
T junction łączówka T
T & E card karta do podróży i rozrywki
T&L engine układ obliczeniowy transformacji i oświetlenia
T&L, Transform & Lightening transformacje i oświetlenie w 3D, 3W
T/F, Time / Frequency czas / częstotliwość, amplituda częstotliwościowa
T-1 szybka linie telefoniczna
TA, Terminal Adapter adapter terminalowy
tab character znak tabulacji
tab delimited file plik rozdzielony znakami tabulacji
tab key klawisz tabulacji
tab memory pamięć tabulacji
tab ruler linijka z tabulatorami
tab settings ustawienia, położenia tabulacji
tab settings, tab stops ustawienia , punkty tabulacji
tab stop pozycja tabulacyjna, tabulatora, punkt tabulacji
tab terminal końcówka do lutowania
tab, tabulation 1.tabulator, tabulacja, 2.karta, zakładka
tabbed dialog box okno dialogowe z kartami
tabbing order porządek tabulacji
tabbing , tab, table tablica, tabela
table heading nagłówek tabeli
TableLook Up, TLU 1.przeksztalcenie tablicowe, 2.przeszukiwanie tablic
table of contents spis treści
table space obszar tablicowy
table-look-at technique technika skorowidzowa
tablet rysownica, tablet, pulpit rysownicy
tabloid format A3 formularza, format Tabloid
tabular format format tablicowy
tabular language język tablicowy
tabulate, tab ujmować, zestawiać w tablicę, tablicować, sporządzać tabelę, tabulować, ustawiać w kolumnach
tabulation marker znacznik tabulacji
tabulation stop punkt ,miejsce tabulacji
tabulations 1.tabulogram, 2.dane tablicowe
tabulator key klawisz tabulacji
tabulator setting ustawienia pozycji tabulacji
TACACS+ standard bezpieczeństwa alternatywny dla RADIUS
tackle problem, zająć się problemem
tactile feedback sprzężenie dotykowe
tactile keyboard klawiatura sensorowa
tactor element poubdzający
tag 1.znacznik, cecha, wyróżnik, 2.bit zgodności, znacznik,3.oznaczać ,znakować, 4.komenda w HTML
tag field pole cechy, wyróżnika
Tag Image File Format (TIFF) znacznikowy format pliku obrazu
tag valid document dokument z prawidłowymi znacznikami
tagged architecture architektura cechowa, wyróżnikowa
tagging zestaw, wprowadzenie, oznaczenie znacznikami
tail stopka listy
tailor dopasowywać, dostosowywać
take apart rozłożyć na części,demontować
take down time czas zwolnienia urządzenia
take from odejmować
take into account brać pod uwagę, uwzględnić
talk mówić, porozumiewać się, komunikować się
tally obliczać, zliczać zdarzenia
tamper penetrować, przekłamywać, modyfikować
tamper evident ujawniający penetrację
tamper proof odporny na penetrację
tamper resistant zabezpieczony przed penetracją
tampering penetracja, podsłuch aktywny , zniekształcenie, nieumiejętne manipulowanie
tamper proof zabezpieczenie przez manipulacją
tandem processors procesory tandemowe
tangency styczność
tangent 1.styczna, 2.tngens
tangential styczny
tangible namacalny, uchwytny, rzeczywisty
tan-in obciążalność wejściowa
tan-out obciążalność wyjściowa
TAO, Track At Once metoda zapisu bezpośredniego na ścieżkę w nagrywarkach CD
tap 1.czerpać, pobierać, 2.wykorzystywać, 3.zaczep, wyprowadzanie kabla, rozgałęźnik, odgałęzienie, 4.podsłuch łącza
tape archives archiwum taśm
tape backup kopia zapasowa na taśmie
tape backup drive napęd do archiwizowania na taśmach
tape bootstrap routine program ładowania z taśmy
tape cable. ribbon cable wielożyłowy kabel [ałski
tape cartidge kaseta z taśmą
tape certification atestacja taśmy
tape deck przewijak taśmy
tape device description file plik opisu napędu taśm
tape device file plik opisu taśmy
tape drive, tape deck napęd taśmowy, srtreamer
tape dump wydruk zawartości, zrzut taśmy
tape feed przesuw taśmy
tape file 1.plik na taśmie magnetycznej, 2.plik opisu taśmy
tape format format taśmy
tape handler program obsługi jednostki taśmowej
tape head głowica czytająco-zapisująca
tape header nagłówek taśmy
tape label etykieta taśmy
tape leader rozbiegówka
tape library biblioteka taśm
tape loader program ładujący taśmę
tape mark writing zapis znacznika taśmy
tape memory pamięć taśmowa
tape operating system taśmowy system operacyjny
tape packing density gęstość zapisu taśmy
tape print-out wydruk zawartości taśmy
tape protection zabezpieczanie taśmy
tape punch dziurkarka, perforator taśmy
tape reader czytnik taśmy
tape recording zapis na taśmie magnetycznej
tape reel szpula taśmy
tape reproducer kopiarka, powielacz taśmy
tape resident operating system taśmowy
tape row rządek taśmy
tape set zestaw taśm
tape skew przekos zapisu
tape station urządzenie pamięci tasmowej
tape streamer, streaming tape drive, stringy floppy streamer streamer taśmowy
tape to disc converter konwerter zapisów z taśmy na dysk
tape trailer stopka, koniec taśmy
tape transmitter nadajnik taśmowy
tape transport 1.przesuw taśmy, 2.mechanizm przesuwu taśmy
tape unit jednostka pamięci taśmowej
tape verifier kontroler taśmy
tape volume name nazwa taśmy
tape writing area obszar zapisu taśmy
tape-bounded 1.ograniczony szybkością streamera, 2.związany obsługą taśmy
tape-feed roll wałek napędzający taśmę
tape-limited ograniczony pamięcią , taśmową
taper 1.zwężać się, zbiegać się , 2.nadawać zbieżność, kształtować stożkowo, stożkować, 3.zbieżność, stożkowatość
tape-to-disc z taśmy na dysk
tape-to-printer z taśmy na drukarkę
tape-wound core rdzeń taśmowy
TAPI,Telephony Application Programming Language interfejs programistyczny aplikacji teefonii
tapping odczep, zaczep
tardiness opóźnienie
Targa, tga, TGA format graficzny
target 1.cel, przeznaczenie, 2.adresat , 3.docelowy, wyjściowy, wynikowy, odnośny, dany
target ad reklama docelowa
target alphabet alfabet wynikowy
target computer komputer docelowy
target conversion adaptacja programu do komputera docelowego
taget disk, drive dysk docelowy
target file zbiór , plik docelowy
target language język wynikowy ,docelowy
target mainbroad płyta docelowa
target object obiekt docelowy
target processor procesor docelowy, wynikowy
target program program wynikowy, w języku maszyny
targed record zapis docelowy
target system system docelowy
target winndow okno docelowe
target, run phase faza uruchomienia
task body treść zadania
task control block blok sterowania zadaniem
task identification identyfikator zadania
task image 1.obraz zadania, 2. moduł ładowania, zadania
task level poziom zadania
task management sterowanie, zarządzanie zadaniami
task manager menadżer zadań/font>
task mode tryb zadania ,nieuprzywilejowany
tak name nazwa zadania
task number numer zadania
Task Oriented Microprocessor Application Language , TOMAL język programowania do zastosowań mikroprocesorowych
task queue kolejka zadań
taks scheduler program, moduł szeregujący zadania, arbitrator zadań
task specification opis zadania
task state stan zadania, przetwarzania, gotowości do działania
task state segment segment stanu działania
task swapping, switching przełączanie zadań
task type 1.typ zadaniowy, 2.typ zadania
task , job zadanie
taskbar, action bar pasek zadań
tasking zarządzanie zadaniami
task-to-task communication komunikacja między zadaniami
TAT, TurnAround Time czas zmiany kierunku transmisji, pretwarzania
tautology prawda logiczna ,tautologia
taxonomy 1.systematyka, taksonomia, 2.klasyfikacja, 3.typologia
Tab, tabulation tabulacja
table tablica
table look-up przeszukiwanie tablicy
table of contents 1.tablica zawierająca spis zawartości dysku CD-ROM, 2.spis treści
tablet rysownica
tabular langugae język tablicowy
tabulate zestawiać w tablicę, sporządzać tablicę
tabulation tabulacja
tabulations tabulogram
tag 1.cecha, wyróżnik, znacznik, oznacznik (np. etykieta lub indeks), 2.bit zgodności , 3.znaczyć , znakować
tag field pole cechy pole wyróżnika
tagged image file format format pliku z cechowaną grafiką, format TIFF
tail stopka (listy)
talking computer komputer mówiący
tally obliczanie, obliczać
tally roll taśma rejestrująca
tandem trunk łącze rezerwowe
tape taśma
tape backup system taśmowy system składowania
tape bootstrap routine program ładowania z taśmy
tape cartridge kaseta taśmy (magnetycznej)
tape certification atestacja taśmy
tape cleaner urządzenie czyszczące taśmę (magnetyczną)
tape drive napęd taśmy (magnetycznej)
tape dump wydruk zawartości taśmy (magnetycznej)
tape feed przesuw taśmy (magnetycznej)
tape file plik na taśmie (magnetycznej)
tape leader rozbiegówka
tape loader program ładujący na taśmie, ładowacz programów na taśmie (magnetycznej)
tape machine aparat odbiorczy taśmowy
tape mark znacznik taśmy
tape memory pamięć taśmowa
tape operating system taśmowy system operacyjny
tape printout wydruk zawartości taśmy (magnetycznej)
tape punch dziurkarka taśmy, perforator taśmy
tape reader czytnik taśmy
tape recording zapis na taśmie
tape reproducer reproduktor taśmy, powielacz taśmy
tapering od signal wygładzanie ciągłe sygnału, temperowanie sygnału
tape sending nadawanie z taśmy dziurkowanej
tape skew prekos na taśmie (magnetycznej)
tape station jednostka pamięci taśmowej
tape streamer strimer taśmowy (urządzenie pamięci zewnętrznej)
tape-to-card converter konwerter zapisu z taśmy na karty dziurkowane
tape transport 1.przesuw taśmy, 2. mechanizm przesuwu taśmy
tape unit jednostka pamięci taśmowej
tape verifier sprawdzanie taśmy
tape writing area obszar zapisu taśmy (magnetyczej)
TAPI, telephony application programming interface interfejs programowy dla aplikacji dla telefonii
target adresat
target computer komputer docelowy, komputer wynikowy
target disk dysk wynikowy
target file plik docelowy
target language język wynikowy, język wyjściowy (translatora)
target machine komputer docelowy, komputer wynikowy
target processor procesor docelowy, procesor wynikowy
target program program wynikowy, program w języku maszynowym
task zadanie
task bar pasek zadań
task body treść zadania
task image 1.obraz zadania (w pamięci) , 2.moduł ładowania (zadania)
tasking , task managing sterowanie zadaniami, zarządzanie zadaniami
task swapping, task switching przełączanie zadań
task type typ zadaniowy
TB, terabyte 1 TB = 1024 gigabajty
TB, Terabajt jednostka pamięci
TBF, Time Between Failures czas między uszkodzeniami
TC, time code kod czasowy
TCP, transmission control protocol protokół sterowania transmisją , TCP
TCP/IP , transmission control protocol / Internet protocol protokół sterowania transmisja w sieci Internet, TCP/IP
TCU, transmission control unit urządzenie sterujące trnasmisją
TCB, Task Control Block blok sterowania zadaniem
TCP wraper, osłona TCP
TCP, Transmission Control Protocol protokół sterowania transmisją
TCP/IP , Transmission Control Protocol/Internet Protocol protokół kontroli transmisji i internetu
TCS, Track Control System system kontroli ścieżek zapisu
TDM, time-division multiplexing multipleksowaniez podziałem czasu, praca (systemu) z podziałem czasu, zwielokrotnienie z podziałem czasu
TDP, Tag Distribution Protocol protokół dystrybucji znaczników
TDR, Time Domain Reflectometry test wyszukujący uszkodzenia kabli
TDS, Transaction -Driven System system sterowany transakcjami
TDMA(TimeDivisionMultiple Access) TDMA,wieodostęp z podziałem czasu,TDMA : TDMA,Zeitrielfachzugriff
teamwork współpraca : Zusammenarbeit
technical brochures wdokumentacja techniczne : technische Unterlagen
technical characteristic właściwości techniczne : technischeEigenschaften
technical manual podręcznik obsługi urządzenia : Gerätenhandbuch
technical service serwis techniczny : technischer Kundendienst
technician technik : Techniker
technique technika : Technik
technology technologia : Technologie
telecommunication system urządzenie telekomunikacyjne : Fernmeldeeinrichtung
telecoferencing wideo konferencja
telecopying equipment telefaks (urządzenie) : Telefaxgerät
telegraph code kod dalekopisowy,kod telegraficzny : Fernschreibcode
telemetring telemetria : Fernmessung
telephone handset słuchawka telefonu : Telefonhörer
teleprinter dalekopis : Fernschreiber
teleprinter exchange teleks : Telex
teleprocessing of data zdalne przetwarzanie danych : Datenfernverarbeitung
telescoping wyciągany , teleskopowy : ausziehbar
teletext,videotext system teletekst : Bildschrimtext
teletype,teletypewriter dalekopis
television set telewizor
telex network sieć dalekopisowa : Fernschreibnetz
Telnet nazwa prtokołu i programu terminalowego
tempest monitoring śledzenie komputera poprzez odsłuch obniżonego promieniowania
temperature temperatura : Temperatur
template szablon : Vorlage
temporary okresowy : zeitweilig,vorübergehend
temporary file plik okresowy : temporäre Datei,Auslagerungsdatei
temporary storage pamięć okresowa : Zwischenspeicher
ten-digit keyboard klawiatura numeryczna, dziesiętna : Zehnertastur
tender oferta : Angebot
tensile strength odporność na rozciąganie : Zugfestigkeit
tension napięcie : Spannung
ten′s place miejsce dziesiętne: Dezimalstelle
tentative próbny : versuchend,versuchsweise
terabyte terabajt : terbyte
term termin, wyrażenie : benennen
terminable terminowy : begrenzt,befrsitet
terminal, information display system terminal, zacisk : Terminal,Datensichtgerät
terminal block listwa zaciskowa : Klemmleiste
terminal node węzeł końcowy : Endknoten
terminal printer drukarka terminalowa : Ausgabedrucker
terminal station terminal : Endstelle,Endgerät
terminal strip łączówka lutownicza : Lötleiste
terminate ograniczyć , zakończyć : begrenzen,beenden
termination zakończenie,oporność zakończeniowa : Beendigung,Abschlusswiderstand
terminator terminator,zakończenie : Terminator
terse zwięzły : bündig
test kontrola ,test, testować : testen,Prüfung
test data dane testowe : Testdaten
test data generator generator danych kontrolnych : Prüfdatengenerator
test in site kontrola na miejscu : PrüfungvorOrt
test out przetestować : durchtesten
test routine program testujący : Prüfprogramm
test signal sygnał kontrolny : Prüfsignal
testing probe sonda próbna : Prüfsonde
teterad tetrada : Tetrade
Texas Instruments producent sprzętu elektronicznego
text body treść : Textkörper
text box pole tekstowe,ramka tekstowa : Textfeld
text column kolumna tekstu : Textspalte
text editor edytor tekstu : Texteditor, Textverarbeitungsprogramm
text formating formatowanie tesktu : Textgestaltung
text frame ramka tekstu : Textrahmen
text object obiekt tesktowy : Textobjekt
text processing obróbka tekstów : Textverarbeitung
text processor procesor tesktów,edytor tekstów : Textprozessor,Texteditor
text segment fragment tekstu : Textbaustein
text wrap oblewanie tekstem,zawijanie tekstu wokół obrazu : Umfließen
text wrap otpions opcje wersji sprzed oblewania tekstem, opcje wersji sprzed zawijania tekstu wokół obrazu: Umfließen
TextMaker nazwa edytora tekstu
textual tekstowy : textbezogen
texture struktura,budowa,tekstura (papieru) : Dichtigkeit
texture maping odwzorowanie tekstur : Textrure-Mapping
TE1, Terminal Equipment type1 terminal cyfrowy ISDN
TE1, Terminal Equipment type2 telefoniczny terminal analogowy
teaching (automation, computer) machine maszyna ucząca ,komputer dydaktyczny
team-work praca zespołowa
tear oderwać ,rozdarcie
tear down rozmontowywać rozbierać urządzenie
teardrop łączka - rodzaj ataku w sieci oparty na błędzie w defragmentacji pakietów TCP/IP
tearing resistance wytrzymałość na rozdarcie
TEC, Text Enxoding Converter konwerter tablic kodowych do MacOS
technical characteristics opis techniczny, charakterystyka urządzenia
technical control kontrola techniczna
technical reference opis techniczny
technical requirements wymagania techniczne
technical specifications warunki techniczne normatywne
technical support wsparcie, pomoc techniczna
technical test program program kontroli technicznej
technical white paper dokument techniczny
technician technik, konserwator sprzętu
technique umiejętność, technika wykonania
technological breakthrough przełom technologiczny
technological progress postęp technologiczny
technological properties własności technologiczne
techspeak terminologia, żargon techniczny
telecommunication telekomunikacja, łączność
telecommunication access method telekomunikacyjna metoda dostępu
telecommunication line linia , łącze telekomunikacyjne
telecommunication satellite satelita telekomunikacyjny
telecommunication network sieć telekomunikacyjna, łączności, transmisji danych
telecommute pracować zdalnie
telecommuter telepracownik
telecommuting 1.telekomutacja, 2.telepraca, 3.praca na odległość, zdalna
teleconference, teleconferencing telekonferencja
telecontrol zdalne sterowanie
telefax telefaks
telegraph buffer adapter łącza dalekopisowego, telegraficznego
telegraph line łącze dalekopisowe, telegraficzne
telegraph principle zasada telegrafu
telegraph printer, teleprinter, teletype dalekopis
teleinformatic service usługi teleinformatyczne
telematics telematyka
telemeter 1.urządzenie telemetryczne, 2.przekazywać ,zakodowaną informację
telemoitoring nadzór . monitorowanie zdalne
teleoperation telesterowanie, sterowanie zdalne
telephone banking telefoniczna obsługa serwisów bankowych
telephone buffer adapter łącza telefonicznego, bufor telefoniczny
telephone line łącze. linia telefoniczna
telephone principle zasada telefonii
telephone switchboard łącznica telefoniczna
Telephony Application Programming Interface (TAPI) interfejs programistyczny aplikacji telefonii
Telephony Services Application Programming Interface (TSAPI) interfejs programistyczny aplikacji usług telefonicznych
teleprinter exchange 1.teleks, telegrafia abonencka, 2.urzdzenie teleksowe
telepronter interface interfejs dalekopisu
teleprinter roll rolka papieru do dalekopisu
TeleProcessing (TP) przetwarzanie zdalne, teleprzetwarzanie
teleprocessing network sieć teleprzetwarzania, zdalnego przetwarzania danych
TeleSoftWare (TSW) oprogramowanie do przetwarzania zdalnego , przesyłane siecią telekomunikacyjną
teletext gazeta telewizyjna, teletekst
teletansmission network sieć transmisji danych
teletype adapter unit łącze dalekopisowe
teletype buffer adapter łącza dalekopisowego, łącza telegraficznego
teletype code kod dalekopisowy
teletype line łącze dalekopisowe , telegraficzne
teletye network sieć dalekopisowa
teletypesetting teleskład
teletypewriter, teletype (TTY), teleprinter dalekopis
televison expansion connector telewizyjne gniazdo rozszerzenia
televison monitor monitor telewizyjny
television scan odświeżanie obrazu telewizyjnego
televison set odbiornik telewizyjny
television tube kineskop telewizyjny , lampa kineskopowa
telewroker telepracownik
telex server stacja łączności teleksowej
telex service usługa teleksowa
telex, telepronter exchange 1.teleks, telegrafia abonencka, 2.urządzenie teleksowe
teller work station terminal bankowy
telnet komunikacyjna usługa sieciowa, telent
Telnet session sesja w Telnecie
temperaturę alerting ostrzeganie o nadmiernej temperaturze
template matching dopasowanie szablonu wzornika
temporal 1.tymczasowy, 2. czasowy
temporal logic logika temporalna
temporarily chwilowo, tymczasowo
temporary disk dysk roboczy
temporary error błąd nie powtarzający się, nieregularny
temoprary file plik roboczy, tymczasowy
temporary format format przejściowy
temporary property cecha doraźna
temporry register rejestr tymczasowy
temporary storage (store) 1.pamięć tymczasowa, robocza, pośrednia, przejściowa, 2.przechpowywanie tymczasowych danych
temprary swap file tymczasowy plik wymiany
temporary text delay opóźnienie tekstu
tend dozorować, obsługiwać urządzenie
ten-key keyboard klawiatura 10 klawiszowa
ten′ss complement uzupełnienie do dziesięciu, dziesiątkowe
ten′ss order pozycja dziesiątek
ten′ss place miejsce dziesiętne
tension napięcie
tent card karta zaginana
tentative próbny, tymczasowy
tentatively started job zadanie w fazie rozruchu
TEPI, Terminal End Point Identifier identyfikator punktu końcówki
teraspace teraprzestrzeń
term 1.termin, 2.wyraz , człon , element
term bank bank terminologiczny
term of equation człon równania
terminal area obszar końcowy
terminal character set zbiór znaków terminala
terminal controller sterownik terminala
terminal diagram schemat przyłączeń
terminal emulation wymuszenie terminala
terminal emulation software oprogramowanie emulacji terminala
terminal emulator emulator terminala
terminal file plik końcowy
terminal handler 1.procesor obsługi terminala zespół terminalowy, 2.sterownik programowy terminala
terminal hijacking porwanie, przejęcie sterowania terminalem
terminal identity identyfikator terminala
terminal installation instalacja terminala
terminal interface interfejs terminala
Terminal Junky (TJ) pasjonat komputerowy
terminal keyboard klawiatura terminala
terminal message process proces obsługi komunikatów
terminal node wierzchołek końcowy grafu , drzewa
terminal processor procesor obsługi terminala
terminal profile parametry terminala
terminal server serwer terminala
terminal session seans pracy z terminalem, pracy konwersacyjnej ,sesja terminalowa
terminal setup ustawienia terminala
terminal station stacja końcowa
terminal string łańcuch symboli terminala
terminal strip listwa zaciskowa
terminal support network sieć obsługi terminali
terminal symbol symbol kończący , terminalny
terminal tailoring regulowanie, strojenie terminala
termonal transaction system system interakcyjnej obsługi żądań
terminal unit urządzenie końcowe, terminal
termina user użytkownik końcowy terminala
terminal , ending 1.terminal, urządzenie końcowe , końcówka, 2.znak terminalny, zacisk
terminate 1.kończyć zadanie, 2.przerywać, zatrzymywać, wstrzymywać
Terminate and Stay Resident (TSR) program program rezydentny
terminated line linia zestawiona
terminating independence impedancja zamykająca , kończaca
terminating symbol symbol końca połączenia, fragmentu tekstu
termination code kod zakończenia
termination, completion, ending zakończenie
terminator ogranicznik, terminator magistrali, urządzenie do odbioru sygnału, zakończenie
terms of use warunki stosowania , używania ,korzystania
ternary 1.trójkowy, 2.potrójny, trójskładnikowy
ternary arithmetic arytmetyka tóŽjkowa
ternary logic logika trójwartościowa
ternary modem modem trójkowy , trójstanowy
ternary notation notacja trójkowa, trójkowy system liczbowy
ternary representation of numbers przedstawienie trójkowe liczb
ternary system układ trójkowy
tertiary storage pamięć trzeciego stopnia
tessellate tworzyć mozaikę, rozdrabniać, kafeklować
test (testing) tools narzędzi testowania
test condition warunek, wyrażenie logiczne
test data generator generator danych testujących
test data set zestaw danych testujących
test envelope pakiet testowo-uruchomieniowy
test equipment wyposażenie testujące
test form formularz testowy
test function funkcja próbna
test harness system uruchamiania z testowaniem
test instruction rozkaz badania
test of convergence kryterium zbieżności
test of goodness of fit test zgodności
test of randomness test losowości
test of significance test zgodności
test pattern 1.wzorzec testowy, 2.obraz kontrolny
test plan plan testowania
test point punkt kontrolny, pomiarowy
test problem zadanie testowe
test procedure procedura pomiarowa
test program, routine program testowy
test report sprawozdanie z testowania
test run przebieg testu, testowy, testujący
test step krok testu
test suite zestaw do testowania, pakiet testów
test value wartość badania
test vector wektor testów
testability testowalność
test-and-set instruction rozkaz testowania i ustawiania warunkowego ustawienia semafora
testbed system uruchamiania z testowaniem, łoże testowe
tester urządzenie testujące, kontrolne, tester
Test-Oriented Language, TOL język programowania testowania
tetrad czwórka bitów, tetrada
tetragon czworokąt, czworobok
texel element, punkt tekstujący, teksel
text box pole tekstowe
text compression kompresja tekstu
text conversion konwersja tesktu
text description opis, tekst opisu
text document dokument tekstowy
text editor edytor tekstu, tekstów , tekstowy
text field pole tekstowe
text file plik tekstowy
tet formatter formater tekstu, program formatujący tekst
text formatting formatowanie tekstu
text frame ramka tekstu
text management zarządzanie tekstami
text manager menadżer tekstu
text manipulation operowanie, działanie na tekstach
text mode tryb tekstowy
text origination wprowadzanie tekstu z klawiatury
text processing 1.przetwarzanie tekstu, 2.przygotowywanie tekstu, redakcja tekstu
text processor edytor, procesor tekstów
text register rejestr tekstowy
text retrieval wyszukiwanie tekstu
text revision weryfikacja tekstu
text screen ekran tekstowy
text string ciąg , łańcuch tekstowy, napis
text utility program narzędziowy do edycji tekstów, narzędzie tekstowe
text window okno tekstowe
text-based browser przeglądarka tekstowa, pracująca w trybie znakowym
text-book podręcznik
text-editing facilities narzędzia ułatwiające edycję tekstu
text-editing function funkcja edycji tesktu
textentry field pole tekstowe wejścia
text-retrieval system dokumentacyjny system informacyjny
text-to-speech converter konwerter tekstu na mowę
text-to-speech system system przetwarzania tekstu na mowę syntetyczną
textual information informacja tekstowa
texture cell komórka ,element tekstury
texture mapping odwzorowanie tekstury, tekstur
texture memory pamięć tekstur
teaching machine maszyna ucząca, komputer dydaktyczny
technical data dane techniczne
technical reference opis techniczny
technique technika (wykonania)
telecommunications telekomunikacja
telecommunication transmission transmisja telekomunikacyjna
teleconference telekonferencja
telecontrol sterowanie zdalne
telegraph line łącze dalekopisowe, łącze telegraficzne
telegraph printer dalekopis
telegraphy telegrafia
telematics telematyka
telelmeter urządzenie telemetryczne (do pomiarów zdalnych)
telemonitoring nadzór zdalny
telephone line linia telefoniczna
telephony telefonia
telephony application programming interface interfejs programowy aplikacji dla telefonii
telepresence teleobecność ; obecność przy komputerze w sieci telekomunikacyjnej lub komputerowej
teleprinter dalekopis
teleprocessing teleprzetwarzanie , zdalne przetwarzanie danych
telesoftware oprogramowanie przesyłane siecią telekomunikacyjną
teletext teletekst, gazeta telewizyjna, telegazeta
teletransmission network sieć teledacyjna, sieć transmisji danych
teletype(writer) dalekopis
telnet jedna z podstawowych usług w sieci Iternet umożliwiająca zdalną pracę na innych komputerach w sieci
telnet telnetować się ; rejestrować się w innym komputerze przy użyciu usługi telnet , by pracować jak na lokalnym komputerze
template szablon
temporary tymczasowy
temporary disk dysk roboczy
temporary file plik roboczy, plik tymczasowy
temporary register rejestr tymczasowy
temporary store pamięć przejściowa, pamięć tymczasowa
ten-key keyboard klawiatura dziesięcioklawisowa
ten′s complement uzupełnienie dziesiątkowe
tens order pozycja dziesiątek (W liczbie)
ten′s palce miejsce dziesiętne (w zapisie liczby)
terabyte terabajt, i TB = 1025 gigabajtów
tera floating-point operations per second bilion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę
term 1.termin (językowy), 2.składnik, człon
termal printer drukarka termiczna
term bank bank terminologiczny
terminal 1.urządzenie końcowe, terminal; 2.końcówka ,zacisk , przyłącze
terminal controller sterownik terminali
terminal emulation emulacja terminala
terminal node wierzchołek końcowy grafu (drzewa), liść (drzewa)
terminal office palcówka końcowa
terminal symbol symbol końcowy , symbol terminalny
terminal transparency przeźroczystość terminala (niezależność terminala od protokołu transmisji danych)
terminal unit urządzenie końcowe, terminal
terminal user 1.użytkownik terminalu, 2.użytkownik końcowy
terminate 1,zakończyć, zaprzestać, 2.przerwać
terinate and stay resident zakończ i pozostań rezydentny (jedna z funkcji systemu operacyjnego DOS)
terminator terminator (magistrali)
ternary 1.trójkowy, 2.potrójny, trójskładnikowy
ternary modem modem trójkowy
ternary notation notacja trójkowa, trójkowy system liczbowy
test test, testować
testability testowalność
tests anlysis report sprawozdanie z testowania (oprogramowania)
test bed łoże testowe
test data dane testowe
testability testowalność
tester urządzenie testujące, urządzenie kontrolne
test pattern obraz testowy
test plan plan testowania (oprogramowania)
test program program testowy
test report sprawozdanie z testowania (oprogramowania)
test routine program testowy
test run przebieg testujący
test sound ton pomiarowy
test wire żyła próbna
tetrad tetrad (czwórka bitów)
TeX dostępny na zasadach public domain program do składu tekstów, zwłaszcza tekstów technicznych i naukowych
text tekst
text editor program do redagowania tekstu, edytor tekstu
text file plik tekstowy
text formatting formatowanie tekstu
text mode tryb tekstowy
text origination wprowadzanie tekstu z klawiatury (w systemach przygotowania tekstów
text processing 1.przetwrazanie tekstu, 2.przygotowanie tekstu
text string napis tekstowy
textuiring teksturowanie (wg grafice komputerowej
text window okno tekstowe
TFLOPS, tera floating-point operations per second bilion operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę
TFT, thin-film transistor tranzystor cienkowarstwowy
TFTP,Trivial File Transfer Protocol protokó łTFTP,trywialny protokół przesyłania plików ,protokół do przesyłania plików z jednego komputera do drugiego: textbezogen
TFT, Thin Film Transistor ekran z tranzystorów cienkowarstwowych
TGA, Targa (True Vision) Graphic Adapter format lub karta grafiki 24-bitowej
Therequeste document was moved to new location żądany dokument znajduje się obecnie... : das angefordete Dokument befindet sich nun hier....
theorem twierdzenie : Theorem
theory of proportion twierdzenie o proporcjonalności : Proportionalitäatssatz
thermal drift odchylenie uwarunkowane termicznie : thermisch bendingte Abweichung
thermal noise szum termiczny : thermische Rauschen
thermal printer drukarka termiczna : Thermodrucker
thermic termiczny : thermisch
thermocouple termoelement: Thermoelement
thesaurus zasoby wiedzy : Wissenschatz
thickness grubość, warstwa : Dichtigkeit
thin client uproszczony klient : Thin Client
thin film transistor (TFT) active matrix matryca aktywna (TFT) : TFT-Activmatrix
Thick Wire nazwa standardu kabla (grubszego)sieciowego
Thin Ethernet cable nazwa tańszego (cieńszego) kabla sieciowego
Thin Wire nazwa tańszego (cieńszego) kabla sieciowego
third-party niezależny : Third Party-
This could take a few minutes Może to zająć kilka minut : Es kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen
This link will cease to exist in the near future Ten link już wkrótce nie będzie działał : Dieser Verweiss wird in naher Zukunft nicht mehr funktionieren
This page has moved to... Ta strona została przeniesiona na ... : Disee Seite ist umgezogen nach...
thrashing przeciążenie systemu : Überlastung eines Systems
thread wątek: Thread
threaded text tekst wątkowy: verketter Text
three-phase current, triphase current prąd trójfazowy : Drehstrom
threshold circuit wartość progrowa : Schwellenwert
throttle dławić : drosseln
throughput przepustowość danych : Durchsatz
throw szybki przesuw papieru (np. w drukarce) : schneller Papiervorschub
thrust bearing łożysko wzdłużne
thumb kciuk : Daumen
thumbnail miniaturka : Thumbnail
thumb-print odcisk kciuka
thumb screw śruba motylkowa
thumbtack pinezka : Reißnagel
THD, Total Harmonic Distortion zniekształcenie harmoniczne
the contents of the letter treść listu
the introduction of new technology wprowadzenie nowych technologii
the line is busy linia jest zajęta
the logon sequence sekwencja logowania
the technological revolution rewolucja technologiczna
theme wystrój, kompozycja pulpitu, motywy graficzne, wzornictwo pulpitu
theorem twierdzenie
theoretical teoretyczny
theory of operation zasada działania
thermal dye transfer printing drukowanie metodą termicznego nanoszenia barwy
thermal inkjet printer termiczna drukarka atramnetnowa
thermal noise szum cieplny
thermal paper papier termoczuły
thermal wax transfer termiczny transfer wosku
thermoprinter, thermal printer drukarka termiczna
thesaurus słownik wyrazów bliskoznacznych ,słownik synonimów, tezaurus
thick film gruboziarnisty
thick paper gruby papier, papier o dużej gramaturze
thick-Ethernet gruby Ethernet
thick-film integrated circuit układ grubowarstwowy scalony
thimble printer drukarka tulejkowa
thin client ubogi klient, klient ubogo wyposażony, minimalny
thin coax cienki koncentryk
thin film memory pamięć cienkowarstwowa
thin paper cienki papier, papier o małej gramaturze
thin window okno jednowierszowe
thin-Ethernet, thin-wire Ethernetm, thinnet cienki Ethernet
thin-film integrated circuit układ scalony cienkowarstwowy
thin-film resistor rezystor cienkowarstwowy
thin-film storage pamięć cienkowarstwowa
thin-film technology (technique) technika cienkowarstwowa, technologia warstw cienkich
thinning level poziom spłaszczenia
third generation language język trzeciej generacji
third normal form trzecia postać normalna
third party firma trzecia, niezależna
third-level address adres podwójnie pośredni
third -party processor procesor zadań trzecich, systemu kart kredytowych
thirty-two bit system system 32 - bitowy
thrashing migotanie, przeładowanie
thread 1.wątek, akcja, 2.włókno, nić
thread global data items globalne dane wątków
thread group grupa wątków
thread of control wątek sterujący
thread of execution wątek wykonawczy
thread safety bezpieczeństwo wątków
threaded code < kod wątkowy, nizany/font>
threaded file plik łańcuchowy
threaded language język kompilowany na kod nizany
threaded list lista związana
threat zagrożenie
three state logic logika trójwartościowa
three way handshake porozumienie trzyetapowe, trójstopniowe, trójetapowa wymiana komunikatów
three-address instruction instrukcja, adres trójadresowy
three-dimensional array tablica trójwymiarowa
three-dimensional sound, 3-D sound dźwięk trójwymiarowy 3D, 3W
three-phase trójfazowy
three-pin mains plug, three-pin plug trzybolcowa wtyczka sieciowa, wtyczka z uziemieniem
three-plus-one address instrukcja adresowa trzy plus jeden, rozkaz czteroadresowy
three-state gate bramka trójstanowa
three-state control sterowanie trzystanowe
three-state logic układ logiczny trójstanowy, bramka TSL
threshold wartość progowa, graniczna, próg
threshold element element progowy
threshold function funkcja progowa
threshold scheme schemat progowy
thresholding progowanie
throttle 1.dusić, dławić, 2.przepustnica , dławik
throughput 1.przepustowość informacyjna ,zdolność przepustowa kanału, szybkość przesyłania danych przepływność , 2.wydajność ,szybkość, moc przerobowa
throughput rate (throw) przerzucać, zmieniać położenie
throw 1.rzucić, zgłosić wyjątek
thumb wheel switch przełącznik tarczowy
thumbnail miniaturka, miniatura
thumbprint odcisk cyfrowy
thumbprinting znakowanie odciskiem cyfrowym
thermal printer drukarka termiczna
thermal-transfer printer drukarka (kolorowa) transferowa ( z termicznym transferem wosku)
thermal wax printer drukarka (kolorowa) z termicznym transferem wosku
thermoprinter drukarka termiczna
thesaurus tezaurus
thick Ethernet Ethernet grubokablowy, gruby Ethernet
thick - film integrated circuit układ scalony grubowarstwowy
thick - film technology technika grubowarstwowa , technologia warstw grubych
thick(-wire) Ethernet , thicnet Ethernet grubokablowy, gruby Ethernet
thin Ethernet Ethenret cienkokablowy, cienki Ethernet
thin - film integrated circuit cienkowarstwowy układ scalony
thin-film resistor rezystor cienkowarstwowy
thin-film storage pamięć (magnetyczna) cienkowarstwowa
thin - film technology technika cienkowarstwowa , technologia warstw cienkich
thin-film transistor tranzystor cienkowarstwowy
thin (magnetic) film warstwa magnetyczna cienka
thin(-wire ) Ethernet, thinnet Ethernet cienkokablowy, cienki Ethernet
third-generation computer komputer trzeciej generacji
thrashing migotanie (w systemach operacyjnych)
thread 1.wątek ( proces pochodzący od procesu nadrzędnego i nie mogący bez niego istnieć), 2.włókno , nić
threaded code kod nizany
three-address instruction rozkaz trójadresowy
three-plus-one -address instrukcja adresowa trzy plus jeden
three-state gate bramka trójstanowa
three-state logic układ (logiczny) trójstaniowy
three-way handshake trójkierunkowa procedura synchronizująca, trójstopniowa wymiana komunikatów
threshold próg, wartość graniczna
threshold element element progowy
threshold switch progowy element przełączający
throughput przepustowość informacyjna, zdolność przepustowa (kanału), szybkość przesyłania danych, przepływność
through traffic łączność tranzytowa
thumbnail (image) miniatura (miniaturowy podgląd dużego pliku graficznego)
thumb wheel manipulator tarczowy
ticker dalekopis : Fernschreiber
ticket cechować,naznaczać, znakować : Zettel
tie powiązanie : Verbindung
tier piętro , kondygnacja
tight coupling złącze stałe : feste Kopplungl
tight-rope lina napięta, wyciąg linowy
tighten dociągać, dokręcić
tightness wytrzymałość : Festigkeit
tile sąsiadując : nebeneinander
tiled windows okna sąsiadujące : nebeneinander angeordenete Fenster
time czas : Zeit
time delay czas zwłoki : Laufzeit
time dependent zależny od czasu : zeitabhängig
time displacement przesunięcie czasowe : Zeitverschiebung
time hour meter licznik godzin czasu : Betriebsstundenzähler
time lag opóźnienie: Verzögerung
time limit ograniczenie czasowe : zeitliche Befristung
time schedule plan czasowy : Zeitplan
time sharing tryb współdzielenia, podział czasu : Mehrbenutzerbetrieb,Zeitaufteilung
time slice przedział czasowy, kwant czasu : Zeitabstand, Zeitscheibe
time slices przedziały czasowe : Zeitabstände
time slot szczelina czasowa : Zeitschlitz
time zone strefa czasowa : Zeitzone
timer zegar,timer : Zeitgeber
time-sensitive application aplikacje uwarunkowe czasowo : zeitsensible Anwerdung
timeware oprogramowanie działające przez określony czas : Timeware,Bezeichnungfür nur begrenzt lauffähige Software
timing sterowanie czasowe : zeitliche Steuereung
timing diagram plan czasowy : Zeitplan
timing error błąd równoczesności : Gleichlauffehler
timing mark znacznik czasu : Zeitmark
timing pulse impuls : Taktimpuls
timing pulse rate impuls ,generowanie czasowe : Taktrate
timing signal impuls : Taktimpuls
tin blaszka,cyna, drut,blaszany
tiny mały : winzig
title bar pasek tytułowy : Titelleiste
Title Case Jak Nazwy Własne : Erster Buchstabe Im Wort groß
title page strona tytułowa : Titelseit
title windows horizontaly okna sąsiadujące poziomo : senkrecht angeordnete Fenster
title windows okna sąsiadujące pionow : waagerecht angeordnete Fenster
tipster doradca ,poradnik
titular tytularny
tick takt zegara
ticker telegraf
ticket etykietka, metka
tie line łącze dzierżawione
tier rząd, poziom, warstwa
tiered service serwis warstwowy, ofert, opłat na różnych poziomach
TIFF, Tag Image File Format znacznikowy format pliku obrazu
tightly coupled silnie powiązany
tightly-coupled peripheral bezpośrednie urządzenie peryferyjne
tightly-coupled system system silnie powiązany, wieloprocesorowy o wspólnej pamięci
tilde tylda, wężyk
tile płytka, kafelkowanie
tiled windows okna sąsiadujące
tiling 1.uklad sąsiadujących okien, 2.mozaikowanie
tilt and swivel nachylany i obracany
tilt and swivel base podstawa uchylno-obrotowa
tilt feet podstawa uchylna
timbre barwa dźwięku, tembr
time 1.odmierzać czas, 2.czas , godzina , pora
time base podstawa czasu
time between failures czas między uszkodzeniami
time constant stała czasowa
Time Division Multiplexing (TDM) zwielokrotnienie z podziałem czasu
time estimation oszacowanie czasu
time exceeded message komunikat przekroczenia terminu
time format format godziny, czasu
time gate wybierak czasowy
time interval przedział czasu
time lag opóźnienie ,zwłoka
time limit granica czasu, termin
time measurement pomiar czasu
time od life okres trwania
time of peak demand czas największego zapotrzebowania
time of receipt czas odbioru informacji
time separator separator godziny, czasu
time server serwer czasu
time shared bus wspólna magistrala ,szyna dzielona
time sharing podział czasu
time slice kwant, przedział czasu, przekrój czasowy, odcinek czasu
time slicing (slotting) kwantowanie czasu
time stamp 1.znacznik czasowy, 2.datownik
time step takt
time synchronization synchronizacja czasu
time zone strefa czasowa
time-bound processing przetwarzanie terminowe, pilne
time-bounded ograniczony czasowo
time-consuming czasochłonny
timed synchronizowany
time-division multiple access wielodostęp z podziałem czasu
time-division multiplex technique metoda multipleksowa z podziałem czasu
Time-Division Multiplexing, TDM praca, zwielokrotnienie z podziałem czasu, multipleksowanie czasowe
time division switching komutacja z podziałem czasu, czasowa
timeframe rama czasowa
time-independent niezależny od czasu
timekeeping chronometraż, odmierzanie i rejestrowanie czasu
time-lagged z opóźnieniem czasowy
timeliness 1.aktualność, punktualność, 2.poprawny czas
time-memory trade off attack analiza czasowo-pamięciowa
time-multiplexed z multipleksowaniem czasowym
time-of -year clock zewnętrzny zegar systemowy
time-out 1.czas przerwy, oczekiwania, 2.limit czasu, termin ważności, 3.przeterminowanie, przekroczenie terminu. limitu czasu
timeout Lingo-Lingo limit czasu, oczekiwania
time-out value wartość limitu czasu
time-phased z podziałem czasu
timer backoff wydłużenie oczekiwania
timer interrupt przerwanie zegarowe
timer, timer clock 1.czsomierz, timer, 2.zegar, 3.regulator czasowy,4. licznik czasu
time-sensitive application aplikacja uwarunkowana czasowo
time-sharing podział czasu
time-sharing (timesharnig) system system z podziału czasu
time-sharing executive (service) wielodostępna sieć komputerowa, system abonencki
time-sharing language język do pracy w systemie podziału casu
time-sharing monitor monitor z podziałem czasu
time-sharing service usługa podziału czasu
timestamp duration przedział datownika
timestamp request żądanie znacznika czasu, datownika
timestamping elektorniczne oznaczenie czasu, datowanie
time-table harmonogram
Time-To-Live, TTL czas życia, okres trwania, czas istnienia
timing .1synchronizacja, taktowanie sygnałów, 2.chronometraż
timing attack atak określony czasem łamania szyfru
timing circuit układ czasowy
timing diagram przebieg czasowy sygnałów taktujących , wykres czasowy
timing disc krążek taktujący
timing error błąd synchronizacji
timing loop pętla opóźniając
timing master główny sygnał taktujący
timing pulse generator generator impulsów taktujących
timing track ścieżka synchronizacyjna, synchronizująca
tint odcień ,zabarwienie, tinta
tiny folder katalog z ograniczoną pojemnością
tip 1.końcówka, zakończenie, 2.wskazówka, sztuczka
TipWizard Kreator Porad
TIS, Trusted Information Systems zestaw programów do systemu zabezpieczeń tzw. firewall
title 1.tytuł, 2.prawo, uprawnienie, przywilej
title bar pasek tytułu, linia tytułowa, nagłówkowa
title header nagłówek tytułowy
title of disk tytuł dysku
title page strona tytułowa
title text tekst tytułu
tick takt zegara sieciowego (jednostka czasu równa 1/60 s.)
tie line łącze dierżawione
TIFF, tagged image file format format pliku z cechowaną grafiką, format TIFF
tightly- coupled ściśle powiązany
tilling 1.sterowanie oknami, 2.mozaikowanie
time czas
time average (wartość) średnia w czasie
time base podstawa czasu, układ podstawy czasu
time base generator generator podstawy czasu
time code kod czasowy
time constant stała czasowa
timed synchronizowany
time delay opóźnienie czasowe
time -delay circuit układ opóźniający
time-division multiple access wielodostęp z podziałem czasu
time-division multiplexing multipleksowanie z podziałem czasu, zwielokrotnienie z podziałem czasu, praca (systemu) z podziałem czasu
time-division switching komutacja z podziałem czasu
time-domain analysis analiza w domenie czasu
time exceeded message komunikat z "przekroczeniem terminu"
time invariant system układ stacjonarny
time lag opóźnieni , zwłoka
time-lag trip wyłączanie z opóźnianiem
time marker znacznik czasu
time modulation modulacja czasowa
time mulitplexing multipleksowanie z podziałem czasu
time of origin czas nadania informacji
time of receipt czas odebrania (wiadomości)
time out przeterminowanie (upływ ustalonego czasu), przekroczenie terminu i retransmisja
timer czasomierz, mechanizm zegarowy
timer backoff wydłużanie oczekiwania
time relay przekaźnik czasowy
time response czas narastania odpowiedzi
time series szereg czasowy
time-sharing podział czasu
time-sharing language język do pracy w systemie podziału czasu
time-sharing service wielodostępna sieć komputerowa, system abonencki
time-sharing system system podziału czasu
time slice kwant czasu, odcinek czasu (w systemach operacyjnych)
time stamp 1.datownik, 2.zancznik czasu
time-stamp option opcja "zapisuj czas"
time-stamp request prośba o czas
time step takt
time switch wyłącznik czasowy, wyłącznik zegarowy
time-table harmonogram
time to live czas życia (wartość w nagłówku datagramu IP)
timimg taktowanie (sygnałów)
timing circuit układ czasowy
timing control układ sterowania synchronizacją
timing element człon czasowy
timing track ścieżka synchronizacyjna
tinkertoy module mikromoduł płytkowy
T input wejście liczące (przerzutnika)
tint odcień ,zabarwienie
tip końcówka, zakończenie
title tytuł
title bar pasek tytułowy, pasek nagłówkowy
title page strona tytułowa
TJ, Terminal Junky pasjonat, maniak komputerowy
TLE, Time Line Editor aplikacja edytorska tworzenia prezentacji oprgoramowania
TL, transmission loss tłumienność przesyłania
T2L , ransistor - transistor logic układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy, układ TTL
TLU, table look-up przeszukiwanie tablicy
TM synthesizer syntezator TM
TMC, Traffic Message Channel kanał wiadomości radiowych dla kierowców z RDS-u
TMDS, Transition Minimiized Differential Signalling interfejs zgodności transmisji obrazu z DVI
TMN, Telecommunications Management Network interfejs współpracy systemu w zarządzaniu siecią
TN, twisted nematic ciekłokrystaliczny ekran skręcający
to do : bis
toggle przerzutnik : Kippschalter
to label etykietować: beschriften
To-do list lista zadań: Aufgabenliste
toggle switch przełącznik przechylny : Kippschalter
token znacznik, token : Zeichen,Merkmal
token access dostęp w sieci współpracujący w oparciu o uprawnienia dostępu
token bus network sieć typu token bus : Token-Bus-Netzwerk
token management administracja tokenami : Verwaltung von Token
token passing przesyłanie znacznika : Zeichenübergabe
token ring nazw struktury sieciowej (IBM) : Token Ring Netzwerk
tolerance tolerancja : Toleranz
tolerance limit granica tolerancji : Toleranzgrenze
toll cło : Zoll
toner toner : toner
toner-cartridge zasobnik tonera : Tonervorratsbehälter
tool narzędzie,program narzędziowy,program pomocniczy : Werkzeug,Hilfsprogramm,Tool
toolbar pasek narzędziowy : Toolbar,Symbolleiste
toolbox przybornik,okno narzędziowe : Werkzeugfenster,Toolbox
tools narzędzia,programy narzędziowe : Werkzeuge,Hilfsprogramme
top down method metoda programowania (od ogółu do szczegłółu)
top window border górna częśćramki okna : oberer Fensterrand
topic temat : Thema
topology topologia : Topologie
top secret ściśle tajne : Topsecret,streng gehein
torn-tape condition ślad na taśmie : Bandriss
torque moment obrotowy
torsion obrót : Drehung
tot suma łączna : TSumme,Gesamtsumme
tot up sumować się : summieren
total suma łączna,całkowicie,łącznie : Gesamtsumme,ganz,insgesamt
totaling całkowity : Summenbildung
totality sumowanie
totalize sumować
touch sensitive keyboard klawiatura sensoryczna : Folientastur
touch sensitive screen ekran dotykowy : Kontaktbildschirm
touchpad touchpad: Touchpad
touchscreen ekran dotykowy do obsługi dotykowej : Touchscreen
towercase obudowa typu wieża : Towegehäuse
toxic trujący : giftig
toxin trucizna : Giftstoff
to amount to równać się , wynosić
to answer the phone, to take a phone call odebrać
to approve of akceptować, aptrobować
to bar access to a system zablokować dostęp do systemu
to bar entry to a file zablokować dostęp do pliku
to be equivalent to… być odpowiednikiem…
to blow a fuse przepalić bezpiecznik
to bracket together być ujętym w nawiasy
to carry out feasibility study in a project analizować celowość realizacji projektu
to cause damage powodować uszkodzenia
to come into force wprowadzać w życie, nabierać mocy
to deal with zajmować się
to dial into połączyć się telefonicznie z , wdzwaniać się
to divide a number by four dzielić liczbę przez cztery
to file documents ewidencjonować, szeregować dokumenty
to format disk formatować dysk
to gain access to a file uzyskać dostęp do pliku
to have access to something mieć dostęp
to interfere with something kolidować
to junk a file pozbywać się pliku
to keep something up to date dbać o aktualność
to large extent w dużym zakresie
to lesser degree w mniejszym stopniu
to limited etent w ograniczonym zakresie
to list a program listować , wyświetlać program
to log calls rejestrować rozmowy telefoniczne
to log in, to log on, to sign on zalogować się
to log off, to log out, to sign off wylogować sie
to make a phone call zadzwonić
to map out rozplanować
to phase in wprowadzać stopniowo
to phase out wyprowadzać stopniowo
to place something on file umieścić w aktach
to plug in wtykać
to pull up a line uruchamiać linię
to react to… zareagować na…
to react with… reagować z czymś…
to redefine a key przedefiniować klawisz
to ring something up to date zaktualizować
to round down zaokrąglać w dół
to round off zaokrąglać
to round up zaokrąglać w górę
to set the margin ustawić margines
to solve the problem rozwiązywać problem
to suffer damage zepsuć się
to switch over przełączyć
to take action podjąć działania
to the nearest do najbliższego
to use up spare, excess capacity zużywać rezerwy
to within… z dokładnością do…
to worka to full capacity pracować na pełnych obrotach
to zero a device zerować, resetować urządzenia
to zero fill wypełniać zerami
TOC, Table Of Contents tablica składników
to-do list lista zadań, spraw do zalatwienia
toggle 1.przerzutnik, 2.klucz, 3.przełączyć
toggle switch przełącznik, przerzutnik dwustabilny, migowy
token 1.żeton ,znacznik, identyfikator, 3.element, token, 4.leksem
token bus network sieć TokenBus, sieć o topologii magistrali z przekazywaniem znacznika
token passing przekazywanie znacznika
Token Ring topologia sieci pierścieniowej z krążącym żetonem, znacznikiem
tolerable limit dopuszczalna granica
tolerance regoion obszar tolerancji
toll fraud pajęczarstwo, oszustw telefoniczne
tone 1.dźwięk ,ton, 2.odcień barwy
tone dialing wybieranie tonowe, dźwiękowe częstotliwościowe
tone length długość tonu
tone quality jakość dźwięku
toner proszek tonizujący, toner
toner cartridge kaseta z tonerem
toner saving oszczędzanie tonera
tool 1.narzędzie, 2.program narzędziowy, biblioteczny, wspomagający, 3. program serwisowy
tool connecting trunk łącze międzycentralowe
tool portability przenośność programu narzędziowego
tool tips etykietki narzędzi
toolbar pasek narzędzi, narzędziowy
toolbox skrzynka narzędziowa ,zestaw narzędzi programistycznych, przybornik , okno narzędziowe
tool-free access dostęp bez użycia narzędzi
toolkit zestaw narzędzi, pakiet narzędziowy
tools , toolset narzędzia, programy narzędziowe, zestaw programów narzędziowych
top 1.góra, 2.szczyt stosu, wierzch, 3. górny , szczytowy
top business computer duży komputer osobisty
top copy oryginał tekstu
top disk dysk górny
top down (structured) programming programowanie strukturalne
top level najwyższy , szczytowy poziom
top level domain domena wysokiego poziomu
top of form początek strony
top of stack wierzchołek , szczyt stosu
top of stack pointer wskaźnik wierzchołka stosu
top user użytkownik najbardziej aktywny
top window border górna krawędź okna
TOP, Table Of Pages tablica stron, czterokolorowe menu telegazety
top-down 1.zstępujący,2.wsteczny wniosek w systemie doradczym
top-down analysis analiza zstępująca , od ogółu do szczegółu
top-down design projektowanie zstępujące, od ogółu do szczegółu
top-down development opracowywanie zstępujące
top-down method metoda zstępująca
top-down parsing analiza zstępująca
top-down programming programowanie zstępujące
top-fold card karta zaginana od góry
topic temat, problematyka
toplevel definition definicja wysokiego poziomu
top level goal cel najwyższego poziomu w logicznym wnioskowaniu
toplevel item element lewego ,górnego narożnika
toplevel menus menu z górnego lewego narożnika
topological model model topologiczny
topology graph graf topologii
topology limit ograniczenie topologii
toroidal core matrix macierz rdzeni pierścieniowych
tortoise kursor w postaci żółwia w Logo
ToS, Type of Service rodzaj usługi
total 1.całkowity , sumaryczny, łączny, 2.suma całkowita, 3,całościowy
total bandwidth całkowita szerokość pasma
total delivery time całkowity czas uzyskania odpowiedzi
total development system całościowy system uruchomieniowy
total number liczba sumaryczna, łączna
totalize sumować
totalizer 1.licznik, 2.przyrząd sumujący
totalizing counter licznik sumujący
touch dotknąć, zmodyfikować
touch frame ramka dotykowa
touch pad (panel)(screen) panel, ekran dotykowy
touch sensitive keyboard , tactile keyboard, touch switch (touch-type) keyboard klawiatura dotykowa
touch switch łącznik dotykowy
touch tablet tablet dotykowy
touch-activated programmer programator sensorowy
touchpad podkładka dotykowa
touchtone unit klawiatura z syntezatorem mowy
touch-type pisać na maszynie metoda bezwzrokową
tour przesunięcie danych
toy problem zdanie modelowe
TOC, table of content 1.tablica zawierająca spis zawartości dysku CD-ROM, 2. spis treści
toggle 1.przerzutnik , 2.klucz ; 3.przełączać
toggle switch przełącznik dwustabilny
token znacznik, znamię , żeton
token bus token bus, magistrala sieci o sztafetowym sposobie transmisji
token bus network sieć typu token bus (o sztafetowym sposobie transmisji )
token passing przesyłanie sztafetowe, przekazywanie znacznika (w sieci transmisji danych)
token passing protocol protokół przesyłania sztafetowego (w sieci transmisji danych)
token ring token ring, pierścień z krążącym znacznikiem (w sieci transmisji danych o architekturze pierścieniowej )
token ring local area network lokalna sieć komputerowa typu token ring
tone generator generator sygnałów akustycznych
toner toner (elektryzujący się proszek barwnikowy stosowany w drukarkach laserowych i kopiarkach)
tool program narzędziowy, program wspomagający
toolbar pasek narzędzi
toolbox ramka narzędziowa
toolset zbiór narzędzi (programowych)
tools program 1.program narzędziowy, program wspomagający, 2.program serwisowy
top szczyt (stosu), wierzch
top business computer duży komputer osobisty
top copy oryginał tekstu
top-down 1.zstępujący, 2.wsteczny
top-down programming programowanie góra - dół, programowanie zstępujące , programowanie od ogółu do szczegółu
top of form początek strony
top of stack szczyt stosu
topology topologia
topology graph graf topologii
torpedo data computer przelicznik torpedowy
tortoise żółw ; symbol graficzny w kształcie grotu strzały stosowany jako kusor
total suma całkowita, całość
total delivery time całkowity czas uzyskania odpowiedzi
totalize sumować
totalizer licznik
total number liczba sumaryczna
totting sumowanie, zliczanie
touch panel panel dotykowy
touch screen ekran dotykowy
touch-sensitivity keyboard , touch-switch keyboard klawiatura dotykowa
touch tablet tabliczka dotykowa
touchtone unit klawiatura z syntezatorem mowy
tour przesuniecie (danych)
tpi (track per inch) liczba ścieżek na cal, jednostka zapisu gęstości : Anzahlder Spuren pro Zoll
TP, TeleProcessing teleprzetwarzanie
TP, Terminal Portability przenośność terminalowa
TP, Transaction Processing przetwarzanie transakcji
TP-DDI, Twisted Pair Distributed Data Interface oficjalna nazwa CDDI
TPE , Trade Point Engine inicjatywa USA rozszerzenia EDI na cały świat
TPI, Track Per Inch ścieżek na cal
TP-PMD, Twisted Pair - Physical Medium Dependent specyfikacja 100Base-TX
TQM, Total Quality Management globalne zarządzanie jakością
trace śledzenie przebiegu, śledzić,ścieżkazapisu : verfolgen,Spur
tracing kopiowanie przez kalkę : Pauszeichnung
tracing paper kalka
tracing program program nadzorujący : Überwachungsprogramm
track ślad, ścieżka : Spu,Bahn
track density gęstość zapisu ścieżek : Spurdichte
track width szerokość ścieżki : Spurbreite
trackball kulka manipulacyjna : Rollkugel,Trackball
tracking trasowanie : Spurfürung
tracking guide groove ścieżka zapisu
tracking selection wybór ścieżki : Spurauswahl
tracking symbol symbol naprowadzający : Nachführsymbol
tracks per inch liczba ścieżek na cal, jednostka miary gęstości zapisu : Anzahl der Spuren pro Zoll
traction ciągnięcie : Ziehen
tractor traktor w drukarce : PapiertraktorimDrukker
trade handel
trade data interchange wymiana danych handlowych : Handelsdatenaustausch
trademark marka handlowa,znak towarowy : Warenzeichen,Handlesmarke
tradename nazwa towarowa : Warenbezeichnung
tradeprice cena kupiecka : Händelpreis
traffic ruch : Verkehr
traffic monitoring monitorowanie ruchu : Traffic-Monitoring,Überwachung des Datenwerkehrs
trailor record ostatni rekord w pliku : Nachsatz
training program system kształcenia : Ausbildungsprogramm
transceiver transceiver,aparat nadawczo-odbiorczy : Transceiver
trajectory trajektoria
transact sterować, prowadzić (proces)
transaction transakcja
transcendal equation równanie przestępne : transzendente Gleichung
transcendal function funkcja przestępna : transzendenteFunktion
transcription transkrypcja : Umschreiben
transducer przetwornik sygnału : Signalumformer
transfer przekaz, transmisja : Übhertragung
transfer address adres przekazania : Sprungadresse
transfer function funkcja przekształcenia : Übertragungsfunktion
transfer instruction polecenie przesyłania : Sprungbefehl
transfer rate prędkość przesyłania,prędkość transmisji : Übertragungsrate,Übertragungsgeschwindigkeit
transfer settings ustawienia transferu: Übermittlungseinstellungen
transfer time czas transferu : Übertragunszeit
transform przekształć, przekształcić,przekształcać: transformieren,umformen,umwandeln
transform again przekształć ponownie: erneut transformieren
transfer each przekształć/przekształcać pojedynczo : einzeln transformieren
transform equation równanie transformacyjne : Transformationsgleichung
transformation ratio stopień przetłumaczenia : Übersetzungsverhältnis
transformer transformator : Transformator
transient error błąd przejściowy : vorübergehender Fehler
transients zmiany okresowe : vorübergehende Änderungen
transistor tranzystor : Transistor
transistorization wyposażenie w tranzystory
transit time czas trwania : Laufzeit
transition przekaz : Übertragung
translate , compile przetłumaczyć, przyporządkować,kompilować : übersetzen
translating routine program tłumaczący : Übersetzungsprogramm
translation tłumaczenie : Übersetzung
translation help pomoc tłumaczeniowa,translator : Übersetzungshilfe
translation of axis transformacja współrzędnych : Koordinatentransformation
translator translator, program tłumaczący : Umsetzer,Übersetzungsprogramm
transliterate przekład literowy : buchstabenweise Übertragung
transmission wałek napędowy
transmission channel kanał transmisji : Übertragungskanal
transmission error błąd transmisji : Übertragungsfehler
transmission identification identyfikacja transmisji : Übertragungskennung
transmission line linia transmisji : Übertragungsleitung
transmission loss tłumienność transmisji : Übertragungsdämpfung
transmission path ścieżka transmisji : Übertragungsweg
transmission reliability bezpieczeństwo połączenia : Übertragungssicherheit
transmission speed prędkość transmisji : Übertragungsgeschwindigkeit
transmission system system transmisji : Übertragungssystem
transmission time czas transmisji : Übertragungsdauer
transmit sterowanie transmisją: Übertragungssteuerung
transmitter przetwornik : Wandler, Sender
transparencyflattener presets zdefiniowane ustawienia redukcji przeźroczystości : Transparenzreduzierungsvorgaben
transparent przeźroczysty : transparent
transport address adresy transportowe : Tranbsportadresse
transport control kontrola transportu : Tranbsportkontorlle
transport layer warstwa transportująca (model OSI)
transporting drum walec transportowy : Tranbsportwalze
transporting lock blokada posuwu : Vorschubsperre
transposition error błąd transpozycji : Tranpositionsfehler
transputer transputer (system wieloprocesorowy) : Transputer
trap manager menadżer pułapek : Tranp Manager
trashing przeciążenie systemu : Überlastung einesSystems
traverse przepływać, przebiegać : Traverse
tray tray: Tray
tree drzewo : Baum,baumartige Gliederung
tree network sieć o strukutrze drzewa : baumartiges Netzwork,baumartig aufgebautes Netzwerk,Tree Network
tree of folders drzewo katalogów : Verzeichnisbaum
tree search przeszukiwanie drzewa : Baumsuche
tree structure struktura drzewa (sieć) : Baumstruktur,Baumtopologie
triade triada : Triade
trial rub bieg próbny
trial-and-error próba i błąd : Versuch und Irrtum
trial run bieg próbny: Probelauf
trial version wersja próbna: Ausprobier-Version
trial and error wypróbowanie : Ausprobieren
triangle trójkąt : Dreieck
triangular trójkątny : dreieckig
triband trzyzakresowy : Triband-
trick trick, chwyt : Trick,Kniff
trigger przycisk, wyzwalacz : Trigger,Auslöser
trigger circuit układ wyzwalający : Auslöseschaltung
trigger criterion kryterium wyzwalania : Auslösekrietrium
trigger function funkcja wyzwalająca : Auslösefunktion
trigger pair circuit przełącznik przerzutnikowy : bistabileKippschaltung,Flip-Flop-Schaltung
trigger pulse impuls wyzwalający : Auslöseimpuls
trigger signal sygnał wyzwalający
trigonomic equation równanie trygonometryczne : trigonomische Gleichung
trigonomic function funkcja trygonometryczna : trigonomische Funktion
trigonomic series szereg trygonometryczny : trigonomische Reihe
Trilogy język programowania
trip zwolnić : auslösen
triphase current prąd trójfazowy : Drehstrom
trojan horse koń trojański : Trojanisches Pferd
triplespeed szybkość potrójna
triplicate potrójny
troll troll : Troll
trouble błąd, zakłócenie,zakłócic
trouble location poszukiwanie błędów
trouble shooting eliminacja błędów : Fehlerbeseitigung, Fehlersuche
troubleshoot usunąć/usuń problem : Fehlerbeheben
trubleshooting usuwanie błędu : Beheben eines Fehlers, Beseitigung eines Fehlers
true prawdziwy : wahr
true color wyświetlanie w kolorach naturalnych : Echtfarbendarstellung
True Image nazwa języka opisu strony
TruePack nazwa zbioru czcionek TrueType
TrueType nazwa technologii składu znaków : TrueType
truncate,break skracać, przerwać ,zawiesić : stutzen,abbrechen
truncate error błąd (prowadzący do zawieszenia) : Abbruchfehler
trunk wiązka ,pęk : Bündel
trunk line linia dalekosiężna, przesywłowa : Fernleitung
trunk switch office linia zamiejscowa : Fernvermittlung
trunking trunking: Trunking,Bündelfunk
trunking network sieć trunkingowa: Bündelfunknetz
truth table tabela prawdziwości logicznej : Wahrheitstabelle
try próbować : versuchen
try-out wypróbowanie : Erprobung
trace 1.ślad ,śledzenie, 2.śledzić
trace, (tracing) program (rutine) program śledzący, debugger
trace back tropić
trace back technique techniki tropienia
trace facilities środki śledzenia
trace flag wskaźniki stanu śledzenia
trace packet pakiet śladu
trace record zapis śledzenia
trace table tablica śledzenia
trace trap pułapka śledzenia
trace-driven simulation symulacja śledząca
tracer 1.tropiciel, 2.wydruk kontrolny ze śledzenia
tracing wektoryzacja, śledzenie
track 1.ścieżka, droga, ścieżka dysku, 2.ślad ,tropy , 3.śledzić, tropić, 4.prowadzić rejestr, 5.ścieżka dźwiękowa CD-A
track address adres ścieżki
track alternating device urządzenie zmiany ścieżek
track density gęstość zapisu
track element odcinek elementarny ścieżki
track format format, struktura ścieżki
track hold blokada ścieżki
track index indeks ścieżki
track label etykieta ścieżki
track number numer ścieżki
track parity check wzdłużna kontrola parzystości
track pitch odstęp ścieżek
trackball (tracker ball) kot, manipulator kulkowy, odwrotna mysz
tracker szperacz
tracking 1.nadążanie trasowanie, wytyczanie drogi, 2.śledzenie tras, 3.odstęp między znakami
tracking application aplikacja śledzenia tempa pracy, toku pracy
tracking cross wskaźnik pióra świetlnego
tracking symbol plamka śledząca, kursor graficzny, symbol trasowania, znacznik wskazujący pozycje
Tracks Per Inch (TPI) ścieżek na cal
track-to-track move time
tracktable realizowalny, łatwy, wykonalny
tracktor feed podawanie papieru perforowanego, ciągłego
trademark 1.znak towarowy, handlowy, 2.nazwa , symbol, identyfikator producenta
traffic 1.ruch w sieci, 2.przesył, 3.treść ruchu pakietów
traffic analysis analiza ruchu, strumienia ruchu ,przesyłu
traffic density zagęszczenie ruchu
traffic flow strumień ruchu
traffic gauge wskaźnik ruchu
traffic intensity nasilenie, natężenie ruchu
traffic matrix tablica natężenia ruchu
traffic monitoring monitorowanie ruchu
traffic padding zniekształcenie strumienia informacji
traffic requirement matrix macierz przedstawiająca ruch w sieci
trail ślad
trailer znak kończący, stopka listy
trailer block blok końcowy
trailer card karta końcowa
trailer encapsulation hermetyzacja końcówek
trailer label etykieta końca zbioru danych, zapis końca
trailer record zapis , rekord końcowy
trailing bank (space) pusty znak końcowy, spacja końcowa
trailing edge opadające , tylne zbocze impulsu
trailing zero zero końcowe
train 1.ciąg, seria impulsów, 2.zespół , układ
train printer drukarka łańcuchowa
training szkolenie
tranquility principle zasada spokoju
transaction 1.transakcja, obsługa żądania,2.żądanie, zapis pliku zmian
transaction (change) record rekord transakcyjny, zmian , sterujący
transaction backout cofnięcie transakcji
transaction code kod transakcji
transaction data dane transakcyjne
transaction file plik transakcji
transaction isolation level poziom ochrony transakcji
transaction manager menadżer transakcji
Transaction Processing Council (TPC) rada przetwarzania transakcyjnego
Transaction Processing (TP) przetwarzanie transakcji, konwersacyjne przetwarzanie żądań
transaction set zbiór transakcji
transaction tracking śledzenie transakcji
trnasaction change, detail, movement file plik transakcji, transakcyjny ,zmian
Transaction-Driven System (TDS) system sterowany transakcjami
transaction - oriented system system transakcyjny
transaction file (log) plik , dziennik zmian
transborder dataflow międzypaństwowy przepływ danych
transceiver, transmitter-receiver urządzenie nadawczo - odbiorcze, nadajnik - odbiornik
transcend przekraczać, przewyższać
transcendent zewnętrzny, transcendentny
trascendental 1.przestępny, 2.transcendentalny
transcribe kopiować, przenosić, przepisywać informację
transcription 1.transrypcja, 2.przepisywanie, 3.kopia
transducer przetwornik
transfer 1.przekazać, przenieść, 2.przesłanie, przenoszenie, przekazywanie, 3.trnasport, transmisja
transfer address adres przekazania
transfer check kontrola przesyłania , transmisji
transfer command polecenie przekazania
transfer control przekazanie sterowania, sterowanie przesyłaniem danych
transfer efficiency współczynnik przenoszenia
transfer function 1.przepustowość, 2.funkcja przeniesienia, przekształcenia, 3.funkcja transferu
transfer instruction rozkaz przesyłania
transfer layer warstwa transmisyjna
transfer operation przesyłanie danych, operacja przesyłania, przenoszenia danych
transfer rate prędkość przesyłania, szybkość trnasmisji
transfer speed transfer rate
transfer table tablica przejść
transfer time czas przesyłania, transmisji
transfer unit porcja, paczka danych
transfiguration przekształcenie, przeobrażenie
transform, translate 1.transformować, przekształcać, 2.trnsformata, rezultat, funkcja przekształcenia, 3.transforacja, 4.tłumaczyć
transformation function funkcja transformacji, przekształceń
transformational grammar gramatyka
transformational rules reguły przekształceń
transient 1.nierezydentny, usuwalny, 2.przejściowy, nieustalony, 3.ulotny, tymczasowy
transient analyzer analizator stanów przejściowych
transient area 1.obszar tymczasowy, 2.obszar programów nierezydentnych, 3.obszar przejściowy
transient command rozkład nierezydentny
transient error błąd przejściowy
transient multicast groups tymczasowe grupy multiemisji, grupy rozsyłania
transient object obiekt tymczasowy, przejściowy
transient program (routine) area obszar programów nierezydentnych, usuwalnych
transient read error przejściowy błąd odczytu
transient state stan pośredni , niestały, nietrwały
transient suppresor urządzenie tłumiące zakłócenia napięcia, filtr przeciwzakłóceniowy
transient voltage level stan napięcia nieustalonego
Transistor-Resistor Logic (TRL) układ logiczny tranzystorowo-rezystorowy
Transistor-Transistor Logic (TTL) logika tranzystorowo-tranzystorowa
transit network sieć tranzytowa
transition przejście , zmiana stanu
transition point punkt przejścia
transition table tablica przejściowa, przejść
transition time czas przejścia
transitive synchronization synchronizacja przechodnia
translate 1.przesuwać, przemieszczać, 2.tłumaczyć
translating program program tłumaczący, translator
translating statememnt instrukcja translacji
translation 1.przekład, tłumaczenie tekstu, 2.translacja, tłumaczenie adresu, 3.przesunięcie obiektu graficznego, 4.konwersja danych
trnaslation (conversion) tables tablica przekształceń
transaltion run przebieg translacji
translation table tablica adresowa, przekształceń , konwersji
transaltion vector wektor przesunięcia
translational bridging mostkowanie translacyjne między Token Ring i Ethernetem
translator, translator program tłumacz ,translator, konwertor program tłumaczący
translucent przeświecający, półprzezroczysty
transmission band pasmo transmisyjne
transmission code kod transmisji
transmission control character znak sterujący transmisją
transsmision control layer warstwa sterowania transmisja
Transmission Control Protocol (TCP) protokół sterowania transmisją, kontroli przesyłania
transmission errors błędy transmisji
transmission layer warstwa transmisji
transmission level
transmission loss współczynnik tłumienia transmisji, tłumienność przesyłania
transmission measurement pomiar przenoszenia
transmission media media transmisyjne
transmission of information przesyłanie informacji
transmission procedure procedura transmisji, przesyłania
transmission rate szybkość transmisji
transmission reliability niezawodność transmisji, przesyłania
transmission retry ponowna próba transmisji
transmission speed szybkość przesyłania transmisji
transmission system system transmisyjny
transmission technique metoda transmisji , przesyłania
transmit przekazywać, przesyłać, transmitować
transmit data przekazywać dane
transmit mode tryb nadzorczy
transmittability zdolność przekazywania
transmittance transmitancja
transmitter (TX) nadajnik
transmitter buffer bufor nadajnika
transmitter clock zegar nadajnika
transmitter off sygnał przerwania transmisji
transmitter on sygnał kontynuacji transmisji
transmitter-receiver nadajnik-odbiornik
transmitting line łącze transmisji, przesyłowe
transparency 1.przeźroczystość, 2.folia
transparent 1,.przezroczysty, 2.przezroczysty, niewidoczny
Transparent Bridging, TB mostkowanie przezroczyste
transparent code kod przezroczysty
transparent curl zawijanie z przezroczystością strony
transparent data dane przezroczyste, abstrakcyjne
transparent GIF przezroczysty GIF
transparent interface złącze przezroczyste
transparent language język o jednoznacznej semantycze
transparent microcard mikrokarta przejrzysta
transparent mode 1.transmisja przezroczysta kodowo, 2.tryb przezroczysty
transparent paging stronicowanie przezroczyste
transparent router niewidoczny router
transparent trnasmission transmisja przezroczysta, kodowo niezależna
transponder przekaźnik, transponder
transport address adres transportowy
transport connection połączenie transportowe
transport kernel .1jądro szyny, 2.jądro transportowe
transport layer protocol protokół warstwy transportowej
transport protocol protokół transportowy
transport service usługa transportowa
transport station stacja transportowa
transport, transportation 1.transprotować, 2.transport, przekaz
transportability przenośność programowania
transportable przenośny, przewoźny
transpose 1.przestawiać, wymieniać, 2.transportować, zamieniać miejscami
transpose of matrix zamiana miejsc, transpozycja macierzy
transposition zmiana wzajemnego położenia, transpozycja, przestawienie
transposition error błąd przestawienia cyfr
transputer procesor typu RISC z szybkimi kanałami transmisji szeregowej
transversal linia poprzeczna
Transversal Redundancy Check (TRC) poprzeczna kontrola nadmiarowa
transcverse sum check kontrola poprzeczna
trap door mechanizm obejścia zabezpieczeń systemu, boczne wejście
trap instruction rozkaz pułapki, wywołujący przerwanie wewnętrzne
trap link odnośnik-pułapka, łącze pułapka
trap manager menadżer pułapek
trap routine podprogram obsługi przerwań kontrolowanych
trap system system-pułapka
trapdoor function funkcja pułapkowa
trapdoor one-way function funkcja jednokierunkowa z zapadką, jednokierunkowa , pułapkowa
trapezoid 1.trapezoid, 2.trapez
trapped flux przechwycony strumień
trapping nadrukowanie, 2.pułapkowanie
trapping mode tryb pułapkowania
trashcan kosz , śmietniczka
travelling salesman problem problem komiwojażera, przedstawiciela handlowego
traversal przeglądanie, obchód
traversal path ścieżka przeglądania
tray zasobnik, podajnik, taca, kaseta
treble potrójny, trzykronty
tree diagram wykres dendrytowy, drzewo grafu
tree grammar gramatyka drzew
tree index indeks drzewiasty
tree name nazwa złożona, hierarchiczna
tree of folders drzewo katalogów
tree running mode tryb swobodnego dostępu
tree search przeszukiwanie drzewa
tree structure struktura drzewiasta
tree topology topologia drzewiasta
tree traversal przejście przez drzewo, obchód drzewa
tree walking tree traversal
trellis coding kodowanie kratowe
triad zestaw trójelementowy, triada
trial próba , próbny
trial assembly montaż próbny
trial period okres próbny
trial routine (program) program próbny, testujący
trial visit wizyta próbna
trial-and -error method procedura, metoda prób i błędów
triangle setup ustawianie trójkątów
triangular trójkątny
tributary station stacja pomocnicza
trigged circuit multiwibrator
trigger 1.przerzutnik, 2.procedura wyzwalana, wyzwalacz. spust , 2.wyzwalać, uruchamiać
trigger event zdarzenie wyzwalające
trigger file plik rozkazów uruchomienia
trigger program program wyzwalacza
trigger rule reguła wyzwalania, aktywna
triggered action wyzwalane działanie
triggered update wymuszone odświeżenie
trigonometic package pakiet trygonometryczny ,obliczanie funkcji trygonometrycznych
trim 1.wycinać, obcinać, przycinać, 2.wycinek, wycięcie, 3.przycinanie
trim curve krzywa przyciągająca
trip 1.wyłącznik samoczynny, wyzwalacz, 2.wyłączyć się samoczynnie, wyzwalać , zwalniać
trip system układ wyzwalający
triple precision potrójna precyzja
triplicate potrajać
trippling wyłączanie samoczynne, wyzwalanie
trisect dzielić na trzy równe części
tri-state trójstanowy
trivial prosty, nieważny ,błahy, codzienny
TRL, Transistor-Resistor Logic układ logiczny tranzystorowo - rezystorowy
trojan horse, trojan wirus ukryty, koń trojański
trouble kłopot problem, trudność
trouble hunting wyszukiwanie błędów
trouble ticket symbol niedomagania, oznaczenie błędu, sygnał awarii
trouble free niezawodny, niezakłócony
trouble free service działanie bez usterek, praca bezawaryjna
trouble-location problem zadanie testowe do wykrywania blędów
troubleshoot usuwać błędy
troubleshooter diagnostyk
troubleshooting wykrywanie i usuwanie usterek, rozwiązywanie problemów
troubleshooting problem zadanie diagnostyczne
troubleshooting routine program diagnostyczny, lokalizujący i określający błędy
true 1.prawda - wartość logiczna, 2.prawdziwy - warunek logiczny, 3.fizyczny
true ad reklama właściwa, docelowa
true color kolor rzeczywisty, barwa prawdziwa
true complement dokładne uzupełnienie
truncate 1.obcinać, zaokrąglać w dół, 2,skraca, 3.przerywać
truncate list wykaż pozostałości
truncated reverse path broadcast transmisja, rozgłaszanie ze skróconą ścieżką powrotu
truncation error błąd skracania, obcięcia, odrzucania, zaokrąglania
truncation of word obcinanie słów1)
trunk 1.szyna, magistrala ,2.łącze międzymiastowe, łącze dalekosiężne
trunk cable kabel dalekosiężny
trunk group card karta grupy, paczki danych
trunk group error błąd grupowy
trust flag flaga zaufania
trust relationship relacja , związek powierniczy
trusted 1.niezawodny, sprawdzony,, 2.wiarygodny, godny zaufania, 3.obdarzony zaufaniem
Trusted Computing Base, TCB godna zaufania baza komputerowa
trusted connection połączenie uwierzytelnione, wiarygodne
trusted host stacja , węzeł godny zaufania
trusted operating system wiarygodny system operacyjny, wielopoziomowa platforma zabezpieczeń systemu
trusted program program zaufany
trusted status status wiarygodności
trusted system system wiarygodny, godny zaufania, bezpieczny
trusted third party cryptography kryptografia kontrolowana, z zaufaną stroną
Trusted Third Party, TTP trzecia strona godna zaufania
trusted workstation stacja robocza godna zaufania
trustee powiernik , dysponent
trustee assignement przypisanie powiernicze
trustee rights prawa powiernicze, dysponenckie
trustworthiness wiarygodność
trustworthy 1.niezawodny, pewny, 2.godny zaufania
truth prawda, prawidłowość
truth table tablica prawdy , prawdziwości
truth value wartość prawdy prawdziwa
try próbować
try out wypróbowywać, poddawać próbom
trying conditions ciężkie trudne warunki
TP, transaction processing przetwarzanie transakcji
TP, twisted pair para skręconych przewodów , skrętka dwużyłowa
TPC, transaction processing council rada przetwarzania transakcyjnego
tpi, tracks per inch ścieżki na cal
tps, transactions per second transakcje na sekundę
trace ślad, śledzić
tracebility identyfikowalność
trace program , trace routine program śledzenia
trace trap pułapka śledzenia
tracing 1.śledzenie, 2..wektoryzacja rysunku bitowego
tracing program program śledzący
track 1.ścieżka (dysku magnetycznego), 2.ślad
track address adres ścieżki
track ball, tracker ball manipulator kulkowy
tracking trasowanie, wytyczanie drogi (przemieszczanie kursora graficznego)
tracking error błąd podążania za śladem, błąd utrzymywania śladu
tracking symbol plamka śledząca, kursor graficzny, symbol trasowania
track number numer ścieżki
track parity check wzdłużna kontrola parzystości
track pitch odstęp ścieżek
trackpoint manipulator punktowy
track relative time adresowanie względne dysku CD przez podanie czasu względem początku ścieżki
tracks per inch ścieżki na cal
track - to - track move time czas przejścia (głowicy) ze ścieżki na ścieżkę
track - to - track seek wyszukiwanie międzyścieżkowe
track width szerokość ścieżki
tracktor, podajnik papieru ciągłego
tractor feed podawanie papieru a pomocą traktora
trade mark znak handlowy
traffic ruch (w sieci)
traffic analysis analiza ruchu
trraffic carrying capacity obciążalność ruchowa, obciążalność trafikowa, przelotność ruchowa
traffic flow strumień ruchu (w sieci telekomunikacyjnej)
traffic flow confidentiality poufność strumienia ruchu
traffic intensity nasilenie ruchu,, natężenie ruchu
traffic padding wypełnianie ruchu
traffic requirement matrix macierz przedstawiająca ruch w sieci telekomunikacyjnej
trailer stopka (listy)
trailer card karta (dziurkowana) kolejna (uzupełniająca informacje na kartach przełączających)
trailer label etykieta końca zbioru
train ciąg ,seria (np. impulsów , sygnałów)
transaction transakcja
transaction data dane transakcyjne
transaction file plik transakcji
trasaction processing przetwarzanie transakcji
transaction processing council rada przetwarzania transakcyjnego
transaction program program transakcyjny
transaction service obsługa tarnsakcji
transactions file plik transakcji
transactions log dziennik transakcji
transaction per second transakcje na sekundę
transborder dataflow międzypaństwowy przepływ danych
transceiver nadajnik-odbironik
transcend przekraczać, przewyższać
transcendenal przestępny
transcoding transkodowanie
transcribe przenosić (informację)
transcription transkrypcja
transducer przetwornik
transfer przekazanie (sterowania)
transfer address adres przekazania (sterowania)
transfer function 1.funkcja przenoszenia , 2.przepustowość
transfer instruction rozkaz przesyłania (danych)
transfer interpreter interpreter przesłań
transfer mode tryb przesyłania (danych)
transfer opertation przesyłanie (danych)
transfer rate prędkość przesyłania (danych)
transfer routine program przesyłania (danych)
trnasfiguration przekształcanie, przeobrażanie
transflective screen ekran odblaskowo-przeźroczysty
transform , transformata, funkcja przekształcona , przekształcać, transformator
transient przejściowy , nieustalony
transient analyzer analizator stanów przejściowych
transient area obszar tymczasowy
transient multicast groups tymczasowe grupy rozsyłania (grupowego)
transistor tranzystor
transistor amplifier wzmacniacz tranzystorowy
transistor gain współczynnik wzmocnienia tranzystora
transistor-resistor logic obszar tymczasowy
transient muticast group układ logiczny trnazystorowo-rezystorowy
transistor -transistor logic układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy, układ TTL
transition przejście
tranasition probability prawdopodobieństwo przejścia
transit time czas przerwy przy przełączaniu
translate 1.tłumaczyć, 2.przesuwać , przemieszczać
translating program program tłumaczący, translator
translation 1.tłumaczenie (programu), translacja, 2. przesunięcie, translacja
translator program tłumaczący , translator
transliterate transliterować
transmission transmisja, przekazywanie, nadawanie
transmission band pasmo (częstotliwości) nadawania
transmission channel kanał transmisyjny
transmission control protocol protokół sterowania transmisją , TCP
transmission control protocol / internet protocol protokół sterowania transmisją w sieci Internet, TCP/IP
transmission control unit urządzenie sterujące transmisja
transmission error błąd transmisji
transmission groups grupy transmisyjne
transmission level poziom nadawania
transmission line linia przesyłowa
transmission loss tłumienność przesyłania
transmission mode tryb przesyłania
transmission rate , transmission speed szybkość przesyłania (informacji)
transmission system system transmisyjny
transmit nadawać , transmitować
transmittance transmitancja
transmitted frequency band pasmo (częstotliwości) przenoszenia
transmitter nadajnik
transmitter-receiver nadajnik-odbiornik
transmitting line łącze transmisji, łącze przesyłowe
transparency przeźroczystość
transparent przezroczysty
transparent code kod przezroczysty
transparent microcard diamikrokarta, mikrofiska
transparent mode tryb przezroczysty kodowo (transmisja)
transparent print drukowanie przezroczyste (na drukarkach lokalnych dołączonych do terminali)
transparent router ruter niewidoczny
transparent transmission transmisja przezroczysta (kodowo niezależna)
transponder przekaźnik
transport address adres transportowy
transport connection połączenie transportowe
transport layer warstwa transportowa (modelu referencyjnego ISO)
transport station stacja transportowa
transpose 1.przestawiać, wymieniać, 2.transportować
transposition zmiana wzajemnego położenia, transpozycja, przestawienie
transposition error błąd przestawienia cyfr
transputer transputer
transreceiver nadajnik-odbiornik
transversal linia poprzeczna
trnasversal redundancy checck kontrola poprzeczna
transverse poprzeczny
transverse parity check porzeczna kontrola parzystości
transverse redundancy check poprzeczna kontrola nadmiarowa
transverse scanning odczyt poprzeczny (taśmy magnetycznej)
trap pułapka
trap instruction rozkaz pułapki
trapping pułapkowanie
trapping mode tryb pułapkowania
tray podajnik, taca (z papierem w drukarce)
TRC, transverse redundancy chcek poprzeczna kontrola nadmiarowa
tree drzewo
tree name nazwa złożona, nazwa hierarchiczna
tree structure struktura drzewiasta
tree-structure database baza danych o strukturze drzewiastej, hierarchiczna baza danych
tree-structure network sieć o strukturze drzewiastej , sieć hierarchiczna
triada triada
trial próba
trial routine program próbny
tributary station stacja pomocnicza
trigger przerzutnik, flip-flop , wyzwalać
trim wycinek (tekstu), wycięcie
trip wyłącznik samoczynny, wyzwalacz
trip-free relay przekaźnik o wyzwalaniu swobodnym
triple potrójny
tri-state gate bramka trójstanowa
trivial file transfer protocol protokół do przesyłania plików z jednego komputera do drugiego; protokół TFTP
TRL, trnasistor-resistor logic układ logiczny tranzysotorow-rezystorowe
trouble-location problem zadanie testowe do wykrywania błędów
troubleshooting 1.diagnozowanie programu (poprzez uruchamianie), 2.usuwanie błędów z programu
true prawda (wartość logiczna), prawdziwy
true time czas rzeczywisty
truncate obcinać
truncation obcinanie
truncation error błąd obcięcia
truncation of word obcinanie słów (skracanie do ustalonej liczby liter)
trunk 1.łącze międzymiastowe, łącze dalekosiężne, 2.magistrala
trunk cable kabel dalekosiężny
trunk circuit łącze międzymiastowe, łącze dalekosiężne
trunk group error błąd grupowy (przy transmisji danych)
trunk line łącze międzymiastowe, łącze dalekosiężne
trunk route trasa linii dalekosiężnej
trusted computer sustem poufny system komputerowy
trustee powiernik (w sieci komputerowej - użytkownik o określonych prawach dostępu do danego katalogu)
trustee file plik powierniczy (w sieci komputerowej)
trustee rights prawa powiernicze (w sieci komputerowej)
thrustworthiness wiarygodność
truth prawda, prawidłowość
truth table tablica prawdy
truth value wartość prawdziwa
try próbować
TSL, three - state logic układ (logiczny) trójstanowy
TSR, terminate and stay resident zakończ i pozostań rezydentny (jedna z funkcji systemu operacyjnego DOS)
TSS, time-sharing system system podziału czasu
TS, Terminal Service serwer obsługi terminali w Win2000
TSAPI, Telephony Service Application Programming Interface interfejs programistyczny aplikacji usług telefonicznych
t-shirt transfer nadruk na koszulkę
TSR, Terminate and Stay Resident oprogramowanie rezydentne, pozostające w pamięci
TSRC, Traffic Sign Recognition Car samochodowy system śledzenia drogi wg. znaków drogowych
T-state takt
TSTS, Transaction and Switching and Transport Services zbiór protokołów połączeń przekazu i transakcji
TSW, TeleSoft Ware oprogramowanie przesyłania siecią telekomunikacyjną
TTL, time to live czas życia (wartość w nagłówku datagramu IP)
TTL, transistor-transistor logic układ logiczny tranzystorowo-tranzystorowy, układ TTL
TTY, teletypwriter dalekopis
TTAP, Trust Technology Assessment Protocol protokół zabezpieczeń (połączenie technologii NIST i NSA)
TTF, True Type Font pliki czcionki skalowalnej
TTL compatible zgodny z TTL
TTL logic logika TTL
TTL monitor monitor TTL
TTML,Teaching Task Markup Language język obsługi przeglądarek SMS-ów
TTS, Transaction Tracking System system śledzenia transakcji firmy Novell
TTSI, Text-To-Speecch Interface interfejs synchronizacji z innymi formatami
TTT screen ekran TTT, ekran na bazie tranzystorów cienkowarstwowych
TTY, TeleType dalekopis
tune diode dioda tunelowa : Tunneldiode
tuned circuit układ rezonansowy : Resonanzkresi
Turbo Pascal język programowania
turn zwój szpuli,obrócić,obrót : Windung einer Spule
turn ratio stosunek liczby zwojów : Windungsverhältnis
turnaround time czas odpowiedzi : Antwortzeit
turnkey gotowy "pod klucz" : schlüsselfertig
turnkey system system gotowy do uruchomienia : einschaltbereites System
turnscrew podówjnie, śrubokręt : Schraubenzieher
tutorial podręcznik : Lernprogramm
tutorial program program wprowadzający : Tutorial Programm
tube 1.rura, rurka, 2.lampa elektronowa
tumbling koziołkowanie elementów obrazu
tune stroić. dostroić, ustawić
tune out wyciszać
tuning dostrajanie, strojenie
tunneling architektura transmisji punkt-punkt
tunneling breakdowna przebicie tunelowe złącza p-n
Turing machine maszyna Turinga, abstrakcyjna maszyna określania algorytmów i realizacji obliczeń
Turing machine system system maszyny Turinga
Turing test test Turinga
turn 1.obracać, 2.obrót ,zwrot, skręt, 3.zakręt
turn off wyłączać
turn on włączać
turn over przewracać, odwracać na drugą stronę
turn time czas oczekiwania w kolejce
turnaround przewijanie
turnaround document dokument obiegowy
TurnAround Time (TAT) czas przetwarzania, zmiany kierunku transmisji
turnkey dostarczany pod klucz, gotowy po włączeniu
turnkey system system "pod klucz", kompleksowy, gotowy do eksploatacji
turn-off time czas wyłączania
turn-on time czas włączania
turtle graphics grafika żółwia, wykorzystująca adresy względne
tutorial samouczek, program uczący, podręcznik ,wprowadzenie, pouczenie
tube lampa elektronowa
tube heating time czas g się lampy
tube holder podstawka lampowa
tube noise szumy lampy
tumbling koziołkowanie (elementów obrazu grficznego)
tuning strojenie (systemu)
tunel diode dioda tunelowa, dioda Esakiego
n-tuple n-krotny
turbo szybki tryb pracy komputera
Turing machine maszyna Turinga
turn obracać
turnaround przewijanie (np. taśmy)
turnaround time długość cyklu powtarzania
turnkey dostarczony pod klucz (system)
turnkey system system pod klucz
turtle żółw; symbol graficzny w kształcie grotu strzały stosowany jako kursor
turtle graphics grafika żółwia
twice podwójny : zweimal,doppelt
twin chcek sprawdzanie przez równoległe działanie : Zwillingskontrolle
twist zwój, cewka, kręcić, skręcić : zusammendrehen
twist together skręcić (np. przewody)
twisted pair cable kabel typu twsited pair,skrętka : Lernprogramm
two adapter podwójny adapter pośredniczący
two-address code kod dwuadresowy : Zweiadressencode
two-phase commit potwierdzeniedwufazowe,zatwierdzanie dwufazowe : bZwei-Phasen-Commit
two-state system system binarny : binäres System
tweeter głośnik wysokotonowy
twin cable kabel z parą przewodów
twin check kontrola z równoległym działaniem
twinax typ kabla ,twinaks
twisted pair skrętka dwużyłowa
twisted pair telephone wiring skrętka telefoniczna
twisted-pair cable skrętka , dwużyłowy kabel skręcany
twisted-pair connection połączenie kablem typu skrętka
twisted-pair Ethernet sieć Ethernet wykorzystująca skrętkę
twister wir, wirówka
two way handshake porozumienie dwuetapowe
two′s complement uzupełnienie do dwóch
two-address instruction rozkaz dwuadresowy
two-address machine maszyna dwuadresowa
two-and-a-half-dimensional control sterowanie dwu i pół wymiarowe, metoda sterowania numerycznego obrabiarek
two-color dwubarwny
two-dimensional array tablica, macierz dwuwymiarowa
two-dimensional, 2D dwuwymiarowy płaski, 2W
two-factor authentication autentyczność dwuskładnikowa
two-finger contact styk dwustrumienny
two-level address adres pośredni
two-levele store pamięć dwupoziomowa
two-level subroutine podprocedura dwupoziomowa
two-out-of-five code kod "dwa pięciu"
two-part dwuczęściowy, z kopią, dwuwarstwowy
two-pass assembler assembler dwuprzebiegowy
two-phase commit potwierdzenie, zatwierdzenie dwufazowe
two-phase locking dwufazowe blokowanie
two-pins mains plug dwubolcowa wtyczka sieciowa
two′s complement notation zapis uzupełnień do dwóch
two-sided dwustronny, obustronny
two-stage oscillation oscylacja dwustanowa
two-stage sampling próbkowanie dwustopniowe
two-valued logic logika dwuwartościowa
two-way alternate operation praca dwukierunkowa przemienna
two-way circuit obwód dupleksowy, dwukierunkowy
two-way communication łączność dupleksowa
two-way list lista dwukierunkowa
two-way simultaneous operation równoczesna dwukierunkowa
two-way transmision transmisja dwukierunkowa
two-wire channel kanał dwuprzewodowy
two-wire line łącze dwuprzewodowe
TWAIN coalition grupa firm uznających wspólny standard urządzeń utrwalania obrazu, np. skanerów
twin check kontrola równoległym działaniem
twisted nematic ciekłokrystaliczny ekran skręcający
twisted pair para skręconych przewodów, skrętka dwużyłowa
two-address instruction rozkaz dwuadresowy
two-hop tranasmission transmisja dwuskokowa
two-out-of-five code kod "dwa z pięciu"
two-party line łącze towarzyskie dwunumerowe
two-plate transmission line linia przesyłowa płaska
two-position controller regulator dwupołożeniowy, regulator dwustopniowy, regulator dwupozycyjny
two′s complement uzupełnienie do dwóch , uzupełnienie dwójkowe
two′s complement code kod uzupełnień do dwóch
two stage oscillation oscylacja dwustanowa
two-step control regulacja dwustopniowa
two-step relay przekaźnik dwustopniowy
two-tone modulation modulacja dwutonowa
two-valued variable zmienna zero-jedynkowa
two-way channel łącze telefoniczne
two-way communication łączność dwupleksowa
two-way list lista dwukierunkowa
two-way transmission transmisja dwukierunkowa
two-wire circuit łącze dwuprzewodowe, łącze jednotorowe
TX, Transmitter nadajnik
TxD+ , Transmit Data+ transmisja danych bez względu na typ
type pisać (na klawiaturze): eingeben
type font krój pisma : Typensatz
type on a path tekst ścieżki : Pfadtext
type on a path option opcja tesktu ścieżki : Pfadtext-Option
type ribbon taśma barwiąca (w drukarce) : Farbband
type script manuskrypt (teskt zapisany na maszynie) : Manuskript
type tool narzędzie tekstowe : Text-Werkzeug
type wheel rozeta z czcionkami (w drukarce) : Typerand
typeahead buffer bufor klawiatury : Vorausschreibepuffer
typed mistake błąd maszynowy : Schreibfehler
typewriter maszyna do pisania : Schreibmaschine
typewriting machine maszyna do pisania
typing error błąd maszynowy : Schreibfehler
typing pool biuro
typamatic keyboard klawiatura z automatycznym powtarzaniem, z powtórnym wysłaniem kodu
type 1.typ, rodzaj, 2.krój czcionki, 3.pisać na klawiaturze, wpisywać
type assist autokorekta
type bar dźwignia czcionkowa, literowa
type chain łańcuch czcionkowy
type check (chcecking) kontrola, sprawdzanie zgodności typów
type coercion koercja, sprowadzenie do zgodności typów
type conformance zgodność typów
type constructor (conversion) konstruktor typu, przekształcenie, konwersja typów
type cylinder (drum) bęben drukujący
type declaration deklaracja typu
type face (font), typeface krój pisma
type field pole typu
type inference typowanie
type library biblioteka typów
type list wykaz typów
type mismatch niezgodność typów
type of an expression typ wyrażenia
type of lettering rodzaj pisma , wzór pisma
type of name
type od service routing trasowanie , wyznaczanie tras zgodne z typem obsługi
type of variabe typ zmiennej
type page strona druku
type polimorphism polimorfizm typów
type safety bezpieczeństwo typologiczne
type shift zmiana rejestru klawiatury, przełączanie litery-cyfry
type size wielkość czcionki
type specifiction specyfikacja typu
type style krój, styl czcionki , pisma, odmiana kroju pisma
type valid document dokument o prawidłowych typach
type wheel rozetka drukarki
typeahead buffer bufor klawiatury
typecase przypadek typu
typecast rzutować typ, typować
typed constant stała z określonym typem
typed language język z kontrolą typów
typedef definicja typu
typehead głowica czcionkowa
type-in wprowadzać
type-out wyprowadzać, drukować
typeover zastępować, nadrukowywać
typeover mode tryb zastępowania
typesetter 1.naświetlarka, 2.urządzenie składające
typesetting skład tekstu do druku
typewritter keyboard klawiatura maszyny do pisania
typical setup instalacja standardowa
typist maszynistka
typography liternictwo, typografia
type 1.typ (danych) , 2.czcionka drukarska , 3.pisać na maszynie, 4.drukować
type chcecking kontrola typów
type coercion koercja typów
type drum bęben czcionkowy(drukarki)
type face krój pisma
type field poel typu
typehead głowica czcionkowa
type of name typ nazwy
type of service routing trasowanie zależne od typu obsługi
typeover zstąpienie (znaku), nadruk (znaku ze skasowaniem poprzedniego)
type printer drukarka czcionkowa
typesetting składanie (tekstu)
typography typografia
TZE, Time Zone Editor edytor stref czasu