|Strona Główna | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |gain wzmocnienie : Verstärkung
gain characteristic oznaczenie linii : Übertragungskennlinie
gain control regulacja wzmocnienia : Verstärkungsregelung
gallery galeria,wzory : Galerie, Muster
gally-proof znacznik korekty : Korrekturefahne
galvanic galwaniczny : galvanisch
galvanically isolated galwanicznie izolowany : galvanisch getrennt
game gra : Spiel
game software oprogramowanie do gier : Spielprogramm
gamecard karta gier do dżojstka : Gamecard
games gry : Spiele
gap szczelina, przerwa : Spalt, Lücke
gap width szerokość szczeliny : Spaltbreite
garabgae dane nadmierne, wyniki nonsensowne, śmieci : überflüssige Daten, unsinniges Ergebnis, Müll
garbage collection czyszczenie pamięci : Speicherbereinigung
garble doprowadzić do porządku
garbled information informacja uszkodzona : verstümmelte Information
garbling, multilation uszkodzenie : Verstümmelung
gas gaz : Gas
gas tube rura wypełniona gazem : gasgefüllte
gaseous gazowy : gasförmig
gasket, washer uszczekla peierścieniowa, uszczelka : Dichtungsring, Dichtung
gate baramka, układ logiczny : Gatter, Verknüpfungsschaltung
gate array tablica bramek : Name für Steuerbausteine
gateway wrota ,brama, przejście systemów, łącze , bramka : Gateway, Verbindungsrechner
gating pulse impuls czasowy : Taktimpuls
gating pulse generator generator impulsu czasowego : Taktimpulsgeber
gauge , norm, scale skala, szerokość ścieżki, sprawdzian(przyrząd liniiowy) : Masßtab, Spurweite
Gaussian blur filtr "blur Gaussa" z parametrem równym szerokości : Gaußscher Weichzeichner
Gaussian distribution rozkład Gaussa : Gaußsche Verteilung
Gaussian failure distribution rozkład błędów Gaussa : Gaußsche Fehlerverteilung
G.728 kompresja sygnału wideokonferencji
gain 1.zysk, korzyść, 2.wzmocnienie, nasilenie
gain experience zdobyć doświadczenie
gallium arsenide (Gaas) arsenek galu
game cartidge kaseta z grą, wkład z grą
game console konsola do gier
game paddle manipulator do gier
game port, joystick port port gier, joysticka
game theory teoria gier
game tree drzewo gry
game-theory semantics semantyka teorii gier
gaming teoria gier użytkowych
gamist specjalista teorii gier
gamma correction korekcja gamma
GAMS, General Algebraic Modelling System system modelowania podstawowych problemów z algebry
gamut 1.gama, 2.skala
gamut mapping odwzorowanie gamy barw
gang scheduling szeregowanie zbiorów, zespołów (operacji do równoczesnego wykonania)
ganged switch włącznik zespolony, zbiorczy
gangpunching kopiowanie wielkoseryjne
gap character znak odstępu
gap digit cyfra techniczna
gap, space przerwa , szczelina
gapless bezszczelinowy
gapless tape taśma magnetyczna z ciągłym zapisem danych
gapped tape taśma magnetyczna z blokami danych
garbage dane zbędne, bezużyteczne, śmieci pozostałości
garbage collection odzyskiwanie, przywracanie, czyszczenie pamięci
garbge collector program czyszczący pamięć, usuwający bezużyteczne dane
garbage in-garbage out wprowadzić błędne dane - uzyskać błędne wyniki
garble extension rozprzestrzenianie się zniekształceń
gas panel monitor plazmowy, jarzeniowy
gas-discharge display wyświetlacz jarzeniowy
Gasp język modelowania informacyjnego
gas-plasma display monitor plazmowy
gate array matryca bramkowa, bramek
gate circuit układ bramki
gate delay, propagation time czas propagacjibramki
gate signal sygnał bramkujący
gatekeeper function funkcja bramkująca
gateway 1.bramk,a brama, 2.pomost, w programowaniu obiektowym, 3.interfejs
gateway choke point brama dławiąca , tłumiąca
gateway server stacja łączności z zewnętrzną siecią komputerową
gateway spoof zwodzenie bramy
Gateway-To-Gateway Protocol , GTGP protokół komunikacji między bramami
gather write zapisywać zbiorczo, wypis, zapis rozproszony, z pamięci
GATS, General Agreement on Trade in Services powszechna umowa, zrzeszenie w prawie handlu usługami np. informacyjnymi
gaze direction kierunek obserwacji
G,giga- giga-, przedrostek, krotność 230
gain wzmocnienie
gain access to… uzyskać dostęp…
gain factor współczynnik wzmocnienia
GAM ,graphic accces method graficzna metoda dostępu
game gra
game chip mikroukład z grami, moduł z grami
gameport złącze przeznaczone na podłączenie manipulatora drążkowego wykorzystywanego w grach komputerowych
GAN, global area network globalna sieć komputerowa
gangpunching kopiowanie wielkoseryjne (kart dziurkowanych)
gap przerwa
gap digit cyfra techniczna
gapless tape taśma magnetyczna z ciągłym zapisem danych
gapped tape taśma magnetyczna zapisana blokami danych
garbage dane błędne, dane bezużyteczne, śmieci
garbage in - garbage out wprowadzisz błędne dane - uzyskasz błędne wyniki
garbage mail poczta danych bezużytecznych, poczta śmieci
gas-discharge display wyświetlacz jarzeniowy
GASFET, gas-sensitive field effect transistor tranzystor polowy czuly na gazy
gas-plasma display monitor plazmowy
gas-sensitive field-effect transistor tranzystor polowy czuły na gazy
gate bramka
gate array matryca bramkowa
gate capacitance pojemność bramki
gate-controlled switch tyrystor sterowany prądem bramki
gate current prąd bramki
gate drain capacitance pojemność bramka - dren
gate firing voltage napięcie wyzwalające bramki
gate pulse impuls bramkujący
gate signal sygnał bramkujący
gate-source capacitance pojemność bramka -źródło
gate terminal zacisk bramki
gate voltage napięcie bramki
gateway 1.brama, przejście, 2.łącze między niezgodnymi systemami
gateway configuration konfiguracja bramy, ustalanie parametrów pzrejścia
gateway server stacja łączności z zewnętrzną siecią komputerową
gateway-to-gateway protocol protokół międzybramowy, protokół przejścia między bramami
gather write wypis rozproszony, zapis rozproszony (z pamięci)
gating bramkowanie
gating circuit układ bramkujący
GB, Gb, gigabyte gigabajt (1048576 kiobajtów)
GB, gigabyte gigabajt, 1 GB = 1 048 576 kilobajtów
Gb, gigabits gigabit, 1 Gb = 1 048 576 kilobitów
GB(p)s ,gigabytes per second gigabajty na sekundę
Gb(p)s, gigabits per second gigabity na sekundę
GC, Graphic Converter konwerter graficzny
GCR, Gray Correction Raster usunięcie składnika szarości
GCS, gate -controlled switch tyrystor sterowany prądem bramki
GD-ROM, Gigabyte Disc OM dysk CD-R o pojemności 1 GB
GDI, graphical data interchange graficzna wymiana danych
GDI, graphics device interface interfejs urządzeń graficznych
GDSS, group decision support system system wspomagania decyzji grupowej
gear koło zębate, urządzenie ,napęd : Zahrand,Gerät, Triebwerk, Getriebe
gear train przekładnia : Getriebe
Gee Whiz Basic język programowania : "pfiffiges" Basic (GW-BASIC)
gem kamień szlachetny, przyozdobić, gem ,nazwa interfejsu graficznego: Edelstein
general chart plan ogólny : Übersichtplanr
general machine program plan ogólny maszyny : allgemeines Maschinenprogramm
general moitor checking routine program ogólny nadzorujący : allgemeines Überwachungsprogramm
general purpose application aplikacja szerokiego przeznaczenia : Mehrzweckanwendung
general register rejestr wielofunkcyjny : Mehrzweckregister
general solution rozwiązanie ogólne : allgemeine Lösung
general storage, main memory, main storage pamięć główna : Hauptspeicher
generalization uogólnienie : Verallgemeinerung
generalize uogólnić : verallgemeinern
generate generować : generieren, erzeugen
generate function funkcja tworząca : erzeugende Funktion
generate security audits generowanie kontroli bezpieczeństwa : Generieren von Sicherheitsüberwachungen
generation generacja : Generation
generator generator, program generujący : Generator, Code-erzeugendes Programm
generic key klucz ogólny : Gattungsschlüssel
geneva drive napęd maltański : Malteserabtrieb
genlock genlok, technika łączenia obrazów wideoi komputerowych
geodesy geodezja
geometric geometryczny : geometrisch
geometric mean średnia geometryczna : geometrisches Mittel
geometric series szereg geometryczny : geometrische Reihe
geometry geometria : Geometrie
german steel stal surowa : Rohstal
german text faktura (czcionka), alfabet gotycki : Frakturschrift
get-up oprawa : Aufmachung
GEA, Gigabit Ethernet Alliance forum dostawców sieci G.E.
geek 1,maniak, świr, 2.multiprofesjonalist, profesjonalista wielu dziedzin techniki
GEM, Graphics Environment Manager dyspozytor otoczenia graficznego
general flow ogólna sieć danych
general information processing system uniwersalny przetwarzania informacji
general input wejście ogólne
general local name ogólna nazwa lokalna
general output wyjście uniwersalne
general precautions ogólne środki ostrożności
general problem solving program ogólny , rozwiązywania problemów
General Protectiobn Fault , GPF ogólny błąd ochrony
general purpose computer komputer ogólnego przeznaczenia
General Purpose Interface Adapter (GPIA) karta ogólnego przenaczenia
General Purpose Interface Bus (GPIB) magistrala uniwersalna, ogólnego przeznaczenia
general purpose program program ogólnego przeznaczenia , uniwersalny
general purpose register rejestr uniwersalny , roboczy
general purpose system system ogólnego przeznaczenia, uniwersalny
General Purpose Systems Simulator, GPSS uniwersalny symulator system
general register, general purpose register (gpr) rejestr ogólny,, ogólnego przeznaczenia
general solution rozwiązanie ogólne
general system theory ogólna teoria systemów
genral tracker szperacz ogólny
generalization uogólnianie, generalizacja
generalized data base baza danych ogólnego przeznaczenia
generalized formula wzór uogólniony
generalized input-output controller uniwersalny sterownik wejścia-wyjścia
Generalized Programming Language uniwersalny język programowania GPL
generalized routine program ogólny, uniwersalny
generally accepted powszechnie przyjęty
general-purpose ogólnego zastosowania, uniwersalny
general-purpose analysis analiza uniwersalna
general-purpose computer komputer uniwersalny
General-Purpose Graphic Language język programowania GPGL, uniwersalny język graficzny
general-purpose input-output uniwersalne we-wy
general-purpose interface bus uniwersalna magistrala we-wy
general-purpose microprogram symulator uniwersalny symulator mikroprogramów
general-purpose terminal terminal uniwersalny
generate content pisać, opracowywać materiały, generować zawartość
generated address
generated error błąd generowany
generated language język generowany
generating program program generujący, generator
generation
generation number numer generacji
generative grammar gramatyka generatywna
generator program program generujący, genrator
generic 1.rodzajowy, typowy, 2.ogólny, 3.standardowy, podsatwowy
generic description opis ogólny ,generyczny
generic function funkcja ogólna
generic name nazwa ogólna
generic object obiekt ogólny
generic operation operacja ogólna
generic package pakiet uniwersalny, pakiet z możliwością strojenia
generic patch program usuwający zabezpieczenia
generic procedure procedura ogólna
generic programming programowanie ogólne
generic representation reprezentacja rodzajowa
generic subprogram podprogram rodzajowy
generic type typ uniwersalny, ogólny, parametryzowany
genuine prawdziwy, autentyczny
geometric primitive prymityw geometryczny
geometric(-al) object obiekt geometryczny
geometrical mean średnia geometryczna
geometrical progression postęp geometryczny
geometry accelerator akcelerator geometrii
geometry processing przetwarzanie geometryczne
geospecific texture tekstura terenowa
get pobierać, np. dane
GET method metoda GET
gettor procedura pobierająca
GEM, graphics environment manager graficzna nakładka systemowa, zbliżona do MS Windows
general ogólny
genralized routine program ogólny, program uniwersalny
general problem solving ogólny program rozwiązywania problemów
general protection fault ogólny błąd zabezpieczenia
general public license licencja na podstawie której dystrybuowane są programy powstające w ramach projektu GNU realizowanego przez fundację FSF
general-purpose uniwersalny, ogólnego zastosowania
general-purpose computer komputer uniwersalny
general-purpose flip-flop przerzutnik uniwersalny
general-purpose interface bus uniwersalna magistrala sprzęgająca
general-purpose register rejestr uniwersalny, rejestr roboczy
general-purpose system simulator uniwersalny symulator systemów
generate generować
generated address adres generowany
generating program program generujący, generator
generation 1.generacja (komputerów), 2..generowanie (systemu operacyjneg)
generation of computer generacja komputera
generator (program) program generujący, generator
generic rodzajowy
generic program program rodzajowy
generic representations reprezentacje rodzajowe
generic subprogram
geographic(al) information system geograficzny system informacyjny, system informacji geograficznej, system informacji przestrzennej
gesture recognition rozpoznawanie gestów
get pobierać (dane)
get regular exp[ression processing program narzędziowy systemu operacyjnego Unix
GFLOPS, giga floating-point operations per second miliard operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę
GGP , gateway-to-gateway protocol protokół międzybramowy, protokół przejścia między bramami
GFC, Generic flow Control ogólna kontrola ruchu (4-bitowe pole określające klasę usługi
ghost cursor kursor widmo
ghosting zakłócenie sygnału w transmisji bezprzewodowej
gild pozłacać : vergolden
gilt pozłocenie : Vergoldung
girt zakres , obwód : Umfang
Gibson-mix mieszanka rozkazowa Gibsona (porównywanie szybkości komputerów w rozwiązywaniu zadań naukowo-technicznych
GIF file plik graficzny GIF
GIF, Graphics Interchange Format format wymiany grafiki, format GIF
gigabyte, Gb, GB gigabajt
gigacycle giga cykl (miliard cykli)
gigaflop gigaflop
gigahertz (GHz) gigaherc
gigalapse duża liczba niezrealizowanych logów do serwera
gigant scale integeration gigantyczna skala integracji, gigantyczny stopień scalenia
GIGO Garbage In-Garbage Out wprowadzić błędne dane- uzyskać błędne wyniki
GINO, Graphical Input Output graficzne we-wy
GIS, Geographical Information System system informacji geograficznych
give (professional) advice konsultować
give information dostarczać informacje
give services świadczyć usługi
given quantity dana wielkość
GIF, graphics interchange format format wymiany grafiki , opracowany przez compuServe format kodowania obrazów rastrowych wykorzystujących słownikową metodę kompresji LZW
giga- giga-, przedrostek , krotoność 230
gigabit gigabit 1Gb = 1 048 576 kilobitów
gigabit Ethernet Ethernet gigabitowy
gigabits per second gigabity na sekundę
gigabyte gigagbajt, 1 GB = 1 048 576 kilobajtów
gigabytes per second gigabajty na sekundę
giga floating-point operations per second miliard operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę
GIGO, garbage in - garbage out wprowadzisz błędne dane - uzyskasz błędne wyniki
GIS, geographic(al) information system geograficzny system informacyjny, system informacji geograficznej, system informacji przestrzennej
GKS, Graphics Kernel System podstawowy system graficzny, jądro systemu graficznego
glaze galzura, oszklić: Glasur, verglasen
glide poślizg,ruch warstwowy : Gleiten
global globalny : weltumspannend , global
global address list globalna lista adresów : Globale Adressenliste
global area network sieć ogólnoświatowa : Weltnetz
global distribution dystrybucja globalna : weltweite Verteilung, weltweite Auslieferung
global variable zmienna globalna : globale Variable
globose, globular, spherical kulisty : kugelförmg
globosity kulistość : Kugelform
globury kulisty
globule, pellet kulka ,drobina (np. drobina do tonera) : Klügelchen
glossarries glosariusze, słowniki : Glossare
glossary glosariusz, słownik : Glossar
glue klej, skleić, nacisnąć : Leim
glut przepłenienie, przesycenie : Überfüllung, Übersättigung
gluten klej, gluten : Kleber
glyph glif, kształt znaku w czcionce: Glyphe
glare filter filtr przeciwodblaskowy
glass box, white bo szklana skrzynka
glass teletype szklany dalekopis
GLAUX, OpenGL, AUxiliary Library technologia bibliotek zewnętrznych grafiki 3D i rendereingu
glide rail prowadnica szynowa
glitch krótkotrwałe zakłócenie, nagły pik impulsowy
global 1.globalny, 2.ogólnoświatowy
global backup kopia zapasowa wszystkich danych, globalna kopia zapasowa
global communications system system komunikacji globalnej
global exchange zamiana wszystkiego
global identifier identyfikator, oznacznik globalny
global knowledge wiedza ogólna
global memory pamięć globalna
global optimization 1.optymlizacja globalna, 2.znajdowanie ekstremum funkcji celu
global regular expression print pełny wydruk wyrażeń regularnych
global schema schemat globalny
global search and replace znajdowanie i zamienianie globalne
global transaction transakcja globalna
global varible zmienna globalna
GlobeSpan technologia przesyłowa, 0 6 Mbps szybsza od ADSL
gloss połysk
glossary leksykon, słownik
glossy paper papier błyszczący
glossy side strona błyszcząca
glow żarzyć się, jarzyć się
GLU, Open GL Utility Library otwarta biblioteka narzędzi w technologii OpenGL
gluability podatność na sklejanie
glue kleić, sklejać, np. fragmenty tekstu w trakcie edycji
glue language język klejący
GLUT, OpenGL Utility Toolkit zesatw narzędzi technologii OpneGL
GLX, OpenGL, eXtension to the X Window moduł sprzętowy karty z akceleracją do X Window
glyph glif, kształt, znak w czcionce
Glasmaster szklany dysk wzorcowy do produkcji dysków CD-ROM
glitch zakłócenia obrazu lub dźwięku w przetwornikach cyfrowo-analogowych
global 1.globalny, 2.ogólnoświatowy
global area network globalna sieć komputerowa
global data dane globalne
globak variable zmienna globalna
glossary słownik (wyjaśniający, specjalistyczny), glosariusz
glyph glif. wizualne objaśnienia w postaci małych obrazków
GMP. Game Midi Port port do gier i MIDI
GMR , Giant Magneto Resisitive głowica magneto-rezystywna
GND, Ground masa
GNU, GNU′s not Unix GNU to nie Unix, projekt bezpłatnego systemu operacyjnego zgodnego funkcjonalnie z systemem Unix, realizowanym przez fundację FSF
go-no-go test test tak-nie, test zał.-wył. : Ja/Nein Test
go-to "idź do" : gehe zu
Gopher system poszukiwań w internecie
Goto button przycisk "idź do" : Schaltfläche "Gehe zu"
go-to statement polecenie "go to" : Sprunganweisung
go solid state przechodzić na elementy półprzewodnikowe
go word przejście, słowo przejścia
goal driven sterowanie celeme
goal function funkcja celu (w zadaniach optymaliacji)
goal seeking wyszukiwanie celu
goal, objective cel
goal-invoked interpretation "interpretacja od celu" (proceduralna interpretacja zasady jeśli A to B)
gold contacts złote styki, styki pozłacane
golden board pakiet wzorcowy, do opracowania danych tetu
golaf-ball printer drukarka kulowa
Gopher świstak ( rodzaj internetowych serwerów informacji) , typ usługi internetowej
Gopherspace przestrzeń usługi typu Gopher
GoS, Grade of Service jakość usługi w warstwie połączenia
GOSIP, Govenrment Open Systems Interconnect Profile rządowy profil zgodności połączeń w systemach otwartych
GOSUB statement instrukcja przejścia do katalogu
GOTO statement instrukcja skoku
Gouraud shading cieniowanie Gourauda
governing 1.regulca, sterowanie, 2.zarządzanie
governor regulator
go channel kanał nadawczy
gopher świstak, rodzaj internetowego serwera informacyjnego
go solid state przechodzić na elementy półprzewodnikowe
GOTO statement instrukcja skoku
GPRS (General Packet Radio Service) GPRS (pakietowa transmisja danych) : GPRS
GPS (Global Positioning System) GPS (system nawigacji satelitarnej) : GPS
GPGL, General-Purpose Graphic Language język programowania GPGL (uniwersalny język graficzny)
GPL, General Purpose Input główne wejście uniwersalne, interfejs dedykowany
GPIB, General Purpose Interface Bus magistrala uniwersalna
GPL, General Public License powszechna licencja publiczna
GPL, Generalied Programming Language uniwersalny język programowania GPL
GPR, General Purpose Register rejestr ogólnego przeznaczenia
GPRS, General Packed Radio Service serwis podstawowych pakietów radiowych
GPS, General Problem Solving ogólny program rozwiązywania problemów
GPS, Global Positioning System powszechny system pozycji satelity
GPSS General-Purpose System Simulator uniwersalny symulator systemów
GPF, general protection fault ogólny błąd zabezpieczenia
GPIB, general-purpose interface bus uniwersalna magistrala sprzęgająca
GPL, general public license licencja, na podstawie które dystrybuowane są programy powstające w ramach projektu GNU, realizowanego przez fundację FSF
GPS, general problem solving ogólny program rozwiązywania problemów
grab , grapple chwytać, chwytak,chwytacz, zbierak : greifen, Greifer
gradation stopniowanie, gradacja : Abstufung
gradient stopniowanie, gradient : Steigung, Neigung
gradient fill, gradient wypełnienie gradientowe, wieloobszarowa siatka tonalna : Steigung, Neigung
gradient tool narzędzie gradientu : Gradient-Werkzeug
gradual stopniowy : stufenweise, allmählich
gradual detorioration of performance stopniowe pogroszenie się działania : allmähliche Leistungsabnahme
graduation,graduated level stopniowanie : Abstufung, Gradeinteilung
graduation,scale gradacja, skala: Gradeinteilung
grammalogue sygiel, znacznik, skrót nazwiska na pieczęci,znak stenograficzny, stenografia : Kürzel, Kurzschrift
grammatical gramatyczny : gramamatikalisch
grant, ratification, acknowledge potwierdzenie,nadanie : Bestätigung
granular, granulous ziarnisty : körnig
granulation ziarnistość, granulat : Körnung, Granulat
graph graf, narysować, przedstawienie graficzne : Diagram
graph plotter ploter, rejestrator krzywych, koordynatograf : Kurvenschreiber
graphic , graphical representation przedstawienie graficzne : grafische Darstellung
graph, record zapisać : aufzeichnen
graphic board karta graficzna : Grafikkarte
graphic display wyświetlacz graficzny, monitor graficzny : Grafikanzeige, Grafikbildachrim
graphic plotter ploter, rejestrator krzywych, koordynatograf : Kurvenschreiber
graphic resolution rozdzielczość grafiki : Grafikauflösung
graphic user interface graficzny interfejs użytkownika, graficzny ekran użytkownika (GUI) : grafische Benutzeroberfläche
graphic , graphical graficzny : grafisch
graphical user interface graficzny interfejs użytkownika, graficzny ekran użytkownika (GUI) : grafische Benutzeroberfläche
graphics grafika , krzywa : Grafik, Kurve
graphics accelerator akcelerator karty graficznej : Grafik-Beschleuniger
graphics board karta graficzna : Grafikkarte
graphics display unit urządzenie obrazowania graficznego, monitor ekranowy graficzny : Kurvenschreiber, Grafikeinheit
graphics instruction polecenie graficzne : Grafikbefehl
graphics interchange format format wymiany graficznej, format map bitowych (GIF): Name eines Bitmapformates (GIF)
graphics package pakiet graficzny : Grafikpaket
graphics printer drukarka graficzna : Grafikdrucker
graphics screen ekran graficzny : Grafikbildschirmm
graphics symbol symbol graficzny : grafiches Symbol
graphics table tablet graficzny, digitizer, rysownica graficzna: Grafiktablett, Zeichentablett
graphite grafit : Graphit
grapple chwytak: Greifer
grasp przejąć, chwycić : ergreifen
grasp, handle, hpold, catch chwyt, uchwyt,rękojeść: Griff
graticule raster, siatka : Raster
gravitate skłaniać się, ciążyć : hinneigen, sich hinneigen
gravitation grawitacja : Schwerkkraft
gravitational pull siła przyciągania : Anziehungskraft
gravity grawitacja : Schwerkkraft
gray szary, środkowy, nieokreślony : grau
gray scale skala szarości, odcienie szarości : Graustufe
gray scale image zobrazowanie półtonowe, obraz w odcieniach szarości: Graustufenbild
gray scale print druk w odcieniu szarości : Graustufendruck
grease tłuszcz ,smar : Fett, Schmiere
greasy tłusty, mazisty : fettig
green zielony (zieleń), nowy : Grün, fabrikneu
gray szary (szarość), kolor szary , szarość: grau, Grau
grid krata,matryca,siatka : Rastermuster
gridlines linie siatki: Netzlinien, Gridlines
gripping device urządzenie chwytające : Greifvorrichtung
groceteria sklep samoobsługowy
groin żebro : Rippe
groin, pitch, degree stopień : Grad
groove wpustować, wręgować: nuten
groove rynna, rowek, bruzda, wręgować : Rinne, Nut, Furche
gross error błąd całkowity : Gesamtfehler
gross pay calculation kalkulacja wynagrodzenia brutto : Bruttolohnabrechung
ground masa, uziemienie, podłoże, ziemia : Masse ,Erde,Erdnung Grund, Boden
ground uziemić : erden
ground connexion uziemienie : Erdung
ground wire przewód uziemiający : Erdleitung
ground work fundament : Grundlage, Fundament
ground, principle, bottom podstawa , zasada : Erdgeschoß
ground-plan zarys : Grundriss
group (po)grupować : gruppieren
group box ramka grupy : Grunppenfeld
group control change zmiana grupy : Grunppenwechsel
group icon ikona grupy : Grunppensymbol
group indication wskaźnik grupowy: Grunppenanzeige
group password hasło grupowe: Grunppenpasswort
group selection tool narzędziie zaznaczenia grupowego, narzędzie wyboru grupowego: Grunppenauswahl - Werkzeug
group window okno grupy: Grunppenfenster
grouped records, record set grupa rekordów, zapisy zgrupowane : Satzgruppe
Groupware oprogramowanie dla prac grupowych, oprogramowanie sieciowe : Software für gruppenbezogene Arbeiten
grab 1.przechwycić, przejąć , 2.przechwycenie, przejęcie, 3.przejęcie sterowania w systemie okien
grabber hand symbol dłoni do przemieszczanie elementów na ekranie, rączka
graceful degradation 1.amortyzacja uszkodzeń, 2.płynne obniżenie efektywności ,3.częściowa degradacja, 4.łagodne zejście, upadek
graceful shutdown łagodne zamknięcie systemu, zakończenie połączenia
gradation 1.stopniowanie, 2.gradacja
grade klasa , szczebel
gradient wypełnienie gradientowe
graduated level poziom stopniowania
graftal graftal
grain ziarnistość, ziarno
grammar checker oprogramowanie sprawdzające poprawność gramatyczną
grammatical error błąd gramatyczny
grand total suma całkowita . ogólna, łączna
grandfather grupa danych starsza o dwa pokolenia od danych rozpatrywanych
grant 1.przyznanie dostępu, 2.grant, np. na badania, 3.nadać przydzielić, przyznać
granular drobny, szczegółowy, precyzyjny
granularity rozdrobnienie, szczegółowość, zairnistość
granulation ziarnistość, granulacja , szczegółowość
graph 1.graf, 2.wykres
graph colouring kolorowanie grafu
graph follower urządzenie wprowadzania konturowych obrazów graficznych
graph paper papier kratkowany
graph plotter kreślak, pisak x-y, ploter
graph theory teoria grafów
grapheme grafon, grafem
graphetic level poziom w grafie
graphic 1.graficzny, grafika, 2.znak drukarski, np. litera, cyfra
graphic character znak graficzny
graphic data processing przetwarzanie danych graficznych
graphic device urządzenie graficzne
graphic display resolution rozdzielczość ekranu, wyświetlacza graficznego
graphic display terminal terminal z monitorem graficnym
graphic display unit urządzenie obrazowania graficznego, monitor ekranowy, graficzny
graphic format postać graficzna
graphic formula wzór strukturalny
graphic image obraz graficzny, grafika
graphic input device, graphic input graficzne urządzenie wejściowe, wejście graficzne
graphic interactive display interakcyjny monitor graficzny
graphic language język graficzny, symboli graficznych
graphic method metoda graficzna
graphic output wyjście graficzne
graphic output device graficzne urządzenie wyjściowe
graphic output primitive niepodzielny element obrazu
graphic pallet paleta graficzna
graphic processor procesor graficzny
graphic schedule harmonogram
graphic symbol symbol graficzny
graphic terminal terminal graficzny
graphic(-al) wykreślny, graficzny
graphical environment środowisko graficzne
graphical kernel system jądro systemu graficznego
graphical representation przedstawienie, postać graficzny
graphical tools środki graficzne
Graphical User Interface (GUI) graficzny interfejs użytkownika
graphically graficznie
graphic-display unit grafoskop, ekranopis graficzny, monitor ekranowy, graficzny
graphics ilustracje, grafika komputerowa
graphic accelerator akcelerator graficzny
graphic adapter, display adapter karta graficzna
graphics application aplikacja graficzna
graphics board płyta, tablica graficzna
graphics card karta wizyjna, graficzna
graphics character znak graficzny
graphics coprocessor koprocesor graficzny
graphics cursor kursor graficzny
graphics digitizer cyfrowe urządzenie do wprowadzania obrazów
graphics editor edytor graficzny , obrazów
graphics environment manager dyspozytor otoczenia graficznego
graphics file format format pliku graficznego
graphics intensive intensywne przetwarzanie grafiki
graphics interface interfejs graficzny, środki graficznego współdziałania, oddziaływania
Grpahics Kernel System (GKS) podstawowy system graficzny jądra systemu graficznego
graphics light pen graficzne pióro świetlne
graphics mode tryb graficzny
graphics mode terminal terminal z trybem graficznym
graphics pad, tablet tablet graficzny, rysownica
graphics performance wydajność przetwarzania grafiki
graphics pipeline potok graficzny
graphics primitive podstawowe elementy graficzne, prymitywy graficzne (punkt, odcinek, znak)
graphics printer drukarka graficzna
graphics procesor, coprocessor procesor, koprocesor graficzny
graphics programming language język graficzny, symboli graficznych
graphics screen ekran graficzny
graphics software oprogramowanie graficzne
graphics subsystem podsystem graficzny
graphics terminal terminal graficzny
graphics VDU monitor graficzny
graphics viewport wziernik graficzny
graph-oriented language język oparty na strukturach danych
Gray code kod Greya
gray level poziom szarości
gray scale image zobrazowanie półtonowe
gray scale signal sygnał skali szarości
grayscale print wydruk w odcieniach szarości
grayscale, gray scale, greyscale skala, odcienie szarości
great expansion capabilities szerokie możliwości rozbudowy
great majority znaczna większość
great scale wielka skala
greater or equal większy lub równy
greater than, greater-than sign większy niż, znak większości, znak >
greatest common divisor największy wspólny dzielnik
greek(-ed) text tekst ślepy, markowany
greeking 1.pisanie maczkiem, 2.prostokąt wyświetlany zastępczo, 3.makietowanie tekstu na stronie
green phosphor zielony luminofor
grid size rozmiar siatki
grid snap ustawienie według siatki
grit wheel plotter ploter z kołem piaskowym
Grosch′s law prawo Groscha
gross error błąd gruby
gross index indeks główny, podstawowy
ground 1.uziemienie, 2.grunt podłoże, tło
ground colour kolor tła
ground plane płaszczyzna masy (n płytce drukowanej)
ground stud słupek uziemiający
grounding plug wtyczka uziemiająca
ground work podłoże , baza podstawowa, fundament
group 1.zespół, 2.grupa, 3.grupować
group annotation adnotacje grupowe
group authority uprawnienie grupowe
group box pole grupy
group calendar kalendarz grupowy
group code recording rejestracja z kodowaniem grup
group data area obszar danych grupowych
group delay opóźnienie grupowe
group dialing wybieranie grupy numerów
group icon ikona grupy
group job zadanie grupowe, grupy, praca grupy
group mark, marker znacznik grupy
group name 1.nazwa grupowa, 2.nazwa typu urządzenia
group password hasło grupowe
group poll odpytywanie grupy
group profile profil grupowy, grupy
group reference count licznik odwołań do grupy
group separator separator grupy
group server serwer grupy
group symbol symbol grupy
group theory teoria grup
grouped records zapisy, rekordy zgrupowane
grouping of data grupowanie danych
groupware, workgroup software oprogramowanie do pracy grupowej, zespołowe, sieciowe, kooperacyjne
growing system system rozszerzalny, dostosowany do rozbudowy
growth wzrost
grabber hand w grafice komputerowej - symbol w kształcie dłoni do przemieszczania fragmentu obrazu na ekranie monitora
graceful degradation łagodne zejście, upadek
graceful shutdown łagodne zakończenie (połączenia, programu)
grain ziarnistość
grammar gramatyka
grammar of programming language gramatyka formalna języka programowania
grandfather dziadek, grupa danych starsza o dwa pokolenia od rozpatrywanych danych
grandfather cycle cykl dziadka (cykl starszy o dwa pokolenia od rozpatrywanego )
grant przyznanie (dostępu), przyznawać (dostęp)
granularity rozdrobnienie
graph 1.graf, 2.wykres
grapheme grafem
graphic graficzny
graphic access method graficzna metoda dostępu
graphical graficzny
graphical card karta graficzna
graphical data interchange graficzna wymiana danych
graphical display (unit) graficzny monitor ekranowy
graphical interface interfejs graficzny, obsługa graficzna (programu)
graphical language język graficzny, język symboli graficznych
graphical user interface graficzny interfejs użytkownika
graphic character znak graficzny
graphic coporcessor koprocesor graficzny
graphic data dane graficzne
graphic data processing przetwarzanie danych graficznych
graphic-display unit graficzny monitor ekranowy
graphic file plik graficzny
graphic language język graficzny, język symboli graficznych
graphic mode tryb graficzny (pracy)
graphic processor procesor graficzny
graphics grafika
graphics device interface interfejs urządzeń graficznych
graphics environment manager graficzna nakładka systemowa zbliżona do MS Windows)
graphics file format format pliku graficznego
graphics interchange format format wymiany grafiki (opracowany przez CompuServe fromat kodowania obrazów rastrowych wykorzystujący słownikową metodę kompresji LZW
graphics interface interfejs graficzny, środki graficznego współdziałania
graphics kernel system podstawowy system graficzny, jądro systemu graficznego
graphics mode tryb graficzny
graphics monitor monitor graficzny
graphics package pakiet oprogramowania graficznego
graphics peripheral graficzne urządzenie zewnętrzne
grpahics promitive niepodzielny element obrazu (np. punkt, odcinek, znak alfanumeryczny)
graphics printer drukarka graficzna
graphics programming language język graficzny, język symboli graficznych
graphics software oprogramowanie graficzne
graphics tablet tablica graficzna, rysownica graficzna
graphics terminal terminal graficzny
graph plotter ploter , pisak x-y
Gray code kod Greya
gray scale skala szarości
grayscale graphics grafika czarno - biała
grep , get regular expression processing program narzędziowy systemu operacyjnego Unix
Grosch′ law prawo Groscha
ground 1.grunt, podłoże ,tło, 2.uziemienie
group grupa, grupować
group decision support system system wspomagania decyzji grupowej
group delay opóźnienie grupowe
grouping grupowanie
grouping of data grupowanie danych
group of data grupowanie danych
group of channels grupa kanałów
group reference counter licznik odwołań do grupy
group separator separator grupy
group theory teoria grup
groupware 1.oprogramowanie sieciowe (współdzielone przez wielu użytkowników), 2.aplikacje kooperacyjne (organizują współpracę między wieloma grupami kooperantów)
GSM (Global System for Mobile Communications) GSM, system telefonii komrókowej drugiej generacji: GSM, globales System für mobile kommunikation
GS, General Synthesizer główny syntezator
GSI, Gigant Scale Integration olbrzymia skala integracji
GS, group separator separator grupy
GTL push-button, Go To Local push-button przycisk sterowania ręcznego
GTM, General Topolgy Manager menadżer sieci głównej
GTGP, gateway - to - gateway protocol protokół międzybramkowy, protokół przejścia między bramami
guarantee gwarantować : garantieren, gewährleisten
guaranty , warranty gwarancja : Garantie, Gewährleistung
guard bars znaki pomocnicze w kodzie paskowym: Hilfzeichen im Barcode
gudgeon bolec, czop : Bolzen
guest gość: Gast
guidance wytyczna : Ricgtlinie
guidance command polecenie wiodące : Leitbefehl
guide prowadzenie, prowadnica, prowadzić, kierować, sterować : Führung, führen, leiten, steuern
guide pin trzpień prowadzący : Führungsstift
guide, lead prowadzenie : Führung
guide, lead, route kierować : leiten
guiding edge krawędź prowadnicza, prowadnica : Führungskante
gum, rubber guma,gumować, przykleić ,zakleić : Gummi, gummieren, zukleben
gutter odstęp między łamami tekstu : Bundsteg
gutter position pozycja marginesu na oprawę : Position des Bundstegs
gutter position : left pozycja marginesu na oprawę : lewy : Bundstegposition : links
gutter position : top pozycja marginesu na oprawę : góra : Bundstegposition : oben
gutters odstępy między łamami tekstu : Bundstege
guarantee gwarancja, poręczenie
guaranteed accuracy algorithm algorytm o zagwarantowanej dokładności
guaranteed minimum algorithm gwarantowana wartość minimalna
guard zabezpieczenie, dozór
guard band pasmo międzynakanłowe
guard bit bit zabezpieczenia
guard digit pozycja chroniona wyniku
guard band clipping obcinanie z nadmiarem
guarded command zlecenie, polecenie ,dozorowane, chronione
guarding dozorowanie
guess domysł, przypuszczenie
guestbook księga gości
GUI utility narzędzie z interfejsem graficznym użytkownika, narzędzie wizualne
GUI, Graphics User Interface graficzny interfejs użytkownika
guidance wskazówka, wytyczna
guidance control system system sterowania naprowadzaniem
guidance to operation wprowadzenie do pracy
guide 1.poradnik, 2.przewodnik, 3.prowadnica (w grafice), 4.prowadzić
guide bar pasek prowadzący
guide pin kołek prowadzący
guide rail, guideline prowadnica
guide roller rolka prowadząca
guided NOS (Network Operation System) installation nadzorowana instalacja sieciowego systemu operacyjnego
guidelines wytyczne, wskazówki
gull wing component obudowa montażu powierzchniowego układu scalonego
gulp kęs, grupa bajtów przetwarzana jako jedna całość
gutter 1.margines na oprawę, 2.odstęp między łamami
guard dozór
guard band 1.pasmo międzykanałowe, 2.ścieżka chroniona (na taśmie magnetycznej)
guarding dozorowanie
GUI, graphical user interface
GUI builder program umożliwiający interaktywne tworzenie graficznych interfejsów użytkownika
guidance control system system sterowania naprowadzaniem
guide poradnik, przewodnik, prowadzić
guide bars prowadnica
gutter obszar między łamami tekstu na stronie
gypsum gips : Gips
gyrate , spin obracać się , wirować : kreisen, wirbeln
gyration ruch obrotowy, cyrkulacja : Kreisbewegung